Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1915, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jndskrift omtring: Hic de vitgine Maria Jesus Chri
itns natus est, d. v. s. Her blev Jesus Ktiftus fsdt ai
Jonifru Mraia.
En fort Juli-»mittin inen den, som ded, Odem
lpan var, ønftcr den ikte lasngcre J dennc lille Sirt
nings Ord liggcr hele Evangeliets Fy-lde. Saa hat w
andct at til-stille end at drive liistorisk Kritik over tvivl
foimnc Lege-»der cller at form-ges over aandløse Kirke
Hilft-; iii knælet med alle dem i vor faldne Slægt, sum
trasngcr til Frelfe og oil lade fig irelfe af Gnds Raade
og mniinsr i Tillnsdelfe paa den Tone, Brot-san lmr suii
Akt US for:
Mit Hicrtc altid Danke-r
i Jan Rindean
did famsliss niinc Tanker
i derei- Hotiedsuni
Der or min Læiigfel lijemme,
der liar min Tro sin Stat.
ch can dia aldria alt-aime
dn fødc Julcnat
Mon ser di US nn til Affsthd atthr oni i Hulen, m
dcr iIi jin-n Lomnidcns irodige Wirth Hei- -- tast Des-«
Fødisitisdet --— ital Krybben vix-re: del oil san-: den ,,ori
nimm-« i Filimnsn lniggede Stenkrybbe fkal vasre føit
til Rom og iidgør en aj Kirkcn Et. Maria Iliaggioreo
iurmsiiisth diiislikuicn inen licsr paa Etodet liar man ind
iat on Kopi i Lilarmor —-- lniar legte katolski Hiftlienm
irr di i Halm-miser et Hnl i Jordein det skal vivrc »de;l
lnslliqe Familie-I Kildc«, imsns do doedc lust: men after
missisk Linsrlsinsrinzi ital Oullist vaer insmliragt oed
at LWliloliisiiiH-Eijisrmsn lnsr ialdt mId ira Himlen citesr
at liave jiildiørl iin islisriiinkri Nasr insd Krabben finde-S
ist Allot- ima dct Eil-d, lnmr do Viics Tkal liavo tilbedisp
Bartwi.
Zaa iurtiastnss Hnlcsn acniiem en rot iiiasver Klio
insx1ana, til vi naar et starre Nun-, livor Jospf skal have
lnsiloh da lmn modtda Eiiglolmdet om at draw
til Æanptisn Vidms irr-m naar vi »«.lliordarotten«, sau
kaldisi i Illiindist om Variicmdrdet i Bettlilelnsnh entei(
iordi man lin lnsnlastodcs Sniaaliørnones Ofermsfkallet
isllisr iordi to Mødrc ziemte iiq her med den-:- Børm miscs
lilisv sinidist oa nmrdist licrmsdin Ved Eidcn ai dem liasn
act ist gamiiicslt nircndo Billisdiy der ironisiiller Kristus
darin-l iiaaisiido midt ililandt alle de smaa mai-ded
Bism, intende dism til Paradisrx Oq endelig oifte man
isn andcii Eidmana dcst Stad, lnmr doii hemmte Ksirkc
iadtsr Hieroniniiiiss, Bibl-links Lin-rswttor ira det i. Aar
mindre-Mo tun Wotan da lian droa til Betlichliom for al
tid at danle disk, lwor liansrs Frolspr var født
Hvor misacn Sandlnsd der or i disk-se Sag1i, drij
der vi osZ iska om at anders-am do ilcsste er vift født u:
ai den barnlia fromme Fantasis Trang til at leoende
nøris dist lnslliacs Eli-d Men derfor form-get de us heller
ikkix Vi er naaet ind til det Troens og Tilbedelfens
Hiertepimkh livor alle, som bekender Jesu Navn, Kate
likkisr og Protvilantcr, lærde og 111wrde, mødes og bli
insis ist-t. Vi bar --— tkods alt, hvad der stiller Guds Bon
doa knn ccn Horte og von Tro, derfor ogiaa een Ju
oa Ast Vethleshem
Prøvctidcr.
To Formlliuser.
Af Cornelia Levetzom
Opreisning.
cslnttcn
Tor M Llc Un im atbcjdc rn Time-End lnnsr Ils
nsn, on msaa on( Lllkomenmn naar Tom-m- bljvcr Inn-un
Alt sknl indrcttch gnnfkc sont dn sont-s, on nanr dn fknn
mer diq nahm« ital dn iiddcs dmtde i Zolan Jukde dig
over Fnlglo on Vlomstcr on vjnsns Hirn-sum Lg du shl
glcnnntr,« non-I Ztcnnncs lkrncde, »mi: ulinnnns, ntt M
Mantua-, dn tm- genwnmmum MI, qmsd kka m
don, Clsr, sanfte jcg bnrdc nam- tin-R«
»Du nma lade ntm zude Inn-, og du nma lade
Jnsn tate. Ecsnd Vorm-ne nd i wmncr « Und san
Uns, for im Inn-a se diq me End i Tun-nu. nanr W m
ler. Tn lmr ämft on ohan Mem-, jo du har, for im
lodtks dja seln jnd i Trikkovnncn N W srnmadcdc din
jka at qnn til ?h’.1:-mn:s « tanz- iiomn nusn fein Nov
jm nienInI(-, m um«-c Mann du kmn knntnkwst inan Inl
tc im lmnrde er ug ftp-die dig im mig. Oq Ein- Innsr
Mann der nennt-J jin blcsxs im lnmrdere on finden-, In
var for nng sont tu, on W lmdrdo den ein-, der Melan
dc den andeu, Tom W rlsfedcn Ton fäne thu- lnkkede
im jkke miqu Jv om Ekmdngm, nten surlnnnuu at dn
sknldo note-I nie-J der http Zowknincitor, book Zeter uq
anmcs wn den nnsfns Bindi-. LU nanr du Um insndtc
inn, sur du nur jo asdrn i lange Tjdrn tun-de W, in nn
M Jll 1 Erden m san Wd j« imsn M liklc »du-:- H Mo
den m M kmr mit galt. leZod Vor Wink Anweika
nunm. jun-m dn ewntlig hold! af, var W altsN nmsnlm
m nlsidfk trat tmn fis Mk numan »Zan lwldt jo af nt
prnsdikc ijdt, on da du eng-any fortnlto nun-, inmr lnk
teliqe vl nn nor, jnnde lmnt »Ja, ja, Born, det lnn viere
godt nol, tnen rlgtig llytkeque lvllvek nmn den Entst,
mmr man lmr givet sln llelt ever tjl Nud.« - s Tet nur
Jensen nkmfle nimm sagde leg link-san foidih Oil san
anbnede leg Teren, sein ottifede jeg, lmn llnlde gnu. Tet
Morde lmn onsaa sinke-, inen dn sen udbked: nan, del
nat da qodt in bleo ikj For det ltelliqe Zexmelje Hunde
dn denkt-Wende »Fu, Elle, ban var nnd og deltnnende
tnod mig. da dn var lngk Men leg blen need. klin- jeg
doldt tlle n? Tilrettenliininner, en dn nmntte snnlle
godt fet- nng, Ein- len ltlou mild igen To jen i Nat
lnme dtq kluge ozt bede del-noch set-nnd ten llqe nted eet
— det nat- sotn et Flor lsleu trnklet ttl Zide -- lnmr
jtor nnn Ekyld nat-, en leg looede nng «·ele. nt det sknls
de bler andertedeii. sen lntrde lnwe niodtnget dln nted
aalme Nenn-, nank dn tun- angerlnld, ikfe tololet tma
din node Villie, men ferlmaet lnmr sung den var og dek
sok stattet en njnlvet den« Var den inlgt med til Ring
sted, sont du bod nng out, ntwde du nmnsle ltoldt Løftet
den Tag i Dag. Men nn oil jeq oasre onderledeszs,
Nielsy og saa vil du bllee anderlede-:-, nnn Kastligned
vll holde paa dig.« «
»Ist Inn den llle, Ell-, janlldt sent tnån den-klin
hed til dlg lan. Zelv l de Iider nka im tmsfede tnlt
Arvejde on um- ledrlh los Posten til de stasrte Dritte
Pan Unk for at gkibe mig, naat leg et Lieblit qlentte
at wage-Du var en ftner Kaum eg du ued bedü
dvot tldt den endte tned Fald Anklage dis, Elle, slmk
jeg oldle given Du lmode Ret, im llret, oa der-for
malte W alt. Oel nn vil ten den-o dig noqet vidnnders
lim. Da jeg i Mut-ges lendte en Tat ouad for de gode
Klasdek og lot-, at jeq ltcwde laaet ntin ginnle Acad-I
qkebes ieg med et al Rcedfel for at det nlt fknlde viere
fotgakscsiy ogJeg begyndte lot-Fra. Zeg lnn like lade
We, Herre, nei, jeg can ltce, raubte jeg i nnn Rad.
Men faa var det sont en Stemme indeka lmrede: .,Nej
dn Inn like selts, tnen ved Herr-eng Kraft tan dul« Da
leg falle i lannne Nu en Lede, der ikke knn bestehn-A
for alt, hoad der er ftcrtkh derjnmd ftnaqte et Was
Mir-It Ztllek Manne-the gcw ntig i Middags, udtnasts
let. Lvsten er taget both-Elle looet viere Gub! --—
Saadan bar jeg aldrig merkt tll Mode ist«
Elle var overvasldet og nmaste onsaa en lllle Zinn
le fknffet.
»Du ved nn, Meld, at ieg hat-de l Zinde at over
vinde dig med mln ANHANG og dn sde oglam at jeq
drum-et- tnig styldlst Sig, at du tilgtvek mig.«
»Im bar ltle noqet at tilglve, men menet at an
gre. dog for Gud er vi jo alle Sondere.« Hatt tun-le
de ned ved Zeitgen: »Hei-re i Himletn tilgiv es beuge
og velilgn os! « Nu link dn love, lille Mor, for dn er
tin-U hatt klanpede hendes Kind med neensotn Hannd.
»Tai, at din Nella-heb et nforandtet!«
»Meis, du matt like aaa i Morgen, fet- dn nat
Mk Mel, lover jeg, maa du wette mig.«
- Nie-IS Madfen nlctede fatntntkeste, men da non om
Mel-gelten lau hende ligge i en rolig dol) Sinn med et
frei-fle Udttyk i det biege, nfnmqrede Ell-tilgt knnde non
jske M det over sit Hier-te at sorstyrre ltendr. Sau tog
sban da Jdas Tavle es streu» nted store Forscriftbogftas
ver: »Und-neigen Eis-, du man ikke were ked af, at
jog er anget, wen fes mennede Mc at ocekke dist· Oe
ltal vi san oæke enige am at takke Guid, der bar onst-et
lcm aoo nuoo usp
Elie III-fu- Okdene om ug om men, km san onna-de
hnn m tatko Wid. Mcn bookdan Milde de maxim- Ti
mksr til Aftcn doq amt? - Nan, disk sum Zeile-r Max
Hin-tin- da tsndisligf«
«(swdmor.1rnk Dis for jo Inst flink nd.«
»Im tmr du Msaa zwdh »Im Hm du« cis»,u-ntjn««1,
fsr umde im at Ihm ou, Ins-n tunlich- Ruhme-«
»Hoad man Im Amtes Ncsj bliv Te inmft i Im
gen Ugcn nd, i disk mindsten Saus-can disk Inder jin
Atte, sknl im nos forlodis DOM, knn Di- være nic« um«
»De- vfl da We holde on at komm-, Spinnst- Im
immng saadan til en at tale med. Au fast Dem ned oq
km- spaa mig. Fortiden blivrr iaa let-mode, uaar man
fanden ligqek Von og mutet - - Naa bot fiel umso i
Stand first, ja im maa vol spie miq og lade TM
made.«
Saasnart alt var ordnet, satte Ziffer Maqtcthe
W WORK M M ved Siden of Zeugen med en an
Msig THE-Winke og Elle beqvndte:
»Mit» Forældre Mie, fst im blw svokscn og ftmks
ioa var Ionfirmeret sit ksg PMB fom Barneviae hos
en Maon Der var fein Bsxn oq scheidet var over
mine Mosis-, san M blev der san to War-weder Der
« efter sik ieg Timeste bot et Hat gamle Stolclæterfolh
der sholdt mig til Orden og MWW, men We for
fdod fis M, ellerspbrsd stq sm, de mensc- Tcnkrr. der
III-et Ha ! et ums Pia-hattet IIIL sdeu san-le Kon
var flink til Madlavning og flink til Haandnrbejde og
vi nebejdede i Kerl-leiten ellek sad ved Vinduet og iyede
den lyele Dag. Hun lwldt as at tale ont fin Ungdtnn og
om Zønnen ovte i chiteritn, nten jeg tendte esterhaans
den alle Historierms, ja, kunde dem ndenad, og san bli
vek man til-fidst ten-t. Stolelceterett lasste fommetider
Mit om Aftenen, men det var gerne over tnin For
stnnd. Om Zondnnen stiftedes Konen og jeg otn at galt
i Flirle, eller laue Mnden, men det eue var mig liges
san lcrrt sont det anbet
Sna kont Niels til at tiene lwss Kølnnandeu line
overfott Han faa san verlieh frejdig og god nd, og jeg
si)tttes, at han var san len. Der var snnrt Hilsen intel
lent oss vg, as og til, fnndt vi ogsmeejlighed til at vekszs
le et Par Ord. Mitdamnten bleo med, da lntn tnnsrlede
det og fande, at lntn not nadtes til nt spasrre mig inde,
men Zkolelasreren nil line over til Mel-J on talte med
non-, on saa Tagde lmn til fin Komx at da Finrlen lmnde
keelle Hensigter, var det en wrlig Zag, nt ni vlen Kaste
ftefolk, on et Pat- Maaneder efter ltoldt ni Broslun
Se, det er mit Lin-I Historie Zeiten sen kendte tun
lidt til End, nteget mindre, end Nielis gjorde, for sdnn
lmd den sit Inder-Vor Morgen og Alten og ylwldt as at
nna i Kirle de høje Oelliqdnge Hin-r Gang vi Eil et
Vorn nelfignede ltan det entsan- og fande, at Ui i Fore
ninn llnsldc give det Gnd i Vold th san lnart ni
lnnde ovekkotnme det, lod lmn det ogsna dnbe
Men lwor er fest Ema konnnen nen? Tet var da
De kalte om, nt oi llnlle stilles, Festen lau mantte leg
freut med alt.«
»Im lmr ikle talt ein at stilles» leg Waben ni ital
vedblioe at unsre Venner on tlllidft mode-J deropoe i Fas
derltietnmet - Etm un er Te trast ns at tale on lknl
rigtlg helle nd- Et oll im den fis-We onn, bennnder
Te ikle at lustige-J eiter Tores- lille Trenn?«
,,Jo not tum en Mande, on leg er da nlnd, at ni
lmr lmnt, tnen endnn male-r jen lnn dont-tin den Urv,
der folget med san lille et Garn Men jeg lasnneirs ester
Nielcy Ebfter. Her er lnsnae til Akten Ware Fastteren
nn ille konnner en edelwgner det nlt.«
»Selber lmn fiq til Und« og det tror ieq lmn Nil
non-, lmr Fristeren innen Mast over non-. — Nu man
Te feile dette lslødfonte LEg oq dritte et Was dejlin
Zødsnwlk Doktoren sinkst-, at Te Ineft as alt tnmger
til ged, rinelig Erim-klim. Er der tntwt i Hufen gam
det nltid nd over Mehl-rein dar jo lpellere nndvnter selts
end leider Vernene mangle Jexr bar let det mange
Ganne med inderlig Deltctgelfe on med LErbedinbed.«
»De: falder sanfte af fin sehn Zeiten on fortse
nek innen Ross, tnen det net nn nllineoel gebt, nttnr
De talet san knsrligt um det. Za, i Ton ftnagec Ma
den kigtignol ndtnnstteh men Trietlseden er der nn allj
nevel De Dage, jeg gil von Vsasteviet fnld as Bei-de,
Trods on Som, tog ntin fidlte limit. Nu er alt forbi,
tasukte fest sidfte Don, da je,t. link-sont ist-elfen fnldt ocn
paa Senat-n, og san ftnlde det blioe Vennndelfen til et
nnt Liv. Juwel, Bester, on Tab tnsind Infl«
Tet vnrede llle lcenge, soc Elle sov, og bit nun
omlider enttauche-, stod Jda set-an Zennen nied Mid
dngsmaden i en Zwanlnm Det fnmgte godt og det
nie-de godt. Hnn tysjede sin lille Plge og talte med
Qende um Faden-Es Habe og alt, lnmd den fknlde inde
nolde Saa lntlede lntn Linene igen, mcn iov ikle rig
tint, dog var det sont lnsilede lnm i Irrt-ers Ettpgge og
Staude en Gliede i Ventr.
Jst-ins Blut-il flnttcdc Nicle- llcadsm md i en Will
lcjliqlnsd unn- i Ncnlmlmfcst Tut var en sjerdc Eal med
to Wanst-Or aq at Moll-on tin-d ffraa Vkmgu Tor var
macht tm mactscm til de Mc Lejm og Solon flimtcms
Elsc i Mem-, da lum men- lmanst end lisdtst as« jin Mund
traadte ind i dcst ums Ost-m.
Tat ais fu« ftnaat srgmad nusd Hirn-sterne, man
datij dog skcmad Tau est-or Tag, na lntn not-trog ei
tot-banden ijue lerner -01t-:s1noderpliqtcr. Haufen-and
dcr var los-unten txllkmc til sit-mutet tnlrcdc am i
Stum, lwldcnde iig ned Ztolvno ou dot ajlanzus Bord.
Jmcllem saldt lmn og faa maatte han volles Ida
satte hat« ou uaa Moden-ni- lesd, Ha Elsc mdnn ist«
ktmdc løftc cht store- kmftiae Var-L
»Hu-J, tus, lillc Hans! Moder-:- caen lillts Hatt-JA
Du san da sc, Ida, lmor lmn liancr jin Mach«
Ida befragte-de lmm apum-risan Fadcsk var faa
stor ou drum Hans fao lillln twid aq rad, mcn da Mo
den-u olcsnsynlia neun-de at Ja, sagdc lmn dct.
»Na stal jca lim- ud mod Hans og blivc ndcnior
i den ftons Haar-d til Essig-r »Da-me kalder o«:- ind til Mid
dass-mildem oq liac Haar vi lmr spift knllcr vi lijom mcd
dln Mad, Moder Men i Mellemtjden skal du drile
Maslk og dct ital jcu pas-sc lum, iiacr Eøsusr Makgnsrins.«
Dust flasnkcdo et foinaende fuldt Glas of Malta-fanden
Eaa fad Elsc da alone og del ajocdc Vcndc qodt
.0(1-ndcr11e var im- lcdigo, lmn soc-de Linnrd ttl Barm
m-, og ogsaa til Monden og fig selv, der laa flcrc Stuf
let tilklipuct Iøj i Kommodesfnfseu. Lappcflmme
ten-J Kasus hat-de laant lusnde fin Masfine, man førft
maath lmn lovc at arbcjdc lidt, og lwile tidt i den føki
ltc Tib. Dist var en vmtlla, taskkelig Kont- l)eswcsd de For
te, nie-d ande, blidc Dim- og est moderligt Passe-a Hun
haode felo innen Baru, meu «l)oldt m· Vorn. Stank lmn
var Monds-no trosastc Medlpiaslpcsr i Arbede landt lmn
doa Tid til at des-ge Elle ou book stilfasrdig lmu nat-,
sfortalte lnm doq altid et aa anbet. der interesse-edi- El
sc ou lallt-de lwndiss Tau-ten En Tag kom lnm ind nusd
en Krukfe Honuina, Tom Merm- i Mode-Z Barsidmnsmn
lnwdc laue-t, aa Elst- lwrtc om di- dcsjligcs mebakkcr. des
stark-, mægtiqc Veswrljam de barstc Esftcraarsltormc oa
alt hoc-d Fiscrrne dafern-, oq M var iin faa lnm luslo
der utjlomms forlaqendc Liv som fsrtes derowe, for
fer Øjnc Kam-n prasdikcde jin-, uej ikte en Sinn-le men
Gud blev alliawel flok gennem det, lmn fortalth og naar
mm var samst, havde Elle meaet at qrimde over, og
mode-IS lum lot-de det nye Tsi alt hun i Rette mcd fia
solt-.
»Nun, Molc- Madfcn, tmordan nam- dcst? Im in
rusc- Dc taqor fut, sont lmvch di- tre Monds Ihmwa
mkodscsrorm san netnilligt vaa den ivriqe Arbvjden
»Drt gam- qodt2 TM for den Modmarich jcg sit
ist-sie Momen: dct bar sama-c- bmmdt mis, at faa Gros
fereren samt Tak.«
»Was-star. —--— Kom Kosten fia?«
« , Gud vasre Musik«
»Er det Dei-es Ein den heilige Drenq med Krit
letnc. der hentcr Dem hoc-r Nin-n «
»Ja, han er sin Moder-Z udtrykte Billcdc.«
»Nei, vix-Mich saa maa hun saudelig ocere en imuk
Zwinch
»Der er hun ogfaa, Herr Grosfercr, isadr nu, hun
er rask og gla«d, meu Tie kan not tmnke hvordan heu
dcci Lin var dcngang -
»Und Fortichu Ovid-. Tet er Thisbe-list at fc et
Meiji«-sie kwmpe inwd og sejre oocr daarligc Vaner.«
»Na, jeg Staffel, set er nok som der staat:
Vor egcn Kraft den or tun svag,
lctIan oss chmäen faslde.« -
Mrogsscrcren flog nd med Heraan
»Jeg sonder bet, kan det udenod,« han oar jldc be
rørt km oilde gan, men betrwtkte sig og sagch »Vert
nercn her csr on gammcl Mand, og ucmr han trcrkker sig
tilde-Ach fkal den a«f minc Arbcjdrw, jcg ftolcsr mest paa,
have «kladsett. Ja, jeg sigcr det bi1re.« Han njkkodc og
gis ind. --—
En Aftcn da Niele Madfcn og Ole git hjenmd med
ilsotnme Ekridt standsisdes de wf Fastteren.
»Moti, Nicls, er det dis? Du ligncr jo en rigtig
Gaardejcr -—-— Ier vi dig aldrig ncde hos usw
»Nei, aldrig, Nur-mus, og vogt dig for at locke
andre, sont du bar lottet mig,« Etemmen var more be
drøoct end ured, og han gik rolig jin ch, uden m asnds
se de kaldsord og Forbmtdelfer, der Hyngedes efter
1mm.
sit-beider i den lille Hause skred rast freutad. Der
nor Violrm Primlcr og Perlelnmcintrr i Mag-set og en
keltc Guisc- Paafkclilicr mcd storc stuopjmy der alleredc
lwundte at aufne. Lyivhuset kundc drech rundt oftm
som Binden hierin-, scm Moder altid kundc fidde i Ly.
Tanfon nun lwad der vjsldc vasre godt for Moder og lwad
lnm Ulde inne-s om, havds jo Unsrer den raadcsnde i Oele
Armde nqsaa i erninzusn nf den lillc Wkkenlmvc i
Vazmruuchn med fine Rattosfclraskkor, diaalplantcr m. m.
Ton T. Maj, Tiaarsdagcn ein-r Brk)lluppct, kørtc
Eis-c net-Mc i Eporoomh Søstsr :Ui’argrct1)c fulgtc med
ou Ausli- LIZachsn og Bomolie Um imod drum-, da lmn
scm »d. Ema gik hun, var-visit og sumat sro Vognndkli
sen, nien eftcrtmnchn med saftcrc km smsrkere Zkridt stot
tonde siq pcm Monden-S Arm hen til Hamm, lwor ct an
scliqt Tannebrogsfkag oajedc.
»Te: cr on Nave im min Bediwsadcr,« Jplnstc Dia
komszsfcu glad.
Mcn Elfc ftod ganer stille, liqefom Jiusrvwchr
L,1 Vnufinkcn satm, Zier-ten fløjteda og Vorm-no
indicde Invn um- Lpgavcr ocntcde pan Zofusr Ilskakgretlns.
yvor zelug btcii födt.
Lit spinnen-inde af O ( n r n U is f i n g.
Tor or nnsrc end tu Aar fide-i, at jeg var i disk hel
ligc Land in dog vnnier init Hjerte ondnn nf Wird-:
over, at W nur sinnst Und nt trasdc pan di- Etedor, lwor
Dom-n imndrcdcs, at im link inniin knnslc nun disn Jord,
anr Sein-J biev yde
ZU inan dn UfrkclizL hour Insan blisv fod» Ter
inm tnn ·««i« innre-Z bandc Ja og Nci
Vi ch, .i: M var i Lspthlelnsnk Lg Vcrnlclnsnt ligs
nor der isndnn, en hile By knn en Mit-H Bei End for Ze
rnfalcni, den lebtenng blnndt Jndnsa Ztasdcn Den
liggcr mide nicd stor« Zkoutzøjder niod Beil on rct fro
digc Tale snod Ost Beboernr renne-J for de sninkteslcs
i Landct on er dcrlidis de dngtigsns on inttcligstc, tncn
Mstlnchcm or dgiaa den ein-in- nasften lnsit krijtne Vn i
Landen idct den-:- 11,W« Jndhnggere ital unsri- kriilnc
alle paa en 300 Mnimmnnsdmims nun-.
Ln i Berlin-nein offer d( jo ogfna sent Fødciied
Den heilige ,,Fødirls:-kirke« or bnggct disrovm isn Dei af
chn tilsiwrcr Latini-rni- (d. u. i. do runnsrjte Kalolifkcr),
on lille Dei Nun-nieran on Horn-dde di- grnsfskc sin
tolikker. Lg under Fodfclsikirkcn ftmsffcr sig iont en
ijpt en fun- nntnrlig skstinpenith(»Mrkntisn«i, lnior
Sagnct sinkst-, at Sein-J bleo fsdt.
Men er dot fandt'.- Tor or jo san nnnnns Lein-sichr
fom er diqtcst lnnnt jenem fcm nmnms Risiitvicn sum ik
se knn »Da-us de kinstini-. Ja, set-til nma ni finmsz Histo
rifk sikkcsrt er dist, at miser Konstantin fnn godt JWU
Aar eftor Jst-in Fiele lud en nnmtfnld Vasilitn rcjsc paa
dem- Zted Tor or innen Toiul oni, at sonn- chn fkønnc
Zeile-hab der cndnn danncr Grastcrfirtcns kacdfkiu
fkamnnsr fm Konstantin Allen-de dcngang troede man
altfaa, at Vor var Inst Da Ooerlovorinqen Haar end
llll Mklkgckc lllotltjcs llll Gllckcoc Olllllllllf Altlklllk l Ucl
L. ;’larltnndrede taler nnt, at Jesui- ltled indt t en Ottle
:Iln er dette otsl Este dernted et lnltntjit litten Beut-J:
men san tut-net nma nc ddg indrnmnte: nt de lmluandet
Ottttdrede Jlnr ein-r sein Fsødfel lmdde lettere ned at san
det rette Zted at dtde end di eiter IWU Aan Fort-In du
at der jkke er ndqet tll Hindet for at tro, tdtettjsndd
money Her tnler fur, nt ltnnd de denqntm tttttng, lmt lnsi
let zum Ldetlenemm im endnn asldre Tjd
Der er tnnaffe slet jtle san lille Zandsnnlinlted tut-,
at Kirkenszs nannte ctterlemstina lmr Net. Te tnlrjqe
Klippelntlet ltliner dqfan un dtn Dnae dste ltrtmt ttl Ttl
slnaefteder for sltnmet dg lejlialtedisdii« onitm til Bedo
elle Da blimsr der ndqen lliilferlted tjllmzus, lan nmn
i alt Fald We, at der er lmw nsldte Vidneszsltnrd din, nt
dettc et- Jefn Rødvsted end der finde-J for, at den LI
Tecentber et« Jefn Fetdelisdnxt Tevtdr sinnt det inndnn
sur mig, at ltqesont den Videm at di llle lnitdrjjl tun be
vife nottet dtn Jefn Indiende itle ltindter dsJ j at
ltolde Jul ltlti di oed io, at vor Freljer er født, dg een
Daq enecs vj da ont at sejre sont Illlindedmten dersert,
lim- sfaa lidt san den tillumebliuende llnicsned on- det
naiaqtiac Zted hindre osJ i at ttrife Gnd l Radien
kirskcsn i Bekltlobem Vi et- jo i Vetltlesttmtt, oq ltet i Da
vids lille Vn var del oft-Mich nt det stete. Zaa lnd des
kttn twsttack — udctt at fortnvate vor »oidenfkasbelige«
Samvittiabcd --- fort-ne os med Gnds Falk nennent tncre
end balwndet Aarrnsinde oq tilbcde i Grotten
Gaar vida ttted de nmnae bedendcn der flokkeo net-,
ned ad Stentrincne under Graskorneo ltøje Kot-, staat
vi Inart i den ret sammt-, nkeaelmæssiat fortnede Klippe
hutley lwis Arme breder fia til flere Sider. Det ltelllae
Mldtpunkh vi konvmer ned i, er optaaet of mangc Mk
lmre Hcknqelampen oa nggenc efter sit-toll Stil be
trukne M tm da blank-Tof- faa man tun hist og her
set den natur-We Klippe Da her staat vi da — llge
under Dissens HIMM .-— foran en Fordvbniim med
II new Book
Devotional Readings
PROM LUTIIBR’8 WORKS
For Every I)ay of the Year
By Rev. Iohn sonder-, l«. Il. D.
Cloth, 81.003 Halt Moroeoo, gilt tap, 82·00.
These seleetions have been made ehiekly from Luther s
sermons nnd devotional writing-. The nim has been to in
tkoduee Luther to a larger eirele ok English reader-. «l«uth—
er nnd his work are not known in this country ne they
should be. Amerien does not reaiize what en inheritunce
she has received from Luther and the liutherun Reform-is
tion. The best way to understand Luther is to have Luther
himseli spenk.«
The ehiek nim of the book, however, has been to give thi
resder n better understanding ot· the Holz- Seriptures, to
bring hitn to christ, nnd to snrnish hitn eotnkort nnd con
solution in his Christian faith l«nther’s words oeensionully
appear vngue and enigmetienL but in reading further bis
menning beeomes elesr nnd is found to be foreibie and even
beuutikui.
The readings are well ehosen. the neeessnry ehenges wel!
made, so as to make the reading for each day appear as one-.
oontinuous wh01e, and throughout the whoie book the seu
sons of the ehureh year have been observeä.
DANISII LUTIIIMAN PUBLISEINC AMICI-,
Bleir, Nebraska-.
Ncglc fortrinlige
«Kristel««g: Fortællinger
til fasrdcles lave Priser.
- CX VI- x)xQ
-
-
Urtcpz J herrens Skole 80.50
U. c. O. E..- Harolds Hufttu ....................... .50
Ralph Connok: Himmellodsen ........................ .50
Egglestonx J Kampens Buldek ..................... .()5
Hofstem Ei Veføg hos de gamle Pkæstefolk ..... .65
Jngraham: ersten af Davids Huz .............. .75
Præstegaarden i Hatzen og i Indien (2 Bd.) LOO
Ulle diske Bøaer et smukt indbundne i helshirtingsbind
med Guldtnst .
I
Vanish Lutheran Publiihing House,
Blau-, Reh-.