Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Wut-Mitsinen. ]
Da det Wie kan have Innere-:- l
H for flere at faa lidt at vide om
sen ftore Nym, Langmut-Missio
Iteu er til, saa Asche jcg lda jeg
im hat en Del Eriariikgcr des-an
gaacn—dc, der nmaskc Jgsaa Hunde
bliuc andre til zlnmd at lfriuc JO:
im det.
Zu jcg reiste als-ne per-wen tra
eller — Vetters Izu upsøgtc Pa
’ flor J. J ziildsig ung, tillksined
alle de andre Tanlkcrc, og var mig
behjcelmslxg mcd at scudc Toll-graut
psz san min Hin-Hm skäsprocreh og
var mxg i alle Wunder lscizjaslpeljg,
vg Des-te Imaa Bjdier nd 111 vi- alle.
To san zog Dur konmcen l Arbcjde
og Mode soc-et Bilmcn tjcnt til
miu Huftru og Garn-, strev jeg til
Dr Klldltg og bad ham give mi;
kolysxsinchr om, lmad der fordn
die-:- EE Papirer og sligt for at mm
Husxkii og Born kunde komme lud
i Lands-: og wrownrgte Hin zmonzL
hour Leg kunde scndc »Hellgc til sont
nun Huftru kunde sagm umn- Enm
sont . Land. Zwar-et kam vor um
gesende- og var satt og mdoligt af
fvtm Ja Past sinds-H tilbød mig,
m its-c Hunde fonds nge til Mut,
san vgde åmn sorge sor. at de kam
mrxs Grün-u i Ist-ende, non kmn
Ton-. - Land Jeg fendtc Am 25
Teils-H tkk Pust Kixdsiq og m 8
Tau- Ism- :n.1d:.s,J-. im Bret- im
hour .1t kmn havdc »n:-Jdt.1k1et Von
gem- Tidsmi gik men imidlscnid sif
jksg xlsrev Im mixi DIme at Zum ikkc
innr- komme zum Nrund as Pengc
mauqx» sog da jeg san ifke Var faxs
M Ema-et need Pengky ftrev jcg til
Pai: cisildsig, om han jkkc viide tage
di- 27s Tollen-T sont chg for Mode
send-I fKam. oa scndc dem til min
Haifux Or. Tclcqram Jeg fik Faa
vmaaaende Boot-. at Kildsig fremde
sendt 25 Baslan as fine egne Pen
qe samt betalt Telquammet og ladet
de 25 Pollux-L jeq bavde sendt MI,
staa poa Kontoret paa Ellis Js
Eand. Og da san endclig min Hu
itty og Born kom, var Past. Kilds
fig dem. bchfcslpelig paa alle Maa
der »von Ellis Island og sewdcke Te
legmm til mäg am, hvad Tid de
bar wist fta New York.
Hierer fes, at erst-den der ventek
Jmmigtanter. twgt kan henvende
sig til Post. Mcdfiim hans Adr: er
Iw. J. J. Kildsig, 130 Prospect
soe» Brodklym Nav York. Sankti
dig hermed bringe-I Or. Kildfig misn
Weste Tak!
Med Tat for Dptagelseit
f, A. FonnerbæL
R3, By. s, Hakdth Nebr.
Mosis-sma- i Des seines-.
EIN-er Umwer tmzme s: Im
v
Esskskissp at Wir ;«-’. J. VII-L .·:(
as· T Arm- ’Trk1«stk-r, Der Nr :.I.j::
chsztxnsk Arm-Der ou : Tei« Ma
nc-« "1.111L)scdc paa 5111 rsicksc jscr U
provozkade j vor Mitte; Ji LHUIC et
Par zwde Aftmmødcr.
Som der var bekendtgjort, Jan
de csx faa Missioniqwde fra Den T.
til 12. Tec» oq der var giæmüigx
at ie, at alle Moder var oc: chøq
te.
PM- E C. Muriu sum sør Lmr
dem-m Menigichcm Der SM- og
pra-d:kede de sørste Z »Am-net Tor-J
das Middag kom Iowa Anser
mand Pair. A« M. Nielfen og Frc
dog Past. J. P. Ebriftjansen; de
blev bog os til Mødets Sluming.
Fredag Eftermjddag havde vi
Rändern-de- hvor beggc de tilreji
skende Pkæfter kalte-. Alle, fom var
k med til Mndemsdet, iblev jndbudt
s til Aftensmaaltid og da des var has
en Familie, som bot nætmest ved
wr Kitte, tun-de vi være kommst-»
til Mkengudstjenesten begyndte.
Om Stwdagen havde vi Højmess
s- Gudstjeneste med Altevgang og
z G Sstrrwiddasgen Ungdomsmsde
f schier det var fluttet, modtog de
· lobe Jndbydelfen af Menig
v Unqdomssforminig at gaa
Mk f den rmmneIIge Præswbobig
« Mk vor Istensmaaltid for at
-M· Wut-h men derefter bat-de
III en Wink Stand med Musik
Jst W Sqmtaler. der styktedc
En Familie hat besseret M
W Og vil fstftkommende Smdag
Give indäenmiet i Wenig-heben Fle
re hat begin-et Dptagelse.
A. L. J. Z s l)·olm.
Acmenien.
Her i New York kimeer man i
Berøcing med alle Jordens Zotte
slag og ikke mindst i dennc Tib, da
,ukmge af forfkeljjge Grundeflygtet
fra der-es Fckdrenehjem til det frie»
Amerika - I
Genan Ma. A. zuckt-steh, der
studcrer ocd en Missionsskole yet E
Byem bar jeg saaet en Tol Kon
sfab til Nummer-w og de gkusomme
Forsølgelscn «om dette Folt er Gen
staud for i denne Tit-.
Ariutenion Umsonst- som bekendt
m Landstrasknmg i Westasien mellem
Kaukasus- og Taurngibjcrgene og imel
lem det for-te og dvt kafpifte Hckox
bestaacnde as Højslemst of 5—7000
Fods Stigma der gesememfkasres of
Vjcmkwdisn XIV-»Es ijcste Punkt, Vul
kanen Amm, er 1·.,«)u zoo, N
sum indesswlchr Kilderuc til Roder
ue Etrfrat, Tigris, Mon, Kur og
Ams. Vulkarwn omgivests of tre sto
rc Spec nden Nile-b: Van, Ukmia
og Goktsckm. Landetg Sprketfe nat
i gmnle Dage- ca. Ido,000 Kvadrat
Milc, un et dist delt imellem Tyr
kied Russland og Persim.
Hinlenkt-us asldstc Hxstorie et um
miik Mcd Bisbe kendek man vog
at Landet i Bcgyndelsen reget-einke
af egne sKonger. men fetkerc bleo
ffatsknldig til Assykene og Mederne.
Mcd Kmtg Tigramsz den Forstc be
gnnder den biswrifke Tib. Han las
rw iig fra Mode-me i Midten as
det G. Aarhundtede f. si.
Arme-nimm clsker more end no
get andet Falk den-:- eget Land og
holder paa, at der stod Memieskei
slægtens Vugge, der var Edens Ha
ve, og der stand-Jede Noahs Art
De spukt-stand at deres Land erst-n
neke og sundere end noget ande
Land i Bei-den- Detes Agerdyrkning
og der-es Levemaade er dog vistnok,
saavidt jeg kan finde ud, nvget nær
dist sammc fom paa Abkohams Tid.
Den armenifke Kirke hat distku
vceret Ztatskitke siden Aar-et 302
e. K» da Gregor Eos-bringen« der
indfprte Kristendmnmcm bliw Bi
skep.
Disn Del af Armeniem fom er
under Tyrkiet hat lidt og lidet den
Tag i Tag grusonnnk Forsslgcker
for Kristentroens Ihm-.
Hond ist nu Gras-Wen tii disfe
Forfølgerer2 En armenka Prasft soed
Navn Filian oed den Mngelifke
Kirfe i Makfovam men fowist of
den tin-kiffe- chering, gioer fassen
dc Grunde:
l. At Akmenierue er Kräme, me
dcns Tyrkcrne og Kutderue et Mu
hmumedonere, og deres Religion
fom i Virtelighed jagen Religion cr
men Tom hat vijt sig at were et
Syranchf Falsihed Had, Log-:
Gnksmnhed, Vold, Nod og Brutu
litvh gaar nd M at udryde de Krist
ne. Saadanne Egensfkabek fort-und
ne i et smkaldt religiss System
kan kun tefultete i Relæggelse og
Rordasnsclfcc Ton unkimnnnmanske
Tut-f or sum et ntmnnnnet mldt Tyr
Euld —.17 Jnde Lnfter og Ikszmsrliz15e
der, M- i Rotening med Ema-J dick
vol-se Nosiqions Saite-m dnoksr ham
Trcm paa Idelæggelsenik Vesi. Hans
ftørftcs Luft og hans belliqsre Mor
ning er at ibjkklflcm da ndrnddc
Krifme helft eftemt have pintMasns
dem-, lemlasstet Vamene og skændet
Koinderne.
2. Zom anden Grund giver Post
Filian følgende Form-kling, sum han
varistaar er lfand og bar ued den
Tid vætet trykt i Aviferne i Kon
stantin opel: .
For omkring ttyoe Aar siden hav
de den tyrkistr Sultcm en Jst-M
hvor han san et lille Im plantet i
hqns Kongedsmmes Midte opvoks
fe. Der blev ftstte og state, indtil
det skjulte hele da tykkiske faakald-.
te Kejserdømme og overfkyggede def
htjefte Vierge. Alle Nationer i Tyriz
kicit Jad tinidssuldt undek dete- her-i
lige og majestæstifce Krone. Dei gros!
ede indtil dets Grene gik ud over
W og skjtrlte alsle de andre Kon
aetiget pag Jst-M
geiig Mat- de Bise. M can Kur-F
de stre. De spare-de med at made
hanc til at hugge Tretet ned intens
det endnu var lille. Og hain hat si
den gjort sit bedste i at fklge here-J
Rand. J de fidste time Aar hat haa
soff-St at udwdde de Mist-te De
værste Udfald er dog' sket i BG
96 og tm ich i 1915. Di- fidstc
Morde-riet oocrgaar dog alle de an
dre.
Pastor Ziteansts trcdic hist-und for
Forfølkxclsekne er, at den umhaut-me
dasfke Befolkning i Tyrkiet et i
Tilbagega1:g, trieben-is den kristnc Ve
folkning er i Fee-among Distte dar
sin Grund i, at Mulmmmedancrens
Liv og Lqu er Eoldaterlivet, og
7ordi Avindcrne er tmilliqc til ai
blive Mødrc sog dcsaarsag Sdcslwggek
der-es Afkom
st. Den Zierde Grund answer san
at Mc, at Armenjeme et vclsnas
Ende osq Musik« medcns Madam-ne
;dancrnc er fertige og uvidisndk ,
I 5. Den femtc Grund angivksks atL
its-irre nmaskc den oigtigstc as dem:
Icklle —-- der fra Udlandet udjgrw
Missionsarbejde i Armes-sinkt as kroilsp
ket »Wie American Vom-d« inn- nd
fort den swrikc Part. J 1831 be -
amtdte dem »Wenn-« sit Athejde i
Arme-usw I
Q- cunvrondp «sorssixtmi-r - Nr
misnien N Mordcricrne der Zum-J
wer-war L seid 11d7tmskning og Muts
somit-ed Brand der fix-ti- undcr der be
kendtis Von-r Dom-r i Kinn, Kasus
Leopold-:- Tomni i Konng osg de bel
aiske Lidklsor under Torkcrnesfwnp
tmimeme E donnc FMHL
En Dr Kett Hm Arntcsnie11, Tom
for Tidnt opiwlchk sig i Vtooklms
Im- givet folgende Lolysningcr omf
de atmeuiskc Forsølaelscrr s
J Aarenc 1895--!)(1 blev 100,«
000 Akmenicre flogtcst as Tot-kenne
J 1908 25,0()0. Mcn Mutdekierncj
iAak hat Saugt ovetgaact de sonsng
i Anteil og Gtusomhcd, faa de end-:
ogfaa stiller de djoclcstmuske For-spl
giskfck aldeles i STng
J en By bleo 1200 Masnd drevet
samtnen et Stoffe uden for Wes-,
yvor de bogstavelig blev hattet i
Ztykcer med Mer. De blev ncogtet
den hebe-läge Død ved at Hohes-.
Ei Steh blev en ganunel Feder
og hans Former inuet op i en Rast
te saa de kunue skydes med een og
femme Kuglr.
En armenifk Presc, der hin-stu
decet yet i Brootlya ved Misijonsi
sie-ten sicev et Breo yet-til Forli-den
yvori yan s:agde »Gwiomyedetue
fom Tyrkekne admser inwd vor:
Falk er sauste ums-stetige. De viger
icke rilbage for de: meft dytiskr. As
afhugge Birne-nei- Hooeder og saftc
dem i Mfdeknes Scjd et dem en
fand Forujjelsr. Han sasgde vidcret
Byerne er tomme og flere as minc
!S!a-gmittgek, sont jeg trof, kundi
Tjeg tkkk Lende Egert. saaledes W
de sultet og lädt. Lykkeligst er de
»der dsde en hurtig Dis-. Erfinder-ne
og Birnene gis det vasest nd over
De led uns-er Smdonh Sult og
Iwane d- en langsam M under
kriegen Brutaüxet - I
l
W «unck:kaujk Damm der jclv
varcjenoidxm form-Her Jst Lthid am
en Ojord arnusnxske Lmdjlygugc be
staacudc meft as Dir-most Vorn og
»Unm- M-1sttd, sum some as Zieh«
under Pistole U Iadellmg sont
Jm der Jmodc Dass-et en Flut vildk
Tyr. swmdornis Jg isasr de- ungc
Pmer blos pcm Det grufomsns Indes-H
«51midiedc as« Deus-J Vogtm ug del
. . , l
Itteunmfcsltzw Udm ! »in-r Un, de dns »
»Dei- jgcsunetm idcst dr Eorst tjllad de7
Hidixc at komme ind i Lein-n Ded»
Rom-tm Tcst Zur-se tmsm bedns Tot-!
Edisfc demde om do mode vix-Inst!
Jdrwbt med en Knglis : Okemmet enMl
-saaledes at blims drevet igisnncsml
Landet under den«-E- Vogtekes Hab1
oq djkwelfko Lasten
En Dame strioerx Marter-te vg.
Bakceftrsgrne (Hi1!side5) ligger ful
de as dsde og op711ulinede Lis, fom
opsyldek Luften mcd en pefmgtig
Stank. De mest uoptætckeliqe Gru
iontheder et gemt for us yet-Fu
skats Brei-den Mishaudiede Lege
mer as afdsde Minder (Piger) sg
sama Virn sit hvekt Mermefte til
at ikcrtve af Rest-set Vogtes-te nd
ivede de most djævelsie Gewidmet-,
de Hunde finde pas over for M
derne og i Smdeleöhå Mist de
nagt-Mon- spqutmsdos. De
ww-WW-sasdeuk
W Dis-w us ask
Bewies-, sont Idee Mie, kurze
fckadanwe Dereinst-get om Umwer
ncs Marwrdsd Og heltemodige Li
delse ikke tislfwngde us til at Amme os
»Unsere til den koksfæftede og op
staiidnc Irrt-eh som var nrishandi
let for vor Zynd og llretfætdigbed,
at Der oed ham mcmtte værk For
lssnkng for os- fta note Sondern Leid
oszs ich st Rand randsagis vors
Werten bekisnde Sondernc for »Dek
ren, at vi tagt wide-S med Hetligaaw
den-E- Kmft til at stoa saft, Haar Tu
trn kommer til ost-: tin der er Enge-n«
disk bar sagt, at vi Tkal am frä for
lignende Forstlaelfev Lad 08 kom
me der i Hu.
J. J,Kixoij1.
W
Rshstl, N. T.
Pera famme Tid, Tom jcg sendch
Vetoling for vor gaknie Von Don-J
steten, Oäldc jeg gerne san Von täH
at ifrioe lidj fta nor lillc Wenig-is
Jud Vi er smaa og faa, og skuldcY
Mike, dm Ficke ledc flotus H)ertil.;
VI san viftnok mcd Mig Lunis-kit-;
right-d Tige, sit Lande-! Der er lige
san gosdt Tom de aude thedcr i den
kjc Los as Zwist-In men nat sont det-41
te.
Vi hat läge jzaft Missioxtsjsitisdc
Pakt. W. Grill, Was-may Wes-. og
Pakt Niclscm som Umonst vor-Me
njgiwd, var til Ende Tot var stan
ne Tage. fom jcg trot, vi alles sit
Wade- og Vvlsigncljc af. Alle, som
sonder Post Ost-äu oidsus ju not,
at lozm er en Mand, der Lan Faa
sagt nie-get i en Fort Stund, og der
var fandelig godt altfanuneth Im
fkal jkkc vidcre Hotaru«-, lwad han
fortaltc os, jeg urniker not, der er
en andeu, fosm väsl Ists-we lädt demn.
Jeg vjl blot sendi- en tmsktcliq Taf
til Past. Grill, for-di imn jkke for
smaaede at se over til vor ltllc Mc
mguktr Kam jam. gove- Beu, vi
skal not» hufke Kasse-fanden Mcn
dct er sandt, De dtikker ja ikke Kas
je. Ja, ja, vi sial not Imske der kogte
Maslt da.
For en Tid siden var en afikredss
Imsfionærekne, Lin-drein Peter-sen
hcsr Eure i Post. Nielfens Zieh. Vi
Wde Zimmlenmde om Afteuenz
der vakat-es til Sgimaleemne Maul-.
Zö, 1:z: »Da skal Himmerige lignes
ved ti Somit-ach fom toge des-es
Lamper og gis Btudgonmxen i Mi
de.« Der er et SM, fom jeghar
tasnkt san ofte paa, og fom Peter
jen fortlatede for os san stsnt Der
er jo fosa mmtge, der ganfce sorgte-m
ater, at der fort-staat os ou Dom, og
ingen commer des i Ha ins-D fix-a
Zweit-de kaute og Fäeksxy sont Za
gen-Z Zuvor tret-ver; Tidcn Iler, og
iwekt Eeskunsd førist os mod Dom
mssL D, at vj bog ikkc Ali-atmet det
mete. Vil Werde-ne ftore Flvk end-tu
altisd gslemme det, san lad os bog
aldtkg glemme dec. wide-ad gut-net
det abide-s Its-Inde- derTom vi ikke
er det, eilst Inmd tjjaslpct dist, om
m en »san«-I Un- lcoende, sanft-eint vi
stfo Ucddlinor .1: værc des til Enden
Essai-til Quer drt in havis Lamm-m
mmr vj Mc Zur Oljes j Vort smrk
Hat-san advance- Æerningeh der Mr
oö de sank-(- chnde ligch saa vi tm
blande 05 jun-Horn dem, holde ok
selv for free-we og onscz us an
Qns for at Ins-ro det. Ak, faadau
Mindest-mit skusfisk sorgt-list Mitde
Vor Von fi.vrkl.1rcdxs fna sit-m for os
at Ohr-n Z LUer ist Aanden og Li
m-: i Hier-ed Troens og Mrligbes
dcns sande Lin, dcrika udgaar del
make Lug- 1 ss«-urning og i Baum-L
dcrfor ladcr nagte os, at ifkcs
vor Guds (Wd—:—srm1t er komme-Lam
msr. Eier vi wirket-a disk sande Noa
dens Liv i Zimm? Er des derinder.
fra, at vor (Isud5matigheds-Gernins
get kommerP Leder vi i Herren, og
et hanc Kastligbed i os? Sloqr vortl
Hierie saufedes for hem, at vi, nat-rl
saftig-et bsrcs om BrudgommenD
Komme, kan ile ham i dee matt-J
LMMH on lede2 W det der-;
Ende i vokt Jndersset Kom, Herre-l
Jesus, kam sue-til Dis W jeg;
paa, dig tillwter mit häe Gerte i«
Lin og Did, du et min ener tm
oa i al ÆM. ngaa de klageF
Jomfruer bewres as Ude fix-H
dvsfende Stamme-, fom vi W(
W vor Bett jin-klare »fo- osp da
exdeasMærke,thdar-kei
vcd dem, kaa et Hier-U hgs Jesus.
W et« dere- Liv, oq basi- Ma
btd et bitt-US Mk U W
Gen-ins Kette Der-e W- vä be
de- dig iMax MAY- at
U man M kig de sodawa
as sos faul-e sc M k M« M
p- wd pi- W Ich
sue Messe-.
-Feften til Minde- om W und
sigcligk Gave —- Jefui — staat
attck for Osten. Futen et for Jesu
Ekold blasen en Mindetnes og Go
vernes Fest.
sog vix der-sur ogsaa i Aar henstils
le tki Beim-It as vors Bsmehjem
nd over Dort fturc ist-Zsiz1ncsdc Land
at mindcscä i Kastligiwd note Birne
Etjem mcd en Max-e m- I den kom
mende Jultslmitikt
Kasse-n er tonl: men oi ventcr. at
den gamlir trofasw Kwkligbcd tti
de sokwldrelssc fnma atter TM ful
de den.
Alle Gast-r bedks send: til vor
Kadix-rot Mr. Jofm Madseu, Wan
WciL Wiss
Pan Bostichi-eins Vcsmrelsens Bea
ns. J. Ein-. Markus. Ia
————0-.-0-——
Til Aameldelfe
kmr DE umwang Hm Amorme Bot-!
Tone-ern, Ruck Jst-Ind« Jll.
I.
.,Mn CH!In-«n·«, on illustreret lu
ksskrfk .-«5.1.1ndboig. omlmndlendc vir
scsmläg Anszmnwznnodoniks Histo
ricx Ärbpådr oa A.1t1dsnstning, sor
7nttcst of Jm L. Nokfbsteim Prwft
ved Gmce ltcfbcrE-IO Kitkin Rock Js
lcmd« Jll. Vris i Votstnd 40 Efs.,
i Sberting Vind M Ets
I . .
2.
»Hm- firft Demde in China«, 1905
- «1915, AuqnsmmsEmmdens Mis
Fion i Pfg-stinken Donat-, Kinn, udais
M af Innodens Kianissions S
rolle- Pris: Pavbind 40 Ets» i
Shiktina Vind 75-Eents.
Dogge Hdisfc Vom-r or riqt illustrcs
radi- oa asfattede i det engelfke
Ein-W dog i-den side fort-komme
der Afsnft Hab Evenst
COUI ’s
llog Worin cream
Concentkstod
All llogs use Vor-ty- lz)- use
Wisrx natur-« »t« Hu- hug. Hin My
»t" bring und what hie Mis. llis in
bunsnl l-- bis wist·111)".
There is no market for ho
Worms, nnd the-F geq- thc lif»
Man-I ein-I »Win- mumsy form thi
l1»k. sog wonm staut yoang
bog-, nnd a stnmml bog is a
munpzs Xswser in this kattssniug
p«n. Th» Iris-sinnst kam-ice to
th-- Malth nnd khrikt nf the bog
is Inn-Ins Ä wurmlsssq hoiz will
Ins A CHOR-PMB hug
Eos-CI Flog Wokm Creom is
certain desth s» h»;z wurma.
If i-( th-- obs-aliud instit-amec- and
flin- fis-ist isnwsctmssnt fut- hqu
kais-IN It ssssts Tun leka Uml
kkss Inses h»g. «i·Im-h l)»m·s", M
Tf fis-I uns-«- Hioh 550 dsys will
1(s««-I- thier free from warm-r
No Wust-e and Propor Doso
Col-oh Flog Worw Cmm is not
MU- Any oth» modivirm it is
a hisnvily conssssntmtisd are-m
prosmmtinn orintsining an sb
qolntp antbsslmintio «Worm Kin
»". and if thi- slirpctions sre
fssllowec nach bog is sei-mirs to
»Im-ins the- pm » dass-.
You simply m or Mr Col-k
sox Worin Crus- in »M. It
michs porfpotly and Noah-. Pnt
»von-— swin in tbp stetig-d nnd
this-si- yon Art-.
Gutes llo og Wo okm klka m pnt
up in fhss fix-Maine Hin-s with
full ihn-Musik« fur- mixinq in
gwill »i« was-»- And its-M nt thi
follsswinks priva
Cmnll si-« ists--n«,.-h fm mu- Ist-Is
fnr 25 bis-F prissss BLM
- suHmv «-«»U,-,:h sur one ils-us
sur 60 Ins-- priiss . .. CZJM
l millrm Ost-mich for Uns stoss
snr 120 bog-. Ist-fis .. . III-)
ks kaum-« enmtgh for nnd- dont
snk 360 bog- ptiok ...... I10.00
5 gsllnnq sannst-II- one dato
for M hag- pkscsø ........ Its-O
10 millim- mmmh for on- stos
for 1200 bog-. pries- -.sI.O
Gan-'s Ho- Worm Ckesm
schran bis fpd nt les-ist one-e a
month.
Order to-ds,v. Saat pswel
post kmsp «r1. No risk. Money
»Ean s Cis-stübe
cokss sog Wem Cis-tm co.
Chorus-la
KARL - UND
Ou
»Julestiernen«
Vi bar liaks mediuka en taugt
fistre Zending as »Julestimes«
end ventet Vi kcm actfaa nu ess
spedere solle Stdn-L —-— Dersom De
Mc i den-te Uge modtager, hwd De
allerede ben- beftilt, san vast sag ven
liq at lade og def vide.
Heft-It er i Aar smdoles Licio
lende. For stritt Gang bringet det
Billeder i Inw
Prjs fom fodvaulig
50 M
DOHRN-,
Mit- -
OW.
Japan-unisonen
Jst III-merkt le MI. Nr. 50 ...................... 84033.79
Tot-steh Iowa, Mindes. og Fsdsplssdagökassen ........ so.
Qleonder. Calif., anmnucls Meniglzs. Studagsfkole.. 8.90
Roman-, N. Dick« Marie Peter-sen ................ 5.00
Mikltowm Wis» Mts. Martin Pagh .............. 1.00
Amt-s, Nebr» MS. Mai-n Hausen ................ Um
Rufkjm Nebr» Lord Jcspekscn .................... 5.00
Posten, Mass» vcd Missionær Meisan dee ........ 9·88
Plainsield, N. J., vcd Missiomrt Nfelsens Msde 9.00
Philo» Pa» ved Missionasr Mele Mode .......... 14.00
Bkooklyn, R. Y» ved Missionæk Nielsens Mtde ------ 12.90
Luek, Wis» St. Peter-I Mghåt ngdomjorening ...... 10.00
Webjter Gram-, Mo., vcd Wiss-finian Melken-as Msdkn Ili.15
Kansas City, Kaus» vrd Missionka Nie-Ums Møde . . .. 10.56
Mindem Nebr» ved Missionask Melissus Msde ........ 17.40
Uplmld, Nebr-. ved Midfimmst Nie-Ilsens- Msdes ........ IRS-S
Abs-Mk Z- TM- Oft Sonn Lake Mghs. Isndagsskole til . '
Trcngvffolcn .................. . . .......... 3.00
Plainsicid sowo, C. V. Land .................... 2.00
Vetter-. Instit-» en umwm ........................ 5.00
Tilsammeu 84207.ls
Jndjoaetmttitosem
For wirren-L se W. Nr. 50 ...................... 8102985
Vom-n Nein-» sper Vieh Barsch til Kostskolen ...... 2.()0
Bmh Colo» Et, Amor-f- andagsskoles Kontmlsoffck
»san«-; Nin Madscn sum .................. 9.00
Haktland, Wie-» Julcgavc fka den Dunste Kosndefokening 250
Willkomm Wis» Mex- Martin Pagh .............. 1.00
Ame-Z Nebr» Mksx Mart-J Haufen .................. 1.()0
Rusfim Nein-» Lati- Jespisrscn ...................... 4.00
Virmrky S. Dak» Øft Sonn Lake- qus. Zsudagsstole .. :3.00
Piaixrfiel« Iowa, C, B. Bund ...................... 2.00
Vetter-, Rede-» Paswr Chr. F.1lct...· .............. 2·00
Vom-n Neb., en tunrvnt .......................... 3,00
Tiliammen. . . .81059.85
Jndkemisfionenz
For wittert-n se KbL Nr. 50 ........................ s1629.71
Trusant, Mäch» en arm-um ....................... ; 2.50
Willkomm Wie-» Mrs. Martin Pagh ................ 1.00
Arnos, Nebr» Miss. Mai-a Hausen .................... 1.00
Ruskim Nein-» Lars Erspaer ...................... » 5,00
Mai-wiew- Nebr., Bethenio Menighed ................ 17.35
Royal, Iowa, Botmde Mensghed ................ 29.00
Plainficld, Iowa, C. B. Lund ...................... 2.00
N. Taf. DER-Its ved Lats Peter-sen .................. 103.20
Summe til Jmmigtantmisfionen«» ............ 2500
TilsammeIL . . .81815.703
Motmonmisfionenx
»Ist Mut-rot sc Abl. Nr. Z« .................... 81I377.05
AIIdIIbom Iowa, ILIllc MIIU Not-a Christiansem Marie
Schmidt, Eine Monatser Jens Demname J. S.
Johnsem Karl Ragmussem Marie AndcrscII, Kote-I
Jenfem Anton Hausen hoet 81.00, Anders Andeksem
Hanna Andersem Mist, Martin Mast, Makie Pera-Im
Honsinc Christensem Christen Andersem Cecilie Ras
musIm Kathrine Wus, J K. Jwien hvet 50c, Qluf
Jenser Kam-Im- Madseu lIver 30c, Jens Mumgaakd
Ame§, Reh-, Mts Maty Haufen ..............
Ruskim Wes-, Links Jespersen . ................
Krumme-, N. Dak» Mudetne I TriII Mgb fAlle MtsI
P Meisen, J. Kamp, Hausen, Margrethe
Lotsen, H. J Hausen, A. chttz, L. P. Jensem
E. Mottenfem P. Madscn, John Narren, P. Kamp,
Sirt-II PaulfeII, H. Hausen, N. L. Wem-few Jvek SI
rensem J. A· Lotsen, Peter Widerk, Laut-serv J. Mak
cusssem J. Inder-Im R. Clmtsem P. C. K. Peterska
W. V. Inder-few Eilet Petersem S. P. Wien, R. Jst
msnfem Reis Nclsm Peter Petersem Peter Haufen,
Chr-is Lund, Fred J. Rollen, Andre-w Carl-ein James
Lawsem Jene- Earlsm, Ovc ZiIIIoIIfeII, N. C. III-Hen,
N. O Niclsem L. E. Hause-L L. C. Melfm Von-rieth
Neid III-Heu, LmIsI Zenit-m H. C Melken N P. Mel
ken, Anna CloIIIIsII Zwist sl .,U(I .EhrII.«thII«I-II, sonst
JIOIIIIDIL E. Etikfcn huck- MI- ; ..................... 4650
-MiIIdI-II, Neb» Betsanm M Is. Münqu .............. 15.(I0
Mjejin Tiger C V. Land .................. 2.00
Vom-IT Neb» IIII IIIIIIIvIIt ....................... 200
Zusammen-. ..817«51.W
TilBerIenes Julettckizapan
4
Oartälcand WIH, Julegcwe fra d daIIIke KviIIdeL . 2.
l
S
For cvittthx Te IM. Ne. 49 ...................... s 7I.0(I
Bkoksom Mont» Niels Ventfen .................. .. 5.0(I
Motive-, Wis» Januame MglI«s SIIIdIIIIMolebIIrII. . .. IIUIIJ
Plainfield, Iowa, C· B. Land ...................... I.0II
IIIIIIIIIIIIIIII ...... 88700
ZilBsrnenesJuletrIkiOass,Occh. .
For wittert-D se KbL Nr. 49 ........................ s 25.00
Royal, Iowa, Mlehem PMB UIIzIe ................ 10.00
Moman, Minn» MIs. H. KIIIIdIeII, C. M. Vondigien ho. 81 2.00
Numme, N. Dok» Marix Peter-sen .................. 5.00
Weicher Maine, Ladies Sen-im Circle.... - ....... 5.00
Million-m Wis» VIII Martin Pagh 1,00
Makk, Neb» Mö. Otto Hansen».. ................ 1.00
PlIIIIIf«iI-ld, Iowa, E. B. Lund.... ................ 1.00
TITIIIIIIIIIeII.. ..850 00
Diptera-sein
For wittert-D sc Ast-L Nr. 50 ................. s HOHHJZ
Its-fand Mich, en sum-mit . . .. .« .... . .......... 2110
Willkomm Wie-» MrEx Martin Path» .............. 100
Rates-, Neb» MrHH Mut-) sausen .................... 1«00
Null-im Nein-» Lucis Jksiioerscsn ..... T ........ » .. . IDU
Rat-ims, Wis» Jmmanmslö Mgkx . . . . ......... , . , ST- 00
London, Minn» Peter Llljolfmh Andrcw Danjmh O IT
Haucht, E. E. Noli-m Not-s Andekan km Zion . . 5.00
Plainficsld, Iowa, C. P. Lund.. .............. , 2.00
Partei-, Nebr» P. A. Messen, Hans Messen tm sä, Mrei
Julius- Niiskscs11.ka, O. V. Nielicn PL, Post Ekss
Falk 81.00.. ............................... 16.00
Konnt-ke, N. Dak» Nazaketlvs Mah» Wind-ei III-, L, C
Ruthe-h S. J. Inder-few K. Eisfel, Martin Ilsen
Mk3. N. C. Haner ho. PL, Paftor E. N. Anderer
OB, Mks. C, Petekse11, B. Motiv-h L. Hatt-pen, A.
A. Nieksem Martin Statuts« Mgto Anderken km st,
Anna Haufen, Bennie Hausen ho. 50c ............ 25,00
Owcktonm Minn» Vor Frelsetö Mghp H. A. Stensvasd
sä, Larö Ruder-ken, Dom Andekiem Mels Brunett
Tihomas Hemmt- S. N. Edvardfom MrL G. Grafs,
Akt-C N. P. Jefferfem Petri-· Rufen, A. Jan-Mem
Heut-n Jmenfem H. C. Lassen, L. Las-Mem L. Ode
gaakd, Mrö. S. K. Olfen, J. E. Pisa-rieth Mis. c·
Steuhenfem Hans Ssrcnsisik Olni Ziensetsh ho. Ol
Mrs Jver Andersem Aamss Lotsen, Amtes Racmusscm ,
.-F.Rasmus-fen, P.Prckfthanrd km. 50c, unwnte 8216 27.66
Title-muten. . . .s1031.21
cito cease-h
M- for Den ste- W Its-tust M I Inte
Blait, Nebr» den M. Dec, MUS.
M tat moving-U
- W. « .
J» Nr. 50 (»K·bl.« eq·«»Dfl.f) i Wiss-Dinger staat:
Jizdksalåärsmisfföxuötf (6 M fri- svenJ Del, Rev, Tal-th- ,
, an « n en , : v . W « , ··
J UZJWMJROZU a CAN da dustru M
n Use-kais ist«-u- (3. Linie im even) staat-, Dei , Tal-,
Ro-- Peter-sen og Mira- ngave 85007 Wka- Dei
Rev, Col-, Hans W BUT
Motmonmkifiostm G Linie fra even) stunk, Dxt hy,
Tal-, Ras, W og Aftubowiqecsvsguve UWOZ steil W
Irr VII »Zw- · « ) ,
, o se a »n- ra even sum W, .- «
. s WOW clkudstfx , W