Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - J
havde faaet et Par Økcr tilovetsx
for krdruclig og flink var hau. Sau
ksbte hau et Juletrw til Borstcncy og
det skulde have vasket tasndt Rot
aaksaftem men san blev der jo en
enden Vkug for do grønnc Greue
cfterfom Ente-n ikke havde Rand til
bedte Kranic«
Den riqe Dame bøjede tcws sit
»dem-T men pluchlig rette-de bun
siq, fom om hun bnvde fattet en Be
stumium
»Hm- bor hun, fom siddet i Sorg
mellcm de blegc Vsrn ?«
Gennem Sismundean hsjt Op
ad en fkksbelig Rappe forte Visiert
oa Grevinden band-I ondt vod at fin
de don, mcn endclig kom hun ind i
Stumm En underliq klam Lust as
fugtige Ver-we tm sammelt Iøj flog
hmde i MIdT Der sad Ente-n oq
syede ved det fvindendo Ideng og
kundt om i Kroaems dicke-de di- ble
ge Anstatt-r from. TM rims og den
saftige san stumme paa hinanden et
Oft-blit, san fang Grrvinden lang
somt oq dasmpetI
»Vi hat Wams ved Zidcn of hin
anden pan Käkkognarden. De hat
Vsrm men intet Jan-trotz im bar
Julutkcy mcn intet Bat-n. Vil Di.
ika Eslkxo need mig vix-ask«
Kosten frirredc ulmstcmt heu pas
oon smnmcocs ma-!t, mcn sssresomdscn
dlcm ded: »For5mar De mig We?
Im er kommen for at heute oder al
le, Folg tun med, sont Te er, De
on alle Tore-S Musik«
,,Lig fault-des blcv Julctraset al
ljgrmsi tirndk der glcsd Rødutc over
de blcge Kinder og der kom Wams
i de nmrw Lim-. Mcn da Dorne-»
gla-dc-n jublvde oinkrinq de to Ensch
begyndte den innige Ente at halte»
som om Mach-. Hist-te skulde bri-’
sie-. Hun tilde ftenmus jin Tak, men
Hunde Mir Da Wir-winden reiste
bendc op: »Se, jeg twnker san me
get paa mit Bam, der var minc
Øjucs Lyst og mit Hjcrtcsixs Werde:
km km i Aste-n er der salden en ikok
Trost over mit Eind; tln nam- Vor
nenc -jublcr, da Hin-des oqscm Bist
nenks Malt-, oq blandt dem er min,.«
men Dreim, der tror im Taa sich-n
Te her for manqc Munde og jogH
bat for meaet Akt-d Zaa bliv das
alle has mig, og vi ital bog-Je to?
fao Velsignelse as det, fom Gud hats
aivet os —- Jukens Betst-quelle This
det var Juli-nasewe, der Ist-te os»
iammen.« «
Vtev fm Japan.
Nr. SI.
Ver er man Sag at arbejda bo
ke man bat Mit-sterne, men at stri
ve om del er noget hell ander Der
"fknl like nlenc lkrives sandt; del
Pksoer jeg da paa; men der fkal TM
ves forsxaaeligt om Forl)old,
Wer paa alle mnlige Mander ligner
Lasserne san ncndislig fiernl. Den
geogrwfifkc Afstand, der er mellent
sJapan U Amerika, er en llbctys
Ideljgned nxod den For-fiel, der cr i
Siedet, Stille og Tankegang san
vcl sum do materielle For-hold, under
hvjlke Linet lau-s i de to Lande.
Men san 'fkal der jo ochm sit-wes
inte re ska n t, ellerss gider ingen
lasse det, on faa er al Møjen jo
spildt Da lnslst slnldcs der flrives
’ o p m n n l r e n d e, san Lyslen til at
mer med i Arbojdet funde styrkcs
has den-, der bar den, og nettes-,
slwor den manglcr.
Tor er i Virtelighcdcsn ikle sna
fnn Henfnn at tagt-, san dct er Inn-r
keligt, at Missiomrter i det lycles ta
gest vom-r sin ved at lktivc on ikko
nnderlint» nt man scln ligefrcsm
krnmmsr lia vod det oa snnrt sagt
heller-c- vil »trille Tot-n« end tmle
fnt paa Pennm
Mcn der er Tidcr. da man lasse-r
alle Seufyn over Bord og skriver,
VII-? THAT-en knien der ian er sor
5nmeliqt, imrrciifnnt on opntuntrcns
de cllor Mc: dkst tasnksr man ilke
nan: man bnrc strimm for-di der let
anget, der fknl figcssy on san
finst- nun det, fna godt man kan
» disk san innen, der nil lasse det,
fgm Tmr man i alt Fald fridt Fig selv
for on Wurde-. man Mo kundi- hast«-.
J Elftm or im i en landan Stil
lmg« ch lmr Inmcst anbot, der but·
de non-T men im kan ilke tie. Jlke
at M ist stoke csller mkvrkoliqe Zinn.
im lmr at melde, mcn der et Lnd nf
Herren-Z Fodefjed iblnndt os, on
im vilde gottse, melden-s Europa nen
lndxst fn Tsdkslriq og Ort-mitents, at
J da lnndcs not-e det, Her lndcsr inm
Imiks os. Vil J san lasse nogct as, lwnd
jen flrichr i Aste-n? Tor or ntcgot
nt form-Ue
ältste Zwangs-konntest
Tot viIr i Juni. Hoden nur lu
fuwrliq. Nimm-n Umsicde »ed. Hader
no var et Rilke- Flodcrno var bkcd
fuldcy kwor de ist-s gis »m- chddcr
m-. Mcn i Kumamoto im- der Frit
trods Neun m Heda
For Isrste Nanq nat- dct losko
dcs os at san en THle unm
Mcrnd saa vidt. at di innre-J, at de
var temnusliq qodt udmftede til dct
Ist-beide der lau oq nennsde Uaa
dem.
Vi lmnde prømst dot sor. Bj be
mmdtc mod site-. En ais lwkt estcr
LZ Maancdckz sn and-en ovisog Nr
bricht tim- kmlvmith Aar. fkønt
tut-Wo fnldt fast-disk tut-n Stolen
tilfwdsstilledc ham ikke holt, og det
med Rotte-. Den trcdie bleo syg og
nmattc indlasgges paa Hospiml og
kom aldrig tjlbagc. Den fjerde holdt
ud, irren var unwden; han kam ud
for for stasrkc Vorm-; Enden var
siuldsejlc1ds. Tot for dcttgang. End
Inu taler ui ikkc mrget om dettc for
-ste Hold. Dei er lidt ydmygendc, og
cht var nedflaaende, m«eu ui maatte
lbasre det, og rndda rette Ryggcn til
at Lage fat paan1).
Sau fom det ander Hold. Tre
lange Aar gjk. Ofte foa det jarligt
nd. Der var kar og Ztortite; mcn
omssidser isjnedes Hat-next Ilf de 7,
vi havch mcd fra Msgyndelfen, hav
de vi de 5 ligr til Ende-m Sen H.
lmvdc Herren kuldt Ost-m, og den
7. lnqdr Reserin Bis-lag paa saa
las-me for Kriacsn i Ringma, at or
lud bam mmtcs til sont-re med at tage
fidstc Aar-I THE-sammt F
Vi bavdo altsaa fem. Og vi kaldi
te drt vor førftc Mgatmsesametk
Vrd Festen var det vor Miurn, der
Voldt Hovcsdtalrnx kmn lmvde vakat
sont sit Entne ,Jobs Ausswa Drt
nurrkcdoijs, at kmn lmvde qaaet i
Stole i Inm- rnd von For-stand, uma
fke var drt Lidrlfrus Stole, mrd de
300 Tages i et Hosipjtah der tmde
fat de dobeste Marrkcr paa Monden
Man s·orstod, at ban fendtc Irbe
Vog, ou at lmn jage-n Vnnsselighe
der imvdc mcd m finde Jka sont en
Inirkeliq Person« ei heller med at
spsjr Knir for Ich-J Mud oa udraa
jbez »Im ord, nt min Grill-set le
For-ri«
» Tot Nr Jqfna nor Paftor Zone
mum, sum buldt Dom-Malen tilfhn
didaterncw dct var Nackt-f leolo
ai. Zum-der Mr det Mk omtfkcläg
at kaldo Imm, sor imn fang blandt
mich at Inn anskksdcy at de vildc
fasttc Einklaupcsr ma, sen de ikke
kundi- fc til Ziden, nnsn list-from
tnod Herren oq Maner Her trinkt-r:
M Zum wissede at do vildo korc mcd
Lunis-bus, san de kunde san ou flor
» Esan med.
I Monm- tmdrc qodc er blev talt
lot-d den Lrjligbcd, der blev ogsaa
statt om det sgrftcs Hold. Maasse
;det sm- Mdvendigt. at dct gif, fom
Hist-f Morde-, med fsrste Hold: dtst lod
Hi alt Fald til, at det havde qjort
set dnbt Jndtkyk paa dettc Hold, og
ibcwde advaret dem mod at vasre
;m·orsintiqcs.
Heller-o end talc Inm- om Festen
vil im nu sortcrllm at der or gaaet
sein Maancder sidm Festen, og nu
et vi lanat qladcrc end paa feer
Rätdaam Alle scm bar windet Sei
re i lelemtjdcsm m alle bat over
truffcst vork- bcsdfw Forbaabningor
san vidt.
Tilbnsningen — »Elim«.
J den Tand-, at Dct oil knien-sic
ke Music-this Lasfrkc at se Villedct
as des nye Tilbngstiim, bodisr oi Re
W om at optmus Wille-der oq
Use Linien-.
U et M inderlig Tut til Gud
vs Leu-Iet, at vi tasnkek paa, lwari
W vi et blmn hjulpeu Taa vidt.
Dei et vel Mc nogen stor Bygning
ide- ek 34 x 50 Fod), meu der et
M Plads i den i For-hold til
Waise-L Der et qod Plads for
20 Senat-, fort-den Doktor-us VE
kcqer, Indem-reli- oft-.
W er nu «plastret«, Vorm-ap
Metwdr.oqaltdetelecttiste
scheid- et feist-W. Neu end-m
W Cassino-sein« M
,-,,
Mulvc o.f.o., ou Dtst ojl Mo time
san ljdt tsndnn ska at faa dtst mai-J
mcn ui lmabcsr. at dist stal Haar-:- inil
den san mmtst las-mit
Det ek osd on fwr Wust-, cn like
mindre end site fokficlliqc Forenini
get hat til-habt at til-blon- lwck et
Welle oa der er halvvcst gimst
Lsfte om et feinte.
M hor i den fisdftc Tid værct over
firiindötyve Mennestet til dmlig, oq
hver eneste Plads et optaac Der
er bleven todt Sein-, hvor der paa
noqu Munde kunde det.
Sau inart den nye Bygning bli
ver færdig, vil det Epin nieset
Der vil alle de Pageste samle fqa
W Wi. W vll de, fom
im W ttl gnden komm-r her med
fis-Mi- sswdmmte —- uden dog
at vaer lvrusthnms - - blioc ittdknars
ten-: der. Pan den illkaadc uil dct
tin-su- nf den smde Stmoplthc Sam
los paa m- Ethd. Tettc vil qørc
Arbeit-ist en Tvl leiten-, ou san vil
det ian qivcs en Desl more Plads
von andre Steder.
Gud fkc Lov oa Ink, at alt or
atmet faa vel Miit
Vi vil germ- med det femme fige
alle Vrnner direkt-läg Tok, fordi de
nie-d saa nie-gen Kætligbed bar rakt
os hiælpmde Hat-nd oglaa med
at faa dette Hub foa vidt, fom det
er kommen.
Med de bedste Giscner sra alle
EbensEzers Arbeit-etc
Ebers i Tfeuesten hing.
J. Rad-se n.
Og førfte Hold? THI, der fun
noldt nd tre Maanedcr, synes at
blivc en dygtig Lasch Ham, der for
lud Stolen lidt for tidlig, glasdksr ni
o-:» ned sont en af note nllevbchte
Arbeidcsm Hain, der blov opgioet
ein-r et Aar pan ol Tnberknlofedo
spiral, var der andro, sont Log sig
af, on ni glasdcr ni- nnsd denk, over
drt noncsrlige Arbcsjdcy lmn nn Mr,
ist ni solt-k, at do txi Ihn-, oi han
dc binn, langt fm er spildte pag
lnnn Og Knldfejlcsrcn or nde of di
dnlns Bande-. J Susdcn for at gaa
til Bunds hat nun smnlet ikkc saa
san op; fmn koInnter nmnskc on Dem
i Dann mcsd Linden jnld.
List er on nndorljg Dem-, of tie
nptc Tist er et dvjligt Arbeij vi
fmar i. Dom-for nmn Ui san ofte
fnlksr osz altfor cnsonnncs i M? Der
likwsr ti Monds Arlnsjdk og ncnten
lnmr ni nrøncr nt noer ern Monds-.
Nod Onstcns Herri-! Wo um, at nyo
Aar man give mon- Lnft til at vwrc
nied, merk Evne til m nirke og nuer
Vclfigmslfc over allo, der er nccd
lmndc ndc on bfmntm
Edcrs Modarlnsjch
J. M. T. W i n t n i- r.
-
Im Btntfon Hof-Me.
Aabningsfcft sg ti Rats anilnjnss
Ton ZEI. Nov. lkslki asiwldt Brot
Ton-I Højskolcs Wd Msxtnnanh N. T
sin Aalmingstst uq lelizw 10 Aan
Julsilasnm -
Da Skalen-I Rot-s.::-il-u.,1s:ikal var
sur lillc oed inanan m Lejljgdcsd,
lslksu Moder-ne huldt j Trjuitatiis
leccnizslnsds Kirkic
ist«-der kmdmsdeis Um Ilfsyngclfen
as en us Brorjoniz dcijigc Latium
lnsorcfnsr Paftor C- Isi. Ruder-sen
lasstc cst Und-J er N lcdte i Von.
En Salmc men- dlw fanget, hour
Oftrr Pnfwr J. II Lnrseth Etkslenci
Forstanden ljoldt ou fort Tale om
Stolen-Z Formcml
Hovcdindholcht folget-:
Tot gaslder um« at wwwme bli
ver dyatiagjort til at Mde deresz
Pladirs j Ach men sur nt kunnr
min- dette og twima i Lisets Kampc
gaslder det om at Ver-ro godt ud
rnstedc; thi ellcrcs lmkkor de under
i Komm-it Vrorsonss ijskole bar
saaet den state Douai-m at udrustc
de unge. ,
Brot-Ton er ct dcjljgt Mann. Der
staats som et Windes-umer ffreoet
i Meinwskedjrrtet Brot-san loder,
skønt lmu er dad. Hart TM fImgct
fia ind i dct donfkv Falk-:- innrer
Most naak Stolen Aal tut-musi- ein-r
Inn-J Raum faa but-de den ogfoa dr;
vcssz i Inn-I stand, da dct vil jiqe i
Vibelens Rand.
Vrorson var bjbels . Vi bebt-vor
ban at lasse Brursons dejliqc Zol
tmst »Vor· Tro er den strvicsninq
pcm«, san mach-r di stracks-, at det er
«L«ibclcns5 Toner, en montlang of
Drdmw »Af Nun-de etc J frelfte.«
Brot-san var lutheth Noar Brot
son Wor: »Ber Tro-er den Form-:
nism paa, at vi Nuds Nde dauer
fom innen af sig felv kan fau, men
den er Randan Gave«, og Luther
sinkt: , ....... Mc as egen Foruuft
ellek must kan tro paa Jesus Kri
smsy min Dem-E da maskkek vi
itkats den dybcs Harmoni. Og drt
er mit Miste og min Bon, at im
man faa Nme til at spre dc unge
ved Brot-san Hsiskole duldete ind i
Guds Drd i Overensftcnmtclfe used
den slutlwrfke Miste-s Bekendelse
Brot«-koste Aand par Troens Rand
Naar ni bit-ist Toner fom disse:
»Ka» du flot intet, kan diu tro, san
kan du al Tinsq winqc«, da mast
kck vi Trovns Rand, den Rand, disk
Minder iig aennem alle Hindringer
lll IOIP
Urnrinngi Ahn-d nat tillims Von
nun-J Rand Iro oq Von Ida-Wer
wie sann-im Tot Inn-r or nj ou
Im ims- Vrnrsutk cmar lmn jungen
»so-I er rede til at bede, ijsrtksnsts
sssdr Jst-fass bist im er rode til at
War lnsr oq tisme ved din stun- Nun
des Ton« Da limsledcs naar lmn
fmmtsrt »Ich-er pna diq Modzmniz
vom-. Nod Ha Januar-n Ein-O km
Spot, o, da nma du flittiq bebt-,
Vøsmon irr for ol Tinq aodt.« san
var sifkcr paa, at Herren tkods alt
jvilbc udførc lmns Sog, da den dy
»best set var Gttds par-n Saa, oa det
set min Vøn og Tro, at Herren vg
Haa vil am- dette for Brot-san
Hof-sinke
. Este-r at Paftor Las-sen havde talt,
»oq en Scklme were var fanget, pras
»dikede Pastot May over 1. Mo
Lsorqu 32 Kap. skkkciq 10 M.
! Hans Prwdiken i kokt Uddmg
Mart
Dei iaa rings nd her appe pac
dMe Ema-, da be sit-sie ers vort Falk
kom her op: men des er gar-et, fom
det gis Jakob. Der staat ic: »Med
Jukn Stab gis fes over denne Jor
.d«u,vgnuerlegmdmtilto
Hacke-« Det er Herrens- Velsignelse,
det fkysldcs, at her i Tag staat to
Hast-c Skoleu og Menigl)cden. De
bar twds alle Besnwtlighcdcr kasms
pet fig frem. Men trods dettc, at
dcsr er to Hast-e, sfal de dog ikke stan
«"om to Hasre imod hinandcn, cnen
for at kasmpc fmnme Strid om end
Hi tidt sokikcuig Mmkdc Me« da
disk tm er Tale om »Fort-, lad os
ftm ble Ost Vilsspch
Ender Herr bestimr af befalons
de og underordnede, fauledes ogsaa
ber. Men san sonder de flesto af os
nok lidt til, at Soldaten-S sørstcs og
viqtiqsle Pliqt or ubctincht Li)dig
bist-.
Ton nassth Mstingvlsk for, nt
Vrorfou Højskole kan hcvvde fin
Stil-AMI, er, at der vises Tillid til
Kabinettct, de sti)rcs11dc. Tet gaslder
mu, at alle do undernrdncdc bar
nbctingct Tillid til dom, der staat
fom Skolens Lederen :
Men over for Herren gwlder det,
at den man have Pia-je Her man
music-T at Mettnosket lovcr ikfc nf
Brød alt-ne. Oele Undcrvisningeu
man dreje fiq om dctte at føre do
lange til on dylusrcs Erkendclse af Guid
og hatt-I Ord.
ABC-ten man ugfaa have et Fclt
mach og det bør mer »Bisd oq ar
bede« tbi udcu Vøn fsan-er Arthi
dct nldriagtih lnmd del Hulden
Samen, sont lndrr pna Mnr
schmi, ers »Fomgthr tsj de riugo Dn
qc«. 70111 om M sm- smaat oq kluge
-nd, san« or ssscmingcn Herrens, og
intct, sont Jksrksik for band er mich
Til Flut fu« iuwnesr«-, at enlwcr
Hast lmr fin Kam-, ou der sknl den
Hin-, sum jasrdissxs pcm Vrorson Hof
fkoles oqfkm han«-. Kasten skal lmvc
en Fano, og paa den fkal der staa:
For Gud og den furenede dunste
m futh. Kirkcs i Amerika«
Om Estermiddaqen blev der og
san boldt EIN-Ich vcd lmil en Lejliq
bod Pastor J. K Jenseit boldt et
Foredraq, sum maafko følgcr fetten-.
C. E. Nie-Heu
Emnex
for VIII-trugen fm 3.—8. Januar
Lustsat ou indsendt us E. A. H.
Mistwag.
Taksigclfc og Ydmugcslscr
Tk1k7iaelso: For alt, bund
HNud bar aabcsnbarcst as fiq foln i Je
fu«-«- KTistuszs Nod den -0cslligamid:
nt kmn er ufomndret og uforandcr
liq; for do nmnqu Besier von
Emmgolchtis Mam vcd den trofmfth
sUddolinq nf Order
I) d m n g e l for For den Fund-,
sum forrinmsr Kirkonsi Jndslndrlsc
i Vordem ----for s.7c-dl)li11ends.1 For
sømmcslfks as Herren-:- Dng oq detj
sknsvnc Ord, for den lusrfkcsndoj
Liqisqnldiulusd for Herren-is Kom
mo.
Ekriftl(1«s:snism: Zahne 19; Ma
lakiasks Sk, m: Joh. i, I -18: Hebt-.
M, 7- ——21.
Sirt-das
Den hvslliuc almindoligc
Kirsc-- cistLeMmc-, for»
bvilfctJefnscrsovedeq
Vsnt For en vidorc on domer
Forstnaelsc as Kirkons Enknsd vgl
Fwllcsskab molk-m den-IT Mcsdlenr
met-: —-- for et fnldeko Vidneslmrd
for Krismsr Profetem Bin-ersteer
stmi, Kouqcsm — for en met-e ben
uivcn Tfencsfto for Menncsktsslimten
biemmc oq i fremnnsdc Lande«
Skriftlwstlinq: Zahne 133: Au
N. l,1- -R; 1Kur. 12,12--27. !
Lin-Wim
:k’«112011cr11v im derei
Ovcrhonodrr
V » n: Lin nt :!-’ntiomsnns—:s Zum
niniqlnsd nmu blims fault-dok- oplnft
msd den DAMme nt do nma stilis»
mer ulmindtslin Ind: at Mum H
lensts Hohn-Fu Nkstk for Autoritcstj
Fsølclfcsn for zusnfidiq Foruljgtulscs
tmm tiltaqo: for nllcs Momle
Tjetwsttsnmsnd i Neqksrjnxusns na an
drcis Ifcmsiusx for Soldaten Esel
tun-nd, Politilnstjisnte km Jornbams
lustjrntts: — at Ame-umflide man
karnfnsrisero Forboldcst molk-m Ax«
lnsidssgimsns km ArleR-ro
Efriftlwisnjm1: Salmv W; Lords.
l-1,2s3 III-; Rom M, l 7:Mntt11.
22, 15 ---22.
Tormg.
M i s f i o n e n.
Van: Om at Hisndringcrnc for
Bei-den Evangeliserina man blive
hofft-aged fmlia dem, fom er for
aarsaqcbe ved Konflikten mellem de
Xriftne Nationen —- at »An-n« og
»Besten« maa drages neu-more sam
mcn i «dot em- Legeme« og »den
one Aasnd«: at RacesAntskpartier
maa forfvinde i Kærligbed til Guid;
—— at i alle Acker Krbsti Kastd for
Vidner om ham blcmdt alle Felle·
flog maa blähe Iat i forreste Mkka
—- at alle stritt-ne mm san en dy
Iere oq mer- vtrkfom werdend-Mag
For Sale.
Ähsulutely tlns liest 5 not-» trittst in lkluitx VIle
list-mod. usijuininxx Un- «L«r(m·4-ll llmn(-". The LAMI
is- wurth tho- pri(«c ;I:-«ke-(1. Nisus-(- is wurlh ZEIUHOJW
»Hu-r huilxlings in guml nsxmih This is is lang-sitt
Tun »in invoxstiguns this m »Hu-r onlin- satikifnriiun
Prins s«r skll ZU »Hu
Fut« Itsrnsp H-« isr writ-- tu
Robinson Realty,
Blair. Nebraska.
Brown s- Redwood co. Land.
syd Minnesota.
Nest-sum l)·- gnskcsr m lViInn (-Il(-t« tstOIlen i »s
gsmll sinnsk ScsillpnnsnL this Luni til Unm, hvur
Imntlcst m« gutlt ugx billig-l »g« kaut kulptss pim Zodi
Yilknm«. lärmm ugs kmhnmsl Futnttzs ist« lich-n m
Minniswhk ·
Skriv ssfhsr Herrin-wiss pl·x·snjng(«r isllcsr kmn sislss
A. (·. (’lllilH«l’l-JNSI«JN.
Evan, Minn.
A — - — -------------—-—
Ell( Horn
»Es-Lock
Vinterkursus
fra l. Decbr. til l. Mart
l·11(1(-rvjsning
sahns-Menge Sk()l»k--4«
«k’(-vissw um«-(- for Eighth («-mdt,«."
lsngislgk iisr kasmnntsns skxtsnkcs Newpan)ptmkrks»mh«:7.
l«««««(lr«g —- Sau-. —- Musik —("-ymtmstik.
For l"-1(l(-n«i.s-I1iksg, Kost ng lmgis hetalcs 51)«ll. Um Pfg-»E
Xkrrmrrv Uplysningcsr givtss nf F()rstktn(lcr(«n.
(«. (’. KLUTJL Elk Hatt-, Ton-a.
W
I-.-.-.
YM csn T
save Ilscsz
N OUR
R lA Low soc-Ie
Ton IsIIn Imn II han« m! H I«’ ;E:ini- in ynnr vix-n homss fms km days frms Dit
witbout psyjng anything In advan« All n-- ;I—k i- IIIIII nsII mll IIIIIY upoin Ase
und tws III-— IssIII « IsiI T.I. ·I·I«Is II. -II III«- Isnsl Isi« llmt iiIst J."·«II (10III)t finti L- LlIe
lIIgIIIsHI «c;s.l«s. Hut-list IsiIsssJ sind III-J spinnt- III uns-I um tlmf Just bmp Mit-I
((-«-II sns III-s II« »I- I s.«-II cis-« JI I» « il lIlis III I(, Hsml it busk nntl ais uln m List
uns-It. Im) HI« III-»Hm lmHI may-« llIIs stunk Puqu must III-JU- guoij with you s
or Uns-T II- Im wiss
san USMW or Moke
W( ghtp dirs-» m yssst its-m mir suman II
qklces that san-t- ynn »Um-unli- ·-s III-cum in tho
gost cl »Mut- pismm U« muss-imm- tss furnish
M s heut-I- I)iinm fus- Uns Ins-an thun you um
Mkk lethsnx You ur» its-» -1 ul wiss-»ian
s Urlacactury thwt sont-il Junva lssqb inmit
via-sc
Easy Pinselst
iju pay Im ssmili ils-Wil, but cstcf sc M
vi trul Nu »in bukiu pay-samt on the b
kigt. ums-at tot-Im Iswc suggksustl by s plm
p««i«t.«-I.«rI-r. Thus-s Ins-»- ims stammt do
»Im zip-u «---nn-IIi--m-ss. Uns »von Um buy u »Im
im Mut han«-, without mimänk the money
-- ·
sostest canantee
Bwkzs Sinn-R Nun-« t-- mun
AILMI fol- 25 v(-:4ks. Tit-.
sklssrantese i-· ·««--k ssl » n«
ask-unlink --I-I-i--s—.t(
stritt-C rot-» .. phins tin-H
It means wlm it sey-m
Free Music Leu-ans
Te »ka nun-hast« m Ums-s
lInmnI, wes Lin trtses ZU m si
.s-o0ns. in ons- ni Un lass-f
now-s Sol-»mi- tm Uhu-ski
m tskts »Mu- ltssaons »I. ysnn
om man-. ssy msll
Lock Island Ists-ins
U« sun- --««Ic.mlh« un Mml S
Ins »Hu-ihrs us --«·-«n-V Inn-l Hatt-M
«i .l- sc usiLml ums-os- sssmsn in tsc
·I- s-- «- sssc min sum-L Mantis ais-I
«..-)« I- Hun- s.
»Ist-« ......... 813590
Eidam-)- R00
Emsnmn 12000
ITLmMU 9600
sssrrk III-Do
sitt-l t-« uux lau-Ist Issmmlbsntl
Norm-In llst.
Hturcsk Hnscsr Nunm- Jrss nol
l«"«1. ums cis-T Its- sspsskstk
Tun usll l« slcslikhlsssl Ist-Ach
III» uns-n (-k4-lu«iivts s lud
Musik«- --.' tin-su- Wunslsrkul
msisss·n--s-s··. sitt-l plump-l wich
»u« wr) suu FAM
cstslosue Free
Mul miliys fu- our t-«
ist-um mith- lllustmtml »Ich
lukkms ask-M- sins you J M
uts-»Hm sit Instinkt-at Hin
. isssisnssuklun. Wkitcs wes-« .
l Stank Plagt-Pfann
k. A. START-K PlANO C0.·1400 starclc Bunds-Im chicsso,«lll.l
on- Cummksljotsrs Kraft sur Jødor
km Oedninxust
anftlaseinjngs Zahne UT: EIT
·;, l Z: Matth. is, 35 W; Ef.
ZLl R.
Frei-ag.
Hjcniuusnky Universitctcn
Skoler ou de ringt-.
Von: Om Familie-Horte Helligs
bed, Anerkensdclse of FokældrcsMyns
diqbedcm en almindeligcre Bvua of
Fomislieandaah — for Last-etc oa
Unsdervisningem at al Undervisninq
maa blive givet umäer Paavirkningm
as Tkpen wo Jesus Krisis-g i Oper-!
»enstemme«lfe med Guds Ord: ——’
at Mesultatet man blive Opbyggelse
gf kristelige Markieren fom act-ben
bater fig i det offentlige og private
Liv; —— for Sjndagcfkøleh Bibel- 4
klasserz —- fot Bitnehjmsavbejdel
II— « . ---.... « « » » s
og nl anden MiSsionsbeftrwlsclsp M
Form-l sur dem, sum opfustsssti i
Burnthjortialnsidcsns Tjisncsste
Zkriftlassninm 5. Mos. 4, ·"- -9;
Zahne 128, l ti; List-. Z, IT 52
2 Tim. l. l-- -7.
wichtig«
Hjommcs oa Jsdemisstou
V s n: Om at alle Klasser sch
ket nma blive dobere qkebet afFvUt
oq Ksasrlighcd til W —
at Bestrocsbelfer for det forta
le Velfærd man blive met-e w
ncmtramgt of aandelige Motiver II
Methoden — at alle Mstne mos
Lage dybere Interesse i Jst-me is
Opfyldelsen as Guds INle
angaaende han« Fett og berecM
Sskriftlæsninm s Mos. W, C
16;Esa.19,21—25:M O
S—14;2 Kot-. s, 7--1-S.