Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ne Gud og Vgrdem og vi sima iikke
blo« tasnke paa, two-Jedes vi kan
owns-be Pcnge og Ejendom til dem
..... Bad Nie og Moor der-for
wilde, at de: fremfor alle Ting er
hons Pligt Ohi aller-I mver yan
Guds Bade-TO at opdmge fine Bann
i Heu-eng Ktmdskab og Fragt: og
hat de Evner. da m lade dem un
dewäse og indøoe i de lmjere Krum
skabet, at de can blive i Stand til
at biftaa des-es SicgerinsI i hoc-d som
holst, det er notzvendiqt.« »F eithvcr
Elsas Ekolc,« fisær lum .,fknldc
Bibclen vaer den most anständile
og Hooedlasrebog, og juk ustgc
Trenge Evangeläek oa im wilde gn
ske til Gad, at vi ogina Mode Pxi
gcsfkoxetz i hvilkcn Pigisr funde bli
ne under-bist i Evangelict en Time
daglikx ersten von Tyfk ellek Latin!
. . . . Men mun- dcn heuige Its-ist
ille et Reste-h der Hader W in
gisn at sende sit Var-U Nod Eisen
as Bibelen vikde kuns. at Stole
planeu Hulde out-into Usmcrisiskininq
i Lskodeksnkmlor de gamlc Epkog.
Altes-weih Logik, Historie Natur-vi
dcnfkad Musik og Nonmastik. Ncmr
hcm lagde m Ekoleulam lededeci
ins-u of vmfxxskc den-on
Gan sam- dc zmmlc Iowa bist
.«Lad os kniste, at vi can Mc Donat-c
Evanknsliet udisnfor gsztogene
Ins-Neue er Ekedcm i lwilkethuds
er er inskket Ti- cr Zktinet i
Ins-Ufer Ædeiiicmsn Egger-: Anketet
ihm Zwitter Wem-n bliock opbcvaretI
Kaum-L hvori Fødcn bwanss Ou,
for at lamie et Billedc ira selch
- Evanaeliet, de er Kunst-ne i imilke
Bksdet oa Ffikcn og Suutlernc op l
bevoer Hnis vcd Forspmntclic oi
tat-er Hut-agents Umod Gnd iorbnde),
san roher vi ikke blot Evangelien
tut-n det vil komme der-til, at oi
mistcr Evas-n til at take og scrive
knien Latjn eller TM.«
Gan elfkede oq studerede Natu
ren. »Vi or oed en nn Iidizaldcrs
Man-amqu iagde ban, »ttii vi
Wunder at tilbogevindc Kundstai
ben til den ydre Bei-dem sont vi
lmvde tobt ved Adams Falk Vi be
trogtck nu de skabte Tinq rettelia
og ikke sont sit under Pcwedsmmcst
Ved Guds Rande set oi tm i den
spckdestr Womit den qoddomnwligc
Godheds og Minoqts Womier
Lasg Man-te til, at Kraft udioldcr
Fig i Fetfkenstcnch Den er meact
dankt-, og Spirem den indeslutter
er meget fisk, men ncmr Die-blickst
kommen man Sie-neu aabms sia iot
at udlade den unge Planken sont
Gud kalder imu til Liv. Erasmus
sorbigaar alt dem. fkasntcr det in
gen Mærkiomshed oq betmgtek
ydre Umstande fom en Ko stikrek
part en tm Bot-U
Lob os liste, bvorledcs tmn nis
sde have et Vivliothok fmmncusat
»Fort des jsrste ffulde et Vivlio
trc indeholdc den heilige Zkkiit nun
Latin, (Skæs"s,Hc-br.1isk, Tyik oq au
dre Spros. Eva de bedjte oq asldi
ste Fortolkcsre pcm Gut-sc Hebt-wiss
og Latin. Dcrnwit saodanüe Woge-,
fuIII III munon til at ILWIIc iig
Zimm, ümsmn Vom-r uII Talen-,
IIdeII HIIIIsIIII I:l, om do or luden
skcs IsllIsr KrifIIIc, III-M- Islksr lIItiIIs
«skIs. Tin dIst er Im Ludaxrnr Wack,
at Mmmmikkm IImII laws-:- For
bist III-dich Vom-In fom omimndlist
alle KIInster m ELkidIIIIshbsxr ZWI
Lovbsger Im Lasset-aged bog er Lust
Steinen nsdvIIIIdia.«
Lad os. endnu him, äwad lIaII
figer ImI LIIIIIIrIIekIIIIIquII »Hm-r
ssIIldepiPkIriten ProsIIrIIIonsr Im
Lager komme fra," sporng dau
.,·bvis ikkc dc frie FIIIIIjIer dIIrfIsde-:-«.
TI- IIIaa alle komme im chuIIs Nil
de. Disttcs Wer jeg, at inqeu kIIII
nogen SiIIde tilftraslleliq bot-ums
eII flittig og gudfrygtigs Laster, sum
trode III-draqu VII-II, foIII HedIIIII
gen Aristosetes bar jagt Qg dog
fotoqter Folk stmIIIIIcquI dcttckkald
has os, soIII IIIII det var IIIIIeIItiIIIh
oq jamtidiq formiver de at me
MIsIIIc! Ovis sog blcv IIsdt til at
lopgive Prasdiken og andre Plis
-ier, saa Ist der intet Embede jeg
hellere vildcs have end III Zwlclæ
reks; thi szg net-, III dIsIIIIe MerIIiIIg
er tillige Incd Prasdifen den most
nyttiqr. storstc Im bIsdsII·, oq jeg
ved Mo hvilken of di- to Isr III fokc
cui-Ue- Ui der er vaIIikcstmI III qøw
gomle Hände læwillige og gamle
W gudfrygstmm dog, dock er
hvod Pedtestanden III-beider med.
. CI W Ckbsids mod« for III III-r DI-!
vatWSIJ men jusge Tieres-, sclv oIII
make drei-W- stgtjei pq wies Iet
tete- Person lob bei W III af de
hsjeste Dydek M Jud-II traf-Ist
at ngae de wide-es M-« M Ho
forstnmer dem-«
whe- hpvde Ike III-g- siqu
i Wen som ttlsammm ndgtr et
MfM Maasse-Wiens l)
- M for alWellqe Joch s Mike
d- M III-s M III kecke-Im
M fom Justrusmenter til sekun
dasr Donnelsa 3) og Utrivetsiteterne,
sont him Inspstodc at sc keformerede.
Lq hans Jndflydelse nimcde langt.
Vi føler den osgsaa, og den oil feile-J
tii Berdcnss Ende. Hatt lmr iat fcm
dolus Zwr i hole det medier Ema
fund-Ilio, at de can aldkiq mou- nd
»Hm-. Meu der Unwes- jo Wo dist,
dersor um«- vi se, at bwcms dem til
Held for osI sstv og vors Vern.
tsluuech
W
Missioneakbcidkt
blnndt Regt-tue i Sahst-staat
Runde kmldt Nu Trin. Zent.
H. Tec. as sk. E. Jensm
Tr. Joim Lciatnon Wilion, Zec.
sur EndsPrcslsyteriankirccms Miss
smmsk. sang nktc anaaacnde den-u1
Mission, at her i Zyden havdc Gud
stxllrt den 1110d7at til den almindclige
Orden i Misfionssrcmgangcsmkm
don, idet nlmindeligt nma Missio
nasrerne gaz ud til Sedningemch
misn bet- er Hednitmcrnc braqt til
Missionasroknc Brod-»F denne Vikkrs
Habt-d sokbcwsests man over-, Vvor
Lidt of virkclig Mission, der bar ow
tct øuet blondt djsfcs fokte Vorn as
Monsieskeflimtm Guts bar lagt
dem, som en vssmot Lazarus vcd
vor TM, tncsu den lwidc Monds
Kirkc lmr vcrrcst merk- tilbøjcslig til
at fkrasve over disfcs »Menneske1ige
Hunde-« ou zum vidcsre nd i Ver
dm, book start-c- tifsyncsladcndesdtav
ma Evangeliets Ovlnsnsing giorde
siq act-Grade Dog bar der vcrret
aiort um«-for disfc Ztaklm Wil
ket ica im Vil forføgc at sremdtagc
as kwad Esparsomme Efterretnisnger
im cmk mkket i Stand til at ndfor—
nis.
Lin Nemsrmss fdr fortesj Affront
nina ved man formtldsvis intet.
Zon- Ncsgcl lycnfsrcsr man dein til
Kams Singt. der Wqu l Mag
f, 27 fkal vasre Trnsl as sine Ars
dm Evolutssionisterne bar i dem ment
at finde Ovemangslcddet fta Dyre
ne til Mennesket Paulus bar doq
fikkert haft den soc-te Rau- i Tan
Irr da han paa Areopogus ndtctjtc
de lieh-Mr Ord, af Gud bar gwrt
ckt bvert Fall iblandt Mmmesker
bar nd of M Blod paa bete Jor
dcns Flade -- for at de fkulde sp
qc han- CAn Gr. 17, 22 fij Ogs
san hos Nonen-n sind-XI Gubsbillci
dcst onst-nd staat-en i Ebenswlt. En»
Rotmrfcntont for de forfc Folf il
den twtke Vekdensdel our den spri
fte Sedniiw der blas delaqtigajort
i Landen og den Sciliqaands Gasen
tse Au Gr. S, 26 fix Hcm com, li
gefun- sencre hons Etat-»neher
onna til Missionasrorne — oq var;
Vdda paa Ofemvisicn igcn for»
Guds Island fis on Mund til at gaa
tåI hanc med Onlysningen ocn Ga »
non fra dct højcs i
List vil veru- bcrettigist farst at
fremdmgc uogle Korallen-Wie !
tms Nisqmn for at Mit-n Mjssp
fix-neues Ztilling til kmm og band
öftlliuq I den«
anksk et Regeer des-at nf on
konstitionisl Amt-bod, oller Its-Nod
Qm or linmhd uq nuirifutn Ical
imn arbede san nnm Rodncndigiic
den on ika Inspiration drjve Span
dcsrtil Zum Følms oil Zum-J Arle
de Unsre laftcssnldt on billigt fkønt
Monats-ist set, vil lmn blive dnk not
Hnnd dksrimod »Ist lmm faa drun
vak sont Akbrjsdcr on Trasl er hans
Udtsoldcnhed on Mieliglnsd, Inn-:
gooe Humm- og logetnligc Starb-.
Hund Ein-hemmt angmm da er
lmn den lwidc Mond taugt unbede
acsn J Barudomstidisn last-er hau
Inn-rig, nnsn alle Autoritcstcr er onii
ne onl, at dot- fnart itidstrwchr enT
Periode i Nisqcrens Udvitlth j!
Wilh-n Danks Jntelligcncc liqefonH
fabri- al Energi. Sein Regel er det!
nasftcsn nnmlig at lære Regel-on at
over-Mich clltsr disnnmn og at sasttc
sia ind i Tinacsnes dybcre Zum-nen
basng. Maasse kan dctte bmrnndeg
i hans lange uvirkfonnne Fortid,
hvor han ikkc bohsmsdc at bekymre
sig uden for hvad haus- Mave kur
vede; og der-til heb-who Inn blut,
··om on Satjrikcsr sich at laws
sin« M at sovi- snrd Monden aaben
under et Vananatms, ou von vildse
vaagne vclncrtkt
Neqerens Moralim bar altid va
ret Ort-stand for Tadel, og Mc udeu
Gfund Stdn-sticht offen-, at Nega
befolkninqen i Sydftqstcmc or di
tnest kriminale i« den eivilifckede
Verbot-. te er knn en Tredirdøl afs
Vesolkninqen og dog m de tre»
Ficrdcdcle af Forbrydelfetnc Denj
iwide Mund afstaor fra Forbwdekfv
paa Grund of Assiy da Of FUMT
for Straf: Rom-ten kun Of Mist-»
Grund. Fca disie Kataktermærkeri
ging sclpsøsgclckq numge Undtagekk
ftp-; Henker Washington sw:
M- W sann-n- Leilighod, som«
MM Pan-d hat haft tät at lee
- Dil- beschäme Lin
toter, Tom hat praktiseret blandt
Rom-re- iigeh ack de iiæften alle er
ausne. Der-es Lidenskabelighed er
nokfom bevidnet ved de knotige-Vald
tkmtcn der iasdvanlig kan tillasggeks
Rom-ne .
Te sum Meintest-ers sociallvstili
-·:.-k imr altid unstet law-ft- De lwi
de triisiikmdt dem iom Dur, og de
rin- ug gute jomqtede dem for de
rcsis slavisko steliaiwd Man lmr
sämmt, lworsor tog de imide iffes
do i Landet boendis Judimusrc til
Eins-et Totte fokfømcis uqiack men
seitens aidclesty da Judjauonsn im
iorm.·«,wn Zelvreipcskt km Him- Frc
reden højrrr end Links, iaa nun uii
de hellt-ri- dø end give fig under
Trasldmmucns Knarx hvorimod Re
Nisachn vilde under-give sia Nod
insndizxinsdtsus Kund Incd cn for-limi
ieudts Nissigtmtion ou Udholdensiicd
Akt-gernin forhisnvasrcsndcs reimw
fis Bezirk-bot- er nie-got indviklcdc. De
Iilvsns var Noturdntkere, oa Quer
Htro var ftnsrkt itkdgroct bos dient.
Doa money mau, at de trocde vaa
Tilvcrrvlivn as en Wid, on oed Zi
den ai vaa en Masnadcs mindre
Folkes oq Familie-gaben Hos Ne
gerne var der innen livskkaiig gam
mel Religion at xweminde, ei bel
ler noapt at sit-ftp iizi til: der nat
ikke Zpor of vordka Nonkwd eller
Gnift of Halt-s Rand i den-s beli
qisse Forestillinget. Tores Guid-s
ankelse er hvfterifk oq feutimentat
Missionsatbejdet blandt Negernc
i Svdstatisrnc falder nasrmcst i tre
Tidsperioder, adfkilto f ved Umsons
rendc Beaimsnlwden
Rm Simses-Mi- Jndsørfcl til
m. 1830, da Ihm-riet 7ri1 at vaer
en aniiicinstitution var atmet over
til at vasrcs ist industriclt Zoftcsim
oa Oplnsninq endtcs nie-d Ost-stand
L) Fra 1830 til 1865, da al On
lnsninasvirkfombed blaudt Ein-ver
ne blev staut-seh men det msoralfke
og reliqu Ansvak vacmmsr og en
der misd Vomcrkriqen for Stammes
Frided.
· M Fka 1865 til Nutidem da Ak
bcsjth for Negernes Evangelifation
bat til Dols noaet sit Meint
l.
De iskite Negerftavec ist-Les her
tsit Aar 1620. zka den Tid og til
Revolutionen iådjsrtes ca· CW,0W
Sjaäc Den Mitelige Moral Var
aljid hast Afsty for at holde Med
Lrisme sum Slaver. J det gautle Be
sten-eure aucrteudes Trællctaaret
og I ny Testamme finde-H intct ad
solut cmod dem-. Mcn for wud or
alle We den-wart- MaL J, Zsjz
derive vil den trifme Moral iudoirs
to paa de Knimcs sociale zur-hold
og lige Krifme vii ogfaa its-we ljgc
Mel-nd Mcn at traslbjndc Hedujni
get yoldt de gmule Fasdre i dct 17.
Aarhuudrch at own- cn god Ner
mng, fordj der paa den one Zide
ftmfjedc Hedningeruc for den-s Be
spottclfeL og paa den andeu gao
dem Anledning til Lutucndelse. As
mangc blev end-da Stavctict yoldt
sur at inm- dm durfte rcwzjc Miis
swnzmctodc Wcrjur Roger-tu Mein
jaa tout dct afgøkende Zipdrgcpumak
Stum- Zlaoetnc unsre fri, naar de
Neu unwondtc og achte-, euer ucd
binn- nt owns Ihm-« Munde sil.
Mrisse-ndmmmsn-:s Lastc og Aussen
frmne Henker holde sinc Medckjsucc
sum Elainst Hckwa smer bete
kristehgc Moral nei; nie-u den-is dku
non-iste- Pwråwld krkwcdc et pujå1iu1
Zum-. For nt omgkm Krisis-»denn
uusnsri Was og tnmgna nuer finan
cfclle Tab var der tun ern Umw
at sc, nemlig at hindre at Essig-stunk
virkfomiusd blandt Einian For at
nflwlms dct moran dtmmmifwf For
hold frei-skqu i flcre as de einige
Statt-r Lom- om Stank-mec- Nimm-l
sosuilfaac Saum-es førit i Virgi
nia lW7J »Dam) for-andrer iktc en
Prrsonsts Stand nced chspn til at
unsres banden ollek ski: dem-, sor at
ad«killigc Herren naka vofkiet for
Iviol desanqaaende, kau lasgge more
Vasgt Paa Miste-Moman Udbres
delikt« Donne- Diskmrmonj moclesm
Kriftondommms Teori og Prassis
fsltcs staer nf mmmcs ask-Ums tro
ende Akt-mirser Mangi- bcmdo af
den tioidc oa den forth Rau- drog
umkrina fm Planfaue til Mai-tagt
oq prwdi cde for Wolf-ringen Som
Regt-l bit-v SIavcsrnc optamw i dcsriss
Horn-s seit-fest da den indrc Udoit
ljuq syntcss at gaa godt ftp-»als Crods
den nder Selvmodssiaelfc Manne
Neum- hcwdc endda des-es mne Ma
der oa MenigkksdsorganiMidian-.
Mcn med Züwcrncs Oplysning oq
Emmacslifatidn kom ogstm den na
tutligcs Falge beruf, nemlig Krav
for Fribed oa Sewstændigshed Were
Optik girrt-de og bis-d ud, Miit-des
spao Hayti Aar 1800. Einen mast
,te Slavernes Undewisnings ftmtdses
eller ogfaa wilde de blkve Mwnd as
Me sever- Vlcer var Sekten be
qu med fide Lade; f Us- en
»M,tT-QM1M2 DeiIgI
ver, frie Negere, Malatter, eudog i
Zelskab sue-d hvide Ver-saurer at hol
de Møde eller at familcsz med For
maal at faa aandelig Undewisning
ckler religiøizs Gudstienestc, enten fsr
Zolougang eller eftor Zolnedgang.
Alle Lunens Haaudlmwro imr her:
med Mast til at ownsde faadanms
Forsamlitmer.« Ved Au equingcr fra
Du müde-:- Kirkesamfund blcsv die-sc
Lom- dxm formildedc used lich-h sau
ledois at Regt-me innom- fakstles, naar
Inside var til Ztodcs ou fu«-riet Tit
lade-lka var erholdt.
Ton fsrftc Kärkc i U. E. til at
optka- tcmere i Menigtmdcn var
Episkopalfirkem der døbte det forste
Regel-bunt i Vir. 1621.
Der førfte Ferse-g paa ordnet Mis
fiunssarbeidc blandt Nisgcrslavckne
var gfort af For-erringen for Evan
gelist-s Fremmc i udcnlandske Egne
Der beswd im 1702--Ri. En Tr.
Gran tesmmenterede en Zum Penge
i dette Meine-d, oft en sransk Prote
stant i N. Y« Elias- Ncmt, begnndte
m Zkole for Regt-re i N. Y. For
csninzwn ofterlod 13 Missionærer i de
for-euede Statt-k, hvotaf to i Iowa
tcsrmx Ellen-: en Mora:1inncsrne, el
lor Vrødkemenigbedem den Organi
sation disk tilkcndeci sksrsus Nod-T
Ton-s Stifter-, Ort-v Zinkendurä skaL
j ji«-benimmt have set on :«’e;u-rfchc’
i Folg-o med Ein Herre, ca dem opiJ
sooft-e hart-Z beqejstkrdo zllciifioniritmsrs
for disk- fortc Afrikass Bank 17321
ndsendtrsrs ««na Leonnfd Martin, vgl
isn anden til Vestindirn for ut ntisfis
sum-: sein-re kom Froh :1.I4’.1rtin, og
Värkfmnliodcn var i qu til 175().
J ISLTZ arbeidedc on as omms For
ksning, Ahmtmm Stein«-n sont Nr
qcrmsissiumrr i Eulen-, N. E» el
leer sum-es der ikkc mwn Uidere
Vikksomlsed as dsisse blandt Roger-ne
Af Wtberancre Var Salzbumckne i
ma« ifasr var des-es Pisa-ft, J. M.
Bolstzius ff ist«-N intoreisfcm i Nr
gerne-E- Underuisning i zeristcndoms
men: bau kpskøbte flerc Zlaoebørn
for at oplasrc dem i Luther-s- Kate
kismust Desoasrre sporecs intet Ar
hojde af Lukherancrne i dcsn Reming
for i de jenen- Aar. DeWeLilcnaufke
Mettiodistcr var ogsaa mäng paa
Fasrde Sohn Wesley var selu paa
Bespg i EIN-toteris nun-J feuere
Am- og beteguede Ilavekiet som
»s31umnen as al Zkændighed«. De
udscndte 17845 Thom. Eoke til Befl
iindiou og andre virkede i Zydftas
terms. En Tr. Assbury pkaOdikede for
Nmere i de hvjdes Forsamlinger, og
Mode i sit Folge en Regt-r, Hart-V
Hofher- dcr um- Vjalp Uam i Birk
Tknndodktk Eu andru Regen Hean
Evang, brummte 1800 at missiomsrst
i N. C. blandt baade Lwidc ug for-:
te, ou ndførie et qodt Arbeidin Hatt-II
fidstc Ord paa Prirdikcftolrn Himer
osJ ou Jdc um Mandcch de Ivd sont
Mgcn »Im er kommen for at fiqc
mit fidste Erd til oder, og dottc er:
»Jugen »Im KråsmiJ Trc Manng
Tmr jcg mmet mit Lin for at talc til
oder. Ins Wange Tmr im mem
brndj Zion km somit-net over Eapx
Fmr for at Uhr-disk- Evangclict for(
isdcrx m demu- tin ifsc i min sidinJ
Tit-«- fimdis »Wie ihm dem Hut-et
»den siriiutxi sur-:—s1itk-t Essr min Art-l
fu« san zsiidn »Ur zur-I spildt oq mi n
Inst sortam -"s.1« you " Bifsw Ili
bimi Hamman : XTW til Tristan
on Roger-, Ihm-nd Illikth der havda
soc-Mit fu« Jas- ldlcuct rig og liaudci
buqmst en mrsc »Dir sinc fortc »Broer
ma si« Cimme : Va. san or
(vsrit!tdlas-,ig«srisn as Don afrikanstc
MrtlwdjfiEwifwat Mktszk i Ankri
ka. Vilutrilcmo zur ixuelcch Halm
i Virfiuns.!cd, Willtatn Stromin id.
ITlxsp ihn-du on Vmsdikcitatiou i
Zonnsrsen E. Uf, mmr lian nisrlig
toa Omsnn til :I«’cxuskslavcrne. Den
ssrsw ais-kalte Bamiftmonialusd as
Regens var i Eavannals, Ga» grund
sam i Aam USE og betieutes en
Tidizilana as Nisqcsrcdrasfthn Andrew
Vmath Our von-muss sont en Mand
med qoo Rats-and stok Nidkaskknsd
oa en aad Portion as medssdt Ta
les-cum dan oa hatt-ji Brode- Samps
son optiumtrodis im sormancdo deres
··ortc Tsrødrex du s: T irssomlied blev
ostcs formde usw blau de piskcdin
meu var Dilligc til at aim- den-s Lin
for miin Stola llIiisdfkpseiide hvidc
Krismc ndoirkodc Ilndrcws Frilscd oa
kmn sik as Autlwritcsteruo Lov til un
der Vetingclscr at sortsasttc sin Virt
somssnsd i Zavannass En andcn Bas
tiit Iccsgcsrxsriissdikaut var Gcorg Lei
·lc, alm, kaidet Zimm s iVir 1750,
og var Zlavc lwss en Ehr-w i Ges
orasa Rats-II Frei-man var en an
drn dvgtiq Ncaorpkaft i N. C» li
gesaa Lan-Isaria Lauc i Ratt-jah, der
Toskfbtc sia msd Fabrikation as RIg
tot-ab sent-re blcv han on megcsf nn
des Grimme-liess Forkvndor. Den be
,«svnsderligste Skikkelse er msuligst
den saalkawte »Fort as Virginsa", cl
ler Onkel Jack, der var en populær
vg Mmgmde Pmdikantss Svd
Iw. Som sag We and-c sit-;
i
i
i
fra Afrika og kom med en af de fid
ste Ladninger, der fik Tilladelse at
lau-de i Virginia Her kom hau til
en affides Ego, Nottoway Co., hour
lmn tisliasldigvis hørte Ordet for
kynsdt nf Tr. Jolm Blasir Zwitt,
Nrcsi us Oanmtonzidnen Zion-m
vill 01 Andilml Ach ander as
lPrincctmk diin mutig singe Tcologm
sEaa iirrxc lmn at lasc af siki Mc
»stsc -:— Vorn og lwnndte at »du-sage
zVibclcm lnmri LWI ounmwdp fix-r
Fasrdizilicd Valvtifusmc giw liam
Fribrov til at pranij og tun reiste
im Plaumge ti! Pia-inmi-, usw ei
ter Judbydelse km Eil-nu-, Der sait
at Elaverne srygtcdc more for zart-J
Jrcttefasttelfer end for Fvgdcuszs Pifk.
Halt virkede trofast i 40 Aar o A
stand-edein forst ped Forblidsloveu
1832 eftcr Nat Turneks Our-L
Te lmide luwde glemt Negerncis
Oprør ved Hmidrcdacirsfkiftet; nn
var arti-r nagen OplcicinimL mest
Tom Folge nf Prasdikanternes Virk
Ton-lied, blcvcst Nemer til Del. Lp
disk-sicher visics siq alter. J Chor
leftom Z. E. from-find Besen-Mist
vlottot 1822. Dcnumrk Vefoy var
on ivria Vibelftndcnt, en dugtig
Orator og besad en storslaact Jan-·
infi. Enaledess fandt lian i det qamle
Teitmnenie en nis- Zammenligninq
ai det udvailgte krolks Skcvbnc og
faa Nemtnost—. Zorn Wnd den Gmmä
nabenbarede iin Arm i Forsimr fur’
sit Falk imnd dets lludertrnkkeruj
fault-des eilde lmn eqfaa aøre nu
Zon- de gamle ««-.«-r.1elitter var ois I
sordret til at reife siq oq edeln-we
Ffenderncy fanledeJ var ogfaa der
nne ,.llde.1lute molk Fast ftolende
isan deune Nentisiszstssnd ventede
lmn wo en Hievnensks Tag for fin
Rate »Gott Planede ask udrndde lmer
eneste lwiid Person i Clmrleston. Til
lwrere fandt lmn let blandt de man
ge forskelliqe Kirkes Tilbaanere m«
Zlaveky der samledes ofte uden lmi
des- Ncervwrelfe. Til Held blev Kom
plottet ovdaqet oq Leder-one brengr
Bi Aar eftek l1881) fandt Rat Tur
ner Our-rot Sted i Soutlmmsptun
Co. Vir. Rats Moder lmvde ind:
vkentet bam at lmn var en anden
Moses-, der Skulde freslse sit Falk.
Hans Fader vilde have lmm til at
viere Prast oa Lyft og Evner mang
ledes heller ikke. san var en dreiu
mende Perionligbed oq git helft
udenom Staren-Um aldria fmilede
ban: lmn var en Eftembbing crf de
xmmle Nafarceeve san samlede en
fmmtifl Skare Neue-te og en Nat
lem de ned fra Viemere Tom en
Flok lllmy der drasbte alt paa de
res Vei. Nat lslen qrebet oa heu
rettet: men lmnss Our-Its viellede de
lmidesci Dad, der ikke denne Gang
dasmuedes ved Uerfenlja Onmansz
fein Eliwerne og life-me før neu lmv !
de med lwemndrå Nu enr det winkte
Lin-wann- Tnende lsleeet wesentliq
:lIc’at-fflae-i.:s ttsi Watt-: Tmmmmsfine,
Oarrmriqhtis Masse-time en Whil
nensk tliensenmstme Guttmmind gan
Venmldweleu et nlmre Lusviug og
sremhldte den fanfaldte øketminiske’
Isiewlutteui Endsmterne,l1mrwd en
Musimde illrbejdsrskrcrft luslmeedeizswl
in oudurle de uslmre Marter demede
Tuiinder as Negere indiertesz og Ass
smudeu mellem Herr-e eg Zlasve nd
dnlsedeii. Bin bleu fm at naer Has
Amor H Nanlaawjer isa Ductu- fin!
at Last-is Tantistif til at isasrc or er »
vesdisanih Zum Illustration tnsm
Uriallur Rauh-r Wafmnatum at Oanf
m Nana sont-ne un aamnccl Jst-i
ask : Alabama unt imnis Mitaer
Tonne klarem-: »Ja-a sin- mdk i Vir.J
Ja ist«-n Mai c Ala. ist«-IT Wasti
snatau sum-au- Umms out, in1ot«iuanau
dcr ist«-n folgt sannst-Hi »Tu« zwar
sum a-· Js:-«. spart-do den Muth-, »in-a
sein« nun Bruder oa m- glittldnr.«
Etamshandolen toa ist Ematclxal Li) ’
innig Ja min fkasnnnsliac Trassjk bluv
saa kkmarknst i Endflatcrneö indu
strialis Zum-tu at da Felix-Its Zaun
nittialnsd uaaanedo til Taad koste-di
M Nod i klscasswiid for at ndmddc
Ludui Ca. I Mle ckmms var da
indiser Im Afrika.
islnttissxxs
Hiemmcneo Bogftiinlimj
iftc Spric.
Vor Tids most opfsztsmrkspndks
chjvcnlnsd paa cht kristoligc Boij
markeds Mut-ander Firc udmasrkedts
Bsqcr i Folkeudgavc til omtreut den
Pris, en enkelt af dem ollers kostet
Fibigert G u d s L a m.
Nicardt Ungdomslitx
Lauritz Peterer: , William
B r a n d t. .
Mads Jepsenx J e an n e d« A r c.
Alle 4 Bauer iilfammcn —- two-r
i fmukt kofnponeret Helshmiwbind
— fbr den ubtrt billige Pris af
M.00 — portuftit
De 4 Bsgex et pakktzt i en Pap
æfkr. En vætdifuld Zule
gar-·
- Don Luts Publ. Haufe,
" - III-te Mr — .
33 fiskslijtslllsc
l um«-»k
lluus skm
l. sns Skr
X 1(-.«ss-«- sk»
X svsmuNks
X sqs --sli·l
Hut-.
fu«
Tag sogen
Ektekligaingek
Lust links-n onst-mis- Idom til at nimltakc so
I«’»«-kliq-Ilnsz nk ·l4- »san« Mut-Um Ists-Illus
ltiH
Ins
mit-H
snsm
sit-.
uer- llultlljitrltecL
« J
Inn-in
umso-a
Klio vll
wi- nkt-Ins with-lik- tiusnfon m-.
XI
Brug diagn Horn Skn m: Imfrl W
Dem sselv for Hut-ziemte as Marcha- asmngtou
trmtttx v«-rk.-n-I--, brissnslssndo Komfnrt skn
syoamn Passe-r ljg en Handsko.
ADVAIKGBhchy alslsl estok Nits
Iset M usiius Washington os dlcyek
llnmlelnmusklckt Ums Qualen. Ists
Den-g ijlmmml ilklm kaa kot
s)-us Don-, skkiv tll os
H limi- Jlisyor llsumrhllt sko l alle Ps«
»in-st- kuk Also-Inl, Ists-der llkiklls
lsry soz: kmztim VII-« skus
Honor-Mit ( u. liiun Blitz-X
» IMMMMU
P. III-I )’(-l· Boot
mal slws (’0.,
Illlwnulicy Wis.
-
Wiss-u
MON
Waxhnztw
N
Pl jl -.- Is JN
, - th lle Habe aller sælM
Dersom De ønsker at kobe, Sælge etlle bytte Ejens
dom i By e!let· paa Land, da Taler vi os forvisset 0m, at vi
kan være Dem til Tjeneste. Vj hat tlere gunstige Anled
ninger i og omkring ved Blair at byde paa.
Rest-g euer« tilskriv
Robinson Realm mais-. Inka
L »-- - J
Danak College,
Blei-. Nebraska
Vintisrterminisn lusgymlle tlcn LU. N«-v. l)·«r tilliych s
lfnilvrvisning i folg-»mit- Altlcslingisrc
l. l'r«scmin-»·i(-t esllcsr lnrlnsrtsilisntle til Erst-Hu
essknlmh lirc Aar.
Il. Nur-mal .—U«(l(-ling(-n sur Vurslssn k« .tc«clnsr:s".
lll. Akademisk lirsmsrigt Kur-insf il» givus Ad
Lkmg til l7niversiteker og Collegan
lY. Colle-Hin sle tu forste Aus-S Ärlnsjilu
V. Handels-skle tthrigt Kur-Sus.
Vl. Musiknkultz1()—;i;irigt Kursntk
VlL Iføjsknl(-Ii. livnr lLlensu lmn tagt- tlc Eng,
der tiltrænges tut-St. uiltsn nugel sakrligt Hen«
syn til Eksmneik l iltsnnu Amt-links lasggeg
Ausrlig Ynskxt psm Engelsk sur in(lv;tn(ll·k-(le3
l«:1n-lsnmsn(l
Sknlisn Nr musskesnclt Eil statt-n Nebraska tsg lmr
Rest til sit nllstwlp Iliplisnmesr ug ..("(-rl.ili(«;11«-A" til
..t(-:n—lu-rs".
Ållp lkurtskdpqtgxdlwr l-(-.-ii-;1n--s nie-il (il;1-(l0.
Skrivesltcr Kur-Jug. L A i.AURsEN
;- Fortælllnger
sit
I: Ksrkeaarets Evangeltetekster
E I«ttkht-r.stift(-l.-s(sns Furlngx
1.«g ll. l)««l itnllxljkxnnnwn i stunk-I iigsulitlt
- ShirtingshintL JEAN sich-II
: Special-»i- HI.50.
) Dis-inc- thpg ril wen- (-u wrrdifuhl lljnTlli ikkts alt-ne
D sur ruhn-r Frau-( Inn-n »He-Ha fur wulnmr Sinnlngesskolvlku
rest. sit-s Visl sum l·(««-sll(-(1t-ns. (!(-r lot-n) llcsr I«Jvitstg(slict(-ks
E Hierin-illjts1nnn-1n,s. l)(-n it«l(,-ls»l(l(-r gis-Ini--nsnjtlig Hi. R
: furskcslligp kurus lk()rt;t-lling(sr «—ll(-r Trka fil Helysning of
; Inn-r Unkole Tokde stufsct H« csrdmst csster Kirkcniu1-t.st
sun- ng Honigthng spg n-(l lljmlp »i« Rpgistvnst kkm um«
i et Øj(-I)lik findt-. liwmä nmn unskptn
.- lsngtsns Ptlsthr tsr smuk nnk til. ittcltsttknti««g11(« sig
: sum Unschan
L
E DÄNISII LUTIIERÄN PUBLIZIIINC HOUsB,
Blei-; Nebraska-.
J- ssn Ughi-I- -D.I«.s-.Is Ost-Id- OUUMMMMM -I.v.s—v .s.v4.u -.-4,s- .- (
(
--.74 s---.-s v4 »-74
«
tm Ost-«- SUUUIYAY -.-- .-«4.-4-«-v--·-v.xx. —- -«-. s- «
Aiiis in liome Mission work.
Thon- ius« hunkitsis by Ä’(-is.,. A«. E. »in-! will
prun- Hiluziiilis nitlssi its nin um« wliu whele i« il» zus
tives limnes mission work
l. lnterestins Information about the
Luther-n Thus-ch.
2. The Eiiicient Congregation a
Working chukch
Prinss(«1-pl)«ingl«»in-is»itl«-«.w«)
IDiWrsinkzixknpz » « » siUiH
P( r siozt n (·-.()I)i( H Post-Hist , . ... .. UND
l’(r«I(npie-,ss l'()stlmi(l.»..... 200
Per 100 (-()pi(-s, Not I«»st1)kii(l,»» ,·» CLOO
DANISH LUTH. PUBL. HOUsE.»
- BLAIR, NSSRAIKA
...-. Swsxusm CIWOUVW Us