Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k-;
ZU, der krumm
soc Gabe Ors Ieise-r evmdelia
sQ. sc· II.
Isrsiellige Stegs Jmn
Men bis-se (de i Ver-as inm
mere ventigfindede end d-: : Tin
salonikm de modtage eret med
at Redcbonhed og kansagede dag-;
lig Efriftenm om diese Ting for-i
boldt sig halt-des Asp. W. 17,11.i
st Kap, 17, 1—15. s
Vott Tidste Afsnit endte med at(
figa at Paulus oq lmns Ledsagerci
unt-d Undtagclfe ai Lukas) drog dort«
Hm Ftljspi. Her sortælles nu owe
rc, at de reiste ocsfwaa jgennem Am i
fipolisi og Ispoilonia og kam tils
Tbcsalonika.
Ont de staut-jede Da Eorknndtc E
vangelist : de to korsnmsvnxe But-r,
derom sigisr Lukas inm, m Dj Ew
rcsr tfke somer Im nagen Menku
bsxd i nagen as VII-ü- 10 Brust-.
Men : Tinsfalonjka tcsst tmvmrcn
cis km Z von- Tasjc nie-m Immlxc
Zukunij stTodcs du Tor Lmvdc
Jedes-ne m Immme sog Paulus
gjk cftrr sin Eædmnc End : me
Mam, U ima trsu Eudbater samt-a
ledi- han mtsd dem nd Erz Efer
terms.
Oq dvorledisiz Bann-k- Twrjmnm
chc mod De Sei-Camicde Just-on der
»Im skriosckr Forsattvrisn - - »Wer Emn
ndlaado oxj 78rkl«1rede. It Kränk
mactm fide sog uofma fra de Dom-A
Tot Var en fis-ask Unsre-Osten sur
Jødcsnm at dan. kmom de sower
des til at m! vaa Tom der-es Messi
as, Var død vaa et Kurs-: sag Disk
deer baode fo- børt om den fors
fassnsdc Eør Paulus kam tkl Thefa
lonika, del-for gjctldt det Mr For Bau
Ins om Jst-it as alt at bortmdde Kor
setgs Fororgelsr.
Vi lasfer Fäden-: »L,1 Eij sang:
dcnne Jesus-. Tom jea Corknndtsr Oder,
bcm er Kr:5111s:i.« Jesus Tom en vir
kelig Person« der nolig Imode le
oet og mrkcst i samt-Tand knxidc de
ikke nimm mcn at Jesus a? Kam «
ret, der mu- død paa ist Kot-Z i Jes ;
rufaletm at imn var Kristu5. de: Var
bvad der gjcrIdt om at tw.
Derfok søgte Paulus nd as del-es
heilige Zkkifteky som di- i der mind
sie oilde kfaoe Ord for at tro, at
for-klare at Kristus, som de ven
wdej meet-te ljde og d- og ovftaa
fee de dsda !
Derom var der jo Udtalelfer nok
i de nævnte Strifter, tamkt sætlig
pag Ev. 53 Kap. og Sal. 22 »
Nogle as deerne blev ogTan
overbevist og slutwde sig til Paulus»
og Saus-, men der tin-fes »og til-?
1igg en swk Masugde as de gut-skng
tigc Grækere (owelyter) og itte
fort-as de fernen-sie Krinderf
Det er alt, M Lukas Tiger om
Frugten as Apostelens Virkfoms
Zed her. Da W (de vantto
Fideik) sau, at saa mange af Gm
seme fluttede sig til, blev dse nidkæs
te og tog nogle slette Merman af
ngængete paa Ton-et M fig
»Da reiste et Oplsb og Mitte Byen.
Ash — lwor Ondskaben er ov
sindsonH En Retsfag Bunde de iskke
faa i Stand mod dem, men ved
Mk ckf flette Mennesker kunde de
foa et Oplsb i SM, og san stor
mede Waben lts imod del Has,
Zwar de tret-de Paulus og Sklas
var- MS VII-·
1
(
l
l
Te fandt dem jkke dor. men imad
morde- de fau? Jo, do tmk Jason
oq noale Vrodre Nun dke trknsnde
aller-edi- kaldteis Dok) sur Born-J TO
riashed og raubte : »Die-sey som inwi
btaqt bele Ver-den i LorøIU ist-e okt
saa komme l)id: dem lmr Jason tnqet
til fig; og alle disfo handle mwd
Kessel-eng Befalinqer oa list-, at en
enden er Konse, nemliq Jesus«
Her set vi, at de havde bskt om
Jesus spr, og de bmyttede sia as
samme Argument over for en ko
merft Øvrjahed, sont Jsderne i Je
rusalem benyttede fig af, da de an
klagede Jesus for Pilatus.
Rai er det, det virkede, der satte
Sktckk i Mængden og Byens Euria
ded- spm bitte det.
Men her kom det bog ikke til Pist
ning eller Fænglel Tom i Filippi.
M de lod Jason og de andre stille
Sorgen og IIle dem.
Hm mmäe Paulus og Silas
assi- bort herikax Bis-drein iendte
M strcki om Ratten bort til Be
tst-, over W i Veft og lidi i
» Isadstekidrdenhetat
M Of Imtli istste Bret- til
gelie en stin, iiIIUJIekmrrdig Wenig
tiksd
Alter i Ver-a gaar Paulus- og Ei
lass ind i Jsdcrnes Zyiiagoge, og
her figes intet onl, lwad de cllcr
Paulus Mode ellet sammtch men
derimosd fiaes om Inder-ne her, at
bis-ic- var more venligsindedc end de
i Tliesalonika, de tog imod Ordet
med kil kllededonihesd dg ransogcsde
daglig kaifterne, om disse Ting
foklioldt fig faaledes.
Tier var newp dä galedmed J
derne i Alinindelighed, at de gik for
at vix-ri- trocnde Jsdey regnedeö for
at tro Zkkiftetrm men de gjorde fig
ikke den lllrilighed at must-ge- at se
efter , om dct forholdst sin, fam A
vosllme For-kundig
Her siaes da ogfaa om disse J
dety at monge as dem troedh
vix oiderc iiges »og ikke faa af de
fernemme grwike Kinder og
Mæiid."
Mm da Jädekne i Tbcsfalonika
sit at videx at Glde de blev for
knndt as Paulus ogsao i Ver-m
kam de og oaktc Jason der Rote og
Bedo-arise iblsmdt ?k.1rcsr:ic. All
saa, heller ile her iäk Paulus Lon
at Dirke i No rot Wage
Tier our on ikøn Beaondelie, lm
var gieri, inen Jene-re klares ikke
start om Monizilwdcsn i Getos-: vi
lim- intet Brev as Paulus til den.
mcii Kap. LU, 4 omtalek Eis-Dator
im Versa, iom flammen med flere
fulgte med Paulus til Lilien, og der
er Ist-it den jamais-, der Rom. M, 21
ommles sum en Ven II Paulus- un
der Nur-tust Soldaten-.
Men da Jødemc ika Tlxsslalmi«:
ka Isan Rsre mod Paulus ogimi
i Ver-T sendte Brsdrene der limn
straks bort til Hader og videke ad
Stoij til Athen Zälas og Timo—
tbeus blev tilbage i Ver-a, mm fle
re derkra ledsogede Paulus til
Athen: mm med dem iendte Paulus
Bad tilbage til Zilas og Titnotheus,
at de increft muligt Milde komme
til ham i Athen.
Uttættelig blivet Paulus ved at
lokkmtde Fallen-Z Evangelium for
Jsdet vg Hedningw og fktnt hatt
maa flygtk fra Sted til anbet, bcks
ret bans Gewing dog en betlig
Fragt
W—
Kau vi holde Jnl mete?
Jeg hat hskt Im Here Zwei-, jcg
dar sauer det baadc striitligt og
mundtljgt: lmordon ssal oj egenjlig
kunne hoide Zul i Aar? Man For
staar, de: et Krigen, der et i·Vejen,
Krng med dens Blod og RckdsleL
Krisen med den-J Ufted og Hab mel1
lem Felix-ne Krisen mied dens Sorg
og Ntd i Höfe-funkelte Krisen Kri
sen gsk det umuligt at feer Jus
fom ellers.
Ja, Leg vil ttlftaa det --— fom el
lets! Boot-day hat man euer-i kam
Regel fejret Jul? Jeg mequr blandt
Falk i Almindelighed, blandt Men
neskene, Tom de er fleck. Kein vi it
secttlssaa det rent ud: vi hat fejret
Jul ma en altfor verdslig og u
acmdelig Vis. Al den Festen med
Spier og Dritten, al den Don-sen
og Spillem fewsslgelig med Jules
traset sin Boggrunds Men book
bsev Stjetnen af? Stfeknem der
skuide lyse os Mem tii Gut-, Stier
nen, der Milde koste nyt Lns og nyt
Æudovervokssækdenpaa dennc
Jord, Stier-nen, der fkulde bringe
evig Alvor itkd i vort Sind —
Stjernem bvot hlw den of? Den
fordunkledes of de san-me oerdslige
Los oq Ingrimm-nd
Men kan owns- at bist netov nn
vil bljve Mk undistledeci, san sit-nd
at thernen denne Juli-not vil tin
dre oq wie som ingen Bindi-, kan
Me, at Ktigens marke Alvor vil
give Julestjernen oa Juleglæden en
Glans som widrig ist i manqcs Eg«
nie og manae Hiem i Folket sum
Gelt-ed .
Kan væte — jeg et icke vis poa
det. Raume tvdet ikke helt i den
Retning. Men lad os haabe det, og
mere endnu, lwd as mane del-til!
Gib Julen 1915 man blive mindre
oerdsliq na more nandelig.
Mm manqe of mine Medkriftne
fiaer til mig: Ja, men aandelig Jul,
Jul med Jesus fom Midtpunkt, Jul
med Tro M Mistwdmnnkens For
fckttekset og feitende Mast — kan
man da oft-selig fejre Jnl pas den
Rande sont fix-? Er det ise het,
det knibek for san mange as os
Insta- Kriqen M sine mtrke Sing
get ind over vor anndeldge Jul qg
W denö Frwa, den« Ge
bestansfdvotimtvifvag
q- Ftvd pas-»
III-ad
M
Evangelirts Zeer Tet blos so Juck
lm til »Im-d zum JordcsnY ellcr i
.,1!Ilckntcskcr Vclbelmg". Tot ltlev til
en stor Fallit. et oasldlgt Nobel-lag
en kolosssal Stuf-Felsr- Tsst form-Url
dc blodiuc Zlagmarker, Zoldaterncss
Grtkfourthdeu Folskenes Had ou
Hitwnusncsts Nod og de sama Born-:
Efrjg Hm der adelagtc Belgiesk
List var det, der sknlde siges: Krl
steil-dommcn lmr tnbt sit Flug on
endt sin Pfg-Ilion i bot Heere-as Aar
1915!
Mcn ck dist tm oafaa rigfiqt at
sing includes-H Er dot ikke at gute
Jlrct Inpd Rud? Im Mender. at
ogsna im lmr hast mine mit-te Stun
dcr ou mine Llnslratclfestimek paa
del-te Punkt Men nu sek im holt
and-HERR og der fm del Lieblib
da dcst tue-d losem-de Klatded gik ov
for mig: del er jo slet ikke Mistw
dommm, der bar spillet Folllt dens
klare, lose« rette Ideal as erd paa
Jorden sog i Menncsskers Velbelmg
Kinner endnu med nfvcksfket Glmts
-— dct ist blot Wonne-siege der oed
disk-es Enndcsr bar dcvkket Sitjeknen
med et txt-: andwfkc Ellct leg vil
helle-te flach disk er Mmueskene. der
i den-s Helhed endnu flet ikke hat
kamst Einem- op for chlritfeknens
sornnderliqc Glanz as Jst-ed og Kast
liaded molk-m Folkeno og l Messing
iksncsk Osmia-. Dis bono-atem- - den
Tom csn lmuk Ztmining, togf den
Tom et Mkansbillodc cller month at
den sad Tor dojt arme til extentlig at
vix-re LIlclmefkencs Ledeitiistne pac
Jordcsn misn do lmt togct Heil,
Irnqtclia Fell, oa nu drum-r dir Isl
qernc as· den-s Vildsakelfcy mindrer
London-Es m Tod«-ni- Mkstke oa
fuldkommer Svndekness Maal sra
den Stund, da Engläongen over
Votlylcsbemis Mark-r blatgdsedes used
Bomrifrlgkue km den summie- Bad
dlosdiqc Rade-L
Mcn dersot fier jeg s lud oss
holde Jul, oaadelig Jnl i Jelu
Nava, Jul med thernegsilans oa
sremfor alt med et teuer-e oq klares-c
og dybeke Zvn pas Juli-us bellige
Eises-ne
Der est Zog endnu en Menlsfdcd
M For-den« fom ikke bar fvigtet sin
Tw pag Kristendommens fkelspnde
Stierne —-— en Mknigbed, kam et
rede til at beten-de sine Sonder, men
Man til at bekende sitt Ist-lie- da
mesd no Tillid og nat Nod tage fat
pag sin egen og andre Wunders-,
ja, den bele. arme Verdens SM
vim oa stets-.
Lob es beide Jnl used den Me
nigbed i Jsfu W Nava!
Crit Thanänq.
Den Inthetfke Htiffoleä
Opgave tAmkkika.
El zorcdma iusd Traarijtbjlasuncis
spko vaa Vrokson »Es-Molk
vcsd Keim-um N. Taf.
Sitten cpssve i Alsdadeliglrd
En Ekolc er en urde Zitstjtu
tin-h book Rudernguf-m give-J og
Opdragelse soc-L- eiter omimqgeliqt
planlogde Noah-r Stock-r csr i voke
Tage en uakvifelig NIdvmdigiycT
J Mrnneskcslmtcns fkatcs Tiber
var der jnqen Stola-. Et Menmsskez
Dotirachse VII Uddatmisife britod
tun i, lwad lmn kundcs nwdtage i
Hinunter og Lamm-lichte Mem i
alle Lande, sou- 1 nagen Munde can
gtte Krac- paa at Mdcsz civiliferede,
ooftod Efoler under en csllcsk enden
Form ins-got tidligt Te var dog
tieft tun Zielet v"or fast-stille Klug-L
set as Bonn-ro J Lusdottske Landt
nar disk fon- Jitisft tun Prwiwfasnskh
Tom kmv sog Extndtoq llndcrvjirsnma
Vj Fxndcst Oel et now-: wide-re Inn
Zwits qmsikcs km nimm-sie Philoiofetb
mm felo lud-J Ins-sc Var del nuer eli
let mindres jndsskcrnkct De Eorstod jo
file-, at vj tmr alle een oq sammt
Gud, crt vi alle er liae for hom, at
vi bat stimme Anfvaky og at vors
medfsdte Eimer og Aiilæg aldeles
ika rettek sig eftcsr soriale oq bor
gcrltgcs Dsiftiwktionee og Standesni
scellcs. Slaver og minder heb-optic
ingen Last-dom, ja felv Krigmu haa
de Maske og Menige ansaa fliqt
for unyttigt og overfljdigt for de
kes Vedkonnnende. Kun das Isidor
ne findet vi et hsjcste og videre Zny
De kendte oq dyrkede den fande Gut-,
og derka fokstod de bedre baade
hanc Gavmildbch mod alle, bvett
Mem-Wes Anspru- fot W, detg
Personle og dets Rettigheder.
Puka oq Met- udqiorde tilltge
en Um Lin-stand M det paa
Yloa at tat-We W i Mk
Lev. Men W va udgiotde
M Not betet M Lwe i stren
vecge W. den »Wa- tin-me
de til Dsdddagen bog Mand- og
womde hos äjsj og IM- deckt-K
Zeugen clletz Stadt-even tutde kade
den !igge. cr var vel til at be
aondc med itte organisekede Sko
ksn Urvdervfsuingen pas-lau Fortst
dkcnc i Edjemmcst og Prasstetne og
Mutter-ne vcd de ftore Zaum-entom
susr. Mec- twad, der var af ststce
Stemdning end et velotganisekct og
regulerct Stolesmftem var den rette
Fokftaaelsse as Mrtzgctsens M
ning, dcnö Icødsvendighed og Ende
maaL Og der et det ists-c og pig
rigite entmu. Derfor er dct blau-di
anbet, at jøg er sat til cn holde Fore
dmg yet i Dag. Hos Jsdctnc frem
fom del-For tidligt Stole-c Inst
mwnes Profctsfolerne, hvor man
eftet Atti-aller as Eis-ver tut-unt man
flatte. at enten var de for alle, som
vildse delmgcy ellcr de udgiordc
maqske en Zlagijs Normalfkose og
Isminakium for drn Iw. Da Sy
Wogen fremsz knyttedr Stolen
Fig tii den. xscogle Tmr atmet, at
nmasse Jesus Telds hat gamst i en
fang Skokc JU, der san iffcs be
vjses. Men Lmad der kan bcnjsc-:—,
ek, at nam- sclp Fiskerc som Peter
ou Johanns-J kunde ist-ist sum de
kundc, og tilmed i et for dem frem
med Spkog Wurst-, saa man dcnss
Undewsäsnfng Hm Ungdommm as·
bade vwcet merk end almindelig
ged, Mr de km fide-! Sande mod
taget den.
Ilt den triftxus Maning ogfaa
tjdligt Foritod Bemdnjngcu as en
gosd Uddannrlse. Mr im- nndkc os,
Dei-Si var de jo Isidor-W Akvmgms
i bedsie oq carntligsw Forsiand.
disk-J moarw de xo vegmemks oq tu
egne fis de hsjcsstc Bestehen Des
et forbmsiendc Find Wirken-.- Borste
Füsdre opnacnsdcs : den Retni1m. Tex
vat so denn sont tilmucdr fig im
formede Inseniajusdsrshrrws, faa den
Hmnk fast i Wide- Eandc Stil-sc th
og for alle Tiber Et Imjcsrtn dabei
ke, oidms sag lIisxnsdninquütsdstc
Ernste give-J disk Motive-siedet ist«-.
Mange- ai vor Tjdgs lssjtisriste Last
de naat im ikkis ver frjsmr Pferder
Kna-. stim· di- wmc M bitt-e fix
Mo og vs Ind, at de sum- No
disse- Fædkccs Ember Mcxt num«
of vol-e Lmdr frommer io Uh
fra Aber-ne oq san man nur
holde »dem uoqen Jndbildskcsd U,
Dom-sind til gabe»
Vi, sont kmncr as til Adams DEL
vrd, at Gud Wim- kmm m Ema-:
Huftm fosm widrigko km for satt
vidt juldsastdigc anckfcsr. Te;
bei-d Me, at de Mc- bebsvcdc llni
deroisning. Nef Undewisniiwi bses
ayndtc sttaks. De Eis sag at sige to
Leere-bogen Den em- vak Naturen-:
Vozh den tige bei-läge Raum Tom
omgags dom: og den enden var
Guds Bud, som blcv fkkcvct i de
tes Hukomnsclfc og Samoinigbed
Meii den salffe Last-et og vaskfie
Kasttek chweden kund-e oxfaa hol
de Stole den Sang. Han udgav
sig daade sok at me net under-ret
tet oa at mem- dem det gebt, da
der-i et ban lian Forbillede for
alle senkte Tit-ers Mem-te og Fai
sie Lasten-. Dg hatt er hade
den dngtiqste as dem alle. Hans
dygtigste Eta- hkävet not Antjfrisp
men sexo ban vil site tunne music
siq tat-d jin Hem- owsssoy
Ren bei var Tun de to Neuns
ster, spat kom fuldigosdnk im der
tens Hamb, detes W tom Jom
de bitte fmaa uhinMme M
lek, fom vä alle ge yet vors Juw«
j dumm« Werden ca mmr ni undm
Mk den-, sum frommer im Aber
ne, san Im kst uns-di Born til allt
Iidpr mer fkm noact tmsr lws isidL
lwad Vidcn nq Uvidism Eimer oa
Anlcm ammar Arm-Whide spit
ler vel Mr en Rolle-, mcsn den et
sorlmldsssjs ltlle. Sols isn Nmen
født ( Asrikas Widan dkco dct i
sin Ild til at blivis ijtop i den
angltfonfkc Kirfr og fnldte sitt-Blatts
msd Izu-der Da de anqleanstr Vi
ssövper er vierg ikke en Klassi- as
iwidcnde Mund-« Zom hvm Meinst-»
fkcs hat sin Vorndomstid, san-ims- ogi
san beic- vor Slam hatt en Baru
domstid, oq dette gaslder Mc- minde
i dist, sont vi kaldet Uddmmelsxn
Optik-nimm Last-dom, Kultur ellor
Oxsdmgelsc sDu set m vi bat en
bel Variation of Miqu oq Begre
ber. vi ssal komme-M noqu as dem
igen.) Der-til kommen- at Staaten
ber, fom i alt and-L hat haft sing
Mangi- oq Redgauqdttdek her
quort sine Wt m Bill-age
sttidt Bote UWt i Das ek
for Smsiedeleu Mast wo Forti
dens Eritis-sagst —- Derfot er det
mai-, ins kommt med dem- lan
IeJOIWtIIJKissCONMMs
W- fsm W- III fkak not
stedsstilleude for dem few og andre.
Jog Ekel nasjsne noglc as dem, vi
bebst sendet jm Opdkagelsens Histo·
rie: Moses-, Ewqu Esm Konsu
siud, Vudda, persifkc Magi, wgops
tifke Brit-sich Lykurgus-, Pythagus
ros, Xenopämm PcritleT Sokrates
Plato, Aristoteics, Cicero, Seneka
Qnintilckam Plutarch, Jesus KTiftus,
Art-Attean Birken-dran Lunte-D Me
lainttom Entom zkioinglj, Karl den
Storc, Gras-magi, Johan Sturm
Jefuimsnm anuigtic, Baron, Mil
ton, Ratich, Eckmeninss, Locke, Zan
fknistcmcy Heut-lon, Rollm, segnete
Rousfcau. PestalozzL Herden Spen
kcsn Jesde Pamth Doma- Mann,
Gram-wish Kulis, Hemaard og
mangc monqcs andre baadc But-nd
og Minder TMau jet, at vi er i et
made broget og ver-an Zelstab.
Man set tiutgky at dct er en Op
gove, sont ikte lsfcs i ca Hamme
ocndjng. Og dvg maa oj je at lsfc
den -——« sont bodsft vj kan. Ja, Tom
bebst man kan, ----- fault-des tmr man
i Wunden altid last sinc- Opgaocc
ogsaa donne. Empor as de fromm
grndc Pctsauläghech jcsg ncwtc Tok,
nat oajt sit sirregne Ser Heller
xkkc jcg san sc Zagen akkurat, sont
du fek der-. Her er altsaa Plain-s for
Judioidualentm, Pladcs soc Person
szzlusdcic TM er nctop ogsan Per—
sonlmäusdism som ital etwa-Um oa
Oet er Personligyedem som fkol op
dmgeis. Hei-am ck de lvdstc Ost-dra
gms entge. Lgsaa oi kim blva ent
gc i von Grundfym om ifkeiEntelt
des-der, og vi san eins-I um in bygch
Ekolcr og vrugc dem ein-r en fasl
les aodfendt Man. Te k bunt-r alt
san en Cum-d as Maugwdmgnsch
og der er nisxop ch, iom ital-de
tut-ne Mcu dem- lnsmdcr akkc Mo
reimt-unz- cn time-J Plan nu- out-,
sum uns sue Womit-stet- tan mødcg
Jer. Im imns Ewle Lan tun viru
«"-.sr fandamm fgm den-r not-: Horn-d
snn ma Zwist og dcts Bessern-notice
VI er Luthmncsny vort Unsinn ck
sucht sog der-for maa dc Zwist-,
Um m zndstrmsk sont cst Leb j Dort
LsomiijTisissnsmm mrre lntåmrfkr
Mut sog Euresgråbisk
Jus-I VIIka at von- Ekolck et est
Tod : sagt-: LJota-getfes-zi·nitx-m. Tet
sc Jus-« JU, Lin-ad de st. Mcu di- csr
.«:,u:,1x Lisz. Bi vom-acht jo i
Genossen«-, vi opdragcr i Härten, vi
.-.s.1rs.1,usr oc- ietxx ou vi opdrach as
am- dchmgcs ngioelsct Vi teuer
i m jitxouettuskl desictidisrkdekfok
er Zion-n tm ist more ntdoeudjgt
w 1 non Opdnmclsetzfnitenu end
scsgk Augen Linde for hat hast«-t, og
sen-J den mie Ehqu Zins-et As
Dr Idulder er intellektuel, kan
Zu via-tot ander lusviic denkest-, at
«-..If«ar1 ceg Hamm- eret ..Skole«,
In aus«-irr Mai-:- i Lauten Dos- de
Eli-su- as oder Bearebet »An-dom(
En Stole er ein-r de allckflestes Op
·au(-lie tun en Anstalt, stmok man
san tilegmssig Miit-Stehn Wen dei
tcs Amte-b er altiok fuævekt Der
kundc over-schleift set se ud, iom om
dem var Henfigden med hele Mom
msticm misn det et ogTaa tun over
fladiff set. Vol scheides- der i en
Stole med stinkt-stoben og der et vg
iasa sandt, m der findet Zielet-, twok
man ikte atbcsfder med anbet. Det.
er tilligc sandt, at til Isoler. book
Laster-ne bat et me Mamude
Spu, kommu- de flefte Eli-ver med
den Mt ist-it og fremmeft at
Megne sig Kandfkabet Da er end
videre sandt, at ingen Rose Lan
packe en dyasig Stole-, medmindte
den kcm give sin- Eleoet alle dk
Ihm-Maser, de er We til at til
mms fig. Mksn Rad-;- njt dem »
Kisndssnbsnmddrielfc Mc- Fluten-:
bsjchcs Maul. Er Meinteska bosmnt
msmlia iktv as en Punkt- Mmdftaber
Et Motiver ist frmtfor alt m Vor
fonliqiwd Hans bist-su- ng lssjisstc
ch or det, vj i Almindcsligbcsd nd
trnfker ved Ordet »Komm-U Dor
fok bar Zkolrn kom- Siato paa dem
bete PerionlfqbcC det vil fige naa
Wurme-i oa von Zjnslrn used alle
dkng Eimer oa Mulsant-den mcn
fsrst og seen-most ma det, vi Wider
Komm-n disk oil fiqu den fædci
lige Perionliabcd. Nimm
im- esk dist, den luthvrstr Hsjfsolxs hat
fin Mode-. Tot er dems, desn dar
for Lin-. Men dcttts csk den same-t
fkc Osjsiole Mk ene ein, det bat alle
doqtiqe Stolde oq Mkaqcre
vers-est enige om. Dei-for er dec, at
des bei-sie danste Ord, ism vi kan
finde for det III-beide Speien over-, et
We Lea-dem eller Musdskabdmeddes
lelse, men det et Opdtagelsp
Det txt-It sing-f- estgeler Udttyk et
so »edumtton«. Det kommt ftq Lu
tinenogWekisin MAX-do
cis-fromm Mag at uddmge eller
samstags J Bot-Undene med Sko
lenmdetfcsbetvdeatthqeels
let W de spukt oq Wis
donfke Ord iqnes mig her det beditr.
III-i nam- vi isger at uddmgey esti
fkcmdrage det, iom hoc i et Men
nefke, sag man det vckte for at have
yam, at san nooet bedre nd as imm
end you var str. Osg dem- ct ifke
gjott mcd Kttndsskctber alone-. Hvad
hjaslper Del» Kundstab et Menuefke,
om you illc hat Villiekmjt og
Stocke til at beuge den ket? Den
viAende Perionligycsd ck des sirfte,
Mtadsiaben det tukspc En god Mund
san give megct godt used few lädt-n
Ktmdskob, og hak- ikan astc cndxu
unsre godh om hatt bar megen Kund
ssair siundfsirb er i alle Tilfælde
Mam. uns-i denn-.- Magt Lan Kruge-;
tät baan ondt og got-L Den fleue
iij beuge- den til oudt, kun de gode
M seid-c in brngc siu Kundikad i det
got-ec- ijwsus. Mcn hvad er fcm
dct godcsk Ja, bist- cst det, de For
fkeuich Mcnmacr kenn-Irr frem.
J disk gomlo Nmskenlaud var
Staren der l)chjte. Terfok gis de
recs Brot«-Ieise fud wo at danuc go
dcs Bot-Mc Dom-ten fkuldc laske at
pas-se Dakot, og Zcmncn Tkuxds law-;
»a: koste Zundtsx ou ask-c (·-sndksknc«.j
Tem- zmsldet oel naermsst Sparta-I
I Amen lagsdc man jo dafaa ster
and paa det imme- og Filofoåcmc
fis-me Kundikavcr. Der er manch
ska i vorr Tage ifkc er um«-: lasn
am- cnd de gamks Markt-m ja man
ac- ek end jkfc naaet san langt. TO
bodstjcs blank-: Mmskcrne fnlcsdc Smjc
re. »Vin) FødselssU fiqpr ihn-L
Ema-M- idi-! Isan stimmen-: Bonn-J
ais-Use En« mit Lodmgclkin spek;
älsisnmssfisk um«-: usutdkonnth UT
disk er natnrtiix tilimieliqf txt Eis-ji«
Mit Gesunsm en »Aban Lvdm (
fletsc- som zum- twch Liva man inni
fricså Im dct nusdscddts ondc, H LmIH
man have-: til chded i Hiern- ogj
Sind. Iidliq Horch i PROVIDED-(
Spffcn Ums mon Markt-mi- jkfksPh
Zinsen oa Tales-. ti! Moochwld is
-1ll-.· Enleitlnsdeh til zusniidiq For
bebt-illa sei-d Ufern-lile Vensbrih tle
Inmdi.l isjdcnlabrlia Kultur-. lebet-»
i bis-mi- dllcknitm. Mmmsilets Op?
mik- ma Jst-den ist- at omma sand!
Windskab Kundko om do Thth
sum isølms den-I Natur » uiomnsl
disrlåsjc m minnt qu Vicsdom lmrj
inM audet Nil-used end ved Ruder-z
niuq m Erman- Mmmssscsts Rand fras
Tanfksliqis Winer Irwllmog, at lskel
dcsl lil Lisle used Gub, at aske deil
onst-dsgl til here-Tier at blive inlsfjrhl
i Wider-usi- qusund. Zom for al-(
7cs Zinsg, foa for Mennrsset, Hat (
moni er Simses Musik« -— Jklc Jan
mlt Edr en Hedniim sp-- vol? —
Sokrales fmmäasvode Mondeiiold,
Nvlfrkrdiqlpcd, Starke Ftibed, Sand
bcd lom tis lisicfch Tode-L ban tro
cde, der var ern Guts. alle Zins-J
Zinsbet- og Herre, oa at der er m
Lfv cflck Toben — Plato Wen
«En aod Dpdmgcslse er den, lmn
givek Legt-nu- oa Eikrl al den Elia
hed og Fuldkommeuhed, de lau im
naa·« »Opdmaellens Pliql » a
lonltollms Lnflenm da laalkdcxs da
lqncete Sfcklcns andre Tom-n at
lwet fis-let til at luldlomnusiaqøre
de andre.'· Mcn nie-d alt den«-, fu«
indlvg Statt-n den Jst-su- Plakics i
den-s Dpdmgelsesleori.
Te gqmle Roms-re vor lusllek illi
laa megct ude of Veij i uuuqr
Ung. Seneka start-: »Der sit-des ille
et Land, lwot Mennpslct illcs lau
bo T Mo et Land, lwok lmn illi
kqn have link Hine- til Bin-len:
hvok lom hellt vl er, farblivek Ili«
standen im del qtpddommcliqe til
dei mennesielige den Minute-" »Amt
den vossesrc Wer lmn. «naar den
im- lmiutns5: sum Dcd m flavllk
Behandlij lvasklos Mi.« »Forlkriss
ten-I Bei ist lmm: Elecntplm ch
ist fort oq Mit-H san lam- Kamks
toten bsiis kcs end Mindlkabcn
Der et et Cltot im Qusimilimtt
»Vi er of Naturen most vedboldettdc,
ved twad vj indmf i Borstdonkzaa
kein-, ligesom Tasten, du bibrjnqcsr
et nqt Kot-, heim- oed det: heller
Mc san Forum- med hvjlscsn M
iwidc Uld or form-t, iam isdflisttc-:—«
m dcs Bann-, Tom ksk di- vasrius, jin-n
aer stwtleft ord; thi de ando ism
lnmes let med stritt-, mo» mmr ml
du for-andre en list til on NO Ru
m-? Uad del-for itlks Bann-: j den
lpasde Bilder blioc vom til Tale-uma
der. iom det lich man oasnneo as
med.« —- Plutakck sinkt-: »Am-n
dommen er en blsd Tit-a og formes
let til hvilkm som helft Mmtr.« »Es
man 1We laadanne Stall-meine til
vors Birn, lom er feilfrl l derei
Av, We kan dadles for der-s Op
fltsel oq lom bat Mo l at im
We Thi Ost-ZW- oq Dy
dens Rol- liqqer i das M at lså
m avd Opdmeeliw Uma- lot-stol
klutqtch«ui qsod M var
mangc, fom Lacher scg Krisme ch
figer med Villie »kalder fis Krifme,«
thsi selv osm sandc Krisan i man-ge
Denk-endet staat tilbage for vix-le
Dedenfkavets ypperjtc Mit-End ina
for-staat de dag, lwad disk ikke
foriwd, at »Der bsr Frcmsok alt Leis
ge us paa Hinte, at vi maa more
og vlive Gnds kaste Vorm der le
ver tmns til Voll-ekqu og i hans
Sau-fund blickst facigej« Men- der
or rigtxgnot mange, sont sie-Inne
drm-, umn- der er tale om Ziole
iok den-is Bsm Det er inkoan
krmnt
Eom Mist-se bst v·i ogsao Eva-r
rette oc« Wer M Bildt-WOC, og den
tacht mdcljgt not »desfmgt »
Vicsdoms Besondelch sichs der fle
ke Etwa For-www ital mle med
den-s Bin-n out Herren-J Lon, ou
Komm- ssal flittiq lasse i den
anqcn man glcmmc den, den ital
kckkkd da leoes. Naak Herr-ones Lioo
blcv fulgt, trivedes Land og Folc
glcmtcs den, gis Folket sin Und-sk
gmm i- Msdex Dcttk var Mc Ums
fordi. at faktisch dsmtc Gub. Ja
Zum-I Tom can sagen kofkiy incsn dksr
var tilligsg en iudte iubjcktsiv Einn
nwnlwna as Nation og Bitt-Unz,
der mass-Orte sandanne Resultaten
Tot hmmcs bar i tvkigt vift fig i
axle Foxfisslaqs Historie-, men dct
ksäldc sskcs Tor vidt bot at offers-me
dem- Tvq staat det Elle Tage saft,
at vcd Gndssrmt bvaqos et Laub,
visd Ucndågkwd gam- dci til Grunde-.
Mcn M mdcsciains Finger-W Na,
Imad ni søkit nma lmiw for Ist un
der of mu- Etrijsdeu kmfaa i III-kein
or givct oc« ; Jesu Flriiti Periossltgsicd
My. Don er den fuldsomnc Pest-son
lcginsds on Ihm com-de des lupft Huld
kam-sc Ahn-Miele dck vom-n Zin
dc tm onst-ist Icvet paa Jus-dein Lad «
Mist-, at Ema widrig Mode isqu iJ
s
exi
nimm ein«-. oq lad Arn-, at hatt
var Isnmnsrmand ou ikko Vidssp
If.11o-:«11u1nd«ä dem- crds moderne
Vetndxsj1m, san bede Emn doa den
Iiøjcsfte Vidksnssob, imntidfq med at
Inn bciad den fuldfonme Person-Tig
bcsd og leise-de M fuldsomncs Liv. Mc
nä dcrfot Harima Opdnmclsms Oa
acwcs m, san nma vi fest-sc se bcu
til limit, oqsaa kmor der vk Tale
Im Obre-steife og Dritt as en Sko
ce.
Tot er der-for holte-r intet tin-den
at dct » Isrft i den krifme TM
aldor. ot Ovdroaelse oa Skalen-r
fen riqtisg bot kamst Snimp Hatt
Imk mich-. band Stolen nimmt-,
last-I os, at her cr ikke Zide kller
Ost-wies Sie-r er Mc Mond ollek Wiss-O
de, her et Mc Tkasl ellcr Fri, men
vi er alle est i Krisnss Je7us. Der
.for ck den kristkliqe Skole for alle-,
og nllp er for chn kristelige Stole
Derka bar oasaa den krifme Kik
kc fktsmbmm di- mmckitc Scotemcmd. «
sog fsal tm gis-now Nov-Jene poa
noktle as dem: Lamon ComenfnC
Mira-um« For-suche Vor-are Mam,«
Henndwim Mattrusem Kalb og
man-un mange and-c sendet oq
umwu- for os. Dr stiftete Vogt-eher
og Jdcalek et its-ragt ind i Stole
ne i vor Bitt, oq fclo Friin og
Uduillingsiasrm Mæitd taa ille
Mit ikjgtke sig for dem ---- »Mit-w
ist«-sc Der ek tim for os Luther
omstc at vidc, s- bog ikke alle Lu
thcmnms ved det, men de but-de vi
Hedw,—satvaakdenmeft
tlartieendo og dyhtikucudc as qle
den were Tids Skolcmasnd. Jog
ital onst-e nogie Eimer fko hqns
sue-It »Ur ,81)m(-nw«nnx-,« fu«-r Lmn,
Jst on Emmnrg J· Tjsmttisr on I:
Orsrtnqdmnsnct kst sen-Lustige er en
Smale as ,’mrs«u-1td-s-ctstscr« Dis-sc
visimar illu as nnjtthis sum-jück
swor un sum-r « Moor-r kcgctcr
ich, M Iamsr Vorm-m- qskc ist-n dc
M, nur Lm Spiner- Ztad, BU,
Land-km chmtt, Furstcndsmmej
»Um-Jena«- cucr Miserdmnme blive
Mc « srcdclmt styrot Tini Stu
m-« ot: Muts Fahrt-, Tom-ach Von-· -
mein-c, Durste-, Konnt-, Kesjser. Prrihi -
Stolen-essen hvis hast ist flet pp
dnmem vjl Undcrfaattetae bliva kom
den-:- Mksiusr. Lein-norm- som den-s
Adam-M .,Dq,« fiqu ban, »dem- er
et imdcst stracligt Bildt-, at alte los
wr, sont oin Oud aav oszs VII til
nor Rom-feile U MUTWEL W Tip
uem at oi fluche- lmsgcs dem Ton-,
en Ko eller Mol, tun 1il Arbei
de, ellek iom um alt, vj lmodc at
Asc- med vore Ilsweskosdnedex var
tun at tilfredsstille our Biwa
hed, uden at bryde us om for vor M
Dch W de Taste-, ellet bwrlsdesd
de lenkt: oa inqu vil ie, at Ochs
et den btjcste Mafcstæts day III .
M det strengem vil lasse its M ,
seanikab oa Masse od M def, «
cetatdeteruogmstrmsws
Naht-d for at have WILL MA—
fordeungechimviwsk
have rette oq MW
bat-de til IIW is WI
Ms «
sitt-W