Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 27, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    meimtmo
DANtsH
I Mme
« IUMMJ
WITH
-: ««.»·:«.-izsxszsgspxxsxszsI oxs s:-:«..-:-.«x.-«szssxsrszizs I.«« I --:«:—:-k«k»)-·s«s« » «
H . .24. Aang
Eucapuuugeuz gang.
Krisen paa Balkanlmlwen et frem
deled dct syst-wende Ein-sc
Der kanns-ec- haardt pay de andre
Stagntakfey meu aden ftttte
Resultat
Tier er for tsdligt at veme Resul
tatec of Kampen 1 Sertnen euer
paa Balcanl)alwen, men den hat
i den smmdne llge Unsre-: der spira
deude Brig-Hemm- oa er det fremde
1es. Tentam-me meldet- judjg out
Amme- men hunng gaar det dog
Me. Den lille serbiske Hast got
tæpper og haardnakket Modstand,
og de Tropocr. sont de Llllccrcsde Our
landTOt i Zaloniki, er allen-de be
gyndt at vij sig uaa chnch Aue
de Alljctedc er cis-»u- otn at kom
me Zerbien til Hjaslu - - Tot er
endnu uvift, lwad Gartenland og
Rumasnion vil, men de sidftc Ve
reininger tndcr paa, at de mutignists
Haar med de Aha-ach - — Tofkcrnes
Offenstv i Rusland disk-r iske lim
Cere stot Kraft Paa Vritfrouten
bar Frankrig vundct en Stnulc,«oq
fra den italicnskissttigskc Front
meidet Jtalienerne om Fremgang.
Mist over Dagsmeldinqetne fil
ger:
Torsdag. s- Servetne stern
qes gradois tilbcmc as den over-leg
nc Hm- af Güriaem Toffel-c- oa
Bulgaker. oq de for aanstclige i
den Retninq, tmorsm de vcntet at
jka- -og- Frau-II Dido stol- komme.
En sen Meldina fm Athen siger,
at smnske Trovvrr or sat over
Vorder-Hoden og must Balgerei-ne
Syd for thiv. —-— Iksm de Fran
ste ifslge denne Newport er rnkket
frem soc-di Demier Kam-. bar de
endnu et taugt Sinkte at morschen-,
ftk de Inn bringe den titles Ickbjsfc
Heer, der i de sidfte to Wer lmr
cidt nie-get Hin-In Mod anga
i Bittgatcrnes Besiddelfe, og Ho
vedsJetnbanelinien im Saloniki sou
tedes affkaaren, er Vansseligbederi
ne for den iman og britiste Hast
stotlig for-get —-« Von Hindert
buka, der i flere Uaer bar lebet
Operationcrne Smod Rigm kundswr.
at han bar bissat on Drl of Dvinas
flohens Vred Nord-ff for Midas-·
Dei tussiske Migskontok meidet om
Aktilleriduel ou Tilbcmeslaq as Mk
Anat-eh Ist for Olai paa Mittw
Vefm -—— En brtndelia russssk
Seit i den midtre Dei of den knis
Mke Anfe, Nord for Pripetsfslos
den, hvok 8,552 Mond was-s til
Mc og flere Kanoner erobredos,
meldes der om i en offikiel Meddcs
lelse fra Bette-rad.
Frcdaa « J to Ugor smr
Rasse-km- oist TafkØsinaksmo "
Nord den misft haardnakkcde Mud «
stand, oa i over en Ums Zur be
kasmpet imod Bulqakernc lang-:
Øftfrontm Dei-ed Linie er blmvn
btudt paa sine Stoden og noalc ask
den-O Bart er bleven indtaacst, nie-I
iflg. alle Bett-triftigen officjelle oa
andercede5, Oar Angkibrtne ifch
gfort stor Frctnaang. —Frcmste oal
britifke Tropvek landsasttcs i storts
Antal i Saloniki. Nong as bis-fes
hat maattrt kasmpe mod Bulqarers
men Fraukrigs oa Englands fisk
fte Beitrasbelser sxaak tilfuneladende
nd vaa Jt san-h1 stan- Traum-mas
fkk poa ei stkateaisk Punkt oa
cangs den Forsvaksljnic, book dcws
Pol-stand vil forslaa - « Den bri
tispe Mira hat, ifslae den i Nea
leu vel undcrettcsde »Dann Tolo
CMPh-« tillmdf Mmskenland Den
TWm en frugtbar L· i :lijddel
W, Wem Graskenland vil ta
St De! i Krisen paa de Alliokedes
Me· W vil faa Mrwfcnlansd
M Ratt at defiyeve sin Holdnina i
Wedwdkouflsktsn. — Wasser-ne ital
Denke pas at ist-lade Man paa
Grund of WW Tryt cllers
paa den sftre Front er Nattern
M Milde-L «
Etrus- — Fu Ists-send
- W M Most W i M
’ i
Dato, at Rusfcruc paa den sandte
Del as Fromm i Ism- Galjcien
lmr tagt-: IN sticerer og um
krinq 7,5()0 Soldathr til Sange-,
ksrolmst to Homer-Im- og mange
Mafknwsimstcn s-— Im Eli-Umar
lon i Seel-im meldcs over Amster
dam, at ferbjskc Treppet fjældcn
ovorgivcr fig, men tætnper til sidstc
Lieblik Mo i Haandgemæng, hvori
sur man lmr set sknateligcrc See
uer der est-d psm noqu andon
Zlaqnmrl En Meldikm im Mich
ihm-, at Atmriberne alle-rede hat
tobt 60,000 Mand, foldne, sann-de
oa Immer-. Mifsz Ecwells Hen
rottelse i Brüsfel i Tekssdags bar
i England voll en Darmk- scmt nceps
de nimm Eindr- sør, og ifmime Fri
uilltms hat« vaa Wirt-nd detaf meldt
fia til Kriastiesiefte. —- En allietet
Flaade bat blokkem og dankbar-de
nst den bulgarske Kost im Dedeaqs
batch m veswaa til Poito Lsagos,
en Strastnina as 38 Mil. - Gras
kesnland olflaar Englands Tilbud
of Enwm det vil forblive neutral
Den enge-like Konge appeer
personliq om flerc Troppcr. Hatt
fiaer bl.o.: »Im qlasdcs over mit
Riqes Music-ermessen og jeg er stolt
as det frivillige Svar fra mine Un
deriatter Ver-den over-, der bar of
ret Hieni, Velvasre oq seloe Livct
for at en anden ikke fkal arvc det
fri Ketscrdsmmm fom deres ou
mine Forfædte hat bygget.«
»Mein flere Mcend og endnu flerc
both for at holde minc Hast-e i
Matten og for ved dem at litt-e
Zeison vorig FOR
andaq- - Alls- de allgercdo
Magd-r er nu vwfentlin kommen
Zisrbäikn til ijlp i der-J Kinnis mod
den sitt-jaskitnsksbulanrsle Jnvafion.
— - anlle Trovper bar opnoact at
san Forbindclsv ntisd Zerberms. -——
8,l)00 italivnlle Zoldater Tlnl land
fasttes i Zaloniki — — Nusfifkmrigsi
skibe drltaaor nnsd ironisc- oq bri
tillc i Vombardcskinqcn nf den hul
kmkflc Kost H Meldinaer im Pe
troqrad erklasreh at Russland vil
lmve on lasnwendes sm- i Vulgarien
om to Uner- Btitilke« Treppe-r er
nat-et over Mkckkenlands lllkasnse
ind i Zetbien - » Oq as indiwkte
Vetndnina for de Allieredss Mod
stand i Volan er de italienlke
Stkidslmsfters vasldigc Affenle
lmms bele den oftkiqske Front. sont
fiaes at aer Fkkmganq, oa Rus
serne er beim-de imod Tentonerne
belt lm Alex-Mo til Galiriesw —
Som en Falne al de Allseredeg lot
oncde Dritt-erhellen mener man i
London, at Rumwnien og Gut-ken
lond nu vil le Veer gaben til at
llutte fla til de Amen-de- Name
nien bar fordret, at Ententemaqter
ne, lom optrerer lmod Bulqariem
llnlde for-ges til 400.000 Mond
lot at llkw dem tmod Ins-allow
Denne Fokdrinq menes nu at vie
re lln Realllation nen
M a n d a q. -- En bnlgarfk Hm
er smmst til lllkttv —-— en Vn von
m smme Jndbnaaem beliqqende
paa Jcrnbanom der sprer sra So—
loniki til Nisch « kwor do nie-ver
at Milli- kunne hindre de Allieredes
Amme ved at ftandfc baade Fiorsps
nina oq Fokfendelfen of Tromm
til Forsmsrknina for Sei-berste —
Scrbiske minder kmpek vcd Si
don af Masndomk --— Von Hindens
bum kmnver lvaardt for at indtage
Riqa oa Dvinfk, mon der noch kun
kinae Frrwqcnm
Tircsdaa « Eva-r Kanns ka
raktwiseror Operationen-e tmade i
Vulkan, ma den kussissc Rront
fka Niaathmten til Womit-tu Ucm
den italiensksssiriastr Linie oa i
Ebmnpaqne, Frankrig· —--- J Val
zkan vindtsr Tentonerne og Butsu
kcrms Grund nassten alle Vegnc
men i Sud er Franstmændene madt
ind paa Armen-m oq de hat tilfsies
Balsam-ne et afgiort Rede-lag ved
Mivolak vaa FAMILIE-Mich Jeru
bqnen Sydsft for Volks. —- J
Wurm-ne er de Fremske M
W met at UM
l
haardcmkfedc tyske Modangreb mod
en Zottion us frcmmgcndv Vetydi
tiing, sum Franfkmasndene bar ta
qcst jer Tuskerncs. Nogle Abram
nc bar Taste-ne tilbngccrobrist, mcn
de fidsw Meldinqcr loder paa, at
der fmndcles Dammes voldsomt. —
Rusfcrne i Niga oa Di1itikaEqnexI
bar atter kamst Offensiven imod Ty
skekne, mcn Berlin figety nt alle
Modanqreb er slaaet tilbage nnd
tngcn vod Jlloukst, book Tyfkernc
var nødt til at vige for en one-klo
qisn Stvrkc oa qaa over vaa venstre
Zide as· Jlloukftisklodetr --— Tosk
lond indwmmer. at Pantscrtrndsei
ten Prim- Adnlbort er bonst i
Samt of en allieret Undcwandsi
baad i Øftersøen ud for Liban, og
kun faa af dens Befcrtning, der i
Fredstid var 557 Mand, blev red
det.
J Dug ttl Morgen· —Man
mener i London, at den set-diffe»
Armes Stilling ck trittst Log —;
trods en over-legen Styrke angkibers
dem, hat Serberne paa nogle Punk
tcr grebet Offensioem og de hat
tilbageetobret Veles paa Zalonitis
Mich Jeknbanen et fort StyfkeVej
Ikokdveft for Ktivoloh fom deresx
franfke allierede holder. —- Tusker
ne mastaar yderligere Held for
deres Treppe-r i nordvestre Rus
land, men Petrogkad fixier, at alle»
Angreb er bleven tilbaqeslaaet --’
Der kasmpes fremdeles haardt »d!
LaCourtine, Frankrig, om en fremq
findt tyfk Stillan fom FranfkrnæniI
dene Log, men ni hvilket TyskerneI
letter bat tilbaqeerobrei en DOL -«»
Fra Rom meldes om italiean Frem
aang mod Ausgang --— To Trans-;
portskibe er rendt i Samt don;
bkitiske Marquettcs og den tin-sinke
Tannen- Marauette torpcsderedes
i Æaerhavct, on 99 of dcts Veswts
nina huan Catmm der var ca
det mcd Ammunition, torvedercdcs
as en Undermmdsbaad i Marmortr
have-L
Miss Edith Caurus
Heutettelfr.
Tcn engelitc Zweplctcrjfc Miss
Ednlt Caoellci Denrettelse Tot-wag
j sidite Uge I VrijsfeL Bis-losem for
at have hjulpct cngelskch jkanfkc og
bclgiske Fauaek til at flygte hat
vakt voldsom Hat-me i England og
Jndjmmtion vande her i Amerika
sog kluer rundt ocn i den civiljscres
de Vordert. Jo, felv mange Tosk
Amcrikancny bl. a. Redakwken as
»T nich Etat-keiman Hisan des
den-, hat udtmkt disrcs Jndinnation
over des-me- ««k«otckland«cts Hand
ling.
LU! Mich Hirn-tm Wnum Iucuc
LIme taqcss tjl, at fmnslc and
oa sit-luden font lmndc gjort fis-I
flnldigks i sama-e »Fokbrydelsc,«
sont Miss Cum-It heitrettcded for,
blcso bonnadet, at lnm henrettedes
just fordi lnm vor britisl Undcrsaat
Vol kan Tyllernc sm der-es Sons
mmkt og efter dort-s Kriqsloo for
kac Mils Cavxcslls Dsdsdom oq
senkettclch mm naar der fes ben
til, med bvilkcn Dpofkelfc hnn hav
dcs plejet saa vel wfle laarede Sol
dattsr sont andre oa at lmn luwdo
bandlri of Fcrdnslandssind, on vi
dero, at Tolle-km- ved Trakmtbrud
er tkængt lnd i Belalen og holder
det besat lom Forbrvdcre vod Voldss
munt, lau kcm man illc undgaa at
barmes over, at en Edel, ovofrende
Kvinde stal d- acunemboket as ty
sle Kugler. elene fordl hnn bar
laat Fædrolandösind for Degen.
M skal her moddele noqle af
Mils Eavellg fidste Dtd til lln Sjæs
les-mein Rev. H· S. T. Galmn
Gan llger i lin LIMIer
»Motiven Alten den H. Okto
ber tlllodes ieg af de tylke Autho
rlteler at des-ge Wiss GUli Eavell
i St. Gilles Miet, book bun
havde været ludeflutdet l 10 Umr
tll min Fotbcwielle m Tritt Iandt
fes W Winde full-kommen w
Rat-Hatte.».dunfoade,d
lsnn sanftem-, at alle »den-des Von-tot
sknldc vidty at lnm oillig gau sst
Lin for sit Land, og tjlsøscde: »Jeg
Unsrer tngcn Frygt etlcsr Musen ch
har set Tode-n saa um-, nt den ifkc
er frisnnnrd cllrr skmkfkslzg sor
mqu Viderm »Im takkcr mud for
vix-sc l» Iliner Ztiltwd før Enden.
Mit Lin bar altid umrct tmvlt ozs
Huld as »Bau«·kcsliq!nsd(sr: denkst-Hang
kmr Hvilcn samt-et un jwr Nacht-.
Te hor- atlo onst-et auch iniod mig
her-. Mcsn det vil im siqe, smaende
ber, som im gar-, Jlnsigt til Ansigt
med Gud oa Eviqbcsdmt Jea erken-»
der, at Pntkiotismcs ifke er nnk.1
Im nmn ika nwrcs Bad eller Mtss
wer mod noaen.«
Nov. Mahan sluttcsrr ,.Vi nød den
belliae Nadveke saman, og knm toa
iniod Evangelets Trost med hole sit
Gerte-. Mod Slutninaen as den lik
ke Gudstieneste bemmdte ieq at gen
taae Drdene »abide with me« og
bnn ftemte blsdt i med mod Enden.
Da ban saqde FarveL smilede
btm oa fande: »Vi mtdes iaen.«
Port eget Land.
Ti Mexicanere Stadt. Brownsvil
li-, Tor» LU. Oft. Under sagten
zum de mexicanske Vanditter. socn
i Gmir Morgcs plyndkcde et Pas
faacrtoa i Rast-beben sas Vrownss
ville, er 10 Mericancrc blevct skndt.
.
Robert Ward dad. New York,
19. Okt. Den bekendte Btsdfabris
kant Robert B. Wade ais-met
msd Dødcsn i New Nocbelle efter
est fort Zygelcsics i en Alder af M
Ank. Asdsde havde Fabritksr i de
sit-fu- of Landots fmrre Bock
Ver-tut Astronom død. St·
Thule-T Mo. Den bekendtc Astro
nom, Post. Charles M. Ebnrroppin,
E. J» er død her af Vlindtarnm
dem-Wolfe Hatt var i sin TidClmf
for »Tcuartmcnt of Zrience« ved
Et. Louis Universitct.
I
Enonn Kitrsstigning. New YorH
20 Okt. Vetblebem Sterli« Akticrl
ais i Moor hclt op til 8500 vie-«
Miit-. Den 2. Januar var Aktiers
ne nisde vak- Msz og i 1914 var
den lavcstc Kur-s 291,-2. J 1913
bar Kurfen unstet helt nedse paa 25.
.
Vaadcsfkud. En lille Drian, an
of en Formen-, som bok nær Deckb
wood, Z D» lege-de en Dag mcd
en lodt Rile og det endte med,
Iat han fkød og dræbtc fin svks Aar
Taamle Vroder. Richard Kisti Kug
len genuemborede Leveren, og ban
flcsvede kun nogle Türkei-.
Ali-v 113 Aar Hammel. New Or
Inans, LET- Okt. New ermn5’ wld
ins Mand, Jolm Thon, er død Jg
blms bequwt i Gast Jst lmns
Families Udscmn blev bon fsdt 21
Juni 1802 oq blev fault-des Htk
Aar gmnmcsl. Han var født i Ir
land oq kam her til Landet i !850.
.
Lea Franks- Wnchthg. Milledgo
Mie, Gn» Li. Okt. Fern Fanaci
unstet-e ved Statens Fwngselöfarm
er blcvct nistet-weh og on bar faa
tst Ulfsfcd offer out-« Abstuan
som en Følae af Lco M. Franks
Vortføkch fm Firngflet den Hi
August oa mafølgendc Lynching.
.
Ellen Medusas-IT 16 Aar gam
mei. rcddcdo iine fire yngre SI
Tkensde fra at brændc indc i der-es
Die-m i Rast-hoben as Carrigton, N.
Dak» mon selv miftede hun Livet.
Forældnsne var ikkc hierinne, da
der indtraf en Eksplofion ded, at
lnm skulde bruge Kewsin for at faa
det til at brænde bedre i KOme
ren.
.
Ei wrkifk Pflug Washington,
D. T» 22. Okt. Tyrkiet Im gen
nem Minister Morgentbau i Kon
stantiwovel meddelt den amerwans
sie Roger-ins at det Mc set siq i
Stand til at miødckoimnc den anic
rifaifkc Hjaslpckomiteis Annwdninzx
om siedlitkcslig Løsiadelfc af de Ar
nie-niere, for lelkc Kamitecn liade
garanterct fri Reise til U. Z. A.
Soni Grund ans-arms, at dist ifkc
lud sia more at finde dem.
I
Lin itaer Karl. Balnmom Mo»
ist Oft. Valtimarciz asldste Burgen
William Wallacc Same-O kmr fnldt
Hundrode Aar, Spruch- cr født i
Skotland, og kam til Amerika i
1833. J mangc Aar hat han nd
talt sin faftc Bisflutning um at ail
le blive Hundredc Aar unmittel, aqi
at dct er lnkkedcs ham, tiliasgguis
for en ftor Dei hatt-J Jcriioiliic.
Den gamle Mand er en as Auen-J
lebende Fortetninasmænd.
En enorm riwsisk cis-drin Non
Bork, Li. Okt. Den russiske Reac
kina hat nylig fluttet Kontrakt med
bervwrende Firmaer om Leveranccs
af Kriasmateriel for 857,000,000.
Bradley Construction Company fkal
levere for 50,000,000 Dollars Am
munition, hvoriblandt en Milliard
Gevckrpatroner samt Eos-Mantis
Mafkinkanoner af en ny IIpr der
er amerikaan Opfindelfe American
Woolen Company skal levere 5
Millioner Yards Taf til Militasrs
tappen
»so-sinkt Heli- Juniorklassen i
Tandlcmeskolen ved Marqitettellni
verfitet i Milwaukee, Wis» blvv
suspenderet forleden Dag, for-di den
miderkastede Eint-les Dahin »Has
ing«. Hart et erfhman. Dh Juni
orstudentcrne faa bam komme til
Zkolon i en ny Klasdning, qka de
hom, traf beim til Gnmnaftikloka
list oq gav kmm et Stnrtebad. Fa
kultetct blev underrettct om det
sorcfaldna og paa et Mode-, foml
straks blev holdt, blev det befluttet,
nt bver cncfte Juniorstudcsnt skulde
vorsonligt bede Dr. Henry Ban
sbiai. fom or Tandlwqefkolens Denn,
om Forlndolsc
Ztcsnnmsrtstskvindomc tabte Treu
ton, N. J» 20. Oktober. vande
ftmnnmrctsiForfloaet blev forkaftcst
ved Afftemntnaen i New Jersey i
Moor »
Eiter de fidst indkonmc Dom-l
linqer var der et Flertal af ös, 000
mod Ændritmsforslngct
Alle Cmmtier, vaa ern Undtaqcb
se net-r, var absolut imod dct kon
stitutionolle VEudringsforflam nogel
endoq mod overvældcnde Majoritct.
Disn enefte Undtagelfe var Cape
Man County, bvor man regnet, at
Ændringsforslaget fik et Flertal as
Mo Stemmet
.
Prtls73dksittksii sit-mutet Washing
ton, T C» ZU. Okt. Prassidtsnt Wil
son sum i Aste-s tilbaae til Wash
ington ein-r nt have kostet sin Stein-s
»me til For-del for Minder-s Stem
’nn-ret i New Jersey. llnder det
Hist-warme Opbold i Trenton var
Hast Genitand for entbufiaftifke De
monstmtioner of Princetonftndeni
ter, som vilde lasgqe for Dazu-n de
res Mlæde over Prwsidentensstands
winkt til Knindeftenmteretten. Mr.
Wilfon er den sprste Prwfident i
United States, fom lmr kostet fin
Ztemmr w Kvinders Ziemmeret
.
Telekau over Atlmneklmvet. räan
York, 22, Okt. J Gaar blen det
Ineddelt , at det med ftort Okle er
blevet tclefoncret over Atlmmsrlw
ver Jobn J. Turm Cbesssitwsni
Wen for American Telephone and
Tclmrapb Compann, bekræftcsr Med
delelfvn pr. Telefcsn fra Ebicaga
En nimle Telefmuueddelelfe
fra Reaerinaens kraftiae traadløfe
Teleamfftatton i Arlinatom Va»
over Vandet fra Washington blev
modtaaet i Eiffeltaarnet i Paris.
Den sfamme Meddelelfe blev mod
taaet i Honolullt 4,800 Mil fra
Washington. Moqueme ved beg
qe Statt-meine nehmt-G at de end
va sunde kende Takerens Stemme.
York-en rundt.
Bedcr Holland um lludsmldniw.
Berlin, Iliadiutelegram til Zayville,
ZU. Okt. Den tyfke Negering bar
sljort den imllaudskc Regt-ritij siu
Undsknldnitm for, at tyfkc wulsti
ve Our feil-et over ljollaudsf Tesrki
torium
.
Knjudcrnc tagor TLIcasndmess
Pfad-T London, 21. Okt. J- Aste-:
oplnste Politidepartcmentct ber, at
Lusrcfthr uil Knindisr san Lov til m
arbejdc mn Omnibusfer oq Paa
Sporva for at Masptkdene kan
lade sia lmcrnc oa qau til Fronten.
I
Rorsk Vark forlist London, 23.
Lit. Den norskcl Bart .,Cissie« paa
l,f)07 Tons, fra Hull 19. Okt. for
Port Artbur, er sunket i en Kolli
sion udenfor Jsle of Wight. Fein
ten Mond af Vefastningen land
fattes i Gcmr i Nov Hauen Syv
5avnes.
.
Grrssk Prins bar Uheld. Athen
20. Okt. Prins Alerandcn Kong
Konstatins anden Stin, blev kostet
of Gesten under en Manøvre og
braskkede et Ben. Manningen og
Kronprins Georq braate ham til
Athen i en AutomobiL Bring Ale
xander er 22 Aar gammel
Anlasggene paa Aalondsøerne
Stockholm 25. Okt. lBalsvofficielt
nieddele5, at Russland bar fendt
Sverria en Erklwrina onnanende
Vefwstningetne paa Aalandsøerne
Vefasstningerne var kun anlaqt for
at hindre, at Tyfkerne eventuelt
aforde Brnq af Øerne til Flaades
basis, bedder det.
Qafaa Italien vil laane. New
York, 20. Okt. Det nieddeles, at
den italienske Negering vil føxw ost—
tcmet et Stntslaan paa s25,000,
000 i U. Z. A. Pengene skal be
nnttes som Vetalinasmiddel for det
her i Landet indksbte Kriqsnmte
viel. Vetalingen bar bidtil for en
ftor Del fnndet Sted over London.
Svenfk Danmer kamt-L Geile-,
20 Okt. ,,Norrlandsvoften« med
deler, at den suenske Leqativn i
Pietroamd bar meddelt Udenriqsdes
partementet i Stockholm, at den
fvenske Damper »Nike« er blevet
kam-et af en britifk Undekvands3
btmd og indbraqt til Revol. »Nike«
Var nndervejs fra Sverrig til
Stettin med Jernnmlnt.
I
» Zank i Mørket. Xiøtnsnlmmh W.
iLit. llndksr Kollisionen Frcsdng As
len, da csn tusk Tormsdulmad blov
rendt i Ewnk nf m Fasrgobcmd
mollem Trelleborg ou den toskcs
Kost, blcv der kun rcddet fein Mand
nf et Mundskab pcm 45. Grunde-n
til Sammcsnftødct var don, at bog
ge Skibe var tyfkc Kriasskibo, Tor
qik for-»den Lns for at nndqaa en
aelske 1l11dorvandsbande.
Vriteruc i Oftersøctt Stockholm.
unt-r London, El. Okt. Tro tnskr
s?) Damm-m ,,Sødcsr"lmmn«, »Jo
«lmnmss-Nus« ou »Dchclfm-n« ers
blevct torpcdewi af on engele Un
dervandsboad udenfor Mælarm
,,Dalcslfvcsn« sank, niedens de to
andre Dampcre holdt fig flydendc.
Befastninqerncs paa alle tre Skibe
reddedes. ,,Dnlelfven«s Tor-pede
rinq blev iaqttaaet nf svenfke Kriass
fkibe.
.
U-Boadene aktive i Middelhavet.
New York, m. Okt. Den« tylkc
Ambasfadsr, Grev von Dunst-»si
meddelek, at han bar modtaget spl
gende Melding fra Berlin
»J Los-et as de sidste Uger hat
de Mke Undewandsbaade i Mid
dccbovet fcmset W W til en som
let Bonn-pag afsz100,000. Jst-e ai
dis snnkno Zkibc var alljerede
Transportfkibe.«
Angaacnde eventuelle Tab af
LIkuInefkcliv osplnsosz Wet.
Bil dumm ist arti-onst Kot-UT
London, 19. Okt. Ct Reutcrteles
qmm fm Pistrograd sigcr:
,..(Wtajn Tot-com nqter at op
rcstte et frivjlligt Knirps of Armcnis
ons, Her or bosat i Balkanstatetne,
:)eq)ptmk, Italien, Frankrig, Eng
land oq U. S. A., for at kcrmpe
used do Illlicsrcsdo mod Tyrkict, for
at tumm- dercss mnrdode Lands
11msnd. Kiaptaiucnis Plan gaar ud
Vom at von-ne lwift 30 Batoljoner
on mindst 10. Kaman Torcom blev
sannst i Komm-n i Naljcien furnys
HA.«
Pamsn gis i Forli-km Rom, over
Paris-z Bl. Okt. Efter Heustilling
fra den engelske og belgjfte Lega
tion hat Pape Benedikt atmet i
Forbøn for Baron de Hemphuinne,
Nrevinde de Belleville, Mlle. Thu
lier og syv andre Franskmænd, der
« dømt tiI at« skydes as Tyskeme.
Erkksbjfkoppcn i Kølm Kardinal
lHartmmy bar meddelt Pcwem at
Weiser-en har udsat Fuldbyrdelfen
as Dommen indtil han kan faa Sa
chn nøjere nndcrspgt.
« O
Priserne i Paris-. Paris-, 20 Okt.
Jndreminijter Lunis J. Malvy nd
talte under et Jnterview angaaens
de de høie Prifer paa Leonetsmids
ler, at Priferne var alvorlige, men
ikkc joruroligende »Der vil bake
vix-re en Illusion at Iænke sig en
Tilbagevenden af de gainle Priser,«
ndtalte Minister-km ,,men Regerins
gen kan hindre forbudte Perser
Ter Er tagct Forholddregler til at
hindre en yderligere Ztigning af
Brødpriserne og øge Jndfsrfelen af
frosset Kod, Sau-n Æg og tørrede
(85røiitsnger.«
Myrderierne i Armenien. Lon
don, 22. Okt. Eom Soar paa Carl
zon W. Bellt-its Jnterpellation i
Parasitentet oin 1)-vorvidt nogle af
de neutrale Magter havde gjort
Foranstaltninger angaaende den ar
menfke Situation og beskyttet de
ftore anterikanske og andre Mis
sionsjtationer i Tyrkiet, udtalte Un
dersefretcer i lldenrigsminiisceriet,
Lord Robert Cecil, at han ikte vids
ste, liuilke Skridt de neutrale Mag
ter navde tagen nien at Vatikan-et
liavde iendt gentagne aloorlige Hen
siillinger til baade den tyrkiste og
den tyskøstrigske Regering oin at
bruge deres Jndflydelse for at stan
ie xllcnrderierne
Cwscsniz Um vcd Frontcn. Betro
grad, LU. th. Følgetjdc antorises
rede Veskrivelfe af Czarens Lin
msd Fraun-n or ankommet her-til:
«·c)ovcdkvartcsrkst er otableret i et
lillc tocstagcrs Orts i en By i Hvis
dvrnslnud Kchforen optoaer to Vir
relser i nnden Etagcy det ene fom
IJnsvcsvaskcslfm det anth som Kon
tot.
Kl. 9 boqivcr Kefseren fig til
Jud-J til Generalstabens Kontorer.
Zaun-ten ins-d Nemerlsmbsctnsfcsm
Ncsncml Alisxfich lasset Kesseren
Rapporter on givcsr Ordrer til Kl.
l Middng. Til Luncheon i Keiferens
Marter inviteres alle de bsjere»
Officerer og de udenlcmdskc Miti
tærattack)eer. Lunchen er kortvarig
on fimch og innen Bin set-verg
Eftcr Luncheon Oassiarer Oeffe
ron med sine water.«M. 2 er Kei
sercn og General Alexieff after be
ikasftigct med Rapportet. Dm Ef
termiddagen kører Ketferen i Au
tonwbil on eller to Timer og ven
Der dersan ttlbage M sit Art-esse
fam han et owqet af, indtil M "
vagen femm- 7..80 W
irae-Umw. ak. sey-ID