Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 20, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sIs-IsssIII-Itspsssssssssssssssssssssssssssssnss s ssssssssssssssssssIII-assis-sssssssssssssmsssss
W
JLWLXÆMCOJV- If« -I.«0g:-'«-cks; UZLOJXUZIITIO .0!I »U- MXX eqciszzl«
?LLi-fiifi«kfgscvc., Liszdsigfdzeu 2»; Hieb-dä- fis-Es H -4 Umg«
Eucopaßrigeas gnug.
Kampta i Serbim draqet for Ti
dks durften We Interesse-L
De allietcde Mamm- lmk lpvek for
cis erfltktes Balgutien Mig.
Der kasmch fromm-leis km kasm
pes til Tcslsrs voldsomt, ma de gamlc
Kriasfeltsrr i Best, Ost og End,
men i den foundms Use ck del Kam
pen i Indien« der hat dkaget Ho
vedintkwssen Vulgnrekncs lmr hell
kostet der-es Lod samtnen nusd In
skerne, Østriaomc ou Turm-um oq
hoch kaa end det eacsntliap Maul
er for diser Frrmftød i Zerbiom
san fastter de voldfom Mast tma
for at trænge sia frem Mon Ser
berne, med Hin-w af Montenegris
We, but-» dem tcwvcsr oq kmnrds
nakket Wohin-and Jaa det aanr tun
com-samt fkrmod for dem, on itte
alt-ne fortiasttek Englænderne oq
thskmændene med at fette Trop
vek i Land i erkenland og ilek
fkem imod Shgmatken i Serbien
for at komme deres beim-state Al
llekede til Hin-sp, men ogsaa baade
Jtalienerne oq Rugsekne Lager fat
med tmod Vulqarcmc faa der kan
Mit-s Ida-n- Slaa vcm Balkanhalvi
sen med bot Jst-site Pan Affron
ten i Russland oa vcm Vesifronten
i Frankrig og Velqien er Stillin·"
gen Mentlig ufokemdoet Graskens
lau-d oa Rumcknien fremdeles neu
ttach Daasmekdinqek Islqet
-T.orsdnn. »Dosten- q Oft
kigeknc Ins-der lmakdnnkket Mod«
stand as Ein-betrug soc- vak todt
tilbage for at standfe dem, on Ver
lin tilftaar. at den-te Mai-stand Var
unstet tilftmskkelig stcrtt til i nagen
Grad nt soc-sinke Teutonerncs
Frei-mang- —-- Erobrina as Fettn
Stillingct Sud Eor Belstmd og an
dre End-er paa Icmmwrnch zlikakchs
linke meldcs jra Berlin, mcsn Mist
erklætct, nt de trutomfkc Traun-r
betalet sinkt Iold, sasrijq soc-an
Lim, hvor »Man-starken er dnspkket
med Läg« — Rusfernc krediwch
not en stor Seit langs- Steine-flo
den von Galiciens Grænfe i Zod
tit. De er traant igcnniem deniids
ste Isttigfte Foksvakilinie langszlo
den og hat ftormet et as de starke
ste Punktet paa den wittitrigffe
htjre Ist-L —«—— Tyfkernc i Arn-is
Irattktiq, hat gjokt et voldsotnt
Anat-ed pas de Alliekedes Stürm
qet og overgaaet dem i skcmteligt
Moman Pan cet Punkt los
W det dem at tmsnae imsnnem
en Lisegtav, der var slemt tin-d
tqqet as Bombarderingeu, tin-n el
cers over alt bit-o di- ifl. Paris
floaet tilbaqe med fort-re Tab. An
dre Siedet lanqs den franfwelgiikc
Linie her der staaet Olrtillerisdnet
—- J Ausland hat den band-dein
M stockt i Mast-Sauen book
det russiske Ihm-b von den wer
hat« der fees-set at indtaae Vo
m, M. Berlin hats-de ned under
W Arttlcekiild.
Itedog. —-— 55 Mcunesker
dmbtes og l« foarechs as Bomben
Tom wike Zetwclineke fastede ned
i London Onsdag Nat. 14 as di
dmsbte on lik as de hart-de var
Soldaten Nein-n our civilx Mit-nd,
windet oq ww- rxsk Amme-Fort
et maget oobrkmt over Angwa
og rauher paa Novkisnliec Berlin
siqer om dette Tom drt folgeri
Ieste hidM — at fontdcsn London
Glis-Erster bombakdtsrechss Mit-n
soc-wich hom- det storc brittikc
Arsenal csr besinne-Ida oa store Jldi
Its »Hu-d- — Dritt-nu- lmr attcsr
engres-i de tolle Stillinqek am
MMI Gulluckh eet of di- viatiusto
sanfte- mellan La Basse- og Ar
toi. — Der hat slleks Mc- vaer
kenn-et meset m Heft-freuten, men
wo Monm, i Nord for Buso
MasModew spot- Russesne for
M Vog- siden trmte XW den
we Ante o; satte m- M
hu wsimte onst-M Ist-ferne sg
drcoet dem tilvaqc over zlodett ---—
-— thitcrned og Listtigernesstarch
sonnt-m Irrt-im surtsasttcs, mcn
all-got Unmian Don jmnfkc
Pmnier knudgør for Zenatem at
thaticn rimelcgmss uil Lage Dcl i
iVulkanowmtioncrcm niedenss den
«bkitiskr Udcnriasminiswr meddeler,
at Im ftmrt missifke Troer er
til Naadiglfed, nil de taqc Dcsl mcd
de Aufstede i Balkankampen
Vordemv sssrmtclm Kaum
rascr lang-J Vestfronten. J Cham
vagne og i Rogeferne var Tusker
ue tagt-f Stillinaen fom do Franfke
botdt, nnsdcnii Frmtskmasudcnc i
Lomritmcsu bar« sckusrubrct stes
grinst-, jom Tnsseknc hat holdt si
dcn si. Okt» oa drisvet Fjenden til
bage omkring Hartman’B-Wielers
koof i Woge-ferne —-- Wien oa Ber
lin melder after out. at Jammer
ne ask Fremqana i Sei-bien. —
Bande Rome oa Wien gsr For
dking paa Fremqanq for hvct sine
Tromm- lanqs den sftriastsitalkens
ske Franck« — To tyfke Masker
tsicr. en Totvedojaqet og en Tok«
pedobaad, er torpedetet of en bri
ttsi Undetvandsbaqd ubfor den dan
sse Mr —- Storbritanien hat er
kcasket Vulgatien Ma. Rai-san bar
Sei-Hm — Rad-ferne er paa Of
fensiven ved Musk. — Rumcvnien
fett-ver fin Erklwina om neu
tml Gall-usua. vaa samme Tid
sum det mobmfmt sine Trovvek
longs Gew.
S«Idag. » Its Berlin mel
deö. at cst small Ansteb Øst for
letlzxcjve »i Evas-War blw tilde
aeflaaen oq 600 franlke Mænd
blev tagt-: til Fanmy og 3 Mcklklns
awærek ekobkcr Et ander franfl
Angle flog oaiaa feil. —- chklii
ums Fremgang for Mackenscsns
»Herr i Sei-hielt meldcs Hm samme
Kildc —-- Quer Amsterdam meldes,
at Nitslands oq Italiens Miniftre i
Athen Tot-beredet- lia til Musik-.
Im Athen nkeldes, at 40,000 Vul
aaker tmr begnndt et Anat-eh paa
staminer mellent Voland-wo
pao Jernbancm der lsbct fka Eo
loniki til Zerbchn km Hovdooa Man
meuer. de- vil afbmdc Eisnthntemaqs
termss Konmmnikation oq hindre
dem i at sende Troppck og For
lynina pr. Jernbone lra Solanin
ttl Serbim Feltmarflal von
Mackenlens Kantvagne i Serbien
strider fremad med en Lanqlmnhed,
der er lovendc for de Allierede og
»»Scrbien. Trovcktdige Meldlnger
fra Nilh liqu, at med mindre Tosk
Øltriqerne laar vldre Iowa-stumm
jvil de fekbille Troppet more i Stand
til at holde dercs Forlvaksftllllag.
Mnndaq. Frankriq erstm
nsk Vulnakion Mia. Zerbiikr· en
mslstis oa scanfkc Trocmor knkter
"jnd i Vitlanricsit oq nnaribcsr den
Ibulaorsko Fastnan Ztrumiua —
Wnlaansr ten-mer from i Makel-o
nicn oa moder- dtsn franske
Oel-it Jtalicsnermu i et
voidfomt Armule indtaaer Pre
gasjna - ToffØsttigcrms mki
for mdcsns from I Irrt-fest
J Øfnsn et Tyskeme paa Of
fensivcn Zvd for Maa, medksns
Ruck-ferne angkiber Volk for Dvinll
oa Svd for Dunst-Rohen —- J
Besten indtcmer de Franske en LI
bmtav msd Ncillon i Bot-bringen
oq winaør Tnfkernc til at tmka
stg ttlbage fm Bari-now Weiter
kopf·
Tiksdakp Wuckalmaior
Sir Jan Hamilton er bleven til
bagekaldt fra sin Sttlling fom
scberitcommansdercnde over de bri
tiike Msktwiter ved Dardancb
lerne Mo Grund af den einat
Fremganq, der et giort imod Tor
kskmr Hans Stilling indiaqu of
Generalmaior chale Entwier
Manto· —- Sir Edwakd Tarsen,
Justittminiffot i det enqeifle Ka
binet, bar nsiqneret sum Illse as
Ueniqhed anaqaende Affe-vorne i
M more Osten. —- Ueyns Bet
Htrue on Mutonegrkmtne k vordre
W vsstre Sei-Um IW W
dekTuskernkiJ og Litrigcrncs March
i Ost, kasntper andre Zerbcre tiaardt
miod dulqarskc Augreb. — De
aimlosiransie Iropper i Syd, mcd
Basis pas Ægaserhaoet, crklasresks
i uoiiiciclle Meldinget at gøre
Freiiigang i deres Bestrasbelser for
at bringe den-s betrcrngte Allicrede
Hierin Tot sigis13, at dc allen-de
imr beim den betndeligc jtratcgijke
An Zimman i føiidre Vulgarim
just ovre den anrfke Grwnfky ou
at de tilliae bar ajort Landgaim i
Enos vcd Maritizajlodens Mundinq»
iskis leimt End-Ist for den bulqarskez
annchad Dedellghcljclh »
J Daa til M org e n. - Mit-Hi
land erklirrer Kkiq mod Bitlgariislh
Iidct dist ist-klirren at Vulgarien er
en Forkwder iniod den slavifke Ra
)ce oa en Fiende af den kristne Tro.
HJtolien erkürt-er ligelech Ktig
’imod Bittgaricii, og e" italienik
Flaade afsejler mod dei iiasrc Øftem
ontogelia for at bombakdere den
bulqarfke Kost paa JEaascsrlmvet.--—s
»Di» Alliercsdc landsætter ilece Trop
pck i Gartenland og de sortfcetter
med fort-erst March for at« kom
me Sei-berste til Undfætning —
Teutonifke og bulqakske Hære ovans
error imod Herbei-ne
Eakkauza amteudes
WafLQCJsOkt Ved den pau
mnekikanfke Metikokonference, fom
afkwldes i WaMngton i Dag, vil
der blive fattet Veilmninq med Hen
fnn til den Form, i hvilken United
States da de setz latinsmnerikansse
Republjkers Anerkendelfe of Cat
mnms Reaerinq i Mexico fkal fere
licme
Dei berværende EakranzaAnen
tut dar offentliggjort en Erim-thun
der er bafeket vna en Jndberetninn
Im General Obreaon Jfølqe Er
ste-ringen sorefonnnek den eneste
organiferede Opposition mod Cur
ranzas Neaerinq nn i Statt-me Zo
nora da Chitmakum Der var blevet
fendt en Ehr-edition til Sonora for
1c1t biaslve de dervcrrende Konstitu
tionalifttroppek nsed at knufe He
neml Mantorenas Arme. Erim-J
ringen meldte ogfaa om manae til-«
liqere VillaiOsfirerers Kapimlation;
VoldiomHotdstcln
!
! New Orkan-H La» Okt. Frn
Nunman Un ttteddeles, at over
LU« TlIZennesfer er omkommet ned
Jokdjkaslu i Zulvador i Labet as de
Fjdfns syu Uner. Den materielle Ska
de Mode met-et stor.
Et Forlndende skn Santa Anna
den 22. September cneddelte, at der
tnwde Unsrer Jordryftelsek lwer an«
den Don i en del Manned der i By
en. 36 MenneTkek var blevet drei-M,
on stimme værdijnlde Wygningek
hell eller delois ødelaqt. Blandt de
sdelaate Vygninaek var Militwti
knfernekne oa de offentlige Konto
ret J Ahnaclmpanh en By med
8,000 Jndboggera var 40 Bnanin
get ftyttet fammen, Inedens tnn
site Bvqninger ftod tilbaqe i Jun
funa. Ogsaa Byerne Sonsotmte,
Atacos, Taktik-na, Jan Lorenzm Jn
pitla havde lidst sneget. Finansniini
steten hemde anmodet det RodeKors
okn Asststaner.
Iantn Anna er en By med 50,s
000 Jndbygqere.
T- itde Alb-d
En dygttg Famili, helft med
voköne Born, san faa en udmckrket
daim form med fuld Bricetning
for rente paa ,,fhares«.
Liqeledes en god Form paa 104
Arres. Gode Martinqu god Be
liggen-hod, med en Dcl Zimmer
fot den lille Cum af 82750.00, og
bezt paa lette· anekset For nærs
m·m Oplvsning, Iris-pas Mit
tsc- Das-K til« L. M, Bot
-
Yort eget Hand-.
w
Thomas- Afbmau, com cr Kul
grulnsarbsjder og bot i DesMoisie5,
Ja» modtog forleden Tag Unber
rctning om, at imn havde awet
Jst-Um ein-r en Eliminng, fom
bon ikke vidftc existcrede.
.
Ecnator Cuncnii115, zuwa, hasvde
iorlcdcn Aften Bessg of Nsvere,
der itial for 81000 j Zink)tter, iom
tilbørte Mrs. Ettiittniiis. Senatos
ren og band psdnftru var ikke hieni
me, og Tjenerne Var ngaa vorte.
Tom-ne havde undersogt hvcrt cncsfte
Vasrislfes i Hafer
.
Cyrus Delaney er of Donat-er
Williantfon i Kredsretten i Zions-«
Falls, So. Dok» dsmt til tre Aars
Ztmfarbejde for Kniemiweti i Gre
qorn Counw Han blev betragtet
som Ledeken for on liel Bande
Koasgtvva Dei er not Meningen at
appellere Sagen til Haft-steter
.
erndt ihjel. Eu lille Pige spaa
trc Aar, Dotter of Mr. og Mrsx
Darm Sprinlle, Otumwck, Ja» sat
te on Tag Jld paa fine Mel-der ved
at lege med Bernh-stiller- Hun blev
saa forbkcmdt, at tum knere afqik
vcd Baden. For iire Aar sidm mi
ftode Mr. og Miss. Sprinkle et an
det Vorn paa sammc Munde
I
Tuberkuloie blandt Hawaii-? —
Hareilægten er not blevet borie i
Omegnen of Dulukhx cig man trot,
at det csk Tuberknloien, sont bcrrck
anldcn der-for. Jst-gerne iigeiz at
de ikkc lasngere san fis Hat-ist« faa
dist er forbi nied den Form-feile at
imn paa Hart-jagt J Flor krumme-I
de inmi, at Baker-ne led of Irrt-ing,
og der lsleo dciiaanq advorisi niod
ai spifis dein.
Nuldisi fra England Ali-w Bord
lö. Okt. Den kenne siorc Forseii-’
drlits i Lobi-i as de fidste san Wet«
ni Wild oq Værdipapiker fra Eng
land til li, Z· A. ankam nett-il i
Nam- i en Staalexpkesvogm der»
var tillobiist det ordinære Zog fra
Wortlaut-, Mc-. Foriendelfen udqsr
mellcnn « oq 10 Millioner Dol
lot-Z.
.
Anteritansk Sinsk til Europa Et
Firma, fom i Duluth handle-r med
Masltcvkodnktisr. bar til Liverpool
i England lendt en Vognlaidning
Meickifmpr oa lmr Bostillinger vaa
meaet incre. Smsrtet ital sendes
iaa hurtig lom dei kqn fkaifes. Dei
et ftritc Gang i Duluths Historie
og antageliq i Nordvestens, at der
er lendt den Singt Produktck di
rekte til Europa
Vaslamns i Yankton Countn, Zo.
Dak, er mmcst interesse-rot i Feltr
afstemninam fom stal holde-Z den
SI. November Dom-, hvowidt Conn
tmst sknl leian 8300,000 fok at ver
re- bisbjaslmsliq med at ovfims en
Ter over Missourifloden ved Vorn
Rankton Dct bar meget at fiae
sm- Vnem nt en faodan Vro htm
acss, da dcsn vil ffaffr mero Sande-L
mon det er et start Svsmsmaab
om Former-ne vil være med at by
ge den« da de- menem at de ikke
kommcr til nt faa noan Nvttp af
tm. Der driveg nu en ihm-via
Damms-no for at faa Farmernr
-til at aim- often
Banksviq. Leo L. Pettin, der bar
væreck Teller i Tedar Rapids Na
tional Bank, Ja» oq fom hat til
ftaaet, at- han bar taget 820,000 af
Bankens Beme, blev i Rette-n i
Cedar Rapids forkeden Daq dømt
til fem Aars Strasarbejde i det
fiderale Miel i Leuenwortb,
Kan. Halvdelen as Wen-neue exists-f
fet til Vefe iqenx Perrin sog Dom
men med No og sagt-e, at ban var
kwkdig til at sone sin Fpkbkydelkr.
Motorwgne til Russland. Er
Zog mm 26 Vogne med 52 smrc
Motorvogne gik gcttncm Purtal
forlcden Tag paa Bei-en tii
Canach De skulde gau uidckcs paa
Cauadian Pacific Bank-n for at
Ybrinqeg til Vauconner, hour desfet
sknlde bringe-:- om Bord i en Tum
lnsr. der gaar til Vladiovoftok. Dct
er andon Gang, Muturuogne brin
ch den Bei over til Russland, hour
de skal vkuch under Zitigm
.
J Wells County, N. D» blov
forleden Idelaat noget Brændcsoim
fom Politik-r lag-de Beslag paa, oq
nu komme-r Jernbcmen og fortan
qisr, at Countyet fkal betalc Frass
tcsn paa det. Countiet nægter at
ger dette, oq san hat Bauen an
lagt Sag. Den siger, at det ikke
er dens Skyld, at der blov fendt
for meget Brændevin til en Mand,
og vil have siu Fragt godtgjort.
Man er meget spændt paa at sc
hoorledes Retten vil tage Sagen.
I
ch dkaibt·i Bin-tyka Lowe11,
Mich» 12. Okt. En flem Ulykko
fandt i Gaar Sted paa en Jan-;
baneovckfkæring het, idet en Auto-,
mobil med five Personer blev paa
kart as et Pas«sagertog. Tre af.
Selfkabet i Automobilen blev sdræbt
wo Stedet, ncmlig den 27aariqez
Mts. Robert E. Jobnfom heudes
staarige Ssn oa bendes Moder,;
Mrs. E. L Gould. Den fferde, en!
77 Aar gammel Dame, blev farligtl
faaret
.
En lKaaria Professor Cam
-bridge, Mass» M. Okt. Den 19
imriqc Robert Wir-net er blevet nd
nnsvnt til assisterende Professor i
Filofofi ved satvard Collegc.
Trettcn Aar qammel ndeksamii
Itcsredrsti Wiener im Tuft’s Collegi
sotn »Poesie-lot of Art« og i 19153
toa ban Dogtorqradcsn i Fiiofoii vcsd
Dnrvard J de sidste to Aar bar
lmn virret »travc-ling Fellow« ved
Cambridae Universitist i England
I
JndnftrisSkolvr i Wisconsin
Ovesr 5000 Elevcr er i Aar laut
til Antallet ai dem, fom bei-nor
Jndnftrii Da Fortscettcslsesskolcsrne
fide-n den nye Lov ont wunqmi
Skolegang er traadt i Kraft, ficht
Stufen-s- Zkolcsnperintendent Lo
ven angaar mindreaarige under 17
Anr. Antallet vil ftigc yderligcre.
isiterfom Loven genuetitføres. Wis
consin er den enefte Stat, fom bar
en fanden Lon. Den mmmer en
Klasse Drenge og Piaetz fom tut-n
acsr til lliddannclso, og Arbejdsgis
vorne fis-tret den niere og merk iom
en meqet god Tim.
. .
BUan Roms Furman tilstod
snrlcdcsn Tag i Rotte-n i CnrrolL
Ja» nt ljanchaodcs aiort sia stolde
i Vigonm og blev dømt til sein
Aas-s Erwärmt-beide Don lmvdo
not tasnkt at mrqth mon da han i
Netten scm to as sian Korn-r fast
diqe til at vidne mod MU, fandt
han det raadeliqft at tilftna For
brydelfen. En af Advokatcsrne for
Paatacemnndiglwdernc form-Mc at
ider i kraus Kuffert blev fundet
IVrcsvcy fom tydedc paa, at ban var
forlovet med snv »Minder, som lmn
bar lob-! Æqnsfkak Fenrcnan or
omkrinq 35 Aar qammcL
.
Udftillinaen i Fekgucs Falls-.
Frmns Falls, Minn» Is. Oft.
Otter Tail Countn boldt« sin nd
stilling her i forriqLUmt Sidste
Frodaa toa »Am-n sig en Fridnq i
Anledning af, at Udstillincusn bavde
Bei-a as Zeitator Knutc Notan og
James IT. Hill Omfring 5000
Mennefker harte Hills Tale, der for
det meste drefede sia om Fordele
ved Befiel-drun- Han raadode Far
merne til at sælge der-es chde nu
oa ikke hol-de paa den, da de ikke
Icm vente at opnaa ibedke Prifer
festere. Ihr-. Konstantqu Gom
stock Xom fra Meerw. Ltrdag
Halte Samuel G. Jverfow
«. qWIek---—
Horden runoc.
,— ....— k—-.c -—
Briusk Damm-r tjl Bund-T Von
don, 1:3. Oft. Den dritiske Damer
»Oui«-HONI« W 5093 Tons er ble
vist sonst til Bunde-. Besætningen
dloo reddct
I
Trmbt Fliwec Bueuos :Ilåres,
M Okt. zwiner Frankisco Bel
Jrramo smrtede ned her i Lag un
Idor et Forføu pua at flime en
»Oui«-« og flog sig ihjcl paa Ste
det.
.
Approverer Traktaterne. Rio de
Zonen-m 18. Okt. Det brasilianske
Deputeretkammer bar med 103 mod
5 Stemmcsr approberet de i Mai
undertegncde Voldgiftstraktater med
Argentina, Chili oa Brafilicn.
.
Undervandskrig i danske Farvans
ide. Kobenhcwm 1-5. Okt. En bri
tifk Undervandsbaad har i Dag
Momess torpederet en tnsk Destroyer
Snd for -Ørefund. Der paafulgste
on hefkig Eksplosiom og Dritt-me
rcn sank øfeblikkelig.
i
Foranstaltninger i Holland.
Hang, over London, 15. Okt. Her
blev i Gaar proklamcret delvis og
nærmere specifieeret Krigslxm Pto
klamationen angaar de forftelliae
Industrieu hvorfra Armeen faar
isin Udruftning.
Canadiere ved Fromm Otto
wa, Qui» 15.,Okt. De i Dag of
fcntlingfortc Hvewningsliftcr Ufer
at 164,000 Mund er hvetvet for
Kwiastjeneste i Europa sisden Kri
gens Begnadelse. As disse er 83,
s)()0 fendt over Atlantörkmvot
Undervondsbaadcne aktive. Kal
mar, Tot-risse 13. th. Den wite
Datum-r «Nicomisdia« med (i,8()0
Tons Jisrnorts blev Mandaq scudt
til Bunds as den britiske Unber
oandsbaad Eint En britift Wider
vandslmad bar ogsaa ødeloqt den
wske Domper Direktorkapponlw
qon paa 1683 Tons.
O
England oenter paa U. Z. Lon:
don, 18. Oft. I Paklmnentot nd
taltc Lord Robert Cecil i Goal-, at
den enge-like Registing vilde venti
misd at taho noget afgørende Stund
ptmkt overfor det makicanskis
SporgsmaaL da U. S. A. endnu
Hikke havde afgisvet den Denn-de An
erkendelfes.
.
Japan folqu iigsim nied. Toin,
l-·-. Okt. Disn jupanills fliege-fing
bar tilbagelaldt sin Anerkcsndelie as
den nierimnflo Uloncsrnlkonfnl i In
lolmina, J( Gut-innig der var nd
smdt ai Hut-nac- Rtsqeri1m. Tot
er mulizib at Japan vil følac Uni—
ted Stute-is Echnmel ou Clerii-two
(Mwml Carmnzn.
Alt for Fwdrelandot ;kiiricli,
H. Okt. Den østkiqfke Riszierina
liar offcsntligaiort en Appel, der
opfordresr Folket til at bringe alle
Zmnkler oa andre Gciiftande asf
Zølv cllisr Wild til Statt-us Mont
chsrksted til Omftøbnina til Vermi
eller Bari-en Der vil blich givist
fuld Erflatnina i Vanknoter samt
cst Ævescertifikat for patriotifl
lHeini-links
.
Grækenland og de Allierede. Mi—
lano, M. Okt. Jsfølge et Telegram
fra Athen til »Corricre della Sem«
holder disn grasfke Arme sig rede
til at afværgc et eventuelt sbulgorlk
Anqreb paa det i Saloniki land
lattc franfksbritisie Ekäpeditionss
korps. Til Gcngæld for idenne
Hirt-w laante Ententemagtekms Gras
kenlawd Mc til at Oedligoholde
Armeen paa Migsfodx den gmfke
Monalbank havde allen-de mod
tqget et W das Rom-um i
London oa Paris
s
Vil Italien fonds 150,000
Mand? Paris» fu« Okt. »Excels
sior« crfarcr Tra athzjisclig Paalis
dclig Fiildky at Italien nil fcnde
Ums-W Mann til Ball-alt Rege
rjngon jagttagesr den største »Herunte
lialnsdsfuldhisd nch Hensnu til, book
Trnppcsrne Dil blincs landsat, sitt-ver
Waden nusn Landgangen uil blive
paa et Ztcd, hvorfra der oil kunne
Aørcs et Fremstød af afgørende Be
mdnina for hole Balkanfelttoget.
» .
zyuan Zle KsaLUJ Propaganda
Tokiu, 18. Okt. En formodet Ub
fondjug fra Prwfidcsnt Yuan Zhi
Kai, Climthyri bit-v i Dag fkudt Og
alimrlja iuath af on kinefisk Stu
dent. ChaniTznri skal vccre udsendt
i Forbindelsc med Yuan Zhi Kakö
Propaganda for Monarkiets Gen
opnsttelse i Kinn. De kinefiske Stu
;dentcr i Tokio, der udgør et Anteil
as 7()0, udtrnkker den-Z Fort-tm
mcslse as Tanken om Monarkiets
Mcmmnsttelfe i Kinn.
»Vorwärts« Redaktør arrestkrct.
Ttst csr sorbudt Bladet at meddele
:Ilrri-ftastjomsn. Bern, LA. Septbr.
CR ZU »Beer Taawacht« hat
faaet Meddelclscs out, at Redaktøren
as det socialdemokratifke Hovedors
gan i Dyskland »Vorwärts«, Meyer,
or blesven arrcssteret som Folge af,
at der i vakland er« blevet uddelt
Flyvefkrifter af fredwenlig M
tcr. Fltwefkrifterno er bleoet Ebe
slaalagt af den militasrc Censur.
Det er blevet forbudt »Vorwärts«
at give Meddelelfe om Redaktørens
Arn-station.
Tusko bisnretthr Belqiere? Pa
ris-, si. Okt. Det bedder i et Ha
nnstcslmram fra Dann-:
»Dum- 5000 civilcs Velqiore er
Hblksoot ikudt i Visliiien paa de tyfke
inisitmrcs Autoriteters Vefalinq, bed—
idisr dct i en autmitifk Rapport, sont
idksn bclqifkcs Noacring lmr modtaget.
Tale-m- er knn tilncrrtnelsesvis rig
tige-, da de lokale Autoritetcr er
bmme for at afgive en Rappen-h da
de fryater for at blisve ftmffct.
Saavidt man ded, er der i Ant
werpisn benrcttkst 200, i Brabant
i80(), i Flandern 100, i Hainault
100, i Liege 84, i Limburq 40, i
Onkesmbnm 1000 oq i Namur 1800.
Mange tnikv Skibe sdelægges.
Stockholm, is. Okt. De britiske
Undorvandslmade isr mmet aktive i
den sndlige Tel ai Øftetiøen, og
de link faktiik lamflcmet den livlige
Ekibsfart nnsllcm Svcriac oq Tosk
land. Lang-I lielc den Maske Kost
» Danworr sblcOvet ftandiseh og
der or kommet Unsdorretning onl,
at britifke Undewandsbaadc hat
vift sig i de Fawande, fom de store
mka Skibc folget J de sidfte 24
Timer er fem temmelig store Skibe
bit-net sendt til Bunds. Dei var
,,Lnlea«, —,,Germanio«, »Nicode
min«, »Gutrunc» og en tin-den, hvii
Navn ikkcs er ovqivet. J Aftes kom
Underretning om, at flere tyske
Skibe var blevei torpederet
Vivikmi bissøacsr England Lon
don, IR. Okt. Vereininqsn mu- at
den smnskss lldesnriqsminifnsr lmr
mai-f Afsk(sd, bringt-r for Dimen,
lnmd der bar Dir-rot nkisndit for Pub
likum baadts i Frankrig oq f Eng
land, nomlia nt den franskks Pre
micsrminiftisr, Viviani, kom ·- fidfte
Ich til London sammt-n med Mari
’m-miniftc-r Aqnoancur on holdt en
lang Kaufe-rena- med Sir Edward
Gren oa Promierminifter Asquith.
Det var den første Gang, en
fmufk Premerminister fom til Lon
don for at holde on Konferencc med
Englands Premierminister om
Statsaffcrrev ·
Saavidt man ded, tulise de fonds
mon om Affærekms pas Damm Dis
kam Fil en fulsdstænsdid Zoqu
statt det, med. Wij M, n "
des de ital nett-M M «