Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 06, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
ieg ogsaa Bunde have Lyst til at
befsge km Portlnnd, er Mc Mini
wille, Oregon, lwor nmngo Dan
skc, ogsaa her Im Nebraska-, er
flyttet til i de sen-en- Aar, og sont
jeg havde Hiler med til im Zlægt
og Benner ber. Mesn ogsaa den
Fugl maatte jeg lade sltwcv da Ti
den Mc flog til.
Lørdag den si. Juli fteg im da
i Portlnnd ornbokd i et Ton Wo
Soutbctn PacificsVanen on ton
Besen eflcr Eugene til. Im man
bentasrkis, at del Tan, im kam mod.
dkmscs fkem med Damp. Soutlnsrn
Pacilic lmk nemlig ogsna ksn Elec
tkic Road fra Portland til Enge
ne, san del slom andre Ists-der
bandv i Oregon og Californin
Angaaonde Reisen km Portland
til Eugcne, da gik den for dct inc
fte lange med Willanwtte Moden
og gennem et smukt Landfknb mod
Scrdmakkcr og Frnatlnwcr oig man
ge nok san lmnkkc Sni.mbner, i
Inangr- af «hvllke Foll lnwde tkavlt
med at fejre Frihcdsdagen ollekcde
for den kont, medens man andre
Siedet-, fcnn jeg fide-n lnwdc Lei
liqbed til at fis, forft fcjrede den
oin Mandagcn, den 5 Juli. Sakr
liq laqde im Mem-te til Talern
Hovtsdltaden i Orman, disk, forcs
Tom M min, more liqucr en stot
Landsbv·end en Hovvdftad Lige
Mr It kom til Falk-m, com vt »ar
bi en ftor Stole for Indiana-, km
da vj var kommen et Zwkkc pas
den anden Side of Vorm Runde
vi sc Statt-n Oregon-J Pfarrhaus
skolcs et Stnkke til Venstrcs Mr)
for Bank-n. -—-— Tage-t, som its-J kom
med fm Vorstand, udmasrkodcs fiq
just iksc vod sitt Hurtiglnsdx rhi
de 124 Mil, sum der er im Port
land til Euacmn toq det noqet
over 51,-·»- Time til. Zaa ftandsech
det kiatimwk en lillc Zmnd j
All-amp, lwor man for qode er
og Betaling kundc faa sin Sult
stillst Mcn da Motten dengmm
allerede var i, fort-trat im at vcn
te til Kl. 2,13, da vi skulde Mc
i Stigma —
Lrge fsr Engene kom vi igens
nem Junction City, som tmt ligger
14 Mit fka Enge-ne J Junction
City, som jeg not visdite var i
Orman, men derimod isce havde
tænkt laa faa uasr Cum-tm hoc den
danskc Kjkke Momgjxsd og Pisa-it
Deune sid7tc er en of minc gamlc
Elwcr fka den Tisd Priesteikolen
havde sif forelsbikje Hjem i Elt
sotm og var i sin Tid Pkæst t
den fokenode danske Kirsc, cnen bar
nu i ikfe iaa faa Aar vcrret Prasst
i den danftc Kikkc og i den Tid
flottet flore Gange Dafaa simn bar
sciitet den tunqc Zkæbnc at blink
Enkrwand, foin dcst er dobhclt ttnmt
for wi Prasft at misc- m ikke mindst
naar ban ikkc more er nagen »Im
Mand.
Vi iom til Engcnc jaa nagen
lnndc til Tibem jeg for unt Red
fommrnde san sum-n sum en Rai-n.
Ogsoo i dennc Entnkke Dnlbn nnsd
det iinc Naon (»dcn wlbaarnc«')
ämoDc man tmvlt misd at scer l.
Juli, san mä sont i Funktion Eim.
ch søgtc mo : del met-mem
Æchmz san Osmia 109 luxxdc Jg
fad möon rot lastge M et privat
lxgc Maalud, sotn jcg lud Umschla
fuld thswrdsgiped Zum zog par
bcdst i Faer der-new san W Pa
stoc Thon-by, sont var wo EIN-en
til Stationen sur out muljgt at
finde mig. Zog »muan »arm«-;ij
fra Made og lade lmm oido, at
jeg var kommen, og da W fu« Var
fasrdig med mit Maa(tjd, vol-di nau
for Dsren med sm HHFL og nu sit
Tut-en nd mod band Prwitmaard
oaa Landet, en 534 Mil sra Itali
onen. Pia chen hemd saa vi ind
til Mk. A. C. Mille-L ridljgere i
Vestbkouh Maine. fom nu hoc-r et
lille Stykke uden for Enge-u- paa
et Stykkc Jord, "l)vorpaa han var
ladet opføkc et fmukt og rummeligt
Dus. Ester at have sImnjalet csn
cille Stand med Miller og Hufmh
tvg Pastok Thore-by Og feg Assfed
igen og landede inden ret lasngc
ude ved den dansse Mer fom Ptæi
Monat-den lkgger msd Siden af.
Mis. Thoreby, fom jeg her msdtc
for stehe Gang, scm vidt jeg hu
skstb toq imod miq mcsd et hier
tellqt »Belkommen«, sum bele mit
vald i hendcs ocnligch gwstfri
Djsm stadfwstede fuldt ch. --- Dei
et M Tagewe, fom det er mcd
Mdetne ved Minore i N. Da—
spie-: des er for stsrste Volk-u FOEI
fra ældke Wkshmtwdsc i Zum
findet- fom er kommen her tit, li
se sfra P. L. T. Dem-send de as
og kndtil de MÆ Aar. Im
traf haledes Fell sk- Latium-Ia
Itacinq Vis» Minmoponh Mun»
Mikro-M Mitkne, We Falls,
Ja» som ieg Musen M W
M da san hat fes mit kam
I malt »sehr-UNDER
IDEALIST-Zwei MU
hulke hvad man vilde, og faa huske
-det i rette Tib. Jeg husiker bog,
at jeg traf Folk im Nelsom « sinn»
og fra Eli-Horn, Ja. Jeg Urw
dikcdis om Zøndagmu oni Formro
dagon i Kirken pna Landen sont
Eitekmiddngen i den nu danske
Kirkis i Vom, og senkte unt Ein-r
iniddagisn naa et Zied lasngisrc
nord, sont fest sisdcn ital anstatt-.
Og Leg Eil et qodt Jndtmk handl
ai Prasstcn on LIceitiglnsoen i Cn
gene- Tet var opnmsrkiomsnc on
interessierede Tillnmsrty W lmn
de for mit oki dtst er en itor Hjtrlp
For den« der fkal wurmte ikke
nnndit, tmak man or paa Reise i
ironmtedtr niendtc Egntt LIg im
iif dct Jnsdiknk as de as vore Pras
ftth sont im lotn i Verdring ined
wa min Neise,--—slnd niig have Lon
til at fige sdet en Gang for allv:
nt de arbejder godt, at Sjaslenes
Ekel-ich Und-is Orts-I Forknndclfc og
Meniglyedcrncs Visl liggor dein
alrmrliat uaa Einde,-saalcdes sum
dcst fig bei- on bin- en kriiten
Prcrft Dog maa jeg en Gang for
alle hemmt-la at im kcjitc ilke sont
Bissen eilt-r Bissen-Si Medhjaslper
ttsoadjutorh men sont Von og
Monat-beiden on dct or iom faas
dan im sbcr nsdtaler mig.
------ Jn, san var dcst um anen
nordpcm Zende EitermiddagS Den
qik til Mond-Im Vietu en 7-—-8
Mit im Engeln-, tmka im og Pa
itor Thore-by toxi til nicd Electkic
Tmin im Engl-no J Mmdom boer
der neinlig en lillc Flut af mine
ganile Venner on Monighedåfolk
im Eusliiw, Polk Co» Wis. sont
Paitor Thore-by lmvch lovet, at naar
im tom til Egncn, ffnldc tmn spl
gc inig ap til dem. J M. V. iindes
en R- -9 danitc Familien lworaf
Hans- Podcsklem lmns Vorn og
Zviqetbskn fra Cuslting ttdgsr de
site.
Dei vor mig en itor Gliede at
msdes med disie smle trofastc
Venner og at finde dem alle ved
godt Mod og vol tilfrcsdse nicsd de
kcs nye Hiem san langt mod th
oq saa langt bot-te og siaa forskelligt
im de Gans-, lwor Hans Pedersen
sog anmt bar boet i 40 Aar.
i -- VI howt san Møde i et WITH
;og smakt Statt-has, ickc langt fra;
Stamm-m Man-m Illtmeknc var
Hcsu Mand, som yusfeoe mig jra den
City der nu ligger 35 Aar-ttlvage,«
da vi hoc-de i komme Beardiughus
paa Ehicckgo Zydede, huorjmod jeg
Sande glenu baade yam og Vani
Ravn. Men han Hunde ans-re iaa
nmngc Viduecsdyrd soc jin Paa
stanid, at jcg macmc gwe hmn Ret.
Hatt hat nu Køhmandshandcl i
Mcadow Mem Tier var jkke Tale
out, at W stimme reife tilvage til
Engeln-, um Afteucm jcg skuldc
eudnu en Hang tilbriugc cn Nat i
Hand Pedeksch-3, Huftkusz og yngstc
Zion-J Ojcnh og gjorde det gekne. Da
Leg llgc var konnncn Im Aar-Hum
dot i Buck, muckte chg natukligmcs
Mke Rede sor, Tun-m jeg Imde nwdt
as sasllesz Lämmer km Bekendth oa
do Nu den-J Erde maane form-Ue
km, Iwad De inwdc aplomsh siden vi
iidic til-dies on da novnlia om de
kcss Erfarinqcr i Villamotte Daten;
det blev der-for tksn usm Mienen,
sur oi fom til No, og nassw Mor
gen besondre m sau, lmor vi slap
sum Aftcneu Den namh- Haniz Po
terscn moattc fcm holde for on at
tssr Form-Ue mij om den Tib, føkst
i 70’erne i fort-ich Vorwude da
tmn var Fører for en Karckvane af
hemmt-d 30 Dankt-z unge og gam
lky fra Tonm, Wisconsin til der nu
vasrende Eufhing, noget, vi ehe
bar talt om iszqmnlc Dage, men
da glcmte feg aä Mine- da jeg men
te, at dest kuwde jeg altid »w, men
Jenas Gang strev jeg.
Lao nng ver standjcy misns vi fer
en Sinn-e um k disnue Tel at den
smutke Willamene Dall —- Daten
et sinnt, solt-ig, jrngtbak og minne
1ig sind. ss - ntod stit irr man hclc
Tiden Vandfaldsbjergene Ehe Cas
cade·:-), twiiz hisiofns Toppo er klasdt
Ined evig Inn-. Af disfe ier man
im Mcsadow Viert-, noar Taagen
letter, de prcmtige »Tri- Ist-stre«
med deress hvich Ihn-per paa Gove
det, der kam-r en »Ums- Fod op
snod Himlcn Zom Dann-r or dc
noaot bln af W, saa man gerne
kam ier de w af dem, den trcdic
fkjuler sig bag sdc andm faadan
som du oq W san Mit bar ajort,
sksnt vi maafkc month at oi var
Mwud. Sau vidt cha von or der
ra. 100 Mil fra Eunene til di- tre
Sisstm mein det share fes io altid
nac- Afftand, oq or ofte da imst.
Derimod or der itke fac- langst til
»Wo: Hills«, Werten i The Cas
mdeg ellssr The Coan Range, som
ltbcr paa den witltge Side ei
Clemen- Dalm Hans Leder-sent
vers-m Heut-n W for-W
IRS-schau Newle
M W good Pest eftek Brode
som man der kunde san til en bil
lig Pris, sont jeg dog ikke nu kan
yuske. Han fortalte ogsaa, at lsvad
der paa Llsstand set nd sont Zimm
skou, er lzelt anderledes, naar man
«txnnnier ind i den. Han og hcnis
Immer iznude fault-des maalt et as
Trasernu det var bake 22 Jud i
Lutkreds og natnrligvisz Mit i For
.Iald derttll Alt nmn hat store
Traser i Lmegnen af Engeln-, sil
sen siden at se pnn Dreien-Anmut
gen nun Udstillxngen i Inn ManÄ
i«s..cJ. Tit den Verand.1, sont entgiw
Hnseh ljaude lsvec as Biserne i Ore
gon stirnket sit Irrt-. Og det var
vlrldigc Fyrestatnmeh den ska En
gene ikke mindst. Det san for mig
nd til, at et saadant Tra: knnde as
give Tønnner not til et nlmindes
ligt Husl
Men nn tillmge til Dalen Haan
Feder-sen viste mig, at hans Pumpe
beswd ai et Jasrnrøn sum var dre
net nogle Fod ned i Jorden Der
vnr altid rigeliqt Vand bnade til
de to- m firbenede vg, otn san
sknlde Unsre, til en Tnsrskemnskine
med! Im kmn til at tnsnke paa et
Wes-in jen seyen Del Aar siden
asorde min Ven, Pastor N« P. Zi
nmnsen, der dennong var Prasst i
Nilskin, Nebr. Da lmnde ieg nan
nredct niin Eknlder as Led, inden
sen sik en and Band op fra Af
grnndenl -— Hvud noler de saa der
nde i Engene’.-’ Jn, det kommt-r
zan vaa lwctd de sann Den, der ikke
Hsnnr. avler Illude i ftore Masngder
Josq i »Ist-met Mangioldiqlsed. Men
Iden, sum miser sin Jord, og der
ask Vansferne sont Regel. avler i
Forlsold dektil on kwler riqelint him
de Give-de on Hame, Alfalfa osv.,
ofn J det lange Gka, sont finde-H
vna Markermy bar den kinesiske Fa
san, sont er indført pna Vestknstem
on nannlia i Oregon, sit Hieni. Den
nnaler sonst-L men er ikke let at
Ende-, da den skfnler sig i erssei.
Jkke scm sjælsden komnter den sit
Zlasatskab mcsd den tannne Dank i
»Hu og staat Følae med fin met-e
Tlmjdstamsndc SlaMninq, nom- der
sboldes Maocttd· Governo er fnlde
of Frnat oa Blomftcr i broaet
Monafoldiqbod Nanvliq mindcs jog
Mrss. A. E. Millcrs sumkke Blum
stersbava som bun, om sog mindcs
ret, allen-de kmvdc haft en 100 Dol
lars Jndtasat as i Aar for i. Juli!
Men dot, For nkwnlia flog mig,
da im med Taget for-te ned ad Wil
lameette Tale-m Var do starr Hum
whom-r- fom man faa til alle Zidcm
isllcsk retten- sogtJ Mintlmnarkor.
Manknndc nclsftcn tasnkch at man
kam- aennrw Fyen
Don er der den For-sich at me
chnss anbotsn brnucr Hnmlestnn
zusr i sin Hain-, butng man i ch
non Tmadhmm som Humlm flun
gor sjq lycsnad sog inlder med sinc
Nanker U Tian Dom-den Vorm-ne
oq andre, kan tjcnc ganske nodxs
Venqu i cmmlcolnkntunc-liban for
mlth man min- Vandc k Paftor
Thon-ban og Lan-:- Vedcrsenci Da
msr spistc jeq Loannderriix en Fruqt
sont or on Vlandjnq as Oindbwr on
Jordtmsr sog fknldur den ftorc Ha
msknnftneL Luther M. Amtan sin
Tilvastislsc Mcn navnlig er den
nc Tel «af Oregon da c! fuskdcles
udnurrkcc Hsnseland. uan a1 jeg
dog tnsr jM komme nærmere jnd
dchmr At Orte-den fka Vierg
bwkteskc jinagcr ganske fortrasjieligt,
san jcg dermtod beut-due af per-son
»1ig Erfarmg. Eiter Imn Mensan er
JWIllmnmc Talen et udmasrtet Zted
lat bo paa. Bil man nemlig have
et Klima usdcn Frost og Zue, kan
man hlwe i Daten. Bil man have
Frost og Sue, can man opnaa bis-se
Goder efter Behag Ved at flytte et
Stycke op i Bjcergone nwd Veft el
lck Ost. Log er Den ydrc Tiljrisdsi
two vanslelig at Iinde ogiaa der,
naar man ckke lau lsrc den indrc
mod irg, ja den ocjistcrrc ucl mem
lig ille noch Ell-d, lot Tilskodshed
er vol altid uogct indu-, og dettc
indrc lau Inan, sum san meget an
der, Inn sau, naak man ser de ret
u- Forbindelser, og dem lmr dc fle
ftc Mcnncfkek tit tun det modfatte
af, del-for er de heller iklc tilfrcdsc
da lqu den rette Maadku
Vl ikuldc til Enge-le til 4.
Juli — den I. Juli om Eftermidi
bogen Da fluch Danflcrms mode-:
wd A. C. Millers Plads til Fest
Vi bkød san ou fka Hand Pol-erfan
Form og tog til den nasrmefte Sta
tion paa den elektriike Baue, hois
Nat-n jca nu lmr glomt sont san mo
qct sinds-t. mcn Nonnet var da vg
saa spanik, mener jeg. Del bar ju
ncsmlig hole Egncm ja hele Statt-n
og hele Kyltm i sin Tld ver-rot
worqu der er mange Visduesbyvd
Møns vi vemer paa Toqet, stal
leg fortælle lisdt om en ,Samtale
leg havde mad en tle Former frc
Nebelqqu lom oglaa Walde til Eu
W rissest Mk Mahom-. Hm
our on ustwiadellg W M
der meget glædede sig over at jeg
Bunde brwkke eller »sprwkke« med
sham paa hans Modersmaal Han
hin-de nok iolgt sin smnkke Form i
Daten og skulde flimc til Canada.
Dog vilde han iiok nsdsastte Flytnin
aen indtil videtis, da lian meint-,
Dist var mindre lieldigt for en Tn
ifor at komme til Caimda uctiw tut
for Tidcen
Misn imimlig var Sinn da furbav
set over, at Daiifkcriie, soui lian
etlier simtisss flin ziodt out, lud til
at slwldis med Eiizilasiidcrnis i den
nirruasrende Kris, og lian spurgte
mig om, hvasd dog Alruiiden til det
tih som forekom lmm »ersten mere
end iirimcligt, kund-I vix-re.
Im iorlnltc lmm paa faa godt
Tosk, sont im kundc prirftckc at
Tsiiiiskisrne ikke var inin knien Triff
lmid cller det tyfkc Falls men ab
solut imin disn TIisiiiarckPrøFisfe
Iligoisrpolilik oq Volks-Isaer mod vort
lillcs Fauste-landl, Da nl ni dcrfor old
riki kundc ønikin sit Imm- Politik
fkuldo fim isndini inm- Magt i Eu
ropa. On- faa denn-J Forflarina
nai- cnteu- indlyfmde eilt-r overbcvi
iciidc for Mr. Tusker, lau leg ikke
siqu noqcst om, for tin kam Togcl
og ui nmattc ftyndc ais at faa Plads3,
da Tidon var fort.
Zog nma ogsaa skiindc mig at
form-Um at vi namde at komme til
-l. Jsulifest i god Tib, saa vi lunde
WIN- misd lil Firlliszspisningeti un
disk de fis-je Trasr. og at jeg fis
Tid til lmade at tale til den tcmmc
liii florcs Forsmnling of Illusion-,
disk isfterlmmiden com til Ztcde, og
den-erst til at fmnlalc incd ikkc ina
qmnle Vennd og Donner-s Visnnetz
lom im der traf. — For ikkc at
for-kunnte nagen ved at glemme dem,
skal jm ikkc for-sage at opregne de
res Navnch sont jeq liisr kalte med.
En Undtagelfe man jcg sdog gøre
incd Mcs. Jutta Samuelson, en
Plejedatter asf min gamlc Ven Chr
Dmnm fra Jacksfmivillc· Jutta var
i Dort Hus i Elk·.Oorn, da vor fsrs
»ftc Moder døde, og jeg maatte gis
irc liendf osmstlricdelig Rede Ifoh
,,l)endes Drengc«, niine Bisin afl
førstc Ægtefkab, hvorlcch det var
gaact dem og fwor de oka nu· Det
zkjordis mig ondt at horc, at Jurta,
som dengang var en staer og kraf
tig Bist-, nu var sygrlig, lidende af
Modumngel (anctniæ). Der er mit
Haab for hcnsssde Mund sog II Born»
Hat lnm man komme iig og dlsiue shoSH
den-. Hun hat- folv pranet yvad det»
»et· ack mistc Ein Moder, naar man
er et Baru. Tot glcrdcde mig at
Halc mcd hench en trofast og kri
ftcn inndc fom lmu or Blandt de
mange, W her fik Auchning til at
mlsc paa, dcriblandt jlcrc Elcuck
tu im -kolcn, maa jcg enduu nan
cus den gamlo LIkrzs..kkclsk-11M0Dcr
til Hans Meisen, sank blw Umne
rct til Unsst nnd-or Aarssmødkt i
Nas. Lsanl bar Ouu vom-: baadc
UOMT Un ander for fiden imn uar
ch Title Truka kdcst mu: ndqu blose
Cnsts, o» nu sculde hun gørc den
huqu Wir-cis l: XII-id, 1!c.1u:.111«1, jJr
nt EWN szk du« im Eun. Tka par
nIixI on Wslkrdc at ønfkr Unten t:i
»Ban ist«-) Hund«-· Inn-J erimnc
»n. Mut-, T-.-!I13111v Hrcmdcktsi baudu
zlskiudcr -«: f.s:l’ Tsl Nr J. Im
li, ma TM ihrnwsus O« :Ucumth
fidm im W Isjemmc fra, og der
mu- mmun dLlT clIcil til Zan Frau
vix-sah Iner W fknkdp til, Enden im
kundi- lnsm)nds.s min Ojisnmjfu
Tor Tkuldc »Na et Lug im Enge
ne til me Rrauciiico W. 5 Eiter
midduzL ou da ui var fasrdjgis used
Festen san J:dt, btsslnttodc W nW
til at reife »Mit-denn- forsmusoc
ntig mod chfokojh sont im ver dem
nung kamva for, on Mr. Ro
bertfon, Jl. C. Millets Ssvimsrfmh
kørtc nin til thrtioIML Mcd ham
fik jeg poa Vejen en nieget interes
sant Zomtach sont jcg lernao nil
Itsiikch. Tot or altid glasdeligt at
mødcs misd ou alvorlig slurlnsrfk Kri
stom og rndnn »Im-, Imar vedkom
mmde er thcusrikmwr, fom her var
Tisiasldct Mr. Nobcrtfon er Med
com af den danskc Meniglwd fkønt
slmn ikkc forstaar Dunst Jeg fkuldcs
Inn Mist-, at nmnge as dem, der
baadis or Mcdlcsmmer as orer Me
niqslwder oq soc-staat Daan, lmiode
on liacscm omfattonde og fund Op
fattclse af sand, lutberfk Küsten-dont
sum demu- Amorifancri Hex-mod»
For-vol oq kwrlig Hiler til PræsterI
ou Wenig-heiter i Eugene oa Men
dowViem ijertelig Tat for Sam
vwr. venlia Jmødckommenbed og
avte Gmstfrihew Mino bedfte Øns
fkcr folget oder, Vewnetc —
Men det fkal ellers vare lustige,
ispden jeq tager mig paa at gM
uogen Reffebesitivebse Men. Jeg
kcm nsmliq ille blive færdig, og
naar jøg memr at ver-re færdiq med
et Swike af den, lau fee det faa
swigtudmodhvsddstwdevg
; M wese- w der MI- we
»Hei-M til Wiss-Ist D
Ihalve er ikke fortalt; jcg haaber ika
at nagen skal finde, at der alligevc
er sagt for moget, —- for saadm
kan det jo ogsfaa gan.
— Zog ser, at der i Staten ch
gon skal Tindiss molk-m 3 og 4 Zu
findt- Tkukjkc. As Oisse or der km
noglv Hnudrexy sont er Misnj.x.ksxt-:s
modlcmmur i mwsu Lutilksrst Held-Im
Ood. Tor finde-J vol jun Ingl« s(
111s11ti·1«« og Bann stir, doq Jjjt it
nunme. Sigm-diss- sindm du« u«
Logms af Lunis «LIrod-(-«s1.«s.uu m
Mm iksr sont JlloMnc lkxisr nxx
Landes«-End lwad serv-Z sture Flor
tal angaar. »den nogen danfk Zank
fundsforbindclsc, saa vsidt jog vksd o,·
kan fe. Er cht rigttgtP Osg fwii
ika bar vi saa gjort bvasd vi knndk
for at det kundo bliw rigtiaereP
Vierer
«
b
« .
l
J
- kn-« » »» »s-- -.-7»
I»«- sw--·7-s«s·z
cil Japsikencle
Mondes-!
l)» »l« Enksvaswiqsksf ligis »Ju
-.-«2 gis-« k: i st! Frist-uns
ngssn ;-’· ..N«·«It«i Ninus-«
,l";ss«cls«hklisst·
llssl T ·l««« nnd IsiisthslsJszH
»Im xsiiskssmssstsi »H: il-—n minclst
finsljzzss"l’.-is«(i-sfik. J» knn lu
x"·«.-. M-« -«1- sslpwlut List-fri.
IM- holst-Hier und-»r- (1-- ins-st.
must-sh« Not-hold l)(-n f"»j·-I«s
«--s- on Dis-läg sähst fm ist«-Insch
i .XIcI----ilmnsl(-s ll«i·-m.
Vj upsnrshsssss Hcsm hmswsl M
Sphs nt hrugts ils-uns- nyis gift
1·y«i Tmnslstjk ng M sinds-fals
«l«-n til midn
Iscs Im— ruhn-r lusniilssntl·-«
Nxtsvn its-m VsJ Nani.
THE DIÄMOND MÄTCH
COMPÄNY.
LÄNDUI Sols i den Jst-site Rolonl
i Meson Wes-, Ors. I Not
kmion If Enge-neu Lotto Neuling-vit
ksak. Dunsk MensghisC Jembsaestss
tin-I. Sirt-le ng III-Mk ps- lgatleh skriv
ell» hnnvssaej Dom til I. I. Inw,
RI« 104, R. 2. Junos-lot- Cty, like-kos.
Kløver- og Majs-Land
i Central Minnesota,
skitsstlniunslx ssslllostmsnj Kakus-« ski
losr. ,lf·-l·«f"-)I-·«IL Ums-Ums l’«——--i ng VII
k.1:u Mkrssc ji«-· - Impfsk Ixi
A. MURRAY.
Waden-« an.
Ejendom i Vlnir til Talg.
Ilf jorslelliqc node Grunde on
fler sog at scelge den ene as nnne
to Ejendomme i Bleir. Den ene
er et « Vierelfes Hin-J beligqende i
en ns Byensz bebste Residentldkvar
irren Den anden er et Eorholdsvics
nn: T Basel-liess Hus nnsd IT» Acre
Jord ikke lnngt srn den danfke Kik
ke Furlwldsnis aunstiae Vilkaar
kan munteres-, om Handel kan ice
med det første Fotografier af E
iendonnnen lensdes gerne til mulige
Købere H. E ko n N i el 7e n.
Pladö spars.
En ung Mand, 21 Aar, spgek
Plast paa en starre Mælkefarin
til l. December-, helft i Iowa eller
Miintefota, og i Nasrheden as en
danfk Menighed foretrwkkes. Billet
mrkt· ,,Mcelkefarm« bedes sendt til
Vlwdets Kanter.
PRESS
THE
DUTTON
F o ««
seu- ritt-IRS PE«
fu«-S
m Two
c-« . « G
·-7ss-«- sw- sw
Dlus usw-theils Fylciepeaae fort-mi
les If os. Prisea er U.50. ums o
IIU l list-hold M stirkelssm Isd
Milliqssa botto- opslvet. om au- II
Iku et- lls sllet Inv. Inst-d ellsk bljd
I-.
DAN LUTE PUBL EOUSU.
Must. Nebst-km
D
Z
Z
B
Y
E
-«.
l.
l
s
l
l
1
I
s
I
I
I
P
Nong Missionsbiografion
Tre gode Bøger til billige Priser.
Alle inclbunclne l sitt-stink.
t. Harms, Blumhardt og Moffat ...................... 8050
2. Ansgars Levnct, af Rimbert ......................... .65
J. Nutidsmartyrer. as Grove Rasmussen .......... .7o
Spocisltt
Alle trc Bøger tjlsammen
st.50 person-ji«
Danish Luth. Publ. House,
Stan. dich
Brown Z- Redwoocl co. Land.
syd Minnesota.
Hist-sont l)« gnslasr ssn Ein-In ·-llt-i« ist Hjsstn i et
gwlt dunsk Hokus-mian sein lcmn Iil Erim. ln·m·
Immlist kei- gotlt (),(.-; billigt »g- lixin lmliiss piiii gotlis
Yilkzmtx Bmwn »g- lipslwoud ("(sunt«v H- lsttsn as
Minncssotik
Skisiv oftm- niistsmetsp slplvsningssr isllpis lcom seh-.
A. (’. (’lllild«l’l«JNSlcN.
Evan, Minn.
Press the button
I —ii kitts itsstk .
No other selfsinking pen like it. clean,
smooth harret-no humps or bumps. -
ZPAUHERZZLLTEEZTZ
It’s always on the Joh. Just pms the botto
-pen Alls in two seoonds, at any Well.
Not-hing like it in all the world. The simplest,
Hut-est and handiest of all selksülleks—10079
elf-cicat- Let us show you how easy it Ist-ite
d b
.-L
DANISU LUTEIRAN PUBUSMC soll-I,
Its-. sm.
S Pia nos
su. »Auf-wish
You can
save 5150
By
Z in
. blitzec
krotncuk
kackaY :
IM
You can have- s bountifnl Stømäc pinno in som- own homo km- Iw days free tritll
without paying anything in advance-H All m- ask is thut Jsou will plny upon, use
and its-« Hei-« piuno tm- TM day-. ts. at tlsts mai sif that limi-. you do not find it the
higlnnsst grudtz sncssstsspl tauml und sinnst piuno in Hvry usuzz that you have ever
Hut-n for flu- mupr »Von nn« sit kasrsisist libisrty to Ist-nd it bin-k. und we will in thsc
event. pap« Hu- ins-Hm both way-. This stukck Piano must make good with Toll,
or Umn- is tm Hals-.
sue s150.00 or Mute
We UMP tlinscst tu ksm from «s.r hist-»ja, nd
pklctss tlsisi guw »m« nkmxtrslq us Als-» m- in Ihr
cost of Nin- pfui-« W« g(,.«.mt«- l» fis-stinkt
you I Inn-sp- ipiinm sm- tlus music-I Ihm Jan Ihm
secure- olmswbtsro Inst Jus um«-sit Ist ji«-H mz
I atislsutuy swcsot want ilurulslas liigh quat
plsao
Euy kam-at
Ynu pgsy no mais -l«wn. but Ists-f sc ckqs
ys trink you hin Ist-Kit- sntymtnt ou the III
--«l, muss-l »mi- «-wr nimmt-sit by I plm
n.tnnc«««ltns(st«. Tit-»u- lsermI IR- flkkde U
phil »mu- ·-«m-0-nii«m-·«, ais-l you Hm huy s III-M
«'us- fmus- kanns-, without misiins the money.
ais-f est bund-Ins
Icvcsky Zum-sc Piani- list-knar
slmscsd sur Ef- )«(-.1rs. Tisi
sknamntns l-· "'-»I( cis it H«
kesiitstntiur ulsl Hub—
Hishi-M »F «-1-i;mn Immu
xt ins-an- wlun it san-.
Free Music Leucht
To tswsky purplsimsk ssi stisrsslc
Hin-sah wo Ein- snws Im »Im-ic
1csmvns. in nkscs us thr- los-sit
liin solt-»als in Knie-ico
fou inh- tlussns lcsssuns in yxsuk
M nume, uy mail
Zins Haus Burg-ins
Wo how nun-numb- »n html a
lass-» nimmt-r nf m-(---»·H1.In·l pignus
tss nll sum-Luni stunk-s luktsn in s-x—
rlkuukis for sit-w Hur-h Nun-)- Jtul
I’1:«)«r1’usnos.
Knabe .............slss.00
Steh-way 92.00
Bmersoa 190.00
lctmhall Dido
ststck105.00
säumt sur out- lutest seminis-band
bonum list. .
. -
diskclt Plsyekikusoi
susrssk lsluyssrspinnos un- rieb
lismssL uml may tu must-ten
Tun will Ins sltslisxlstml Ilth
Uns ist«-m« ssxtslusivss zijsclsw
»nur-soc ·«.« Uns-us Maule-Pfui
m—»nn««m-s. und please-es with
W- vsiry l«w krieg-.
cataloxue Free
Arn-l Omluy mi- ouk M
Ins-umsan Ulmitmtpd outs
ltsknts WIIjssh »Zw- ymt I UM
mummt »- lsksmrtuot plsav
ins-)r1«isllun, Wkitc Lock-sy. .
»k. A. sTARcIc ptANo co..«00 skskck Osmia-, ones-owns
EVAD DR KRISTBNDOM.
So kokt Premstjlling sk Deo kristae Trosltvro It L. c.
Peter-sen Pris indbunden 81.00.
Det et- en klar Bog. Der er ikke gudelig sank os Tale
mssdsts It Sude i der-; man i Inn-te, klare-, kunppe sit-winket
fksmstillek den den kristeligo bit-re
Det ot- en bibelsk Bog. Don et- getmemvævet and den
hollige skkikts Okd km køkst til sidstz skiiktbsnyttslssu sk sk
ke en død Ophoben sk Citstctx tas- den et- lslottsu i Fortst
tereas Tut-kein
08 det et- ea losende Bog. Jog mensk derived, It riet or
en Bog, sprang-n nd ak bis-et, slnsevet It en lesende Mund,
prøvot i Muts Dritt-ins
(Psst. Johannes Seit-sehe i »sæd og Eis-VI
VIII-h LIMI· Publ. Eos-A
aus-. seh