Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 06, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
Ist Im Ort costs-at wiss-cis
(E«I- 40, I).
Tro til at freiw.
Da denne sæstede Øjet paa
hmn og sum at han haode Tro
til at frelses, sag-de han med høj
M: »Zum ret op paa dine Fødsl
ders« og han sprang op og gis
writing. Ap. G. U, 9 og lo.
Læs Kap. 14, 8—18.
Dei ucwntes lige i Zlumingen as
forrjge Affuit, at Paulus og Bar
mbsas forktmdte Evangeliex i L -
stro og Terbe og der omliggende
Land.
Der var deres Hovedopgaver
Tom andre Stedetx
F Jskonium gav Herren sin Noa
des Drd Vidnesbyrd, idet han lod
Tegn og dere sfe ved Llpostlech
Mr (V. 3), men der sur-kaltes
site om noget oft Unber. Terimod
singdes, at en stor Mcengde, baadc
of Jeder og Grækcr, Iroede
Her fra Luftra fortirllcr Quid-;
om et ojst, et Ixtæktelisgt Unser,
wen ikke mu, at mange trat-de
Der fad en Mand, thans Alder
Art-ones ikked Tom var kraftesløs :
Fsdderne, lam Tra Moder-Z Liv, og
hon bcwde aldrig gaact.
Tonne stakkels Mand Var ogsaa
komme-: med Essen at Zøre de Its-sm
mede lale.
Der Lan nok bo en jun-D og kraf
tig Ejasl i et sfrøbeligt Lege-me
Denne krafteslsse, lamme Mond
havde Ost-elny og han havde more
end det: ban tiltrak sig Paulus-US
Opmækksomäed.
.Wr stam, at Paulus fcestede Lic!
pao bam og fau, at han bavde Tro
til at frelsesk Andre oversasts
ter Tro til at belbrede5, den autorii
sei-odi- csnzel--«ke Tekft bar »wir-H to
be made whole.«
(
Jck
Forfkellcn er uvæfemlizL do Hei
bredelfe jo ogsaa vor for denne
Mond en Frelfcz netnlig fra hang
Legemdrmmgeh fra hans Kruste-:
MEPH
Men rimeligvis bavde Monden
Tro til m frelses ikke alene fra fjn
legemlige SOagsbed men ogfaa fra
fin Stdn-T saa vi fotetrækker Dost
særtelsen at ,.frelfes«. »Don bleo
nok en as »Br-dren-e« i Syst-km
Hom nævnes Kap. 16, 2. Det var
jo ogqu ved at høre paa Pmli For
kyudelfe of Evangeliet, at
Troen til at frelses vokfede hos
horn, faa Mkedelfen ikke var Ho
vedsagem men noget ibcm sik i Til
fift.
Dei er et metkeligt Udtmk »Ist-so
til at frelses«; det peger paa, at
steler — M hell Of M —
istinges af Mannes-ers Tro, —
uden Tw insgen Frelse ——, hvorfor
Jesus ogfaa ofte siger til en, som
Inn hat-de frelstr «Din Tro hat
stelft dig.'« j
Ftelsen et M fu« ftor Og M
Gabe wf Guds Alma-It og Nat-de
Odenillesdslesmadewderikte
vll tsge imod den i Tro
Men met-eng den komme Mawd
We Tro til at Mes, saa havde
Aar-we noget ander
De We W, M Pmclus
vg W havde sagt, idst de
Its-de forkyndt Evangeled
san des-te for dem var as for-spin
Isnde W- vg M was-l
Iende Unda- bliver for dem alt
»Er i hvekt Feld Mag-en
J W for i Undetet at se en
MM If det lefesevangelii
M, de III-de W, og sadedeö ven
Ie dies-sie og M bort fta deres
W W til Ftelsens Gub
ktpt de, at Paulus pg Bornabas
It M wisset-w Gut-et i meinte
Isliq M.
Dg ftkaks er de rede til at ofre
i Stedet for at tage imod det OF
fer, der var tjlstdt dem generem
Witz
Anh. det er det, der gentagek fig
igen og attei- igen til entyoer Tit-,
Vor W few-W —- en
,hlte griber med Glæde Gnds
er med Kristandommem og
de rede til at ofte.
jo det, man ingttaget
for den katholse Mk
?
LZJZKET
TIE«
»Es
Es
»T
Ind et Offek w ta ge
ob det Offet, hau W
.
ijst
g
II
EE
Ists
if
Es
IT
IF
is
Qksp
.fd
i Fæcd M at gsre, ftp-demg- de
detes M og sprang inid i Ska
ren, raubte og saqde: »F Mastde
sporka gjre J dettes Vi er ossaa
Menneskeh lige Vilkaar undergivi
ne med oder« osv.
Her fjlqet faa en fort Tale,
fvm er del værd a: lægge twe
Mcetke til. Lukas figet ikke, Zwil
ken of de to sag-de disse Ord, men
Talen opfattes almindelig som Pau
lus’s.
Dei er ingen Ptcedikesn, men
en Lejlighedstale
Vi lregger først Mærke til. at
Paulus i sin Tiltale der figec blot
»J- Masnd!« ikke »J« Mænd, Bre
dre!« som han tiltalte Jsdserne Dis
Ee Hedninger kunde ban ikke kalde
Brjdrey sasrlig da ikkc som de her
forholsdt fig.
Han Tiger san efter det spk an
fsrtez »Vi forknnde eder Evange
liet om at vende om fra disfe tem
me Ting til den lebende Gad«
J Siedet for »disfe tomme Tim«
bar Dr. Rsrdam f,.disse forfængelis
ge Ting« og Prof. Bugge »die-se
TotfctsngeligcW sunderforstaoet Gu
det). Paulus bar We villet Mde
disfe indbildte Gudek for Guder,
sag Udtrvkket »die-se tomme Ting",
sum vor nye Overfikttelse hat« et
meget kommende
Til »den lwende Gad« føjer Pau
lus sau, Jota hat gjort Himmelen
og Jorden og chet og alt, yvckd
der er L dem«
Dem er meget trærsende tau
over for Hedningec Til Jvdek
kunde Paulus talc om PagwsfoL
kets Forhiswrie, og om Gudi Aa
benharing gexmem Jst-elfen med
deue sit Zoll-.
Men til Hedninget taler Jan om
GudS Aabenbaking geruer det,· de
kunde Te —- Himmelen, Zuwen
Hckvet og alt, twad der er i dem.
Videke Tiger don, at Nud »: de
forbigcmgne Tiber lod gilts Hed
ninger vandre der-es egne Beic,«
jmen tilfpjer: ,,ihoowe1 hcm itke
lod sig felv uden Vidnesbyrd, jdet
han gjorde godt og gcw eder Regn
og fkugtbare Tiber fra Himmeien
og mættede eders Hinter med FI
de og Glæde.«
Dei maatte selv disse Hedningek
kunne sit-uns at det ikke var Zeus
og Her-mes, djsje komme Ding, der
havde gioet Regn og frugtbake Ti
der as Himmelen. Den levende End
vidnede derigennem
Men—vendtedefaaom? Nei,
lige faa lidt som Evangelsiets For
kyndelse bewde vundet Judi i
deres Hier-ten lige faa lidt denne
Tale, thi det hedder slutstelig:
»Da det var med Rjd og nceppe,
at de ved at fige dette asholdt Ska
rekne fka at oft-e til dem.«
M skal i mäte Affnit fe, hvor
»werfladisk detes Bogefstting var.
Stint Lukas ikke her Rger no
get am det, var der dog fikkert flere
end den lamme M, det havde
Tvo til at ftelses, thi fom anfitt
Males »Br-dtene« i Lystra Kap.
16, L.
Fu Daumtt
Gortsaw
For at betegne de: ved et nunm
deligt Uhu-oh kan man fkge, at man
berhjemme lage-r poa den Zag,
omtrmt som man Mr i Amerika
Som et Eistmpel kan jeg sage
Roskitde, book jeg nu bor, As Par
tjer, fraset Lutheranere, er her Ka
tolikket, Bcwtfster. Frelsens Heer
ffalvanon army). Men twer pas
set sit, saa alle Partiet er for saa
Vidt meget skikcelige ovetfor hinan
den. Katolikkerne er det fwrste as
de nævte Parner her. De hat no
lig faaet bygget en stor og fm Kik
ke, hat bqsiddcnde Praxih hat dereö
egen Stole og eget Despite-L Sau
de hat deres Soget terram-cis godt
i Orden usdodtiL Mierne er kun
en lille Flut og ftret visit ogsaa en
temmelig stille Tilvækelse De hol
der deres Miene-im oq Wider
i et lefet Rum. Man him ikke
til, at de viwdet Bis-M. Frec
feshævm mærket man saa at ckige
Mc tot-get til. De Miser- ill
detes Msdet i Byens Mode- og
man hsret heller ikke noget om de
res Mkwirkfmched. De faq
kakeh her er, dicker vist meft i
kalt i, eller om han vilde foresisaa
for os andre, at vi stulde holde
Fællesmødm og saa fra bcgge Si
det holde End-e med det, der We
vaskke ler eller llenighed. De tro
ende her i Roskilde vildc sfikkert be
ttagte faadom for lidt humbugag—
tigt elIcr ..laadi-nt«. Og det gaar
heller jkke i Lkrngdtsn med dist »Ka.
reitet-i« mellem Partien sum guckt
frik imod binanden i grundkriftelis
ge ZwrgsmaaL Hvordan man end
endet og vade det, sog blider der
dog altid noget kunftigt ved det l)ele.
Nu bsrer det jo nok til den nyerc
Teori. at for at Werden kan blive
lkristent i en Fort faa maa alle Kir
Tkeportier slaa fig samtnen eller lavc
Im Alliance Vormund Tasnker
man bist scvrlig Ema den Yedo-ich
Ver-den« faa kcm vi leerbimnme godt
lade være at cum os soa klosgcs paa
den Ting. Paa Missionsmarken
kommst do Nod-bete og de, der
holder- paa Vornkdaab, ikke til at
have Sammenstød om Daabssvørgs
maulet for del Jst-ste, for-di de alle
Tom en lelvlølgelisg Im maa be
gynde med kun at dpbe voksxfc Mkn
kavrdcm del vil qaa med Enighes
den« naak csn Mission bar naoet
- del-til. at Kriftne Forwldre Vil
Herde deres Born dsbtky ja del flal
iktden vife. Nej dset heb-ver Täden
doa ikke at klare for os. Saa vidt
ek- jo Missionen Taa man-ge Stedkt
Qsa efo di- VeretningeL man kam-,
soa aaor del der Tom der i den gam
le Kriftenbed, at W blivek ded
sit. Qg faa inne-Es man Me. der er
saa mmct ved den Tale om at bli
ve yet som man mk haltet saa me
Act Um.
Lsx nu Vvod szficmen i stoben
Lkwn Es Mond-beten Lnnde angaar,
saa sank Tjden viel sige os:«, um del
Eremhringer nogen Pänfcx ellcsr der
gaak den Inodsatte Ve:. Tex, Tom
alle-rede er Hart er, at mange Jn
dre Missions Urasficr denn-De i Ko
benbavn et imod der lnttscsriksgens
dgberiike Mit-MAX Lg de widre on
Prode Kristnc as anre stijons
Retning er ogsscm som Regel imod
det Alläancevasscn Ter er endda osg
faa dem, der et rilbejelige til at
anse Lande for en Vindspjller og en
ngtigprnos. Man sindser for en
Del ved det, at skønt Mond-derm
er et stvrt Somit-nd og er i flete
Akdelfnget Versan over. faa bar
Lnnde alligevek i den senerc Täd
dannet et eget Port-i unt-e i Not-ge
Og det man vel figes at vix-te for
met eftet en bel ny Model. Der
fkulde fo naturligvis vix-re Daabs
spsrgsmaaleh set fkulde itilles op
fom et vigjeigt Punkt Men i Zie
det for at gaa lige ud med dene,
Ikm lavede han den kunstige »Mot
form« for hans nndannede Menigi
bed, ack Neglen fkulde være at bli
ve dtbt mendtbv ind i den Fore
njng; men var der noqem sont vils
de ind i nans Zelfkab, men ier
vilde lade vsig und-be, saa skulde de
have Lov til at indttcrde allegeoeL
Der kan san gaa paa alle Jsan
ner — med M eller uden M
fvmdetnukanfatde;thiestrt
Wes Auskuelfe er de darne
djbte nd-bte, da de money Me
dnnbenctentomzorknelleket
Most-il, hvad sont-me as dem
Wdetsmdetethasrtfaa
man-ge Dplvsninget man jaat m
om Dage. Wen man tun ifke actid
bäve klug paa, am de Lysbringete
mener Swsg ellek Alt-or nie-d hvsd
de figerx sum-ne Tiber ikan det mer
mest ligne komme Flofkler.
Men der er et Argument ij
gerne Ekettrfasttei, Haar Der blxver
slaaet paa, at alle Wirte-paer ital
de se at blive enjgcs, ja blive eisk
og det er, at alle de opriglige nf
cthvert Partj bog jkuldcs Være jam
men i Hjmlen Ja den Tale lydek
jo godt not Taa langt. Meningen
er ja, at de, der vandrer paa Vejen
til Himlen og haaber at komme det
buride san ogsaa væte som eet her
paa Izu-den Ja, det can jo lade
sig hjre Men nu irr-set det, som
me of dem, der taler mest hter
net om det, Lan væte de værfte
umstifteke og Spektaketmqgms sqa
synes det, at mange, fom talet san
dan, ikke saa trng regnet med det,
aet vi leveti en inndig Ver-den oq
ogsfaa selv er syndige ca strsbelige
Menmfket. Og i da hele er det nu
ikke noget godt at tale alt for hist
og flot om alvotliqe TM ellet m
MMWOHLUW 0OM
M Mc blive vod og paa Jovdeth
foatede herna, as hatt trosde ske
at oi andre var daatligt stillst,
ftsnt han not swd paa, at vor
Dach itte Bunde owre den rette
Herrens Saal-. Han mentc, at naar
vi tkoede paa Kristus og hans Ret
færdighed, faa skulde vi M kom
me til Himlem men han stede til,
at vsi not vilde blive blandt dem,
der sreises Jota gcnncm Jld," i
Henhold til hvad der staat 1 Kor.
Kap. Z. Naa ja, m« inat- jo tage
imod det, otn vi skal gcnnetn den
,,Stærsild«. Men nd Fra dem-» Ovad
oist er en nosget almindelig Month
blandt Elend-herne, tommer det rig
tignock til at se lunstigt ud, naat
en Mund sont den Hr. Lande tra
der op i stbetchcwn som den stock
Vækkelsesprædikant, og san stiller
fig Ior lisjt op ril at drive pna den
Vaskkelse Tom ogTaa — Vist ej
tek bons Mwing — fkal til for at
htnne undgcca at sknlle gna gen
neni en Jld for at hmne Komme til
Oinnnerig. At her et neiget land
dcsnt og itredeligt, som Moe hat
kaldt det, kan vist ifle :1wdbevifes.
Men nu, ther saar jo spare for
sit. flal Aste Gud Reignätab for alt.
Wen det, at en Mond sont Lunde
Vil onst-e lig Luther-away nam- Inn
er samtnen med dem, on icm vix-re
ndget andet, nanljg sspbendøber. naar
non er paa were fri Fed, dct vil
den vift have sin Dom i siq feloz
hist tm- man da let lag site-.
Past. Q. R. lem Latland, hat
i Danktereu for 23. Juni itrevct en
Artikel med Odersttth »E: Dkd
til Oder-Weile«- leiaajke jeg, iosm
nu levek herhjemnie og fault-dies like
tun gen-e noget ira eller til i den
Zag, sinn Past. Ollen sit-wer ant,
läge-san gerne kunde tiistille augaas
ende nomine Artikel Men Lea stri
vkr nu en Smule alljgevel Jcsg
trot, at For-di jeg levcr horte frn
Zitmsnnch da kncsd Lege-mit og
dar Tid og No til Lock-gesellig at
jcsg dvriot lcm komme med lidt,
Um ogma Lan vckrc its-tm tu Oder
oeiclso Lg san serst den«-, at Pakt
List-n bat skrcvet sin Artikel gebt
og dist Tarni-. ban im Ists-act aus«
er kxxsaa guckt Most M er km en
chndsgekninq, at j de non ever
40 Aar bar dct gaM den nmdiats
te Voj of den Rot-tim. sont List-n
og flere med lmm Dilde at disk sful
de have good-. Eom Rcssz m- sdc
ungc oa VII-neue men- cum-Mc
end hauste on dist band-e i Tale
og belt igetmcm Lg disk er disk eig
faa afgjort, «at wiss- dmc For-hold
ctte san ffrues tildagc saa var
den-sc Zptog og damst Undene-ne
ste vist itke ket longt Liv at let-sc
i si Amerika Wen hvok mange nwn
der et, fom v11 ferne nagen straft
ma at holde der danffe Form i
Live? Og citkelte san nu ittc go
re det. Tet bar jo deswan visit
fig, at mangc Fonrldre bar godt
sundet sig j, a: dereg Han blen
en babnlonisk Jamman idet de
Feld kalte et Zprog og Wmenc et
anhei. Og der sum-me gjokde sig saa
ogsaa get-wende i det religiife, book-»
manycrhastnogetmöddetath
ke. Jeg var ikke saa Helden Bib
ne Ul, at Monden Tun-de ßdde og
holde Husandagt pag Mc- W
de halwoksne ellek net-stets belvotss
ne Bskn kunde sidbe og gsrc Stum
ltjet, iftkr med alwklige Ung.
Wen ved de neunte Lejligbeder
hat-de det sitt-st- sin Wisse
Grund i, at Modetsmaalet var ble
vm W for Birne-se ved Zion-c
Arme-:- Lxguijdszmsd Mcn jaa »u
iwr die-: ricULjngf nnd-Um U »or
wiolct chntmf at unsre Lksdnc til,
m en Finder mlcr til Og ikir figu
Børu 1 ex EJML iom wisse set
ned paa tned Ligeqyldiglxsd eller
man-te Ningcagt. Nu iaadan er det
ikke alle Braue-, men Lan del itte
siges at Dust-e temmelkg almindeligt.
Men hvad er der faa ved der at
site? ZU der er det, som Past.
Oler og flerc set ud ej:er. Man
fkke det nu smak paa det Punkt,
at lwis der ikke kan iættes en no
genhmde samlet Zernkrasft ind poo
at optetholde og W om det dan
ske Spros- saa vil Engelsk inan
jage hele Masken Oq denne Sttsm
vil san tage meget med fig. Der vil
nu væte den Zins-, at de Preisen
som ikke vil ellet sitke san gaa paa
med det engelfte Spros, vil snatt
komme til at trække siq tilbagr. Og
san sendet veloqsaa bliveet
Smghnaah hvot Dunste som Kik
kefvlk vil havne til Mi. Ja et tit
kefcmstmd but D not Net Da Fri
Mitlatvæveflthwomdetoqs
sc- WM Spros- ja M et U
satt not. Ren fes mener. at
sinkde gen und-list M, om
den W W
iu vll W II at
tend- Ord, Dis
fm
let W of
W, eli
II M
I f
»s;
c F
JZTZTZI
ZXZTZZEIT
fund, lpii set Wide, hoch sont-ne
tret oq andre Mel-, blive Alver
MG en an as alle Sitmfvnd
J Zwet- Tilfcklde vil det not ligge
nasr for den Unsre Slægt at »Im
me for at komme j start Selfkab,
ssrst fordi det sont-net til ej je me
re start og indbydende led, W der
nasft vil de unge jo ogsaa hmne
reque. Og der skal nn ingen stoc
Regnekunst til for at gerc del ind
lyfende, at ved en vamenslutning
med et eller flere Zamfund vjlde
det blive weget lettere og nieset
billigere at holde Virtsomyederne
gcmende Adsfkllige Prckstefkoler on
andre Zielet Bunde tmle
ges-, og meget ander vjlde lunne
nahmen-T Der Forenjngdvaslen kun
de vel ogloa gerne gaa an, nam
det et Fell Ined samme Tko og
Vekendelfe Og nam- det fpkoglige
og nationale stal gaa Flsjten al
ligeveL Derimod tnnde dct maas
sle iaa lidt Vanslelighed pas et
endet Punkt. Der mles jo ( vor
ve Dage nok om de Kristnes Rast-·
liglJed, Zokdkageligbed og Hen
synsfuldhedz mcn udover den sjali
Vede og findende Tale om ol den
Flusrtizned er dej flet ifke sna Mit
owe, naar man fer, hvordan dct
attek sig i Livet. Og del gtvlder
her som alle Renne, at »New-J
gerninger er haardtmlkede Kra
baxer«. Lg det er nu cn Rads
gerning, at ved en Zannnensluti
ninq kommer altid del fran, slwem
der fkol vcrre de randende og to
nemmivende: mere anndeligt og
bwderligt er det nn Me. Og da
er det mit altid saadcny at de sto
re Somit-nd vil have Ret til at
läge, hvor Ekel-et ital staa. De,
der nogenlnndc Zmr fulgt med
lldvjklingem eller ont man vil lal
de det Jndvjllingem lan jo iklc
Mre iremmede im- det. Zorn nu
f. Efeu den foenske Augustanasys
nahe den imr i lange Tjdek staa
ec i den eng. ,,(!l-eneral Tonnen-'s
men den hat ogiaa iom bekendt
i flere Aar vasret lob of at fma
del-. Li; der lycns ogsaa läge op
::l i Tag Vasret gjon Forslag om
at komme ud as den Forbindelse.')
Lisg del er ikle Lwreftrid eller no
get san-dont Wen de: bar været
offentligt fat frem, at de Evener
jstlte slg tilsidefate, altfaa noget
Hi Retnjng ad det at blåve stiller then
ji en ng med den Befiel-: nu
fan X Ema der. Ug dct var 10 Ug
sao Mtc .,Counril«, der engaan
fislte sja kaldct til m blandcs TH
lEnd j den Musik« Ton-. Kjrkes Pir
Hbisxde isnseltc Instr. Lg WDM
Emnth » Bist ifkis now-: daurlxgt
Hier slksmt Jan-Hund Mm del er
Im san-Inn i dmnks VIII-den at del
lixmcr ligeswm i Vlodct mm dem,
der er eller tkok at nasse nogcm
at de Ile uns-Ums ask endcvendc
Disku, Its san Werke Tot er ztcvk
Eli-.- ksstist Nod Jesusk- mlte Afte
rmk for Tun dodiy nie-n sondan aaar
disk nn til, jrode al Inst-f og al
Raum-i om dcst modscme
(Mete.)
Neste Judtkyk im
en Reife i Beim-.
As P. Z. Vis
tsortsou
—
m nun Tu) Tun vor tun cis
jeg yavdc Wir M at je mig om
san megcl som multgt 1 den Erd,
jekz VOLK-, fort-flog Pun. Engyuim
at m jkulde tagt-n en Tut mcd
Sport-sonnen up thl »Im-Ihm!
Hemms« eller »Counui Lin-its
Euer at m yaode visit-: den intui
te Dunste Kitte, tog m iaa of Steh
i Islge tut-d Mr. Petersem som!
var Telegat ved Aaksmsdet ital
Wenigan i Rusfnh Nebr» menj
nu paa en Reife i Kystimternez
Eiter en ihren-L der ejterhaandenj
gjk steil-see og jtejleke opad, op-;
ad, naaede vi op til von Ææm»;
melsegitod, endnu ist Aftenens
scnkede sit Tongeflot wer den»
sjmukte, iwkartede Omegm en Udsj
sigt, iom jeg sjælden hat set Mas?
g« til.
Hvor mange Oundrede Fod over
Havet vi frei-, hat jeg glemt. Mens
Landes til begqe Sider laa nd
bkedt som et mangefawet Landtort
nede under os, og i det fjerne faa
vi Moum St. Helens rage op
i Tat-gen Tit den ene Mk i
vj den mogtige By, fpm Bille
WFloden deler i to Dele, oq
til den W Sid- st Im sind
Soll-I Ism
strnkshm o
cms l-s«sn seht
i llusmfhifl Ihn.
J» smn surqu
-» s« tu los
kraus-k- l »s
li--n«ftsrt hu Mi
ssi:«- h «- IIr lLIuo
«m III-H usw«-is
lnml Ists Ist-stilist-v
HONOABILT
sKO
Mmcsrinlcsmcs » do lmdstez Akbejdsmsk
dm syst-sh- Klnssiss Eu PMW vil over
» berise Dom 0m, at de et- den
bisdstei fass-elf for Pisa-Ema som .
Dss hnr sinnst i SIxOML spät-g Don-H Kjolnnsth
AU
I
gnug-they smck mu- mym um HEL
og Fandelsmærke pas Sohlen. Hvis Der-es -
chøbmand ilclcs ksa Lenz-no Dem, slcriv os. ««
J
«
.« « ·-.l Sitsl sil- any-» , s Th
8 fhc UMlis ·«·«·» ·i--,I
M met- « s’..-«f«s«s1 -«« .
- J« z- shse cs., Wams wi-. L
«·!
.- -«...
Ell( Horn
HØJSKOLE
missiltlksr sit
Vinterkursus
fka l. Dahn til l. Martz
llnsjpi x knjnxzx
xtlmjnist lxzzss skulplxskk
«·Ix’(-vi·-w cum-st- fnr Isightli (;r-I(l(«.«
Enge-lass sur kaumnustis skusnkesn Here-gut Upnmsrkmunhisd,
Hokuska sank-. —- )lnsik. ——( iynnmgtilsc
For lvntscrvisninkn Kost isg Lung Inst-ihm 5 l)»ll. um III-U
Xærmssre Uplzsgminmsr Lin-s ist« I««--n-tm«lesnsn.
(·. («· A·,.U7"«, Ell-c ««r«, ,«cs««.
For Sale.
,Xli.-(-1ut(slj-«Us--l-·-k-t5.««1-—lruitns HIJZI
The I,.««ltl
XMsli
lis(;stt-(l» nihnnnng Uns Ist-Au H H--n,«-«.
:j- umkh th-« zoriux :»-k-«J. Uhu-» i-— wissth IMMHIL
«·ths«r Miit-linkss- In YMJ Ins-sika This I— it »Hu-zum
Tun Un- Jnssptizznhs Ihn- kn X«ur«««11r-sHHJJJHIHM
I"rn «- i(,r ;«H H·"..«(I(i,«««
l·««r »Hu-— H-·-«irwri1-st«
Robinson Realty,
Blair, Nebraska.
80 ACRES si god ixvn MULDUORD I;;k-»L--I»«»H;J;«;!;-kss- kz
dem list-ag--«s. si« Arn-s ..II.»(tm-»««4s -.-k«s· mai-u. gmu Juka Its-»g
tsus. Kurs-lade Svmisstk blasmwktm Icioslilom malt 7 kamt-lust- llim. 14
Mjl Ul blose-. I Mit til en So I Mit im st. Ums-( ojk Takt-m- l-’ull.si. Inst-»
50 Mil til st. Pan-L 1 est stumm-wiss Musen-ein« Uomkishspnsx Aus-»U,
two-us Ists-ou Ins-laut »Hm-n us 6 pu. stim- cfusk lusti- pw Fast-cu- ul
Its-I Mien, Tsylon Full-, Minn.
--m
---------
f- viI ok- ksvs euer sagng V
Dersom De snsker at kobe, stlge eller bytte Ejetr
dom i By ekler pas Land, da fcler vi os forvissct om, at vi
kaa være Dem til Tjenestc. Vi hat Ilere gunstige Ameri
ninger i og omltriag ved Blatt at byde paa.
Bessg ellek tilskriv
Kohlnson Kam-. Blatt-. n v .
kss —- « « J
g—--. sp—«.----——»,- --- -.... z«
Arn-l nieset oamtx s- og hour
Harima-let aj mangc Flug-J ml
dato-Ei «-— Zum-tot jcsg kundi- je,
our det not laugt ira vlot usian
dcge Zorn-jetsek, her var Abgang
tc1· Eiter at Losenc var umdz il
Byen og m hat-de set ogiaa dem-T
imulle Eine-, gjk Vejcn attek neh
ad til Bock-, dvor vorc chc sktl
Les, jdet Mr. Peteksen, der alt
shctvde bestilt fix Logi, medic dek
til, medens Post. Engholm og W
endnu tilbkagte mirs-dir en Tinte
med en for mig saskdeles interess
sant Santtalcd fom gav innig en
Foreftilling ons, hvilke nanfkislims
Opgavet en Prwit og Misnmsstmen
lofte san blive stillst over ior i en
Storhy i Amerika Jeg var »Wer
ked as at jag ikte Hunde tøve Zin
dogen over i Portlcmd, da der
Watwicugeneomssts
Augen« san jeq maatte assied ne
»
as Im Pmc ManxiksC jeg var
Prasjt k, Hz .—.:r Ismii Zelt-got, da
W j lbhs blos «-mim-ke1 1 Nec
nal), Wiss, aktsuu nu for 30 Aar
sideIL VI Imr beuge gennemgaaet
ikkks Lm hxsx Hwa den Gang, men
csndnu kmr v; vort Hjem i Herrenst
smdmdcs Nitsch ligsom vi haaber
at mrcs mcd i den fejwnde om en
livni Zttmd. Med disfe fis-se
Linn-r vilde sog gerne sende en
kpjpmliq Hiler til min gqmle Den
oq bis-I Papst, MS Meniahed han
nn » et trofast Mehle-n of: Taf,
site-met for kmliqt Hjcrtislaq i
qamle og nye Dage.
I Eises-, Oregon.
J Vorstand skulde jea egontug
have tagt-i Zog til Aftonia, Ore
gon, oq dersta Mkib til Gkays
W- Wtdm bevor den ene
ste Mus, ieo hat haft i Ame
rika, Im Inst sit »Gem- va M
whwwwmdim
m, wach-usw
W ans. cum-a M.