Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 06, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIRIIO
janzkefen
— «Islmr"9-ckcbt., Ousdag den ti. Oktober 191 ). II
-.·I OTTO-· «;.«1«Ä«-I0:·Å«««Ä·LZ . OF OBXOÄTNXZOMÆUIOZOIO I s- I «·;.070I«.«8!07-,«·k·1 ff «
24. Aarg.
Entopatjnchss gang.
Interessen famlek sig om Vulkan
ktifen on Lamm-n pna
Vrstfronten
Balkankrifrn er ikke endi, men Bal
gnrien innre besinnt mm at
flntte fiq til Teutoaernr.
UJUUWH UAJ LHTJIUUU IMT Mk
sentlizx mle Interessen Dri- kasm
pes: endqu nton Tuskthrigcrneiz
focnsin or i hin-n Fald ihn-it i
Astugendit Tot sum-ci, sont In
skerne er begondt at nim- Auslie
om, at bist nmasse oil lusan du Al
ltekede at sum Nonne-u 1:1 Uoufmn
tinoveL N disk-for gasldct det um at
sendc Durst-me Annnunxtion og For
stwrkning, oq i den Hmfigt fasset
de at vinde Bulaariem san de bc
Mr blot at forcere fig Bei jqens
nem Zorbicsjt for a: naa deueMaaL
Den bulgarfte Regering synes lle
winden, men General Savofi. tid·
ligvre Krigsministcr og Østerstbe
falende over Ort-roth sagdc nylig i
en begeister, Tulcz »Enlwcr Vul
gakek,- der bmder we ika klingtand,
bogaak Form-dier imod sit Land«
J Gartenland er Aolcestentnmgen
nwd Uns-nim- Venizclos i Zoidsen
med de Amen-de men Kotigen mde
—- Anqaucndc Kann-en de forfkellH
ge Etedck los Uhu-deE s
Toksdag. —- Slaget mellemj
de Allicrcdc og Tyfterne taiet from-!
Arles paa» tke Vgttxter. De ligqch
mellem Zonehez og Vimy, i Eg
nen ocd Lood og La Basis- stanal
oq omcking Mesniel og Mosfcgecs
paa Linien-:- sandke Bimth. --
Were sitpao, i Apkemout og Ue«
Bette Skooene dundrcr de storc
Kanonec vaa begge Eidkm og en
voldsom Arxilleriduel gaar for fig.
—- »Vi bar holdt alle de ums Ettl
lingek, iom vi nat Hobka Wer
den franftc Napport mcd Heut-til
paa Kampen mellism Zoucmsz og
Bimb- —-- Vtittcrne fasmper yaardt
imod Tysfcknes tkedic Forsoakslinic
Øst for Looö, niedend Franstnmsns
dene i Champagne-Diftriktet, book
de i Fast-singen asf Staget tog faa
mange LIMIva tlemmek paa i
Næsrheden as Massiged for at op
naa Kontrol as Jernbancu, der
udgtr Toiketnes fornemfte Kommu
nikatiouslinie paa detme From.
Den tyste officicllc Napoort mini
miserer de Allicredes Freman og
Mer om Tilbaacsfiaq of den-so Au
greb. —- Paa Ostikontcn melded
fra Berlin um Fremgang i Ret
ning of Domit. -- Benenn- Eka
windet en Itok Seit over Tot-ferne
i Mesopotamiem hvor Ottomauernc
figes at værc vaa fuld Retmsne ci
ter Bagdad til. Den-s Tab bcsstrincs
sont maget state-. —- En Meldina
fta Athen sigen at Bitlgarien tmr
stuttet Overenstomst med Tenta
nerne og vil begonde at delmgc i
Krisen den 15. Okt.
F r e d a g. Frankfinasndcms
kasmpek fremdem Tag oa Nat inwd
Tystrrnes 2. Forsvarsslinie i Cham
vagne og for den betydningssfuldc
Jernbanelitrie, og de ask Freisi
gang trods den most haardnakkisde
Nodstany « Do nnc Zejkvindinger
er Nord for MesniL Mord for Mas·
figes og lang-J Wien im Ville
SuksTourbe til str11«k-I)-cII-Tortcth.
DE fsger lwtlig at asskkrns den mftc
Monskins KonntsumkatjLin-stink-;
W Weiserer i denne Ew. — For
uden derei Fronmaim meldcr
Fenststnicmdene om Tilbagcsslkm
Tysterne bar ved Modangreli gen
erobret Onkeüe af den-s tabte Stil
Unger. —- Under Kampen i Clmm
We Provinsen hat Monstan
dene ifscge offieiel Kundgsrelse ta
get 121 Feltkanoner og Stykker af
soc-et Arttlleri fka Systeme —- J
anen mellem La Passe do Ar
ms- hvor Mrne oa Franks-nen
M hat vundet bMe Cer
Ost M i de Mir Gage Mc W
snoget Slaq as Ntodiiiiig, inen de
I:Illlierede-:- fvasre Artilleri liak nn
deritsttet den britiffe Flaade i den-s
TVonibardering af de tyste Bote-riet
langes Belgiencs Knie ngaa eaa
Jannkter inde i Landet liar der nee
ret Artillekikamp.
Usrdag. — Den iidldionnne
sinnen paa Vesifronten i ArtercssEgs
nen og i Champagne er mindre
spændende, end den dar vix-ket. Der
er scerlig Llrtillerikainp, der fores
gaak lzielt fra Nord-seen til Begehr
ne. Paris paasiaar. at de iranike
lmr vnndet Terrain i den sendke
Tel as mildenclmsskoven Nord-it for
Zonchez. —— Øst for Zenchez dg i
Chanipagne liar Fransfmændene ijl.
Paris taxiet en Del Toskcke til Fan
ge. - « Paa den bmifte Front Nord
for Uens er Situationen niokaiidret.
General French indrønnner, hvad
Berlin tidligere paastod, at Tyfters
ne i Tore-dass generobrede onicring
150 Yade af Lsdegrave næk Hul
lucl), men siger tillige, at Zinser
nes Offensiv inwd den brinske Stil
ling nu er jun-stet. --- J Uebel af
de sidsste 7 Dage bar britiste Luft
sti-l)e, erllcrker French, skadet Jeru
banek, fein Tusker-ne holder beset,
senkten forstellige Zteder dg alvdksl
liq liennnet bete-S Virksdnihed —;
Pan Litfwmen paajtaar Toll-NOT
rigerne, at de get Fremgang lange
liele Linien. Petrogkad nieldet om
Vinding as baade Meend og Ma
teriel.
« Sand-ag. -- Llngdaende den
valcanike Situation nieldes ira Pesj
:wgmd, äi Russland irre has sendi«
Vulgarien et Ultiinatuin, inen ad
oaret det iudd Folge-ne nj ders«
nasrvcetende Kurs-. « Fka Pension-«
ten liider Meldingerne paa, in den;
oasldige Kanonkainp freindelesz ded-;
lcgelioldes jka de Vllliekedes Side·
Fellniarscnl Zrench iiger, at Bri
xerne Fride Nat levcrede et Mod
anareb Syduest for Sogle, Frank
Ug, og txlbsageerobrede to Lochra
oe, sont Toffernc tidligcrc ved et
Womitng yavdc getierobrcx ita
dem. En Eskadre m« Us- iranffe
Aeroplaner yar vomvardcrct en
Jernvmtesmuon i Vousiers og paa
cu ziyvejtatiou i Ida-thede M
ccr lyder Veretningek jra Berlin
forskelligt fka dem, der tonuuer jra
Paris. Alle de franite Angrcb i de
jidste Dage stal være ruhn-gestattet
Lysaa de vritifte Augrcb ital ijlg.
Berlin vasre rilvageslaact og med
stoce Tat-. Tusker-se rappoktcrer
Ulfangetagclse af ZU Officcrer
og lu,731 Wenige og Erovmcg as
Jsö Mastingeoasrer iidcu de Allies
redes Offensiv begyndtc. — Ist-c si
ges, at Østrig vil sende Numænien
Ict Ultinmtum angaaende Ferse-Edel
Jse as Ammunition gennem Landet
»ti! Taktik-: oq fordre Spar inden
sen Dis Tit-.
Mandag. « Russland jender
But-zarten lllticnatum not-J dct
Mc iudcn Es Timcr bmder tue-d
Øsirig ug Tystland og sonder de
Jüngste og misc- tniljcære Ojjicensr
hort, vtl den russissc Minister faa
Ordn- til at forlade Sofia. —
Til New York nusldcs um tyrkis
sie Grusmnheder i Akmenien of en
faadan Jokasten at der ikke hat
vastet kendt ane disk-til i de fidfte
1000 Aar. Hclcs Landgbycr er ble
ven deporterist mcd en Tit-usi- Var-s
scl uden Lejlialwd til at sorberede
sig for Reisen, j vie-ft- leiaslde ifke
euganq Beflithd tii at samle Fa
miliers Modletunæn Um nimmt
Ssmoabsrn er bleven ladt tilbamn
Tirödaa. ——- Alljercde Trop
per or laudiot i Salomko Garten
land, oa to nmsqtige ruosifke Essa:
dror bar bist-TM u-d for den bulgaks
sie Donneka Virna paa Sortehai
net. Om Vulaakien er gaaet ind
pan Fordrinqen i Ruslands Ultii
matum, saa det asstddiger tyfte og
Ists-iger Officcrcr, vides Me; meu
M Undladelfe af at gjre ina, me
nsk um« vil Wert Matten i, at
M W not en Zone i Der-dens
sknqm - — Medensz uofsicjclle Mel
ldinqu i London Inder paa, at Nms
kenland mu- protcsteret inwd masti
Ikelse af tust-:- Territorimm faa paa
Isumr Dcpccher Era Athen, at Rol
jket modwg Nyhedcn om Wndfast
IteIfc nicd Ro, ftolende paa, at hij
;d(-t vasrfte Tintde ske, oil allicsredc
Tropvcr hiwtms dem at mode tou
tonfk Aagressjmt Den græite Mk
nisusr i London lmr uudslaaet haa
dcs at biskmsftc ou nægtih at Nka
fisnland lmr Worein-rot —--— Det si
nke-, at Vulzmricn bar kundgjort,
nt de ftmksz nil soarcs Dem Ententes
magtcrneirs sidfte Note angaaende
Zerbiensi Tillmd til Vulaaricn for
bnlqarfk Nontmlitet --- Glitt-me
Mauterne fkal have dmgct den-S
Tilbud um Afstaaclfe of makedonisk
Territorium til Vulgnrien for dets
Netttralit»t tilbaqe. s-— Der fix-»wes
fremdelcs bankdimkket i Armng
nm i Fraun-im og i Champagne oa
Vom-ferne gaar det las med Kanone
ritm. Toffel-ne er paa Offensiveth
mon ifla. Paris er de alle Vegne
blvocn flaaot tilbaae uden Sud for
Nimm-Mk kwor de gonerobrede fra
Franskmasndene en Kot-soc sont
Franfkmasndenc for bavde erobrcst
-- - En britisk Meldina fra Sir John
French Tiger-, at Tyfkerne Nordvest
for Hullucb kmr qenewbket Ztskftes
delrn af Rittfansen -sobcn.zollcm,
fom Vritcrne tog fra dem fidfte
Uch Flerc andre Anqule paa de
lskitiffc Lobi-atem- ttlvaaeiloacs mer
ftorc Tab. stlncs msiko Moddci
Mit-r lmr Rnssprnc i Umsicht-ma
tion onna-bot Ost for lenm nie-(
do bit-v slnaot tilbcme nnsd winnin
dolja ftore Tab. s-- Petroqnw til
5tanr, at Tnffrrno indtoq »Johqumn
i thning as stinfb nnsn ist-Unsrer
nt Tusker-ne lod :Ikodcrlng i et Mod
mmrislx im Løbmmmsne genoman
dess
J Tag til Morgen -«—·Bnl
garnsn Inn- ikkc sont-et paa Russland-:
Ultjmatum, oq de Miit-rede trot, m
det er gaact ind Paa at flutte siq
til de tentonisie Magtcr mod Løftc
um at fu« Kanstantinopcl og lle
dct europwifte Tyrti. « Den gras
fke Prenncsr Venizelos har rosig-Ie
ret, efjer at Nationalfokfnmlingen
tue-d en Majoritet af 40 shavdp til
stenct han Politik, om Venfkabsfors
not-d til de Allierede, men Kong
Konstantin satte sig inkud. ——Franski
nnrndoncs laudsættcr 70,000 Solda
tcr i Gurte-Mund Nrwkenlnnd pro
tcfusror sonnen, mcn gar jagen
Modsmnd. -- Russland begondek
Offensiv nnsd nogct Held, og do
Miit-rede sortiastter med at bombari
dere Tastern-»st- Stillingcr paa Best
fromm
IW mitontunsk UsVaakx Provin
cetonm, :I.!kas:ss., W. Brot« Tor Imr
naer for-Haupt fasrdrlosz Dcllyckodc
Brot«-tuer mcd den um- store linder
vandstcmd »M-1«, lUm just er fast
diq im Fon- Rimsr Zkibsstmsrst i
Quinte-a Ton mu- llndervandstmad
or as en Tom-, der er bctndclig
Ist-m- end alle andre bidtil anvcndtc
Typet
Missionast I. P. Nielfeus Reffeplun
Watmaca den 10· Ott. -—— Pay Sip
pi og Saxevillc den 11.—---—12. Okt.
— Not-nah den Is. Okt. — Did
kosh den 14. Ott. — Gteen Bay
den 15.—s—16. Okt. —- Denmart d
«7. Okt. —- Oeontv Falls oq Oconi
to« den 19· Okt. — Milwaukee d.
20. Okt. —- Hartland" den 21.
Okt. ——-· Nachte« den 22——-24. Okt.
Rettelsr.
J mitterinaen i Nr. 30 for Ga
ver fra Ehicago til Wiss Anna
Oler manqler Nov-teue: MrsHanp
mer, Mrs. Fr. Nielsen og Mr. J
Mell —- hver 50c.
· IMM, men endnu ill
factt Gut-. —
.-x,«
Port eget Hand-:
;W-N —«
Afjlaac en stor Qrdrkk Jacksom
Mich-, l. Lk1. Jucfsun Hauch
fu«-mer optchr. at summte-fabrik
ferne i Zackson lmr .1«"fmaet en Ue
stilling pas sirigtzsammuuition for
ll Millioncr DollarQ
.
Dann Pontia-Tieren Douai Auff,
:«lrk., l. Oktober strhcnuawende
Knisscrcr i Bank of Hasen, Hasen,
Alt-f» or idømt to Ihr-J Ztrajars
beide for Zum. Hagx Mode forw
jkej Bøgernc og Dedragct for
s-;,»»u.
.
Ztort zukommt-da Dumm, :-’eb.,
ZU Zeptbr. Fartncrs Nationac Cou
grejö aabnedc i Dag her i Byen jin
35 aarlige Konvention med ca.
1,000 Deltagere. Kongressen te
pmssentcrcr omkring trc Millioncr
For-more
.
Zuc i Minnesota. Winton, Minn»
LA. Zoptbr. Der succde her i en
ou en halv Time i Guar; men Zac
m smeltede saa hurtig, som den Tom
upd. Den fsrste Eftckaarsfne kom
met uswqu tidliq i Aar i den
ne Del af Fernfcltet
i
Jordskred i Kanachtt Wafl)ing«
D. C» l. Okt. Kanalzonens hinge
rcnde Guyet-non Oberst Hat-ding,
bar uslegmfcret til Kkiqsdepartei
nimm-L at paa Grund af noe Jord
fkred i Pananmkanalnm vil denne
ikkc blive genaabnct for Trafik før
m. Oktober-.
Stillingen i Merkur Veto Crus,
l. L-ktl)r. Jolm R. Zillitnaii, Pras
iidcnt Wilfons vers-online Raum-sen
tant i Mexicm er blcsvet kaldt til
Washington, anmaeljg for at del
taqc i de pausamerikanske Konse
rencxsr mmaavndr Mexico-Sismu
(1(·ll.
.
Ojaslp til AlbanerW New
York, ZEI. Ewi. Zeilikimst »Al
Hmnw nisejlksdc i Dag lyerfra til
lelona Imsd en Ladnina Mel til
Vesolkninaen i Albanien, book der
ltil Tols- sfnl hoffte Huimersnød.
lIvkwtnsmi for det albansse Hin-l
Uofond. Willinm W. .Howard, med
sølqcsk Skibct Melet er tilvejes
bragt vod frivillige Gaver.
I
Ti- koindohqe Studente-r visd Sm
ton Junius llnjmsrsim blioer nodt
til m laer at fuømmc Ist-reitet
Det » indsørt sum tmumont Rag,
noqct v«om ikkcs lmr vix-rot Tilsasldtst
far. Universitcstpt kmr famst est stukt
Nmnmfimn, mmr der er et alint
nsnde Ewmmetmsikh og Anstaltonsi
Prassident hin- ovfordkcst alle Ztns
denn-r til at bade der.
i
Vil beikmtks U. S. Industri. Wa
shington, T. C» 28. Sept. Pan
Prasfident Wilhan Foranlcdnina
lmr Handelsscspartnmitot og den
fødcsmlis Widelskommission be
qundt en Underføgolsc for at finde
Midlcr til at afvque eu eventuel
Massecsksvort of billige Vater fra
Europa til II. S. A. eftcsr Krigens
Stuf-ring.
i
Telefonfunktionærer i Voston oa
Friesen Immer for lyvcrandrc Bo
fton, Mass» 28. Sept. Et Kot
poa mellem 1000 og 5000 Perso
ucr, Funktiomrnsr ued New Eng
land Telephonc and Telegrauh
Coinpanu gov i Gaar i Mechanics
Hall en Konccrt, »der ad telefonifk
Bei blev hart af et Kot af Funktio
nærek ved Pncific and Telegmph
Componn paa Sau Francisco Ub
ftillingen. Boftonsangerne gav »A
merica«, oa faafnatst Bifaldeh 3000
Mil dorte, hat-de tagt fig, sang Ko
ret vaa Udstillingen »Sie-r Spang
ked Banner-N der blev hsrt ved
Hin-w qf 2500 Modus-re en for
M W Stoc i Solan.
cisi«s, L. Okt. Sil. 7.:)'U i Haar Mur
gcssri føltes et svagt Jordftælu i
Sau Francisco og nærliggunde
Myiitmor l)clt til Zan Zusc, sum
lkxmisr M Mit i Zud. Rostelsen par
as tre Zskunders Parisle Jud n
Ehde er meldt.
! Judiancrlcmd Paa Cyenisnne Ri
chr Refisruijtiom Zu T.u., vil bli
oe folgt den l5. November-. Tak
iten et for til fra Eis-Z til 810 pr.
Acri-. Landet bliver folgt til l)øjest:
bndende, og Bctingelserne cr, at
en Fjerdedel fkal bete-les strecke-, mis
dens Reiten skal erlægges i tre;
Aibetalinget Qui-J der er ungen
som øtisfer at betale konstant, kan
shan gøke det. Den ftørfte Del as
Lsandet ligger Nord for Elieiiisnms
Niver.
. - s «8 - « ss
Jordtlw i 0—r:-:scu. .-.1:i grau
En kostbar Stil-way. Nian York,
-1. Ott. Hidtil er der bruqt godt
ou vel 3101,000,000 til Bygning
as den nye dobbelte Ruder-grunds
bonc, og der er endnu sluttet Kon
trakter til et Belsb as Si78,000,
s)00. Naar Undergrundsbanesn bli
ver færdig, vil den have 620 Mil
enkelt Linie, deri indbefattet 296
Mil af den gamle Undergrundss
og ssøibanelinia Det totale Kost
wide auflaaesz til 8330,000,()00.
I
Prassidcsntcn for United Clmri
tics, V. Cable, drasbes i en Auto
msobilkollisioii Jpswicli, Mass»
28. Sept. Veniamin Stickncy Cah
lc,« Prwfidenten for United Chori
ticss of Chicaqm bleu dræbt i et Au
wnmbilianmienstød iwd dikcwlsnm
part i Ilitoä Mr. Cable køkto sank
mon med Richard T. Crane Ir. i
denkst-CI Ilutomobit Maskinen imsl
todt-, oq Cablts blou lizmondo under
den oq klomt ihiisL Mr. Crane flap
nssadt
Den iorulnkkede var adsistcreude
Handele og Arbcjdcsininiftor under
Prassidcnt Tast.
.
Zfolcraadet i Manto-tm Minn»
iiis atter forleden Dag Meddolvlic
im Statistik Zioleiimoritisndent mu
at der ikkc vilde bliocs ydet nogist
Zinnbidruki til Bin-nd Døifkolc Ewics
der ikkis blcv ist on Etappe-r for
Qiplasgning ai Stnkkck af Vibcslcn
og Rikioldeliisn as Andagt i Sio
len. Este-r nagen Overvejclfc gis
Ekolcraadist ind paa at føic fig. Det
lmvdc lmnbim at (sieneraladwkaten
uildo qims dist Misdhoid i, at dist
ikkis var imod Linien at holde
Andngt i Stole-h meii imn nasgtede
at onmørc jin Foriimndss Demut
ning i Zagen.
En Inm i Krcdenstton i Ihm-;
Falls-, Zo. Dak., afmw forlcdcus
Tag den Keudelse, at MilnmukeH
dank-n fknl botalo Nofu Rittern Vers
bestnrcr fin Monds Vo, 85000 H
Ekadcserstatninq for bank- DødY
san var Linicinspektør for Bank-n
nasr Ccsdar Rapidti, Ja. Da lmn
en Lug var udc paa Jnfpcktion oqx
køkte pcm en Motokc1)kli-, sont til !
l
lmrte Bauen, blev hast i en Gen-!
neinfkasrjcm omsrkørt ou drwbt ais
et Tos, sum var flere Tinnsr for:
finkot. Hans Entk- paaftod, at hatt-Z
Død sknldtcsz Forfømmcliuhed sm
Baume- Side, og deri erklæredv
Jurncn fig enia.
I
En Tun-r «L81wd(saol.!llkandc111, N.
Dak» 29. Zept. As alle de Horde
avlitwsk, iom or twrsket lnsr i Conn
tmst, er doa den, sont blev indle
stet paa 25 Acres i Omeann of
St. Anthonv, den største. Der blev
indbøstiet 1000 Buslpels paa de 25
Acri-s eller 40 Busbels pr. Ach.
Denne ufwdsvaulige Avling blev pro
duceret vaa Jord, book der i Ffor
var Mass. Det ec Peter Refsler.
sont ssk denne ftore HvedeavL Gen
nemsnitsavlingen af al hans Hoc
de var 34 Bufbels pr. Acke, og
hilft shar faaet i det hele 7000 Vu
Edels
Horden putsot
Spanien wvvr lerapnclix New
York, ZU Leut. Leu jpunjfc Re
gcring Var deftlit en Wart Mil
lion ZlJramtcls yuszs et Firma i
Connecticut Erdren vol-Dur fig til
ök; 1 ,2-JU,UUU.
General Hamilton i Zaloniki.
Rauc, 4. Okt» over Paris-. Fra
Athen telcgrasfcsrecs til »Tr«1vuna«,
at General Zir Jan Hautslton dar
opholdt fig i Zalonjki for at inspi
cerc Arrangcmcntcst for Landsættcl
fsc af Rappen
.
:’lucerikanike Læger t)ædreci. Nish,.
Zetbicm L. Oft. Kronprins Alex
ander bar dekonsret 43 amerikanfkc
Lasgcr og Hygicjnikcre paa Grund
as «fortjenstfuldt Virkfomlhed sfor Be
kasnhpelseu af Epideniicrnc, som ef
tksr Krigens Vegtjndelse brød ud i
Eerbien.
Biestiller Skibc i Kinn. Købcns
»dann, 30. Sept. Et Dampfkibssels
skab i Drammen i Norge hat be
stilt tre Dampskibe i Kina. Skrwa
fkal levetes i 1916 og 1917. Det
te er førfte Gang i Historiem at
ikinesiske Skibsværfter dar konkurres
rot med entom-ji«
I
Nyt fransk Laun. Paris, 29.
Zept. Srna-tot vedtog i Gaar Re
geringens Forflag om at optagc
et insdenrigs Laan af s-,248»,000,i
00(), sont skal brstridc Udgifterne
visd Krisen i de trc sidstc Maus-oder
af indeuasrende Aar. Dcputert.uu
Inecsrt lmvdcs vcsdtazwt Forslaqut før
.
Rekvirerer flere grwske Zkibc.
Cardiji, ZU. Sept. Tisn grassfc
Wusul her har modtaget trieng
sifk Ordre om, at alle lastode gras
skr Tntimskibc, sum befindet sig i
Cardiii. Bari-n og Penarth man
iortärttc til Vimsus øjobilitkelig.
Dettc vedkommcr ra. 12 Dampka
be.
.
Eva-r Brand i Zchweit3. Bern,
over Paris, L« Okt. En Undersø
avlfe hat vist, at misllcm 30 og 50
Arbeitseer omkom i en Brand sum
lag-de en Kamfabrik i Munnliswnl
i Affe i Qsisdags. Fabrikkon bis
fkasftiqisdo iirr Hundrede Personen
af bvilfe do sit-sti- kom nim- ellcr
mindre til Skado
.
Ei Ljicr sur Llciiiurntt zmbcsn
Einwi, over London, LU« Sept. Ton
dansfc Skonnert »Vejist« its-du- zum
m tnik Mino i Breitin og sank
violilikkelia. Bein-ruhigen blcsv der
act ai on linllnndsk Damm-n sont
iulgte ist Etnkkc lum oftcr Zion
ncrton, uq er indbmqt licrtiL To
af Mundskabcst sannst-T
O
Vol-ragte Stika Ton daniko
Damper »California«, jra New
York til Kristiania med Ztykgods,
er kmbmgt as britiskc Kriasikibo
og iuidbraqt til Leitl). Den som
fkc Dampor »Helsingbom«, fm Port
Armut-, Tom-T til Aarbuski ined
Vonniidsfrøolie, er b1-cvet tilbaqc
holdt i Kirkwall.
I
Londgmwsn Ucd Zalonifi. Lon
don, 2. Okt. Pariserblacht »Nun-ON
skrioer, at britiskc og staner Trop-!
per im eilten bliver land"fat, clIcr i
den nasrmofte Fremtid vil blivc
landfat, ved Saloniki. Vladctd Er
klasring or blcmst bekrasftet vcd
Udenrigsminiftcr Sir Edwokd
Greif-I Udtalelsc i Undcsrlmsot i
Haar Eitertiiiddag.
«N
Oprønsrnc aivcr often Cape Hai
tien, Haiti. i. Okt. De haitistc
Vor-rote som bar gfovt væbnet
Modstand mod de asmeriskanspetwps
per de sidste Dage, bar indvilget i
at nedlægge Bau-beste Der. blw
hol-di en MWWW
sanfte Ljicccrcr og Oprørernes
Ouocolcocrky under ismjlfcn de af
Ihneritanksrno jrcmsatlc Forslag
Vlco mit-aged
I
Ilimsrjkaufk Zkid brasndt Lon
Dun, W. Zept. Tot amerikanske
onlskiu »Vinccnt« er bleoct but-not
Mandsfudct er rrdch Ekibet afjejs
lebe jm Arkangel den —1. Septem
ber for New York, via London.
Ekider var paa 1,904 Tons og var
monnwhørcnde i Boswu.
Er Furlychnde vil uide, at Sti
lnst fmdtr paa en Mino i Howe
hauet og sprang j Lasten.
I
Toli Ekibe til Arkangei. New
York, ZU. Scptbr. Af chsyu til,
at Arius-molk- Havn snart vil blive
stasngck of Jsesh bliver her truffet
Foranstaltniugcsr til en snarlig For
scudislsc af en stor Masngde Krigss
umtcricl til den russiske Hvidehavsi
«v1). the miner end 12 store, fulds
lastesde Danwskibe vil afsejle herfra
for Arkangel i de kommende tre
Wein Lasten besitaar hovedssagelig
af Stydevaabeu, Automobiler og
Motokooginc, Støvber og Sko og
Mafkiner og Jem- og Staalvarer
af forfkellig Slags.
Kinas Las-geknickt New York, 28.
Sopth J trodie Del af Rockofeller
Foundations netop udgivne Aar-Z
raipport finde-J en Ovcrsigt over
Justiturioncns Planer fosr Gomit-m
førelsen af den mest udsøgte medi
cinfke Uddaumslsk i Kinas En Kom
mission lmt i like Maaneder drevet
Stltdicsr ananamdxs Sau-n og nøje
imsprløat de medicinske Stole-r og
Hospitaler i Kinn og haft Kon
fereucer med Missionærer, Rege
rjnzmuedlcsmnthr oa andre.
Illapportvn iudclwlder en lldtalels
se ns Irrt-krick T. Gutes-, og denne
blev lagt til Grund for Studiet af
Klnasks mangelfuldc Lasqeoasseik J
jin Omtalc af Mr. lssatesU Plan
siger Nmmortom at hol-:- det plan
llmtc System uistls fia acmusmførs
ligt, hvilket der var al Sand-syn
ljgslnsd for, vildc Kinn blims lebende
i den nwdiclnfkr Bord-en.
.
Don csngcslfkcs Arbefderleder og
Fredsstnllsr Mir Hart-je llfgaaet ved
Dødml London, 27. Sept. James
Mir Hardic or afgaaet ved Døden
us Linmcsbeiasndclse pack et Juge
lstn i Glas-now
Hardie repmsscnterede de britifske
Arbojdere i Parlamentct og var
Fort-r im- dct britiskc Socialiftpar
ti—:- Frcdsclennsnt Halt Var umrin
delig Mnlgnrbmrbejder. J 1879
bllsn ilmn Sol-roth for Miners
llnion i Latu«ashire, var Mtsdlem af
llndisvlmfct Fra 1892—95 og fra
lfmu til fin Dad. Han bcgnndte som
RadikaL men blev efterkmanden So
cinlift oa ftiftedc 1893 i Bradford
dot socialiftifkc sarvede Jndepmdent
Labonr Party (J. L. P.), Tom stil
lde sig til Omave at ffaffe Ak
lnsiderms eqne chrwsentantkr i
Parlamentet. Gan var Partiets
Leder fra 1894 til 1903 og Redak
tør for dets Organ »La-bour Lea
dcr«. J Februar 1906 valgtes Hat
dics til Leder for det nnomanilerede
Rhode-wand Labour Partn,· i Un
derhufet.
Eanta Je Jcsrnlmnen vil blims an
klaget for U-foksiqtiabcd. Ardmore,
Okla» 29. Sept. Det viscsr sin, at
17 Monnefker mifthdc Livct oed
Nasolimsksvlofimwn her Mandag
Nin-n. Zum Folku af den i Anchds
uing af Ulnkkcsn forctaams For-tin
derføaolfe vil der blive reist Ankla
ge mod Saum Ists Jcrnbanen for
at bar-c omsrimadt slksftcmmelsernc
um Volmndlina of Czasolinvogne
;D(st var m af dette Jkrnbanvfels
Zikabs Gasolinvoanc sont sprang i
anfteIL Forundersøaelsen bar bracT
for Dimen, at Vognen var III-m
at den ikke var blcven ifolertt p:
et Sidespok, saurem som M tz —
WWUPVTUMV » k
«