Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 29, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    de indeufor kit hjmtlkge Damen-de
og for Hedninganissionem
is. Ilugasacnde Forflagckt fra
»Den forenede Hirn-»L- stumm-de
am at slyttc we Putheskostc fka
Trin. Ema-, Blum Nein-» ti1 Luth.
Col-lege, Racms Wiss-» udtaltc
Krebs-IMM, at Lust fmgtcsk sor, at
det kcm Hm detkmkejtgc zischt for
Samtmrdct at foketagc en Tau-dem
Rimsing, imka Hex-up gravis ku
rooder, at nassine sur Stole Fotblp
ver lokaiisoret, Exxur den itu cr.
T. Yin chstm til Judbydeljeu
fm Eben Ezar Wening j Brusts-,
Colo» csm at holde smcftc Wede
modsc disk-, sigcr Moder Tak. Mon
da Sumfuwdct Zwar cudmt en Mc
nigyed paa Etext-eh saa Nqu
Krebs-usw im at Evenfnllse tij beq
ge Mcnäghedcr, at de forsøiger at
fasa Judinydelfen udftscdt Im dein
begge i Forktking. Skor det, paa
lægger Krodsnwdex im Zturelfxs at
tckge mwd den km unangen- Kreis-d
Mpdisj Dr Hilf-. aFLmldt i Brusts,
Colo.
Jud und-er Punkt « »Im Flot
usmcsn a-« TM. Zent. ira Weit-,
Nebr» tii Roc:nc, Wis» fulgte en
lang U ad-) Irøftclsin Da det
ansaka sur »Es-ewige at sorhaste Im
i des m- .«s:,1tj«1s.s ZU Nimm-.des Ort
at taxin Cum-et do Ucn ch Eiter
kktiddmtixtsødet Prof P. Z. Vm
ledcde Korsar-klingen Men, oq For
unsddoggsieissioncn stunk-da
Our Einst-middan aatmcdcis
Moder incd Ilndagh hsdot as Pa
stor J. M. Anderfdh Wortsinn-»
Formndinmen as Punkt 5 fort
fatnss. Ton wide-lion Asftcmnhm
over Punkt si, sum Marmor angsimsh
foretoaisii ved Rejisninzr Om alle
stmcte sur Punkten kcm im iffe iixuy
ntim disk im imm, son( Ins-me Wod.
R. V.Mth11.50n, Tolezmt im
Kansas Eim, Magre Mpdeck en Hil
sen og en Tot fra fin Mensghcd
Zslxmelig oplasftc Zet. Resecat fra
M og femme godkcndites, og
Kredssnwdet fin Forhandlsinqssmss
de vor afsluitek
Lorwa Eftkmkiddag bleo Wenig
bedms Glute: »Bo! Adrektienefte
bewir« nkdlodcst as Paftok J. M.
Hause-it Lin Aste-ten tat-te Brit-ster
ne, N, P. Tom-sen og A. Th.
Schulxz.
Vi Ihn-di- et »d: Mode derudc si
Fvederikszbom Menmbed szdcme
pleker at We: »Die-: fa si imst, men
bsyv godt«. Dem- gamlc Man-d
thsd daudc fin Dosqldelfe bande
sor Mensgåusdisn og for diredsvtnøch
Meniglyodcsn Inn-de tcjet et stoft
Zeit, sum stule reife-:- usdis pag
zsstplodfckx oed ihrka szr var
Mkdt Bud. at Tisitct .«.1r ask-not tii
Mär-den for laut-ge Erden Mm drr
kam intot T it txt Mindm Post-»u
O P. Jus-usu- femite net-s Moder
den fsrstv Akt-Ich a: .c ntdstc IM.
Lwok I den seid-»- Bist-den Jst Im
gaaist :W, En andrer Zum mdtkas
lige fsr Mødctå Bat-pudelka sont
brauch-FOR at man-sc Mauer im
naacndsc Moqu numan Eos-andres
Mr. Eåyk Bannen-T et as Monm
Tjedcnss «1-l-:dsus, mcsc aktive og as
holdte Medic-muten asij Fuchse-W
ca aldeles ursentet Dis-d Todes-, rann
as et Vierte-flog For-»den disstef
store Ting kam der andre Zaum
tång til, Tom gjorde idet now-: bro
qst for vori- Vsenner i Frei-erstehner
med Heusnn til Msdet Dog, dct
gis jo godt altsauunekt Noar Enden
or Tod« er altmg gam. For sclvse
Midet iaa det ogfaa uogkst fort nd
til Tiber-. erdag Choral-www den
uns-O Asmh gis Irr .-.1 Man Stam
nmd OUJL Nequ « Tanz-J nun
»wer Cum-m sont Morde M »musik
ujyctmwlm for on Ied, »i, music
a: sasrdu zum st u, da Hit- II sit-o
lettonudmr Eøktdkm Woraus wo
BEIDE-r sum-ed de:, sum um duni
lens Eimer Uar nahm-L Tot sein-g
nede for et Var Inner, saa Van
det stod i Etwas-per pna atle iassvcs
sc Ztedcr Zu Ren-ne derudc man
ge Siedet or Lucrc iud dct omliqs
gendc Land, Um de bogstavclia til
at ttgnc Wimlcr for et cocrkislmgvs
systent Tot var disk manng Cum
den Morgen sukkchx ;’I.'. MU- Wid,
M vlioer der as Medot i Legt
Dim- mangc der two Jotdt vom
fkq Mode-h begrundet zum messe- Ve
Mlighodey lmr W tu um«-n Attel
se som, men ielo oin ok- Lmodo oadet
gen-um Band ou Zeh- me oj
andre, set jeg Mc, Ouardau Oder
fkulde have bloka Pladid til dem i
den ellsrs fwre og rummchs mri
se, der few ved denne Gudomnasus
M VII fcht Susa ogfaa tut blcsu
M 10 gsdti HI- vm Idet faa now-f
booget ad. I
Der var m. 150 Meeifendm E-«
Dei kom Ieövfslgelig sper Juni-ans
m viinwt send-m flm per Mao
ML Den Stegs Meer-ten var
i- W af, Man im W M
-M me Im M sum-;
M W- Wj
var der »Alle-XI Alle Mkdssme
hold-Des i Wirken, og Bespåsningen
foregik i Rätsean Kætdisn Zwar der
var dælltst til 120 Perion ad
OW· -
Der er gamkt man-gis Statuts J«
over vor-e Laudgmwno i Zwaer
Co. baade nde fer i Naturen-I Bu
ben. ums ogfaa indesn for i Monu
tjedcsakbcjdct. Uudksr mail-ge Yes-Mr
1igäwder sesg Hindrmgur Hm agxdrc
religiosc Rot-einget- vmundtch von
ltuixsrskc Fiirkcarvejdsc 1 simrucy Co.
i WHAT Lin Lilüspcigånsd Jkganiscrei
dess, U Irr come-J sst Einfke Land
im Busch imoroaa der Wage-des
Prasiteboljg. Meilkghcdens sanfte
Kirsc- dnggedes i lsbL Kun i to
Aar sit de Los at bevole den« Ton
Is. Juli isstj bortrcvcsjs dei: as· en
Ida-feig Ztorm midt under m Wind-:
tjenescix Umonst-: gg Vragsumunsr
;af Kirken instit-des vtsdt sinkt-ing. Eis
Hvidke Individka drirbt paa Ete
«dct. tho Music dereftcr opfertcs
en and-en Kirkc paa san-me usrukid,
som san i 1911 aslostcss as en m)
5tor Mich-, som bar kostet m. Sysqu
at opfisrkr Zorn en Mærkoasrdigzwd
as Rang Mr two-Iris, at disk i des
costs um« dcjltge Gaum-ig- zslltcrracns
me Linde-I et Wiede maIet Jg
ffasnch til Misnägtwden as Tron
nsjng Waise as Taxunarf lisfixi
Billedct fremvcser den koksjæstedc
Kristuex Ika Faden ligacr en Win
destijij paa Ohm- og Zion-get fun
Arme am Kot-ist« Paamosdfam Zi
dis i Alters-minnen er et tjlivarensdc
Miste-de, Jesus i Okstsonmnsky og Hut-m
umsllcm m fwr Statius, Tiwrmli
sen-s Krijt11s.
Fort-den den wener uns-anti
Etorm kundc Jason new-use adsfils
We Sturme of Missimstft Aar estcr
Rac. K- indrc Ist-arme fkal W ifkcs
take out. Tist for M nd til, Tor det!
udre Eis-, at vorc Vcnner dmth
er ganz-c seiten-de qemusm D-n.
Bil des for llocmst Sand-as
Momein var der en Tcl san-let til
Ekrfftmnaal Kl. »Hu Puswk A· Z·
Niiolfen lwisdt Skriftetaic og tjentc
for Nin-ret, assistcket as Pafwk
M. Masrlpifen. Paswr Matlpisen tat
tc ogskaa tii Hsimesfe over Tagen-J
garnic- Emsmejimn Tor blcv lagt
et OfNtz start 8212 paa Alten-L
Om Aftsmsn optoqcii wu. Uaa Los
for-bring as nogle, sont ikke kunde
vasre mod om Formisddagem et Of
ser; der indkom thust owr Bis-.
Osm Effekmidsdagen var der faa
Ekxtrmtelfc Mitten kude iffe M
latmt Tucw rummc de manch Hun
drcdc Monat-sieh som var fast-let
Parika FaU sag Willnslmscm Er
bezmc uar both-m Llöksniglksdcm samt
Its-den Wust tckltc Uad Bann-it
Im vastcnc am Zion aadne
Was-! paa wtrfxsqmlrdcn Tumr der
Eos-mit J:n, in den Prata-L der nu
Ffulde las-Umsi- til Hutte, samt imm
cstcrksinsndc Entk-, i ex-« We åmr
nimmst We Form-i tii I Born Ja,
nndksrliqis or Odem-ni- ch-« Tct var
saa osm den Monds at denk- m
Mostiztlvedsumdlrm skuidr naw ist«-d
M Kredsmødet Mut-km We midt
i vor WHAT giordc nat fix n«l at
Umw- dcn ftore Isaria-»Um nied
Alvor.
Lied .«t-«t-.s;t,nIO-:·1.scn-st-.-:t um W
nnrurnis J M .«1.!).«:««--:1 s,i .«l
Iscnslüsn Un Tci sahns-and JsLU
N 21 lillv Lkidztcxsu:1r). Blum-ZU
du«- xtr-d-«-«-s1«nt.1«sx-2sn « itcovlss
»Er-Mk Inn fu« ."1. »Hm) nr
l
i
E
, s· - . .
nW .s-:-, t:. U ;.1v21," .-.( .I« Mino-:
JJ drin Inn-r H j::. Jconv Lust nf
lU
sen New-:- Rci Inod Wird-, sisrdj di
Jandc Enndot Perle-h andre indnikc
Ined Zor,1, »Du-di de itkc sandt. »Ja-d
Fu Man-. Und nn«,1 ndlmsnsu et as N
hdi Ord 7m zlwdxstx »Ein no
kusn tøritsxn lmn konnnc End til nng
U dirkkst Joh. T, inen lud nnzx
Uhu indiran nimm-; »An sont
tror paa mig, af haus Lio ital Imm
lkskxsnde Windstrmnnte « Wind i 2Icaa
sde laide det lykkes for os.
En Vcnlia Hilfen til Irrt-denks
lsorg ilscnmlwd nnd Prassussmniiic
samt alk- Visnner, oi modtst med
unsdcsr Moder !
M. TI) Jenseit
W
Den hauste Koloui i
chitlla Eo» Syd Colo.
Ida-re He. Ncsdarwrk
Man im bvdo otn Plane c »Lan
fkeren« fsor jslgmwe Reisen-sinnst
sp?
For en Ugcstid fjdon tmn im til
bagc im et firc Umsts Rriwpiwbd
i Eoloradkn Nqak mine Lands
nmsnd nu spornt-r mig« book-leises
im tmr haft det, og Iwad jeg bar
list U optcuet vaa sdomw Reise, da
er der io inemst at fortælle, man
def, fom fast-läg inne-H at Kunstwe
kre, ek, hvad W faa -i Coftjlla Co»
Colo- Og i Falsd dot kan interess
ferc Flortallet af «Da:kfkeren«s
Lassen-, oil jcg saa gerne used-dek
dcns de JnsdtmL im fif as Lan
det sog Forswlzcne denn-di
Zaunncn mcd Mr. Oka Voctdo,
Foztncki Bin-fix Ja» og Inn-I Rek
I«·-.-5.«1skab fort-»O sog Tand-er Tor-:
)-.1,1 Aste-n den Lis. August nusd Ton
cscr Cz Rio Grandc Bauen til Blan
c.k, Colo. Bi Huld-c baue »Ja-rot c
Man-m Kl. fix-(- a. m., nksn da
Tcsqot var forfinkok et Par Zum-n
kosn ;1·: ikko til aus-onus TM For III-:
og da der var nft M Kloska 5,
tut-II im i godt lejz Time lldfigten
soka den vidtuidoriiae, Mark-Mde
storfkaaedk Natur, der ikke fam faa
nmnge Erz-der i Bier-gem- cr geh
sag ode, tm Lust er U al Rai-d i Rat-)
chemtioncn saa Heils-g. »Mit, fro
-djg. mkdkssuid km dog Wissme
U mens— Tier blev masttet as NYai
Hure-as Staube-d, vie-v mini- Lungcr
vedurkoasz of ijsrgfhwns frika
Junkonde Morgenlqu
meidcr tmacde ui Blancm imm
«oi läge imvdis Tjd at spika Frokofd
for Tom-r oaa Et. Luni-its Zontinsrn
ais fvdpaa kwd Jena«-m Castilla
Emmtnss Zorn-land. Vi tozi mcd Lo
qet til Jan Llcasia, dersra med
Blutomobii Dem Landsmntan
Bekosming til Mefitm book Uä blev
penlig mosdtagne as Dotelzkrrt Val
demak Chnstensen H Zum-I Hain-n
Vi sit lvver fjt Vasrelsc et vomer
M Bord nmä aod Masd tre Gange
om Tagen samt Antonwbiikørsskl
fra Morgen tEX Middaq km km Mid
dag til Afte:, satmncsn misd Auf
Vorwo, fwor den vi Mike-do: alt
fammen vaa chndkonuwniets Bei
kosminiz.
Fredatt Esterntiddim forte :n :
ttotssdlitt Rettung nd til en stimmt-L
ntersifattsk Vn Et· Bottich boilken
skal soer den misditc Bn i Statt-n
Ettiomdtt Tist var rot interessant
·.Il«dobcsi-x3nsts tin-d dort-J ilado Tage
at sc dts ntatmc band-c start-on stttaa
ozt nmnztc sinnkfe Montster i Vin
du«-me
Ist-im kørw vi ot) til Lan-Zwin
tsagttietci største ,,kesrrvoir«, sont,
ttaar dstsn er fttid ai Band-, or 17
Mit i Lstttkktsds:·. on ist-is solidtl Tann
ninst bar kostet over tsn ital-v Mil
lion Douai-T Vi fortt- saa ctt att
dcn Bei tilbæge on kotn trmttc og
sttltms litt-m til Hotellcd tin tttan
iaar uidtnastket Appetit ltcrttde i
denne frifke Bier-must
Mr. Von-do Mode ordm Auto
ntohiicn tti at its-de t gab Tisd
Ums-Inn Momen, saa ni var knatt
tslcinsn inskdittsc ins-I nt iuxsc Fro
foih da thttmnohilctt itoldt iot« To
ren. Lin-das Runniddag blcn nennt
tct til at Et- tun Rats-tm sont Lond
t.tttt;ktgttitst tot nagte mit Aar st
den Mode folgt til Irre-J nnvttstrnde
Eis-ris, as Dankt- ds Heft-s er kont
nttsn im MotivanMut-tm ZU ozt
lsl kttordc Ji doldh TW »ti, xttt gen
nein Hisgnct Ur at sc non den Yll
ittiitt tsllgr den Eil-d, sont Amt-ot
tttta Mttrkcrne sit-d Weit-n. Tun
itwstc Rat-nich oi bei-Um pur tst
waniker soc-d ziktton Lttckntattth sont
i nat-me Aar natkde iatmet i Fort
Collitt, Colo. Hatt fonds-, in Jor
dcnss Mtnd satt Ist-l sont den-I Un
dcrlnzt Ltar stor Utah-ed nttsd Sord
lazttsnc ved Fort Eoltim ätoilfet äsatt
ftsttdttn Hatt imknttcn Farnt ptm li
Hans-dreist- Acrt--:·. Hatt er on dikt
tm spannt-r on hat« on ndntasrfct
Als-as tsatt satte Mark-or; sog sont-I
nasstcn im, at tm noiten Zindc dar
set Alialia staa sna sktvdig, sont,
twwd tsi tm sau: utsd Zidcn as var
der on Htwrentatb sont onfna var
out-staaan Sau gis oi ist-n- at se
Kotkenhaveth oa alt swd txt-du iscrr
var hatt-v Blsomtaol sascdelesz arm-,
Uhu Coccums faa loxwde no, man
de var minnt me rian modmn
Im Unckmaunis Eimdom forth or
over til stummer Fami, Mkmards
msr var ikkc html-inc, mcn nun-J W
in- »Ist· mcd osJ nd km offn- ocs alt,
og der our nimkt at se. Der var
to ihm- .,5:lu-:s" Ja un trodic var
under Binnng usde i Llckarkxsns der
var Mcjckk to JE-!)nsc, Zureden-kri
iusd, trc lange Rast-for as ukslindrotsp
todc Huiv for (.vr’(sciøcr: Irdc paaj
Marien Wissede ndmäsrkodc Ærtop
sann-, Vog, Hocde Ja Alfalsa.
Seien var nu vod at komme
lauzu om mod Zod, ou oi begav
o-:- paa Voi Atham- til Hatt-ich Pan
Ojemvejeu njldc of have des-in vor
Landes«-and zkiclcs Hohn, mcn hatt
» Jan-J Huftku var fort til Bin-m
vi kam saa over til imns Sen km
Inst-im Hien- tisl Hotclletg M lmiosdc
set man-t, idcn Fortttididag, fom not
var vaer at ie.
Med Uudtageslfe af cn more san-d
blandet Strækning, sont ligger nsoalc
»Mit Pest for Mesdta da stkæfker W
over mod Mo Grunde- synes Jok
Him- erttet at væee san temmelda
ent. wen derber er de Ufer-der Tom
ftp- m W W fee at
sei-e Up- M W M III-e
Lyen ad on Vej san man ofte paa den
one Ist-de af Vejen se Marter-, sont
for inkwr daarlige sag sorsømte uid,
on zum nmdfattc Eis-c- kan man se
do sannnc Znednrter staa kraftig og
frodm.
wrdag Eftcrmriddag var vi nde
It s mn der Land, sont er Ewnlnqt
Tor Innst Intnurskc Spulen-, on
JU- cr nnsgot gis-M N jkwnt Land,
sont oemcr pag Beimndljng, »Ja-de
U Zasd for at njxw llnderfnldnjnn
m mannc Familien Tot er Don
Wink-Zierd, iom j :’lnrtnsindcr imr
sicggcr ...),1 insntct paa jin Kasrtw«.
Mcn nn or den Tinte Minnen Det
soc-d Zjdcn of singend-c Jord oka
bi- nn af Akmsrifanero on Mde
Falk us forskellige :I«’--.11:onek: knn’
Tnnskmw Emr Epindmdtil ifkc i nogct
n.1-·.mi-1nn-digt Antnl zuckt jig dor
uI, og Iwiss de fremden-:- oedbliocr
at Zwist fig tin-nach oiä Minder for
Hinodentslig hlive nddndt M Sitlg
Her mein sont Mü, an san vil del
Honor al Zandsnnlmlnsd suan biive
Fonds-ist U tanet i Vcnkk Tot cr ei
Hssrii cu nnd-is Elem, Vetmnset mesd
Einem-«- i Ost ug Vesi, i End og
Füher ug et Ulitnch sont Kunde er be
gwisugt og fnnsdtx Leg kalte med
5.-.src, fein von at san-re Jänner der
LII var Neuen Tnslbredet for Tuber
knloscs »Man for Astcnn ckg Imer
sknil Bette Kinn-a vasrc ijclhredende.
Mord Henson til sklsimncts Behage
ltgkksd skal bog bennvrteis, at der
er en Periode i Foraarszridcn sidst
i Mart-:- og i April, da Oe »Ur en
Trl Bäwsh do sautatdxc ,,Pacjfjc
1":11—.;«mcn euer-I er Ist for disk
unsin- osutrcut Ich-, tun un sagte be
imqelig Entninle sank-M var del
i de Tom-, jm var dur, og Falk
Taqdky at fauler-ei- ct der Wie Aarct
nimm-gen som for niwm : zumars
tcdch Kun de Meuwjfcr, sont hat
szsktcfch bør like inmi- dcr til,
sda sdxst jo jkko er godt Aar faiidannc
at do san let over Hanslwdetn
sending Fortuisddag ledt vi os
lsi num- paa Sotvllct — ausdtagen
Mr. Bimbo. sont var mkd til pres
lmteriansk Gubsstjeneftm ckm Eiter
nnddagrn var vi til dansk, luthersk
Gubsztjeneftc i Auen-I stumm-, bog
msliae pkoszibotserianskc wirkt-. Det
or disn førstc danfkslutäusrskc Gudss
tjcmsstin sont er hold-: i Mcfitax vi
var ich mange, nnsn dot san vift
mod Sandlxsd Wes, at alle oocldtk
hie-m fm Kirka Ide Wade
Mandog Fornriddaq var vi i Ja
szch Ins-or disk or et Limwntiftszcts
klemmt Hur Foxf af alle :Is’atjoner,
Oe flestks er Linn-Matten Tot er
f-.1.wt, tsinr denn-c Un er Jokiutt kn
W Am- Tiden nor der sun to Hufe,
un It der Vatik, ELTiIsrkfwdcn florc
sinntka Rimsin- ag manchI LKM
III-Lunis Ildvssnisterms jtrmumur iud
m ans-mer «mkdk-1:Iist er Ufer swrs
dolcis jæimt « staut ca disk Dir let
m Markt-Ih- -·m wudkonumzmietz
uanaäcr sg Knuwuøftet Mm De
Urstxsllkxc Ema-:- Zkrd im Dei sont
IllHaW var umasfc ikkc sum nd faa
gen « swdm fon- ou Mcftm Paa
Mittag-Jucken Im Jurofa faa zu w
as InnIfsnmngnicth ,.rosi.s-moiri:s«,
mme band-: Inrket oq Umsatzser
Tand, « um«-Di- lho tillmgc ti:
Bote-Hex til :I.Ihddag.
Mund-U Ettenictddag rem- J
med TJ,1-.-t sm iskciim rii Bluka
JJ der-m t:; Bin-Ha Mm Da Ji
kam txt muntu Un. our zwkst m
Salt Tat-— ki:1. sont jcg sfnldc used,
zmmst dir .-1 Nr ijcr stockt, Lan
Im maan ZU vcntc tu Txrstsdug
Ul. 12,1.’- a -n. Tonm- Tuk im
Puck-TO Ton-, tck Salt Lake Cim,
Utah uw T. N N. N. N. :«. er
Obwoer Wu. Der er un IM
ilamst Natur, sont denne Banc- fo
rcr ocs month-up Lyoilkut W tmosdc
sur Lnn ne .1t fortaon lxsdt oms
utcn W mr Jel kka fortan-u- more
Plade i .,Tanst’creu«s Spaltcr dru
Ilc DAMA.
Fsra Salt Lake City qtt Reisen
til Laden, km derira mad Zontmsm
Pariser R. III. Tit-sama nennt-m
Utah osg Nevada rl Calisnrwia
J Reno, :Icevada, standscsde jeg
for at des-me en dansk Familie, sum
W sonder-. M hat mangc Lan-des
snaswd i dennc By, og der burde as
rcs noqct fur, at de kau faa kirkes
ilia Vom-nich En Dei af von-Wanst
simstvd 1 Ren-o tmr samtnen med
noglc Zocnsskc ug nagte faa tyike
Familie-r famlct siu onc en mik,
Imhcksk Pmsst, nie-u han bar itkc
kigtm kunnct hol-di- dem samtnen.
Fqu fort-des du og gaar over til an
spdre Irodsamsunw manni- ek blasen
fanaet as Sein-me fasrlig Christian
Zeit-nee.
FredaH Ertcrmoddag dan Zep
tember naacdc jog tilbage til Sel
.ma, Cal. Zog havde været borte
lädt sover fire Wer-· -J somtrent
Nobel-en as donate Tisd ""l)avde jeg
sapbosvt iwig M SmmtorW
Eier il Gutsh- Mo» hvoc fes i che
M M M III-Es N M M
sftru min bedste Taf for den Gasfts
;fri!wd ug Mai-»bed, dsc viste inmd
:mi,1 i den Ird, jeg var den-Z Gast
Den 12;., H. Jig 15. August Uer
Der Furt-fest zum Eben-Ew, as
Iet dar Tonne U opbxsgzwlich Ta
.1»-. LCVI Tim) UND-e mode jcg den
Wde J: Initc Bodwtjfzss Jud
Den Herein-De Kirqu »Form«-N VI
Etor N. B. E.n«istiausun. « Paswr
Mit-UND Bri(··«.1, Sah-» san-: umde
micd Eksrc Prasser U maxms »Ja-J
folk as Lskwc Musik« lutxnsrskc sm·
kesantfttnd.
Jus-I blos-! paa Even-Ew« en Ugosi
tid, ostor at den »Im-user thront-.
msft var aEsumet og sjk herzu-d
wjiiglnsd tsjj at sc, War ifønt sag
«.m«ut.mifk km Junk- undcr de al
uiindcäigo, dagljgc Forlmld. Tor var
Akt-I lesrcdssmsd blau-It Paticntcrnk
ag liacleduss blandt do gamlc »Ja-I
JlldserdomJiwnnnst
Entwer, Nur komm-er til Even
Her mag Affe-It glasdu fij Jud at
se Dot snmffe Anlasg as Thron
Blmnfwr U Ottäreolærwr, dc Inmmc
gode U oclindrcttedc Viwiingcr
so Enge sog gmnlxn Fut- ti Aar fidcn
var Etcdxm fmor ILI ljggcn fu« m1,x:
Zum Prasrioia:1d.
Ja, Mit-I zur Jsglsjgnct PJTNV
Radien-:- Jg Jan-I Huftrusri Ncrning
: Rufst Dog, Ærcu er Ohms-, Tier-:
for vil ui Iakkc imm as Mc Iortz
Acht-te ou insle nor SMA- !
:Ic. P. Weder-Tom
N. Z, Parlicr, Cal.
Bekendtgørelser.
Missionsmødr.
Lm Gud Vil, assmldksts Midian-ts
xwdc i Manne-, Ja» Em 1.7.-—17.
Oktobers Vonncr im nasr ug Eiern
jndtmdess kasrligfr til at Oelk- Guds
Nzgcs Mode tin-I osi i bis-sk- Dang
L«k-««o,1-:::dc bedesi melde sig ti! under
tcgncdc Enden 10. Okt.
Pan Namer hö- Moniglusdss Negne
J. Spe.
Missionsmsde
holdes-, oil Wid, i Entans Wenig
bed, Mc Mahl-, Jll» i Tagean fm
ZU Jem. til :;. Oktober d. Aal-.
Ell fastqu Jndbndelssc til alle.
Paa Ilskcniqknsdums Beginn
Jenss P. Ocedkr
Missionsmsde
-.15h:»!ds.s—:—, am Und :«-il, i Erim, Jn«
km 21.---s.«;. Zusamt-» i summie
Jx.1., Im I. I'-. folw H i »Garn
!:n, Ja, En ss l» EIN-m til
Inilkck JJLHIT Rer Zerrltht ju)
THUCE
In .I.!«’.-:!.«:1«)«.1: Ltnxk
V ’Ii.3-: t1-:I : «« O :’.
Tränitatiö Seminarium.
Underoidningen for nceste Stole
aaris Vedkommende begondcsr, om
Nud vit, Mandag den 4. Oktober om
Formiddngksn Kl. O, til bvilken Tid
alle Studente-me herved anmodes
om at oasre til Stehe.
Plan-, ('-. September, 1915.
P. S. Vig.
metfcft oq Misfiqnomsdr.
an WW Dil, asboldcs Høstfcft
U Llskiefionzsmødv i Ziloams dan
fkc ed. lutiy Mem-Hed. Chinng
Jll» Im :—2. tkl U. Oktober.
En Isicsrteliq Jndbtzdclfc ti! alle,
sont hat Lust til a: were sammelt
ist«-d JsJ i de TaJv
Herren vclsignu Moder
Pan Mcniglksdenss Vegnc
JI ZimonsseIL
Midfimwnmde
aki)-ukdus, Jm Wind pil, i Maplc
Ums-ne km anken Ball-m :I.Ickcni«1hc—
mir im J m m. Druck-r oig i Vi
lmm km wim- Kirfc im II. til 17.
thovscn En fasrlig Jndvndelsc sen
de-: horocd til alle
Pna Monialwdcrnes Beginn
Th. N. For-Jud
Tit von- stnudcr i Jincine og
Lucca-L
Tot meddvsci her-sed-, at Mr
Odris- AJJVWIL list Park Mem
Racij inn- owrttmet der Jlmssitur
km ANHANle der Luidtil Tmr Vasrut
drovet as PWE J. A. Tarsen pas
Luther Collegc
Mr. Andeer hat« allen-do et if
kc nlwtndchqt Lager as Jede Roger
og bnn url msrnu vaer til Tjeneftcx
used at limfo mao Emn ikko muntre
lmisc Hm L act Liqulodcs iin han
modtagr Bestillmg Ja Votalinq for
thsinndcts Nach
»Ja-I anbefalsess pcm M venligstku
Dan. Luth.-1knbl.souse
Maik, Nebr.
Dei forhaanede Kot-.
In Fortællins am en cnqs
lamders Valq mellem Dtd og
IJIlam Med Forord of Olfett
Meerd. 820 Sider. J illustran
Mag so Its.
Vanill- Luth. Publ. pas-,
Elteraarssslcskursion
til Den danskslutherslce Koloni. costilla Estate,
Sydlige colorado.
cirsssgene 2I. og 28. sem» s. og lo. 0lci.
,1·nr«lex«eturinsUnmha ZIZTJCL lkst thilhelatter sowe
WHIL )I;mltji1c-r, Il»1«—l«-igiftesr. l"(Hlu,1-ststunsi lksnver ug
Lulssriislu Springs. :—-nnt Äutnmuhilhefurdrinzx »vor det
sinnlikts L««-:-tiH« Estrittn Fm inner Sie-ihrs Forhnhl Dies-til.
Nu isr (ls-t «-n p;-s.—-·-11(1c«"l«t"(1 at gis-s med« Sc- den vjtlutp
«1s-rliL-«ll».-t.«l«ul nie-ill«·;trni«-rII-«.»«i,xhoc-um(l(««st«r(-F()t
dcsl wsd Svinw ssg Kr(«:tturl.·slcl. )1(-j(-ri(lrift ug islmimleligt
sthsrhrugx l·n(lcrs«g Nil-ki» csg sk«h«s«rh«1s1. Yale Dem
(-l«j·«n1i(l·-ntnse.-sizmskt- K(-l«ni. Lunilpriserne est- rinn
lige uxx lset-lengsrjlkaiinsnp knn Hort-s sktsrdtslcs hin-.
linke-nd esn as Its-(1c-isHtIi-s«ms1c Blanksstttsh ng jesg vil
mul Hist-il« scsnilts n(lh,»ngs—1·(s l·n«1-«rr--tujt«g.
—
0luf Sense
537 Ramgc sub-«
0msha, Nebr.
OLUP BONDO,
specjel Repræsentant
cosfills Estste sansk loloni
537 Ramge Bldg
0mal1a,
Nebr.
Oiuf Sense
537 Ramgc Zldg..
Damit-. Nebs
Ycrr sm- zzosj xit sende
tnnx kuprmeres l ·n(lk·rrcotmng
om LsniM j den slauske Ku
Xiini pust KM illa list-les- Jegvjlsie
intprtspisers mig iur on Faun pas
...-» .. Attresx
Jesg tusnkksr pas at gaa
meit xsaii tiksknrslonen til
tlssn dunske kulonj pxm Eos-Ul
lit list-sti- (lo«u. , . .. ... l915.
Yonljgst lindern-L «an »m, ltvor
og lnsunmar Jeg kin: Uns-Ue l)k«m,
X« c-«
.-l-«·-s-«« ........ Äslnisws ...........
Ben Hur .
En m) Udgave af Lew Wallaces bersmte Bog »Den Hur-' er
unliq udkommen i Danmark og findes nu paa Lager hos under
tegnew
Udgaven er delt itre Dele og hver Del sætfkilt kartonnercst
Der et altsaa egentlig 3 Bind, hvek paa ca. 125 Sider, i Formm
434 X 634 Tommer. Pack Forsiden af hver Del findes i Fa!
vetwk Billedet af be tre Bist-, der fslger Ostens Stiel-ne Sokr
Forord findes en kort Levnedskildring of Forfatteren. Bogen et
twkt med store, let læfelige latinske Typer.
Den sehe-, faa langt Lager-et reitet-, for den beskedne Vki ej
60 Ets. per Essen-plat-.
PsmftiQ
Dau. Luth. Publ. Haufe
Et lltlvalg at gotle nger krs vort Lage-:
II Isl- « VII Ill- sZILlcs LAVD PRlsIL
Imtellko Fort-Musen
stle satt-n Not-» Ntoasi Boot-» lbm as sulckst Obst-»
Ame-s Somit-set so cis-, Mus 400 Fortsllivssk LIC, Titus on kop
uts koll- sccts., Roty il .00, Rad der statt biva cl.00. Robert Mo»
Iokssaky MU» Fortstlingek for sindtgsskolea il.00, Pu Ton-sc es
i Vissukden Mich-» Und-t- sydkomt il.20. Fyksteq II stids su
75 Ost-» Prostosukckeu i Aar-en og Pkikstsgurdea i lndlea Il·00. Bist
Im- Octo.
Unions-sitts
Dsa ti Ikeads Time I1.00, Klokkerne kimek somit-) MI» Ly
sllstl Ujk et It 00. chin- vugnek totale II.00, km Nutldevs Jspsy
Il.sc. Aste-u os Ast-flu- ubmtts Minimum-klas- (0anl.) Octo» til-an
Svsskck o- lcsskllghedens Korstog Il.10, Als-erset- sok Tritt-us Il.60.
Issbssitsiuioaea (0msl.) loct,s.
Ophyqelixi stritten
Lys pu Vejea, en lille Aas-MIN) tll Morgen Altes-. TO Block
l Dom-kamst lsidtzkbincl used Gu kliij BLA m- »Seht-ek
Pksdlkenek Is.20. So Pilgrim- Vtmjtiag Mu» Godets bide s s Stadt-r
Il.s0. Ausustlns Bekenckelser cs Cts., Den hellige Iris Oh cu» sjoktspojl
III-» Men- Vej, en Aug-us Prodikeaer If verschwika Pfoste
Il sc. l Jota Tod-Lim- -— Huuadagtsbos 81.25. As cod- Nsscks —- Bibel
lssths as Post-. unstet-, Gott« Fokglemmiäsj doch-» Moos Ins-s
ähst-bog floc- Icrummscber. Eli-.- Ol.20. nd er tritt-mie- I1.dc
Imme. steif-ji« i s v :
Bun- ssas Mel-en llsu e 81.00. schneller- Iekstlek du hattet
s.cc, spornt-nd sdcts·, Nutiäsmsktyrsk 700ts., Des latlke Mute-u Aj
Itoris NOT kn III-le Dig- Q2.00. Asgebsssnsess Kikkehistorie Is.60,
but-den Uv sl.00, Ausgan Les-net Utica-. Von Askhunclrodes stack-le
USE Des-akk- lsad Il.7s, Untier III-set Glykshokk Ql.50.
bitt-tust
s. c. Anders-ea- sveatyt Il.50. lage-mann- 4 historisln Rom-oc
II.40, hadsbybjkaese Mu» Budckes Pontillngek II. Il«00, Dicken-:
Ollvsk Tritt Most-» Alt-oft- cn pasmelths Pfg-s Ums-, Scott: Los-us
Dotter MI. Betst-: kredsfyntea NOT-.
stach-Ist is horch-sen
Seh-oberst sunckbog sl 50. Fru Rest-pel- Kost-- os sutdsltlslnslbcs
ks Cis» sjbys 100 Time-I i Engel-I 7s cts.. knlomentsrlsks Roslst
tschi-. heult-tas- 0kclbos Not-.
III-ahnt:
III lllls Ufuiooslilstokie sol- Zirm ts Prof-It Rom-) Ussi Gott«
- HÆmsnMriako fort-It for Bin- ss s. P Nun-a Gott-. Inn-s
F
aliud-Nicosia Iscts , Dkenge Drange Wi» Plgedjru es Pist
» bit- Mcts.. Bimefortsllinføk l. 25 - s.. Uskies Jule vc M» Tod-li
lcssp Iscts . Pin- fortmll ngek Rot-» sek- Poktslin k Bot-» Vogt
Ilso Las MI» Fombte symm- 260ts.. sannst-II I.. Vod sitt
tsstli hehqu Gott« llvokfot Zwiet- Mtetsocksk lscts., so Jus-reis
Ucts.. M pu Joktl M
Itsllss stob
stcppias Inseln-nd ss snd West-; sei-in's fis-yet V III Löst-:
M 14711 its-« sc satt Bot-; Pllxrisks Progres- ss, 75 Istl Il.s0; The
Prits- t s som- ok David ss Incl Weis-; slseh somit Wett- Its
Il..; Use es Cis-Ist 40 soc wett- Uss of Luther 25 satt ; Tit-s
t Col-mä- cs the M web-J A Ums III-fon- ssets.; Trick
sntm Ort-; Use of Livius-tunc sont-; Auster-oft sit-! Tsles M.
N. s.: Alle Cis-o sjsek er ladbuackne. aut- Iklko tackot sk usiva
DAMII UITIIIAI PUIL Icllsh
Ilslt, III-.
C. Mcwuslcktsmom
Mktllskoltls solt Minos-DIR
Rixt illa-tratst l.—ll. Bind. start Port-Ist Pri
jmjh i smukt og solicit Vælskbind Os.50.
som en Kitkehistorio sæklig kot- Mevighoden et- des ok
voy kokdi den Ijsek It viso Gnds Pørclso med den eokslte
slszgt kenne-n Mod· og Modgsag og hole den dybe, undeljke
swmedbvns, der et- i blenighedons 0ploveltek.
(A. B. i Natiovsltickcvds).
Det, com sika Bogen siu stors lasen-IV er de out-ok
doatlig msuko Bitte-day isazk Porttsettoh com pkydst den«
Do Fika Vetter en Betydnias, hvorveck dot over-kut- Ill
sadw kitkehistotsislte Mustilliaker ps- Dank
(l)moobros).
visit-h Luth. kahl. syst-, «
Ihr-. seht-.
l
l
l
l
(
(
l
l
!
4
!