Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 22, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dann-irrem«
s W Oe OMOCMIF
M Ws DIk html- lot-s
1 M s
ist-im II
« tut-I- PIM s—
Pol-Oh Nebst-Is
M" Als-P M i hvst Use.
Mc Il. Ast-stos:
IIMSUQU Fläc· Utllsadet OTTO
Ist-lot bot-les l For-IM.
W. Zeus-O Admiefcnorltinp
m. « Use-sil- sk out-s en
IW lutllwI Wi
Dmss LUM PUBL« IIOUSE,
shir. Naht-.
Alle Dich-s til leilets lmäoltl —
Ist-Waren Akbsqtllipsekogmklts
Mit-I- - sei-les til det- Mkuki
A. U. ANDMIJNH Blüt, Nelm
III-end st. Blslt Post oslkk ss Okmml
— satte-.
Mund-ins nos- Iaule known upon
sppllmthnk
I Ali-like If, It Blulet lltlte most-Isa
tssslsssslgt. Mei aua Hase til clet
Mis- Postkoator. slmlele dette ich
thlpr. beeilt-s nun dem-esse sig til
»Dritter«-IN- Kot-Loh
Nur Liedes-ne hoavesclek si- til koll
ssss svektem l slttlet, est-I tot It
Mc ho- elem ellpt for at tu Oplysojug
- set net-tende, hecke- ele sltltl sus
Ue. It de Is- Aveftlaeoeatet l lett
Issc net sit vix-se M sey-cu- syst-.
b
50 Menigheder til-Amt nu ifig.
U. L. E. den rålands c lnkhcrskc
Sonach bertjllands Don dar c:
Kollege micd trc Prodsssorcn der
var 25 Studente-r siehe klar.
Scuths Dakota Distr1kt as Miss
fourisSynoden hat Valgt sen Komi
te paa tre Medlemmcr til at bistaa
og give Rand til Mem-weder i de
res Bestrwhelser 7or at ovrette m
vediigebolde Menighedsfkoiev
sei-» HELW
ss säh-sc
Endnu i denne Uge er Bladet
helt overlæssfet med Jndseudelser,
Zaa Elere Artikler maa Dante paa
bedte Tiber. Vi Tiger Jene for, at
Jndfendere kan Vide Grunden,
Dorfm- deres Vidrag ikke kommer
frem i Tibe. Vi kcm ikke stabe ster
te Spalterum end oi har.
En Holdet as Am. Luth. Zuw»
som figer, at kyan aldrig hat fun
det der oanskeligt at faa leisekne
M at modtage og publifere tiefe
lige Nyheder, som han leisem-, udi
talet den Danke, at theologifkeStui
W i vore Seminarier burde
undewifes am, hvvrledes de skal
strive Nyhedeh fom den verdslige
Preise vil tage imod·
Det er itke længe siden, at Re
Iekingsfunktionæret i Petri-grad
infulgte Frelfeshceren, gik ind i
dass Meder og mulktetede de til
stsdeværende, og i Tilfælde, de ille
cunde Male, satte dem i FængseL
Nu betaler Bykaadet Harten to
Hund-rede Rubler om Maoneden til
M for dens Arbejde i Stum
W.
Dei Mrtesamfund, der ek kendt
Ader Rat-net »DankaI.-d5«, holdt
syle stn Nationalkonference i
Mk O. Konserencen fautede
Il. a. Winq pm at forbyde
das Medlrwmet at eje og bruge
Wila Mudet hat tidi
cicete set Wafkinet og elek
M M M kabudslistem siger
M Hildr. «
«
J Eleveland. L., bar Menighe
del-ne ikke Immer blive enige am
It fndbyde Billy Sunday til en
»Ein) Canwaign«« Byens Vrasiter
bar derimod taget Beflutnmg om
en egen Kampagne, ide: de nat Ded
tsgex LiseneU »Enhver Præst sin
eqen Evangelist; enhver Kiste en
Reime-rings Ztatiom euhversssudsi
tjeneste en Opfer-bring til Turm-er
ste om tu bestemme sig.«
»Mit Brodetsamfund« vil hol
de Wen i St. Paul, Minn»
s M den 11. til Ltrdag den
W. Oktober Dette dansste Sam
Ismd W nu 807 Lager-, spredt
list- at stse over help Landeh med
C Wiens-M af omkring 24,000.
Ost W Mater til Konven
M i Ci. M fta alle de 307
Its-, es i det Oele MONE
Yk U w fis, Jst-h ldeu lob-le Lo
»«s ists Post-»st- dunu Use tu pn
» such-— «qu Use i Ma
Z
.
- W ssts costs-M Host
W Wol- da er
Deputatisn til Chemie-few Sir
Vangimm der er Undeszningss
ministetc Han tog vol jmod De
putationem og san Fische at Sko
Tleinfvektøretne åkke skuldk være
urimelige imod Menigbeds·kolerne.
Men trods Esaus Forfikring hat Me
nighedsfkolens Modstandere fortfat
deres Agetation imod dem.
J Brandenburg, Preussen,, zwor
Akt-ferne iftlge en Beiserlig Dekre:
holdtå ask-ne hvkk Dng for at af
give Plads »so-.- specielxe Bsnnet
for allse, som Infkede at des-ge dem
og hvor Kirkerne for en Tid efter
Krisens Udbrud fyldtes til Trængi
sei hoer Dag. der er Ssgningen
nu sag kompkset i Aftageude, at nogs
le af Præsterne hat ordket Kjkkerne
lukkest Dem dar dog Its-d: Protest,
ide: der hævdes, at de fau, som
ønsker at denytte Kittekne til Bsns
tiefre-den Ekal have Adgang derth
Japanernc i Korea. For at de
opvoksende unge Koteanerc skal bli
ve gode japanske Botgere Zremfok
alt ander, bar man ocdtaget nye
Skoleregley M. hvilke Resigionen
udelukkes as Ziolerne, suldsmzndig
Enden Udlsbet af ti Aar. De krist
ne Stoley Tom ledes of amerikanske
og andre Missionætek, Sommer
muligvis ifslge Dr. J. E. Adams-,
ekssekutiv Sekretæks for seks fide
rerede Missioner i Korea, til at ov
gives, og de: vil blive et yaardt
Slag baade for Religion og Op
Kysningsvcrfenet i dem Lan-d.
Luther-if Evangelin kar Von
Post Adol; Hul: i Lmada, Drcm
vor Kirkc i sjn Txd fes-»Ur at im
til engelsk Proseåssor i Tokyqu
ved Vor Ekoie, sog imem Flugusxas
na Synode ved dets Platz-mode i
Sommer kaldte ::1 Prcscesor E
Theologi eed dens Eise-le j Rock
Island, skriver til os i Linledning
as Tr. Lang-Es Art. i sjdite Art
»Vi kan ikke som lutycrsfe, tro
imod vor Samviniglxd, sekondeke
Billy Zur-days »Campaign«. Tet
fom hans »ter hitting«, Tom jcg
for-staat skal begynde i Akten 116.
Sept.) i Tabernaklet her, n virkes
lig Omvendelses-Aktivitet, faa hjæls
pe os Gad, for faa hat vi Lutheras
nere prædifet falfk Læte. Jo, Bil
ly kan ärm- dcsn Helligaand Tid for
»Ur-il hitting'«, men det vil blive
af fin egen Slags. Aktiklen i De
res Blccd flaar til Lyd for en Zag,
fom jeg sympotifeker med. Vor lu
therfke Kirke bsr have Evangelis
me i de ftore Masscr. Tkl vor egen
Hjotd srædiker vi Dividendele fik
kett gjr vi, dersom vi et Ordets
Masan Men Messer-ne vil ikke kom
me M vore Kirker. Men hvorfor
fkulde oi jkke opdroge Evangelister
of lutherfk Karakter2 the Werde
nominationale, ille unioniftisfke
Evangelister, men lutherste Billn
Sunday afmalex »drin« Tom en
»Sage« i Stedet for som Kristi
Brud. . . M ttænger til Evangelis·
me, sont W ad Wen og le
bet sham til Arke-h Tom btm ledes
til WO. Zog vilde væke lykkeli9,
out vi Wonne vilde bssyude
en landwid Melissus i fund
luthetst Band. Ren Gud ved, at
da er en spær Opgave i denne Sen
Womliimcns Michel-A
W
Kan vi fokfmm det?
Hedningemigsfionen dar tage: et
godt Opfoing i den sidfte Meinte
steolder, Og i de Tidfte ts. Aar i
Særdelesyed hat den gaaet fremad
J de sidite ti Aar ek flere Missio
nærer udsendte og Here Penge er
ydet til Hednjngemjssionen end i
noget ande: Ticmr. Von eget lille
Samfund staat-— Feuer itke tildage
i den Henseende Pan vokt sidfte
Aarsmsde blev det vedtogex at uds
vide vore tke Missionet Offervils
ligheden er ogsaa sttrre, end den
hat Met. J de: fidste Samfunds
aar blev der ydet til de fokfcellige
Missioner ca. 810,950.89. Det et
ca. 81,439·02 mete end i fertige
Samfundssaar.
Men naat man saa ser, at der
tun et ydet 815,021.15 til vort
Samfunds forskellige Anliggender
hethjunme, san man man virkelig
frage Kan vi for-spare det? At
vi hat givet faa meqet til Wu
IMIW Why-Last fode
»re. Jst-W, at«MW
wwwavttitwmwhep
himme, km vi ice forkvatr. Stint
paa Mit-ler- Det synops-, at vi i Aar
er rsed at lukke en til of sammc
Grund Lsg det er i det samme Aar,
ej udoidszr Ioke tre Missionek, der
vil medfste en Udgift langt stotte
end det oil koste at dkive Luther
College. Kan vi foksoare det? Vi
driver jo Hedningemission For at
ftelse Menaesker. Adfkillige unge
Metmesker er vundet for Herr-en paa
Luther Kollege Vore egne maa
staa oåi ncermest StoIen i Bleir,
hvor mange as os Hat nydt saa me
get godt, der vil gavne os for Tid
og Evighed, tkænger ogsaa til more
Stim, end den hat faaet hidindi
til. Vor Kitke tabcr For mangc as
vote dygtigfte Mænd, hvis ikke vi
Haar et ütldt Colleges Kur-fus- Fin
des der ikke Mcknd og Minder i
hDort Zamfundy som elfter Stole
sagen saa meget, at de vilj sskge for,
at vore Stoler ikke fkal lide Man
gel? Vor Samfunds Kasse-Mr for
tasller os ja, at Stolefasfen og Jn
dremissionskasssen ttcknger til Pen
ge.
For Horigt not jeg, at HednjnN
missionen kkke pik tabe nogct ded,
at der kommer merk Fort i Arbei
det bekhjem1m. Der oil suatere
gavne den. Vi bitter Faa ojte sagt,
at ital Akbejdet herhjemme dkivses
til txt-geh sac: maa vi-dkioe meke
Hedningemjssiom Tot forefommer
insg, at der er at fastte Vognen for
»m! Festen krorholdet maa We oms
.oendt. Bliver der fsrft Liv i vore
Menigheder demjemam faa väl del
mærkes vaa Missionsmatfen En
Levende Menjghcd bogoed voke
Missionærer vil sende dem Irr-m
me as Velfignelser, Gud give i sin
Rande-, at dset maa ske?
Ærbsdigft
A. V. Nove.
To Tilbud.
,,Hvod san »I: gøre scsr Tiere Bla
de, at de lcm Saa Ftørrs lldbredeiie
og flsre Eafte Felder-IV Zet er ist
Same-, sont Txreklørekne for vort
Fotlogsbnås sorlmndler oed Ewckt
disk-es Mede.
Vcsd Ver sidste Mode besluttede
vi at andragc jdjrkeraadet om et
Blfkud as lW Toll. tot i Aar til
Udbredelsen as note Bladis, fast-läg
Dunst Lutheka Kirkcblad. Summe
Belsb stuldc bruges til eretsemi
vlatet i Emigkantmissionen i New
York og Bostom i lltahmisflonm
i Zomqndsmisfionen i Sen Fran
cisco og paa tme Missionsmatter
iblandt vort Falk. Fette Andkagcni
de bar Kirseraadet velvilligt impos
tommet, osg Frieksemplater til
nasvnte Missionet fan nu faas ved
at henvende sig til vort Foklagsbus
Dernwit vedtog Titettionen at til
bode Menighedeme sag mange
Etsemplaket as Tanft Luth. Kik
teblalx som de maatte passe til fri
Dmdeling, til hold Pris.
Der svar vor -Ovekbevisninq, at
Kittel-ladet bcwde Idet en god og
stot Mission; men den Lande blive
endnu bedre "og starre, deriom Bla
det sit ststke Udbkedelle Og vi
wiolede Mc et Hieblik paa, at det
fom Blodet blev met-e tendt, da vit
lle det ogsaa faa flere faste Hulden
lhvad det trænget til at fan.
I Jeg vil derivr broderligt Hen
lsttlle til vote Mentgkzedek at tage
limos dette Tilbulx Et Arber for
lBlodets Udbkedelle i den Retning
vil utvivlfomt vcete en Mission
Eber vil bære god Fragt for Me
satte-bedenke og Samfundet
Mangel- hsdes sendt til Dan
lifh M Publ. Don-sc Blatt, Nein-.
l J btodeklig Ætbjdlghed
s
l
A. C. ABC-Umgau
W
Attetdag College,
Silvang, Eul.
Med den ækede Redaktskss Til
ladelse vil jeg gerne have Lov til
Tot heult-de »Danskeren«s Lasset-es
Ooætkfomhed vaa Auede Colle
ge, den eneste danst·omerikanste
Ungdomsskole san vidt paa Ameri
tas Vestfyst. Denne Stole givet
i Lighed med de andre danske Sto
ler betonte en alsidig Undervisning
baade pas Dunst og Engelft og sp
gek famtidjg at hjcelpe de unge til
en god Linse-riskieka Hele Sto
lens Gerning hvilec paa den krist
ne Tros Grundvold, og vi, der
staat fom Les-ers ved Stolen, vilde
gerne, at de unge, som kommet
her-til, fkulde lære at forstaq, at
kun et kristent Liv er et virkelig
menneskeværdigt No. Jeq ital illa
herjvekle ved Skolens sicher i
Enkelthederne; derom vil Ost-Texts
Mog, som entwei, der luste
det, ten faa Lilie-säh hum- giv·
We W; men jeg tusiel
at W, hvokfor jeq M til
« Oktodetossmt os Dis-williglich
Atter er Mindest ior Haanden om Sammenslumlnqen af de
to Eumiund: »Den danste ev.-luthetskc Kirke i Nord-Amerika« og
»Der dansse will-worin Kickesamfund i Amerika«.
Diogenes SU. September og den l. og 2. Oktober er niorglents
melige Mindelctge for en itor Stute as det datiikilntderike Kitte
iolk i Amerika oq iike mindit ior os, der var til Stede pack-me
itsnne Wade.
J de 19 Rat-, den iotenede danike Kirke dar bestem-tm hat
det hvert Aar vwret Skik iblandt os at bringe et —- Tatoffer til
Herren- vaa Samfundets Jndkemisiions Alter den fsrite Sindag
i Oktober, ellet maislgeudc Sondag osv.
Scr di tilvnge paa Aarene iiden MinneapolissModet. da dar
vi olsselig Grund til at glckdc os over Herrens N a a d e g e r n i n
get mod ost-, daade sont Jndidider, Meniglieder og Kikkeiamiund
Bande paa Gemme-matten og lldemotten dar der vasret en ged,
solid Udvikling. Herren imk sat sit Veldehogs Segl paa Gerningen
i det store Hele txt-get « ,
Gttd alene Æren og Prifen den«er «
Men ian Wde Foli vesd vi. at der er slercs Maadet at item
bære vor Brig og Tatiigelie paa til Herren Det kan ike baade i det
stjulte —- i Hiertets stille Lovprisning og i det aabenvake, i Ord
og i Handlinq.
Jkke mindit san vi prise Herren ved at got-e en tet Brug as
note Midler, at komme levende i Hu: Gud er alone Zelt-dicken of
alt: thi liqn iiger: »Ach-; hsrek al Jorden til« —- Lsg vier tun —
Huslioldeke over Nuds mange Slags Rande.
Regnlkadsdaqcn staat for Dort-n For bete vor Hugizoldnlng
oglaa for den rette Vtug as vore Penge og Gedi
Og, koste Etuisiundszocuneh er der noget Aar ellcr Tiddpunlt
i dort Samstmde Historie-, der krastigere taler til osis om Dilet
villighed, end netop den mit-irrende Tit-.
J- den gamlc Bei-den dsr Million-Er paa Slagniarternc, endnu
ilete Millioner bildet til Kryblinger Tor hele Livet Sorg, Tom-er
Jammer og Nod as alle Flog-L ja, saadan er Situationen i den
gamle Verden
Og vt net i Amerika i de fordnede Stoteu Vi dar Landsited
og gode Tidek pag nasiten alle Omraader Vi imder botgetlig og
religiss Friinsd sont i intet cmddt Land i Werde-n Lg sent dansk
Folk her i Landet hat vi ogicta iaaet vor gode Del. Hvilket For
bavsendc Fremikridt i de iidite 10 a 15 Flut-!
Vennetk v-. leoer Under gode Koar. Hat vi ittc alle Grund
til at give vor fix-re Gud —- Lovprigsningsoirc og Velgørcnhedss
ofte?
Men ikke ask-ne dar vi Aariaget til at Ptiie Herren ved vor
LisetvilligheM nie-n Herren hat givet den Sokencde danile Kirle
hetlige — Anledninger til wegen Ofietvillighed Lis, Guds Folkl
tro mig: Ilt oire meget til Herrens Sag det et en ickrlig Guds
Velsignelse, det gut like iattig men kig paa Glcede og Tat i Hist
terne.
Ekeleinigsioiien ligger for vor Tor —- Kcrrlighedsgerningers
nes Mission ligesaa —- Jndianetmissionen — Japanmitzsionm —
Utahmiskkionen —- allc ligger de ved vore Date og Tiger: Giv mig
en Gewe. Herr-il lzomkner saa den store Gave —- »Refomiations
gaven«, de sfill,00l), jom vi fkulde have subslriberct im- 1. Mai
1917.
Kæte Bonn-er! lad ös- luklc von- Ljne op og sc paa den stot
stc as alle Udstjllinger —- Guds dobbelte til os: »Guds Lam, der
bærct Verdens Synd«, og laa: »Im-sonder Evangeliet ior al
Eisdning«. Det føkste Syn bringet en uudsigelig erd i vokc Hier
ti-r: det endet Smi on uudsigeliq Glckde i vote Sjeelc at vl maa
vaste ,,(!lud’s Modarbefdete".
Scr vi for ramiiie Illvor dennc jtoke Dobbeltudstilling: Lam
mct med Verdens Synd og Ver-den i Synden, da ikabcs Dåsekvili
ligliedens Rand i os, da bliver vi rede til —- Selvjotnasgtelfe til
at give illilald paa ille faa Ting for m bringe Herren Ofte for
de moan Livsgoder ai baade timklig og aandcslig Att, som vi
nydck her i vott nye og dejlige Djfmland Lad os saa i Ydmyghed
bedc Horte-n om Lisetvillighedens Anat-, san lcm vi nie-d Wir-de
bringe storis Dir-e paa Herrens Kirlealxerc og Missionsaltm
Korn saa Jndkemisisivnen i Ha med en Lifcrgave den l. Son
dasg i Oktober, cllcsr i Oktober Man-led.
Herrin-d Kætlighedsens Hilsm J broderlig Ækbsdiglicd.
, G.B.Cl)ristianien.
tot Eicrcsk« Tcnrl oil W san crr
ljg sporös »Im naturligins er km
interesse-m made paa dm nnx :.I
den armen Ists- 1, at disk Musiki
slcre U »Juki« til-ever Pan :’l!tcrd.1.1
Neuem-, II dxj Er »Im xnrq tfsc
Eørit .s-1 srisxncncsft Um at Um m
LIAYHUDH : sk scsr M as Eli-per
Dass-. chr, zum m Imr jagt Mast
fis 1:1, .11 Tit-) »Jaan km c» de
tuuc Hm »den formt-de Nil-few
Menin Iscr No Kosten reist-r
jnd til Tore-: met Kirscsantsundiz
Stole i Lsckidsgatcnwx de fleftc fom
mer older pag dansk Stole-. Jeg
sindex- dcst saa natukligt, at For
asldre kpcsrnde sorettækser at sende
dercs Bari-. til en of detes eget
Kirkesamfunds Zkolctz mm noat
dette ikke Lan lade iig gsrcn var
der Grund til at ovetveje, om ikse
Attetdag College var vætdt at gw
ste. Jeg vilde for vott Foltelivs
Skyld her paa Kosten meget gerne
yde min Hjælp til, at den op
vvskiende Ungdom, ogsaa indenfor
»den forenede Mrke«s Masche
der, kunde faa en Udvikling i Ung
domstidem Tom gqv den en dybeke
og mere alsidig Forstaaelle baade
qf luthersk Kitteliv og as danss
Folkeliv, og ieg mater, at tun den
Ungdom, der vinder Kendskab og
Oplysning paa diss- Our-oder
naar en god og fund natuklig Livsi
udvikling i Tilknytniag til det Liv,
We »Im-fordre hat levet sen
nem W Eli-Ums
sen Aug tjr jsq love de For
ætdve as »den few-de Mit-« her
inwsd om at gan, at de unge im
Stolen qaak tjlbage til de hiern
lige Siedet paa den gamlcs Egn,
tmor de kom fra, og der viäsr. at
Stolen ndede sin Hjælp til at give
dem Afsmcm pcm et verdsligt Livs
Tomle og aabncde der-es Iser og
Øren for det, som bar evig Bast
di·
Hvad jeg her striver —- og at
jeg eftek moden Ovewejelie stri
ver dette — trat jeg, at mange
gamle Venner, fom jeg Aarenes
st leerte at kende indenfor »den
sorenede Kitte« vil soc-staa, og jeg
haaber. at andre, mig Ostens-te Lee
»ser«e, vil give det velvillig Oper
.vejelfe.
; Bedediet Nordentofi.
W
Fr- Bvstsu, Mus
».5)vad 1cg gar, ved du jkke nu,
men du 7kal forftoa de: hereiter.«
Joh. 13, 7.
Eom del vjl fes as Pastor ijs
Bekendtgøkelse, blev Bethania Me
nighed paa Grund af Zogdoms
’blandt Medl einmekne forhindret i
"at have Kredsmsdet her i Bostmh
hvorfor det blev afholdt i Emaus
Menighed, Falmouth, Me. Vi vil
derfok ad denne Vej bringe vor
hierteligste Taf til denne vor Si
jtetmenighed, der med faa lidt TM
Forberedelse bog « saa beredvilligt
pas-sog ever at taqe Andde i
Aar, og enhver of os, der sag
lænqe for-nd hat-de bedet Herren
»m, at Mzmsdet ins-etc bringe
rig Mistgasse til es her i Vo
stvm hat Wert ins-U i Mit Dog
erindret Falmouth, Me» i voke
Bin-m
Bi staat san her i, Mbcknia M
niqhed med dort »Werft-sk« O-·
Ost-for M vi Use sog Lov at
M dem W has
W MI- soi d W III
ist- W M III, .
Maasse faat vi ikke deckte »Hu-ir
fok« fuldtud befrei-et fix-end den
»Das. da vi skal faa ,,besvaret twert
ist Hvokkot,, vi grunded paa«, men
in« bedet Herren om at gtre os
stille, saa vi man hin-, hvod det cr
bau vil tale til os, og saa vaer
villigc til at gske bereitet-.
iBetbania Menighed blev i Som
mer pas Grund as Regnvejt for
hindret i at have »von- fwdvanligc
Udflugter, og da i Swrdcleshed
Vsrnene og Unqdommen ikke ger
ne vil gaa hel glip of dem, spran
staltedc Sondagstkolen en Udflugt
til Franklin Port Sondagkn den
25 Juli.
Vi tilbmgtc en dejlig Tag det
ude i dist Frie, og da vi am Af
temsn gis bian Var vi entm- ow,
at der Vor en o« de staunt-its Itds
klagten vi her hast: vi bitte ikke
saa san as de unge udtale Inko
om at saa en ligncsnde iqcn i LI
bet af dcnne Sommer
Glcrden var-ede- doq tun fort, tbi
olleredc famme Rat blcv Eli-to as
vore Folk soge, de sit heftig-I Sum
tcr iMaven med Dpkastniim, og
sont Tage-Ic- gik, sormekedes Antal
let as de fngex der gif nagen Tib.
Tot de For-Tollwut Lægcr kundc blivc
klar over Sygdommens Westasien
hied og dens Aar-sag, mcn da del
endelig blev hast«-mer« at det var
.,Moid seyn-E sog der site lang
Tid, for Aar-sagen dertil sandte-s
Ved en Udslugt i Ekovcn pcm
en vorm Sommer-dag, sendet vi
alle-. iwor oclsmagcndc at Glast
koldt Kildevand kan daste, oq der
for var der swr Glast, jkfe mindst
blandt Vorm-ne da en saadan Kil
dcs ondagcdcss i Nasrbeden af vor
Pimic Plads. Jngen satte-de Mis
tanke til det selbe-, krysmlllatc
Band. der i uftandscsig Furt Urthe
de skcm mellcm nagte stock Kam«
pessian tilsynelodcndcs nd as Joc
den·
Te allerstcsstc as Bann-ne sog
nmnge as de voisne draf af dettc
Bank-. oa dette blco Andaqu til
den Jaardc og umgc Prøoclsey der
m- gaar hcn over Mexijgheden og
den-:- Wonne-L
Da Bycsns Eundycdktommi-:—iion
lod Band-et analyfcte, vjstc dcx fig,
at hist var suldt as ,,11)p5)oid
germs«.
Ved icucrc Underspgclsck Viicsk
det fig, at Zundhcdskommisfionend
Osmnasrksomhed fst hat meet beu
tedet dumm idct der Ist dar over-et
opsat Stiltc med Adoarsel om ikke
at dräkke af dcttc Baud. Tot for
modeäy at dissc Efilte i Tidengi
st er Ichrevct af Trmth og be
gkundet paa en utilgivelig Zor
ssmmelsc fra rette Vedtommcndeis
Sidc er de Fsrit bleven sat op jgou
im läge i de fithe Dage.
Vor wrcdc Zttndhedskommisfion
ftalægger fig felv at Zwld for
Forssmmelscn og pur-very faa godt
de kan, at give det Udseende as, at
det et os og oote Ban, der mang
,let tilitrwkielig Oplysning.
H Af vissc Grunde san her ittc
nasvncs more om denne Sag ligis
for Tidm
! Saa lidt angaacnde von- sogc
iBenner. ch ved nackten Me, lwor
ijeg ital begynde, thi den-te Sog
Ydom hat tun gaaet Laa af vors
Familier stirbt
) Gen et qllerede gaaet hjem til
Herren, idct Mes· Petrea Sperer
ester omtrent site Ugeks hoakde
Libelser asiik ved Dsden pas Ov
spitalet. MM Jserien var ftdt i
Thy 1890, var altsaa tun 25 Aar
»gmumel: nun kam nerm ewig-n
;fskste Gang i Ums-, og var do
Ikendt iblandt us fom Betten Je
Espcrsem bun var asiwldt as osJ
Ialle j Mcnigheden for sit tjenstvils
lljge og opofrendc Linde-lag.
J 1911 reiste Betten Jefpersen
hjcm til Damaan hour nun op
holdt sig et Par Aar, og bleo der
foklovet med Wilhelm Jversem do
kom her til Boston og holdt Brot
lup iblandt os, og den-s Mem blev
et lykseligt Hjetm sotdi ,,Frcden
ftod Vagt wer Hierternes Pagt«.
Nu staat vor Bruder alone til
bage med jin lillc modeclsscs
Dkeng, et Aar gammeL
Mus. Jverfen begravedes fka
Bethania Kiste den 28. August; der
blev vist al den Deltagelie under
Bester-elfen, fom Menigheden og
dens Venner ' under nuvmende
Fonhold var i Stand til; bei var
en alvorlig Stand for as alle, M
det ina ud, fom om vi i W as
de neeste Vase vilde san flen VI
Met.
M hat i disfe Lunge Ader Uc
M eisum- hvor Imm die er, at
naar et Lein fide-, sag lite- vi sb
..Sig til dem um« Zog ck Iaa
glad for, at jeg Zade min Sag
btagt i Orden med min erlfer
fix-end jeg kom poa dctte Sygelcje,
thi her vilde sog-Mc have vwret i
Stand til det«
Mks. Jvkrfen gno Jean sit
Vierte-, da nun var 13 Aar gnmmcl
on hin- aldrig fortrudt det
Kort fsr Boden iudicatis-te sagde
nun til fin Mand: «Ved du, hvor
sog goar bonI-«
Han spart-de: »Im del-sont du
Haar Versto, san gaat du läge hjem
til Jesus.«
Med ct lykkcligt Sinil og Ar
men-c oplsftcde, sont for at favne»
sin Fresser-, udbrød hun: »Ja, det
ask jeg, oa der vil jeg vente at
made oder-: san du Mc dire, book
ledes Jesus allercde rinng med
Motten ester mig nu?«
ch skal nu i Kokthed meddeie
lidt om alle voke syst-. Vi næket
nu Haab um« at vi Mc stal mifte
slere of dem. oq dog vil Lin-gerne
itke fige noget beste-tut endtm
Mks. Fridan Fischer er i god
Bebt-ins oq kan begynde at tage
Mit Rasring til fig: detes tre Birn
Kaja. qua km H w hat kamst Lob
at komme a; Zezxenw saa m haa
ber, at disfc Dom-di pksvedc Ven
net nn hat det thstc overftaoet.
Te bar alle site rast-et bebandlet i
Hiknnnct. »
PM- J. Ban, Zank-.- til MkEL
R. Fischen-, er endnu ikke uden Fore,
Lcmcn tot sndnn We give for me
gct Oaaly men vi nckter nu umge
vcl Hand om, at Imn et i Gedräng.
WILL Van. ligger von Routine-r Ho
spitaL Jamaim Plain-L
Its Mr. og Max Lust-ed Ras
nmsssjcnsks tkc Born blcv de to an
angkcsbet as Engdonnncn Ellen bat
nu bcgyndt at vate- opue, meu Rath
er stcmdcsle L- meget sog og übende-,
doq baabcst vi ogsaa det bedite der.
To et oasaa blrxset i Hjemmcst nn
si
«
ucr cygwuuuch
Aste-. Jlmm Wollen Mit Lis.
Jlkacicnnssscus Zeiten var kommen
Lust-til sra New York tue-d sen lillis
Pius for at hefpgc sinc Ekasqmrni
gez Imn deltog i vor ijicz dkak
as Vandcst on bit-v atmet-bot as Sog
dommcm knm er doq omtkent mit
nu; bendes lille Pjgc ilap Fti for
denne Sygdom, men fis vaa sam
mc Tid qubostm Mrs Mauer
lem icm bos DIE Reis-musican og
brach lillc Piqe lmiz Pauduw
NasmuåAm Mr. m Mks Mollck
hoc-de i Paris, book-Im de under
manch og storc Neiwordigheder und
slap mcd den-es lille Bam, ester
Krisens Udbrud sidstc Eftctaar.
Af Mr. og Miss. Carl Fische-W
site Vorn angkebes Frodc og Hel
ga as Eygdonmwm de bmgteb paa
City Hospitalcst, Swor de en lasnges
w Iid kvamedc mellcm Lio og Did.
Sau Iidt vides er Helge nu uden
Fore, hvotimod Fkode jremdelcss et
megvt fou. Af Mr. og erx S.
Hckfkinds tkc Born blcv tun een
M« ncmlig Jngeinanm fom läge
lcdes lixmc paa City Hospitaleti
isslge sidftc Meddelelse fra Despi
talet bar han ogsaa begyndt at vise
Tegn paa Bedring.
Mk. og Mks. Carl Sprenicsns
lille Magne, fom hat liggct hie-n
me, et Izu i god Bebt-ing.
As Mk· og Mut J. P. Knudfens
to Vorn angrebes lille Haken-; ef
tet en lcenqcre Tid at svæne mel
lem Liv og Dtd begyndte ogiaa
Don at sit-entband out Bedting,
meu lige nu, som dcne sit-wes,
kommet der mindre gode Eftetrets
ninget om bang Tilfmnd; en Spe
cialiit hat oætet laldt ind, M
kan ille endnu füge nagst beste-It
Lille Harotd inver liseiedec viel
-i Ofen-met
As Mr. og Mu. Geo. Clauicsnd
trc Born mtgrcbcv de- to stsrsm den
Huc Ins-H ijggcr nimm-un tue-n
du Ldn ogsaa blev sog, blev det
for tin-act for Mu. Clauer at pas
se lwqe Patienterne samt sin lille
Baby. Oda kom da pag City lDo
spimlct. Begge disse Bttn er bog,
soa ojdt vides, nu uden Fort-.
Dicke Tilfekldth som ihm- kk
uasvnt, er altfaa tun do, som af
Linse-ne blev konstateket fom »w
phoid March men sokuden dem,
hat den sttrste Pakt as Menighe
dens Falk været mere eller prin
dre fyge som Ftlge af dem Band;
tun de, iom Me drak as Landst,
hqr Wes hell fri.
Deriom «Danfkeren« vil give
Swam·) stal vi hart lade
ist-e fw ob kgen oa header W
Gang at kunne bringe Mute s
Winger
Nod hierielig Huin
chriftinu Isido
ysalpmklgdhomvlssm
mfnwadtwiw
www-W »