Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 22, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
du Im ok- mm mastig
mi. co, u
Sagde imod og spottede.
Men da Joderxre Taa Esa
rcme, blevc de Euidc as Mid
kasröcsd cg modsagdc Ist, sum
som ·:Or galt .:- Laus-n
ic. Sande Tagde inon sag
sp-.-it:cde. Ap. M. H, 45
Las-ä- fmpt 1;.-, u-—.32.
Vi Jagd-: fidft Mach :iI, .11 Bau
III-I zjttxedc Tin Pr.r-D:kcr1 mcd cn
Jc-r:it.1k1i:1g tji Tjkw Txlisørcrc Hm
ikke at for-agre, Ivad de Sande Port
Vg disku, Tom Eulgte med dam sg
Bannbe Ekktjmnode Jan »Im-re Iri
ct blicc Yasu- ued Niudss Ihmde
At diese Rot-mandqu ch-: :.1!«
ovcsrskødigc, Der immer Ji sk- ur
vwrcnde :Il«::it.
EIN-! III Paul-Je- xg Barxminrs
da Je Its ki) A- -yII.:-7»Igec:, Ins-s
der Veri- -12, a: Dizfe cr» unum
blire mit I " »
bat.
Vott Asfnit bog-Juden »Mei: paa
den sølgende Zahbat Torsamledesss
nceften hele Bot-n for at Here Gxth
Ord.«
Pauiuss U Barnabas hat med
Gliede imødekommet den til dem
remde Beg«rrj::g, og rimeligrsik
has de virket Zur femme Zog j Lo
de: a; den Uge, der laa imeilem
de to Sabbater.
Maa7ke faadan deres Värksomhed
hat bidraget sit til, at ikke alene
deer og Profelyter, sont plejedc
at Tamles i Synagogen paa Sab
Batsdagem nu kom kommen for at
hsre Guds Ord, men ncksten heie
Even, Hedninger iberegnet.
Og det maa undersorstaaä at
Paulus og Baknabas ingen Ind
vending gjorde derimod — wert
tmod, de glædede sig der-wert
Lukas Tiger ikke, hvad Paulus
kalte denne anden Sabbat, men
man havde jo bebt om, at de sam
me Oæd maatte tales, som havde
lydt den første Sabbat.
Der var der om Zondernes Zor
iadselse og Retfærdiggsrelfe ved Je
M for etchvey fom trot, der hem
se W, og sen hat Paulus maaske
su, da han fau, at der var faa
mange Hedninger til Siede, lagi
krkåq Pest pag Okdet enhvek.
Of les-r het: Wen da deerne
»Quinte« old
W var der blandt »Is
denn en Del af dem, som den
fertige Sol-bat havde været med at
samt-de Apostlene om at tale igen
same Sol-hat« og iom var fulgt
sich dan.
J hvert Fqld er det skkcert Lu
bks Hensigt med Ordet »Ist-eine
GlertaL bestemt Form) at five,
U deetne her i Adfptedelfen, liq
dem i Fædrelandet, fom Falk be
itaqtet fvrcastede den dem tilbudte
steife
Her »ges, a: Jøoetne vaaoe
modfagde det, sum blev kalt
of Paulus-, og jpouede.
Vi ved som sagt ikte n-jagtig:,
M Paulus mlte denne Gang;
men vi lasggek Mast-te til, at her
staat-: »Da Jsderne saa Zkarerns
oft-.
Det ligger da nan- a1 anzuge, at
hvadJøderne hat jagt jmod og spottet
wet, var, at fstimme Frelse, som
tilbsdes dem, nu ogfaa tzlbøs
des Hedningerne.
Denne Anmgelfe stmes as de
ftlgende Ord, som Paulus og Bar
uabaö mier til Jedeme Bisse-Z
,Modsigelse« hat ille forslaaet, og
sag hat de gtebet til ,,Spotten«;
det et jo en Udflugt, som Kriftens
donanens Modstandere moget al
mändelig gribet til, ntmr de kom
mst til kort med deres Modsigelfe.
It Winger, der havde vandret
W me Befe, levet i Afgudsdyrs
Use di Juden Gud og uden Haab
i W« —- at de nu stulde stil
U list med os, »Wolkst«,
Its- M Mast got-ou sa
ma, at W »Es-«vaeubean of
Hm Appstke inne-i For-fiel how
gier pas Jtdet ongedninger (se
ME. 28, 19: Mk. M, lö; Li. 24,
47; Joh. 20, 23). Men Li. 24,
47 staat, at der fkulde ,,begyndes
fra Jesus alene«, og Ap. G. l, s:
»F flulle være mine Vidnet bat-de
i Jerusalem og i hele Judæa og
Samaria og indtil Jordens En
de.«
Frelferen havde altsaa klart nd
talt bande; at Frelsen i ham var
for ,,alle Folkeslagene«, og at den
first fkulde forwndes for Jideknei
i Hiernlandeh men Paukus set det
Tom Guds Villie, at ogfaa ude i
Hedningelandene skulde der fsrst
vidnes For Jsderna Tet var 10 da
ogssaa dem, der var forbetedt paa
Frelferens Komme, og som skulde
have owret de farste til at bringe
Vudskabet ein« at han var kommen,
ud i Werden
Læg Mæth at de to Ting —
ar its-de Guds Ord sra sig
og saa Faktabclsen as e
oigt Lev kmrek uadskillciig sam
me·n. Det gælder til alle Tiber oa
Lwem sont helft. Den, der ftsder
Gile er ära fig, ggtcsr Fig Elle
selv rast-ZU ril evigt Lic.
Ilpostleue sank-rot et Var Led.
sum lädt Iorlkelligt udtalks et Par(
Stedrr SOL- Pwseten Majas-: »Im
bar Tat dig til Hedningers Uns,
for at du skal »Ja-re til Frelfe ligc
ud til Jordens Ende." Te: Var no
get, fom Jødmm der jun-te Prosc
tkrne ovixrfe i Zynngoqernc, but-de
baade Vidc og tro.
.,Men da Hedningcrnr Sorte dot
te, bleve de glade og Dristc der
tcns Ord, og de :roede. fcm man
ge, som vare beste-mir til cri.1:
Lin-« W. 49JI.
Au ja, Hedningerne bler gladey at
Lyset og Frellen ogsaa Var For dem,
Taa de priste Herrens Ord.
Her staats, at »dc troedcs,- Taa
mange, sum vake bestemte til evigt
Lin-« Hier net-ones altfaa en Zor
udbestemmelie til eoigt
Liv. Vi san ikke i nogen Ud
ftmkning gaa ind paa dette
Spstgsmaal her men oil henvise
til Rom. s, 29, lwotaf vj ser, at
Guds Fokudbeftemmelse ikke
er vilkaatlig, men staat i For-hold
til hart-J Forudviden. Videte
vil vi minde om Steder iom Mk
16, 16 og J. Tim. 2, 4, hvor det
udtales klar-t, at Gud vil, at alle
zstal fnlfei, men at .intet Mennei
sie frelses uden Tros
Vokt Afan statt-i med at spr
tkkue —- sskst, at Dem-is Otd
udbtedes over hele Landeh altlaa
ttods Jideraed Fotkckstelfe af del-e
Ord, for det anbet, at Jtderne fit
en Forftlgelse i Stand imod Pau
lus og Binon og jog dem ud
fta dekes Gtænseh og at disfe ty
stede Stjvet of deres Wer inwd
dem, —- efter Jer Befaling (Mt.
«10, 14) — og drpg til Jkonium
og for det tredie, at Diskiplene ble
ve fyldte med Gliede og den Oel
ligmnd. Dei kunde Forfslgelsen
altsm Mk forbyde eller ftp-hindre
l
Kredsmsde i Stuf-at Mich.
Illinois Krebs as ,,Ten,,fcremsdis
d. I. Kaki-« afholdt sit« Ilatsmøde
j Et. Täomas Menighed, Trukmu
Mich., Fra 29.——30. August Mo
der "aabnedes med Hsjmesseguostze
nein-. Kredsformanden tjente oed
Alteret og holot en —- fnnth W
—-- aloorlig og god Aabningspkæi
diken over Joh. 1, 31—40: »Je
suå Tom den isgende Frelfer.« Der
blev betonet, hvorledes baade Gut-,
Djævelen og Mennesket fsger. Gud
skabte alt herligt og belligt. Men
det lyttedes Djævelen at tdelasgge
alt, der var herligt og helligt for
Mennesket. Ved Syndefaldet hjems
faldt Mcnnesket til» Fortabelse og
Skaimingen blev underlagt For
krcknkexighed Men i Tidens Fylde
udfendte Gud sin Sin, der kam for
at ssge og frelse det fortabtr. Han
vil ogsaa her We det for-tobte·
Mennefket Itger bestandig eftek
noget, men manqes Smen gaat
ikke ret hsjt, man sjger tun det,
der et paa Jorden, og derfmz tan
man tun tale ret om det jordifke
og derfor passek faadanne ille for
Himlem thi for at komme i Him
len man man komme i Damms med
Dimleth hvilket ster, naqr et Meu
usfse ladet fis finde af den Wende
Herren Mem renfe mig? St en
Huld Osngioelse til Herren iktc et
Tab? Man äkke Guds Vørn —
i mange Tilsælde — megen EI
gem merng Higen og Jagen ef
det jordtsfe —- bindrek dan i at
gpre »Hm Trin« paa Helliggøreli
sens Vei? Apostlene troede og fik
Kraft »Krsstus« Mke Berdslighed)
Jeder i mig« Tiger Av. Paulus.
Og »dem ser den Fadens Gud
hellige eder ganfke og aldelcs og
gid eders ganske Rand, Zjasl og
Legane man bevares ustroffeligen i
vor Heu-es Jefu Kristi Tilkommelch
Han er trofast Tom kaldm han ital
Og gite den« .
Fredag Estermiddag aabnedcs
Mode-: med Andagt ledet af Ste
detss Pisa-ft. Eckretasrens Newport
bøttes oxj godkendtesk En Navnes
lisw over Msdets stemmebcrcuigede
nedtegttedes, men den vil jeg as
Medlidenhed spare dis, den- entelte
og »ka.« sor; dog btk der nistet-es
at alle Kredfens Pest-stei- daode gi
oet Mode, ialt 10. As Lkrgdrich
ter var der U soruden Kredicnsis
Kasseretz i alt 21 stemmejsserettis
wede
! Formanden lwite siu Jndbercti
ju. ::m, fom sann-de o! Tat oa kHI asde
lovcr den »Der ming Herren smr de
itre et Kredsism mm osgscm der Uns-dar
Indien im- Jar oift ist I sssrqiemt
JPaftorerne Cis-r Pera-sek- og JO. P,
-:I?jclfcn samt Mr. Lan-L Andersm
Iblc H- dit bemnt at zwei-new For
mande Je Ade rcmknx Rai-schwen
Kapussrt Some-:- og Meu- fenerc be
sunden at ..1rc rigtiq as Post :.
-M. Äneis-an og Mr. Hedegaard
T t Catili- Emne »Hvok:1aa Lan et
LIkextnefke v:dc, at det er ist Ekelft
Misnneste«, Mr indiedet as Past·
I. M. Ikielicxt III-er ist-et neglc
Lox e::mu:kter as Jndiedniagm Tet
or et Enmc alle burdc zare inte
ressiert-: 'T, det fotudsasttcm at man
kan vide om man er Erelsn Tenno
Viden er jfke en Hosedets, en Bei
tegningenS Videm uns-! en Trog-m
den. Man Lan vide det If der Zor
hold man staat i til Verdcus Irrl
ser og de: rem- Forhold er netop
et Trossorhow Jkte vlot en ijiftorjfk
Tro, men den Tro, der Lan figc
,,han hak genlsst mig for-todte og
fotdsmte Menneste«, den Tro, der
can sige you er,min Ztelfer. Og
det er heller ikfe oanfkelig for Er
lige Menncsket at vidc om man hat
den Tro. Man san blos pksve, om
man i sit Dressur-hold staat i Kæts
lichedss og Lydsigyedsfokhold til sin
Frelsetc »Da-sont J elste mig, do
hokdet mine Befalinget«, iiger Je
sus. Man tan prive om Kasttighes
den giver sig Udsiag f. Ets. i gode
Gewiß-get Om Kcekljgheden, hvis
Natur, det er at ofte, oil ofte noger.
om man hat Tatofte at bringe for
Ftelsen. Man kan prtve sit Fochold
til Sondern Herren steifer srq
Spuk-ein Don itelset ogiaa fra syn
dige Mennestet. »Lader eder ftelse
fra den vcmartiqe Slæsgkc Man
san mve sit Fochokd pas-for Guds
Mä» og Rinden- Midler, der-pas
gis-et man ice Sjip for noqen
Pris, »du tun J stole paa«. Sau
l
!
f
i
l
TO
taugt Indicdcrexk
Zrclfc Urnosæuer Sara El Erklsft
Use-nieste zur fest at der Iar i Zank
Helocdc er den merke Baggrmw wir
Zreliexk El Erz-in Mcnncstc xrxir
paa ex Helche. - Man Lan Haue
megen Religion uden ax saer Frem,
uten man can ikfc nasre stehst udccx
at have Religion
wrong Morgen begyndte meo en
Pmsditen as Post. W. C. Nielsem
yoorefter der Var Genoalg afKtedss
ftyrelse. Bast. Rom-up —-- der mast
keligt not not kommen til Stehe-—
blev budt veltommen og give-: To
leret,yvi1ket oeltommen Past. Ic.
besvarede med Tok, samt den Be
mætkning, at han oilde siden merkte
fig, om han vix-selig var oeltom
men. Hvordan man han nu runde
det?
Komittzem der havde Formandens
Indbereniing til Behandling, tap
portetede, fjlgende blos vedtaget:
l) ,,At Kredsmsdet opfendet sin
Tat til Gud for hans Rast-Log
Velsignelse over Indiens Arbejde i
det fmmtme Aar.
2. »S« Krebs-m udtaler sin Tal
til Mission-er N. G. Jener for del
Arbejde han hat udfjrt i Mel-sen
i« bei Mdne Nat og apmuntket
hqm til at WILL i det sammt
spot
8. Dei weilst til Kredsftys
reisen at erdue msd Mist-wen i
W, Jll. for Mc Int«.
c. sct W »de- IW i giv
uap oc Ismene- 100 Voll. for del
DoIL esng as den Grund, at be
velftaaende og rige med desto stet
re Rede-boan og Taknemmeüghed
fund-e saa Besting til m bevise
deres Kristentto, kegge den for
Tagen, ved at yde en rnndhaandet«
Gar-e til den feren. Kirkes GEW,
»Reformatiionsgadm«.
5). At Msmtdet denstiller til
Ungdomsforbundet at yde 50 Toll.
til Student Mute for det kommende
Aar-.
ti) ,,Ktedseu Instrr at ,,Trinita
tis Seininjakimm slyttes til Nat-ine
Wis., wen er iidt amgstelig for
Tonken om de forsgede Udgiiter«'.s
Men da hat-de vi rigtignok heller]
ikke last Post Sangs Artikel
Tet blev ogscm henftillet til Kred
sfens Mah. at der garlig holdes et
Hedniimsmjssieusmede i hvet Mgh.
eg at der ved soc-dank Meide oftes
til Hedningemissienem
Andet Ema-: »Den feren. Kirer
Lspgave overfot de i Amerika fpdte
unge« blev indledet as Post. N. P.
Njelicn Sfal ganske npgent net-one
de nassemlige Punk ter, kworsm Jud
Jeder-en samlede fix Her ed mg Jst-it
galdet det ein at rende de unge For
Herren« CForudfax Iel ein«-m at de
et tobt for Herren-. »Hm dem no
get med fta Esndageskole sog Kon
Eirnmtonåsundekoisning. Gier dem
bekendt med eor Ealmeftat«. Ja
lmorkedes man det prakriferess sag
leise-Es ad over Linien-? Lochre dem
täs ist elste den Tut-I Zirke, vise
dem bvad di bar, osa smad de andre
Saus-fund mangler-« Here dem be
kendt med vor Kirer Arbejde. Give
dem gode Blade Og Roger-. Bose
dem gebe trifteliqe Zielet-. Alt
fctmmen gode Rand, Eortrinlig Vei
1ednjng. Bote saa Teeri eg Prof-fis
kunde gaa jasmn oq futukt Haaexd i
Haand.
Stadt-gen var en thtelig stor
Tag i de«n lille Bn Ins-Zank Om
mncns Zoll niedre hist not saa
qsdt frem. Meniqåksdssnlket Im
Nrecnvillc Kvxdkt mr til Exedse pag
nong fao Rast. Lin Tcl gav ogsaa
Mode Era Eidam Kaldct Naat man
undtaget de to Ihre-work »Den
Tot-. Kitte« bar doidt 1 Muse-willen
saa hat der sicher aldrig for sein-et
somit-i faa Itor en dani! stärkt-sur
famlina pag didsc Same To Mc
njgheden om Zondagcsn heimste am
trent 500 Menncfkcn san tcm num»
auflas Forsmnljngm Zondag For-z
middag til mindst JICL Ztcde
Pisa-it holdt Stristctalc og Bitt-stot
Ventsen pradjkede over Tage-IS
Evangelium Dir-n bartnijjmigc
Samen-Ema Denk Evmigcslnmh der
jo for-meist handle-r om Nwitetcrrs
lighed sit en god Anocudelsc. Es
ietmiddagcn gjk med Bann-gide
tieneste oq et Jndlodningsforedwg
as VIII Berti-elfen over Eis-net:
»Hvoki beste-at den stelle-we Tro,«
eftetiulgt as fette og uswdvanlige
time og syndiqe Udtalelser am,
hvori den seelsende Tro bestem-»
Indleduiugcn fkal jeg ikke Tiefste-»
men henstille M Jndlesdeten at sen
de et Pat- Spaltet as det Stof til
»Danfketen.«
Nu du«-;- :-.-.«1 vix-g nat gis-»m, m
Its-Max Estkrincddaj bit-O Vassor
:7«·c1x1ru;),·1s·-.1.1 Im Imodc naT
fazxx ---- Eins-Um lot- pkm -—- mec:
DIle Izu «11-.-r-:- Tini-, m Past. Jkaa
rupik Tote Un urt Um Hin-m U
gik zsist Um tät Dienst Zwi- m ug
andan o.: andre namsdc den mle
Dc Eumrixmnsdcn Jukidlcrtid tot
man unt tro- at biiver dcnne Zog,
som disk er destroet Pair. Naarup
at bmre Ermi, en H jertefag for
en lille IN troendc Velftaa
onde Misnneiker i den forenede
Kirkxz sag kan de LIMij naaeå
uden Vnnskelighed
Vi haode et start og meget tkavlt
Krebs-made Om Msdet vgsaa var
start for Herren et jo en anden
Sag.
- . Thomas Menighed laste fitf
Opgave godt sum Vækt for de man
qe Gckstekz en 75 Gester var ind
meldt fom logetende. Dom-, mange
der var Gæ7ter fka Nabomenighei
dekne hat jeg icke rede paa. Kein
derne isekr tillommer —- vil ikke
Tige, fom man stundom can lasse —
Ærem den tilkommet alone Det
ten —- mange Taf for den i alle
Maoder gode Dpvattning man gav
os
« Port Kredsmsde havde et shnt
Forspil ved at Persi. Vers-lieu frq
Mit-Wollt med custru oq 12 as
sine unge kom hettil noqle Daqe
sit Met. De W for Als-l
dst ins-set en M Nskke Kot
Myfomdefanslmdeherogi
Uhu-p- ligefom de W Mc tm
bet deet i Tit-feist Dei sm
Mkmuthatdemeftsz
Mc Bilde M M Oel If de
GMWttlctgmdenw
wes Reise Gent Guds Ord her M
»i Hirt-te og Rai-( —- Bsi km tun
opmuntre de unge fta de fokstellige
Mensng til a- gtre lignende
Udflugtet, Rilke san bringt-« rig
Velsignelse til dem felv oq ver ket
lcs Vjtke i Ojem Skok oq Mrket
Gib soc- det m get Guds Ocd,s
der lød i bis-se Dage, maa have
saaet et Fast Tag I Dort Falk
bist Egne, Gud kjl ZEer formedkslst
sing Bism.
Osn Mandagen hoidt Ungdomss
fort-under as Jll. Krebs sit Ratsins
de. Bette eetaats gomle Vorn Fest
helf godt ud. Mcn at dct ogsao tun
er et Bat-n kunde man not nimm-»
naak der f. Eks skulde Lage Bes?
stemmelsc Men villig Tom dct Ty
nes at me til at lade sig made
skal det nok blioe til Glæde og
Vclfignelse. Men fowvrigt vedkom
mer det jo vift ikke mig at ke
ferere Era dem Mode. Fokbundet
vil selvsslgelig sekv lade tun-e fra»
fig.
GrenvillG d. 10. Sept. 19131
W. C.Nic1fsen,
Kredfens Zekketsrr.
Roglt Judtkyk Im tu Reise
i thirty
Af P. S. Vig.
izxunetjp
Men, jcg Mode tm glcmt dc1«1
need min Wen msiuc Bestcmmcslfel
Til bestem Tit-»Im jeg C. Ras
musscsm Tom det altid ck mig en
Fotkmjelfe at samtalc med, om gam
le cig nos- Tagc --— og Danksere i
Amerika Jdet Leg bruget dcttc
Nimm kommst mine Lasset-e natur
lizwies täl at mnke Paa Bogen om
dette Entste. der je endnu oemek pack
fin Fuldendelse Natutkigvig mlte
jeg da ogfan med E. R. om den, on
kalte cndda kriege-: med LW betont
Tit Lasset-ne vil im angsaende VO
gcn kxm sigcs w Ting: i. J bar i
Virkeligbedcsn Eaaet more for eders
Von-Je allerede end J mcd Rette
funde denn-. Tet vil tin-er den gis-c
um NOT L, Tom lmr nogen For-stand
;s-.««i, tmad ct saodant sit-beides Udi
give-ch- ioftcst List er E. Rai-muss
sen-I Zeil, at han« Fom oltid, bar lo
Vet for meget, hvilket jeg heller ikke
demn- Gcmg glemte at lade ham
vde og mt lade edet disk vide. Det
var dct me, tnen Mc det enestrs
L. Bong Zortsckttelie vil komme,
sauste säkkken »Im can ikse gaa i(
guin Nrav sont en asrliq Mand, ist
W faat den ud,« sagde han. Der
akbeides stoqu paa Zortsasttelfem
men det et ikke just Zwist Monds
Eaa at tmuw udssre et scmdcmtl
Arbcidc —- Nu Mc met-e om den
sclsL
XI Ef«:)».s U ’!i. »Ur W- ar ji«-I
, »du-Exil Ucoerrns Reh-nist
32211 Txtnkc Inihrrduky Drum-ri
.s«k :-.1r.-n"892.-mdc Mand sxstte Zog mikx
spuken-:- tkWt as, H Zmntaicme
med ham vil jeg lasnge mindes-, has
:s«.-Ls·;:im Orn inmgcljsze Jlktmh im fis
vlnlcdnixu ::E at Ijlbringo i bans
hyggelige Hjem ncrr ved den sinnt
kc Lake Washington Lm diåifc Li
nicr Milde knmmc Imm Her Lie.
send-» m nie-d dem en frkrliq Hil
iksn 211 Emm H Funktle med Taf
Tor den Uustnjng Im set 1Iodt Ojcm
der Ins-E dxsrisc Tlog misg i Mein-! Es
tcst at hark- sovet endnu en Nat paa
Nr. »H, Hotcsl Frye, bmav jeg mig
nasfte Motgeu, eftet at have bei-at
en Gent-teuer i god läd ti( dcsn
store »Du-am and Washington
Nailrosd Station«, sont liqger ligc
ved Eiden as »Den store Nordska
for Reiten. —
Jndcn jeg for-ladet Eeaule, man«
ji«-g ikke glemme at sige, at denne
By rummer holt man-ge af«vote;
Landsmænd. Det kan man bl. as
se der-af. at Dunst Brodekiamfunds
Asdeling her tckllet over 450 Med
lernmer Ligeledes findess- bek en
lille Menigbed as den danske Kir
ke, hvis Præst jeg fiden traf sum
men med i Tacoma. Ligeleses sin
des her en daqu Boghandel og Vog
tryfkeki. »Zum-ftp Publistsing Hause»
of the Parific Tonst«, hvis Eher
He. Michael Salomon, udqivekj
det smukke Uatdstrift .,De fort-new4
Statees Dunste Almanak«. Des-i
væac sandt jeg ikse Tid og Lejlig- !
heb til at hilfe paa den mode Uds
given mens jeg var i Byen. —- —
« Reisen gis nu til Taro-um hvorl
fes tog mit Wie »stopovet« i det
www-tret i min Reifebistorle, det
Hm hat, W i Sma- M
Mc reader miq til at me den·
iikse lange Reise mellem de to syer
IN. ME. Neu del- vat je
ist kendt sieh Somit-tem- foa
For Tale.
.-Ui.smlnt(-l«v XII-— los-H 5 incre- trmst in Hintr. XV-«
lucxstmL mljuinth the« «(«r»w(sll ll()n«-". The Linni
is wunh Uns prnsc »Ah-C Unmit- isi wurth sIt-(s««(s«,
»Hu-r kiuilslinsspkk in HHJ n-Ii:ur. This is- « liargititk
Yuu Hin inxvestjgittr thr·-1(-)isui »Mir-·with-Musik«
Prin- sur All JOHN-EIN
I««»r thrms »der-« tsr wrstss h
Robinson Realty,
Blaik, Nebraska.
udmærkecle nimm-ersinka
:«.’c-X- «’I «:« » -’«- Hi el "-4-1-«(--ik!x list-! Ums
« HI, t·,«- »s- ’;.«. Is« X -«--—« -.-·I-k-.-u·qn»-«1—kcs K:.-N.««1
.,.s.«. F»,--»: Yx ;..I: !.-I—’« «»;H JXpV Us· HAVENOO
,« »z. »N-; !:«.. s- I’«.-« ; 1-v:-- 07 M« f. - IMHH »;H- j-. dslj k-,
, » i, ; «,.—«-. -k -s--k«1 l."»«!·- Hm lIusi « UT
Baker kamt So» Si. Month Minn.
En Minnesoia form «::s;«.«;;
UJ XI I.I-,·- q-- .,Xl..« ZU fo-: ! I« XI --’- HIITUEWI is«1
g«-f--ITJT«; -: X- «, !l«(-) s.s:’«-«Z—.-«.’»' Il--’«n H«1'U «x«’—k1«·(l,!1
L- 1H jus« www zi-« - .· Is- —-« »Als-I l k-- x H.os--1---k.u:1·«!i’.
j. «l« l« NN..X1-sk.1, Eli-ist«
s- Vil lJe kgbe aller sælgaP Y
Dersom De onsker at kobe, sælgc eller bytte chns
dom i By e’1er paa Land, da Met- vi os sorvisset om. at vi
kan være Dem til Tjeneste. Vi hat Ilere gunstigc Anledi
ninger i og omkring ved Blair at byde paa.
Besug eller tilskriv
Rovinson Mem-, Blatt-, Uebr.
L J
«
hrics deeu genuem et wird, fuldt aj
Fr:sgtt)avc1. Bcd Dplysniageh fom
jeg sit as en Dame paa ,.sniotum«
non Bin-each —- et saadam fän
des nu pack nassten alle jtsrrc Jeru
bancstationet, — fandt jeg snart
Vojcsu ud til Nr. 840 South Pro
spekt Eiter-t, twok den gamle Mtsx
Ftederik Petersem hendes an og
Sviserdamr book, hvet i It sinnt
Lcy blomstekrige Hiern
Her sandt jeg i Sandhed et Ovi
lefted bat-de for Zjæl og Lmeme i
det Pak Tage, jeg tunde faa de at
være der. Thi hvor hviler man
bedre end i godc, ttfsme Vomer
stiftabS sog fiylder de tut-onus
Bonn-et hiertelig Tat for de Syste
lige Stunden chg var sum-um mich
dem. Ja, Taf og kkrklig Hilfe-n m
Eber alle ite Beiwerk fka mig U
mine.
Ved at samtale used den gamlc
Urs. Peterskn kommst man paa
en wende Mache i Betst-ich mcd
den danste Missions Historie her i
Lande-t, og des mete end i en Hen
Mensch Qun 921 Donov-:- :!I-«.1:c'fs :—.:r
nhsd bxondt de Tanslic : »arm«
WE, du- iantlcdci onc nasse ler
Hist-:- Forlnndclsu Judex-. der imr n.
gen Jaan lirfcliq Aktion-W str
j Unndist Eisen Flnmsdc de iU 1:l
Cnmnii Mcniglnsd, blandt inni- n«
jte Mc lcsmnnstz de var. Estcr .n
have lcht i manch klar i kllaunky
llyncdcs Petersen Familien nd pas
en Form i Ell-Horn chnlennsn
tot, saa Vidt jcsg ded, var del svrst
": Fiksetne i fort-ich Llarlmndndc
Ogsaa her var den-s gasstlkie Hjctn
et Samlingssted lor Gnds Nigrs
Von-»Ich Eiter at have Folgt den-L
Fakm Sud for Eli Horn og lobt
en mindre llge ved Hsjskolen ag»
levet pas denne en Dcl Aar, rejich
de gamle ud til den danlke Nybygdi
Enemclaw i Washington, der kalte
ikke saa Ell-Horn Zoll i lin Midtcn
De mente, at det flulde være gaons
ligt for Zked Petersens Helbted, der
efterhaanden var bleven daatligt,
at flytte mod Beit, og dels soc-di
de der kunde væte i Naskheden as
der-es enefte Sin, Christoffcsr Pe
tcklen der alletede l flere klar hav
de haft Fotretning i Taro-no, Wash.
Der er nemlig like ret Saugt fka
Enemclaw til Tacoma.
Her levede de gamle Peter-send i
nogle Aar, men Las-tollen offer
gmule Fenster drog dem tilbaqe til
Slk dom, hvor de bog tun blev i
sag Nat, fst de attet kejste Pult
dame Gang ttl Tacomm book de
iaa bngede Hug ved Iidm es de
,res Gift-. For henved 4 In M
»He Mle Ind. Wen es han«
Mira er allsu m- sst —- III
———q
Tcl i Zmnfundetcs, san oci Vom Um
ch »so-me Beim-ers Be 021 Vet, im
umnge er de Preise im yendeis nu
gmnle Hamm, der km Aar Eil Aar
Finder Ve; 1:l Von-net rund-: oms
tritt-Ö baadc : Taumart og der i
Landet Mri Veto-sen er »Um-'
til maage af de nnge Minder oq
Mal-nd, der i de Aar, Mut ievede i
Eli Horn, var Mem-r pag Hsjstos
len der. Og nagt der nu t Som
mer samt-O, fom nd dank-eh mang
af Stole-IS gamle Eli-ver M Minde
fcft i Eli-Horn, Eil dendcö og hea
dcs afdpde Monds Nonne Mc pas
knien-ges Lasber ogJ nmnges Tan
ZLcr nie-d Tat for, Ovad der mtdte
dem i deres Hjem i de fvundne Da
kge. Gud give vort Sankfund mang
»af den Flog-J Mem, daade nu oi
The-r eitert
, Tet mlde Lage alt for ausgen.
baade Tid og Plads, out jeg her
sinlde nckvne de mange Landsmcmd
og Minder-, der tout mig vertilgt i
Msde under mit com- Besjg i Ta
coino. Dog maa jeg’ navne mit
Hugswldcrsfe sra min Tkænqseistid
If Ell Horn, Miis Thilde Vlies-.
Pouiicu Familien Fta Lack, WIL
’Mt. og Mk5. L. J. Hause-h Pup
Hstckue P. N. M. Catxien og C· M.
."—--«x-!s-;kI-s:1, I Mr «e.s«.:!-:.:, U
»Hu r du« .-11 M «·.« I.r ,TI f :
.".·x:—:1s, «-«1 1ffss lekkksr L - :«.:.;
jH szks .!..«1«:u-: Iuk .;.:::. Pisis
;!Ik’.1.)5(sn ’m Durch-nur« I.«-’ - .·«:.!
:c:1 Jisxsxr .k-:- smx .«.«1« : L.1 !:1t.1
Ist-« Unruh- firkc kr.:.« Axt-.- ."(
fis-Jus m t zum-» Luni ins-.
hin-: Zum lcm Tng i Z«.:,1-.·:.. unsr
our ,;1.1d- : Im ;;t.«.’7pr. Im Unskt
Jst-rh- jmr i-.«1 1-ll-.- .I.!«"««--::xjn-D : Io
»cum.1, sur km Lsxisonks as Use-«
Carlscn, m Hans-« Mond, der :«?
ligms tilkmms Don Jokch Ins-wiss
Haut Wlficr zisg Tak, for at zig
Eil kurz Tut ikke soa lgdt out : del
tmusfc Tor-may kdn Mr Haner
toa uis nd prm en laan Zur i sia
Antoniube sont Zorde as hanc
sljntc Tom-r. Tet rtldc tun trust
ns Lasset-Ah om M Sorspgte at bcs
Etrusc-, kwad jeg san. Dei-sur Tknl
km tun nkwne dct minnt-»Ic- »Ern
Dxum«, der hat Tit-der »l, :-.s-.1 im
sfer ckkc hvot man-Je Zahlt-is Iri
skucke ellek TilkwrCm disk i m cis
lang Rundkreds san 71dd.s, den en
Kløvets og MajssLand
i Central Minnesotm4
Mantis sont-many Ich-ist« Sk
lsk, Tolosanen rinnt-like Print o- VII
kssr. —- sit-is pu- quslsk Ul:
A. MURRÄY
Wissen-. sinn