Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 22, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - ««- xx
»J- s s - "
as slz 82 ·- 63 V
LIMITEDle I
WWTD mpIsn W
DWSH W W
EWCUHL wem-r MW
LHIHFT ’ M must «
mMÆ es W
OOCO
».· .«,·. -·-.«-- ·.- . s«·---»,-- -—«
. l ·-o«.0. O-«1«-«-«. sub-NO I O-. si««.--«-.·-'-«««-.·-«·«s—s
ssssssssssssssslssssIIIIIIRIIIIIIsssssssllsssssssl
s »-:O:·:0:T»!-Y-zs.t it « , «
Blait Nebr» Lusdugben .«. Septembet 1915
Entopaßkigeuz gang.
Von Hindcnbutgcs Hm- lmk indtas
get Vilnn og ttuer sen tktis
terende Namifoir.
Fraafkmkkndeue rpkfet freut pa
Wes-fragtest.
Sjtmumnm : Ost er foraudreh
men ihrva til Wurst for Muster
ne Noahs Tage Lød Meldmgcmc
paa, in Tuftcrmsk zremrufmng i
Jwert Feld var sagtmm og at Russ—
ferne vsd dem taurckc og kraftjgekc
Nod-stand Paa den imtdre Etwc as
Linien gjotde Rusferne endogzrmts
gang og toq flerc Instade til Fan
ge. Mcn von Hände-sban iom soc
rerodc zum den nordrc Ende abgi
ktiem blen ocd at mkke frcnh ind
til Russmw Faa fäg nødt til at so
give Vilnm og imidtcrtid Var-de
Tyskmw olanlcut m einsam-um
Æwgclfc osr at affkæns den reti
rasende Norm-on ska Vilna Tile
getoget. Hvad Udsaldct as dcnms
VII-Wolfe fkal Mai-, dct bar man
onst-et spwndt paa i de sidftc 2 1 3
Dage, og er det cndkm til Morgen
i Dag. --—— Fra chtfromrn komm-or
den Melding til Momen, at Statth
masndenk csr fat over Nisus-Mome
Kanalem faa det san sc nd til at
der er ved at komme Liv i Kommt
der. — Dot wars-. som Toskerms ogs
faa bar taaet fat samtnen mcd Miti
Vrrnc inwd Scrbernc. -—— Fta de
andre Slogmarkcr meldes intct as
Vetydninq — Daasrapport spl
gen ·
T o r s d a g. « Teuconetncs
J iAchnse imod Nusserne er langsqu
meke end tidligere. Briterne vedtos
Her et not Kriasxaair. swkt 81250
M,000, hvilksst ital bringe der-»so
Krigsbudget tjlfammen ov til M
310,000,000. —— Rittde 3,000,»00
F Mir-w cqu fix-tm iig m den vkikisec
Land- og Sokriadfmrka Meldinaer
fta Holland wder paa. at et Zis
flag i Noth-en uculigvics er paa«
gewende.
Fredaa. — Haut-d Kaum mel
des am fra Ist og Artilleriflag paa
Vesifkontm Viderc Fremgang for
Tofkekne i Retning as Dvinif i
nokdvestke Russland miska der om
fra Berlin. Ruf-ferne bydek haards
nakket Modstand oaa mange Punk
ter, men de wite-sstrigfte Styx-set
Ast-, sil. der-es Forklnring, Frem
skridt pas alle Punktes langs den
Istre Slaqlinie — J DvinsksSeb
tionen er de mifc Erz-over sum-:
nasrncere Jocobstckdh N 25 Mil
Nord-It for Dvinif bar m- wnnkust
. Aus-ferne over paa heim Eidcs as
Dvinaflodensps Omtcsrnt i Midtm,
Xiac Oft for Watschmh var de mik
tftriaskc Tropper indtnzust Vom
Musk, og det crklærexs at Irrt-to
ret, der liggek molk-m Priori- oq
Jafcolda Moderne« oafaa er i do
res Hænder —- Pan den wim
Front oq lmms den tstrigsssitaliens
We Slaglinic kasmoes der kun med
I Artilleri ou ttlinmsladende udcn Ne
fultat as Vetnduin,1.
Ost-dag, ——-- Von Hindenburgs
Arme- er nu vel paa wes-s afdvinst
Mlna Jernbanem dem-I Armutan
, de hat- naaet oa bis-at Born Vidzn,
20 Mit Ost for Linien, baadchinsk
da Mino wies- Den fiditc Vo, fom
Rusfekne en Gan-g sør bar sorladt,
er after hieben overladt til en »Hm-,
fom tun vil sagtne Tuskemeerenp
Mknins. Alle Regeriimtzinstimrioz
CI de steile Fabr-Wer er allckcdeY
le til fkkre stehet-, on den ri
sse-Ue Pest-listing rr fortrukket for
IWUSG fidm Der vil timeligviö bli
ve giort starke-e Juki-g paa at
holde DVMI M den im- Doma
flod. —- J Centeet er Situationen
mäsntlig Merkmer —- Mars
— Ists-o m absolut U hold-»Stil«
. .MkGalicien bar ade- Mk
m Glieditwiiom at sit-. Ku
j syno- chsplut at M m
. Me- Ordegtaug
s IIIW two- « »in- dem-.
r—
l
Ein chitmtitet, «: dvcrt Fald for«
der same —- Tis allicrcsde Tropper
zum Mallipoli synes nasrmcst at Zwis
dc Hqu mcn fordme as og 111 as
mrkjsk Artillerjsp —- Mm Vcstfron
tun fortsætter man Ilrtjllerikanmcn
uden fu«-re Resultat
andka g. « Jføigc e: For
lydendc fm Berlin ital en ftor tva
Hast fonds-J til Gallipoli og hjaslpc
Tut-term-. — lena, beddcr det fra
London, er mc saa godt som be
lcjrcst jra tre Sidcc Von Matten
fcns Troppcr er kmaet til et Punkt
Mr Bin-ich 37 Mit End-it for
Vom. Vilnaäts Besiddclsc vjl give
Tystekne Kontrol Mr en Dei af
Jeknbanen til Petri-grad, og de hol
der allerede en Del af femme Baue
Mut mellcm Dpinsk og lena. —
Pan den fandvc Ende af Kamplinien
seit-er Rusferne, focnnlig ital de
hanc taget l,300 til Zunge langs
Zittipaflodm Pan Midten as Li
nien er der liden Forandring. —
Te Allicrede skal have anmodct
Vulgakien om at udtalc fig og be
stem-ne sikz paa en as Sidornc. —
Den tyskc Regering fyncs oillig til
at befragte vor Regecings Beviicr
i Archiv-Zagen
Mandag. — Endelig cr der
Inkkedes von Hindenbmg at indtage
Vilna, og ved en hurtig Bevasgelfe
Nord for Bot-n ck det locke-des cha
dcn ncrstcu at omringe den Del asf
den russiske Hm, sont kæntper i
Triangelcn mellem Vilna, Sich oa
Atem-, og dest sont-T iom qukekne
haaber. de denne Gang ital gsre
on god sannst Men Rai-ferne hat
Ums tit, at der nat kyneg dckep
Tropper at reddc fisg iud af denne
Knibc fotn of alle tidligem —
Lin-r London welch at man me
inst-, angakjen staat lige over for
en Krise. At fortsasms Ein Neutralitet
nnfek man for Malt. Dot- tach om
at danne et Blostdingss—5iabi1wt og
at facnmcsnkalde Parlmnentet first-T
Tirddmx »s— Von Hindenimrgizs
Operationok onikring Vilna nam
nd öaa at nfsfasrc de- Ik-nwk-.-s Tili
bagetog, sont sorsvarcde Wien Lin
det Fkal tolle-s, del-um tun der end
nn kun armes-, den officicllr Mel
ding fra Berlin Wer blot: »An
gkcbet ntod Zjendetn der retireret
fka Vilna er paagaewnch Petru
gkad vedbliver at ndtale fin Til
lid til at Rassen-ne kan nndgaa den
Fældu sont er fat for dein. Der uds
talcs den Zank-, at Aus-ferne i duckt
Fald hat inact den-s Artilleri verk
ftsr Ttsikernc kom. --— Syd for Pri
M Distkiftet kontrulmsr kdiiiisfcrms
Situationen UNdmt U plagcr den
tnfk·k1stris,15kc Eil-r i »Mit-im og
Volhnnia Zkøm Inshsrnc mit
lmr Okrndcrncs suldc used at dkioe
Nur-ferne tilbogch bar tu- tunncst
affo lumdk Mund og tmumur til
at bin-we fin Illliekedk imsd chr
bem« sg disk paaimag oisikikslk at»
tnfkc tmnoncr kmr kmtagct Kampan
mcsd set-disk Aktiilasri tocrs over
Donau og bkunqct dcst til Tuns-heb ’
— Pan Bestimmt-n synos dot, sont!
der vedligeholdes en tiafbrudt Ku
nouild M begac Sitten og Jldetr
fra en britisk Flaade qsk det livs
ligt for Taffet-ne vaa Kosten as
Beiwerk Der er dog intet Tegn
paa en almindclig Offenfikx — Der
toges spwndt Interesse i den hul
garfse Situation.
JDag til Morgen. »i— End
nu intet »defald as Operationekne
omkring Vilnm men der ist-fragtes
at Tystetnes omgaacnde Beim-arise
om den tuöfiste Smer sont lænqst
foksvarede Viktua- stal Inst-es J Lon
don for man mtrkt paa Stint-mein
Von Hindcnbucgs htjke Fle ryts
tm- fmu og ligefaa Prins Leopold
i Centrum-net oq Natioer er uden
Ietnhaneforbindech —, De, Allies
redes one-su- Oaab om at redde Stil
jlingen liager i en Meldknq fia Pa
cht, at Franskinwdene et qmet over
RismiMarneRanalem M der
FthM fra Berlin. — Maga
M wol-Unsrer 100,000 Wand
aq- ist W kam da me
ins-- Wiss-s-v W Mam
Gesandt Tumva tin-leiteten
Washington, T. E» ZU. Zust.
Den kssirig-Im,1arsfe liscimidd Ir.
Conimntin Lnnida, var i cn Stri
uelie til lldenrigiksniiniinsr LanfinxL
imsrkt trittst-rot den Monde, den
ainerilanike Regerinq hat beliandlet
limn paa. J Zkrivelicm der fokinslzn
or en Protest inod Regt-ringend Op
tmsden i DinnbkiAiiwren, iorslms
rot Gesandten im Haiidlciiiaadc,
Tom lian ikke Dem nagen Munde iins
disk iitilbørlin· san liaode inldiiasn
din Fliet til m medde iine Land-J
inwnd i United Stute-J at de iil.
lfBin-inillimkirnss wom- iier tin-in
ialden til StUi. naar de tog An
iasttclfe i ndenlnndssc Rai-kiffen ioin
leverede Kkiqsinatcriel til Hin-ine
llnanns Fiondcr Gesande bekla
ger fig stirrkt over, at lmn ikke lnwdc
inld Frile til at flirrt-spendete
med sit Lands Regeriim, og at den
anwrikanskc Ernst-r lxwdc tilbagcs
boldt et ai lians Telegrainnier til
bans Hjcsmlanty og at et af limis
Telegrainimer var blevet offentligs
qiort inod bans Ønfke
Regel-nich hoc foceløbig itke so
retaget iig noget i Anledning ai
Dr. Duinbas’ Protest Med Densan
til det offontliggjsorte Bebt-gratu,
vil denne Afsære blive anders-Ist
Hvad Dr. Dnmba betlager sig over
hetmgteö imidlertid sont tun Mont
stændighedet. Hvad Regt-ringen
fandt sig beva over, nat Dr.
Dumbcks Udtalclfse oni, at efter
lians Mening knnde Fabrikationen
of Krigsinateriel i Bethlclieni og
Bildt-Besten hindre-s aldeleäs ellcr
i hoert Fald siasrkt disurnanisensix
lwilklst Doktoren licwdc ndtalt i et
af de Atem-, ioni blev inndcst hoc
Mic :llrt1.iiball’-,« der lilen kirreitiwt
i England
Sclvsnske for Philippiusthue
«
Wasl)mgwn, t« v» ZU. Leut.
Admincstratwnen gør stg rede til
at presse den faafawtc Izu-cost
uwine Judcpcndcmc But mcnncm
i uvngreisscn uasjtc stiiiwm tilTrods
for at Efterrcmmgernc jta Der-te
jkke tydcr pqa, at en Udoidelse as
Zelvstym for Øgruppen er Alma
,deljgt for Nækoasrende Amt-misera
Yiostkstx hat ! Anledtuugen sur-wer
,.Censuren« i Krigsdepartemeuteto
Vureau for Denn-, lwortil Meldiui
gerne im Pisilippmcrsæ indlisbcL
titcgcringms Plan vil dog cui-de
smsrt -.Ws)«’n·tandv Flere republitans
sie Hunger-singend bl. a. Milier jra
anesota og Bring-n jra Illinois,
hat oplwidt sig paa Philippincrne
for at anders-ge Zorholdene og cc
tomtnet tilbage mer-.- besluttet paa
at bekæmpe Forslaget end nogen
Sind-e
Adsniniitracioncn erklasceh at
For-holdem pac- Øerne er hehre,
end de wogen Sinde hat umt, og
at der illc hat værcx Uooerenss
stetmnelfcr mellem Militasret paa
Øen og de Jndfsdte i flsere Moos
siedet-. Jenes-Willens Modftandere
etklæref Pan der-es Side det ftik
modsatte
Etat Oaa Ammunith Wa
shington, T. C» 15. Zept. J Fi
tmnsdemrdismentet et dkst pas Tale
at sketnfcrtte For-flog um Etat Pan
Krigsammunitioit En saadan Etat
nil bringe csn aus«-Im Zum i Etat-s
ing-sein« Chor-les M. Schwab er
miuftiq strmt for Platten, navnlia
i Botraatninq af Ammunitiotwsa
brjkuntksrnes starr Dummste
.
Landokiiorne er nie-get bsjc i
YsOnIegnen of Ida Grave, Ja. For
leden Don folgte Thomas Mein en
halv Seftjon til William Kalb for
Q72,000 eller 8225 pr. Acke. Sau
solaMMr. Kalb en Kvart Sektion
til Mr. Mein for W6,000. doll
hat nu 662 Ueres Lan-H i Ida
lTotmtm eq. det Land er værdj
msindst M pr. Irr-»
Yort eget Hand.
Lugcwj im Tystand. Bin albe
pma, 17. Septsbu szn forste Lad
njng as msk Lege-wi, Jom cr ankom
nusti Ihn-, lasse-Es a; den bal
landikinmmkanske Damm- »Nun-—
d1)k«, km Rotterdank Laduingen
or km Um Aas-set
O
Lssn Imsrijg Manar. Ansonim
Conn» H. Sept. Foryenmrrende
Man-or Franflin Bnmu one-ste
redcsii i Haar sont anklagrt for-at
Imm- beim-get Z-auictgk’ Bank of
Ausonia for 85365,0W. Han hat til
fmaet Button var Bauten-Z Kas
sei-cr.
f
Nrdbrasndt Zomntckhotet Colo
rado Springs, Colo., H. Zept
Tsct store Mansions Hure-I i Mani
tou or nedbrwndt totalt. Brunin
gerne-Z thdi auflogrs til en
start Million- Dollacs. Hotelled
der var et af de stsrstc i denne Egn,
flnttede Sassonen forrige Um-.
i
Etat-mer Counwiasngflet Noch
ta, Lich» U. Sept. En Mob paa
flere Hundrcdc bevasbnedc Masnd
belejkcr Countvfwngslcst for at faa
fat i en Mand, foin er arreftcret
for inldthsgt mod en Isaarig Pige.
Der lnsskygtes, at«s5ængscls:svagtetk
oil blivc over-manch
I
4s25,000 Heft-: til Krisen Wa
shington, D. C» 16. Sept. Tit den
Z. September var dorblevrt nd
skrvet 425,000 Hefte ug Muldyr til
de auiercde Muster i Europa til
Vrna i Krigmt Etspukten var be
virfct en bemdeliq Priesstigning for
de mellemsmkre Seite-J Auskom
mendkt
Form AutomobilkørfeL New
;I)ork, II, Espt. Eu Varietefaw
gerinde Ja en Forrctningszmaud
Neu drasbt i et Automobilfmmmsw
fwd nah Pollmm Parkway i Naar
Nat. To blev sundet døde under de
to :llkaskiner, sum var knnft aldele5.
To Person« bleo fpaardt faaret on
blcv kamst on bevjdftlsfa
I
Autoiuobilnlykkcr. Koto., Jud«
20. Sept. Ved Punkt-r HilL Jeks
Mit Nord for Wka folidkrede
to Automobjler Kl. 4 i Gaar Mor
accs mcd den Følqe at to Meinte
sfcr dtcrbto—3, og w fauredes alt-or
ligt. Den one as de drasti, en
Mrs. Ardena Martin, fik Rygnen
brækket under Fendcskm
I
Et Milimsrtxm fornlnkfet, on W
Mennvskvk onskuontntet. « Lake-do,
Tot-» 17. stot. Her er konuncst
Mvddclclfc ons, at et snisrici1nskackis
limer sornlnkkode ndenfor Sal
tjllo Ost-'sde Enermiddag, og at
90 Mentwfker Mast-treu Toget var
Inder Reis fra Saltillo til Mon
teren Incd Carranm·T1-opper og
noalc Eivile.
. -
Et forsnsrdisliqt Torsenvsejr. Tom
forleden Dag ais over Brown
Eonnty, Wiss» voldtc en Stude,
sont anflaacs til 815,000. Udhuscs
ne non Folan Vandteclis oq Jobn
dlkcsntnmftetsks Famu- blco trnffet af
Luna Vandrcolgi Ztnld- on Lade
bnaning nodbmsndm Oan mistcdo
en Heft, to Kalw og lule fin Korn
avling.
.
Klapperslmmernc fnnes at nas
re temmelin talrims i Dmegnen af
Watford, N. D. Tor er bloven drwsbt
flere af disse farliae Din- i det fid
stc. A. A· Stcnfattcr hat drcebt
to af dem og Cnrl Aaberg form-l
lcn at hans Brødre havde drwbt
en weget stor en svaa Formen me—
dens ban felv bavde aflivet en an
den«
I
Forbudsfollene ttrlægger South
Enkelina med overvældendg Iler
UL TOIMM S T» Is. M
, -
Z. E. blcv i main ,,tc-riag:" Jud
almindclig Miit-nimm mcd et Flor
tal af 5 iuod L. Omasuingeci km
Etørinsdetcu ai « ai « Couiiticr
mer :3:3,.JI;L Etcnmicr »Ur Forvud
ug l:;,I«jU ums-. diun i ist ciiesxc
Saum-J samt-: Zaloonsintcressirwie
ined Jwroasldondc ziertaL Einr
lcsrsxuii its-sinke nin Forvud nicd l«
Etemmcr mod 1.
I
Eu uhyre Bestitling. zsccw YOU-,
U. Zent. Forbandlinger mellem
Canadian Ear and Foiuidru Com
imnn og Den riixisiikcf Regering out
wvcrancc as tre LIcillioner Ein-ap
nelsz og Gratian-r er Uaa det nier
incstc bragt i Orden. Amt-Wittw
Iicn skal leoerrszs i April nassto Aar
ozi en Tcl ai Kontrakten kan om
miskes bortgioes til Fabrikanter i
Il. S. A. Tor skal allekede oære
sondt Penge til TIde York og Ca
nada fin Sikkorhcd
.
En Leprapdtient Pius-barg
Pn., 15. Sept. Eii Lcspmpatiem
(spedalfk) sont hat været interne
ret i et Telt vrd et Hoipital her
i Vycsn i to Manne-den vil i Auto
mobil blivo kørt til Washington, oa
csftist Ankoinsten vil Autoiiiobilcn
blibe brwndt. Patienten er en for
heiwcvrende Soldat, Elmer Gabel
fom Paadkog fig Sygdommen Paa
Philivinerne. De militære Mun
diqbeder i Washington skal tagt-E
Date Pan hasti. -
i
Dr. Dumba er liarm. Lemm
Musik« 15. Sept. Den sitt-igan
garfkes Gesandt, Dr. ConstantinH
Dann-m alrefscr liersra i Don til
Washington Han udtalte sin Har
lnns over at lianss Telegnnn til Miil
nister Vurian i Wien var blcmst
offentljagjort nden lians Vidende og
Villns. J Vetmmninn as Situati
onen vilde tmn fandfunligoiss ikkcs
irentfomme incd noacn officiel Er
klwring til den amerikanfke Presse,
lmilket lian havde liaft til Henngt
Terinmä vilde ban ndtale fik- til
den nstrigffe Presse soc-d sin Tillmi
qiskoinst til Wien.
.
110 Bushels Haut-e pr. Arre.
Milton, R. D» 16. Sept. H. Gun
lnth, sont bor Zyd for Miltom for
Milch at lian hat jaaet 3,300 Bu
Haore paa 30 Acres. Distte er 110
Bu. per Acke. En Avling sum denn-:
vilde blive betragtet sum noget nas
sten uhøtt baade i Illinois og i
Iowa, on dct Diskr, lwad liest can
Mass, naar Jorden behandles, fom
den ital, ligefom det ogsaa oiier,
at her tan avles lige iaa weget
sont paa Jord, der kostet 8200 pr
Acke.
Isicdwoud County, Minn» nma
owns ,,tør1«. Dom-nor z. M. Ost
san fandt, at der den 7. Juni bch
afioor to Ztemmer mere mod Sa
looncrne end for dem. Da han hav
de optalt Stetnmerne, viste dkst Eig,
at der var blevct afgivex ved Falte
afstcmningcn i det helx 3,769, hour
as IUW oar mod Zalooneme og
1889 for dem. Da hatt Mode gen
nemisct Ztetttnicsfedlerne, forfastedc
lmn ottc as de Frommen sont var
blevcst talt mod «3uloouersw, san
der blev tilbagc en Majoritct af tun
to Stemmcr. Demu- Kscndclsc mod
fører, at alle Zalooner i Counmct
uma lukkessd den 7. December limi.
.
Vrnan til Europa. Washington,
D· C» IR. Zun. William Jcnninass
Bryan oplx)scr, at lmn Pan Forml
ledning as Udcsnlandfkc Redaktørck
i United States vil muligvisv tagt
m Tur til Europa sont privarFredis
udssending til de frigsføronde Maa
tmr J en Erklwring til en Komike
af Rodaktører udtalte Mr. Bkyan
i Guar, at ban i wert Fald annu,
at bcm kam til at bei-ac- neutrale
Lande i Europa, for muligvis der
at finde Ststte for sit Standpunkt,
at »Malftetsforsvarct og et
Lands Forderedtsheb faavere frem
W end etwa-get Krisen-«
l :—--i—-=--——s—«——.—— ——T.::g
«--—- «-—z-,;-.——·. --
Elorden umdr.
Ilinniinxtcrnc hist-Einst Marseil
:c-:-, li. Zent. Ist-J Hnntircoc Ili
Vujdlsrc jra ;’1nn-.nn lscanft Endo
hiinax er antxnninct net-til og ital
nrhcioc i Ilnnnnintianeindrillcrng
i Farbe-:- Jg Pan.
I
Pan strigenso Rand. Geni, Zept
Tu vnlgarife Basrncpiigtigu, sum
tusnochr sig i Italien er die-act
tnlot under Innern-: Hertil ansinn
ne tyike Blade antt)der, at Bulgas
ricn jnart uil opgioc jin Neutrali
tot.
Tot nroligc Portugal Paris, H.
Zept. Lin nn Optimle vagelsc er
orudt nd i Iportngah nielder et
Telegrank im Illlndrid til »Es-our
nal«· Qprørcst er vrudt nd iaavel
1 Islabon sont i andre af Landctsö
store Boot
I
Russlain Magd-PS Pl)iladelpl)ia,
Pa» H. Sept. Ten britiske Dam
per »St. Leonadrs« er afgaaet her
fra til Vladivostock gennem Parla
nmkanalen med 15 Lokotnotiver og
6,000 Tons Staalstinnor til et Be
iøv af 8575,000.
.
Kanoner fra Canada. Toronto,
17. Sept. England var gjort sin
første Beitilling paa Feltkanoner
og Haubitzere has canadistc Fabrik
ter; den ital belsbc sig til Wö
000,000. Fabritkernc agter at be
gynde paa Okdren inden en Maa
Ich.
.
Wiewrpreöfscn rofcr Dumbkr
London, 15. Zept. »:1.Ikoming Post«
Korrespondcnt i Vorn fis-er, at den
ksstrigiskc "Prcs5sc ofsentliqgør mit
glødendo Artiklor am :U-’inistcr
Tumba ug planlashgcr en storartct
:I.12.sdtngelsc til bans Ærc oed haus
Tilbaqiskoncst til Wien.
I
Engelft fkal iløjfcs:s. Haksanch 15.
Sept. Undcnrigsministen-n nor givet
erre til, at der ikkc more fkal
uudewijeis i Etmelfk ved Cubag
Stolen Timcrnc skal mwendess til
andre Fug. J Havana bar 27 Las
rere mistct der-es Befkæftigelse oed
Ministerens Fgrordnin,1.
.
.
Hader mellem Nationertm Lon
don, l4. Scspiile Fra Amsterdam te
ilegrafcres til Æxchange Telegrapl)«.,
at tyske Komponisters Forbund hak
beiluttet at exkludere Pianifton og
Komponisten Eugen dAlbert paa
Wrund as hans eugelske Afstancning.
d'Albert er født i Glasgom
Zorpedcrct met Ekib. Købeutmmh
M. Sept. Not-jü- Fiskekc form-Iler,
at en tysk Undcroandsbaad ued en
Fejltagclse hat torpcderet en andon
Mk Undcsrvandsbaad udeif for den
norske Kost. Den mu- af de to Unber
uandsbaadc skulde have været for
klædt som brjtisk. Den blev Ide
lagt af en Termsde og sank mcsd
lule Vesastniimctr
.
Anarki i Persim. London, 15.
Sept. »Morni1m Post«s Korrespon
dent i Petrograd Tender folgt-acht
»Bei-steil er endnu cngang i en
Tilstand nf Anarki. Stutons csneste
organiferedo Qlkilitwrityrke er blevcst
slaaet i en Række Knmpc med Slms
fevon — Statutswa J Jskahmy
lwor tny Jndflndelfe mt er runden
dc, er der udbrudt en Oprørsbevæs
aelfo.«
i
Atter et norsk Offer. London, 14
Sepx. Fra Kristiania meddele-3, at
en tysk Undcrvandsbaad hat sænket
det tammeklaftede norcke Skib
«Præfto« Mstc Fredag. Det hebt-en
at »Unser-RAEt Befætnina blev red
det.
«(,,Præfto« var et Soflfkib Ida-M
isrte Hans Wien, Aufl-elle- Dei
M daa 195 Ton-I og fW ej
W H M) » -
I—————
Etomniugou i Z:--."r1«sz. Stock
imliu, tun-r Landen, 1J.Z—::J,t Tre
Ercmfmacndc Music ,-;«c1.u(7Istr,
ALTER-for mustle 'kk"fus, TICCW
Jcsrtc og Engve Larssjom er mitein
mig blevet ekskluderer as Zorialisb
partict paa Grund as del-ess- Moo
.n«dcjdorstab sue-d den saataidte
»strig«bog«, der udkom for to Maa
Uksdcr sähen og tog kraftij til Dir-de
for szcrrigs Jndgridcn i ztrigen
JOD Tusklandcs Zjdc nf historifke
Nrnndcx
.
W Kaum paa Halt« Capc Hgis
tscn, .s;s.1it«:, 2(1.3ept. Cn Trassui ng
Jud-U ued Monaiood die-. Mor
Inlgt af ut Anat-ob as knirsskc Op
rørcre paa amorikauskc Marincsols
dates Zeksten Oaiticrc drtlsbtksis og
tu EDltncrikanerc blev faarct.
Amerikanskc Troppcr havde fan
ot Qrdre til at istandgøre Bank-led
niuqcn lige udcnfor Gonaives, fom
Oprøreme tmde sahe-tagt Under
Mai-schen til Stedct bleo de au
grebet as en stasrk Afdcling Osprøs
rote, der var godt bevæbnet. Ameri
kanerne soarede og der paafulgte
m Tra-fni11g. Oprørcsrnc blev for
dre-net og amerikanfkc Tropper er
Im i fnld Besiddolsfc af Gomit-es
En amerikanst Soldat findt.
Brownsvitle, Tex» 14. Zept. Mex
icanskc Banditter angreb tidlig
Mandag Morgen en mnisrifansk Pa
trouille paa syv Mond ved en Træs
neringsstation nogle Mit oppe ved
Floden fra Brownsvillc Eh asf
Zoldaterne, Menig Kraft, bleo
drasbt ved en Kngle gennem Hode
det, og to blev kam-et Skydningen
blev hørt af andre amerikanfke Af
delinger, fom øjeblikkelig skyndtc sig
til Jlisfistanuh nnsn som kom for
sent til at kunne ndrette noget.
Muxicnncr1w, sont havde oversaldet
Patrnljcn i Mist-kot, var Edrfonndet
Tet antagcsjs, at de bar begivet szg
over Grwnjcn ind i Mexico. Pa
tronillen tilhørte Tron C as 12.
Kavalerircgintcnt on satte-:- af en
Undewfficen
O
Ztefansfon i Side. Rome, Ala
fkc, ff. Zept. Ton islandfke Pa
larfater Vilhjalcnur Ztefansson
onlmlder sig pan Banks unnd. Stdn
ncsrtcn »Rnbn« ankom i Gaar med
Vrooe fra bam til den canadifke
Mai-ring. «
Ottmva, Ont., 17. Sept. Her er
kommet Eterretnjnn m Polarforskes
ren Stefanfon Busch der blcv
tolmraforot frn Rome, Alaska, var
ndroschsret til Marineniinisteriet og
var datcrct Vaillicst Zi. Ann»
via Nonn-, Alaska, M. Sept. Tet
1n«cddcler, at Etefnnson var bleoet
forsinket of nundgaaelige Hindrins
gph men at han vil fortfætte Ets
-n(sdirioncn nordspaa.
Vrevct er den første Meddclelse
fra Stefanson paa balvnndet Aar.
I
Polimanti oq Elcfcpensioil Eiter
lwad der fm Paris- fkrjvesi til det
amerikanle Vlad »New York Tri
lnme«, bar man i det franske De
putcrotkamnicr vasrot nogtst i Bild·
rede med, boorledes man skulde for
lwldc fig tan »Dean til Udbetas
ling as Pnsiou til Enkernc efter de'
iorte Soldaten der falder i Kam
pcn. Sagen er jo den, at næsten
alle de forto Krizwre eiterlader fig
flcrc Enkotj og dist kuudcs blive
noget ior oidtløftiqt, bvis alle skulde—
lmve udtnstalt fuld Pension.
Et Forslag gis nd paa, at en
Enkcsmsnfion of almindelig Stor
rcslfe skulde beles«mcllem lwer fal
den fort Soldats Enker. saa at der
blev mest til den, der havde von-et
længlst gift mod den faldne; men
fra ais-den Side hævdedes det, at
detie vilde passe fort Uretfcvrdigs
heb-· Fig at M vilde vcere nsdvevz
W at"que alle Enkerne ful«
Mem bvov dyot del end nickt-As
ve for M. til nagen s
Als-volle of w Why