Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 15, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
længe Mien, at det et Løgm men
det er faa let-nac- sidem at det ikke
mere lade-r sia girr. Det er vist
rest, naar jeg Weh at det er deb
belt san dort eller mere at drive
Stole nu, end det var i 1893 el
ler der vmkritm. Jkke blot Inde
varet men Laster-lan, Lejlighed, ja
sein Los og Zangen-i ftilless der nu
Fordkinacst til, sont vi den Gang
aldrig mmkte paa. Log betaltc vi
den Mann 816 pr. Maancd. Hvad
betalcr man nu i For-hold der-til?
Pan ftsrrc amerikanfke Stolcr reg
net man et Stoleaars Udgift fcn
PZZO til 83,000. Dot vil sink, det
ajordc man for «en halv Sncs Aar
sichm jeq bar io sagt, at tnino Tal
er noch gamlc Mcn jeg vcd, at
man regnet 850 pr. Manne-d for
meaet billig poa ist riatiat ameri
kanft Collcge, sont san tilmed Mc
kan klare fiq uden ftore Gavcr fm
Nimmt-nd Da saa mener vi end
da. at vi et ettravaqante, naar vi
immer snn mange Pcngo om Aal-et
fordi vi ikkr Vil. at note unge be·
gavedis Vorn ital opdmacs og op
lot-res- tjl at tro. at den-s Lip
Tivoldesader mr en Abs-kat, og at
wrde Kuimr er den-S Frelse, vg
demtc Ver-den deres Parodis, men
vx anstec- ot bevarc den i den Tro,
at de csr Habt i Nuds Wurde-, gen
løth Im Foldet ved Kristi Blod, og
melcn er dercs rette Hieni- Mcn
hi-:—:- nu Vor Tro soinger sig Iaa
dast, Ekel vi saa ockre saamcgcst me
ke fnmntskaamc, naar dct dreier sin
om Vorc Bot-us OpdkagelseP Det
er det« jcg ikke Lan forstaa. Er Je
bvwh starre end Anal, lad. saa vg
fcm hans Iilbcderc je at blive
størtcx
Endnn en Gang mena Zum
motum Bad ois Einm- Prirfteifw
len til Racine i Muds Navn og
der-Des Aste Prasstestoiem vor hole
Jst-Keins og Luther Eollmcs en Vol
genung, de alle tkc hat ærlig sor
tjent trodiz alle Brust og Ort-it
J. sk. Jenfcn
W
Stamm i Eli Horn, Ja.
mm san as de mcmgc dar cndnu
hatt et er at fige um denn-: Betst
At IrwHe en erninsz nma ktødvens
disk-II Lage Tib, og des-for staat det
klart for mig, at i mdeuasrende
Pia-auch Lan Moder ikkc holdes-.
En åmr ndtalt jin h TannvvirkcL
at September Manne-d er den inw
1e51c Tid For Banne-I Vodimnntmdc,
og der er net Inn-get sansmtligt, at
dct Tiefste Anml as Stolen-« sor
hcnvcrtcndc Elevet bot i Bock-ne,
san as den Grund er der noaet at
overoejcz om Tiden Mc kundc tret-f
fccs mcre belcjligt.
En enden ovlyscsr. i fammc Mad,
at dan bar megot ot takfc baade
End og Wonne-irr for km den Tib,
ban var Eiev i Ell Horn, og til
isjen ,,Men « ja, faa tonnncr
dct tmng drt smcsrtclige, do bitte
Minder-, Tom gir, at im Mc- Ide
Werde san reife til dct Mode«
Ovad det er for en smertelig Be
dkift, han hat pæret med til, eller
er njdcsndc onl, siger han Me, men
Mjndcrnc er blcvne bitte, og han
kommst altsaa ikkr.
Red. as Tannevirke oplnfet, at
dct er 37 Aar-, fidcn den fsrstc Haj
ffolc opfertes i Eli Horn; ist-erle
deis set man kotnmen til at indbndc
til 40 Aar-«- Jubilcrnm s Aar, bvis
dist tun or 37 Aar, siden Stolen
blos begynd22 Tot can da ikke vcki
fis Heniigten at fejre 40 Aan Ju
bilæunn hvis Tit-en ikke er inde
sdvis det faa er rigtigt, san hat
dkt altfaa ingen Hast nie-d at fest
lågnolde i Aar, og vi san fault-des
saa mkte Tid til at ttæffe en hel
dja Ordning baadc for Plane-n af
felvc Msdet samt Tiben for Af
holdellm
Jeg sont-net da atter til at icentc
paa, om dct alligevel ille var bebst
at have et Par Das-s Mtde lige
ester Aartmtdet ists. For man
gc vilde det not vcere kam-e Heiligt
mcn ved vogen nackt hehre, Iaa
MOWMLYWY
jkke alle og hkygger paa bitte Min
der
Men hvcm skal begynde, og xwem
ital laue Prograsn for :N-det? Uad
mig figc, Ovad jcg fynw Jeg fu
ncs, at Past. Muth samtnen gued
Menighedcns Ilyrelse ellcr Du Ko
mitc af Stolen-I gamlc Eleocr sku1
de beste-innig Tjden for Noch jud
budc faa euer nmnqc as Ekglxnis
Forstandcrc isownssarrnch »m
modc dem um at lwldx ct Fonde
eller w. Mudistjcucsxc med Alter-—
gnug butde Der ugsaa anwe, samt
rjgcslig Tid til Erjt erskifte mel
ltsm ungc m Jamåu
Med Frcdunis Hilft-u
H. P. Jenseit
W
Dcn fkie Fotfatning
i Daumattu
En scor Sag i Damuark naade sit
Maul den fidfte öte Juni-Dag, Tom
jeg synes Tanifekens Læsere but
de haft en omfattendc Nedegørelse
af, fasrlig fra Dagstctcns Dan
markstorrefpondcnt. ch ved, at
flete med mig Oavde Must, at den
Sag i at fin Ewrhed var dlcven
draget ins-.- ed Aarsuwdet i Buck,
book saa Inanse danfke Mænd og
mündet var sowie-h fasa vi dervcd
mcd vore fast-e i Zædrclandct kun
dc have glædct osS og takket for den
nc store Reform, dot sturstey der er
skedt i Daumen-L jiden zredicsit d.
Tde underskrcn Grundtoer Hvad
er da stets De Fleftc as osd Ded,
hvorledcs der gis med dennc icon
Folkegaoe, squ i 1519 blev give-c
dct dankte Falk, sog Lpiwrlcdoss den
saa skannncljg bleo bis-kacken as«
Magthavcrnc sasrlig E. 186c,5, do
Modus-hoch seitek chderlaget i
ist« rngxnc over der store vredc
Lag as Folkim fein den«-or jkkc var
paa Vogt om den stark Zum-ds
ga1)i-, Tonne storis Zrihcdsgaoc Hm
1849 er windet tilbagc i jin our-in
dcsligc Form of Rolfcftnre Iowa-Mod
ftand of cnkclte Ncpnssentanter as
Aristokratiet og gjordt til Lim, da
Kongen under-isten den, den ö. Ju
ni dotte Aar- Ten sum-.- at blch
endnu starre-, idem meng« tildclsd Re
fffvn af de eurem-site Lande Edeln-g
gor hiuondegx cum den asstmslxgitsc
Monde. det donste solt-J sie-presen
itanter paa Tingc kan muss out en
«saa ftor Frihedsgave, og Befolfnins
gen gaak til Valg og derigemwm
’giocr Haudlingcn dereis udelto Isl
ilnming ved at fromme Da godt Tom
alle de daoærende Rigisdagsmcrnd
ind iaen. Jkke dette gleite, men
Unm- bi ille glæde ob over, at dort
lållo FaOdrisland dar fu« Frisindckc
jMasnd pag Ihm-C at vcd rjiovkji.sucn
«as Mrundloocsn do da ikasnkisdc den
danka Kvncdc ins-Ich :I.I-’ennc-tcrct
right-disk ligc mcd Munde-h og der
Ued qav Mach lisedbrjtcmmclsckrot
jgcnncm honch Ztcmuns over Lan
dets Zum-lich Endnn er der tun IT
Lande-, sum er qaacf san lcumt i
Frisind. Tot lillc Jiuland fom Nr.
TI, Notar sum Nr. 2 og tm Tons
nmkk Nr. Z. Vj man boundke de
energisle og udholdeudc Knäudcr.
der mt i W Aar lmr fmact og kam
UA i Jldlinicn for denn-: ftorc Ion n
deiag Vi san sorstaa den ganle ild
iuldcs 80 aarigc Dann-, Arn Juno
Reisen Mpllek sont Fort-r for zwin
dcsagon i Tannmrc var ti! Zusch
fom Tilbsrer i Folteti11,1i.·ssalm, bin
windenaskdiqe Tinnn du donnc Von
bva cis-Mach oq iftemtcs med den
ded gamle Lungerd fuide Kraft et
scmrm der kw vaadc »Fall«-muss
masnd og Tilhørcre med. tDct er
cllers itrengt forbudt, at nagen Til
hønsr aabnek Wunden-. J dem
Øjcblik tasnlce nasppe nogen paa
Fokbudcst. Tot var, syncs jeg, ak
kurat, iom dct but-de Unsre
Termed lægges denne fwrc Be
givenhed hen til dankte Mcend og
Minder her i Amerika. og vil jeg
Als-jin Nu Lan oi i Ordcts fuldcs
EForstand fcjte den 5 Juni med
Danmats som dru nationale Fri
:.hedsdag
N. P. Indien
For Sale.
Absalon-h- tl«- Ist-VI s nen- tmct in lsluiin Vccsll
l»(-ute(1, nsljujniuzz thi- "Cr»w(-ll Ilmms«. The Lan-i
is wusch the pkjtsc make-ti. Hause is wurth OMWOML
other builclings in guts-l rqmir. This is is barg-sitt.
You can investigmes thin tu your »mitt- untisfcirtinn
Prices for All EBOOle
For terms Set- »t· writi- t»
Robinson Realty,
Stab-, Nebraska.
D anmark
Brut-Incqu - Roms-rufen im
’( ’I.l« :’« , F k« .«.·« I Yk.1.1-.Il«11111
"I: 1«««.’-«" ’I«1 I
7’.’-I1’ C!«’I.II«’.IQ’.’..·«"»JWNU " 1"
; Jin 1.
Jutx . is O-: ..«1 :.su
» » .1.I .I.«k":.«1.’hs:«ir1
T.« ; zz Juckt-un zu j
Okixkxzszq Is- UTWFIII LHU N
. JI s«l »st· K««1..1«1s«« ZU
.!.1: . ":1 131««-«.«T.1· Hm
« T- -::- «:l »Skr· Lismj such
l-«:". 7— :»-.-:s Hort LI Qi .1«;1s.·r«:, ;1«1«:1«
’s: fu: « -:s. lldsiuijijn
1":« · E t« « zksgx :::«-:" IIX Existan
T: tmrfxs .« Irnk Ums-W In-. kr
::-.«-,!.:.! ) n lass« LUnrHJnaur
« « O « IX ! TJ l D CI
.-..1:·:« JUN- m- ..:1:- Un E.::H kkj
Visrncsn O
Godi Kamntetatsknb. Kcllnek
Skor- Tm Nandcrs, der Tom Soldat
vcd H. Vatailkon L. Komp. i Juli
Mann-ed blka mai-m as et Tos,
mens ban ftod Vogt paa Jernbanw
broen ch NOT-tilde, og mistede bea
ge Um. er nn san v: dt helbredet I, at
Ema bar kmmct begnnde at soc fjg
i Brugen as kunstigcs Ven. Mcd
wrondo Trosnfttwd Lmr bang-s Kam
mcmter onsiamst kmm iiden Ulnki
feu, Dg Sorlisdcn foraksstoltedc 2.
Kommgnä under Knvtnin Roblcders
Ledelsc en vaiisning i Vaabens og
Legemsksøvelser paa en Mark ocd
Vom-J Qro til Fordcl For Skoir
Tor Var suødt malng as Linn-g
msngs Beboere, og da Ductus gik
rundt ein-r vaisningem indfom
der i Folge ,,L««ftsjwll. »olc.fb«
135 Kr. Tra de Civilcs og 119 Kr.
Im Qunmsmnch l. Komp. kmr ind
iamlet 70 Kr« og s. Konto liho
»1ed-u-:i TO Kr. Endelig gav oasaa
Nminmitsjsnmfifem der bavdc wil
lcst ped Lvmzinjngem fin Zfasrkx san
at «.immainen nasstc Dem kund-.
reife til Rest-the Zog-ebnes oq over
rwkke ZkJV m. 150 Kr.
Starke-s Beqkavelsr. Fern-den
sauste-dic- cn Tot Storkr i Vlggep
steh, bvor de satte iia paa Skorstcs
neuer En as dem faldt i Mejetis
Tkorstcucn oa Var ded, Ha man fis
den Tor Tugend Los igcn
Tagen est r arrangckede Bat-neue
"i Halse .,Vcnds. ,yolkcbl.« letidclig
Begravctse of den fsnthede
Storl »Amt« blov lsmt i en lille
Kiste, der dcrkkcdeås as 12 Kranic,
som Vorncne sclo havdc kamst Tot
nmsrkeliae Ventavclsestog, fots tol
te ists mindre end 70 Vorn, fulqte
Starken til dvns sidsie Hoilested
i Anlæget, og eftcr Begrovelfen
ssang Birne-ne en Zang, som et
Var as dem bavde forfattct.
Tereftcr basndje der nogct, Bir
ncne ikke havde deutet Bagcr Ebri
itenfen gav Zwist as Dcltagernc en
5 Las-s Kagc med ..Liksr« til og
en Zittkckstang i Lommcn dient
«S-rgeiestens« Afslumina blev det
for oqsaa noaet userdvmtlig, nom
lig et rungendc Darm for den
qkwnmilde VII-get
quen imm- nt fplde qodt pna
Inm. dench ji«-. sing Efknn
csndnn hinuer nl Nngon ka Inn
» Minnen : Onk, er man enfclte
Etodisr nor bmnndl at twrjkr del
rnmwlodis Korn Lq lwor nun er
fonnnkn san :«-:dt, csr man godt til
Iredis nie-N Resultaten Ikhsacsn fiqu
m Toldc ntmcst tilfrcdsftillksndck En
TM Nna er nllcsrrdc folgt til Pa
acsrne, san Brod as den nye qu vil
nntcmelig snnrt sur-ro i Handelt-n
Mantis og Klovflme blandt Bild
Mm Nnborg, Is. Ang. Mund- on
Klonfnae or konstutcwt i Skovfogcd
andts Mswining i Ravnholt
Durcslsnve, oq as sorfkcslliac Grunde
antnaes det, nt de ca. 100 Bild
fnin i anekmven lidcr of sanmns
Soadom —- ancsbnven csr derior
forcløbiat asspwrret for enbver
FasrdTrL
Ninqsted Bys Ældfte. Partifnlicr
P. Arnfkov i Zlagkslscy der er en
ivria -0istorikcsr, var forleden i
Nitmsted for at ndforfkc den der
oasrendc Svejtserplads Historie
san sonsten-rede, at den smnkte
Plads, der nu prndes of Christian
den Niendes Ryttekftatue, hat
Nnvn cher trc Schweizerm der for
ca. 100 Aar siden hat haft Birk
fombcd i Nennen af denne Plads
Te lnsd Adam Thoman og Palm
»begge Silkebacmddvæverh samt
Battis Schon-es. J en Artikel i
;,,Slngelfesvosten« fortæller Hr.
Hirnskom
z Da jsq of et ungt Meintest
JBarbet Christenfem sit at vkde, at
the-e i Bwitiftellen i M
W engen-met Dame, Iom w
f
«i Familie med Adam Theman og
Palm, reiste jeg derben. Ton gami
le Dame, Frn Eva Vilhelmine
Greifen, født Epongberg, nedftams
mer vaa Moderenis Eide fra A
dam Thonmn og paa Faderens Si
de fra Palm. Futen, som plejes
as sin Thmrige Dauer, er Und-I
frifL einend til Telsäi fengeliggens
de, og Mder den 5. December i
Am- 100 Aar. As Ruhe-:- For—
klaring fremgik det, at man med
temmelig stor Sitterned tør paa
stna, at det er de sclnveiziske Buond
vcevere, fom bar verret Aar-sagen til
Navnet »Zoejt7ervladfen«.
Tyeudets Spnrsoinmklighed.3ndi
vestjyallnds Tyendespareforening
bar i sidfte Reqnskabsaar hast et
Jndfknd Pan ZINJT Kr. 97 Ere.
J sank-ne Tidsrnm er der udtaget
23,936 Kr. 7 Tre. zoreningen
ejer 170,142 Kr. 7:. Lee, og Spa
rerneii Antal er jteget til 402.
Oder 13 Zentimeter Band. For
leden Ästen frn Kl. 5—7 øste en
Tordenikylle i Folge »Juki Av.«
ikke mindre end MS Min. Rand ned
over Gludsted Etrmxdplantage. Tet
er mete, end hele den alt ander end
tørre Juli Maaned fun- givet i
Palsncmrdss Ekendistråt"k,
Sto- Bøde for Vandsnwr. En
Mcjerist i Vømzmn Oerrcd er i
Feige ,,lealb. Inst-ist« diesen
idksmt en Bode- ma 600 Kr. til
Ewig-fassen i Anlodnum as, at to
Tredingcr Impr, der iffu var v«or
sum-de med Vetoqttclscu Band-may
mm Horfunct med Unrukkrkct sog bcs
ftemte til Efsspcsrn iktchdt im
holdssnisk 27,1 U 22,!I UCL Band.
tfn Forsttækfklfc Ia :lskorqento
got km sorfcns trl Brrmcp fnrledssn
var namst til :)cord1tse, Tik Passa
qcrcrne on alvm·!ä,1 F«sr5krk1sfkelfe
jdet Toaot stakthcdc med et Ruh U
et rchsnncssc laa zum Fakwlinim
Scldixwis blcv Toact fmndset. Gar
det var for sont Tset var i Folge
...Horf. Folkcbl.« en Kzsindm der li
drr m· Epilcpfk « hat-de saact et
Aksiald, mens- ann Eckrdcchji pag
Thiitcslinim
tfn cpsindclfc for Landmænd.
Naardeicr M. « Laffen i Villers-«
lcv bar i Folge »T.hiit. A, Ilv.«
konstmekst en Hostctimn der for
ndon siu sasdvanjjge Funktion be
fømcsr Oøct sat i Etat Tor cr
fkmt Patcnt pag Mastinen.
; Civiletaterne og Dyttiddtillæget
beetchtwm 17. Ana. VII Ist as
lCiväfctatcsrues Enilnsdsmandiskmä:Ä
Mandim Icsten afboldte Brot«-II
mode ntod Forslkmet am antidiss
hin-to vedwqcs cnftenmtjgt Eølacns
do Resolution:
Unda- chsyn til den Bei-Eifrig
niim zum alle almiudelige Fødeoas
rot-, Listde erndscl m. m., 7om
Kriqeu bar fremkoldt, mencr Tie
msftemasndcne indonfor Told« ou
Trafiketateknes Embedismandstlass
ser, at der bmälaes antidstillasq
til Lønninacr indtil 3000 Kr. Den
fidm jidjth Lgnrcvision 1908 fort
jattc almindclinc Prisstiqning hat
allercdc kedncettst Vasrdjen as vore
meinacr med ca. 15 pEt-, og
Kriqssoriscsrnis bar nu odokligerc re
duccrot wuningerne med 15——-20
-pCt., sank-des at on virksom Etøtte
Ii Form as Dijrtidstillwg er paa
krasvet .
Forsamlingm ndtnlisr sm ihn
sulss sxnsr « llrlsrodiitwd med, m
Jn- i Dct chsntts Rolkkstsnxqiud
mlxst Nimm-mer til Rumniminx
sttsrixstis Innrle Jnc T11r1jD-;»I!1c1si«.1
er mreilaast smmannc Nudiwttpk
for n? Nil-wem at j. Eh. lmw dm
flørsto Tu! as Gluten-J mirs Tjencsus
Intenti, hcnkwrcndc til Assfiftenti U
Efciuediectklaxisekk er udcluffut, Da
man Minder im at lmritjllc, at Nu
amqu og kliqudag Lager Zwerg-äs
maalot ov til en m) Vehandlinq,
sank-des at ijlpem der nu i
mangcs leswldu cftcsr Udvalgctcsfsod
flog more hat Karakter og Størrcls
se sont Ilimisse end som Dom-ds
lsjælp, blivcsr et virkeljgt Dyrtidizs
tjllckss
Tit Lpnaaclfcn deraf tilsiger
chdkonnunun Cumralomanisatio
neu a( Ztøtte til ethvcrt Stridt,
sont maattc onst-s for hcnsigtssmassi
figt til Frcnnne af vore rimcligc
Kran.
Kommt-nat Dottiddlpjclp. West
ved, 17. August. Nwitved Bykaod
vedtog i sit Mode i Aftes at yde
Dyrtidshjælp til Kommunens Funk
tiouasrer og fastlsnnede Arbejdere,
shvis Lsn er under 1800 Kr. aarlja.
Gierlpen ydes med 150 Kr. for Lin
ninqcr under 1400 Kr» 100 Kr.
indtil 1600 Kr. og 75 Kr. indtil
1800 Kr. aarlig Jndtekgt. Delagtig
i Hjælpem ver udbetales mcd Halvs
delen den 1. September og Reiten
den 1. Januar Ists, bliver schrs
sonst ttl et samlet Beltb as 87505
Kr
Mund- og Klar-fingen Raum-M
Isi. August Mund- og Klovisyge er
konstateret hos Forpagter M. Han
sen-Melgaard i Oster- Uttrup. Man
troodc allers, at Zygdommcn nn
var forbi i Aalborg Amt.
J ninlig Uvished. Stive, lu.
August. Den Ftu Anna Clausem
der samtnen med sin syvaatige Dat
tcr omfom ued »Eas11and«-Katas
stroqu oed Ci)icago, var gift med
en Stdn af Osaardejer O. Elausen i
Tannbfcm. Hin Elansen har jtke
mindre end to Zønner og en Dat
ter, der er gifte og bofatte i Chi
cngo, og det aufs-I for ovoroejende
sandsyniigt, at de alle cned Fami
lie tmr oasrct om Bord paa »Eint
land«, da Skjbet gis under. Det
er endnu ikke lykkcdcgs at ffaffe paa
Iidelia Oplysning hero·1n, og Fa
milien i Daugbjcrg gaar fauledes
i ninlig Unished om sitke Zlægb
ninges Skasbnck
Tatvrne og Regina Skive, 16.
August. Den sidstc Tids net-holden
de Regnvejr bar voldt stort Afbræk
sor Tørvefabrikotioncn ved de ftorc
Vasrfer i Hvide Mosis og ved Vin
domp. J Hohe Moses hat Fabrika
tionon faalcdes Ort-rot ftandfct i Hi
Mnmmä Eordi man ikke kan fna
Tisrvcms kam-da J Jnli Maaned
or der knn offendt 276 Voqnlads
ninger Tørv mod 610 i Juni, Tkønt
Estorspømslon innenlnnde bar ch
rct mindre
Vold pan Laudcveietu chaa
US. ;Dlit,111s·1 Exk chxtcskcfarl sra
Aal-Itz, der wrong xslftcn Sande nas
sct i Nrckkm tksm um Ojenwejuu
i Filannmsri csg Zjagiiuaal mod 5
Polakfetx Karlun bteo senkte Eustdcn
bcoidstløs paa Vscjcn as sin Bruder
Jan bleo Dragt til Enge-Entset, book
der mftc sig, at Ikm var rot ildc til
redt, bl. a. Emr Inn et stort Saat
i Nnkkm Politik-: csteriøsgcr de 5
Volum-n J opriqt tm um« jkfr
immer saa Mich Neu- oaa Za
gen, da den incrfaldne or sur soaq
til at kunne afbøres.
Sejladfcu i Lillcbælt. »Faaborg
Folkcst.« nchdoler, at Tnfkcrnc ikkcs
mero opretlwldcsr den kategorifke
Ismsrrinq i Lillebwlt Manndclsen
blisv qiort for on Tid sidcn, Fa et
Lustsartøj fra Kolditm ofter forud
indbcsntot Tilladelfc km Chefen for
dot tuka Vaqtfkib fcsjlede Sonne-m
Jlarskssnnd laltsaa paa tka Zerri
smänmd m vsdere Mem grnnem
VOLK-L Mon oafaa Fragtdampero
faar un Lov til at feile qennem
Lille-brle nenne-m Dlarøfnnd vel at
»Er-te Vladcst mener bereitet at
Zuslncy at Lillebcvltis varring
vmktisk kalt er hasch
crusteade Dutplageri. Mod en
Vlikkcsnslamsrmcsthr i Kabenboon er
der reift Tiltalo for meget grovt
anolageri. Hatt bavde i sit Vwrki
ftvd 21 Kanaricsfnalo, og da ban
for nogen Tid siden flyttede, lod
fmn diese Fualc blive tilbage uden
at sptge det tingefte for dem. Da
on Im Mond flnttede ind i Postk
stodct, fandt ban ist« »V. T.« alle
Fualene dsde af Sult og Tørst oa
meldte dct oprørendc Dyrplogcri
til Politiet.
To Hefte ftyttet i en Brind. J»
Sknnderbom blev et Pnr Hcsstc for-i
leben fkmsmte ved, at disk vlndfcslixH
blcszs blasst Damv ud af et Rot i
Ihrr-hoben De for den over Divi
ket paa Gar-ver Haufen-Es Brand
Taskkot bme ou de to »Beste stor
tedis i Brandt-n Eftcr store An:
strengelfvr lnkkedcs det ifl. »Sknn.
A. Av.« at faa dem op igcsn, udcn
at de bat-de taget fyndcrlig Stabe
Dvdcsfnld. Nuntjcr Elcsnusn Peter
Ton as Fjlorhedc i Jmnwd Fugu er
ijl »Ribe Stiftst.« afgaaet ved DI
dksn, 88 Aar gl. Asdødku der var Ve
usmn Hm Trcaarskrigon og Tanne
brogsmand, bcvarodc jjnc stand-Jov
ncsr til dct sjdsu-. Oan cjcde not ot
Pot Vrilch men lmu brnch dem
awer da Imn bedrc kundo sc for
udcn. Han var mcd i flcre Slng
under Treaarskrigcn og blcv baade
vcd Fredoricin og Jsted saurer i
smnmu Arm- sum nu vor stin.
—- Oorfens, 16. Augustssctcran
fra Treaarskrigen A. P. Stoffen
fon i Addit vcd Vryrup er afgaact
vcd Tødcm 88 Aar gl. Han havde
deltagct i Fredericiaslaget og theds
Unget
—— Veilc, 17. August. En af Vu
ens asldfte Vorgerc, Snedkermestcr
H. P. Ihnmsen Ernst, der sidcn
1853 bar drovet Forrctning i ch
le, er i Aftes afgaaet ved Døden.
Den afdsde, der ille efterlader sig
mrrmcrc Zlasgtuingc bar i sit Te
stamcnte betwnkt Asylet med en Ga
vc paa 1000 Kr.
— Professor, Skoledirektør So
plms Bauditz er den 16. August af
gaaet vcd Døden paa Professor
Schnus Kljnik i Kobenhavm
W
ØNZKER DE IN FÄKM AK BIDSTI IVALITIIH
vom Tit bemit- for sig sie-IV misd 2 til I Aar-S Host, konnten cis-n nun-like
stigninjz i Vikde lpkliggesndo i et skantlinavislc settlcsmcsnt med smukke
Hin-, Kirkssr og Akt-Um i Mitltpunktest us cis-! hedste bhtrked i de nord
nsstljgcs state-L nxkr St.l)sanl.dljnn» Duluth og Superjor. Drst vi! betale Its
galt at nndcrsøgcs og samnusnlixznci its-m Tilbncl mpci sst hvilket som holst
kindish Skrjv Oft-r Bssskrinlsp Ok- ()Isl)ss·ning» nm 100 Sand-umc- Farme til
krank PredsoIY "lazlurs Falls Mino
NoglaMissionsdiograiier. »
Tre gode Bøger til billige Prisci.
Alle losband-se l still-Uns
1. Kanns-, Blumhardt og Mossat ....................... 80.50
2. Ansgars Levnet, as Rimbert .......................... .65
J. Nutidsmartyrer, af Grove Rasmusscn .7o
Specisltt »
Alle tre Boger tilsammen »
SI.50 - pokiofkii. ’
Danjsh Luth. Publ. House,
Blan, Nebr. ·
-..—.«- ,- . , , -,--- - -k,»..,.—«:-;.——«-«.«.-..«-—4-.I-J
DBkowu 8s Redwoocl co. Land. «
CH: E- - syd Minncsota.
U. -
I Vol-sum Il« onslsosis isli Fisnn csllor ist lljssns j ist
Lutll klitnsk stftlsslnantv su« kum til l«Jvnn. limts
lmsnlcst H· Lucis »g« billigt »J..s’ kein lmlms Inn-i ginlis
Yilliiunn III-im »g- llistlwnud Hin-Itz- ·-1« Mqu as
Jliiiisossmxk
Skriv isftisr unsrnmtsp ( l1-l«vsiiitsgsssis esllw kon- sple
A. (’. (llllils’l’l«INSl«JN-.
Evan, Minn
Press the button
--it Alls itself
No other self- inking pcn like it.c1ean
smooth harret-no humps or bumps.
DAÆRZJLQTL sti;
It’s always on the sob. Just preis the buttoi
—pen sills in two seconds. at any inkwelL
Nothing like it in all the world. The simplest,
«) sur-est and handiest of all selkifillers—100A,
esicjeuts Lct us show you how ensy it writ
Mis
DANISE LUTEDRAN PUBLISEINC EOU8s,
Blatt-, Nebr.
Sta kck Piggos
You can
save 5150
fol- Winsp.
from our
s actorx
« , »sp« . » . » » · ’
30 DAYS · FREE RIAL «" YM
« »F « ·« « ow now
You mn have- a bmntifnl Stenck zsixum in Zinn· mvn lmnm for km ilnys frpø ttial
without paying anything in advance, HI u« .««—L j- thut Jst-u will phiy upon, use
und ji«-l this jun-m mr :«II itzu-. lI·· nt Un isnsl sit thut kEIsn-.)-»u·1«n--I Und it the
hspzhmk Uns-lex sum-hist tunc-il usnl link-« Inmit- ns Hssry IND. thut zwi- huvs QleI
;—--s—n im· Hu- nnimzk ) s-« im- JI s« unt As!-tsI-t«x"1«-(-«·1 jt Imka uncl wts Will in thss
mont. pnx th-« n( »Hu kxsith MON- Thia Statt-di Pjunu must mitk« good with THE
Or tin-» i.— Is« .—;s!-s ,
san sls0.00 ok Moke
We ship skimcsc m mu its-km mir hast«-Zy- at
pkiM that Mw »mi- ujswishls sit Als-stets in the
cost of your Its-um« Uis »nur-min- tss Inn-ists
kmj s btsussf piunn ink- tliss mun(-)- Ilum you Nin
tecuke Ast-Musen You gin- ;4.-is«r·-il ni wiss-iran
s Istislactokzs swoet fssnmä ihm-bli- I1iqu krmjv
nimm
Suy Pisa-est
Yon pay no wish thun-. but Ist-f sc Cis
of mal, you tat-I bog-in payment ou the los
est, mais-ist trskms pwr sinkst-steil by s pfl
munsskinstunsr. This-(- tisnns am ist-W O
Inst your Nin-missan sncl you tsan buy s pfl
tur Jst-us- lmmcs, without mit-las the money
Syst-It bonum-e
Evka smrpk Man-s is Kunk
snttsed sm- «.:;’- »wun- This
Instantm b-« M-:k «t ff th
repntsuop . Nil-wind
Iishmä »H« .«- fis-um Musik
lt means Mut it ans-s.
Free Music Leut-v
To ovtsky Imwbssok ni start-It
Mino-· wo gin- skm 50 music
losem-. in me ot the bssst
known sehr-»l- la this-usw
You til-e Uma- lsssons in your
km bonI-· uy mail.
Zack stack Burg-ins
W« hun- nasstksmlv un sum-l II
hurt- munlsssr us seminis lund »Zum-«
cis ull »Im-Ums mal-»- liskm in «
·11.s«;.--- fir nmv Stark-L Hunn- ein-i
lslisgisr Nimm-.
Knabe ... . . · . . . .s13500
stehswa ...-... SOLO
Emetsos 120.00
Kimbsll ...-....... 9500
skntht lcs.00
send Im« our lau-It second-band
but-kam IM. s
.
stakclt Plsyeksknsos
stunk l’l.s)«-—r—l«i.moa are ries
isink«-l, ins-l m» tm opterE-.
Yssu mll lu- -l·-Iikfic(s(1 flu
llsss »mus· csxcluysins ;;, L« disc
fmtsmspo sil tlsssgo wsmslokkul
fault-um«an ins-l »Hu-ed Ins
our wry lsm knickt
cattlosne Free
Sonil many tot- ouk III
Mantiss-Itz- lllugctnceck esti
1osstes wish-II give-s you t M
nmuunt us immer-unt Ists-v
Information- Wkits Mu- -
E A. sTAnctc ptANo co..»oo sum-I- ndien«-. onus-»Ist
s - - -----7-------vvvvvv-M
DICIBPRN 00 PICIZØKIC
skildriager tu Mission-marked ovsmt If Kurs-s Zo
dsk. Pris Ind. 50 Gent-.
Nu bebt-vor Pigemo da ikko Iængere It viere virus-delik
i Anlednivs It Drei-gebogen; het- et akkurat Muse til am
Pisa-. og den er like us konntjolig og krick tot- Dwnkobokos
(Ds Unko- Zins-)
M Luth. Publ. TM
Ists-, III-.
- —