Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 08, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der Mann
« sammt-eisumst
Man
Puls-v ftrsie Medium
Vi prasdike Kristus som fors
fasftet, For deerne en Form
gelfe og for Hednjngkr en
Tsaarfkab. 1 Ksr l, 23.
Il.
;- Ap. Gr. 13, 26——37.
Med Vers 26 begonder et nyt
Assnit af Paulu5’5 Pravikcth
Eiter at han i der Zorudgaaende
hat givet det, han videre vjl Tige,
en folid Histoka U:1dekbygnjng, tiki
taler Jan atter sine Tilhørere
direkte, jdet han siger:
»Mit-nd, Bis-dre, Sønncr as
Abrabams Slægt, og De ibxandt
eder, som frygte Gad! Tkl us er
Ordet om denne Frelse fendt.«
Tiltaletk er lig den fertige derj
at baade Jøder og Proselytter ihn
kommes, men i Etedet for »F isras
elitjske Masnd« sjger Hcm her »F
Musikd, Buser Immer as Ade
kam-:- Zlægt."
Denne Forandring hat sikkm
sin Grund.
Zkør vjldc Von pege paa ("!Suds Udi
vælgelse af og Forelfe med Jsraci
i sin Almindelighed: nu kommer
han til eret om Frei-K sog der
var Abrahanh der modtog den der
Iige Forjættelse om Freife Ior alle
Folk i dank awix
Her staar: »Til os er Order om
denne Zrelse fen’dt.« Andre læsert
»Ti! edet« osv. For-stellen et now
sentläm thi jagen læser til edel
alen e. »Ti! os« er sikkert den rig
tige Læsemaade; den tager Pauius
og hanå Medakbejder med fammen
)
meo DURCH-Cruc
Tet oil Paulus altfaa lcrgge sine
Tilhsrere paa Einbe, at eret om
denne Frelse, Frelsen i Jesus Kri
stus, er sendt til dem, til Sonne-.- aj
Abtahamå Zlægt og dem, som frag
ter Gub.
Men hat de ikke allerede bist-l
Hm Jekus af Nazareth, hvad hatt
blev agtet for af Jsderne i Pa«
læstina og sakrlig af dem i Jeru
salem, og hvad de gjorde med hom?
Mmeligvis hat de det. «
Men i shvekt Fald nytter det if
ke for Paulus at fordigaa dem
naax han talek til sit Falk i Ad
spredelsen am Frebferen og opfer
dter til at Lage imod hanc i Tro
Den ssrgelige Sandhed maa frem
»le os et Ordet om denne Frels
se "sendt«, og her staat Paulus og
Mai-as som Bevis for, at der et
Einner as Abrahmns Slægt«, Tom
hat taget imod verte Ftelfens Otd
Paul-us beizender faa lmnpelig
næften undstyldende: »Thi de, fckm
bo i Jerusalem og deres Raadsi
better kendte ham ikke«.
Men, cm dette tjener fom for
wikdmde Omftændighed for, hvad
UM sinds faa tjener bet ogsaa
som Begrmtdelle for, at shans Til
W Mk stal stre, sum de Hist-de
De Lande have kendt hinn; del
III-r i be fflgende Ord: »De dsms
is W IS W den-ed Profe
Tzseö Ord, fom forelæses wer-Sab
Selv estet at de bande- dømt og
korskæftet Jesus, maatte de, ein-r
at ban nat ovftaaet, ud af Prose
terne kunne have kendt bam U
modtaget Ordet om Frelfe ved bam
Men Paulus figer videret »Ein
de end ingen Djdsffnld fandt has
W, bade de dog Pilatus-, at han
maatto blive flaaet fkriel«.
Dette er en vældig Anklage imod
We i Jerusalem, men det maat—
it tages med for at hævde Jesu
ustyldige Lidelfe og Did: Je
fu Ustyldighed maatte
hævdeD om Tilbsrerne 7kulde kun
ne satte Tillid til ham, efter at de
tes Fremder i Jerusalem bavde
Mädan oa aflivet dam.
W its-mer Paulus at de tog
W ned af Tretet og lagde has-n
kenCrav.Deterham ikkeomat
M « Me- at det var Beiwer
dst lasde W i Grade-L Dei er
states-elfen Im Opstandeli
lut- WUW og lom Fort-d
M for vog- hcn sen-te free-,
sOs di TM oder den For
ijfe sfom blev given til Find-e
ne,« siger Apoftlen viderey »at End
hat opfyldt denne for os, der-es
PM, kdet han optejste Jesusk«
Iorjættelsen sendet de jo; det
qælder nu am, at de ogsaa kommer
til at Lende og tro dens Opfyls
delse: Paulus fortan-ders, at den
ne er stet, idet Gud optejfte
Jesus, det vil her Tige: lod dem
fremstam komme til Vordem
Han benvsser saa til Ordet i den
anden Salmet »Du er min San»
seg spidte dig i Dag« som en aH
Spaadommene, der er ovfyldt ved
Jesu Komme til Berden.
Og at Jesus skulde ds og opftaa
fta de døde, det set Paulus i Or
det: »Im vil give eder Davids hel
lige Forjætteken de trofaste« (Es.
55, s) fammenkignet med et andet
Ord: »Du skac ikke tilftede din
Hellige at se Forraadnelse« (sSal,
16, 10).
Hart tilføjer, for at haus Tilbts
rere maa Eorftam at dette Ord ikke
gjakdt David: »David sov jo ben,
da han i sin» Ljostid Ezavde tjetn
Guds Readsskutng, og Jan Nov
legt has sine Fædte og faa For
raadnelse: men den, som Gud op
tejfte, faa ikke Forraadnelse.«
Hei-til bar Paulus fsrt sinc starr
ke Veviser for, at Jesus, David-Hen
nen, er Kristus, og at det at Jeder
ne i Jerusalem fcnskaftede ham sog
Ordet am Ftelse ved hom, er fac
langt fca at modbevisfe dette, at dct
derimod ftodfæsteh hvad forud var
sagt am, at den kommende Missias
skulde d- og begraves, men atikt
opkejses uden at se Forraadnelse.
Lsg det Basis, som Paulus her
bar sitt for Ægtheden as eret som
Frelke i Jesus Krist11s, de: gmlder
til alle Tider trods baade de Je
der, der vedblivende sorkaster dekes
Missias, og Ngesaa de mange as
Hedningebyrd, der til enkwek Tid
vtager ham. den af Gud sent-te ene
fte Ftelsek for alle, som vil frelseå
Forjcettelfetne, Spaadommene.
blivey Jesu Historie blivet og7aa«
og erkhvey Tom sil, kan under-Lege
og fowisse sig ow, at netop den,
der er for Jsdet en Forakgelse og
for Hedninget Dom-steh at han
et Kristus og Vetdens Fresser-, Iwem
Sud optefste fra de dabe.
Deune Times Indiqu
As Joh n R. Mott.
Overfat fra »Missionary Reden-«
as Thr. Petersen.
Glutteu
Reste fordelssiise Resultat-.
Men, paa den anden Side, tænk
paa de gunftige Udsigtet til san
danne Bedrifter: ikke of Krigem
men sont Gud gjr mulig i denne
Tid
J. Denne Kkig hat mere end
noget andet anbenbaret den ver
densvide Missionsbevcegelfes Skyr
Ie. Msionsbevægelsen og den kri
stelige Studentetstægelse et de
ener Bevægelfet, Tom hat bevor-et
den genüdige Ansvarlighed oder
for hsoerandm og Lederne hat paa
beage Sider as den ftygtelåge Strid
fluttet den Ovetenskvmst ille at
scettkhvercmdre i Forlegerched ved
ast fordre umulig. htrlig elley syn
lig Sammenvirkm J det søfeblik
denne Natmate et bog-ded, vil de
after goa sannnen i Forening til
Verdens Bedste Jeg hat set det
the Mirakeh som Betden nagen
Sinde Aar Tet. Tet var det, Um
Kristendommens Fjender meme i
Kriftendommcsnäs 7ørfte Tage, da
de kunde sorklare akt endet, kun
ikke dette ene: Hvor disse Kriftne
elsker bverandre! Jkke alene sendet
jeg nogle enkelte her og dek, merk
Hundreder af Mennefker paa begge
Sider af den trogiste Tumult, der
bog bverandres Ryg vifer, baade
ved deres Mutter og Getning og
Tavöhed, at de elsfer hakt-andre
Hvor mange Bedeckt-der hat jeg
ifke deltaget i de fidste Maaneder.
hvor jeg hat htrt Engl-where og
Skotter bede for Systeme og Ty
skerne udsser deres Hjettet for de
res Brsdte i Missionsakbejdet og
Smdercterstægelfen Om jeg ikke
havde andre Vidnesbyrd om Kri
stendmmnem saa hat jeg dog i de
sidste faa Maanedet faaet faa man-;
ge nye VidWrd tilfirt min Er-;
ist«-m, at det var nok til at over-;
We mis um« at Jesus Kristusj
like alone var men er seiden
at vi ogfaa kunde Käse Mel-ist
stemte og uegennwgr. Den For
nuftsflutning, som Kristne kommer
til ved at tasnke sig om, er, at da«
Hund«-de of Tusinder giver Livet
ben, vg Millioncr i Pine ligger
ydftrakt paa Lejet, maa de fsle sig
urolige, derfom dse ikke gis- noget
for at Iindke Lidekserne
s. Tenne Krig hat lagt for Da
gen, at In verdenåvid Missionss
og Studentekbevægelse er nsdvens
dsg. Lytteligvis vil denne Krig bli
ve forsselljg for alle andre deri
at den ikke bliver efterfnlgt of 40
Aar-s chnlnst fom den frans!—tyfke
Krig. Dei —2«jeblik, Ktigen er for
bi, vil det nationale kriftelige Vog
ningsvætk slaa Bue over-, og Fol
ket vkl goa fremod i Kristi Nava.
4. Tenne Krig viset os, kwot
vi et kommen tilkort, og det er al·
Ittd en god Tim. Jeg overvcjer Tor
mig selv vcd Tag og Nat: Hvad
maatte vi ikke have giort om oi
bavde anei, bvilke Klippet Rudo
erne drev ben inwd Hvad maatjc
ikke Missionsszægelfen paa ibegi
ge« Sider as Atlantcrkmvet have
gsork For ai fammtmsräkje Traadekle
i det nationalc Venskab, ved at Frem
Larve de godis SidetT has den keka
Ierende Nation, at faa knyttet Fol
kcne sammt-n i Sælles Foretagender
Z. Tenno Krig dar vift os Ev
ncr til Etedfottrædelsc, state Mul
te Evner til Osser og Lidelfc. sont
Vi kun lidt drsmte om. Jeg er ble
vcn kritisetct for at have gjokt mia
tjl Talsmand for Werden-Es Evange
Mation i dette Slægtled. Dermcd
bar jeg ikke ment Werden-S Omvens
delTe — for dej vix Lage Aar-inm
dreder. Wen at hver, som let-er nu,
fkuldc bavc sorbioldsviiz Lejligbed
til at kendc den lebende Krmnsu
Im bcsmxncde. at der rixdis tag
i det mindstc 20,0«« a- de bcdstc
Studente-r i Te Fgrcncsdc Stam,
England Tnfkland II andre Lan
de paa Kontinentcz csn Periode as
mnttcnt 30 Anr. ColleqesPr07c33
som- on andre indvendte, at der
Vilde blånig Eok IIer et ka pas
den hjcmligc Basis, i 80 Aar at
ndfcnde et for-get Antol as AWOU
Mission-krei- sm Zkulcrne under
den rmnlærcs Ltdning im den pro
tritantiske Krsstenbed Jeg vil al
drig i Frennidcn lade Skolar-ne
slipoe saa let Im deck. Pan Tot-on
to-5, LIMIan MrGillss llniocsrs1i
tctvr. Ins-d 1500——3000 Studentens
book, bar over Halvdclen meldt
fis Tom srivillfges ftil Krigew Re
ftcn ternkek von at ask-e det. J Erm
land bat 56 Procent qiort det, og
M Procent sra U. M. Kr. ZU Col
leae og 90 Procent as sticcrcrne
sra U. M. K. F. For en Uge siden
fik jeg et Btev fta Ungarn, bvor
det hedder —- tasnk en Gang —- at
alle Studentens-.- sta feks state-stan
tifk — Calvinsk theologiske Semi
nariet er gaaet med Tom srivillige,
raten Tom Feltptæstet ellct iom
Soldat-r — hvilket endosgsaa over
gaar, hdad de Mrfkskatolfke hat
gjott idette Rige. Een Ven sendte
miq en Bog fra Jemand i hvils
sen det bedan Vi hat fendt demu
Bog til 45,000 Studenter i Li
begkavene. Fra »Latin Quartet,«
i Paris nnd 18,000 Studenten
hvot ieg tun Hunde foa 74 frivils
lige til Missi-onsakbejdet, bar Tu
Rnder meldt sig til Krisen Med»
fqadanne ceadsgerninget for Hie»
er det, ieg Wen Jeg vil We igenl
stille Im sama Fort-kinqu til Sw
dentetne. Her og nu sendet sog d
Optaad nd til krsstne Wer
am at vende Unsigtet mod den
verdenlvide Lejlighed Man apart
If den Opsfrekfeui Land, san dri
verdisseskendtitatgaaiLans
det- ZM, drive os m Skola
ne til at soc i Kräfti, Kotigen-,
Kam-. .
6. Der bukde ydes Slcre Penge til
denne Gewim.
Bat du nogen Sinde tænkt paa
at de fleste Mssionbselssaber i Ev
wpa begyndte i Krigstidek, de kit
kelige Missionsselskaber i Bei-den
ogsao, med en aarlig Jndtasqt af
mete end 82,000,000. The Westen
an, tbe Baptist, the London,the Bri
tifh, the Neligious Tract Jedem-—
hvert enefte as disse begnndte un
der Napolions Me. Mændene
fknlde reife sig i Flok og mutig
gske Missionens Udbredelse. Euro
pa kan ikke udvide i en Tid sum
dennr. Amerikt maa ikke undlade at
W dei.
7. Dame M better de eurem
iste Kristnei Ue pas Pttve Alag
qerei Irre-Idee bott, vg hvad der
blivet tilbage et Guld og soff-are
ver Das og Nat under en M
lig Bauche-Ah Noa- det kommst
dertil, at vi for beftandig fiel flgc
Farvcl til dem, det- et os fast-est,
eller genuemleve den lange Vintets
ttd derhjemme mcd Folk wo alle
Stdn-, der set eftek, bvad det er i
der-es BekendeliC der ducr —- da
findet de, at Trer loncentretet
sig om een Person. J disse msstle
Lebt-graue former Trer sig Tom et
Bindeled til en Person — vor Her
re Jdus thfms selts.
8. Denne Krig uddybet Lend
skabet til Gad. Aldtig hat jeg set
Fell ftudete Bibelem lom de Ist
det nu. Aldtig hat jeg set Falk be—
de fom i Aar. Dlldrig hat jeg meet
ket Fall overvcje Guds Jst-thus
stykelfe fom i Aar. Hvilken ueni
delig Binding, at de hat en Gut-,
at der-es Her er Vendt i den rig
tige Retning, scr den til Kildem
til Bin-gene. hoorfra alone vor
Hjæsp kommen Vi bar Behov
selv at opdage denne Gad.
E- ufnliguelig Leilished.
9. Jsg Auster igcsn at minde om
den magelsse Lcjligbed for Evange
ljscuion. Tkt Arbeij som U. M.
C· F. gst blondt Mällionet as Zol
dater kan ilke nol- paastønnes. Ill
drig fsk i de britifke Øers Historie
er Krisms bleven loaledes Mit-di
kct for stasrkk Mit-vix 7om hatt bli
nkt det i disfe 700 Leite. Theolo
gilke Seminaricr sendet here-s Stu
denter og Professorer nd til Leite
ne: der holder de vcd lu Lage ad
Gange-m og saa tilbagc til Semi
narierne igm Tot Yoidcr dem ikkc
Forstyrrelfe at fammenblande Cal
vinisme og Amieniaiiisnie. Der er
Lejligbed for Ecangelisation ikkc
alene i Lejrene men i Lpbcgravenc
J Tyfkland sagde man til mig:
»Vi bkuget lwcsr emsitc Time, oi
er wagne til at itrive Brei-e til
Mændene i L-begmvcnc. Vi ov
muntrer dem til at virre Krismss
tro, og vi mitsagcr Vibelcn mcsd
M Forwaal m mrrc dcrcs mindr
lige Liv, og vi tilffmider lwct Mk
Evident, der er Triften, til i Os
-bisgkavenc ellek tilbaqc i Rest-wer
sne at samle andre mflc Soldatkt
om sig til Bibcllassninq, Sang oa
Vstr J Fraiikkig Vor Mmidcnis
draget as Sirt-, og vi maatte goa
til de its-MS koindeliqe Studenten
og for lfvcr to Uget iotiwrdiack
disse- ck mimiogkaieket Vrev oq
sendet des til hoc-r fransl Student
i Libegmvena
Ktiitus Moor pkwdilot under
de mcil foriækdelige Zilslande, ikkc
alene i Ade-Italiens nicn i Despi
falrknc. Oder tre Milliolxer ---
lzvillet er Flere, end vi itogöti Zin
de hat hast i Gelt-d i nogen iinse
gaacnde Krig —- findes her entcn
psaa Sygefengenc ellet i Range-Wall
Hat du biet, at der et over 2,700
000 Atlas-fanget? Jeg pksver for
Tiden pag at sag Amerika-mag
der tun tale M, til at arbejde
dlandt wile W, —- System
fom san tale Frau-K» hlandt tysie
Sange- i Franks-ig« Jeq hat iste
»Man faaet det russsske Problem
Tksr klar aldrjq Von-et et LjvbliL
lsvsr Inst qjaldt Im sont nu at Sau
Im i-.:.n:«. Wiss-Hi- Jsrdrimer
winken-Zart- Jnst demu- Trag-edit
i Euran ksar bragt Werden til Ef
tsrmnke: 031 ved denne -vedblivendc
lldtønmjsq er LomwrkTombedrn
bleven Strick-i just der, bvor nj gek
ne hilde sc- den fix-stet. Verdcsn er
nu swrdig til at tcrnle pao em,
der er den samme- i Gam- oq i
Dem og til evig Tib.
10. Vj hat nu en maqelså Lei
liglpd til at gsre i Stand igen.
Hvad bemder ydte Mission? J
een For-stand betyder det at sætte
Beiden i Stand ved den levende
Kristuh J de svundne Aar hat vi
Kost med et plqstisk Allen at Atte
men mt bat vi at glre ikke alene
med et plaltisk, fjernt Ist, men med
et moget meke plastiss Afrika som
Resultat af, hvcd der nu sker i
Tot-sieh oq et nyt, mere plsltist Ost
nærved, endogsaa Ausland indbes
leitet Europa et selv i Smeltes
diglm Dei gamle er fordigaaende
hele Ver-den over, alle Ting tun
blive nye, men vi deiner ifke ind
i del nye. Dei bllver ikke et ma
gkst Arbejdez vi vil faa del i For
hold til vor cre· Der er ingen
krieg, pl like san site tm og elter
dem-e Kris, Wein vi hat den spr
utdne sit-. Miene-, lom na er i
M, vil its-M nd da dem- —
fecv om M M It i W of
, 7 -
IS MA.
Mä fidfte Otd er da bette: Mens
bete Natiouer ligget abstrakte pas
et Golgatha Koth hvor vilde dct
Vwre sidkst passende for nagen as
os at leve et egennyttkgt Liv! Lad
os heller-e gkvc os seh-, og hved vi
riet-, og maa komme til at eje, til
Horte-us Raadighcd — altsaa for
at gsre Hans Villie og ikke vor
egen — koste-, kwad det maal
Japan hin un ogfu en
Billy Sunvaysk
Kinn-km en Japanesm fom stut
tede sig til Villy Zundays Sel
skab i Dies Mofnes sidste Winter-,
gsk nn et maskkvcvtdigt vix-inhng
Fuldt Arbejde i Japan, sigcsk »Li
tetarn Digist«. sont bar folgende at
fortaslle om hom:
Monden med 35 Sents i Lom
men oq ubsctingct Iro pas Filw.4,
19, som bar fat ud for at omoende
60 Millioncr as rine Landsmænd.
er nu kaldet »Im-ans Billy Zun
day«, bg ifslge en Both-Korre
kvondent til .,Springficld Nepublii
kan«, draer nu store Mcrnqdcr til
sit ,,Nc-Vival«-Telt, noglcs faa Hase
Im Parlamentsbngningem felv un
der de bemdninassulde Dage. da
det kinvsifke Problem itod pas
Tagsordoncn. Hans nve Kendingss
mwn er soranlcsdigct ved bans Ef
tcriigning as de Methoden fom
den befcndte amorikanfke Evange
list entwich
Da Mr. Minute-, Tor at nævne
hanä virkekige Nonn, var i Unitedl
States, fortaltc ljan ,,Nepnblican"s’
Korrespondmt vor Jan jervxxlig Vil-»
tn Sand-ans Alb-ten oq i tth
Wer vom-irrede ban more end 50T
Moder-. Tot var den føtstc Ganqi
estrr 25 Aar-L Forlsch at ieg Nov-I
de en faadon Anlcdning. Im grædi
set-Es Gange i sen Time« wen-Es ich
7s1d og harte paa ham," »Na-rede
zumutet
At Japans- leln Znndcm nd
rmck sing-eh sum ihm lmr Held
sum fast man Tonska sra den
sicudsqcrnknzh m »Am-r messi- Ugc
set dkst Torftc lleMth Aar et
imn lasset den« Vi Erim-r fremde
lcsz at Haar ban Pnrdikisn hiugist
tun sm- m stor Tor-lex imorvaa tmn
zum gammssisk fkrivcr iin Tckft Tet,
kmn Vil sha soft, set-stka iig faas
lcxciz bedkc hoits Evens Tilbskekc
Ram- hsmik Stemme jkke er steckt
sum Ruck han en Meqafon til
in udraalw Evmmeliets stoke Sand
fwdcr, oa fom ban selv Tiger: Jea
Ort-ver at aer Titmme faa simpch
at enbvcr san set-sum dem. og jeg
ttor Mis, at noacn schen naot jeg
vrcksdikcsk.
En Omstændiathd as Jtiietesse
Tor amerikanstc Lasset-e et, at Japan
bar m tafkc den bekendtr Evange
list T. L. Moody Tor sin Billn
Zundan. Kinn-tm Tom er omttent
40 Aar gl» fortællkk fslgendc:
Jeg er Ssn of en VinhandlerJ
og da jeg var en Dreng pqa 16’
Aar, jagcde min Feder miq nd as»
sit Has. Jeg folgte Avifer for at?
fortfcnc Livets Opl)old. Ved den Tids
blov jca omvendt til Kristcndomss
men, og siden den Tid hat Livet
vastet lyffeligt og fkugtbringende for
mig. Jeg tænkæ at des et, sum jeg
en Dag for-tolle D· L. Moody, pas
Grund of Filip. 4, 19: »Men min
Gud skal eftet sm Rigdom fuldelig
give edet alt, hvsd J have which
i Heriighed i Kristus Ida-K —- —
Da jeg vat«19 Aar gl» reiste jeg
til United States for at læke at
vinde Sjæle for READ D. L.
Moody holdt den Gang Bettelsa
mjdet i Gvdscalifoknim og sao stor
m Mengdem sum fmnledq am
bem, at jeq havdr. vansieliqt ved at
komme ind. Jeg sagde til den state
Ponttmand ved Direm »Se- her
Pvlitimand, jeg er kommen fsm
Muse Nil for at hin Recht-,
og des-for mag du lade mig san
mor
Tct vor sauledes, jcg iska msds
Les med Mood11. Jeg ophuldt Iniq
stadig i bang Næthed, og da han
reiste nokdpam var des mig, der bar
hans Taste. Mr. Moode var for
undret vcsd at finde mia i sit Nei
Tefølgc og blev endnu more forunds
tot ved at hske, at sog agtcdc at
farblive med ham en Tit-. Jeg for
talte den store Evangelist, at jeg
Insiede ogiaa selv at blive Evan
gelist blandt mit Falk. Jeq fpukgq
te hern, thd EBng Skole ieg fluc
de studere ded, pp fort-li- hcmh at
jeg W sputgt 2 kafkellige Pet
sonm og de havde givet miq for
sielligt Rud. Mk. Noody hobe
»Svttg s fothellioe og De vil fu«
s Rand. Der et n een, sum Lan
«) W håt ist Mei sit
M M, « W MIM
M et W· Ied
Gud.« Jeg ihm-ede- Mt. M
stets-S: »«Det er alt bestes-is jsg
gaat til Moodys Bibel-Institut i
Chieago.« Mr. Moody las dp II
ned ad mig og sagde: ,,Unge Mand!
lwot mange Penge hat Def« Jeg
fvoredsea »Mr. Moody! jeg bar 85
Cents.« Den stote Evangelist faa
og faa raa mig med stor Foc
undring.
»Welll« udbktd bon, ,,boorledes
ventek Te ast Tanne ftuderc i Chi
cago i w Aar for 35 Eil-MEP« Men
leg svatede tast: .,Mt. Moodn —
Filip. c, 19·'· —- Mr. Moody fini
lcde over bele Ansiglet og lang nd
til sit Säfte-M »Bei-r saa vcnlikx at
Imka denne unge Mand. Han skal
til Chicago Tot at StudeteA Da
jcg kom til Chiusi-, fandt jeg, at
Skolcvchsne var kommen ist mlg
oa Verstehe paa mig.
Lm Kimnras Moder i Toklo hi
rek vi, at Lmsjasndiqbedeme ek
nieset läg et amerikanlk .,Revival"-.
MIde kun at del vdre Skuc er me
rc aTvelslcnde mcd de mangefarvede
flogrende Ktmonos oa Klavren as
Tkaslfo km de mangeartede iapanskc
Leim-rinnen
---.o-.o.——-·
Det tyrkisie Rigeo Fall-.
J »Dan.« Nr. 32 of H. Aug. br
der Postok Tamfkov om at faa at
bitte fivor der i Vibechn stam- nozm
onl, at Konstantiuopel vil falde, oq
at ankerncs Herredømmc del-Inst
er inde.
Tot fknl j Zimde vaer miq en
stor Werde at fkkioc en lillc As
bondling om den Sagk
Vor dnrebarc Frelser udtalte,
wen-s ban vandrede km- pna Zot
dm Islaende Ord: »Im Himme
lkns Udfeench Vädc J at dømmcn
men om Tidcrnes Tmn knnnc J
dct ich-A sMottb. M, FO. »F Hok
lewi Jordcns sog Oimmelens Udi
scende Vidc J at Wnnc out, men
Zwaer smka J da intcst Zion om
den nmsvasrcndc Tid.« ithtk. l:’»
563.·«).
Ist var Jsdetnes Ulysse, at de
formeldelst dort-S Vantko ikfe kund-:
bcdømme Tidkrncs Team Jesus
Kri7tusz, Guds enbaorne Son, kom
men i Kpdet sont Norden-I Frcsli
fest-, var Datidens sinke Tequ til
chlse og Zaliahed for dem, som
forventede hom, kendte bam oa tos
imod bunt »He-n kom til sit cget«
sog bang cqne tog ikke imod hont.
»Men san mange, fom tage imod
«bam, dem ch Ema Magt til at vor
;de Guds Born, dem, sont trv vaa
bang Navn.« (Job. 1, 11. 12).
« Sirt ich andcrledcs er dct i vor-e
Dage· Ktiitus bar forjwitet, at bcm
vil komme igen, oq han sigen »Ja
jeg kommer fnart.·· Mal-. 22, 20).
Hans lwende Menighed fowcntkr
hom, og efteriom Tiden ncetmet fig
bliver denne Forwntning strdfc
starre og more indes-läg has dem-is
trofaste Venner paa Juden Dct
er ogsaa Heu-end ndtrykkelige Vil
lie, at hans Venmsr stal wage,
bebe og give nsje Ast vaa Tiber
nes Team san vi, naat han kom
mer, maa have Olkr i voke Lam
ver pg i vors Kot-, faa vore Lam
vek ikke udslukkes, naat Raube-i lu
Oct: ,.·:(’, (’1«tkIgL-tstssik-is Nunm-,
qcmr bam i Msdc!« Don kmr tu
ndermch foqtr »Nam- J sc bis-sc
Thm bmvnd0 m fle, ssmme J at
Muds Nisus er Imm« sLuL LI, IZH
oq ligelcsdrs: »Nam- disiscs Ihm be
sinnde ot ske, da set or- oq opløfi
tcsr echts Hovcdcn esstcrdi oder-E
Forlssninq ftundek tilj sLnL Il,
28). Endoiderc Wer Apostlen Pe
ter: ,,L-3 desmere ftadürsstet have
vi det vrosetiTke Ord, boilket J users
vol i at aatc paa sont vaa et LyZJ
der stinncsr paa et makkt Sied, ind
til Tagen bryder frem, og Mor
genftjetncn ovrinder i eders Hier
tek.« (2 Pet. 1, 19).
Tet ck s Sandhcd en falig Be
ssæftigelle for Jesus Kristi sande
anner at fordnbc iig i Striftcns
er om Herrens- Genkomst oa de
Ting, Tom staat i Fotsbindelse der
med. f
J Profetiens Otd er der bnmt
manqe Bill-der og mange Tal. Der
sigessi Tan. 12, 10, at »inz1en of
de ugudeliCe fkal forfton det: mon
de forstandige sinlle fothaa du«
«) Dermed bsr fammmljgnes
M. A, 3—H, lwor Dsisciplene
fpskgek Jesus just om Tid og
teqn for bang Tilto se og
seitens Ende, oa han i for
ci give dem Svar paa Wirks
M soummer til san-W
Det wesse, han stack om M, et
si Moll-i M NW s heb
Jst— ""s?·.-:: »A-) III-s -
Een
sAFE HOME
MATcIsI
vjl antænde alle fix-e Brei-ade
re. Træet er langt og steckt
— Flammen tagel- godt tat.
XI -»x-i«h·!x«-« ikko«. nimr xj
.;;—-»-· »O. »sp. Sins- ll«)m-« Muts
·—I,»- -..«z ..1.s- Hm —ti-!- N)"tt(
MIs« «s ,!«-i«,1-sZsHk-«s Tlansfjk
III·
H» ..».s L- JYJ » 7«JI,;·«« .XI«cI-s us
sl««n UHHJ kam J« WILL-ON f
Uhpo H,I-.« : Nin-rhin
Du hu— isnhwr hinsin«s1s·iss«
Nsisvn ijosm vsil Nin-n.
THE DlAMoNV MATCH
SOLO-ANY
Kløver- og Majs-Land
i Central Minnesota
kkiiikilmuvisli seltlemshh linke-. Nin-H
ker· ·l’s-ki·l«no·r. sum-lim- l'rispr »F Vil
Iiiutr. san-s zum taugt-Nr til
A. MURRAY.
Waden-. Minn.
Kam til dcn godc ;
danskc Koloni vcd
Million-m Volk Co., Wis»
livvt Form-tue staat stimmen om
falles Interessen
Jeg tillmdet min 60 Akt-es Form
til billig Ptis og pag lette Willens-.
W. M. Christenfcih
Million-m Wis.
LÄ til ssls l des day-lu- solt-til
l Ueulov Vier. Ofe. l Not
Mis sl Dass-m List-ti- schlingt-il
kutc Dust Ewigkeit Gent-Inh
tlos, säolo ok Butllc ps- hutlet sit-is
aller hol-send Det- Ul I. I. III-.
II- 104, K- i, Just-tsc- Cty, Orest-.
Sanuswnligu Nah 22, H. Man
san ja gedi, om um«-! zle »Da-re
vankundig misd Fl:d«, wwer det
Heft-, mcn drttcs et mwpc niscliat
Mon nn tu Zaum »So-or i Preis
fetten stajr der nonpt out Konstan
tinopcls Falk-?
Tet cyrkjske Njge er i Profetien
brtegnet vrd Raum-: »Es-stat« Es.
Il, 15, Anb. »I, ILI vcs net-kniest
uns sordi dem- Riqcs Mast og Verl
dc kom spm en Nod as Stmd og
like-»bed, Fancniszmcs oa Uqudeliqs
bed, Uumt oq Nov tmsltendc ind
»wer Landsm- ä bincs Tage oq op
’slsmtc ALTE-ander den Stute-;- Ef
itisrsølzustoss site smle Konqcsdsms
.nwkÆ.»111pten, ZuricmTras
kien misd Trlc as Lille Affen og
Graskenland med Mofcdontmt
Dei ottomansic Nigc bar s. Grun
dcn heller aldrig vaer nagst egents
ligt Kejfcrdømmc i eroth rette
Forsmnd List Zmr oasret en Som
Iing as de most soksfcllige Folkems
set og Stamme-r uden indbykdes
Summenka rller sasllcs Interes
sen forfkelligc nusd Henfon MSer
Religion vq Fremtidsmaat De nd
gjorde Zwar for sig en Oel of Rud
dmst i den stote Stank Den re
ligisfts Janatismc der til en Gib
gcw Mast Liv, Stand og Kraft, er ,
nu Inart tIddId. HL
Jstlge Ton. s, s. 9. 22--2ö
mag det wrksske Riqe qaa til Oran
de og de site gamle (Mewdets
Esterfsigctey Meer gmpkwes M
fremfum im Hätte Konsedjms
met. D. e. de man ftigtres fka det
ottommtske Weide, oq Kritik-isten
vil fremstaa fta et af disk-Matt
vg. senoptette det gamle romerste
Mse med ti Kpnqek under fis.
W. 17, IN. .
Insekten om Thesen-iqu Od
Wg findet i M. IS, M, hvst
U W: »Da den stritt
V
ists
· Mk