Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 18, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v « »Versam«
-"j Ort-das den 18. August 1915.
Mk Ochs
Risiko-ach J. P. Nieäsen og Hu
fru Wes hettil i denne Uge. Pair.
Melken vil prædike til Højmessfe
i Kirken Ssndag Ferkxnddag, oq
- Eftekmiddag Kl. 3 vkl baadc Emn
Ia Mrs Nie-Heu tale pau euer vedj
stolen am bete-s Arbeit-e ; Japan.
Zog-fes om Aste-ten vil der biive
sktde Pan Skalen, og Menigheden
insde til »luntb« deroppe vaa
Mem faa de bespgende om Este-r
middagen heb-wer ikke at gaa bjem
mellem Moderne. Lad as benytte
denne sittste Lefligbed. Nennen M
it Erste ozq væke komm-en med st
Immu- Nielfen og Hut-Inn for du
kein tilbaae til Japan!
—- Med de uuge Falk-d Pkcmc
der i Sindags gik det paa Grund
of Veiliget ikke rigtig efter Be
kanntele dog alligevel god:, kor
staat vä. J Siedet for at rejse ud
iil Misfmcrikloden straks om For
Iniddagen drog man op til Luna
sollt-ges Amtqu Her taite Pras
fterne A. Rossi-nassen og Lang til
de forfamlede om Estermiddagext
cfter dette Mtde befluttede en bel
Dei fig faa til at tage en Tut til
Flodsem og de fik baadcs en Zeiltur
over til Jowaskdem og paa Vejen
sie-a Heilede de Me, men de sit
sendet ned over fig even fra. —
Oer feroetedes »Ur-mer« oppe ved
Skolar
—- Zredag i sidste Uge var en
Mytkesdag. Qppe i Lea-weben as
derman bleo to unge Mænd, der,
W vi forstaar, scattede Hame,
drwbt af Mauer Den ene var danskz
sen hed Ntelss Madsen og studeres
de ma M College sidjte Vintec
dem var kommen til Amerika for
H Aar sidew Den enden hob
Man Mem men var not
Ue dankt, fom Navnet jo ellets godt
sunde tyde paa. — Et Uheld stete
sum-sie Dng en 2—3 Mil Zodvest
for Kennatd 6 unge Masnd kørte
i Antonius-il hjem km Fremonh
Oper de hat-de været til en Slags
Opvisning paa Landstrywmwas
Det. Horn-den det saa end gis til,
Ida We Ebauffuren Kontrollen
wer sin Maskine og dens ftærke
Satt resulterede i, at den owltede,
is Pasfaqererne blev dnqtiq for
flaaede, færlia James Nielfenz ban
M tke Bibl-en btækket fotudkn an
Ote Kvæftelsen faa bon i lidcnde
Mist-and Ermatt- læqges ind vaa
Wes Z Ward Under Las-getil
sm I We da vi im sie-m
W hem bog at værk godt i Ve
W.
—- :!«c’r. u· P Jud-« t::.:,1«-med
Hufmk w Baru, Jenseit-I- Moder
M Stifter krsm Ver-til i fidüsc Uae
per Anwmobil For at dein-je Im
Tons Fasttekc H Zka Mem-» s«
C. J. Messen Dort-s « lau zsms san
It kske betfra til North Dakota at
Hof-ge andre Slægtninge U fiden
Mkaqe til Chiraao Men Nmncn
sm- gjort Strea i Negnjnqcsn, »Im
de llgqet interne-rede ber oa bliver
Mk Ist-i til at fortfætte Reise-us
m Zorns-one
«- — To of Dana Colleges tjdliges
re Klevere hat været her vaa Be
bg de stdste Dage, Mr. Peiteri
fes fta Ell IBotm, der nu et Pro
fessor ved Stattuniveriitetet i Bur
änqwh Vermont, og Mk. Uhren
M, der tm hat fuldendt sine me
M studier- i Omcthu og agtet
L tksde i Sudmtmissioneng Time
Ht sont Lægwissionær.
—- Mrs. U. M. Anderer er nu
Je- gcht i Bari-» Vor Date-J
Its G W Lassen fra Beredforty
sc. Deck» hat W hjemme og
stritt M en -
—- J Saat kom County Zuver
intefkdent Land ind og gav os et
Program for »Wafhington Co Tea
chers Institutes der holdes her i
Byen fra 23. til 27. Aug. Gan
benledte scerliq Opmcerksombeden
ma- Mt. Frank A. Horrisom der
nil Zolde Foredmg Torsdag Aften
den 26. Hatt bar des-at Central
Amerika 7 Wange oq vi! holde il
lustreret Foredma om Felle-ne der-.
Entre 25c for voksne og 10c for
Bern. En nnden Attrakrion vil bli
Ve Tr. Beattie fra Lincoln.
—- Mr. Jakob Messen fra Pot
kety Nebr., er ber Tor Tiden i Ve
fsg bog Slwatninae
— Dk.B.P.11-elcpd, Max-säh
M doot out of P. 0· Both
Phonet
Missisnsmtde
bliver, om Herren vil. afholdt i
Audubom Ja.. fra Toksdag Af
ten den 26de August til Smdag
Akten den 29de August
Mlig Jndbvdelfe til alle.
J. P. Christianfen
Prcest.
Misfipnsmtdw
Lm WIJ ;«:L. JEHDIJJJ der MI
stnsksmødc i Menigkmdon oed EIT
Imdox. Iowa. ·: Tagene 3——5.
Zenk. U i Meisizäcsden i Wolfe
Juwe« i Tnjms 1,——3. th EU
Erst-läg Jndkmdcksp til alle at konk
mis U delmqe mcsd os i disse Mo
der-.
Pack Mcniabedens Vegne
Fritz Ruder-sen
saturclay sales
Russcst (’()ff«-e—kss)c Sollen
sstartisy It Löc
The Blajr Tomatops 15c
sctnkdss Ue.
You all know what they are-—
thpy spesk for Mermisle
15 Ihm Wulst-sei sag-It kot- 81.
Onk- lot to each customer only.
swjfts FVirtsihpstpr Baron.
regnlar Löc.
samt-das soc-just tin-.
I
The Loh-shoer Chiassis-thi- best!
that Maus-)- eau htty. Regul. 250.I
sou- sstnrdsy Lot- 22 Cts pt th
Potstoos M I- Both-L
Magst-Jot- Heller
sctnrtlsy tot Zoo.
FHIHs Stujp «««
! sum-day 21»- cts per lb.
sRegular 506 Pale of Laut-Wo
» TIIZ LlTTLB DANB sTORB
W. A. Mc Farlancj
The litte bitte not-e.
Kein til den godc
hauste Koloni ved
Milltowm Puls Eo» Wi-»
lpvor Former-te staat samtnen om
fallcd Innre-set
Its tilbydet min 60 Ums Form
i
t
til billig Pris og m leite Billet-n
W. M. Christeuleu,
Million-O Wis.
W 1
laurons, New York.
i
P
I
I
I
I Nu et Title-I It se. hvordau vi hat der her i Osten, og
E nur man sie tut- set det, maa man indrsmme, at vi bar
; dct Lock Avor kan der avles mere end her? Hvor kan der
I let-des sas billigt som bei-? Eeq Tit-g er sit-leert, at dersom
E mit-se as den-. der her-let den hsje Rente i Weste-, sag,
: dsgl her tin erles, sc Und her lau ksdes for en lav Pkis
I ok pu Kette Bett-selten zu vilele cle ilklke bereute sig len
j se p- ar tu sik et njem tm. Jek tm et gesinnt-»den
I til-, m its-her It se Laster beten-trink Fett Ophold o
E El seid-dris- pt. Fotd Auto. Der et omtkent 50 dsnske Fa
I W beurt- hek su. For ask-vers Optisaiacek skkiv pa
E M euer Mit til
I
E
L
c
l
Lin-s L. Maske-Isr- .
Wut-usw Ia u. Ins-L
Mit Gabst-linker thate
L.;«
III-imper.
» Blair.
! Studag — Smdqgsskpte m
;9,15 Gusstjeneste Kl 10,30 Fm
’og Kl 8 Akten.
Kennatd:
Smdagsskolc Zwei Sandag KU
10. Dunst Gudstjeneste l. og 3.’
Zøndag i hvcr Maaned Fotmiddag
Kl. 11 Engelsk Nndsricn fte 2 og
l. Egndcm : er Numer Formid i
dag Kl. 11. :
Drum: tsudstjcneste 1. og 3.Sjn-·
dag i hver Manfred Kl. 10,30 For
trübt-ag
Betkndtqørelier
Mission-ri- JVNielfens Reifcplaa.
Ca. Bltsisxi U Aug. Formidi
dag.
Omaha 15. Aug» Eftermiddag
vgsftm
sog Blnxk 22. Aug.
’ Bethcmia Mah, Kimbnilwm ZIO
Aug., Formiddag: — Eben Ezer
’Menighed, Audnbon, 29. Aug» Ef
xcrmiddag og Akten
Medsmtdr.
Iowa Kreds afholder, am Gud
vil sit aaklige Mode i Nazareth d.
ev.-luth. Menighed j Coultek Ja.
fra d. 17.-——19. September
Mtdet begynder med Gudstjenei
ste Ftedag Formiddag Kl. 1099 i
Kirkm
Fslgende Emner vil blioe drsftw
l. Krediens Ema-: Udoælgelfen
i For-hold til Kaldelsm Matth. 20,
16 og 22, M.
L. Mmighedens Emne: Et fragt
bringende Mmiqhedsarbejdsiy l
Kot 15 58.
Was Præftet fowendtes og
Wenigbedeme anmodes kærligft om
at lade sig tepmsentere ved Kked
sent Latini-de
End velsiqne Sie-met
Pan Kredsens Beque.
A. M. Nielfett
Nazareths Menighety Spalten
Ja» indbydet bewed fertig til
Kredsmsde Deltogerne bade-s mekde
sig i god Bd, heift inden den Il.
SWIM til en as undektqnsde .
Nels Pedetsem Mai-'s Ins-M
A. M. Nielsem Vgl-'s Præft
Lieds-usw
Atlantic Krebs af den formede
d. w. 1u1b. Kirke afholdet sit Aaksi
mode i Vetdania Mmjgbed, Vo
ston, Mass» fra den Bdic til den
site September
Aarsmsdet nahm-H med Gubstjes
neste Fredag Form M. 10. Lit
dag Form holdes Zorketningsmsde
for at forhandle om Kredsens Mis
sionsarbesde. vaslge Embedsmænd,
samt drssw fsfqende Sag, Tom vor
Kirkes Aarsmsde 1agde den til
Kredsmsderne: ,,Skal Trinitatis
Skminarium fokflyttes til Luther
College, Racine, Wis.« erdag Ef
termisddag drsftes Krediens oq Me
njghedens Eimer
Kredfens Emne: Bsnnen l
Thes. ö, 17.
Mensghedens Eis-mer Mi. 7, 21.
Altersang sZIndag Foun- M
10.80.
Ptæstemsde Mdag Aften Kl.
7.30.
Dei fowentes, at alle Mel-MS
Prwftet kommen og at alle dens
Menickdeder sendet Deleqatet.
Ester Mieuz Bestatning beta
ler Aatsmsdets GOM hvet 81.00
for Moll-et Bttn under 14 Aar
betaler Me.
Sidste Aatsmjde fattede fil
gende Maus-ius:
»Du henftilles til de W
i Meu, hvor Latini-des iwe
hold-h xn Sind-II fort-d kotM
nistet at optoge et Ossek M
til Richtig-fett W Moor
som Mensche-den« Dei til Mitw
dets Ufer-«
der-et lud dkt sehn Mk over
is.
Ohr. Ctxriiftenfem Sekt.
L. H. Mast, Kredsformand.
Ungdomsforbundet for Atlans
tic Krebs afboldet, vil Gad, sit
Rats-made i Forbindelse med Krebs
mjdet i Posten, Mass» Mandag
den ste September Emne: Matth.
11, W.
Alle Vennet as vort Ungdomb
its-beide W. Fomänget he
des sende Mater eftek Lwenr.
Jeg strivek ttl oder, J ungel
t. Ich. 2, Is
Thc MMQ Form
Wla sienished findt-ide
WMCIMNMUM
etwqu denken-M
Wind-I Mund-I
mu, at W af M Mai-U
vestalketilDelvedvoktM
insbe- Ran bedes indmelde sig
til en as undertegnede fst As. Aug.
E h r. N y b o ,
8 Marlboto St,
Bojtom Mass.
L. H. Kjær,
22 Linden« Pakt St»
Rotzbtsrtd Mast
Nebraska-Urasc» Aaromsdr.
Nebraska Kredi- tsvoider sit Il.
Aar-Smode i Frksdksnkislusrg schin
dsn, i Tagen-s Hm Ists-sur Sept.
am Gud Ill.
Folgende sagst s«.stelj—,xgisr til
Forkmndling :
1 Vol-g as· Entdedisnmsnd
Z- Krodsenss Enan »Es-dat- ur den
haltet-ils Kiste-J Nr:1:tdvtiitcipver?«'
Z. Mensglwdenäs Enmcz »Vol
Altettjmeste belost.«
-I. Luther Colle-Je
All-O Kredsettss Music-et anmodes
sam at komme txl Mpdet
Tist fcwcntoiki at all-c Kredienä
chnigäwdet send-It Dämmer til
til Moder
Pakt Nebraska sktssdscnsz chmx
L a r s J e n s e It, Grads-umtan
J Zokbiudch mcd Jokastaaende
ttdfcnder Frisdsstixisdorg dankte ev
lutberske Menigiksd, ch Mindest,
Nein-» en last-tm Jndbvdvlse til
Pisa-steh Telegater isg andre Med
lemmer as sagte Montglmder til
Kredsmsde i Frcdisrtkszborg, Nebr
fka 16·—ISI. Zept.,1915 Von-ten
fom vil holde Hojrid mcd o-:- i dis
se Dage, matt melde os Tid og
Eil-d for dekes Anlomst for s. Sept.
Mode-X begonder Vorsdag M
ten Us. Sept. Kl. d. Ist fra kan«
man komme til Minden 4,25 p.m.
og 9,35 p. m. chtfra kommst Toij
get ind 7,20 p. m. Ists-ca lau Bo
get til leand oasaa benyttes, som
anlommet 6,52. s
Meld os faa Sted og Tid fork
edets Komme i Tide — fst 8."
Sept. Pan MCW Vegne, «
J. T. Jenseit, Foimand «
H.·P. Jenseit, Brust
Stsdsssstslmsde i Frau-It,
Relik
Den of Smhmdet valgte Sin
dogsskolekomite vil 5male-S i Fre
mont, Nebr» i Vase-ne fra 26—29
Aug. 1915. Foruden Komiteens
FortMingSmsM vi! der blive If
holdt offentligc Msdek i Kirken
hvet Dag, hvor Smdagsskolriak
gen vil blive drsftct baade i
Jenede Prwdikener og Jamta
let Menigheden her i Fremontx
indbyder i den Anlcdning Stu
dagsfkolelelaskekis og andre iom in
teresferetede i andagsstolefagen I
til at bei-ge as i ovennævnte Dage!
M forlanget ikke Betoling for Op
holdet der under Msdct, men vi be
det Mut um, at J vil indmelde edet
i god Tib, san vi kcm faa stkget for
Plads til oder alle.
Rast-were Tillysninger sidm
Paa Komiteens og Menighedens
Beque. M, Th. Jenseit
Kredit-U
Wisconsin Krebs af Den for-ene
de danske ev.-luth. Kirke i Amerika
afholdee, vil Gad, sit deleqekede
Stettin-de i Inn-aktuell Meniqhed,
Rat-ins Wis» i Dagene fta den 22.
til den 26. September
Tatsmtdet naht-ei med Gaddo
tjenefte i Jnnnaumlliskirken Onk«
Zagen den Wa. Satt M. s.
Tot-das og Freitag behandles
fla. W
lpor. 1,30k)g: »Wald-essen
vi hedft for-ge de ung- Interesse
for nor haust-kutscer Mk«
RAE-M M Mit-das
. s.
Om Lsrdagen afholder Kredlen
sit Fotketningsmsdr. cyvor fslgende
vigtige Saget behandles:
1. Krediens Mission,
2. Luther Collegr.
Z. Valg af nve WM.
Dei er jo en Gelt-MAY at alle
Mens Pisa-stets givet Wide, nam
da ifke Smdom fortsindtek dem
men det et ogiaa en Schiffng at
alle Mmigheder i Mien bit lade
sig repræsentete ved 1 ellet 2 De
legcter, eftcrimn nu Menighedens
Sttmlse et.
Demut-i kom nu M Ist dette
Kredpmsde til et start og W be
sfgtMivcogWsiveossiu
M over det!
Pan Mens Vogt-e
Takt N. Olieth Sec.
N. q. Vinc, W.
Jdmholdtilsvetltomdr.inds
WWWMO
Insp- Weutibed Jenaer of mt Ur«
Wlchidemdutwietil
»dmmchosidedspe M
bestand-Wams
M Ho til mian indes
Ost-daß den Is. W.
M. D. Block
520 Las-wette Umne,
Radie. Wis.
Krebs-tu
Dm Mud eil. holder Illinois
Krebs af »Den fotenede danske ev
lutft Kirke i Amerika-« sit Krebs
aaksmedc i Ex. Thema-s Menigheds
Kikhs, Tr117.·«nt. Mich. d 27 30.
August
« Krodlensks Menigboder liebes erin
dre der-es Ret og Pligt ti! at iende
Volk-guter til Moder
Forudeu Kredit-us Firlleszanljgs
gendet vil kslgende Emnet blive
dksftet:
l. ,,Hvorvaa san et Menneike
vide, ast det et et irelit Mennelke2«
L. »Den iorenede Kittes Oegove
over for de i Amerika isdte tsnge.«
s. ,.Hvori beitaot den ireliende
Tref
Herren give os et godt og vels
lignet Kredgmsde ior iit Tiere
Naons Sinkt-.
I Pan Kredlens Vogne
L. Pedetkfem Kredsimo
J Henbold til ovenstaaendr. ind
bvdet St. Thomas Menigbed, Tru
lont Mich Vcnnok im met og
Eiern til at vaer iblandt os i disle
Dage. Tiltejlende liebes i betimes
lig VI at melde deres Komme til
undettegnede.
E b t. P e i e r Te n, Truiont,Mich.
llagdomsfotlmuvet of Illinois
Sammen med Kredsmsdet i Tru-l
scmt, Mich» vittrngsdomgsokvundet’
af Illinois Krebs holde sit Rats-E
sit-de »
Ungdomsioreningetne vil not
lade fis representeke ved en Dele
gat. Der er allekede mange unge
der bar bestemt iig til at komme»
til dette Mode. Vi hoc-bet- at von-ei
en stor Flok unge der og vil fil
lert faa et stritt Mode.
Kam og vier med!
N. P. Nielieu,
Jemand
Bot-st- Uw I. s. S.
TIL T s satt tin-ibi
los-ko- TIL N. Scw Wirt-»listi
cW
Dr M. J. Jensen
Dank Use o- scika
i
Its-Im- M Pisa-Miso sollst-I 4
Mo Gsde s Nlccllkt Ave-sum
IIIIIAPUIJM .
l
Lin-etc ltgess
To d gling Lnsth troendkn List-etc
» Z ti! at Jxkbsxrpiss VII Brot-l
n xsttflxlc : k..«-::-:n.-:11): Winter !
Ilnbcijljnj «·.sr·5r«.s’:-’ l
Jcasrmprc «--.-T« Z«:-.-:!ds.·s"·e til:
f« Jl BJrTJm
«
46 l. Herrner JT U?
Plnds lage-n
Ess. IN III-NO LIZWN :i« W
«
Jlrlschsu med- .n EOTIHP U ar
Leid-c en Firm, Als-: Islmrdt Ihn
Binden Billet rmskt .,:’lrE1-Jj)e:«
End -: Tendt YEI Vlndcts Kontos «
Onfkcs.
Ilstslmrcmjngen Hat L Ilar er
»dkaqu og der er Eli-re Mcsrix beider-.
der end-m ingcsn bar Qui-t. Torlom
kxoqen kmr ianer« for Tut- Rorfimnw
kan vi nok imme, hoch man Zwar
tilovers
Danish Luth. Publ. Haufe,
Blain Nebr
»De1 danlke Senlement ved
Staadard, Alberta, Canada infker
at henlede Opmætksomheden paa
at godt og billigt Land enduu er
at faa her paa 20 Stets All-etwas
Alle Oplykninger vm Fokholdeue et
indeholdt i en lille Bog udqlpet
as des dankte Seitletnent Klub es
faas ftit ved Wndelse til Klub
beus Sekten-tu
Unthon D. Rat-nassen
Raar det gælder det
gamle, kæke Danmark.
II hast po-, m m i so Iak It defotvm
Basses-m med 14 dunste, IV e as sag-Mc
inm, og staat fremd-les til ketepcjuust
alle Siedet den og alud htui st. VI tage
mod von Passagem pso Ianonm es
hie-wer dem tilkem Sknv m bei angem
le, bekeadte Fika
Istmlftu s Its-L danstc läge-tm.
Stils w North Ave-. T trage
»m- caL Ip. does-soc akkem
KLOIIM
til B lln r Ists-I los o
Un » Zwa- Fumm sk M
s sitt-W sittli- Its
s pu- sllik »Don-l M« Int
som hol-h set st- sod kostet-Us
Cehc sk- Ost-I
Ds. clai- hk III- s sit-sc
sllok Veso-r ps- 00 Ist-LI
sospuslm tu so soc-tut cl
lsir Mist-l- MIM W
M ach-sitts
Iskls Asdent-.
II M
VIII-. Rost
Telesoas III-It III.
W
Vi oyskcr Der-es Haydcl, l
lksrkar » der us sind magtpaaljsgends at
iclge von Unm- tll psscnt lsveiie note-las
..«- «»--7 its-( sammt- lesvsre Dem
Des baut-, set- limsn l stammt .
Er D« euc- sstjksrnjss km »s! visns faste- mmskk klinkte-L du usw«
IN III-de US um I) -! zick- —«!-· Ost Ist-Mk
«A.«k VI kfxx -1«Al-. Ists-» XIV-Als VI liAiI »Ak
SAs Bnos.
L- — -------
sTYLlSH ---DEPENDABL8
. FOOTWEAR
For The Whole Famil
)
!
»- sHoE REPAIRth
Ruisßinqhousk outcnstkller
MASUSIIV list
denke-ums u s sure su- tin
TWAL cloc.000.00
SPRPLUS ALWIU
A M satt-s Mast Ins-met
Ist-M Ple os flse bestim
Tln depqslts of this hinl- sks pur-as
M by the Gunst-V kund of the
Stu- ok sehn-k
k. I cLUlVCI IAIY cod
Msnt DIE W.
Julius Fett-wem
Danslc Hardwarc — Forrctnins.
added-er suz med alt heim-tende
Blajr, Nebraska
che statt national Ists
U. s- kacslkcsf
Ast-eitles- Ils III-d slt how M
linkshin-mag — Gott seht-III- ss
beste-Id- Print-.
c. A. MIUUJ Pt
THOQ EIUIILL Unsin
ZLAIIL Nsslh
Thoae Z- Pskabekg i
· first et Instinkt-Ost 1419 If sl
Sls IAZMMU lX Rklk OI
M ERWTEMALS Okva
NlNO It VAZUZAPPWT TI.
v Vas- es Soldanier n
« Zwei-met
Mde ÆBX
W
? ckowtu must
L »n- otms co.
Fulhwadist os velusortetod las
s» ss Illo Slsgs Tsmmek Byk
ni mttsrislo, lcul os Inst
Mo lu. - Kot-» sllo icon-onst
til Disan dojosts Pri
Hi Aik Nkhbtc
MU« «WMI’W
N. c. BRORSON
DANSK APOLMI
Bl UN. NBBR
Skkjs pu du«-L
after ins-d De Wankel
Detfam Ti- snfket Herre- kllet km
get-ragten Beklasdnsngsaksikler. den
Que, de!t Ecke Both-sie -llek ta
fket, betalet der siq at ksbe til Uma
oa bestem- lztiset doc:
Ed. Matthieiem
Als-in Rohr
br. Z. R. weich
Dentist
sum- iu III-vie Unmut-.
III-ou n.
Hvorfoc
Stute Bank?
Stute-I Nebrasqu Panth
rantiWD sittet mhvek Jud
Egger i en »Stat- Bank« mod
Dette Fand bestvttet lwer
Dollat as Jndstulx out-ver
Konto. enhvet Fokdting as
bvillen fvm helft Ikt Im en
haben Bank.
St bei ier vægttge Grunde
noktilatfaademtilatbes
sum en soeben Bank —- vor
Danks
cltlsm state sah
Ists-. Its-.
T. cermcusem
It .
s. c. Nackt-ichs
Dies sum-.
Jah- s. sit-st,
W.
W
Muster-sprun
HLÄ1I. Cbe
spiflsEIlnch-.«».».. VI stme s .I1
— (svct-s)..... .... — -·I
Isi-(shsl.)»....».»...» JII
—- lesu .. ...... - VI
stvr.....·... - J
III....«..».... «
sit-......................-. —
svlatTow . »O
socks OIASA
send-items cost-list ..« »st-— Mc
Unless-met ....... »So-CI
Ist-» ... » . s25-7.s)
cIlcÄcO
smäs I. Uhu-us du« - - - Its-! 12
ssvks.vh. d-. I— ———————— u — .m
ssis——————--———- s-.U
tut-Ists- .. .02 - ds
stach Mänte- can-tsc) —- « «- - blos-is 25
Isl- ------------ rs.s-7 w
——
IOII ZOOII toll m
Ums-Is.
A litt-le Musen-» ...... ·I
Asethes Und-on Wes .. I
Jesieu Pnyet .20, As end .
The story of Devid ...... «
The bot-d is Wende-M W
A chilck’e stoky ok the 0141
Pest .. .. .......... .«
A Chlltke Stoy· ok the Ne
Test .. .. .......... .
A chjlds Use of Ohr-ist .
Besutiivl sihle stokiee tot
Childkev .. .. .......... «
Amst chele Bihle steile-«
The story of Jesa- ........ .
Uothek Stokiee from the Old
Tut .. « .......... II
Mathe- stotsiee skom the New
Test. .. .. .......... As
A cbilds Ost-den ok Ver-see
.25 esck .sc
Uttle Leute Print-e ......... II
Blut Beeuty .. II
llacle Ton-s cehis .U
Gnadkether’e chsik ...... As
Livee of the- Pkesidents II
The story of the Ame-jun
Ists-» .. » 40
Avdenon s Peiry Tele- . ..
HZZ 50 end .7s
Robinsoa cmsoe .35. .50 end 1.00
DAN LUTR FITBL soll-BE
Blei-. Nebrask
Nye Begn
N. P. Mal-sen
»Gude Trojas-es .. ...... .10
Laurits Peter-fein
»Mit og Ang iudh..... LU
leett Nichts-:
»Med Mund vg Pen« loqll
indb. hvek .. .......... LU
Skovq.-Petetseu:
.Neaneskeskikkelfet« Nymqu
Wiss Serie I indb. .. LU
Olfert Rieakd:
»Hm-lus« .. .. .......... .70
Joh.G-Usehe:
»Im-i of en fysk Izu-selbs
Hsstorie« .. « ........ »O
Oliekt Mitarb
,,Jeremias« .. .. ........ Un
Olef Mee
»Den Tldste RW sti
ftns Tro« ............ .«
»Nettyrek«, es M es
Namen-IM, M. . . .
NUMB
ek modtaqet as ists-de W
Bissen
Wcimmellodfciv
Ralah Team .. .. .50
»Den Orts Perle-'
herritt O Stets-e .. .50
.sil«am Brandt
M kein-sen .. .. LU
»Unqdomslid·'
Olfekt Mund .. .. ...... LU
Unsdommens VIII
Gewand-Leiden .· .. .. LU
»Den uadflupae Ins-«
Umonst Moull .. .. sc
»Siqkld.«
M set-sen .. .. «
Ille ists-Its
M M. MI. M
Ist-« Its-.