Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 04, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ksikdisisjnåvd
-Ctlossss i Mu. Konsistorjet i
fiel· hat udstedt et Forbud imod,
DIE-Zangen og Sangerinder oed So
bfang medvirker ved Nudstjeneftm
Der blev fokud i Lloxseruc gjort
Mast-Horn vao sen iaadan Entm
Den.
Konsistoriet et as den Foritccning,
It det man faare al kirkelig Felsl
k at man føget at biolokke Full-,
Hm ikke komme-.- fok seloe Gabs
Wtens Skyld De kirfelmo Los-Je
Inder ej helle-r til saadan Darm
den
En enden Sag er, at Ritter-u
sden for Gudsstjenesten kan das
M Brug for kunsmekisk Sang U
Nufikydelse
Der makes pag alt. Landnadcn
i Aabentaa gsr i Kredsbladet op
Itckkkfom paa, at da Heftenc Ein-.
sank mangelfuld Ernærjng, maa do
Ue more trwkke saa tunge Las-:- som
Gligcrc Alle Forsyndelser hertmod
M blive ftranech sont Vor-plagen
Mc set en Civilpetfon i 5 Maa
Iedek. J »Don-Moti« fitrdcö kol
senoc Hile Era Feltem
Undcrtegnede Nordslesmgere, som
Oot deuagct : strich Erden den-I
segnndeisc, sendet en iHertciig Hu
kn til Vemker oig besondre Vx zur
s de iidste Z Mor. jkke set on usw«
IetfokL Der er mærkeligt, men man
Mauer fkg til det som ti! saa meget
Inder.
Gc frciter Lqu Jøkgxiifeik Zum-»
United Reservist M. Bsftgaard,
Inst-et Hans Fries, Masiruii
Eis Besen-r i Kinn-· En tyst De-.
fttsr. der furleden oilde sttkkc over;
srænfen til Daumen-k- blev eher
pad en Mand, der var Vidiie til
Seenem fortæller »Ril)e Stiftst.«
suppet af den tyske Vogt, der trat
Iwolveren frem. Defect-ten flog»
Inide Revolveken fra ham ogl
sog ham net-, hvoreftek han flog-.
Ode. Tyske Soldater sksd efter De-«
stritten og ramte ham i det ene
sea.
Futeflugt Haderslev, 7. Juli J
fdste Nummer af det tyske Amts
satt for Hadetslev Kreds efterly
see 84. Jnfimteriregiment ikke fixie-i
st end 19 unge sollt-stets der haH
Ijort sig skyldige i Zaneflugt.
VII-neue man gaa bin-benede. Ha
setslew 7. Juli Den orcusiisfe
sultuåsminifter bar bekendtgjort en
Indtdning imod nosgle Fokbuty smn
Merne i mkelte Skoler hak udsicdt
Dieb« at VII-neue aaar med bau
Isddet i Skale. Anordiiingen ve
Ituiides med, at det er vanskeligt
for Forældrene at fokstme Bot-neue
ged Skotsj paa Grund of de bøje
Itkfet
,
Lin-se Sinkt ved Ironie-. D.
I. Juli kunde Arbejdsmand Ebri
N Christener og Huftru i Tag
U ved christiansfeld fejre der-es
Wllup. Det gamle Par hat
I- »Bejle A. Ad·« maatte afgiois
O Mist ftokt Konttngknt til
Uc- mske-Hcer: de bar to Stimer
ffan 45 og 43 Aar ved Stur
M i Zwist-Galizien, en Siniga
In og dennes Ssn i Russland etl
set Stuner i Franks-ig, nogle ved
Mute og en Svigerfsn ved
Al
Evexzbody
Loves A Band «
Remember Thavith
bis fasnous Band and
crand ggera singen
thi- sih day of the
Montagna-.
Flanden J alt hat det sinnl
PM 7 Spmky s Bessers-Jener og
3 Bsrnebørn i aktiv Tjeneste; af»
disfe er jagen faldem en hat derer
saure-t, men et atter afgaaet til
Fromm
Plettyfnken i Fasselejteur. J
Fongelejren oed Løgumkloster er
der i Fslge ,,E-;sbj. Post.« hidtil disd
i alt ca. 100 Fanger as Ple:t1)fus,
medens Antallet af syge opsgfves til
ca. 200.
Den Militærlæge, der blev syg as
IPlettyfus og fsttes til Flenisborg,
er nu (7. Juli) i Bewus, medan
dcst ·opg«we8, at to Soldaten der
hat pasfet hom, er dtde af Svgs
T dommen.
Tal-ene. Guardejer Peter Mel-·
Flor, Hart-edlem er falden ved Mon
lin. Refetvift Richard Haufen« Klps
ihm, er Helden paa Vestfronten En
Sen as tjdligere Ganrdejer Jensen
Zod, Student Karl Jener, er few
til et Lazaret i Mnigssberg Jen-j
jens- celdfte Zen, Gdr. Jens Jen-!
fett, Sod. liggek ogsaa pac- Lazasj
ret. Landmand P. Jenseits yngfte
Zen, Hinrich, Vojens, bar vceretJ
saonet siden December Maoned
Joer Rissen Haulring or falden ved
Dusbissafloden den 28. Maj.
Pressemaugel i Siedet-includ.
J Sydxønder Provfti et der is
Folge »Kold. Avis« Mangel pac:i
Prasster. jdet 3 Prceftekald staat?
ledige, og fra tre Sogne er Pras
fterne med i Krisen ;
!
Fangelejkeu ved Gab-l bræudtJ
Lordag den IV. Juni opstod Jld :»
Fangelchcn Ved Gab-L der Egger
syd for Ostme Jlden greb hurtig
om fig og Lejren nedbkasndte
chelt Vagten flog hurtig Allarm,
Ofor at hindre Fangernos Flngt, og
der lykkcdeis Ialt oasjentljgt. As en
»kelte, der søgte nordpaa, blev en
fkudt under Forsøgct paa at naa
over Grimer i Ncerdheden as
-Skodpborg.
Jst-a Krisen. Kjbmand J. Lo
renzen i Zitmaet Voetmann i
Aabenraa, bar fasset Meddelelfe om,
at hans Son, Villy, der hat været
favnet et Par Mai-Trieben er fal
den.
-Z·:Tabsliften meddeIeT at ZE
sten Holm fka Kolinap Mark og
Zeus Magen fra Laut-up er seid
ne· Landeværnsmand Ravn fra
Hei-sagst er haardt waret Peter
Prinz fra Arnum og MS Rissen
fra Bamæs er let faarede Fr.
Bredcr fra Sindekborg, Richardt
Christianfen fta Hjetting Mark
Pism Henrichsen Statt fra Seg
gelund, Chr. Peter-sen fra Vodder,
Fredekit Carstens fm Aabenraa oq
Johannes Koch fm Bahnen-T or
ligeledeg let faakede.
Som haavdt fautede staat opsøm
Jes Christi-Insekt fra Stwelt, Vil
helmBstcher fra Sogaarty Johan
nes Sehr-der fta Widerle
Krigssrivillig Wilhelm Witt, Eøu
as Jembanebestillingsmand Witt
paa Klingbjerg i Nebenum- et bio
ven Jaaret i Oft
Hans Erichsen fra Brot-alle
Mart er faavet falden i russfifk
Fangmeab. Han hat deltaget i
Kaina-ne i Galicien.
W de skdste haatde Lampe
oed Mouün scwnes Miller Han
fen fra Hund-let- og hanö Broder
August, Somm- af cfdsde MU
k: Hausen im Menng MAY
En Laster ved Navn Jenseit hat
meddekt Slægten i Wels, at han
umiddekbart før det franfke Anstel
saa de to Brsdre ligge og sove i
Skyttegraven. Hans Moldt fra
Ketting staat i fisdste Tabsliste op
fjtt som for-net. Fotograf J. Bei
sen fra Ssnderbvrg, ved Sanitetgi
vcrsenet, er bleven saurer i den ene
Arm as en Granotstnnm Ved Mon
Iin faldt den G. Juni bl. a. Vcwer
Martin Tdumanm Ssn af Zuwer
Schumann i Egen Mplle Han var
Underofjicet
Afdsde Læter Jenseits Sm, Karl
Jenseit fta Rsrkasr er Tal-den den
Us. Juni paa Valpladsen i Frank
rig. Den Fahnede var Elev sra
Tønder Jeminari1m1, ranstes den
15. as et Zkusd i Dom-der og dpde
Tagen cfter paa et Krigslasaret
»den at Mc kommen til Be
vidfthed.
En Ssn af Laster Meyer hat
vcrret fckvnet fiden de haordc Kamde
ved Moulin. Este-r at Bade grauem
gaaet Seminariet i Tander var
ban indtil Krigens Udbrnd Lcrrser
i JesssTtoldkwr.
Ensdvidere savnes Guardejer
Jngvan Henningfen fka Røtkkrr.
Vijljelm Ehrithansen og Bager
Andreas Haufen fra Jejsings o
ftkup er blevcsn dank-M sparen sprit
mwnte i Kümmernis og stdsmcwnte
ved « sonlitr.
Jfølge indlssbnc Eftckrctninger
sitan Landmand Andr. Haufen-T
an fra Modele Mark Hatt ftod»
veds Affe-ne
lfstetmclr. Rm Zmding lfrives
til .,«J.skodersmaale1«: -
Den 7( Juni saldt paa den vest-;
ligis Volplods Candk theol. Hansl
Chr. Lindkth km Stark Zeuska
28 Aar amtme Den unge Mandj
blev indkaldt ved Fkkigens Beginn-;
delfe Rom Underosficet i Neiervenl
og var med i sen Del Flog vg;
Fasgtninger i Belgim bl. andetl
ved SM, ists-it tm blev saqketl
of et Stpefsskud i Hovedet den IS.
Ester at vckre hell-redet kam han»
til sin Garnison i Neumünstw4
lwor han hele Vintcrcm igenuem
bat uddannet Rekkutter.
For hetwed 2 Manne-der siden
tom han samtnen med alle Offi
cetsaspjkanter til Fromem hvok
han for imlig blev Forstemmet til
Vicestabssetgent og Var igcsn for-c
slaaet til kaftemmelsc.
Den 7. Juni om Morgenen
blev hatt kamt as et Projektjl as
det fjendtljge Null-leih som hurtig
gxokde en Ende paa hans unge Liv.
Den unge Liæddolt vilde til Zor«
aaret 1916 have jnldensdt sine Stu
diet og saa have erneut-get en Pras
stegerning her i Mrdflesvig. Han
var en af.de fas, iom havde man
ge Venner og lagen Fig-»den Med
lmm er aucr en as vors dedste unge
Masnd gaaet bott.
Rudeer ved MiUisMW
Ratten til Onsdag den 28. Juni
bot det, fom meddelt andevsieds
sca, stosfet temmeliq haardt. Da
Falk i Masttup om Morgenen kym
nd paa Matten for at malte, var
Gkæsset bel: ledt og stim. En
Lan-davonko, fom vilde tilse siwe
Kartoflet samt fin BRUNO-, der
sitt-des poa et Stykke Mriejoriy
sfcmdt alle Kartoffdlstatmnek hell
satte fom We of den sterbe
Frost. J enkelte Hader hat man
W
W
Japanmitlionem
Jst kvittetet, se Köl. Nr. 30. .................... 8128999
Evan, Minn., Miss Martha Laran .. ............ 4.00
Trufant, Mich» Niels Petersen .................. 1.00
Vorwelt Ja, Myrtle Jst-senken ................ 1.00
Ileepy Eyz Minn., ved Missionær Nteliens Mode 7.70
Fredsminde, Minn. « « 5.65
Gilfillan, Minn» f « 2(,i.00
Evan, Minn» « U. 00
Ringsted, Ja» « « 27 25
Viborw S Dak» « « « LUZ
Spring Ball-y, c:. Dak» « « Uns
Turkey, S. Dak» « « 5 60
Maple Grave, S. Tak» « « 5.- As
Vers-Nord S. Das-, « « lLSZ
Greenficld, S. Taf-, « 5 43
Plaitwiem Nebr» « « 3820
Winnetoon, Nebr» « « 1200
« « Bsknene « 2.25
Eoulter, Ja» Esndagsfkolen .. .................. I.0.3
Wut-wem Wis» Oelquaands Mgh.: Mrs. P. Olfcu.. 5.00
Tikfammen ...... 81513131
Mormonmisiionem
For kvitteret, se Köl. Nr. 30 .................... 824054
Noenab, Wis» Vor Fr. MADE Kof. ................ 5.0()
Tilsommcn ...... 821551
Skalekassem
For wineket, se KbL Nr. 80 .................... 335903
Zunnnit, Minn, Tat-s Easpersem Peter Jenfem Ein-ist
Andersen im söx C. Camp 82x Niels Jst-Jenseit JOH:
Wille-B Caspcrsem Carl C. Anderfen, Ebkis Leiber-w
Llas Ruder-few Ebtis Lotsen ho. st; Hakild Jugen
Ten 50c .. .. ................................ 25.50
Royal, Ja., Frcd Byggere .. .. .................. 100
Dirkfom Alta» Can» Carl Ehristianseu sä: F. Pedekfem
IV. Thomsen Zw. BL; John Weder-Im Ebr. Engbaufm
Peter P. Mosgaard, L. V. Christi-Mem Marias Umn
ien, Past. Gunderfen, S. P. Lonebem hy. si: R. P.
Meler ssj ................................ 22.00
Wen-party Wis» Holligacmds Mgb. Mts. P. Olfen.... 5.00
Tilsammen » ..... s413.43
Blatt-, Reh-» den 30. Juli 1915.
M M namqu
D t t o d a I f e u,
Kass. for Jota for-. danfte ev.-luth. Arke i Im.«
ogsoa kunnet spare den suec-le
Nattefwsn «
Our des stecke Nattefwft mellem
BE og 23. Juni (Tirsdag Nat)
sktives fra Gramegnen:
Da Solen swd op, var soc-den
gansse hvid af Rimsrost, mens et
ganste tyndt Jslag bedaskfede Ran
deu af stillesmaende Band i Sonn-de
og Kar. Den paa Fokmjddageu, da
Solen kam hijt paa Himlem be
gyndte Ist-dem sont Zroften havde
fowoldt, ket at viie fig. Dei vat
fom altid, ikke lige ilemt alle Ste
der. Men paa Straaningekne ud
Imod Aadalene baade mod Gram
Au og Gjels Aa, twot Lasten fta
Aoen og Engene et mere fugtig,
var det færlig Hemi
Vasrft et det gaaet ud over Kar
Ftoflerne og de satte Planter i Ha
verne. Mange Kartoffelmarket er
fuldftændig visnc Toppene liqgec
sont fmaa sorte Kloster paq den
lyse Jord. Det et et trifk Son. Og
i Havetne er det fæklig gaaet ud
over Winkel-, Tom-wer og andre
Umk. Men oqfaa Ruqmakketne hat
Meere flew Siedet taget en Del
Stadt-. Det tun first tigtig fes nu
flete Dage efter, da«Vippetne pla
vis besonder- ax viöne og biive Zwi
de i Tom-m ngaa Boghvedemav
ferne, book Boghveden er kommen
op, hat lidt nieset
«at have rings Udsigt til at blivv
Milget
Fasngslingen synes at være an
ordnet fom Genau-Welle for Tor
pedekingen as «Lusitania«.
Hut-di nut. (Dsbpsi.) Enkefru
Hemmni, tidligere pas Avnbsli
Anord, nu i Mel, bat nylig vætet
paa Bei-g i sit gamle Hieni. For
en Snes Aar fiden ntiftede hun sin
Mond ved et Ulyktestilfasldr. Don
blev stanget ihjel of en Tyr· For
7 Aar fiden mistede hun jin relde
Sin ved et Ulykkestilfælde: han
og Prova SUCH-is Ssn sra Tin
der, den Gang i AdsbsL blev over
kjrt og dmsbt af Toget. Nu bar
heades migfte og sidsw an mistet
venstre Arm i Krisen. Hans Saat
er dog alle-rede soa vidt liegt igen.
Resu. iDybpstkJ Nation til Lor
dag den 25. Juni ttak en Tokden
lot-, som ledsagedes of den velgtrens
de Rogm vi trwnqte til. Det var
pgsaa paa Its-je Tib. Kot-net stod
i Stempe, Græsfet var assvedet, og
Roetne vilde ikke frem. Denn
Die-km vil endnu væve i Stand til
atfrelke de alletfleste Kornsorteh og
Rocmarkerne vil der «nu komme
Fort i, Joa Regnen i Nat vil
have den allerftsrste oq beldigste
Jndklydelle ma Aatets Mars-de
Tttkeu og stiegst-belud Fra
Eideksked msddelcs tit »Hei-: Zei«
tung«, at den vedvawnde Tsrke vg!
de hekfkende notwestlige Bürde;
wer en ubeldigs Jndflydelfei paa!
Græsgongene i Aas-. De store«l
Handelsde ovcjbet alleredes
ftore Panier Hornka til Lebe-I
ring fra August til Oktober. Des
betaler 60 Mk. pr. 100 Bund le
veude Betst
.- PRESS
,- ,THE» .
BUTTOUXH
« l- - sgkxk
.» -«-- - I
Hvekkethyp ellet Regn bar detz
givet i syst i sodang skput dek;
i Aftes var Tokdenstyet ovpe rundtj
omkring, skriver »Ah-M ctf 25. Tut-;
ni. Da Varometkrt smr fast, ers
der hellt-r itke Udsigt til, at det;
i Dag vil give mindste Var-de
Paa Sandag er det«fike Wer-,
fide-n dest her vaa Egnen gqv enl
rigtiq blsdende Negm og eftek den
Tid hat det daglig væket stcerkti
Sollij m tidt stækk Bitt-st, am»
Natten oste Frost Juden er da
ogsaa ovrnpaa san m fom Afte.
; Moments-heben Mission-m
i Fasseceir. Im Hermäut med
Hdelet Lsrdag den R Juni
Ekter en am out-Im use iud
lsben Meddexelfe her alle Dritte-«
www-. Weitere-, der vir
cee blaudt W i Wirth-,
sonst Okdve til C beide II set-di
Ohio mänmkltsds Fyldspkune fort-M
los si os. Prits- ek MU, NO as
UU i Mal-riet til Bist-kaltes- Istl
Bechlnssa hul- ert, am aus ju
skn en st- ellek stos, huni ellsk hlstl
Piu.
DAN 1.M. PUBL. INDI
slsix, Naht-sit
Dei kniest-se sus
cn Fern-Hing om en cas
læuders Hals mellem Dtd di
Jsttmr. Web Fotord of Oliett
Month 890 Stdn. J illusttetet
W So Tu.
i M Ists stic- Me
Getos
DANSII VIII-II
Dst Flauske ijsbolsksbs llckscva
storstilet
Nr. 14. satt Viel-Und ..................... III
Nk. 15. Preis-et Liedekhjuil .. ..................... Uso
Nr. Ic. Ledekbind og Uul lsuit s- » .......... 2110
Nr. IS A. Spec-M lndbindiuy Kli- g t fslcsdt Dort Cdaxrin
wed Gold-tut og runde- Ujmsnis r .......... 300
Nr. 18. Chsgrja og Gnldsuit .. ,. ........ 400
Nr· 18 B Brudebjbelen,chsgrin spg Cum-mit ....... 4.25
Lommekokmat
Nr. 21. Shirtins .. .. ........................... .50
Nr. 24. chagkia og Guldsnit ..................... 1.00
Nr. 24 A. Speck-l Konkirmandbibel. Pins. kiuj«-ljgt cha
gkiu og bald-Ist .. » . ..................... 1.40
Nr. 24 B Stimme sum Nr 24 A . wen med rund- Hjssr «
ver .................................... 1.60
Nr r. 26. Oktan Guldsnit runde Eint-net- lndiapapl. . 200
Nr. N Indispspir Rings-in og Guldsnit ombojsckV
Ksmtek .. .. .......................... 2.50
Nr. 27 A Indiapnpir spisciel Indbitsdiog met-est Iplssclt
Oveksfsldsbimi »F Guldanit» .. .. ............ 8.00
Nr. 27 B. Indiapspjr sum-, mesgot blsdt sort Nin-rit
Ovetksldsbihd og Guldsnjt.. .. .. ............ 350
Alle ovenstnoeude med ty· Osserstkttelse as det Nye Te
stament ex Liommebiblemcs uckpn Apolckyken
Dst W Zibolsolsksbs Udssvsr
Klellemstjlet
stät-klug .. .. ................................ .70
Obskrin og Guldsoit .. .. .................. - ..... 1.40
Ditto med Ovekkald ...................... 1.75
how-Dekoran
Revideket oorsk Ovetgawttelse lstjnske T) per Gast-kams
bimi og Guldsnjt thust-ehe 43 416 Tommcsr ...... 1.60
VANSII NY TWTWMZ.
DR Dmks Bibel-Glaubt wiss-vor meet oy ovmsnslse
ox latitaks W.
Nr. I. storstilot, sort Wirtin-L stukt Fummt ......... .65
Nr. 2. Klellemstiltet. Miit-thun mdt suit .. »F ......... .35
Nr. 4. dlelletustjlkt. soffsan Guldsuit.. .- .......... so
Nr. Ic· Lommefonunt. taugt og Inmit. rodt snit ...... .30
Nr. Il. Lommekormat. cis-grin. runde Hjiimeh Goldsuit so
Nr. 12. Lommeformst, Indiapapir, Overfalcj ........... .80
N Why sibslulsludi scheut-.
Gammel Oveksasttelse. Gotiske Typek.
Lille Pol-Inst (31,416), shirtiag, røslt Svit ............ .15
Ditto med Davids sulmer .. .................... .20
Dank-Engelsl( Ny Testamksnt Isz534x7)» Mit-ringshqu
rjdtsnit.. .. .. ........................... .. .50
Davids Wer-.
Port-It BREle pro-we Miit-tin- mod todt Soit ...... .10
Ditto med Guid-mit .. .. ...................... III
Ismillsbiblsn
Det dsnske Bibelselsknbs Umste- ljmktufonnxw Eint
Fresser Liedes-hinkt bit-d Gold-Mit» ............ 6.00
schan- lldssvo and ca. 760 Illustration-n
Nr. 12 D. Indbuvden i smerjkmmk blarukkm tut-d Guld
soit. Den jadeholdets Kunkel-dam- til dkt gut-Je
os uye Testsmeutz vor Herr-es Lim1i-ls«.«r illa-umke
dez de hemmte Bitte-der as Kristus ug Mu- Ums-Ue,
fr- Da Vincis »Nudve-1-ea"; et elegimt Este-kam
bevis og Psmilieregisterz de ti Bud og Faden-»t
smukt kolokekede5 kirc kurtriulige, kromatjske Ha
der skildreade Tubemaklist, jødisksk Kommt-vier o.
s. v.; helsides Hort E Pan-»F Pfad-I til Pamjliesotm
Untier o· s. v.; rigt udstykcst mod mange del-ide
Cksverjvser sk Gast-n- 1)oke og andre bei-state
Kammer-u Dem-e w alle folgende indeholder
Uelmhoes jllustrssrcsdcs 13jt«elot·dbs)g, Pris ........ 9.00
Nr. 13. l). Amerikaqu ölsirokkm med furgyldte sideh
Zyg ok Sait. Forudea oveustaseade jadeholdek
derive ev illustriert-! chledniuk ved hingingen at
Bibelons Bøgekz Uokmsus Gallcsrj ug origivsle Illu
stkstiouer til det uye Testsmentz Billedek tra Pom
srsliek, aylig tagne i der heilige Lands sehst-zu rigt
kuvede Tegningety kkemstilleade de vigtigste Bezu
venbedets i vor Ekel-sor- I-jv; en Reiche st« bibelskc
Illustkstioaek as mgsrkelige gummeltostannsutligis
Basis-entladen bjbelske Mängel-, bibelsk Naturle
stokie, staune-l skjk ok ng ocv.; en Pera-rings
plsde os Imago Ueke belsides l)oke-(Jrsv·.«rjuger
end den tote-news. By fortrinlig Biw. Pris lLsc
Nr. U. D. det Entweder-, mod tuld ls’»rgyl-iniug. Kik
o- kuastoekislt lvdbiudjas. lndhold sum Nk.13. . Um
Nr. Is. D. Tysk Umklm Puld Porgyldniug pas sichs-,
Zys o- suit. Nyo symbolske Wannkainks-·- M
an Ast-e Dota·1llnstrstioner ..
Press the button
I —it kitts iksstk
No ntber Sclf-ir-k1ngpen1ike it. clesth -
smooth k)»rrk-1—sn» humps or bumps. -
i .. sethitng
) Wkountainkem
1ks-mmmthskd. Juitpksmhsw 7
M sills la two second-, at imy Well«
Nothhslibktththc world. Ansitsplssts
W M W of all Ists-Mich
M Nuthowyonhqggxiltm
Dish
DWI III-Im kUKWC soll-U
sUk schl