Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 04, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JaptesMiosiono Bscnclsjcnr. For
ledcn afholdtcäs i Forening med det
florc aatltsqc tssrciidalgsnmdc imd
chlc Beimrcåimsmdc for hist
»Hu-m Die-d Beklemer og Llartnth
J Feige del Eremlagtc og gadkcndte
chnsmb «.s-r 1914 var Hjcmmcncgs
Munder Ztiuing m Jud ncd
Umwwn as Ule takkct nasrc en
kcltu storke Mauer sm Entelwekjo
ncr Saafom k19dødc wrolzsckcr Grim
thux drobenhkwm oq Peter Ton
sjq Weder-sen 031 Dufter oc) Hor«
nan Pan Bestnrckscnk Bord lau
dsnnu Man-I et Imt Maomwud usn
Vxllns sm m lrossndp Mund Dich
Verxk seim mudtochs mis) Miasm
m Taf Post-or :!I«’0c, kaidcr11;1.
der I sicer Aar sur .1«I»n-k;!!kuo.s.stnas
AND-reliij blms f »Amt« Proust
Jentkmne Ekcd mth n! Form-and
OJ Broth Lspiscb Lonlwrzh bleu
Danmark
insbvalat fom Mehle-m Hieinmenc,
der lebe-Z af ndmasrkvdc Krwfter,
Aar i Aarctski Lob maattet siae Nej
til adskjllige sniaa forspmtc Bsrn,.
da der er snldt optaact lea. 55
Vorn-, og der trcknmsg i den An·
lkdning til Udvidelfcr paa .,Nazasi
tetksp vod chlcsfjord Men for atz
dissc Planet lan virscliagøkee, erY
det nsdvendigt, at Hjemmenc from-T
deles sum-B riaesliat as Wtds Vorn,j
oa at Hiemmenes Neispmissionænf
Jakobscn moqueö vol alle Steij
der-. book han kommek for at boldej
Mode for Arbeidet. l
. · . « l
Aufs-i for de jydike Baues-ds
tieaefiearbkidktr. Udoalgct for
Jndrcdlkicssjond Bornmudstjeneiw
akbezde i Danmakl agtcr den 27. og
28. Oktober i Aar at afholde et
Kursuii i Aal-borg, hvor Vcnnet of
Arbcjdet dar stillet sia i hsj Grad
velvilligt til Sagen. Udvalgets Ze
iten-n »Ur-onst VlbeiPetctfem Veil
by, ordnet Fortdragstættem der bl
a. ml komme til at einsam Bibel
timer over Jesu Slasrtorsdagstaler,
Forcsdrag om »Du-us Sxxndsbes
met-", »Ist-ins og Vsmene«, »V-:
nehmde og Bottich-mer i Imdags
stolan Tjencste«, ,,Børnegudstjeues
itcarbcjdet i Zlansdinavchn Mitv
tisld, .,andagsslolcn Jena Moniq
beide-arbede desuden Iris-fortla
kingek, Evsrgetimer. opdyggelige
Moder og Botticgudstjcsueste i en!
as Born-J Ritter
Varus-Inst Kul. Bornholms
Amtsmad hat ncdfat et »Um-nd
selsudoalg. som hat henvendt fig»
til Rmetingen med Amnodning om!
at faa anders-at Forholdette ped
rprende Brændselsvækdien as vg»
Produktsonsomtostningetne vod et;
eventuelt Forssg poa at bwde Kul!
spoa Bornholm ;
Dei et vel, en lcndt Sag, at der;
indtil benimod Stutningen as for
tige Aarhundkede blas bkudt Kul
pas Veitkniten as Bornholm, og
at man ophskte med det, fordi de
enge-like mal vifte sig i Beiiddeltft
as Wer sttre Brændselcværdi. j
Mcn det er viitnot ret After-h atf
ingen kigtig ved hvor vasvdifuldH
de borwlzolmike Kul er, og hvok mes;
get der findes Og del-for fordern-i ;
mer dct os at være betimeligt at
saa Sagen anders-at
En vidtlpftiq For-. J Mai Maa
msd Zum-des der Nørlmld Herredö
Politi at saugcs en mcgct owtlsftixx
Fur. Hatt bit-v i 1910 lagladt as
Forbcdkiugsmtfct, og lmn cum-rede
sia nu Verderle csftet tmad lmn selv
Not-, mdtil i Fior Fomar. Im
den Zrd og til hau blw fan
get, artnsjdede hast hsjst s Dame paa
biner Etcd, hvorcfter shan forivandt,
medmacnde et ellcr audet, der fun
de usw-Z i Pench kalaringen as
hans Zondervqifthk bar været nieset
besvastlig, da imn hoppigt hat tagct
Navncsorandking og omhyggeligt
undaaaet at bnme sit rigtige Neum,
der er Ssrcnfm Foruden Tyveris
er bar ban qjokt sia Smldig i Be
dtagetjer. Nu M. Juli) er han ist.
»New-. A. Av.« lslsvcn idsmt et
Iaks FotbcdringEtuisarbede 150
Kr. i Sagsomfosmingcr oq 140 Kr.
i Erstatninger til bcftjoalnc Med
fis-new
Dhtstseuiddsse i Stipe. Forte
den var der Dytsiue i Skivcn Da i
den Ikwceduins havde Jakobs-Tote
ninqen arrange-et en Middag paa
cotel »Ich-ais g 4 Kr. Kapersan
men en Del Landboevy ca. 150 un
der Stufle of Caurdeier Miller
Lideqaavd as Mit-, deine-ritte
kede ved at spkfe MS M Mk
»san«-P a Als M. Mu.
Grunde-i til MonMuen var
bog, sont det stemcau of de los-le
Nod-, Mc WUW, M M
W
tantiden ital vme udelukkode fra
Dyrikuedagens Zestligheder. Falke
ne paa Gotte-l »Royal« vilde, som
Miller Lidegaatd tecta-rede itke af
nogle enkelte Medlemmer bergves
Ftiheden til selv at bestemme, tyvad
de vilde nyde; enhver maatte have
Lov til at nvde et Glas Bin ellcsr
en Picener til Hin Mad.
Blandt Rebellerne var jlerc as
Bestyrekfens Medkemmck
Fur Fiskekihavn. Fiskerne paa
Fur hat for faa Aar fide-n outdans
net en ftor Memrlgrav til Fiskcrjs
bann. Tot hat kostet de encxgiste
Ziffeer cneget III-beide og bcwdeligc
skononsifkc Oskc at naa saavidt, at
Mergclgraven kunde druqu sont en
Nødkmm For imidlcrtid at faa
den fulde Nytte af denuc Havn hat
FurFifkcrnc audraget Minister-tot
om Statstilisud til en Lasmole uden
for Haus«-In Sagen hat, cftck bmd
»Morsø Av.« crfarcr, mødt tncgcn
Vcloillie bos Imfikminjstercn fan
socl sont bog Finantsudvalget, og
dct et ovekocjcsnde fandsnnligt, at
Staren vil tde de Horn-due m.
20,000 Kr. til Læmochst ;
En heftig Gasekoplosiow For-leben
bennrrkcdc man i Fole »Nordjyll.«
at det luatcde ftasrkt as was i Købsi
Inand Vonnedscns Vmik naa Bis-H
ponsaade i Aalbom. Man ten en:
Tændstit for m faa anders-Ah book«
Utastljedcn nat-, og i famme Nu
skctc der en voldfom Eksplofiom
bvochd Vntikkens to state Zwil
glasruder sprængtes i tuiinde Stum
per og en Dcl Vater sdelagdw
Hekdigois sont innen Menneskcr til
Skadr.
Reddet fta at dtnknr. DaClJaufnr
Jcnfen fra Narresnndbn sorloden
ved Midnatstisd kortc over Posaun
bkoem bitte han omtkent midt ndc
poa Fiorden Raub om Hjæln Tot
viste sta, at der laa en Monds-per
son i Vandet J Forening med to
Mænd fik Jenseit en Band roet nd
til den dtuknmdey sont man fikl
bierget og indlaqt paa Kommunc ;
hdspitalet Det var ifl. »Nordjnll.«;
en Asent im Aalborg, som i inan
set Tilftand var falden nd over!
Bei-eng www-.
Eu Isgunqassfsrmaad fsm fri
villiq. Soqnoraodsfokmand Nicls
Nasmnssen i Mandnp i Horn-phor
red et 'ifl. Most Av.«’ forleden
tcfst til Frankrig for at meldc sig
sont fkivillig yed sdcn franskc Front.
Han er en kendt radikal Polititcr,
mcn hat altid været ntilitasrbmcj
sit-rot J 1890 kom ban saalodes
bjcm cftet et slasngch Dphold ved
den franste ernnnedlegiom og hans
cnestc Ssn or paa den danch Of
ficekskolc. Zmncraadsformandens
Hnstrn storer Saat-den« mens ban
cr dorte.
Et uatligt Lvekfald. Da en Ra
msk Hans-) Zvcsndfcn forlcsdm Nat
kom goaendc ad Evnder Boulooard
i Kolmnkmmi, Eik lmn Uludfoljg et
haardt Ihm i Nat-kein san lmn
hnlvt bevidftløs fmrtcde out: imn
knasrkedcs, hvorledciks en mer Mund
chnncmrodede Danks Sommer oq
sandt Zum-t- Portmtonnns, der inde
Twldt et lmlvt Hund«-de Mauer
knmnkstcr Clkoldisnmnden forfoandt
Lidt csthk kom Wann-en til sig few
og mcd Akssifmnce of noalc tilfasl
dige Nattwandrcro lnkkrdes dvt lmm
jfl. »V. I«« at fange Nonen-n i
5c1toandc. Pan Zvcndsaadcd Poli
tiftation qcsnkcsndths ban som on fle
rcs Gange straffct Tyv oss Voldszi
wand. Vom-ten fis sinc Pengc nd
lwmt da fortfattc vcltilfwdss MI
jen Mem
Ihm-irr hoc Damcfkifsterur. J
kjbenbavnske Dmnefkisør.Soloner
» der i den senere Tid for-ver
sen Nivka Tonericr. rimeligvis as
icn as Kund-erste Forleden gjokde
Jhun et glimrcsndc Kind i en Iris-r
Isalon i St. Ksoimrnsgadc idet dct
Zlykkedcs hendc at itjaslc en Pung
Inn-d 500 Kr. fm on svmsk Dame.
III-n ntissmsnktes Zianalmwnt——30
Inakiqm tsdhaarct, bkun Zpaiedkogt,
Ulwid Straahat -- ck ist« »V. T.«
Itilsrilhst auc Bin-us Dantcsfriosrinden
mcn nn bar tmn jo faaet Naad
til at qive Haare-i en anden Aulmc
Inst-U ist Ist-mangel. Bed«
Auktionecne over Osflet vifer det sig
ital-im at Iris cr villlge til at be
tale gansie ahnet-me Prisey idet
man fryatek Magst Forte
dcn -vak der Auktton over Stettet
pas noqle Ranan Wne til
hsrende Enalovdety pg her blsv
8 smaa Stifter M. »Nun-d. Ic. su«
Idele med 1404 Erz f. III. blev
en enselt ParceL W Max-de l
HmWsmdtsM»m-hoi
M Quid »Mit M» W over M
W sie-m IW i sca
i—
Er moget ringe og næppe give-r over
3 Lass H-. ,
Uheldig Statt Forleden Aften
ved Ellevetiden opstrasmmedeö Folk
ved et masgtigt Btag fta Skive
Tons, cfterfulgt as en langvarig
Klikren af Glas. Det vat ifl.
»Ich-e Jotkebl « en Fortograf fra
Tiber-H, fom havde vcrtet saa uhel
dig vcd Statten af sin Motorcyfle
at køre lige jnd i et of Ksbmand
Suukballes ftore Butiksvinduer.
Han blev noget forskaaret, men dog
ikkc alvorligt
Laubemodr. Stall-org, 7. Juli. J
Formiddacjs aabncdcs Aalborgi
Ztifts Landemode mcd en Guid-s
tjencste i Budqlfi Hätte-, ved hoilken
Prova Ker i Vraa prcvdikede. Ef
tcr Pkædikencn indsatus Biskop Møls
let Sogneprwft Kr. Peter-sen Bech
af Kollet-up og J. K. Sevaldsen
af Hjøkring til Provfter for heu
holdåsvis Eiter og Bester Hatt Her
redcrne og Vennebckg Herred. Ef
ter Gudstjeneften samlcdes Prov
sternc til Landcmodets Forlyanids
Unger, der fiuder Sted i Vispegaars
den, og som forcsgcmr for lukkcde
Tore-.
Der blaa Lots. Kolding, 6. Juli.
»Blaa Kors« Reprwfentantfkabsmøs
de afshsttcdcs i Gam. Der vcdtogcid
bl. a. at indfonde et Andkaaende
til Kultnsministcrict om, at Undcri
oisnina c Alkoholspskgsåsmaalct for
udon i Konmnmesfolerne maa blioe
insdscsrt som obligatorifk Fag i alle
tmjerc Skolar bist i Lande-L
Til Hoocdbcstyrclsen aenoalgtcs
Zoldatcrmiåsionær O. H. Brandt i
Wbrnbavm Sognepræst Carlchhkiz
ftcnfen i Zøndcr Ncrraa, Laster P.
Elbask i Aarhns og Zogmsvmsst J.
HA. Daner i Btccdftrup, samt tm
oalgtcis Fru Paftorinde chthausen
i Ebeltoft isStedet for chsnt M.
Anderien i Kobenbava
Tot oveslades til Vesmtelsen at
vaslge enten Nonne aller Odense til
uasste Aars Modeftca
Dsddfald. Zitteboka 7. Juli. En
as Eilkcbomsis ældstks »Borgen-, fkw.
Vundtmaaer M. P. Peter-sen er i
Aftes asgaaet oed Ist-den« 88 Aar
gl. Ajdsoc hade i 63 Aar boet i
Vorn org-kam bot-til i den Tib, da
der gratjs udlevcrcdcs Jord mod
Forpligtelfc til at bygge. Hatt var
Vetcran fka 1848 Og havde bl. a.
doltaget i Fredericia-Zlaget.
s-- Grosierer R. Nienftasdt er af
gaaet Oed Dsdem 55 Aar gammel.
— Sognefoged P. Christopbets
sen i Lsnftrup er afgaaet ved Laden,
059 Aar gl. Den gib-du der shar
urtlasdt en Rasfke Tillidstwekm var
dekokeret mcd Dannebrogsmasndc
nes Hasdekstcga
—- Fhv. Operafangcr Erbat-d
Haner er cfter nagen Tids Sog
dom dpd i Horai-Eh 75 Aar gl
Eftcr fin Affked fra -det kal. Tea
ter for ca. 30 Aar Tidm etablcrede
hatt sig som Manufatturbandler i
Hillersd
—— Iognepmsst for Lin-r Brim
dlsrsslcv on Holland Mcniglnsdor N.
J. Eclmamp or ahmmst visd Tode-l
Llfdsdcy der tidligcns knu- nwrct
Zoqncpmsst i Zimdvr mecs og i
Tksrsltsry lmvdc siden 1900 indelmst
sit Inwasrendcs Embedir
« Flut Ovokjnteudant F. C. E.
Castel-sen er vol-, 7«l Aar gl» vstcr
50 Aar-·- sllirlfonmcd i Forplejttlitqd
knmlrl .
Nuß hlftkt. Pan Brold Mark
saas ifl. «Skand. A. Av.« Rug ha
sust allerede Lordag den :5. Juli.
Tot er en Maaned for normal Host
tid, og der er da heller ikkc Kasrnc
slnbt l den afmcjede de. Dct fami
me er Tilfasldct med alle de oms
liggcndr Russnakketz som endnu
iklc csr lwftedcy mcn bvor Kornct
oqfaa or got-et fra Grsdm Der
lnusrlcn cr ellet blivcr Hast-ne l dissc
Amt-den og fault-des qaar del man
ge Sie-der vaa de lette Jorda
Fifket i Dotiefadr. Eu meget
beklagella Affwte hat ifl· ,,Vib.
Stiftst.« fornylig tildraget sig i
Viborky idct et Par Iwiiddende
Mastid bar tllegnet llg ea. 40 Bund
Aborke fra Fisslerneö Oyttesade i
Narr-esp. Da de opgav at have fan
act bette focholdsvis betydelige
Iwantum Filt, vaktes Mistanken
’imod dem, og Politlet tog sig of Sa
xgm De Paogasldende tilstod da
ldekes Forleelle; men denne menes
dog Mc at ville mal-re de paa
gasldmde nogcn Straf, da Filkerne
lkke tnsker Anlvar glatt qældende
lmod dem.
W us es Wort-. En siteaas
rlg Dotter af Arbeidsmand Kri
sten Pedetsen i Rjnbjerq blev ifl.
»Skioe Sattel-U We den s. Ju
li W l Foven as en Merm. Fo
ssu W M ed es sdlcv
M Why es Mlm heb
zder var da Hackb om, at Ihun kom
te sig til Benet Den rilfaldte Læge
erklærede, at der var Fare for Bar
nets Liv; men Barnet var dog
cndnu i Live Sondag Aftm og
met fig.
Bestij Handel. Ester fikkert
Forlydcnde i »Heru. Fallele hat
en Mond i Sunds folgt hele sin
Vefastning efter Vcrgt.« chftene for
85 Lro Wandel Køer og Svin for
45 Ørc Puwdet og Hønsene for 95
Øre Wunder
Der mattqu Vom-tm Forledcn
lom Slagter M. P. Jenseit af Bier
stcd mende paa VestcrhalnHBick
stedsVejen, og udcn at ane, at To
get var i Aumarch kørtc lIan ind
over Sljnnerne. J dcst sammc flsjs
tede Togct, og han sit lige Tid til
at give Heften et«Rap med Pisten,
hvorved han naacde saa langt frem,
at Lokomotivet kun knuste Bagsmasks
Leu og det ene Hle paa hans Vogn.
Der er ifl. »Aalb. Stiftst.« paa
dette Stcd to sarligc Baue-Oder
fkæringcr, hvor der alle-rede er ilet
odskillige Uheld, og der fpørgcs,
Om Menncfkeliv skol gaa lobt, før
der anbringes Bot-mus.
En asspoket Godsvogtr. zrcdcris
cia, 7. Juli. Trajikbcftyreren i L.
Kreds meiddeler Qnisdag Morgen:
J et wodstog, Der i Morgesz Kl.
—t,80 afgik sra Lunderskon til E-:
bjerg, et en tyit·, lasssct Godsivogn
midt i Togct afsporcst paa fri Ba
nc- mellcm Holstcd og Not-ding, an
tagelig paa Grund af Vognbefkadii
gelie. Persontoch der skulde ankom
ntc til Eksbjerg Ul. 7,53 Hannib
dag, maattc udvckislc rasende, Post
og Rejfmods vod lliyeldssftedct til et
fra Brammingc ndsendt Zog og
vidercsfcndcs sra Esslsjeta sum Easrs
tog.
Dreht as Linien Odcnscy 7. Juli.
llnder et Tordcnucjr i Tag blcv
Ijenestekarl Vigao Chriftcfen drwvt
af Lynet paa en Mart vcd Lritea
Han var fra Holsled i Jyllana
—- Under Tordcsuvcsjnst i Aftes
sslog Lynet ned i Paul Claufcnsts
Ente-J Ejendom i Ebberup. Ejens
sdammcn nedbrændm og alt Ind
boct brasndta
Holbtrk, 7. Juli. Ehr« Frcdoliwds
Naakd i Skimmode ved Tslløsc er
i Eftermiddag ved Sckstidcn kred
brwndt oed Lynncdsag.
» Magestiftr. Not-hing M» 6. Ju
li. Hoftrup Teglvastk, tilhsrende M.
Olsen i Not-hing M., er magefkifs
tet med Gaardcn VesterHsgibd i
Aulnm, tillmronde Marias Peter
Hm Traum-riet er anfat til 47-,50()
FR. og Nackt-den uden Besastning
thl 30,0«0 Kr. Ombymingen stck
Hden 15. Juli
-
l Den daastr Tobaksiuduftri liar
ltagct et Inasgtiqt Opfoing fide-n
Krisean Vegyndelfe. J August og
September i Zjor tunde Fabrik
kerne ilkc give Arbeij til darei
ftore Arbcjdslmrkcr, meu nu san
do i Folge ,.-Jlordjylland« bestrei
tigc alle de Akbcjdere, de san staffe
Pladd til, og eudda or der i de for
zløbne Maaucdcr ftaktet flcre noe
Fabrikler. Te storc Fabrikker eke
portekcsr naaulig Cigaret til Russ
land, bvar Cigarforbruget unde
Keim-n er ganskc enormt, famtidig
med, at den 5asdvanliae Tilførspl
fra vafland og Holland er stop
ue1; oqsaa dct nicmligc Markt-d
trasver more-, da anortcn fka do
nawntc Lande cr hsrt op.
Den innier Industri. Mistlcm
Jndustrimadct m Neprasfcntantcr
for nor feiniske Jndustri sure-J der
i Folge »Nati« sur Tichn en For
kwidlicm, twics Formaal ck at til
veiebtinqe on unsre systematisk Ord
nitm ai Tilsvrdlcn af Kentiknlier
im lldlondct. Tor er i Lieblikkct
smskk Traum til Keinikolien men
der cr Udijgt til, at man Ommar
en tiliredsstillendc Nimm-L
Dnrtiden. Jndenriaentinistcricsy
der bar modtaqet Nesolntioncn for·
todt-n im den kommunalc Prim
.;::..r51:,s..s.’-..-..nn«.-:—ii.7·..- Mist-»- Jfl
en socinldotuokmtiik Oenvcndekic
anaaacsude Formiitaltningcr i An
lcdning as Dyrtichm bar ladet dis
fe Hemnsndclfer oa en Rækte andre
gaa videec til den ovekordcntliqe
Kommission, der skai under-sage oq
oveweie de mange fremde-eigne
Sptrqsmaat Tctte vil dog sprst
ste, eitcr at dc Svsrggmaah der i
Øjoblikket staat paa Dagsordcnem
er sitt from til Läg-alle
Intet Laster til Bands-gen Lo
komotivfører Hthdlfen i Struek
bar meddelt »Holftbr. Av·«, at hau
ior en Tid siden var paa Hjemmct
for Vanier i Wann med sin
Lustige Sm, der er Ist-even Krsbis
linq eiter Birnelammelse Dkenqen
M have nv Banden til sit
fyge Ben: men Lokomotivfsren fik
det Svar, at idct ikke tun-de lade
sig Aste-, da der ikke kunde skaffes
Læder til Bande-get
Et Ovetfald. Sei-by, 6. Juli. Ar
bejdsmand Mels Peterscn i Tots
lev kom i Lørdags op at køre med
en Mand, der foregcw at fkulle til
Dnbvad, men i Stedet for drejede
ben til et Sus, der bebocs of en
Person ved Navn Jene Christian
fcm kaldet »Bette-Fanden«. Her
o.«.«r-«.1ldt Kuchn na· »Bette·F-ans
den« Peterscn oq tilføicde bam fle
re alvorliqe Sams, inden der paa
bans Naab kom Folk til. Voldsi
masndenc undlsb: men Kasten me
neiks at vasre .,Bette-Fanden«s Svis
get-son. Den ovcrfaldne bragtes til
Lasge i Flaunfkjold, og der vcnter
ham et lwngere Sygeleie.
Solgt Seminarium Nil-e, 6.
Juli. Sogneprasst og Seminarie
forftander Simon Hausen hat fra
1. August overdraget Seminariet
til fin mångeaarige Modarbejder,
rund. theol. Nygaard. Paftor Han
sen nil foreløbig fom swdvanligt
nndervise ved Spminarict
En ntolig Vagttjtw Fire Va
gabondet ovcrialdt i Følge »Natt.«
Ratten til 6. Juli ved Ettiden
noglc Jniantcriitor, der koni hjem
til Kascrnen ocm stracks-barg Vog
tcn blcv kaldt us. og da Urostifs
tcrne angrcb denno, blcv »der jkndt,
og en nf liroftiftcme sann-des i
det rnc Ben. Jan blev ført i Au
tomobil til Lungby 31)gcl)us; en
onden axilmldtccs, nicht-I Noftcn
undlølx
Om llkolighcdcruc medchlcs le
nerc følgcndc Enkcltliedcr:
En Flok Voller limde ovcrialdct
to ircdcliqe Jniantcristcr. der for
at undgaa Bellt-mei- Eitorftrwbcli
for var spat ind paa Jasqorszborq
KascrncX Kascrneviftztcn iorføgtc at
san Voller-ne til at gaa dort, nie-n
disse nægtede Gang paa Gang at
eiterkommc Vogtens Anmodniiig og
overialdt tvwrtimod Vagton med
kaldsksord og Nitsch Vagtkoms
mandørm Korporal Søronfen, be
ordrodc dereiter de to Vagtfoldater,
Bade-r og Lin-few til at Tastte Ba
ionettcn paa den-s Grwwrcr for
dem-d at flrasmme llrostifternc
bott. Da dette ikke bjalp, men VII
lcrne tog der-es Trwsko af for at
gim los med disse paa Sol-datcrne,
gav Vagttommandøren Befallng til
at lade Werden-erne- og da Urostifs
terne efter flcre Henstillingcr sta
dig irre vicd"e holde up med deres
trude Adfcrrd, gaso Vagtkomman·
date-n errc til at sinds Tot cne
chasr klikkede, bvorimod Soldat
Leu-sen nie-d det andct ramte en as
Balle-me ved Navn Anders Eniil
Olsen i dct me Ven, hvorved tian
sinktde til Jordcki To as de andre
Uroitiitere blvv dort-stets overmandes
de on indbmgt til Vagten, niedens
de Tvriae toa Fluatm Den Saa
rodcs blco taget under Vehandling
of Mtslitætlægen oq dcrcfter ført
til Smobtrfet i Lnngbn. Politict
blev rkwiroret oa mødto itmks oq
optoa Forli-r paa Stcsdct
J Gaar Fonniddag er en af
Voldssmasndenc blovcn anholdt i Ka
ben"ba1ni. Politin oftersøacr cudnu
to sociiftc chnestelarlc, fin bar
dcltaqist i Lptøjcriie. Vcd Nordre
Birk liar Virledommor Voll-III af
boldt Forli-L Samtidia anstilles
dor. militwr Hader-Wolfe
.
Ulnkcer. chsdmfsjtmom i. Juli.
zlchuuffibcst ,,Vc""kmtcren" indkom i
Formiddag sra Rahmka sag ro
foirmsdcs Lcmebjaslu Rnrbøder 108
Rai Ruder-sen as Købcsnhavn smde
under Akbcjdet med chfirinq as
Kulsmkkc saaet Underljvcst redet ov
af en ftor Jwrnkwa Oan indlaadrs
paa Smebuset. »Voskntt(-r(sn« fort
fattc dercftcsr fin Reise til Island,
lwor den ssal vaste Jnfpektionsskib.
Vraa, 7. Juli· En lsaarig Tie
neftckarl Jakob Chr. Chriftcnsen
hast« Maardcsjcr Jesus Damsqaard er
i Aftcs druknct vcd Badning i en
Mergelgrav. Han var gaact alone
hen at bade lige fra Nomrbcjdet
oa er formentlig alrdct nd paa dybt
Band, da Skrwnterne er temmelig
bratte.
Rande-ts, 7. Juli· En tiöaarig
Mand, Jener, der var Forbøder
paaRawders Fattiagaard, er i Gaar
druknet under Badning i Randers
Fiord. Hans Lig er itke sundet
Kolding, 7. Juli. Ved Nebster
ninq If Gavlen til et tisdligere af
brænsdt Hus blev Gravcr Anders
Peterer i Wis, der var beskæfttqet
med Nedbwdningen, saa alvorligt
fsorilaaet, at han i Eftermidbag er
afgaaet vod Boden Den Fonslykke
de var ca. 60 Aar gammeL
Wesens 7. Juli Dreier Hemis
fen Ramsherred i Dissens er i For
middaq W i en WAN.
Inst received
WALLACI MIUOKIAI IVMON
Ben Hur
A öne new edition of this Stett book in
sahstential cloth oover with Mast-on- ok
the principal cvents ok the story q- kly leeves
nnd oovek. With pokus-it et hthoic 560
pages. Full library size. Clesk print. Our
pries now only 75 eents postpcicl
Dsnjsh Luth. Publ. Konse,
Bleir, Nebst
sichs-d Dator
Ds EILLICIS svlcs Muts
Oversct its eagolsk after Bsxters i 1649 udkivvc »Um
samt-N overlssting rest« ak C. Plage. Med Porkstterens Por
træt· Per ivdbunden i Læderbind, komponetsot sk Poul stof
kensen, 82.00.
. . . . en et de gede, Sowie-, ved Asrhundrodeks llævd
kronede Esset-, som troende Manne-ket- j balvtrodio Bunds-od
aar bar søgt og kundet rjg Velsjgaelse i. Det er en Bog, der
ligcsom Luther- skrjfter, scriveks sjmleskst og Bunyavs Pil
grimsvandring, sldkig tober sit VasrcL men bør kmdes pas
bver Kristans Boghylde. (Kj1-kebluäet).
Davish Luth. Publ. sont-,
Blatt-, Naht-.
PRU EEMPILS soc-KOC
In Monomjsk Eusholdvjngs Kost-— og syltobok.
289 sich-n Trykt pas godt Pair med store, klare Typer.
As Popksttereus Form-d hidsættes Als-Inde
,,Nuk jeg bar Samlet denne llcsndbog kot- Ensmødrc, et
dot jkks kordj, det et- noget oyt, der her ktemkommerz man i
do jkke tss Aar, jeg bar beskæktiget mig med den husljge
conting, bar jeg samlet og opskrevet hvsd oyttigt, sparsam
meligt og godt, jeg hu- pkøvet og extent-« —
Bogen vjl finden nyttig i enhver Eusholdniag — smer
ellsk mindre —- hvor der Ies hen pas Økonomj og god Orden.
Vot- speoiel Pkis 75 Gent-·
Daniel- 1.nth. Publ. some,
Bluts-. Nebr
m-4-----—
VOBT AABIIVNDKBDZS EISTOZIZ
1815—1890.
« M Alex. Thon-e
Bn It Eistokiens mest begjvenbeds « e Periodek bolyst ·
pss en adkørlig og for enhver Individng de bk ev Ist Du
mskks most tremrsgende Historikers
Lag-küns- sk denne Bog vil sætte ev i stand til lsvgt bedxe
It kam-e sorgt-s og kølge Uävikljvgev i vor egev besud
ssdo Tis.
Bogen er pas 791 sidek og bar været nieset dyr. Kijb sk
It Ihm Pskti hu- jmjdlertid Ist os i stand til It tilbyde den
i net og solid Indbivdivg til den yderst beskedns Pri- st Os. Oc.
UNDER EUSIT CLYKSBUKC
IRS-WILL Iz
spkodte Træk at Tdens Historie gemied- 50 Ast- i Dou
mkk ved cst1B. sit-muten
335 Sidek med msvge Portrættek ak treu-rasende dunske
Max-C I Hat Kompoveret Pragthvck Bgner sig ypperligt
com Ansehn-H
Pri- NOT
TEISBITIKZN Ums
Ak
Dr. Pr. Wilhelm Krumme-oben
En- st de bedste og bedste og meet bekendte bjbelske Op
bykkelsesbjseh der konlquek i det denske spros.
En stot- Bog pas 640 sidr, tkykt tned stote og klare goti
ske Typek, sont get-, at den egner sig kotstkjnlig kor ældre Polt.
Indbanden i rødbrunt shirtingsbind med Guldtkyk.
Ist sum-e Partikøb hat- sat os i Stand til at sælge den nd
tnwtlkede Bog kot- den korholdsvis leve Pkis at 81.20.
LIVZTS Dis.
Krisis es bsns Apostles Liv og Gemjnger kremstillet sk
Dis. Ist-es stslkek es andre kreinkegende gejstlike
Lied seh-ice Illustrationek, hvokiblsndt Thokveldsens Kri—
sta- eq elle de 12 Apostle i beleides Billedetx samt Here Pur
velitekksüen «
315 sidek i Kvektkormn smnkt jndbnndet.
speeiel kri- Utic.
Dust-h both-ten Publ. sente,
Bleir, Nehmt-.
C. Astehsnkoleltssnum
mslllskollls FOR- EINIGE-DIE
W illa-traust- 1.——-Il. Bind. start Port-Ist Pri
ivdb. i Imukt og soliät Vælskbivd ZEIT
som en Kirkshistorio smkljg kot- Usvishsdon st- dsu sk
M tot-di ds- Ijsok It vise Gad- Ftikelto and den svkslie
sit-It komm Kod- ok Moskau- os hole dsv dybs, studiliss
Monden-, dot- et i Mensch-ästi- Oplsvelstm
(A. B. i Natioasltickspdi).
Dot, son- sivots Bogen tin stor- Ivtonso, st· cis out-ok
dsutlis can-so Gliedes-, its-t- Pomomy com pkydor dis.
Vo sjvsk Vor-tot on setz-status lmnsveü dst over-su- sUs
such-o Urksdistokisks Preuss-flunker- pss Dunk
(Dsmhkos).
M um« pau- M
m. Ist-.