Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 04, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    www-»s
--Yanskeren,"
Ik W Oc OMOOM
m M ka DM los-I
IÆ
Ists-Ost
« Ist-III PIM M
M,NM
W« Als-c- Mg i link Use.
M pr. Aug-as
Dtmästsm IIIT Uäwtw
M hist-les i for-M
W Kett-lin- MEDIUM-MS
« soc Uackuselse It Dich-IF til
M IIM Most-ts
Dmss LM. ML MUSL
III-, Nah-.
Alb M M Blscksts ludbold —
Wom. Amselliasekossvjte
MU- —— mäs- til äst- MIN
A. U. ANDMSEZL VIII-, Nebr
Uatsmä U- sltik Posi- che ss Iowa-l
GI- met-et
Mvertising Ist-u stets known- upon
Ippliostiom
I THIle si, It Bitt-let ikke most-ges
regeln-nist, Me- mn Hase M set
Muse Postkostom Skulde dotce lik
Ijtslpe. Wiss ant- benvsatls sis M
,,Dtaskekon"a sont-ok
Nur Lesen-e hist-sendet ais M Falk.
III- svsttekek i Block-t, est-s tot It
fide ho- cken ellek for It tu Oplpving
- Ist anstand-, Mo- de M ou
hh It el- us Avektisesspm I Otto
M. Vet vil ask- til gen-selig Amt-.
J Ean Zrancisco Inødte Halm-.
tton Army 2100 losladte Zangen
sotn de kcm ud of Fængslet (tl)e
jails) sidste Aar, Og de ikasfede
over 400 af dem Befkæktkgelse
John Mott, Verdens Studentenf
Fidercrtions Betragen hat sendt fnn
Wand til Koncentrationslejrene
Gangelejrekj i England til cn he
tjene Fangerne der. Blandt de fyn
et Ren H. E. Gold, tisdligere Stu
denterptæft i Madisom Wis.
ExiGuvernst Zoss i Massachu
setts fagde i en Tale forleden, at
Nyengland vilsde bline wungen til
at jndfsre Probibitinm hvjs det
like vil se sin Jndnftri flyttet til
stated hvor der berstet For-nnd
tmod berufende Drikke
En gammel Bibel. En ftor dansk
Billedsbibel ejes of Past. M. L. Ho
hn, Hasen, N. Dak Taf den norfte
Sonn-del Bibelen er rigt Indier
med Wille-den den et trykt i Ksbens
Its-n Aatet 1632 og et sanledes
ISZ Aar Wel
Masn menet at have fundet nd,
at den nuværende Pape nmtaler
stotefmnterne som «disse frafkilte
stte«, medens ttdligere Pasnet
wdede at kalde dem de solcde
We (»to-be·datmned «heretics«).
Mr Melan from-« med de ims
IerePavey banærker Am. L.
Cuws -’««-«« - s»---...
F· Mengo Theologioal Seminatv
hat W Pest Ebnet F. mauss
Q D» RW,J11., til Præsident
·- M Dr. R. F. Deidami- Ef
ists-leer Til Professor i Dogmu
«Uhctdettal-dt Post· Joseph
M, D. D» Fällng N· J»
M fksl tiltkcsde dereö Gewing
M Stolens Werg kommende Ef
ists-n
En kriftelig ZtudentcrEorenmkx
Universitetet i Pennsylvania med
sinc- 6000 Studente-r bar en Existe
liq Studenterforening, der gar et
start Arbejde Den skal have ikke
mindre end 10 Sekretærek Om
ttent et Tufinde Studenter beha
ger i religisfe Samtaler og Bibel
stndier. Disfe kristelige Ztudentct
Indes-holder tre Kammerater ude
M Wien-matten og et Studen
ltt Settlement i Philadelvhia
Wettet dreier sig om 838,000
an Aar-t·
Angmmde Dsbemaaden stri
per Vodding i Sautalwissibnskkem
,,aner vil vi helft dtbe ude,
sfsm vi hat verket vant til at gsre
UÆhaivorMssion-»
Ist Henfyu til M af Sinon
sjm (altfaa Bjkn af Mute) tkor
its,detvilvisesiqatværedetbedi
He at djbe dem m femme Mande
W bat for Skik i Vore stirbt
, e. De sledsagendq Magd-ig
f
Dei amerikansie Bibelfelfkab med
’W, at den russifke Heisa-Ende
hat istkdvilget i at uddele 1,000,000
Handt Sowaterne i den russifke
Heu-. Der et betalt for Bibletne
ved Bier fra Vstn i de ameri
kanfke Smdagsskoler. Kejsekinden
spat ogsaa godkendt en Jnskription,
Hfom fkctl anbringes paa hver Bibel
Jom, at den er en Gave fta en ame
rikaan Sondagsfkole.
Ved et Mode-« fom Misfoutisty
wodens engelske District fotleden
afholdt, vedtoges fslgende Refoluis
tton: »Komiteen forspger at faa
de rette Autoriteter til at sryrke den
engelfke Afdeling ved alle vore Col
leget; at Komiteen forfsger at faa
de" rette Autoriteter ved et as de
centralt beliggende Eolleger til at
optette et Kursusy der vil sætte
unge Mænd i Stand til m optis
ges ved St. Louis Skalen uden
sørst at lære Tysk.«
Den norske Innode degytkdte i
1885 et Ilkisfionsakbejde blandt
amerikanka Jndiancsre oed at an
Jlasgge en Missionsftntion i Witten
bcskq, Wis. Denncs Mission bar nu
en Efendoni, der er rasrd 815,Wo.
En Missionåsorasft on trcs Last-etc le
dcr Arbejdet. Der er 50 Børn i
Skalen. En as Lærerne lLærerindO
er en Jndianerpige. Missionen kal
dcs Betbanim og det er Jndsjanere
of Menominee, Onida, Stockbridge
og Winncbaao Stamme-me der nn
dkr godt as den.
W
Rettelfr.
J Ravpoktcn i Aarsderctnjngcn
angaaende de Summen Tom Me
nigbederne bar ydet til Elolckass
sen er Brot-san Menigded, Monta
na udeladt, niedens den bar ndet
34200 Zeilen bedec— undsknldt,
hvad enten den fkyldes Trncletiet
ellet Komiteen
: J. Gertlen
Om den ansttalste og
umszelandste Mission.
Fra den for. Kirkes Kjrkeraad
var Folgende Zorslag indleveret til
Aarscmsødet i Lucc, WiHJ »Mitte
raadet foreslaar, at den fotenede
Mkc Kitte i Amerika optager de
danste Priester og Menighedet og
Mdsiongvirksonched paa New Zen
land og Australien fom niende Kredö
i den jorenede dankte Kitte.«
Dette Forilag bestemte Tatsmss
det at losgge paa Bordet »til neka
Ratsmsde.« »
Som en, der hat nagen Inter
esse i« Mivsionen den-pre, er jeg
Wer-W meget taknemstnelig for
at det vilde fremlægge nømte For
flag for Kikkedagen Og mod Gen-;
fyn til Aarsmtdets Beslutning ded
mtgaaende, da er den forstaaelig nat
Det hat merkt, at der but-de fremd-q
ges en formuletet Hemmt-Ase fka
Moral-eben der-spre, ist man
htnde fatte Befietmnelfe am en fan
dau Msdannelse; det kunde jo
tænkeh at man derwre ise tusiek
en iaadan Fort-Wie med den fere
nede Kitkr. Og for Katzin-der at
Watte noget, fom man Elle kunde
tiltrcwe i Australien ellet paa New
Inland det vilde jo ver-e fpildt
Uleilighed.
Mm san Ianat er den Sag alt
-s"aa kommen, at Kirkeraadets For
"slcm om en Kredsdannelsp derovre
»er paa Taasordenen til net-sie Aarss
Hin-de
« J Jud. Miss. Tidendc ior 13.
Juni omtaker Past. d LI. Nimmt
Mjlleiz Aarbus Kirketaadets For
flag og figerr »Von den Maade vil
der jo aabcnbart ske noget keck be
wdningsfuldck for Guds Riges At
beide blandt vore Landsmænd i bi
ne fjerne Egne Der vil langt let
teke ske Fremflridt ad denne Vej
end ved direkte Forbindelfe med
Damm-L Man man verfor begabe,
at der kmi blive Hierielag paa Wars
W ogfaa for den Udvidelfe af
Samfundets i Forvejen saa vidt
»Mittan Virksomheddosknraade«.
—- Det et ratt at vide, at Past.
FrimodtMfller hat kunnet give
Forfloget sin Tilslutning.
Bill-ad mig at udtale miu Be
twnkning om Forskaga Hvor glad
jegetrderveddet,fmerjegbleveu
» M over for dei.
« Man vixl allfm lam- en uiende
Mk M den fet. M. Kredi
Wse et Maul-Meye
M Den for· Dicke estrr sit M
es stu- qulet abstrakte fis Tom
faa uden videre Wde Enean
nien og Lage Aufstehen oq New
Zealand med ind i SamfundeLL
J den for. Kirkes Grundton læi
fes: »Den fotenede d. ev. luth. Kit
kes Fotinaal er at arbejde sotGuds
Riges Vefæstclsc blandt vort Folk
i Amerika.« Der et den femme
Gtænse optrukken
J den for. Kikkes Jukorporarionss
aktikler findcs folgende Bestemmels
sc: den for. Kirke »includes and
iwill include congkegaiions . . . .
Ithroughout the United States of
America.« ;
Altsaa Nava, Grundlov og Jn
corporationsaktikler loher paa det
sammt-, nemlig, at dcn for. Kitke er
begrænset til Amerika
Jeg et forvissct om, at de Mann-,
som hat udarbejdet disse Bestems
melscxz eller Moderne, fom hat ded
taget dem, ikke hat vjllet for-hindre,
at et Arbejde for Guds Rige i Au
stralien og paa New Zealond blev
indlemmet i den for Kitte, men
ingen tænkie paa det dengang; det
vsar ikke paa Tagsordenen i den
Tid.
Men det syncs bog, at drager
man Konfekvensen af dene Nenn og
disse Bestemmelfet, da et Grænfen
sur den sor. Kirkc ovtrukkm med»
..i A mcrika·’, og skal Esmsundssis
dannelsen lasggesz ind i andre Ver
densdelr. da maa diese Beste-unrei
fer og dort Nat-n fisrandrexx saa der
saisner viderc end nu. —- —
Ternasst rnaa man vol ogsaa
Gerge-, lelken Fo tm der fan Vas
re den bekdigste for en Zordindeb
se mellem den for. Kirke og den
new-;ealandske og austraxfke Birk
soncshed Den burde fo vcrre saales
desi, at man gensidig Bunde Das-re
tjent med den. Lg kunde de: da
ikke tænkes, at en Kredsdannckse
kunde volde Brvdnångcr og Brude
kier. Der findes jo nemlin en Sam
sundidannelfe vaa New gzealand,
og eftet Post. H. W. Nie-F Bres
offentliggjort i Aarsberetningem
er Queenslond indlemmct i den«
Dette Samfnnd Holder sit Rats
msde Monventjs med Delegation
fra Menighederne. Lg kan Koth
og Msdnnnelse beitaa samtnen?
Er Pia-im oq Menigbedek detosvs
re rede til at oplsse deres Konventi
og dacnne en Krebs as den for. Mr-1
l
te? Vi holder gerne fast paa dset
tilvante. Man man i denne For-:
Rudelse ifke glemme, at det itke et
saa let og maafke heller ikke sna
heldigt m siaa over fta en Frem
gangsmaade og Form i en kirkelig
Husholdnkng til en andm J lwett
Fald man saadmme Fochold udvib
le fis ikke efier Magtbud og stive
Fovdkingek wen i Iris-ed at Livet
site stal lide bekundet
Ren Milde sdet nu vife fig, at
Beer til Krebs-baumler der vvke
et luset ellet bog ikke at anbefale,
kan der da Mc findes nogen enden
Forbindelsesvej stelle-m den omtalte
Viktfonched og den for. Kitkef Jo,
feg ttor det. Missionsvejen
staat gaben! Den australasiatis
sie M man kmme Wes fern
MWionidenfotMogsaasj
kanetfcatstaaideLWT
Forhoid til as sont vote weist-J
Msfiouer, ellet am man san vilde:’
blive et Sinnen til MW.
Blev et Fand-M Fiser tilvejes
braut, da moa Zamfundist paa des-U
Munde kunne bjasloe den Missi011,s
dettcs Anneks med Rand og Rad-J
Butsu-L Vladcn Vogt-L Etstte li-:
ae som fine vorige Missisonsvirks
soimbcsdeL oq dcst femme Arbejde
maams kunne ones uden Konflikt
med Norm, Bestcmmvlser eller Birk
fombed vaa noqen of Eidam-.
Er der ikke nagen enden, som»
kan have Lnst til at udtale sig H
Dansieren om disfe For-hold, faaF
man gennem en sagljg Driftelfe
deraf kunde komme til bedre Klar-;
heb.
Til sidst Instet jeg at sige, at
der bar boade været kalt om og
skrevet om at dann-: et Udvalg i den
formede Mrke for den australkke
og new-gedanker Mission. Min
Mening detom er, at des-sont Mr
ketaadet og den fokenede We vil
tage sig as den Mission og bis-sp
den fntn eftet Tone, da Mr
man intet saadcmt Wa, og Sa
gen er bedst timt web at sortere
under Samfmvdet fom dets We
Wirtin-Gebet uden at blive
udhævet Im W.
Jvar Ida-ins Hausen.
W
Al IIW
Dem-ine-, som, sahe-du«
We wann-. M amo. tust
W m Wiss-, s. Dak» »Den»
M »Es-up Iw- Meiste-;
»Du-ou
M M us W
Nisus-w Uns-.
Tit Pttstet ss Kaki-set
—1
»Den for. danfke ev.-lnth. Kitszke i Amerika«
a. Til Samfnndetö Sinkt-Ue
Vi hat modstaget Der-es Bren, og fer deri, at de attet opfer
drer Emaus Menighed til at lade Vaku Jener overtage Goet
vet med Henstm til Jndscnnlingen af Samiundets Gceld: Ema-IS
Menigbsed bar atter taget Sagen under alvoklig Dvewejelse, es
givek san fjlgendc Svatc
l. Eiter adikillige Brydninger indensor Mcnighedcn ior ca.
et Vor Aar iiden er Mcnighedem saavel unge fom gamlc, kom
men til et III-beide i Enighed, og der svcs nu et veliignet Arbech
iblcmdt os, der iiklert vil have Evigbedcsbetndning baade for gam
le og unge.
2. Men netop under saadmme Fprhold ttor vi, at lwis Paftok
Jener skulde reife bort ira as i et længete Tidsrunn da vilde det
medisrc adskillig anndelig Svtkklelse i Revis-beben -
s. Da Emaus Meniqhed er en if vore starre Menighedek,
og da tillige de lskale For-hold Meyer et kset-list Arbeitse, lau kan
Menigheden lægge Beslag paa al den Tid, og alle de Reiter-,
der staat til Ptæstens Raadighed, og nf disfe Grunde er Ein-us
Meniqhed fauledes stillen at den er en, af disse Menighedek i
Samfundet, som vanskeligft kan undvceke sin Ptæfi til at udisre
et saa stokt og omfattende Ell-beide kam det fst nævnte.
Emaus Menighcd snstek Sagen et godt Resultat og banden
at Styx-elfen paa Samiundets Vegne oil faa Rande til at finde
en Mond til at realisere Jndsamlingcn.
Paa Emaus Momng Vegnc-,
M. Anderseih Ectretckn
1152 Washington Ave» Racine, Wis.
b. Til Einbedsbkødte og Mcnighcder i den
Eorenede danske Kitte.
J Fotiiold til ooenstaaende Erklæring of Emaiis Menighed
er det mig itte muligt at got-e det siiikede Arbeide, da iniii Me
nighed ikfe set Tig : Stand til at lade mig iaa den notwendige
Tid. —- Men det skal vcrke mig en ledc at udiere indirekte, yoad
der kan tjetie til denne owtinaade vigtige Sage Uemicnifstelse,
og jeg neu-er det Hand med Guds Hjcelp og oed vort Fette- Kast
lighed til Sagen, at Maalet, de 860,000 —- Reinemationsgcwen
—- ikal nass. J broderlig Ærbpdighed
E. H. Jenseit .
d. Oveiiiiaacnde Ettivclse im Email-Z Wening og dens
Papst, Past. O. C. Jenseit, moa vi modtage sont berettiget Be
gkundelie for, at Paswr H. C. Jenseit ikte kcm toge imod Valget
iom Leder for Zubstriptionen of Reformationsgaven —- de
MUOOU
Vi toller Emausz Mnighed, iokdi den fammentaldte to Ets
ttamtdet i Sagetis Anledning og soc Liiitist made im Wenig
hed og Prasst om et godt Resultat eller en lytkelig Gemiemfmlse
of Sagen for Opnaoelse as Mai-let
Da dennc state Sag (det eftce vor Mening bar vidtrckttende
Felgek og overordentlig Betydning bat-de i Bot-hold til vor Sko
legerning i sin Helhed, vokt kitkelige Akbejde oq vore Missionm
ingen Forvaling malen saa hat vi derive handlet i Zagen saa
hurtigt, im det tim- vasket mullgt
Jstlge Fenstcxslicr tun klarem-M var det helt naturligt, at
den Mand, der blandt andre maatte komme paa Tale, var Paftor
J. P. Raamtx der jo var Tals-stand i det storc mindevaerdige
Ziel-lit, da vi substtibekede de 814,000, en eneftaaende Sirt-stritt
tion i al kirtelig danst Vikkspnchsed l Amerika
Vi hat henvendt os til Post. J. P. Naatup og hans Menigs
heb om Sagen og hat den Gliede der at kunne meddele, at baade
»Bo! Ftelsets Mmighe « og Postor J. P. Naakup er betedvillige
til at yde der-es Bidtag for Sagens lyktelige Gennemfetelse
Post. J. P· Nest-up hat altlaa loyet at paatage sig Ledelien
for Sitbitriptionen of Reformationsgaven —- de 860,000.
N- srldet set et »Asmssdites«.
Tenne Tags lykkelige Gennemfetelse vil blive et Zeigtkelsens
Pust og en Fomyelien Kraft i »Den lot-. danfte ev.-lutl). Kitke i
Inierita.«
Den fttfte kitkelige Generation er nu i Fast-d tncd at neb
lægge sin Vandtingsstavt Den hat svet et grundlæggetwe Arbei
de under mange Befværliqheder. lommetider under state Trot.
Det medisete Ihn-de for de Mkelte Nmighedet ved Opfskelse as
Klkker og Prasteboligey en ise singe Geldster og det femme
et tilfteldet i Fort-old til vore Smnfuudsepgaver.
Wen nu er de alleeflefte as vore lotale Menigheder uden
Geld. Loif og Pei- tsll Herren derle
Det femme er det, Den for-rede hauste Mike im er eftet over
foe hvad vi selber Samqu og da i Smdeleshed over
for stolemitsionm oq Littetatutmissionen —- to fundomentale
Virkfomhedet l hele dort missionermde, kitkeltqe oq kulturelle
Uebejdr.
Paa en ocerdjgete Maade kan Den for. daner Kitle illa fei
re Zirehundredaaksmindet for Reformationen 1917. Og Paa en
sksnnere Maade Lan nasppe den ferne titlelige Generation lægge
sin arbejdende og apofrende Haand 1 den anden Generatione
Haand og jige: Hex-, Banner og Dstrc er et Gavebkev nden Gasle
hæfte ellet en fksn »Fa-drenearv" Gar nu god Brng of den!
Dersor —— for dette Maals Qpnaaeise —- nu et For-Istpr
raab i fuld Forstaaelfe med Pastor J. P. Rom-tun
Embrdsbrsdie og Menigbederl ud i et »Allen1andetag« for
Manian Lnnaaclfe de stillWM
Endnu to Ting fra min Haana Kern- EmbedsbtsdreS For
en wesentlig Del vil del bero paa os, om Maalet flal naas.
Vil vi denne Gang bringe et OffetP Jeg troc, vi vil. Paa
Snbstriptionslisten er der 25 Pest-steh der bar substriberet 84000
Bi dienten at vore andre Btsdre kommet med efter Evas Og
Menighedetne maa merke fig, at de aller fleste af os bar tun
»af Haanden og i Mutwen«. M hat vart daglige Beid. Vi Taster
baade Meniqhedetne og Herren dekfor. Men handle-r vi, alter vi
saa kan vi tale et varmt Ord om Sagen til Menighederne Lad
as alle gske bette. Endelig, lad as lage Sagen op fän en Bsns
neqenftand ved me Heimeqegndstjenester og Aftenbenner
Det andet et tun en Anwdning i Scnnraad med Paftok J.
H. Naarun M san beteqne M saaledes: Gangen i Arbeit-et
Ftkft vil der komme Denvendelset til alle saadanne, sont f a n
as vil give f. MO. 81000, M, 8200 iog 8100 da dekimellem
Detnæst vkl der blive qjort en sendet-helle til alle kundt em
skini i Renighedewc
MessasMpes-«ddenuewonaff60,000er
en extra-sehnen Judsamlinq — et tat-Mr til Heeren for den
hell-e »Besten«-C lom U hat W, der esse maa atre
III-est l de welke Winden til Stolen- Velft oa vore Me
limt himm- ve III-·
« MiniszqutWiaum
un af til l. Ist VII
M viere den hole san Gassen-let
sw.
» ; I l.ss.,sirli«tiaslen.
»t» -
·
Wthsa det txt-Aste Hing-. ’
Der staat i Visdoms Bog: »Men!
elendige var de, og til de dode var
der-es Hanf-«- (13,IO). Tot er on
bekendt Sag, at Katholikkcrne stri
tcr Haab til de dsdcs ou tue-neu at
der-es hensovede Helmncst can hjæls
pe dem paa forstellige Mandel-.
Dcnne Wldsarelsc kam baode klart
og grimt freut vod Ærkebiskop Ja
jmcs Edwnkd Smalan Vogt-adel
jsc i Chimgo i Juli Manne-d d. A
J Eiter en Rot-dort i ,.Clyimgo
Journal« doldt vcd den Lcjliglved
lÆrkobifkov Edward J. Hanna fka
Sau katcidco en Tale ved sin af
dodc Kollcgas Backe —- en Tale
Taa nogenlunde kemisc ten og frj
for bibelsk Kräftendoknsssottyudelse
»Wilkcn fluttedc mcd sislgcnde Bøn
TM til den afdøde Brit-last
! »Da nu, kære kyader oq godc
Ven, krarveIP Du hat stridt den
gode Stkid: dn hat holdt dit Tto
stehst-sie spliqhtrd trotth dn hat
svtmdot Kronen. O, i eifkendc, Ven
lig Medlidmhed se ned paa di- og
biaslo os ved die Bin. Bcd for
dine kern- i din egcn Familie, ins-ist«
fømcnde Hier-tot cndnn heb-Ver din
vcnligc Ver-Mich Bed for dette
state Wink-darunte- hvis Glasde on
Stolthed du var: bkd for Pisa-stand
at de ligcsiom andre Kristnsersotdck
Ein-Mö) nma qcm ocnkting oq bel
bredc dem, sont er ovetvasldedo as
det ande.
Ved for dine religiøse,’) sotn vor
en tapoer Fortrop i Stamm at de
maa vokse i dit levendc Bitte-de of
band de bot induin den-s Lin til.
Ved for dir Zoll, at de ntaa blive
levendc Frone i Gnds storc Tem
pel: bed for Bot-neue du altid droq
Omforg Sor, at de maa blive mo
diac Forfmrekcs of Kristi Sag i den
kommende Zlasgt Vcd for den bel
lige Moderkikke, at den i den For·
virring, i hviltm Verdcn er styrth
maa bliva mange et nyt Lyk- og
bringe dem en ny Kraft. Ved for
hanc, Tom cftcr Guds Forfynsftyteb
sc- 1cder Kirkcns Gang. at non i
drnne Nsdstid man vasre vis, at
ban maa blive sier ved Kristi
Kran
Bed endcliq for os, dine Vorn,
dinc Venner. at vi inspirckede as
dit Essempel og stytkede ved Gnds
Næade, man kæmpe modigt med Li-.
vers spat-von at vi maa bætc von
Kot-s mod stjmodighcd at vi het
nede med Krisms inaa have Gliede
oq Fred i Aandem indtil vi kamst-s
med dig i det Saligdedens Land,
kwor der ingen Sttid er, iwot der
jagen Kaum er, twor Sorgen Mc
findes: men hvok alt er Glcedcn
Fred oq end-Isaria Kaskligbed for
evigt!« ———
Saalengt Binnen; det er gedi
at denne Mennrifetilbedelse sit en
Ende. Man den tilbcdtc kan baer
Binnen Adern-! Tet nma Katholiki
ferne vel wem-.
Ak, Bis-standen inn- Ret i, at
elendigc er de, Tom haahek paa de
dsde, selv ocn det et djsdc Ærkebii
ffopperl
End W lot-eh at vi ved End-I
Otd og Guds Rand leerer at bedr«
til Zum-, iom var dsd, mm er ov
standen og Xever i al Evialied og
trædet freut for os!
JvarMariusHanien
l
Ei Mode iElk Horn, ZowaJ
Ved Aoriinmdcst ( Amt, Wus
kom Tonken on om ct »Im-Umwe
dc« i Eli Horn Inellem Stolen-J
gamle on mme Ewer Tot Var
nok net-kniest fotonledmct denn-Tat
Aorsmødet nasitc Aar skol asholdcss
i Hat-lon, Iowa. an oj tasnstc oiz
et Vor Tages Mode i Eli Horn link
eftcr Llfslutningen wo Aarsmodet
1916·
Jeg vor of den Menino, o: Po
ftor Anker burde have haft den Ære
ot bringe Tonten frem. Andre
mente onderledes, og da Aakdnms
det logde Veilog poo boode Tiden
og Omnasttfomhcdem soo stete der
ingen Slogs Organisation mellesn
Stolens Elever. sont tilfældjg tom
samtnen ved AokstnIch Sau bran
de min gomle Stolekonnnekot,
Jens Dixem Tonfen from her 1
Moder ch vor enjg med hom,
incn hoabcde bestondig wo, at
ondre stutdc udtole fig; da dkst
We state, sktev jeg et Stoffs-, sont
kom for sent.
Wehen fta Ell Horn kom
fftfki VI M but-de jeg omtolt i
unt Gipse eller Brev til ,-,Don
skeren«, ot vi manqlede en Jnddys
W fra Ell Horn, ssk vi tun-de
for-take as noqet Min Wtru do
jeq er qlade ped, at Jndbydelien
kom, vi siger poo Its-bound cost
Jst market M oomle Denn-sind
do- de cl- oom son, Im- jsa
»Musik«-met
sank-iu
W. Mo
somit-lebe mdd i anL Wiss» am
detie Steran de vpd uden vidcte:
Momnsenx Zorn Jens- Dixem
fynes ogfaa jeg, at Brei-stunk Kr.
Anker og O. L. Kjtkcby frem for
alle but-de ver-te med vcd det MU
de: mesn jcg sum-s tillimn at del
er en Ækc fom tilsalder Prckst Og
Mmiabed i Ell Horn, officielt, at
indbnde dem og stete, som de selv
Tours.
Nu set vi as Judsbydejfeit, at
Skalen kan holde 40 Aar-S anis
lasum i Aar, saa en guustigere el
ilct hsjtideligctc Anledning W vi
ltut-Um- nogcn Linde fas.
L Modet bot altIaa være allerede
H Aar-, og det san gerne Um hel
Ldigt as slckc Grunde. Ved nsjere
jEftcttankc san im not se, at Tiden
füge efm Aaksmsdset nackte Aar et
kmeget uheldigt for Markarbejdets
ISkyld
Dei bliver i Aar w Aar-, nocn
jeg sskfte Gang kam poa Stolen
i Elk Horn, viftnok Pastor Ilnkcts
ander Aar-, om den Tid vix im blast
Hfigc
I ,.Jefus. dct er mer end wegen
; At ivg dig til Gar-e si!.«
I Mcd Hestson tils1iden Ist Mo
jdctis Afidoldelsc. da tillad mjg at
isigch Fka WHA- Zevt., cllcsr fra
Po Zum-Z Okt. unser jeg for
.bv1dia, for blimsr bot nagen enden
-Tid, kan jeg ikfc komme med, men
dist forfckmk jeg, dm onkelte san der
ikfc tages chfnn fäl. En ande
Tanke ml im udtaxe somer
Mesd Friedens Hilienk
H. V. Jenfen
sw
Paveus Henstilling om Ind.
London, Zu. Juli. — -- Reuters
Tclmmk Wmswndem i Rom
msddclen m der i stfkkvatote No
mmm, Vatikanetis officielle Organ,
i Aste-J iorckom et Bren, som Pa
ve Vom-disk adtessetet til de trägs
ssrendc Landesisxcvekhoocder og iud
tmder alle Fredtzvcnncr til at for
ene sjg mod thun i et Lnske am at
ende Krigm J dette Mem der et
ffrevet Arzt-Oasen cfter Migens
Udbknd« den 28. Juli, syst-get Pa
chi, hockfok der ikkc ifulde blive
bcgyndt paa »Na-m cllct indirette
.1t, unselle Auskuclfct« sont et For
fsg um« om muligt at arrange-T
Aspiratioucr saalech at alle Lande
blind tilfwds.
Korrespondentcn ausser stigm
de af Brevett
»Bei er vort Taste Forsast at au
vendc enhvek Beitræbekse pag at
forlige de Fast sont mt er indviki
let i dennc brodmnyrdende Kamp.
J Dog, paa den fsrgclicte Rats
mindedag for den fkygtelige Kampf
Udbrud, udgaar der fra vore Hjets
ter en alvoklig Bsn om Krigeas
Ovid-L Tot man ikkc Wes-, at
den-te Konflikt jfte fan afgskei
»den Ded Vaabctmmgt Scrt del
gensidigc Lnsie am at sdelckgge M
Side, og læg Man-te til, at Nati
onek Mc dir: om de ydmyges os
undertmckes, saa soweer de fis
paa Gengwid vcd fta Slcogt til
Elcrgc at over-Este Had og Gner
am Hei-ou
sbcursur kMs Imjnnda Den-ftp cl
åkr Winkeln-, at novkkstilo Lin-Titel
fcr fom ct JOHN ma, om nmlmt,
at annan Jlspmuioncsr fault-dei-,
at alle san viive tust-obsv Tem
isr wer Lpnmd am Fuss-, kx u
iudlmdor alle- Fnsdsmsnncr ts? .1f
»An-ne Eh mcd «-: « Dort Onshs ««:n
at csndc demn- Ktiq im vors-m et
Nehrtdtzihsdmsk Misjfrrdchs::s«» met
xsi bis-lust» non-Em- ot »Eure LIM
lcsmvaskcndorjkse used Zone-km nie-n
nnsd Villithsd « "«i«sk«s1-rdix12ted.
Vi mcddrlcr znr umsiehka Bel
signelfcs oqskm til Ism, sum Icke til
tmtcr den r.sxtk2-riki.- smch
Akedimjdh
Iowa Kredi- asboldek, om Gud
vil sit ankäme Msde i Nazareth d. ,
ev.-luvl). Mcnighed i Toultek Ja
fm d. 17.—--19. September.
Macht begyndek med Gudstjenes
ste- Frcdag Formiddag M. lot-z i
Kissen .
Folgende Emaek vil bcive drtsim
l. Krediens Einve: Udvælgelfen
i For-hold til Kalt-elfen Matth. 20,
lsi og 22, U.
2. Wes-Werts Sinne: Et fragt
bringeade Nmkghedsarbejde, l.
Kor. Is, ös
Ws Priester fowenhtes oq
MW anmodes Mligst om
as lass fis raste-kennte ved Med
M IM
sud velsiqne Geordnet
Im Kredit-IV Beam
OL M. Riecfesh
Muts-s Mmighth, W
IL» Mbvder bewed Mic M
Wyde. Deut-sem- bsds —
Mkwcid-UKWIII11.
M M en If W
Rels Heini-m Isks U
ic. u. sum-. Mys