Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 04, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
III M Ort besser Mosis
M 40, s)
Ry Forfslgelse
ny Bund-reise.
Lq da Ver-Or sum lzi N
jun Tung Inm: »Na ood im
i Zaudbesd, at Herren udfends
te sin Engel ng 11d7riedc rnig
ac Derodes’s wand o; as al
dest iødifke Folkö ,s-ork1c:1111i1:g«
Ap. G. 13, 11.
Lcrss Kan. 12, 1—17.
J.
Ta Engclen og Peter er kam
men genuem Jernporten og en Nu»
de frem, stille-d Enge-Leu fra Peter;
fsrft da kommer Peter rigtjg til fig
sehn og da er det, han udbmdssrr
«Nu ved jeg i Sand-bed, at Her
ten udfendte sin Engel og ud7ricsdc
mig af Herodes·s Haand og af ol
det iødiske Folks Forvcntnirs,1.«
»A? Hex-odes’s Haand« —- ja,
han mente, at bon havde en met-g
tig Haand, og den var lagt umgt
paa Peter-, og det synes, Tom Pe
ter siet ikke havde ventet at blive
udfriet af denne Haand
»Og af al det jjdiske Folks For
ventning« —- det er et Ord, der
maa vække Forbavselfe Peter —
ssom hat været Leder for den vol
signede Virksvmbed, der vaa Pin
fedag og Tiden var udfoldet i Je
rusalem — at hele det jødiske Folk
med Fordentning fkulde se den til
hans Henrettelfe, det er liqeftem
forfærdeligt!
Men — det femme Falk bavde
jo korsfæstet Herlighedens Herre,
for-kostet sin Messias og FrelferS
Hcm bavde bedet sin Faden »For
lad dem, thi de vide Me, bvad de
site« og deres Srmd var ikke ble
ven dem tilregnet, i dets Sted var
der tilbudt dem Forladelfe og Frels
se!
Men nu, da de vrager dettc Til
lmd, vrager Frelfens Evangelium
vg fttdet dets Forknndere fra fig«
glæder dem over at se dem dem-et
tet — dermed kalder de Dommen
ned over fig.
Peter befindet fig, eftet at En
quen hat forladt hom. og Tau gaar
hcm ti! Marias, Johannes Mat
kuks Werg Has, bvot mange af
Weit-Im var forsmlede og bad.
Apostelen vddsth bvor ban kunde
deute at finde en Flok af Trugb
fsende samlede selv ved Nattetid
M bunter paa Dsten til Port
Wset: en Mge ved Navn Rede
bmmek for at hsre eftet, W det
san W, der ved Rattetid bege—
m at blipe ladt ind
Peter taler, og Pigen kender
MS Rest, men faa glad bliver hun
vod at hjte den keitdtr. kære Risi,
ved at erfan. atden fragstde koste
W et udftiet, san huu helt
W at aabne Osten for has-m
san W msddele dem derinde, hvad
Smbvtkhithsmdeksmdele bev
isi We
Men det, bun beretter, er sna un
derligt, at de ikke kan tro det.
Maasse de heller jkke hast-de bedet
om dette besten-te, at Peter fkulde
blive lisladt Te siger til Piqent
»Du raser!« Dette del-es Forkmkd
minder am Thomas, der ikke vilde
tro, da de andre Disciple forknndis
te, at de bavde set Herren opftandenI
Pigen blev imidlertid ved at pag-!
staa, at de vor, som knm sagt-e Des
wivler ikke om bendes Ærlisrbed:j
men rctct mener de, at det maa viere
Wans- Engel«, bun bar both
Wen Peter blev ved at danke paa,
og da de saa lukkede op, fik de
Cyn for Samt
Da htm faa Moder ind i Disciples
Wer-, feel-wies de wer at se
M, der ver fmslet og bewgtet
he Welten men han vinker ad!
dem, at de Thal tie.
Der qjotde sig fisett stretk Til
WW sahe-de ho- dem til at
is W
oc- fottstter Peter de Wanke
de W, Wlsds Der-m ved
W hat sitt ham nd sf M
feieh es Tiger: »Fort-pude- Jakob
Ema- owdey oq samm- de
äs
I
I
J
?
Es
- I
ZEIT T
K
niwz hidæil hat villet vise, at Fiel
sen i Kristus eftek Guds Billie fors:
fkulde fokkyndes for Jsderne, tradi
de havde jorkastet deres Messias,
men dsa diöfe gradvis for-kostet
Evangelist og Forfslger dets Zor
kyndete, saa vender Herren-Z Sen
debud sig til Hedningefolkene
Jfølge de bedste historiske Wid
nesbytd levedse og virkede Peter end
nu i over 20 Aar. Tet her fortals
te skal newng oære sorefaldet i
Aar « efter Kristus, og i Aar 68
skal Apostelen Peter have lidt Mar
tyrdsden i Rom.
Hvor bar Peter da virket, fra
han sorlod Jerusalem og til jin
Did? Vi ved det ikke, men mon
vi dog ikke hat en Antydning ders
om i han«-, lBrevs 1.Kap. l. Vers,
hvor han fkrivet: .,Peter, Jeju Kri
sti Apostel, til Udlcendingene i Ad
fpredelsen i Pontus, Galatien, Kap
Pccdokien, Aser og Biwnien.« Dis
fe her ncwnte Landskaber ligger
uden for Palæftina» og det er ri
meligt, at Peter bar virket blandt
dem, fom han her skkiver til.
Lg naar man san dermed sam
menbolder, Eskad Paulus sktfvcr
Gal. 2, 7: . . . ,.fcg Imt Hauer
Evangelin tik dc usinskaarne betri)
ct,1igefom Peter ti! ke omskaarne,"
saa ligger den Flutning ika TM
at Peter bar Forknndt Evangelist
for Jsderne i Adfvredelse:-.,
sætlig i de nasvnte Lan skobvr Nord
og Veft for Pola-stim, mens Pan
las forknndte det for Hedningerne
At ban ogfaa bar Von-et i Kot-nnd
og muligvis Zlcre Steder i Gras
kenland, liager nan- at antagc N
ter 1 Kor. I, 12, bvor det sigeksp m
et Porti navnede siq efter Kenn
(Peter).
Endnn en Gang findet vi Peter
i Jewialm, nemlig Ved Apostel
konventet, Tom omtales i femtende
Kost-.
At ban skulde have vætet i Rom
fsrend liqe mod Sklutningen af Tit
Liv, det er der intet Ver-is og innen
SandfynliM for.
Den firste BilledbibeL
Asd. P. Hausen
Ul.
Den bibelfke Billedkreds i Kata
komberne eller Circlo Biblico, iom
en Forsatter hat kaldet dem, beiw
der den femme sytnbolste Inmitt
smn de andre Mnstfrembringelsen
wi hat matt-It For strrste Delen hat
de en dobbelt Kot-treu Fjrft den
ligefremme Gemivelse af de dideli
sie Fortællinqer. detmät den alle
Coriste Mino til Kristendoms
W mdäige Sandhader. særlig
til de state erlfesfandheder.
Reiten af den bibelste Billedi
kreds spendet over hele Bibelen el
lek omfanet Forl-sningens store
Drmna lige fra Menneskets Fald
til Genrejsninsgen i Jesus Mist-us
ene med Undmgelse If den W
gelige Manelfe as de Besitzende
der, how-til Jesu Lkdelse knytter
sig, der tun et frencstillet under
Allegoriens Ast
f J Sandhed bar disfe bilkedvkns
dede Kryoter, djsfe tatende Ztene,
vwrcst Tom en kostelig BilledbibeL
et IWort illuminerct Evangelium der
kunde las-es folv of Vorn, og nasse-!
en ftadig Undewisning i den bellis
ge Zkrisd ikke mindft for de nor-m
vendte, der forbetedtcs til Dauben,
de faokaldte Watekumenet
Udførcslsen as disk-se Villkder er vel
nok oste fimpcsL og Tegningcn man
gelfuld, mcn for de sprftc Kristne
bar denne Billedbibel sikkert været
af langt starre Interesse end om de
hat-de haft Abgang til det fenere
Vatikans Billedgallerier, der pran
ger med Kunstens sttrfte Norme.
Focholdsviz er der flere Billeder,
der knsytter sig til det gamle Te
stamente, ensd der gir til det ny,
hvad der muligvig hænget samtnen
msd hele Billedkredsens actmoriske
Natur
Lige fta det ists-, Zige- Lord
May, fynes Rom at have anta
qet og stedse fasthth et Syst-In If
M Parallelisme —- at flir
Iotltsningens state Begivenheder.
Menjghewns Libelleh Tro og
M under den gamle Pagts pral
lece og typkste Begivevfhsber. For
da Akten bygqsedeT i hvilken fau,
nemlig one Sjæle blev fkelft i
Vandey hvis Modbillede uu ftelfet
os, Daabcn. Arten var tillige Bil
lede Paa den krisme Menigded,
yvor de troende maa gaa gennem
dem-te uroligc Vordem- Vslget, at
de til sjdft Lan naa dct evige st
Land.
Jfaks Ofrä ng, der ikke fjckldcstm
forekommek, var et Billede paa detI
fiwxe Dim, der vtev vkasgx i TM
Idenis Fylde, da Krista- gcw iig den
fern det fandeh foerlam Uden Tvivl
heute-de de forfulgtc Kristne oftcf
Trjft af denne Fortcelling under-I
de ftore Prøvselfeh deres Tro var
udfat for. Den kalte ogfaa onISelv-’
opopfrelfens Pligtz Manne jeg, li
gesfom den unge Jfak,figerPanlin11-5
blive oft-et til Gud fom et lebende
Offek, og, bærende mit Trit, fslge
min hellige Fadek under Kot-fet.
Jofei. der blev folgt af fine Bri
dre og fenere frelste detes Liv, var
et næffende Billede paa hom, der
med fit eget Blod frelfte den faldne
Zlægt, fom voidte ham Tsd
Fka Moses Liv Finder vx slcre
Billet-en Vi irr Moses drage sinc
Eko af Paa Hsrebs Vierg, oi set
lmm mellem Mannakuwe i Tric
nen, og flaaensde paa Klippen, som
lan flaar med jin Stan, faa Van
dct vcvlder frem.
Mannacm der faldnst fom en
Nmnbtme til Jotdm var et Bille
dc ma »der sande Bis-T isan kom
ncd ira H.ntiiie1m1«, sog Jedwed der
sprang from af Klippe-m Var Ville
de paa den aandeligc Velsignelie
der gcttnem Kriiti Lidclie Elyder
som en Strom til Menigbcdm
»Tk drak alle den sammt aandcligc
Trit; thi de drak af den sondclige
Klippe-, lom fulgte dcmz men Klip
JUM var Krifruizsk
) Jobs Lidcllcr udgjorde eqiaa en
træfsende Illustration, ikie blot til
Skriftens Ord, men ogsaa til deres
egne Edelsten selv om disse ikke al
tid var faa ondartede lom de, Pa
triaoken fra. Ue maatte dsje.
Den ungc Davids Zeit over den
vasldige Filistektæmpc. der repres
fentetede Jsmsels Fjender. udsgjoti
de et flaoende Billede pas de fskftc
Krismes Seit over det kololale He
dcnflab, de var stillst over for. Tot
var yglaa Symbol paa Bette-is
Seit over en chnde, der var langt
mægtigere end hin Müssen noglc
af Fabrene vil ettdvgsaa ligne den
»dier Grdedtengs Stett og Sism
ge ved Kriin Kors, ved hvilket Sa
tan blev besejtet og band Nige tagt
Oe.
Elias Botmgelfe fra Jorden
but-ges Mpict lom Miit Bill-de
M Herren- Himmelfart, der vat,
for belligt et Sinne til direkte Bess
html-sing i Kunst l
To Iwbrnffksg Istqu und Bann
Unterfangen-I- IIVQ sont Heller-e nd
satte fiq Tor Fun- cq Tod, cndogkm
i denn-gä- mpft afskmskfrndc Fern-,
Helle-re end at viae Im derei- Ras
dres Tro. var et Trunk-, der Var
til nor Trost for det sorsnlatcsMxidi
Eolk i Kristmdommcsns sørsse Tc1k1k-.:
Med den romcsrsfe Pøbcls blodtorW
tiqe Noah «— ,,Ck-r:s·tinni ad len
ncs!« —-- cndnu ringt-de Tor den-II
Treu vg, kr: Jamdc de vjlde Dier
Brøl offer Bytte rioende i here-j
fkæloendc Nest-Der, Sandt de Lise ved
Danke-n um disk-se unge Monat-stere
Troskab, jdct de helleu- end at over
træde Gnds Bud vilde betrasde den
qloende Ovn eller Lavkkulew
Den Tro og Helleaand, mange
af de fsrste Krifme logde for Degen,
naar de nægtede at Taste Nigelse
pas de bedenske Altre eller at hilse
Cassars Statue, kunde vel stilles
ved Siden as dissc bebt-wisse Yngs
lingez Troskab mod Fædrenes Lon,
naak de ikke vilde tilbede det stvte
gyldne Billede, der var opstillet
M Dur-N Stette
Der er dog næppe nagen af For
tællinqekne i gomle Testament, de
gmnle Oriftne hat omfattet med
sttne M og oftere Wirt
i Kunst end Jena« Historie
Alter og attei- sinder vi den, ille
sblot paa Katasombems Bergge
men cis-san spaa Lamper. Basel-, Me
daillet og paa Gran-steue, ofte end
ogsaa med stor Votiation i Mand
le, ja i indtil site Steuer:
Wonnen og Stuhyeet, der opflugte
owetem heut Udftielie as dets
des-WA
NW,UUIPMM
MMMMMJM
Mist-whats
. W,aisset»ss
»Was-Meta
Ists-Wittw
Miss- ue for i
II
N
1
)
Pan jin Wur. Dei var Op
standelsens M, der nyte over de
dpdes Grase i de mstke Momber.
Rast derive de fokfulgte oq M
Fochaand dmmixe Krista- sied
te detes Dsde til ijle i de tat-se
underjordiske Gange, afbildede de
med Forkætlighed Jenas-' Historie
paa Gravstenen som et Symbol
pag Haab og Tto i den fejttige
Ospstandclfe.
For porigt indeholdt Jenas Hi
storie ogfaa en Lære of den hjjestc
Betydning for de gamle Kristne,
der vor kaidede til at vwre Guds
Vidnek i en Stab starre og mete
ond ag afgudist end selve Minos
og som Guds Vidnet gjaldt det
om at være tro, selv indtil Djdecr
Det skokmomtumlede SM, der
graadige Uhyre. Profetens Grækars
hytte var Billedcr paa Lioets Nei
se, den aabne Grad og den buktige
Overgang til den evige Saligheds
Tempel og den kostcjigc Fragt jra
Livets Tut-.
Mcllem Hieronymus- og Au
gustän fandt der on lang og lidet
frugtbar Strid Etcd om Naturen
as den Planke-, Tom oocrskkhjgcdePros
Ectm J sin m) Lucrsæxtclse kaldck
Prokejen J jin ny Overfcvttcsse
Hieronymus den Vcdbend, nie-n Au
gustin fastholdt Order Gras-tm- j den
gamle latinske Overfasttclse og ade
lukkede fm sit Bispedsmme i Hip
pe Hieronymus Lock-sankle der
indedoldt det forkastelige Ord. Der
er itte blot et ejendommes Ets
empel paa en gammel Etrid nden
soc Kirkem meu Mlige et Vidnesrp
bnrd osm Katakosmbernes Ælde, idset
Wille-deine fslgek den gamle Diver
Hcrmslsc og sanledess vian mwd
Hirtanymus' Forbedring.
Mcd Jenas endet Her sorigt der
gamle Testamentes Billcsdkreds.chn
Zwad der er fremdragct, nma vern
»tilstmskkeligt til at Me, dvor rig
Tden er pas hcllig llndekviening, og
at alle dens Tot-per og Emttbolcr
peger den paa yam, Um Odem Mo
ses og Profeterne kam-.
Lg, fom man san sichs fig MU,
immer m) Testanwmccs Billedtkchs
fjg om Zkelfekcns Liv- og wer-ums
tun med Undtagcljc aj de dsjtidcs
lige Steuer af Forum-klitsch Lidcls
sen, Ospstmkdelfcn sog Hinunclsaktcm
fom fstft den middelaldcrtjgc Wust
Log ev til Behaktdling.
Dei fort-jener ogsaa m hemmte-H
at vi ikkc findet mindste Zpot of den
Mariadkaeäfc, sont er et Hosedmrk
i den mode-tue Romanikmxy der vi
sit-, hvor langt den fatolitc Lin-fis
dar Eiernct sig fra den awfwlisfc
Tids Reiches
Svm disk var at venti- ek For
tcrllingeme, der kuyttek fis til Kri
fti Fsdseh i særlig Grad Genitand
for kunsmetisk Gengivelso. Vi set
Ostens Stjistne stinne for de vise
Mel-nd —- Iriftus var jo Felv den
sttaalcnde Morgenstjerne, der op
randst over Jordenz vi set Jesus-bar
net ligge i tät-Mem Etatden med
QM og Rein der macßcs stal hon
tyde til Skriftoth »Es Rfe ken
det sin Eier-wand og et Ren sin
settes Mbec de vise Nænid
der bringet bete-s kostellge Etwa-«
los wich ds- tuhedek. -
To and-g kmtcfmmcsmijgc LHZC
der Jnsämxx nxiglc as· de nie-Er srun
trirdchsc »Es Herren-s llndcrgcrnixr
get-, J III-als ktdrakssztc Sigm-lich
altsau Tun Schuld-Jst lich as den
Nigdonk iswa Erd-angeborne inde
holder
Vi Ende-: Herren fowcmdlc Band
til Bin Ich Bkylluppct i Kana, ci
ser hanc mle mcd den fanmkjtanch
Wind-c zur Zikars Bund, set
hat« LMbrcdc den manncsyge, Kvini
den med Nod-lud aabne den blin
des Ler og opvcekke Lazarus fra
de dsdc, et Entne, der kalte til de
troendess dybeste Zslelser og inspi
reredc deres hjjefte Saal-. erlft fm
Hedenstabets Msrke og Fortvivlclse
greb de af hele dekei Hier-te For
kyndelsen om Sjælens eviae Til—
værelse og Lesemets DpsumdeFe J
Katatombetneö Dunkelhed og em
sivet as de dches tavse State, htt
te de med hiermit Glasde de mass
tige Ord: »Na et Opftandelsm og
Livet««, oq de laqde deted dtde til
Brit-, ikke med et wigt Farbel oq
lidenskabclige Moses til Guderne,
men trtstet med W om Udsdes
Nah-d
Detfor malade de mad Fokkæts
M VIIM i permis Liv
fvm Mr fis tu dan- Lideise, er
der tun sanfte fau- der et osmsat i
Billedeh Wentliss tun M For
nægtelfe og de Bretter- det iandt
Sxed i Pilatus Damm-that W
lig den, der knyttek sie til dennei
HOtd: »Im findet jagen Skyw hegH
Hdette Mcnneskek
» Af Bsegivenheder, der folget eftet
HHerkens Mira-weiss cr tun iaa
draget ind i Biiledfkedsem bl a.
EPeters Fængsling, Ap. G. 4. B,
»Mit Spot- af den St. Peterdyrtels
»se, sont vi findet i den seneke come-r
kae Kunst.
Dis-se bibelfkc Billet-er et ikfei
gruppekede i ligegyldig Orden, men"
samler fis oftc til et starke Hele«
eher der-es Lasteindhold, sanledes
navnlig i de Samlingslokaler, der
fis-des i Katakomberne, hvor Bille
detne mutigij hat tjem til Stute
for Undetoigsningen as de unge og
m)omvendte, de saataldte Kote-ku
meinst-.
Lin fclve Zrcmstillingen af Her
rens Person gwidet dest, at han er
akbildct I en uugdommelig og los
Komiker-, der staat i Modfastning
ril den Jener-e Fumfts mere dysttc
Lpäinckse. Tenno Zokskellighed hat
jin Nod i en Ændring i den reli
giisic solt-lich fm de jsrste Krsstnes
glade Zrimodighed, selv under
Trirngslcr og Foksslgelse til Mid
chaldcrcns merk-e Asketisme. J
Katakomderues Kunst er hon frem
sniict men- i en kdcal end i historjsk
Ekitfclscn ellcr for at bruge Lord
Und-and Ord: som en Abstraftion
as zittjkcndommenes Ueikius. Mission
alle Vegnc asbilchs hast som en
1mgdunm1cljg, fkasgsps Mand, en
Tode paa Emgåsisdcnd blomstkendc
llngdom
Jlt der me Zaum-Je nogex virus
l gt tLMledc as Herren, Skcmgaat w
dctjg not as sdjrkesædrenes Neuig
oed »Im bang lldseendc. Medcncs su
itm, Icrtnoliqn sog andre DaaGrunds
las M en mkstssurftaact Zektotfniug
as sit-se Skriftsteder talet om Krist
uanfelige og itsksnne dee, san
frcmhæver Hieronymus, at der maa
have owret noget himmclfk i hanc
Aafyn og Blik —- ellers viide Ti
ssiplenc åkke Titel-:- bave fnlgt imm
— es at den guddommelige Majo
stat, dck ogfaa stroalede fkem i hans
wenn-affenqu Fremtrwdem jffe kunde
ander end vkric tilttæfkende pan
haus- Tilysteke Augustin adander
endogfam »Don var stsn ved iin
Mode-rä- Vryft, sken i sjnc Jota-l
dkcäs Atme, fksn non Kot-set og støn
i Graden«
Men foa del Striftens sont den
gamlc Lvetlencringe Invshed om
Frelfekcns Udseende ek næppe til
fceidig, men en Forinnetö Forans
stoltning, der skal tjene til at vende
Menncsfkctszi Eiud fta en ndvortes
Betragtning af Herrens Person til
en aandelig TilegnelTe of hans stel
fende Rande-.
En of de met-e slaaende Modfwis
ninget ntellem Misme og
senete Tiders Kunst er den sulds
strendige Mangel paa disse plum
pe Villedcr as den hellige Treenigs
bed, as hville den sidfte hat san
mange pinlige Essenwier at Frem
visc Lige til Fremsnllingen as Gud
Feder sont Pape med en mægtig
Nara von Hosvedet
Som en Modswining tä! den to
nun-Wes Dieses Udskejelfer i dennc
Retning er det velssrende at se
den Renhed og Simpelhed i Opfats
reise. der givet Mieneka Bil
Iedbibel sit enestaaende da verdi
fuldse Pres.
W
Rogte Judttyt fm en Reife
tVesem
As V. Z. Bis
Raer du Dil Pan Fjældefti
og skal Kisten inscm
lcm sao Affe mere i,
end du let san spre!
Bjsrnivn.
Auf-m er as den notste Dig
ter, randt mig i Sinde, da jeg tænts
te paa med Pennen at give et Om
rids af den Reise til Meiste-Av
sten, som jeg nylig et hjemkommen
fra, — og jeg skal ists-ge at holde
mig djsfe for Øjc, idet jeg for-tel
ler om hvad jeg harte og saa paa
min Reife, og ikke ,,lægge mere i'«,
end jeg Lan staa ved. —- Jeg maa
sande det gamce Ord, fom sigen
Dei bedfte ved at tefse er at komme
hiermogdeterm enGlædeat
sigr. at det bebst-, es midd- paa
min Reise, var den hjetdekige M
irihelh lime jeq btev moW
of danke Mond oq W i By
osmemid,men-iegwude-og
somdeialtidvilme mtqenslø
de at windet —- Det et W
fcmt at se M Eine oq fak
bes i en W Nein-; m M
er W, sei-Ist at W vol-«
Mk — Mk « m M
--"-s- - - - - -
DIE-m DE IN TM U ZIDITI KVÄUTITH
sol- fil bettls lot cis seh- ais-d 2 til Z Ast-I III-h fnmdkn cis-n naturligts
Stictüns l Vstdi. beliggmdes i H sksndlnsvisk soulewsnt ins-d samt-lu
sseh Klkkkk og skoler. i Mititpuvktet sk set Wir-te Markt-Cl i de notd
vescllke ststesiq mer st.Pmsl,Miym» Duluth og sozuer Det- ril bot-le Its
todt It anders-ge og ssmmknligms ils-tu- Tilbad used et hvilkkt sei-v del-!
Ivdstsp skkiv eftet Bestrivctms »j: Uplxsningek om 100 und-tim- Fsrme til
spktmk kkejlooth Taylon Full-, Minn.
neshugget Slmslsml og Nennung-Zif
cans nan- Spokam. Washington,
Ist-!thl.1e«khhnm-»hlMilgqsrzssshzkj xi i-- «.: ".«s;(-;-s, st«
lottis Angst-Imqu sker p.m«s1·m,sks-E’-s: kl. in ichs
Milan Farms Developmcnt co. spokane. Wash.
WINIII IIUUMSIIIF III-S IWU’.- »sc- s- s- — —
Nogle fortrinlige
Kristelige Fortællinger
til særdeles lave priser.
« Ums-: J beeren- Ekole ............................. s(i..-')ts
U. c. O. E..« Hatolds bustku . . , »st
Ralph Lonnok: bimmellodsen«....... , .. . .5(I
Egglestom J Kampens Buldek .................. III
Hofstent Ei Besog bos de gamlc Prwstefolk. .(-5
Jngrabam: Fyrsten af Davids ljus ............. .7.')
Præsiegaardea i bat-sen og I Indien II Bd.I l.««
Akäe disfez Iget ers fmukt indbundne i Helslvirtingsbind
med Guldttkk
Vanish Qttbcran Publtsbjng Housc,
’"!I««( II !
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
- HIHJU——-I-—-- - -- —- — —U—UMHHHLFMXIN
« nogle gode
Opbyggeljgeskkjfrep
—
til vom-here print-.
Thomas a Kempis: Kristi Estekkalgelse . . So 65
Zunyanx Lov og Neide ............................ .65
» Den heilige Kris, lllustreret .......... 1.oo
Godett Bibelske Studier, l og ll ..................... 1 25
Mynsten As cuds Ntsde ............................ Ho
Augustins Bekendelsek .................. . ............... .65
Alle ittdbundne i net sbjrtjngsbind.
Dampf-I AND-M PUMIJWY »An-,
Mem-, Web-.
Nogle Missionsbiogralian
Tte gode Bøger til billige Priset.
Alle lqckbuaclqe l Nimm-·
1. Kanns, Blumhakdt og Moskat ................... BUT-O
2. Aasgaks Lemet. at lebert ....................... . .65
J. Nutldsmsktyret, as Gkove Kasmussen . 7o
Spec-lett
Allc trc ngct tilsammen
shso »Holt-it
Danish Luth. Publ. House.
Blatt« Netz-.
er velkommem cndogsao END dun,
man III-der forste Gang her i Li
vet. Det er mig derior en Tran—.1,
fjr jeg gaar til at bestrij noglc as
de Jndttyk, Reisen gav mig, at nd
tale mln biettelige Tal til alle dem,
jeg bei-km paa min Reise, Tal for
Ojettelag, Venljghed og asgte dansl
Gwitirihed, hvormed J lom mig i
Mode. Auf-te edcts Navne vildc
her blive for vidtlpftigt, og det be
htves heller Me, Venncr. Im
gemmer edets Navne i lastllg Erin
dring, ogfaa del-es, fom jeg ilke mo—
te faar Anlcdning til at Imva wo
disse Wabe st
l. Iarsmsdet i Luck Wiss-»
Unsinn l
Juden jeg kommt-r til Quel, maa
iog fort-IN Iidt om en Oplwelse
ma Wurm Vistnok i Zions
Tity- Juda, var jeq kommen l Oel
stat- mod en Dcl dqnste sama-«
fra South Dakota, lom km ital
Mas, lwot de havde W on M
M Land, nogle for W M
»» s . W
Isaad m J«:.:!:·.:J« Freumd fik
fcrt mide Lsr:.1;- :-«n J den-s i det
Land-, Zum- ::;.::i Jan plullc modne
Jordbasr. nun; c: her i Nord flaas
uns-X Zwiska ch tillod mig at
vcm of den Meninq, at der mod
Rette Lan sættes et meget start (.
Zackgcxthlstcgu ved alle Texas«
««3«-rli-.,x!k·dcr, og at navnlig den, fom
fu« Empde et kott og ovekflaW
sKmosfnb til Max Ist-hold siulde
its-c Mt glemme nasvnte Degn osv.
Min det san not vm, ieg fis no
mst at videk Jeg sendet ikke nie-get
til Texas, men faa most-e ved im
da,atdetetetLaud,de1-kcmbes
qejstre Soll her fta Nord-Stamme
Hvad det Tau for Reste-n lan, fin
des nok ud med Ubert Mut blivet
jsg ved min Mening: at det som
Vogel er en ftok oq ist-selig Zeil
Vsslk If Dcnsie at reife mod M, f
dek, hvot Bitten slappes oa Ener
gie-I W, hvok del-for alG DI
M og Trældom hat hast das
Gan Je lustige-te vi resu- M
Men- Midie, desto kamt- sei
Her vi M fta CW W
zog den Del as W M
Jergaqetispidfewumwm
om W o- W. M
dqu Im da da m M d
sflge Mc W