Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 28, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ideerjylland
pfbjekguiugm. J Hat-ersieh
Msblad offentliggøk Laxidraaduh
C Generalfommandocn : Nimm
It erkkrrex sig rede tti at fu«-.
Monet, der kvsørcr rjz Isrsiksrk
Mastroppedelcne, ::i kundvssssgh
singens Randigth ::Z Bycrgnergm
II thpsten Era Zlutningwi IF Ju
Ik Mann-IV til Zluwingcxt .:-· Juli
Maned
Der Its den-net Inn ! ganskc cu
Ute Tun-Ich kxmnc dxioe Laie Jm
Drioo For Maxmfkadet Erz erutcn
M Hishi-sten.
Modeksmaalet i Kirkmm Tyr
Iinglen Provstjsynadc 1«w-15: Urg.
Un Msde : Gram ZWEer L-«
Istslag as Past. Hex-lang —- ·--:.1::s.
Idtogcö med U EI. splgcndc Er
Dring:
.,Paa Grund as Krigen zangJJcr
diAaratkommefxemnwdet
fætligt Sprogandtaende til W
frmedem skmt vi ikke hat fasset et
M paa det danste Sprosmtdras
Seitde, vi rettede til det kangelige
evangelist lutherske Konsistorium i
Kiel for to Aar fiden. Bi fastholdet
i alle Munde-r de i det fomævnte
Sprogandtagmde fremjatte Krav
og Cgter at Este dem frem og bew
de dem ad Anre, hvor Tom helfx og
nam- som helft vi kan.««
Prooiten og en Del Ptcester und
lod is1. »Ich Folkebl.« at stemme.
Dei kostbare Gnmui. General
kommandoen i Altona bekewdtgjn
a: man agter at gaa Ins-get strengt
frem mod den Ufkik at koste Flafkes
staat o. l. paa Gadet og Veje, hvor
CykIes sog Automobilringe kommer i
zare Bette er faa n eget alvotli
get-: i Krägstider, hvor Cykler og
LIZotskvogne ofte staat i Hærens
Läg-nieste og et nundvæstlige, at man
fvermide vil straffe denne For-feel
F» ,
Kritiktingen
—
Japanmisfionem
Fsr bitter-ist« se KLIL Nr. 29 .................... 895095
,Bowhelxs, N. Dak» Vetblekxems Mghxks Kof. , ZDO
Lemnos-e N. Dak» Tankfb Luth. Ahd tu Pers J. B
Melken to Use m her Kinder-gaan Work in Japan 2450
Watetlocx Iowa- Paul Feinden .. ................ 5.00
Woonsocket, S. Dak» L. Hausen .................. Log
Ver-million, S. Dak» Christian Haner .. ........ ZOO
Scm Francjsco, Cal» Ansgar d.e.1.M-.3b. ocd MissNielfen 18.85
Dank Valley, Mont» « « 1465
Brot-fon, Mont. « « 26.40
Sidney, Mont» « « 24.99
" en unwan « « 1.00
Buck, Wis» St. Peters Mgså « « 15.80
Eufhing, Wiss. « « 19.95
Lurk, Wis» Vor Frelsers Mgh. « 20.7(.!
Sack, Bis-, Firft Eng. Thurch « « 4.55
Wink-Im Minn» By og Land « « 33.50
Mnneapvlis, Minn» « « 11.80
Beresfvrd, S. Dak» Martin Eber Ctil Past. Backs L-n,
WI- hcm taget imod Kade i Japan.) ............ 100.00
Mom, Tolo» Ebenezer Mgh. . . .. « .............. 6.85
T« Anstaunen 8128999
Judianetmisfionem
Ist wäret-, se seht Nr. 29 .................... 834420
W, N. Dak» Vethlehems Mghs Kof. ........ 5»00
satetlom Iowa, Paul Johusen .................. 5.00
Moeksh S. Dak» L. Hausen .................. 1.00
Mien, S. Dak» Christian Haner « ........ 5.00
Tilfammen ...... 836020
Jndremissionenx
Jst W, fe Obl. Nr. 28. ·. ................ 832426
M, Iowa, Paul Johnsen .................. 5.00
Wes-, S. Dok» Griftiau Wen .. ........ s.00
Zilsammen ............ 8334 243
Mocmonmissionem
Fsr hättet-eh se Kbl Nr )9 .. . 822654
Bau-bells, N. Dak., Bethlehems Mghs Kof ........ 5.00
Vom-Tom Iowa, Paul solznsen ................. lieu
Spaniers-eh S. Dak» L. Hausen .. ................ 1.00
Vetmilliom S. DaL Christian Hafen .. ........ 5·00
Tillammen 824054
Samfundsgæld:
Ist kommt, se Kbl Nr. 20 .................... sjow
Reuter M et Laan .· .. .. ............ 12.50
BetmilliomS .Dak., H P Haner .. .......... 2.00
zsk « Christian Haner .......... 15.U()
hl.- —
Z - , Tilkammen.... 83950
XII-- Eg-« Stolekasfem
Fa wittert-h se Kbl Nr. 28 .. .................. 8344.9:3
Beil-bells, N. Dak» Bethlehems Mah.s Kof. ........ 5.00
Vater-law Jst-, Paul Johnfen Geden- Falls MFLhJ .. 10.00
«.,. » -——-——
s-« Tilfammen 835993
« Ildekdomshjemmev
It W, se Köl. Nr. 29 .................... 82800
«Ækdp, Ja» Paul Zehner .. .. .............. 2.00
M, Bis» en unævnt » .............. 1.00
Tillammen ZsLOO
Bleir, Nebr» den 23. Juli 1915.
W Ist W.
Otto sener
MI- fdk »Das M- dcstste walutlx Arke i Ins-J
Tritten-jagen
Til den Fore. d. ev.-1at.b. Kirkos Bømehjem
Rat-kin, Naht-» hilf-. Banne Iloutved 855
Unten-, Ia., Kvk. Jä. salmonhukst, N. B.,Ctm.
Mk- og Un Motten Christen-ou 82. l«yoos,
Naht-» Mit-. Niels Hamen 84. Geneva, Minn.,
Godt Hubs disku- Kvk. Blo· Albert Les,
Hirsch KvL sm. snxovjlle, Wis., Bømehjetw
tot-e Os. set-phoro, Uc., søadagsskolen 83.45.
Zins-tod, Is«, Este- skdtido Kaud Bonniksen
M- Jsmostomy Ravi- Mtr. Amte Andersen
W. Port-ils N. Vik» ev must O4. Mino-Espa
UV Uns-» Imm. Ich-s PHORA-akute 83 60
los-, s- mwt is Heerde-C la» Beute-d
Ists ss OWOO cis-todt MI» d d. s.1·
- Its-« Wie IN Itsththt sys
’- W tut-Witt- OIOC Basis-. Wis.
D- M MA. IM, Us» Bam
« U Us. M W st. Uni
se, M den fis-r med Forsæt euer
vcd UagjfomdeQ efter Belejriugss
M § 9 med mdtil et Aar-s
Mid
Gædelise Opertastelsn. For km
ZW- siden kom der if1. »Ile Auf
Meddelclfe om, at Peter Jepsen
as Jejking var faldcn pag Veftfroni
teu, og en Kæmmerat stren, at yan
havdc dastet mcd til at hegt-use
hanc Nu winkt-ins l. Juki) dar
Jepfen imidkekrid fta Frankrig stre
vet hie-Im at han befindet sisg i bed
jte Velgaaende i fransk Fangenshb
og hat det godt.
—- Købmand Jenseit i Tastle
modtos forledszn et Bkevkort fra
sin Sen, Tyoorejter denne et frawsf
zangenskab Jg dar Ost gide Den
unge Jenseit Var i For-seien mcjdt
fom favnen Forkkjdrenes Glasde iek
naturxigviii stor, især da der dreier
sig am der-es eneste Eim.
Kviudeligt VIIIan Tet fsrfce
windelige Psstbud i Nordborg er
ifL ,,Dybbølp.« i disfe Lage ich
l. July- vlesen ansat pai: lskrund
af den almåndelige Indkaädclse ai
Postsunktionceren
Maikimtvfotuærwelir. Eier « mdk
retten : Fleninarz Egrdanchåscs scr
ledcn «n Zag nnd n den J. IN
IHTU s. Tmmark sdt Tkene Tit-End
Herr-um Jusm J ensum dir Egon
for : LIva Vu: nnd : Tostäund : en
Samtfo met-i kkstle Landslormgss
nmsnd .«-g Tivjlvekfoner at Hex-se
ujrsct fis nnd-Intan IT Ejendtligt
»Im Keiscr Wilhelm Endoidcre
bar-de ban paa Maslkwognon tegs
net en km Kredi- Jg ichs-ca i den
ne csu Prit, sog soc bis-Ida Tun Tor
klaret, at Tau iwr Tom sitz-Neu var
Tosklcmd nu, mcn jndcn 11 Tags-»
skulde der ikkc cher stmc end Risik
ken. Henvcndt til Unndktormsmans
dene, der ikke Eskftod Imka vege
de den vaa Gemisch og gjordc
dem korstaaeligd m de skulde koste
Btssm og lsbse detes Vef ad Eng
land til. Da man sao Pest-de paa
et tysk Flog, mente han, at man
but-de heller-e Ieise det kussifke.
Undek Bevidfstelfen for Reiten
nasgtode Jensen alt og bewdedc at
han hat-de sagt til de omktingftims
ende, at de stulde bellere dtage i
Felten Ior at flaa Franfkmændems
og Englændekne i Zwet. Qm Fla
get var der ekker hanz Bis-dastand llet
ikke bleven toll, da ban ikke en
Gang kendte de tyske Jan-er
Ei as Bist-We Oktng at den
anklagede, da der var kommen fle
re Sioldater til. bat-de yttet til ham
MdnetL at ban Tukde siae noget
ander
Este-r et langt Vidneforhsk an
drog Statadvokaten pas at Lende
den ansache Tkyldig å Majeftckstsp
somcermelsc og idsmte ham 2 Aar
ou s; Ugets Mach Hans Adfærd
var fix-a meget Dem-e, fom hatt dg- .
faa We Mokdket SoMr tin
at desettete Eiter en fort Rand-ZU
laguing udtcxlte Retten ist. «Flensb.
An« at det, san den mislagede
items-m Tom Undskyldning, aq
W var grebset nd af Liswa
Falk as denne Kakibet vor der in
geu Brug for i TM, og en
Straf paa 2 Rats Femgfel mäaas
for passende
Efter Domfcetdelien meine dw
muss-du DR var ikce san lidtz
meu Genva til Libyen-) uma
skekMdamcid-dqjeq ten
Mk Den-, at Dei-es Udfaga er
W fks Ende til enden. Don tm
M Strassen. ;
Un Begkavelse over Grausen. Ve—
uer km 180;-1, Asmmzmund Zeus
Besser-Text as BJunqurI umwch
bart »Ist-d H’»ra-nsen ma onst-Mit Zi
de afgjk for-leben wo Tsdmt Hans
stsnske am at bkioe vegraoist i Kon
geriget paa Ksarlslunde Kirkegaard,
book hans to tädligcre Huftruer
shoirkm er ist. »Na-e Zttxs korre
den skcst Fyldcst Ved Totiden kamI
Vognen med Kiste og Fjlge til«
Grausen, bvor der foretosges et ern-«
hyggeligt Efteksyn af Fslgets Pas.
Den med Pay forsynede Del af Fal
get slap gennem Skærsildem og
Begtckvelsen fandt Sted fom be
fremd
Dante for Mangel as Pas. Land—
retten i Flensborg fortaer tsc.
»Hei-IM« for-leben en Del Oder
tmdeliee as Belejringslovm
Heille Andreas Pvnlsen
mark, da han anheldtes i staut-.
Ta Hin-! ikfe hast-de Politiets Tillas
delfe til ctt reifs, ij hcm 3 qurs
FasngseL
Komm-ist Crit Andersen fra Kä
äscnkiakn anholdjes den 15. Mai i
Wian da han befandt sig pim Vej
til Kaisenhavn For at deltage i sia
Iksftcrs Begravekxe Da Lan var
reift udcn Politik-is Tilladeijiy idsms
tcss Inn tm 3 Ugets FcknsgseL som
ansaas Esr afjonede ved Varetæths
net-often
Arbejdsmand M. Jensen fra
Daumen-X Eis 3 Ugers Fwngjel
Hain-di kamt. Hader-stets, 29. Ju
ni. Ente-km Friedrichsen j Mit-l
er Ochsen haardt reimt as Krisen.
Lende-Ei assdste Ssn Cari, der var
Mksjerihdwter. er Tor længete Tid
sädcn folden Tannen Cornelia-s hat
rast-et III-met Iidsen Rovcsmbm og tm
er .1,13«i2c1 bendes tredsw Sim, Johan
nes, ers-leistet Tor known
Pletxtyfui’en. - Liebling-s Hatt-l i
Ekærskrk er ist »Mit-e Ztiftst.«
Lesen lukket i 3 Ugek Inn Gtmch
7 H-t:1)?u5. En Mklitærlkkgm fom
chi- der. var bit-Den fmittet i Fan
zeig rcxc LIMka xsig Ia Lckgerne
. ZEIT-hast ikke knnde konstante
kkrad ihm fejlisdse Tom-E- Escm til
Flcnsksåorkh book disk km fxar Ikst fis
sit disk-.- PlatthZ
-U" k-: U
Attefmtipukrae i Nothflesvig.
ssaarkgkssr Inwie- Bcjisr U Nen
::«.·r Escnd Hoshjexg er til »Min
?:js«tk-t.« ovetfskt trl Isietsärsngslct
i Rxcnsbm Mälitasnst bar Friaivot
dem cg Belitiixt Im im Dorther
Zagen Riqssdagsmand Jan-Ism
Hszsmchlch maek Tjg .7«« Bote-:- Sau.
J Musik« Tegg. Fonds-g Eiter-;
middcm den ZU. Juni kusndxe der i’
Folge Gold Av." en sorge-Ug.
um«-e i Nokdbskg. ide: et ums
xlkkcrmcsskcs wa is Aar kkrntrede med
sen Baad ved at sejle ma Sammel
dam. Lan Tandt Toben : den dvbe
Tksrckeqkan og dem-d kmr Hans For
.k-!dke, Natvwgter Christi-usw og
Ouftku i stet as fort Tid mästet
tre Immer-, de to csr saldne i Kri
»Jen
Enkefnc Damens-, tidligere paa
’Aonbslgaakd, nu i Kief. var for
"leden M Des-g i sit gamle Hjem
Tor at bei-ge sin Monds og en ans
Grave. For en Snes Nat siden mi
kstede dun sin Mund ved et Uiyks
IMMEde idet hatt blesv ftcmget
ibjel af en Tot-· For 7 Aar siden
mistede Linn fin ældkte Stn vesd et
dunkles-titsche hsn og Ptwit
Stessens Søn km Tsndeh den Gang
Ei Thisbe-L blev wert-et as Toget 011
dkwbt Nu bot Spendes Imng og
fidste Sän, der var med i. Korpo
therne,- mäfm fin venTtre Arm. Den
blos-, eftkr bvnd Jan seld fortællm
qu med ist reden km Kreppen
Iris-ne pas Leu-Midian
Hader-Aw, Lö. Juni. Byeas Syde
vateilldvaxg dar fass-n Prikerne for
den kommende Ird. Herester ko
stet txt-get Stint-Z 1 M. 70 Pf»
wart Flæsk 1 M. 50 Pf» islandsl
Lammeksd 65 Pf» Kllpfifk 35 Pfi-l
Ris 40 Pf» Gan 40 PH
cg spanfke Kogeærxcr 50 Pf., pp
Bund. Heidkaah Mksiugsmi. Pa
stinakker og Kaalkabi i 2 Bunds
Docfet kostet 45 Pf. Olf Wen-,
Skinke undtageu, Inn feron indtil
5 Bund, as Ris. W og Kon
sewes indtik 2 Pund ad Sausen
Spukijan
VU
If 1 O
LIMII Tr T et yndizn Land.
Tor ist -.n dvxlizx T,
Qg Literhavcsts Vover
Ton Lager auf-It i Farn
akar Mer er lig et llrtebed.
th i -.s:1 Gar-e prangen
La Ali-J er Lenz Navn.
Den O m Nigdom hat »
As Tksnne Bsgeskovh i
Som Turms med Streu-den gemr.j
Der Inder Lin-M ais-de Sinig
Og Nattismnlen Trillec
J Summa-matten staat-.
Og naar i Baarenz Tid
De nvsudsprungne Zuge
Stank i fin full-e Practi, i
Naar da jeg gennem Sieben gik,’
Den droq mig og den Magnet-,
Mig med en fællom Mast — (
(
4
i
!
Da btisek der W ap "
For Sangens M Mad
J Hier-ket- W sur:
Web Laien W fes IMM
og grad ie- da am Mc
Den Ema-, M Dahn-.
YOUNG FOLKS
who Its tlle Älnpkjcsn Pilltsiulsl llow WOUH !
like to see theml .l1«l woul(ln’t it be kml il they woul
come to the chnutksmzmi nimm elayl Aus-l it would b.
better still if tlnsy wim- tlns plutllcss like they use to west
woaldn’t i»
bitte-! W-- an- gmng r» ban- tlnsm-——s wlwls lot o!
them-so many )-0n’ll um lik- lllslis to minnt the-m all.
The bese part Dk lt illl n tlzat Fisu »e- gojng to bg
uns of the-m. You »n- gujng t« hin-e n part in tlle pkcs
grun. Wen-Ue that l« limsl
There will be- ilnlnss. und lmuxli-H. slml kloand the
prettjcst llats, and mass-. sml ihm-»O that you us
jin-Fluts.
Tle Plk Direktor ulll toll Husn ill! Jl« il l! Wlwll Ihs
sismx Aslk her lhp THAT this-.
Men Team knunncr Mer
To Tanmäwzx Um vajc
Izu-n soc-d Hug- og Oknrds »
stt blin en Tag saa stor og fksm
Ta am Sandcrjydcn
Fam- ,1-.ide. Lxhdks Knar
J O« Wunders-In
Cuttiey Rein-.
Text H, Juli Hilf-) dode Pedcr
Kskästjan Jisukm »Es-Janus Orts-IT
som kmn i Almindcliginsd kaldteiy
par født i Aufl Soga, Daumen-h
12. August 1d35. Havde lmn Mel
en Mannedstid lasugem vitlk han
have fyldt 80 Amt
Hcm udvondredc km Damian-f i
1878 og tosg Humestead oed Bot
Eteok, Limoln Eo» Nebr. i 1879x
var fauledes iblandt de sørftks dan
fke Nybyggere Hans Vegmoelfe
fort-gis fra den danste willst-Er Eben
Ezer Mrke den Is. Juli. En im .·.
Skore of Menncskisr var samlet
Eilet-e end Kisten san tumme. Ste
«dets Pisa-it tolte sonst pim Laufs og
fide-n paa Engelsf. mindcde om Li
vets Mist-, og at di er satte her
for at forbmsdcks for Evighedem
Den afdsde sksm bat-de Kein-: et Lin
»i Svnd, bete-Mc- For Wind sog Men
nesker, at Hirn var frislst as Rande I
Han Mach osto paa SMALL-M at!
hcm hast-c føgt Kruste-n vixa rette«
Stets, usemlig hos Jesus. III-»Dort
glmdede san sig, da Kikken blos-;
bygg(-t, kalte ofte ossm at naar via
engeng sit en Klokke, vilsde san ger
ne rings den. Hans Lig die-o det
ist-ste, fom begrenzt-des Ero Akt-km
Des ftore Liszfslge visit-, at bcm Var
agiet of Molkningm Moa Her
ren velsigne bans Enke og give
heade- sn büd Mftm Vefsignet
vsære hans Minde. C. H. S
EITH- ihk «
g o o d d a n is h
Settlement
neak Milltown,
Pol-( co.» Wisconsin,
where karmeks’ coioperate. l
offer my do acre carni, 2L2 miles
out. at low price and easy terms.
W. M. christensen.
Milltown, Wis«
Heu-Ä « T «
fu- mö PEN
VII- utjmskkuis Pylckepcnns Carl-satt
lssstom Mark-M,Umos
IIJO i Mai M Syst-alm- M
Mit-In hals- opsvsh ot- ms II
Ikst w II euer pro-, but-d euer III-C
M
PM. UND PUBL. sollst
M, New-. l
« Press the button
I —it Alls itself
No othesr sclf—inking pen like it. ciemh
smooth band-no humps or bunin
selk Fillijigl
Fountain Pen
It’s always on tbcjob. Junkpr the buttot
-«pen Alls in two second-. at any Well.
Not-hing like it in all the world. The simplest,
euren and handjat of all selfskillcko—10055
Mut-. Umshowycuwwyit writ
» ) spuk
DANISE LUTUZZAN PUBLISUINC sollst,
ZW, Naht-.
Loui- VIII-violett:
VsN Most WIONS EISTOEUL
I
I
E
I Bt Pcmkrikt i Anlssdninjx sk Kjrksslig Purpuinq km- sie-n
I indke Mission i Dsnmørkg SMAan Juhjlkssum Mosc! man-·
I Bitte-der Pris halt-. MIKL
I s— Det er ist strittig-L sie ljvligt VII-kli, sum Juki-« Vksn M
I damk Kikkpliv kszn uneins-re ihn «s-ysarnling
I «Vilh. H i »Vi-»jl·« Wiss Ans«
E
I
)
)
Davjsh Luth. Pabl Hause-.
Klub-, Nebr.
Vore ng Biblcr.
Da vi i lang Tid hat fslt Savnet as met-e matt-sie sinds-in
dinqet M de almiadelige Hubbiblet og Konijnnondbiblet, fes vi
sit I Tid ttlbage trufo Uftale med et Firma i lldlandei om at
ins-finde et Petri danske Biblcst spwielt for os. Sendingen et au
ankommen, og vi san der-for nu foruden de- i vor »gute-te Bibel
fmäoqvelsc opfskte BibleV tilbvde oq dektil fastlig anbefale Mgende
We Natur-:
Nr. 16-—A. Ulmisdelig Zoo. ftorftilet Husbibel i flirrt btkeliqt
Mrin med Guldinit og runde Hist-net Prit- 8300
Kr. 24—I. Den almindelige Konsinnaadbibet i Lommeionnct
Spottet Jndbinding i fini, btjeliqt Chr-arm mkd Muldfntt
M 81.40·
It. H. Samt-te som Nr. 24—Il men meh runde Hist-et
M 81130
clle disfe Bis-let et of des demske Vibsstsislsmg Ildgavet. oi
med det ny tecta-akute i an Ovetsasnelss
Ven, dek hat Hist bissi- Biblklc vil nost- ssnia med os j, at de
bellst sauer sitt til Makel-satt
1«Hh se »Hm-c Publ. Vucr.
Ben Hur .
Cn uy lldgave as Um Wullaces bettmte Vog »Von Our« et
Glis udkommen c Dammer oq findet nu pas Lage-r bod undisk
Muth-.
Udgaven er del: i trc Dele oq hvek Del imskilt satte-meta
Det et altfao egmtlig 3 Bind, hvek von ca. 125 Silber-, i For-mai
» 474 x 874 Toskaner Pan Fotstden as hvet Tsl findet iFars
: vettyk Billet-et as de tre We, der Mart Ostens Stime sont
» Forotd sinds en kokt Wkkug If Fskfottsrm Bogen et
: M med stete, let leidli- latiuste Ave-.
- Den Mut-, im W Lager-L reitet-. for den heil-due M es
U sti. per Osmia-.
OW.
Vu. LA. stil. posse