Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 28, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I; AK
Danmarx
Tordenvejt.
Fern Meuneifct drckbt, m andre
laut-anne.
Näh-. I Juki. lludor et ljwjtigt
Tordezxtckr, sum 1 Eftermiddag drog
Heu Quer Miso-Qme flog Lynet
ned Wo en Mark 1 Stute Rjjlrup
W Irsrlvtis Laster Hausen-I 17cmrige
Eim, sum var use For at heute en
Hu. Ema-n dir-J safaa Zwwa
KLEMM-:er J» s- sum llndcr Ter
dcnmrrt : ;’l""1c.1 druwtc Luna »Ba
stor deuttdjen sm Hin-un ug Zum-h
Baartge Son, inmi- Dc dumm Fig
udcsn Eer Davon
.cw·.u-O.1m1rdc11 T.1:«—:-.»1a.1rd er ne)
Izu-m Jes- Lnnmsdslnxx
:!i:::,xt·vbtng, J July Or smsrkt
Torsknnwjr imr M :m«-1.- .1-" Tagen
raIkst over nmsch Mk sjdcitknsrm
Tor isr Zor«n«s".1»1u: nscjcu Zkadc
des Usnxxuos!.:.: Zikssst stnj Zule
dec ins ! »Lu
scnk o .«::’.:1; : Tann. Tun one
Hat-»Hu ::.1.’L"r.1s::.’s:«s. Tor indcbræudw
inso: Inn-Um met UJJ isnduidekc
um : Mk;c!-jsfor5wncsn : Acon-IM
utis .’. l Jllcn .1« Eksrswncn blcv
ten-r .:"" JJ Exksnssnj END-: : L Inn
Aju- merisdsts Efnrstsnm rsvnokso
lij til Hunden
.- -« x »H
cjck Gan-.- ;I-’:c1
cll Ists Cl LWIUU Cum Just-un
i Stern blos i Morge8, cuedens han
vor bcfkasftiget mcsd Tswegravning
i Aamem Mose. kamt af Sonst, fom
brasndtcs et Dul i bang Vonkchsder
hanc- cnc Von bit-v noxwt forlmmdt:
i svrmt tvzj ban inqen Stadt-n
Dunst flog endvidcre ned paa
site Forli-War Stedor i Laurids
Laut-Wiens Gastd i Velling, doq
udcn at tende.
En Ton of Laster Jenseit i Vol
linq blim must as Linn-t. Han fik
Haarct foedet of Voqhovcdct, og
Lnnct qik dekfra ncd ad Brustet og
der cue Ben. Hatt blesv bcmdswA
wen hat det dog nu noget bedro. J
« Laden drasbtje Lynct en Kalu
J Räumu- i Veltmg flog Lonet
ned j Vilgaard og mmponercde Lei
ligäwdeu en Tet. Ejekinden, Aue
Max-je Jenseit, blw bedenkt af Ly
net, men hat det dog nu bedre.
Zilleborg, ö. Juli. Lynet flog
i Eftkmtiddog ned i J. P. Motten
feng waard i Tbem Soga. Udlckni
gerne brasndte.
Hemin 5.Ju1i. Unnet flog i
Formwdags ned i SognefogedOvers
Caords chndom i Nøvling. Elen
dsnunen nedbrændte fuldstændig. Es
Dei Jndbo brasnsdte J Vildbjerg
et ligeledes en Ejendom ncdbrasndt
eftek Uynnedflag.
Vorde, ö. Juli. Er Mkftigt Tok
dcnvcjr droa i Formiddags hen
over Besseres-nett Lynet flog ned
i Jcns P. Grimlundg Ejendom i
Agerimm sder suidftckndig neh
btckndtc. Kreuturerne keddedes. Jud
boct vrændtc.
Col-jetzg, 5. Juli. J Famide
flog Lynet ned i N. C. Niclfens
Goal-d i Kolte ved Wirte-Nebel.
Gast-den uedbramdta
Konjug, F. Juki. Niets Peter
sens Gdard i Vilsmw cr i Effek
middag ncdbrændt vcd Lynnedslag
Odcnfe, ö. Juli. Atvcidgmand P.
Rad-aussen i Hesieltagek blev i Af
ten dkæbt es Lynet, da han var ved
at trække Sternum ind.
Svendborg, ö. Juli. J Eiter-mid
dog nodbrrendte ved Lynnedflag Si
mon Nielsens Das i Gl. Mij paa
Tat-singe Tiere-IS scaakige Dotter
Mai-je blev dacht af Lynet.
En lle Time senere nedbrændte
Simon Madfeui qurd i samme
By
Rouqu- inspimer. Rai-tilde
25. Junk. J Rottnjddag Kl. 9 an
kom Kotigen i Amomobil til Ros
kildc sok at mspcccre li. Bataillcm
Kaum-n, der mr ledsaget af Che
jcsn for Adjutantftachm Oberst
Kaufsmanm og Admmnt, Kaptajn
Arm-sen Kall, kønc til Ekercekplads
sen, hvor san blos modtagen af
Ehr-sen for ;z. Division, General
major Wolfs, oq Tsixsxxsmentschef
Oberst Jacobi. Pan Eisekcctplsds
sen havde-ianilet im :i---—m» civile
Tilikuem sont hilfte Konqu mcd
cukkaraalx Kongen bcgcw siq til
Fods til Bataillonen oq lod de til
If stedevckrende m Kompamticbefck
TVISWIØ spk W- Weilloncn desi
lerede bereitet Mochi sangen, sont
Jene-e Uflmde Bei-g i Adminiittas
tionsbvgninoen oa Kam-sen oa paa
Garnifonsioqchusei. der ledlagedcs
sangen of Genemclsitmmt Gtktz
med Stab-AM, Oberst castorier da
Sooft-heb Kaptajn KOM. M
seht-set kalte Musen nnd den til
·quekoinne Soldat Schon, du for
en Use siden sit We Hm W
II« .;
pl
Herfra litte Kotigen til Spen
struo oed Bot-up for at inspieere
Lö. Bataillotn J Anledning as
Kotigen-is Bei-g var Byeii flagsmyls
let.
Nasstved, 25. Juni. nongeii nied
Folge anlin lidt for 12 l Anto
mvbol til Næsived, shvor Kotigen
paa Ridettiarlen inspieerede 25. og
LU. Vatatllon og bereitet i Statss
lajerneii i Grøntiegade 4. Tragen
rogtineitt. Derefier aflagde Kotigen
Bei-g i den nye inilitære Adntiiils
sitatiotisbygning Eiter at have spist
Frokost paa Haiel Viiiliuset, fort
saite Kotigen Reisen til Vor-ding
borg.
Vordtngbokg, SI. Juni· Klingen
ankam Unl. si. til Vordingborg og
infpicerede 7. og 19. Batailloii, der
var opstillet paa Exercerpladfen
oed :)iosenfeld. Efter at have bespgt
forslellige Elablissetnetiiev i Vor
ditigborg fortsatte Kotigeithedzøls
ge til Køge for at inspicere Gat
den. —
wgtx Lö. Juni. Kl. llxg ankoni
Kotigen nied Folge til unge. Paa
eii Mark Syd for Byeii var Gar
dens firc sloinnagnjer under Oberst
Freislelzenis twniinando opslillei
zlere Zufitid Tilfliieke Ltilsie Kon
gen itied .Oiirraraal:s, og Obersten
udbragte et Kotigen level Garben
præfeiitekede Geom, niedetw Koti
gen Pasferede lang-s Rasllerne, idet
han hilste paa forslellige Officerer.
Eiter at Kotigen ljande ladet Gar
deti delikt-m ltilste hati til Vlffled
og jorlod Byen i Autotnobil for at
leise til steht-nimmt
Im Heftchaudelens gyllme Tib
Bcjlc, Lö. Juni. En Hestcijand.ck
i Beile ksbte 1 August Maancd mm
Bordaisfe Marted en Heft as en
Ganrdejet ira Bande-l sur 650 M.
paa Vetingclse af, at Dein-n nimme
staa hod Naardcjcren i ca. l Maa
nisd To Henkhandleren nagen Tjd
eitel-, at den fajtsanc Mauan var
soc-laben vilde deine Heim-h var
den folgt as Nasrdejercm og Heile
handlcren anlang nn Zug ntedj
sdrav otn Wo m. l Erstatnn1g. «
Gaardejeren hie-J frifnnden, for
di Heftcyandleten vikkc lunde gebt-l
Aste at have haft Ret til at lade
Heften staa nd oocr den aftalus
Masaned
Namlc Jnsfrimisoncc Beile-, Zö·
Juni. Ved den Reftaukering as den;
qamle Prwdifestol i St. Nicolaj
Hirte, der un er paabcgyndt of Na
tionalmuseets NUMan Maler
Tut-, hat det vist Eig, at hole Pras
dlcestolen hat haft adililligc Jn
skripttoneh som nu tned itor Sign
Jonrlzed bliver afdækkede; de imm
ntek fta omcking Aar 10j00.
Matt-denn i Hishi-Mand- Vejen,
LI. Jnni. Den icsncrc Tidsz Marie·
der i det sydsstligc Jotland —- stol
djng, Grindsted, Vejen ——— hat ille
vætet as san-läg stor Ben)dning, da
Prisetne staat ukolteligt Fast. En
Handelsmand betegnedc soc-ledige-l
Makkecht i chcn i Lag med sit-!
grade Ord: Dei tan ikke betale sin(
at tobe, da der ikke kan ventes For-«
tjeaeitc vcd jener-e Handel
Prämie for Kælvckser var »l
500 Kr. Elemeka kostedk 40————
50 Øte Wunder Der var tilfstt
over 200 Heftex men tun faa folg
les oq til Ineaet ftore Priiek.
III-ken. Rom-W :..'-. Juni. J
den tmer Besten-Im or der over
ordentlig daarliqc Udsigter for blot
en nogcnlnnde Osst Zasden smal
inslt "c Stamm- og Hob-steil er tin-got
Hut-, da Laumnckndcnc maa lade
streut-items asqmspksc det, Der cl
lksris var von-must til Flammm.
Murg-set Wo de lett-« Jst-der or holt
vom-, oq De stldigt sum-di- Noer fpix
rct Mc. lemed bar Nattcfrosten
i de fiditc Nasctck svedet Kartoffel
toppeuc og Boglwcden bott. Der er
Ema-, hoor der i de fidfte 4 Uget
itfe er falden en Traube Nega.
Hist-sum Lenmig, U. Juni. Ha
sten as World-et er nu i ful-d Gang.
Det blivcr den mindst fnldende HI
lwft, deunc EM Imr hast i Monds
Mindc: del-I hat« Grassxnanqelm
nsdvendfggjort Aiqræsnicm as be
tydelise Atealer af den nye Klsvey
oq del- hat den frygtelige Tit-te
hemmet Udviklingem san man alt
i alt kun regnet med en Trodiedel
of Mkddelhth, en Ontftmtdiahed
disk med de wirke Udsigtcr for
Kornhtftem er htjst alvorlig for
Egnens Landbmä.
Here-s Ihre-Weh Da HE
kens Flyveafdeling nu Lan vente at
san sit Personale Wiss for-get
i stet as de kommende Rom-even
er der sil. »B, T.« oasaa taget Be-!
Hut-sing om at anstasse stere Nas:
Wer-· Man bar faaledes i Miit-·
Mlt to Wall-Oe ,,Ovro«-Vdotøm,
hier« no d. O» »so-. de W
inart herth Til disse stal dcr bygi
ges to nye dankte Todcckkere.
Tet første danske Viplan med
StaalftcL der er byggct paa Haku-us
Vasrksteder, er nu færdigt, og man
ventcr at modtage den dankte Mo
tor til det i Labet af et Par llger.
Endvidere er man bmyndt at kon
struere en let Tat-Essen book-til man
vtl anvende Motoren fra det »de
lagte Bleriotapparat.
Endelig har Afdelingen anskasscst
reu Zelt-Hunger, som skal anoende-.·-,
naat Flyverne ffal deltage i stor
re Welser ude i Landet og jkfc
Lan Milde tilbage til Kobenshavn um
Ratten.
Der daufke Fleka Tanifh Bacon
Company nusldrr den 23. Juin fra
London til R. V» at Kybernc csr
»in-met forbavsede over det storc Pro
kcental af fedt Mast der fremkom
mer sra Danmark; de kan ittc for
ftaa, naar Kot-net er nie-get knap
og dokt, at de saa hat Raad til at
jede der-es Evins sum de gsr for Ti
den. Ca. 50 pCt. of alt Flassk or
for fedt, og Prison for dctte er m.
« M lanere end for bedstcs, nuer
Zortisricwr. Kunde Daimmkk jkfc
Eaa beer Vrng For fit Korn end
at product-re fodt friwa sont der
ika er err for-I- Tilførslerno fm
Amerika var 7idstc Ugc 105,20() Ida-:
fer.
»Nun« var for-klagt Ovenstoam
de for Direktor Jungersem Lebe
ren as Llndelsflagtericrnes Flusskei
sale lmn ndtalor: Det forbasvscr
tniq noget at dem-, at Englwndcrne
m- klaqrr uner, at Flassket er Eor
fedt: Tondcnsen baude i England
csg ander Ell-der bar i de scncrcs
Klar zmnct i Netnina nf fedoke
Rlnsflz der lmr vasrist klazwt over,
at dot var for mager-K Da vi lmr
rettct os cfter Klagewo. Vi vcd
ganske vist godt, at England iSom
merdagene oafaa gerne nil lmvcs
lidt tyndt FlaIsL men jeg tnaa gen
time, at Dankle Baron Conmanyizs
Verstnnm overrafker mig, fordi vi
nvtop llidtil bar spat at rette us ef
tcr de fremkomnc Klauen-.
En Væddeljbshest i Fute. Nan
dors, Z. Jnli. sztnant Vcchstdi
doliwslnsst »Nimm Votum-etc der i
Moor vansdt Tonnernes Ækespris,
bcwde i Daq ved Affendelfen fra
Nanderis nast mästet Livct. Da den
fkulde indladcss i Jernbanevogncm
blev disn bange og faldt ned mellem
Vognen og Raume-m lnwr den kom
til at liggr tnod Beamte i Voll-et
Den kundc ikke komme on paa an
den Maædkx end at Vogncn nmattv
løstocs af Jänner-m hviltot Tkrte
Dosten lmvde faaet nogle Strauc
mek, men jagen alvorlig Skode.
Et styqi Dursle Horsens 5.
Juli. llndcsr Tokikuni i Løkdaqs
blev der for-net et stockt Oder-falls
dcst lnwde til Folge at den over
faldne nma tilbrinae lustiger-e Ud
poa Komnnmelkospitalci. Overfals
det sketc poa ,«Flasken«, hvor to
mmre Arbejdskarlc var konnte i
Klannneri. Da Politict kom til
Stedty laa den 29aakiqe Carl Mon
ritzen von Jokden med Blodot
stkømmende nd fm et Saat i Do
vedet, og Tini-ne var iaa med
tagne, at hast knapt Hunde fe.
Voldscnandeu er akrestwet
Nu Lands-immer Laicvm, Li.
Juli. Pan Vom-d Bedqu or sur
under Bygwing en Semdpmnpcr
til Vandbygnhmsdæscnvt til Bruin
»so-« Bannen msd Ilmbomu km till
dm Denn-di- Uddvbnitm as et Seil-i
lob jnd til Haerer End For Nøn
lnnd Immme der fursmich nnsd
m Motor ma m» O K, kostet
m- »Ums) Kr·
Dsdsfald. Voraadsnchlctm Fa
brikant Ludvig Petwa as Sehn-J
minde i Koldina or afgaacst vcsd
Dødm 37 Aar sammel. Donade
dc var Formand for Foreningen as
danske Trcvskofabrikantier oq be
tlasdtc i sorigt mangc Tillidslyvem
— Skuespillcr Georg Christen
sen cr dsd af Lunqcbetasnidelse paa
Kornmumslmfpitalct i Aarhusy Den
afdsdcY der var Ssn as Rorsi
betjent Christensen i Aar-bus, var
ovrindeliq Maler, men aik dereftcr
til Sei-neu og kom ester nogle Aaks
omrejfende Liv til Nashus Thea
ter, hvok han i et Par Sæsoner
under stadisg Udvillinq hat spili
let et start Revertom og iat fig
fastcre oq Miete i Publikums
Gunst.
—- Jndehaveren as Wall-org LI
veapothek, ecmd. Marm- S. Car
ftensem er den 28. Juni afgaaet ved
Dwem 56 Aar gl. Den afdsde
havde Adligrw vætet Apotheket i
Btmdetslev og i Desfelager paa
Muse-Maus
IM
— MIC- Stodslwge N. ABOU
Is I
Juni pludfelig afgaaet ved DI
dcch «5 Aar gl
En GassEkdplosim Da to
Arhejdere og en Qpnarter forledcns
kom ind paa Herretoilcttet i Kafc
,.Hyttefadet«, Brogade 2 i Køben·
bavm sont-es de, der lugtedc as Gas
og da den ene var saa letsindig at
stroge en Tasndftih fulgte der i
Følqc »V« T.« en hasjtisq Eksplosii
on, san Ruder-sc nd mod Guarden
sprang i Stumper osg Stykker og
de tre Mcvnd blev voldsomt for
brasndtc. En tilkaldt Lasge badcde
de tilskadekonmc nced Olie og be
ordrcdc dem dcrcftcr indlagt paa
Kou-nmwiwspitalrt.
Eu Suindch En noglc og tre
divoanrig Mond tilbød forleden un
ge Dann-r i Hkslsingør Kurfus i
Sfrivning og Vogholderi, til hvil
ke hatt endog havdc Fripladfcr for
;mindkebemidlede, mod at de be
stalte l Kr. 50 ichs for Zkrivc
jmaterialer. Hatt opgav at have
Jlejet Lokaler til Undcmsisningem
»Im-n da Damcrms medic paa dc op
»-,1i1mo Lieder, var der ingen Lac
Trctz og der Var heller ifkc lejet Lo
falcr Monden im i Folge »Hei-:
:"lo.« pack den Munde tilsnindlct sig
Lö— P-« Kr. paa un Tag.
Jotdtyftclfe paa Muts-? Forlc
den Aftcm samtidm med, at m
Eknpumpc dran Den over Egncn,
Usrltcdc m Navl zum Tantizgaurd
paa Mords. J Zmldbkmnitmm, der
lchr et xwdt Ztntkc Hm den imst
tedc Nani, sprang Lamm iamtidjq
m, m inde k Hambanningstt
Itmsrkodc man, at Muth baleode
sont 91 Ekibsdask i Zwang Man
findt-r d-·t, i Folge »Mier- Fol
kcbl.« nsandfynlmt, at Maule-Hei
Fald kunde have saadanne Folget-,
hvorfor man herlder til den An
fkuelfe, at Gavlen er uasltet sont
Folge af ou Jordr1)ftclsc. Jordm
stclsen er dozx jkfo tmer andre
Its-der i Zognet
Hvad Woferne gemnmn J de
stoer Most-r vcsd Ruhm ou Stroms
slmldt i Alka Eiwt finde-J i Følgc
»des. Tid.« lwksrt Aar storc Magi
ser as Trwexz tenc Kasmch der Did
nek out, at Egnen i lasugst for
svundne Tiber hat onst-et daskket af
mumiku Skove Zaalcch fondt
man forlcdcn et Gar-trag der ncaalte
»I, 5 Meter i Linkde vcd Rades-,
You et Ellctmy der malte ca. 4
Meter
Radinmfondets Landskomite ljoldt
Mandag den 28. Juni Mode i sw
«benhavn, hvok Forretningsudvali
get-Z Jemand Professor Fischer
aslaqdc Vorktnjng for det forspbms
Aar og Landsthinqsmand, Konsul
P. Norgcmrd fremlogde dct müde
nsde chnstab, der udvifte, at Fon
dets Fortune er ALLE-Eli M.
Pan Forilag af Forcetningszuds
valget vedtoaets det, at ubemidledc
Vaticnter fremtidig san indlawcs
gratis paa Radiumftationen i Iw
bcnhavm ligciom Fortetningsuds
valget bcctcmtdmedes til, naar det
numttc anfo tust for bctimeliqt at
atmend-e csn Tisl asf Fondcsts For
mue til yderlmcre Jndksb af Na
dir-in.
England nkmtkr Fodkkstoffer.
Eiter lange N Wer Eigenm- nst As
svasrlige Jorhandlnmer kmr Etu
lands Regunan nasgtcst at Am
Dispenfation for 25,00« Tuka f«
dorstosusr, iokn den dnnffr Roms
tin-I thDo andhnct ont Tilladrlss
til at Hut-Im
Ilfilauet ur, Wer Elnmd dck nie-d
drin-J .,.xi1s".mn"« ska fikfor JEAN-,
matter Und, nt Vrifcnns Nu
Fodcrskoffer for Tideu er shsje
1 England Lq den Amstka Rege
riim Imr da kfkc mtffct ncd en lld
forscl at skrne Prisesrnc op for do
hjemlige Forbrugere.
Valdig GovssTrafit over Fins.
Eiter nogcn Tids normal Tag
aana er Nodcsplrasjkken paa Etat-:
banurnis nn aucr tiltagot saa vold—
M, C act s Wer
maa sele uafbrndt Døgnct kgcni
nein; der ndsørcg i Folge ,,Mid
dolf· Vcnftrcblad« 120——130 Fast
getute hvcrt Dsgiu
Antallet af sstgaaendc Vogne cr
dcrvcd voxct san hartng at de 4
Junge Storebælts-Færger ikke kan
ovcrfonnnc Trafikkcm hvorfor man
bar tagct JsbmdersFærgcn til
Hjælp ved Vogntransportm Men
det forflaar ikke, oq Brig-neue ho
bek sig op, ikke alene i Nyborg,
mcn ogfaa i Hjnllnh Ullerslev og
Marilev.
Este: at Statisnerne Fredericja
oa Sttib hat faaet state Spornde
delfeh holder den vældige MO
ttasik nu jagen Wige For—
W for Person-IMMEN
Fetpurret Heftesudfmugliug. Kol
ding, i. Juli. To Mænd, Ehr-isten
sen og Tit-anbova hjemmehørende
i Jels Troldkæt i Smiderjylland,
har i fidste llge flere Gange været
over Gransen Da deres Faerd fores
kam inistasnkelig, tog Statspolitiet
Affasre og arrefterede dein i Saat
Te tilstod i Form-roh at de af to
Hestehandlere havde købt to Heste
til Leverinq i Ans og This-; det
Var Meningen at smugle dem over
ved Baftrup, den ene i Nat og den
»den Ratten mellem Mandag on »
Tirssdnki
Falden ved Datdanellernc. stol
ding, ZU. Juni. En Zfsaarig Kol
dingenfer, Eload Ilnderien er i
Felge Meddelclse fra det engelske
Krigisminijteriunc til Faden-n ä
Fiel-ding, Fabrikant A. M. Ander
fen, midt i Juni falden Ved Tar
danellerne. Hatt havde meldt sig sont
Frivillig ved et af de auftralske
Rom-:- og var førft fornnlig kont
men skein til Fronten efter at have
ligget nogle Manne-der i Ægypten
for at vænne siq tsl Klimmen
lldvidelfen af stolding Bank-Fand
Komm-L ZU. Juni. Expropriationisi
zisonnnisiionen liar til den Dreima
ende ildnidelse nf Kolding Banc
aaard eynroprieret en T-d. Land as
Knldiim Hanns Areal Samtidiq
bar den foreilaaet Vyencs Nepmsen
tanter at nedlasgge 2 Overganqe
over Banelinien fra Vyen til Han
nen. Bykaadet ital fvare lieu-an in
den en Maaned.
Zittingcssmrtht. .x3jvrring, I.
Juli. Paa et Møde af Verm-wäg
tjgo her i Naar Uebrka folgende
Resolution:
En Forsamling paa 200 Dust-nu
pliqtigo benftillcr til Negeringcn at
man Epømszsmaalet um Bitt-inge
smrfcnsz Ojcslirscudclsky wentnclt
mcd :I.Ic’nndcrink·1, km til Eornyct al
imrliq Locrveiclüh Tilladcr For
lmldcms jkko dems, hcnstiller For
fmnljnncn til Akt-geringen fuarest at
asholch m Ertrafcszifiom at nods
justus kllcødmlderen vcsd dennc til 19
Aar km paa korteft mulig Tid at
lade det saalodoiz udskrevne Mond
fkab uddannc til at overgaa j Zik
ritmirssmrkcsm samt at iudkulde 5——6
Aamange Frinnmre Da do asldre
Roman-us indtil LI. Antwan
Næftcn amerikansb For nogen
Tid sidon slnttede Grosscrcr Huld
i Aarhus Akkord mcd Bygmestcr
Aaquift i Lmtstruv om Opsprelfe
as m Villa i Lønstrup; den skulde
ftaa fiks oa færdig i Løbet af en
Mauned. Mangc tvivlode paa, at
disttc lod sig Mus: mrn det lod fia
ger. Den 25. Mai fcm Pacher ;
i Forening paa Grunsdexh og den ;
EG. Juni aflevcrcdes Dust-L saa at
Eferen kan flntte ind, naar han viL
Oq det er i Folge »Vendf.« Tid,«
et W til 6000 Kr» faa det er slet
ikkc san lillc-.
Instit-ten Etationszsiorstander O.
L. Eskildsisn i Man-n kimde den i.
Juli sein- 40sAarizsdaqen for sin
Anscrttolso i Stattzlmncrniss Time
stcx omtrent Halvchen as dcnne
Tid kmr fmn tilbmat i Løatcm lwot
Lian bar sfabt sia mangc Vcnner.
- Tot var sammc Tag 25 Aar,
iidksn Or. Wom Olscsn tiliraadte
Etillinqesn sont Von-holder ved
EinmlTut-einbrika i Mundelstrup.
En Ciaarfabrikant i Nnbotg bar -
lmit en III-eng i Laer i 4 Aal-;
nie-n da Lasrlingen sorlvdon sknlde
ailwqac Zuendepkøve, blov demu
cnstemmigt kasseret as Kommissio
non. ozi det bar saa vift fixi, at
Ewon bar vcrkcst beskasstiaet med
Vycvrindcr more end lieldiqt or ior
lsddmimslsen som Ciaarnmger. For
at usndaaa at sqa Sagen pcmkcndt
efter Lwrlinaelosvens Bestcmmelser
bar Messer-en i Folge ,,Nnb. So
cialdem.« indvilgct i at betale 300
Kr. sont Erstatniusq til Lwrlinacn.
Syv Flasket Brandes-im Maria
act, 24. Juni. Besastningen paa
Bergens - Damperen ,,Nagnarok«,
der losser Knl vcd en as Cemcnts
fabrikcrnc, uasgtede i Gaar Motive-S
at paabeiwnde Arbeit-eh sordi Kap
tasnen bavde stataget dem syv Fla
skcr Vrasndcvin Den norske Kon
sul, Politiet og Skibsmasglcren til
kaldicg, og Resultatet blen, at 2.
Sturm-end asmjnstredes, fordi han
bavde drukket samtnen med Mand
«ika-bet, medcns Nesten as Mandska·
bet idsmtes stsrre Bøder.
Eu Mark i Brand-. weiteran
andnasfcn blev fokloden alatmes
ket til Gorsonsvci. Paa en ubcbng
get Grund liqe op til Klampcn
borabanen vor der ved Gnister fra
et Lokomotiv twndt Jld i der strich
tørre Græs, oq i Libet of et Øjes
blik ftod Marka i Folge »V. T.«
i Brand: der var imidlektid kun
ringe Ncrring for Jlden, og Brand
vassncts Slukningsarbejde var let.
Den lille Ptæriobrand havde natur
kiqvis samlet munge Univers-.
Redwood County Land
Sydlige Minnesota.
L- a n ds m asn d, derfom J søgcr et nyt Hiern, iaa ksb ikke,
før J hat set, lmad vi yar at bde her i Redwood Eo. Landct her
or as sørste Kuulitct «- jcsg tør sige saa godt, som det finde-S i
United States, for Meis, Ovede og anden Sord, samt for Alfalfa
og Kvasgavt
Aljalfa gror yppigt ber. Fra tre »cuttings« har man bøstet
fao højt sum 5 Tuns per Acke.
VI hat en soljd Bank, Former-Z Elevators og Weit-riet Lan
det faslgcs fra 805 per Akte og upad med gode »Jmprovecnents«.
Vi har godt Klima og godc Brit-. Jkke langt til godt Markeder.
Fire danfke Mcnighedcr —- Evan, Slcepy Eve, Ftedsminde og
Gilfillan Eis-an er et rigt lillc Bauwerk
Ettiv om nasrmere Oplysning, og kom selv og fe, hvad vi
har, og hvad vi kun avle. Kom mens Smden ftaar paa Marken,
Bent ikke, men undersøg Sagen med let Jamme.
Andrer C. Christener, Evan, Minn.
f llil lle kaer aller sælgeP F
Dersom De onslcer at kobe, sælge eller bytte Ejen
dom l By eller paa Land da koler vi os forvisset om at vl
kan værc Dem til Tjeneste Vi hat- tlere gunstige Anled
ninger i og omkting ved Blalr at byde- paa
Bescsg eller tilskrjv
D Kovinson Komm-. Malt-. liebt-. ø
F tF jc IF j
Reiser De til Zoloraclo?
Nu ekr Tischn Tag uns-l on «t·1-«·1«nske likskursjunet sum stfgaur
km Hinab-« Nishi » Ins-! 'l’1r.s(jsxx1.1usi0g August Se Denn-r »k- (1e sue
Mit-du«- kljpkwhnkrgiz ers l’g:4k.Mu1nUmUgelet malensks Mk. Stank-L
samt ·l-«t t«1-u-:Il«.r-« ..(’ii.»1«11:- Estatwh Mur slen diussko Kulij ·-r un
1)ri)gt. N« ils-n vxilundesrltxp Uns-Its Isim Mark-en Tal used l·’;1rmern(- ster
(n!·«. Nle Jst tushnwlme Kmnxk Pudestdksg Horch-hem- wstj svjtk uk Uns-g
oxstlrissL Nin-Unsinn ug hln.1nu«-ligt Agprlsrukk Mu· Dem hoskosntlt tut-J du
Ums-lim- l’us(-r pxn Lunte-: ng sit-. Skxkirki Homlnsgsvjlkurkk Fuss-vix Den
ssl lekko Lein-i til est lljksni jJs,«111(»v·«n(l·«nyKUIHn!.
lcutplr·-1.—.(«1-1!l(sl tm Unmhu » Initlmmttesmln alle lägjkter -- Zuvo
vogtk Masltimsix links-L l«(11!ugn:r -- kun 837.5(). Fm andre Neuter
l-’»rh»l-l. Virjg en ’l"1rstliig ug skrjv ssa striiks til spemel liehmssentant
0Iui konso, 557 Range kläg» omaha, Nebr.
EVÄD BR- KIUSTBNDOM.
En kort Ptemstilling sk Den kristne Troslære It L. c
Petersen. Pris indbunden 81.00.
Det er en klar Bog. Der et- ikke gudeljg snak og Tale
mssder at ünde i den; men i kons, klare, knappe set-Dinger
fwmstiller den den kristeljge Lan-e
Det er en bibelsk Bog. Den er gennemvmvet med den
heilige skrikts Ord km forst til sidst; Skriktbenyttelsen et- iks
ke en død Ophoben af Cimtetx men den er lsletten j Pol-kat
tekons Tsnkek.
02 det et- en lex-Sude Bog. Jeg mener del-med. at det er
en Bog, sprungen nd af Liver, skkevet ak en levende Mand,
prøvet i Livets Erst-fing
must Johanns-s Gøtzsche i »Sei-d og Høst".)
Dsnish Luth. Publ. Konse,
Blutk, Nebr
I
i
Et anlg at gode Bøgek krs vokt Lage-:
II DIL U VII TlL sskxlcs LAVL PRISIX
Kristellks satt-Musen
Ihmle Fugu-u Akt-» Nsomi 8001s.. lxsm eas balder MU
llsknsu Gomit-gel- 50 cts., Utus 400 Pottwlllngsk 1.50. Titus en los-—
set-s solle Boot-» Roly QL00. Und dest- sUsk hssvsd 81.00. Robert sccttq
I agry Not-» Fortmllingok for Kindes-steten 81.00, Pu Tot-set es
l V spat-den Cöcts., Untier sydkoksot 81.20. Fykstea sc Davids But
75 cu« Pfuwsstkden i Hans-n og Prwstegukdeo i Indien Il·00, Bei
Iak Octr.
Inst-thi
Dsa ss jtencke Time II.00, Rloklcekas leimek Conle Not-» Lyt
sltstl Ust et Is.00. chin- nagt-er konnt-) cl.00. kn Nathan- Its-st
Ql.ss. Asleos og Ast-flu- ubmtto Mission-malte- (0msl.) Not-» Ists-n
Svknl os stllglseelsns Rot-Log Il(10, Also-sen for Kristus Il.50«.
KIND-missioan sont-H 100ts.
Opbyuollxs stritt-n
Lys Fu Vejea, en lille Avdtgtsbof tll Morgen Aste-. To sind
l Nunmehr-Ist lsdskbinck meck Ou cis-M- sl.26 or schick
Pksrllkeaet IS.20, EI- Pllgrims thcltlng MU» Godets blbes o Stucklsk
AU. Aus-stin- Bekearlelsot 66 Cts.. De- hkllige Iris ss Odi» sichsle
Mit-, Moos Vej, en Angst-s Pksdiksnek sc vomlssvipko kksstok
Il UJ Jota Puls k — Hut-Industis Il.2s, As cutls Nutls —- Abel
lssslss It Put. unsrer, com-» kos- Iemtvi Gott-. MI- Ins-v
sswdos III- Ikumsuchst. III-s 1.20. nd sk III-hucke- flos
slttotltz sie-ask o s v :
hall: sta- Nielson Bin o Il.60. schnell-n sendet du blickst
III, Klang-as book-» Nutl Ins-tka- 700ts., Do- ltaln las-tos- Il
stoflo Is.00, M sit-le Dsso stock Auch-Insek- Iiklkshlstokis Ic.50,
Luther- Uv Il.00. I- besagt Gott-, Von Urkund-süs- stack-le
II.U, Mtks Lock s .7s. Untier lluut Clykshtsk Il.sc.
Ums-tit
s. c. Messe-I- sveatyk I1.50. Inkemstun 4 Ustoklsio Mat
U.40. lsstlsdybsmoss Wes-. Rad-las oft-makes n. Il.dv, Dich-Ia
Ollvu IMIQ Boot-» Almttx st- gsanvslcktss Pis- Iscts., Boots- los-s
Dust USE-» set-n Pfeil-haus- M.
smdhsiet is bonI-kit
sehtøbskss lluaäbog i1.50. Im sen-pol- Z - os Ausschl-Lustb
ll Ch. Iibys 100 Tit-Ist- l Enkel-h 75 cts., lese-titsch- syst-I
Sol-» bonI-Im Mdos WI.
Ist-Mot
II lUls Muteuhlswkls tot bin-, If Mit set-» Uns Mist-.
Il III-Magst- koktslt sol- M If I- P. Ists-s- com-Moses
c UIOUIWI not-» Mk- Dkoap M» Alsdka II -
dirs M, Moses-tollst- k l. s» Ist-III Entom-o sich-, T y
Isp not-» III-s fort-Unser Rot-» sek- Imäs sola» M
It- hss M» Ickhhts W Rot-» somit-U .. fis -
M holst-ins com-» spottet Its-los- Mtusosot IM» II Tal-who
M» N ps- Imä Mis
M hoh
sts sum-us sc satt net-z sit-ist's Fuss- U us M
II tot sc III not-; Als-III- Ptvsnss is, U III IIII III
III-so t sons- os void II III flets- sluk Musik«-M III
I1.II Mo is Wir sc satt MJ Use es lockst s us I Its-.
IMUMMMIAUMIWM. s
satt-s Mk Use es Ists-im- Ms.; Mai-'s Ists Felsw.
s. IJ Alls Cis-i III-I- st its-May Ist-I- ikko III-i or IW
Ihm Ists-M mis. III-II
IIslt, Its-.