Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 21, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansteren«
K -
. Mag den 21. Juli 1915.
; Miit- seht.
J Zimdags kom Prof. Vig vjem
fra fin Californiasxun Han rcjstc
fta Aarsmødet nordom genas-Im
Montana, hvor han bl. a. des-Um
Past. Datnskov. Tkrudc paa Beil-T
systen havde yan aflagt Bei-g i Za-;
coma og Zeaulo, Wasy., i ssmgm J
og Eugcne, Ore» og i Zan IFan
riska, Qakland og Lo-: Augen-II
california og paa Hjeuwcjcn be
sjgte hau vor Missiomrr i Salt
Lake City· Men"da oi Dauben-, at
Pan few vil jortaslle os om Turm,
stal vi nøjes med dette Her.
4
—- BI yar c oen svunone ugei
haft adskilligt ukoligt Bein Taro-L
das Aften i sidste Uge kam Regnetx
mied en saadcm Stam, at Mag-!
stokke flere Siedek knaskkede af, 0133
Orene blæste as Træen Her vest-·
paa i Countyet faldt der en saas
dan Masse Vanid, at hele Kartoss
Magre skyllede bott, og andeuzædt
Mlagdeå Store Masscr as HI, sum
Lic- psaa Matten, slssd Umk. Ude ma·
Zegge Eider as Kennard gik Vandcts
pp over Zernbanespoket og lavede
«Washouts", saa Tagene næstc Tag
maatte standse paa begge Zider as
Byen, og Passagererne maatte spads
fere et langt Stykke fra Ists til vest
gaaende Zog og omoendt. Enkclte
Siedet saldt der Sag-( Oxsaa sidksn
bar det regnet, saa on Masse Ali
falfa er bleven sdelagh for Folk
kund-e faa det i Hus cllcr i Etat
— For en Tid sidcsn maattc
Tkæeme her i Hovedgadcu væk —.
med Undtagelse of et rigtig gam-«
welk ærværdigt Ecsemplar —, og
i demu- Uge hat alle »Hitcbing
bests« manttet vige sm Midtcsn as
W
Byem Dei hjaklpet altscemmen til!
at give Bwns Foreetningskvarter
et mere forretningsmassfigt Uds
feende. Jo, Blair kommst med.
—- Vi horcr til Morgen, at Past.
Laurers Familie flyttede hist-til i
Gast-, og at hatt selv er kommen
med Ist-sie Tog fra Omaha i Dag.
Danfkeren gnsker dem velkommenZ
Mem de blive oelsiguet her og vir
re til VclsiguelseI
—- Dr. B. P. keusch 0steopsth,
first door east ok P. 0. Both
Pholus-.
THE-HEXE HV "·«
BLAlR S
; 7 days of
?
»d
Entertajnment
MUS«K
?
and ;
INsPsRATIoN ?
ofthe
Ascswmusatmä
lt Lasts a Wholc
WEEK
stans August? ?
JEAN-JEAN -- ki: HFHXAEMH
N. P. Muse-i Sctiftet.
Filgende Sktiftek af Past. N.
P. Madsen er nu atter you Lager
eftet sur en Tid at have var-et nd
solgt hos os:
Paul . . . . . . .20
Pan Flugt .. .20
Ole .. .· .. ,20
Gud san .. .. .40
Hutaudagtsbog, ib. 82.0(
tued Guldfnit 2. «
Desifs Luth. Publ· Hufe
Blair. Nebt
THE AMSMOAN OlRLkHiitckx
Vil optrtrdse under Chanta nmm ji«-H i Blnir. Nebr.
c
syx--»!?L « EJTHMIE H
-«F«Ik« — TIE;I-ÅJ.. I
nassen-et mais Ist-Cur keins-·
ds tatst-sol
llDsIWOZ MMOM
M cit
M sit sont om Ihm-tat
Wirt II kut
USCARIL .. txt-»lqu
PMHDEMK Hl l. .. Il«tmg»
l'NlT«).«',-ll’x’f« .« .. WAug
Uij ihm-As 2..«ept
UN( ÄR U . . Ethkds
k’kk:«t)k:n«c"v"tt . II 22 -ek»t·
Iside Its-Ists Ums-m LOUL Asssk
kunsqu- W its. Muse to vsse Mai-en
« L Joausou s- c0.. ;;: LIM- »Im-It
Ista rck Piggosl
You can
fave 5150
By
B in
DFCC .·
frommt
factory «
30 DAYS FREE —T ntAL s«
»- » »»»»» - , - ow Honc
You can have- s Mutifnl Rsskck piano in som- ossm kmmp krr M dain frisc- tkisl
sittht psyiok anything in advance-. All wi- ask is thut zwu will plxiy upon. use
M test this- påutlo tot W aus«-w li. si- tle ssnd us that tun-» yssu «l« nut lind it the
silbest sinds-, swpetpst tout-It ansl sinnst pmnu tn H--r·v mu. thut »Um have esse-r
seen for ehs- m0n·-y. you an- at »Hm-r lllysrty to »sp- ZO l«-·l:. un l u« will in that
Neut, pay the- fnsight both ways. This Starck Pius-u must molk-·- guocl win Tot-,
or there is no Eule-.
sue stscsc or Um
It CI M to you from wir Cassius-A It
m Ost sovi- yoa u Mard- oc stuij in Use
— es me plain-.
II
M
«- Iutmntw tu Ins-nist
s Mut sit-m km- the most-) thin- )ou cu
W Ton m sum-ed os kam-Ma
sti- M gut-hu dikt- »mi
su- Pay-Ists
TO- psy no md down. but stu
cstflIL you M Wo PML tm
scheust-: removme b
Wstcmksn Ist-s W- us W is
sktmkmvsim,udymsnswss
IIIJMMJWM Ins-.
sfosk W
M sur-E Plsnols Zust
Usss tot Is yet-s. Th
. ..s phm holt-e
U muss what u sys.
Pius-Zehns
UMWMM
M It sivs im so Mo
l- ono of the M
tot-vol- is obtain
Wehe-Muhm
Mit-Ists
Wi- hgves »von-muss o» Isnmä s
lskizv number of Haus«-ist bund stinkt-I
us III Mem-Ists make-s tslusn in spi—
ctmnks tm- nmv sure-h Pia-o- and
Plnyek-l«fsncx.
Kunde .....Q1U00
smqu U.oo
IW now
Und-II um
»Du-et Hlupc
; Diskussing
Ist-Dus
——-——.-—-t
M Phyek-k«ussu
stark Phyek Pkwos m rieb ,
W. tin-I easy opektte
You will be- selig-M sich
sh- msnz («·x- lusivs » w- Jst
csstakss of tbssss Innckekful
Instrument-. ttstl FW sitt
ov- W Ins pries-.
II. A- UM W c0.,1m stach Milch-, chiuktzogkll
Wiese-.
Plain Stndagsfkole Kl. 9,15.
Gydstjenefte med Altkrgang For
middag, Zkriftemaal Kl. 10. Af
itenmøde Kl. s.
I Kennard:
Sindagsskole hver Stube-g Kl»
10. Daan Gudstjenefte l. og 8.I
Studag i hvcr Maoned Famil-das
Kl. U. Engelfk Gudgtjeneste 2. og
l. Smdag i bver Maaned David-;
dag Kl. Il. «
Otunu Gudstjencfte l. og Z. Sin
dqg i hver Man-Ied, Kl. 10,30 For
widdas. »
Bidtng til Kirken i Halm-, Ja.,
fra Rufkim Nebr.
Thos. S. Kaldabl 810.00.
leber Partien 731000
Andrew Gotdbeck 84.00.
Anders Nickalajseu 81.00.
Lars Jespcrscu 82.00.
Otto Jenseit 814100
Rev. L. Jenseit 510.00.
Peter Kildebcck s.0s0.
John Wcjth 810.00.
Riels Houtwed 85.00.
Z. Lindquist 85.00.
P. V. Peterscn 82.00.
Zins Inder-sen 82.00.
Johannes Nietfen 81.00.
Martin Weis-en 85.00.
Rasmus Larer 83.00.
P. H. Peter-sen 5200
Ebriås Toeden 82.00.
Spreu Jenseit 82.00.
Ein-en Jenseit 82.00.
J. M. Jenson 82.00.
Jens Ein. Martan 810.00.
Knab Mariens Z5.00.
Chris Gregersen 85.00.
Lawrvnke Pein-sen 810.00.
Andrew Chrifkettfen 85.00.
Anton Goldbeck 85.00.
Magnus Westh 85.00.
William Riber 8:3.00.
Henry A. Hausen 55.00.
Richard Bat-Ton 85.00.
Andkew E. Lotsen 85.00.
Martin Tot-den 83.00.
Christian Andersen 33.00.
Olga Weftb 85.00. »
Jens Haner 82.00.
Ehr-is Peter-sen 82500 .
k Tilsammen 8197.00. l
! Med Tat modtagct
Pan Mensghedens Vegna I
James E. Bernh-L
Til Zeiss.
Fertile Ballen Fami, 160 »Aera-,
95 opdnrkct, Nest-en indiycgnet og
-Osland. Nodc ngningeh dnb
Brand misd ri,is.sli.,i as godt Band
Punmc og Masknisktar. »Zum- og
Murg-gaqu qut indbegnet Tenno
chsndom er nir: imcarrscnde Hieni.
beliggrndis liqsc Ist-d Fisrtile mrk vcsd
and Ekolc oq daxsil liabier Kiefe,
og er nu as gode Nrimde iil Jalgs
billigt og ma ftp-fic- Vilkoart Korn at
fis Eiendomnwn isllcr iktiv til mlg
Titels-. Dimnagclsc lau ith sit-als eli
ler til Eiteraawt
Hans AuderTem
For-teile N. Dak.
Det fpdlige Ninus-tm
Jeg hat nogle faa gode opdyrkes
de Farme i Nedwood Eo. til Salgs
paa kinnslige Bild-at Hovedavlen
er Majs. Her er ogsaa Plads til
nong foa qodc Fotwqtere: men de
maa have rigclisg Arbeit-straft og
Redisober. Sande-ins sont ikte vils
de væte i Stand til at befastte og
dkive en Form of almindelig Sttki
tells heb-ver ikke at ulejlige fig
med at besvare denn- Anat-nee
Didle Farme er beliggende fra 1
til 5 Nil ,ka dansk lutberst Kitte
næt ved Stole, med Telefonforbins
delse og Postlevering.
Majs og III-ver kan itte trives
bedre noget Steds. Skkiv straft
Nels S. Christenlew
Morgen, Minu.
Ysksudtgstslssts
Mission-stunk
blivcr, om Dem-n Dil, nfboldt j
Audubon, Fa» im Torsdag Af
ten den Asdcs August til Zondag
Akten den 29de August
Kastlia Jndbndolsp til alle.
J. P. Chr-i itia use-r
Prilst
Mission-sum i Ell dir-, Ja.
afholdes fra 8.——10. August Ven
ner fka mer oq fjekn er hie-selig
vellonme til at deltage med ot. Til
kejsende W melde detes komme
i gvd Bd til under-besuche
C T. Kloth, Nah-s Papst
Sahststslemlde i Franc-h
Reh-.
Den as Samfundet valgte Sin
dogdstolesomite vil smnlei i Fre-.
M, Rost-, i Das-ne fra Dis-W
Ina. WILL Feinden Mund
FAMin vik der blive its-ji
hokdt vffentiige Moder i Ritters
bver Desg« Ew- SMsfkoIksas
gen vil blivse drastst baade i
Foredrag, Prædäkcner og Samm
list Menigdedcn der i Fremont
indkmder i den Ilnlcdning Spu
dagsksskololelcrrercs sog andre som in
teresfererede i Zondagssskolesagen
til at des-ge us i ovemusismc Lage-.
Vi for-langer åkfso Betaling Tor Op
Lwldet der under Mit-den meet vi br
der mnt ent, at Z M Endmelde oder
i agd Tid, Im vi km: soa Ist-get for
Plads til oder alle.
Rast-were Tillus-mitget- siden
Paa Komitoens osg Menikxdedens
Beginn M. Tis. Jenseit
Mut-km
Iowa Krebs astmlder. um Gud
Dil sit aaklige Mode i Nazareth d.
eV.-lut!b. Menixtbed : Eouäter Ja
sra d. 17.—-19. September
Moder bognnder mcd Wkdstjenes
sie Fredag Formde Kl lOVZ i
Jst-ken
Folgende Emner stil blies dtøften
1. Kredienss EIan lldelgelsen
i Forbold til Kalb-elfen. Wand 20,
16 osg 22, lit.
L. Menighedenis Eis-ne: Et sengt
Ibringende Menigåksdsarbcjde, l.
Hist-. 15, 58.
’ Kredsens Praiter sorocndtes og
Mensgbedekne amwdcis fkrtligft am
im lade ssg rennt-kennte okd Kred
sens Aarsmsde
Gud velsignc Stil-miet.
Paa Kredfenå Nimm
A. M. Nielsen.
Nazareths EIN-nigle Coulten
Ja·. indbxzdet hewcd kcktlig til
Kredsmsde Texts-gerne Izu-des metde
sig i gvd Sid, heksk inden den U.
September til en as under-Wurde
Nels Pedersem Mgixs Zide
H A. M. Nielsen. MAX-? Prwst
stetem-de »
Wisconsin Krebs af Den fakene·
de danfke ev.-luth.-Kärle i Amerika
»asbolder, oil Guid, sit delegerede
Rats-made i Jmnmnuelö Menighed,
Racine, Wis» i Dagene fka den 22.
til den 26. September H
Aarsmtdet aabnes med Guldstl
tjeneste i Jmmanuelsslkikkcn Onsi
dagen den 22æ Sept. Kl. s.
Torssdag og erdag behandles
slg. Emner.
l Kot-. l, 30 vg: ,,Hvokledes kan
vi bebst-fange de unges Interesse
YIns vor danktJutElerske Kitte?"
Altersang Ftedaa Eftenniddaq
Kl. 3.
Om Lttdagm afholdet Kredit-n
sit Fortetningsmtde. lwor kslgende
vigtige Saget bebaut-les:
l. Krebsens Mission,
2. Luther College,
3. Valg as nye Embedsmasnd
Dei er ja en Selvftlge, at alle
Kredsens Prekster giver Mede, naak
da ikke Zygdom forhindret dem,
men det er oglaa en Zelvftlge at
alle Menigheder i Kredlen bit lade
sig reprcksentere vcd l ellek 2 De
legaier, eftersom nu Menigbedeng
Stier-ekle ek.
Vennets kam nu og Ast W
Kredsmsde til et start og taltigt be
legt Milde-, og Herren give as sin
Naade over det!
Paa Miens Begne
Carl M. OlleiL Sec.
N. q. Bins, Lied-L
J Henhold til wenstaaende, ind
bydet herved Jmmasnuels danste ev
luth. Mensghed Vennet af vart kit
kelige Arbejde paa det verling til
atmemed osidekdagr. May
bedes paa det indstændigsde am at
M sig til undertegnede inden
Onödag den 15 September-.
M. O. Block,
520 Lafayeiste IMM,
M, Wu. l
Dlso aclmskkeds Pyltispctuss lot-Inmi
les ss os. Nun et Ido, Um as
IN l set-hold M Syst-lus- M
Zaum-ske- Mes opptviy on lau ju
sksr ca Ia ellek kos, lusttl eilst hlfl
Pa.
DU. LIM. PM. sollst
slsik, Nisus-.
;
;
?
Nest Do bescksk san Franc-two
do un pas
Hansk lind Missionslijem
Isb Zum-s- soe.
Hanni- WK x ZHL
lsg sponosnen Ic. l frs Etwa
Higsssis H- »g--7- -.- :".- Musik-IN H
XENIEN-H XMW
W-«-sr-x-4WW
Bot-Au 27spl I. 23 St.
TI! . T H Uns-ill- c ’,N
Umsnt THI« N W Messneth
T.s.(emk--290.
Dr. M. J. Jensen
Don-II Lsze og lcikurz
kosten m Dunst-spek- sandig
We Gotte « Nicollet Annae.
Imsuflmlm « - Its-,
Til Folg.
Noahs Forum Zeiss-J Jodyrkct er
Tor Ealg i der danskc Zettlemcnt
udm Lamms-Vinka Melicmhtnst
kkrio Zur Humor-.- L.11!)—;··::jng til
Joksan Jorgonscm Nr. 1, Lin-L W
Plads Tit-Tes.
En crldre trocrtde Karl snster
Bhds von Lande-f cllcr i Vmsn Man
bcnvcndcsr fig me I Do give-Ue of Lsn
ellsr Tags-n til Widders Kontor.
Taffet
To Eis. Luthers Udlcmgeke af
1. Most-bog i danlk Teller noka
Ovcrsastthse quiv Pris.
anish Luth. Publ. Dorfe,
Blaikz Nebr.
Tusker at bytte
mine 4 Hus her i Hoauiant, Wash
til on Værdi as 88000 for en Daim
Farm as omtrcnt famme Værdi, om
muligt nast et donsk Settlement i
Org. cller Wash.
N. T. A· Nimm-,
411 Fillmore Et» Hoqnimm Wash.
Wi.ll ssls l des ihn-he Koloul
i Unde- View Ofe. I Net
bedea If Busens bei-te Belalingsvils
kur. Damit Medizin-C Juni-neus
tion. skole og Rutili pas Luni-L sitt-if
ellek denn-nd Mai til U. I. sllle
BI. los, R. L, Junrtloa Cty, Orest-m
»Der danfke Sohle-mein ved
Zundard, Alberic, Canada snskets
at lieulede mecrrklombeden paa
at godt og billigt Land endnu et»
at faa lier pas 20 Aar-s Afbetaling.·
Alle Oplysningcr om Fotboldcne er
indcholdt i en lille Bog udgioet
of den danslc Zettlmncnt Klub ong
lass iril ved Heimendclie til Klub-«
bonI-s Schelm-. «
Aiiibon D. Rasmussen.
Excursionsss , T
til New York Stat
sziism li· li. Dis-m »s« 30 Unge- Tim
til samt-»Hm springt-. N. Y» lnet-l- Al
l«st-)«). liabili- Tid un at se pas Famu
uc Hei-L Nat-rinka kenne-n »s- om Fsrm
Hat-sams. Last »- vitliz nagt he kom
mst-, »F USpL Am. lijsxlpsk Dom. --«
.l Kommissian Nehmt within-L Des-its
Akt-» Albas-y. N. Y. «
ZWIIM
M Byllu usde sicut
lfjli ex» Futen- os I
M Rest-fesse- sesules tout
IT spks ellek »An-l M« sw
sois obt, des et T ethis
soll-; fr- Ost-sh- wi M
des- hn s Sl It
eile-I- Veanok Nyss sM
suspitslst, Its- sss suksttek cl
h- blogatkeocks Mutes- lsfetet
M vsckkossmeade.
Isklo Aus-rieth
M M st.
Ost-ID, Naht
Tslesoss Will-at lM
Raar dct gælder det
gamlc, tære Taumark.
behufs packeka i so Ist but befokdm
Ettlinger-I and l( dunste, ty te oq cngelsie
kam-, og staat fremd-les til ens- tjenestt
Ille Siedet den o- alttd billi st. VI tage
Iaed von Posiagmk a kam-non os
hist er dem eilten-. S riv til Im ældgcmi
le, ekmdtc Firma
Isttesses I- sts-b den e Ist-Im
Ssls w sont Its-» trage
tmkc csL In. conse- arten)
De uye stim.
Stovg.—Petersen: Menneskeikikkeli
set I, indb. 81.20.
Chr. Snenfm Billi- Beck 81.20.
DU. Nicatd. Jercmia5, indb. 81,70
Axel Beck: De sidste Tiber .30.
MartmsensLarfen Stiernrunivekset
og vor Tro H1.40. «"
Fort-an Hedenste Sandhebsstqere
MAX
Johan Geisman Hat Kristus set
stmet Gut-? .20.
Cy. Usstng: ItbokRasmusfen og
Follekikken .25.
Egglestom Verdens Ende Gotte-l
llnq) kahl-. .Cs.
dy. Ussiugx Mistrnshistorie for
Hm tust-. .4o.
scle pas Lager
Ves. Luth. Publ. conse
Vi oyskcr Dei-es Haydcl,
Dersuk er dost us slttd msktssayhgkendts us
islge vol-e llsrek tll Dogm- lsveiie vom-Ins
og mesd disk sei-um«- lesvtsrs Dom
Dei Imme. tm mise- l Ist-sein«
L- Dr .;.,.-,- dahin-sic- H tu sus- liNs nmnskcP Zudem -: sI
J« gis-de »R- est-. Dis vt’ M sum- « HERR.
-«.-«« »K- X« KAX Ihn-I .«1·«’-H, li’.««.l) Yl «,Hi id
EAsBKos.
XIV-»Es -· W- —
fis-V
sTYLlsHs—- DEPENDABLE
FOOTWEAR
For The Whole Famil
sHOE REPAlRlNc
JZWZIM IY
Ist
BJnßiaquuskos -l. Cnslkllkr
csTAsLlslllD lsss
lsectpcnted ss s sute VIII Wes
f I APITAL LIMLWDO
DELRP LI« 25 sit-Am
M caenl soll-s satt-m Traumes
! Ist-tat Puls es fis-e depulu
! Thsd drpngits us Uti- hsnk Its kunn
tssoci by th- Gunst-y- Pnntl of thi
sstslas uf NOT-rule
s. il cLUchsc. IAIY cOOL
Pius-legt List Gusse-.
Julius Petersen,
Dansk Hardware - Forrctnins.
l snbeka et stg mci alt heult-ran
Blair, Nebraska
the til-it national ssus
U· s- DIPOZITOIY
dabei-let si- msrl slt Inst-»Id- M
Maksonctnins —- Gotl DOMAIN-s ss
bettelt-to Frist-h
c. A. scllsllnß Put
TIOQ HIIILL, Mk.
ZLAIR. NUM
b
kfhoae Z- Farnbetg ;
; san-c el- suldstssndi Las-r It It
: sug- tsis:.’I-c«u. neu-im o
» MALELULAILRLALIY lXDLIU
NlNO If VARUSAPPMUTM
; Vital- os Gutes-inse- es
l specitlitet
Z BLAUL HERR
l L
1
-
x
!
i
s
chowtu umst- s
- Um onus ci. -
Paläste-Mist og Isesssdonetocl LI
gw sc Ille Slsgs Tini-net o sys
ningsmtktisle, lcul as Inst
Blei-Im -· Ksbek III-« icon-somi
til Dust-as hjjpste Pri
« »Hm »Um
«..:...—.:... »--.—- . Use-LIM
N. c. BRCMSON
PUCK APOMLUI
B1«Allk, XBBR
skkiv ps- cito-h
ettck bvsd De Anker
Verse-m Dis Insset Herr-es Jlet Dre- «
asdrogtetz Beklmdningcartiller. Hat !
due, Mt Sæk BAUER elle: To
sker, betalet der siq at ksbe til billige
oq befmnte Priser bot:
Ev. Matthieiew ,
Bis-in Rebs.
Dr. Z. R. meach
Dentist
Kum- ln til-vie sollst-IV
Ist-os- JO.
Hvorfok
Stute Bunt?
States Nebkaftas Bank-Ga
rantiin siItet mhvek Jud
gzget i en »State Bank« mod
Dem Fand bestyttet hvet
Dollar as Tini-sind euhvek
Konto-, enhvet For-bring as
hvilken iotn helft Art paq en
fanden Bank.
ct det ikke vægtiqe Grunde
nok til at faa Dem til at be—
sytte en faadqu Bank —- vor
Vankf
cltlmj stste But-h
sitt-. seh-.
T· dermaaiepy
Its-Meut
8. Eli-knisteer
Im PRINT
Jede s. sitt-u,
M
Murkeelsprssek
ULAM ji«-I
t«. .«.- »Aus-L , si. sitt-w I E
tspslnsi.. ..... - .
Isys(shsl.l...»..« . - g
ss cis-» - II
Hirt-. —- III
III-» —
sys»..-..................-. -
svsn tTnpj . . Jm
sUch UI4FA
sind-stockt kenntest-... . . «.«.50- tsus
cbolce see-un .. RGO-.
svi-............ - . »Es-Im
citchbo
Use-!- I. Ntsttd ins-»-- US l»
ssvfc·Ih.dt.I——-s—- ——— »C-- It
Usjs——-———--—s-—-- 7l-.7I
Isktcflu . .. » 1.LI)- Li.
stusc cchotcs com-Iw— — —-s.50 los
IM- ————————————— « u-«
—.Z
IOUI Zools Pol m
Wus
A littlc Misioasty ...... B
Assthss Umon- Wsy .· s
Its-im Pnysk .20, .25 soc II
The stoy os stid ...... II
The Lord is Wandel-M ...-s
A Glüle stoky of the Old
TM .. .. .......... .0
A Objlti s stoky of the Nov
Post .. .. . .......... .(0
A chle- Uks os chwi .(0
Bosan Bibls storios tot
Stils-sen .. .. ........... sc
Aavt Obst-lette- lzible stetig-sc
The stoky of Jesus ........ sc
Koth-t- stokiss from the Old
I Test. .· .. . .......... sc
Mothek stories kkom the New
l Test. .. .. .......... .(0
A Cbsld’s Gut-den of Ver-Io
.25 and sc
Little Lum- Prince ......... ss
Block Besoty .. II
Uacle Tom- Csbin ........ Eis
cmdkstbek’s Cis-its ...... CI
Hxives of the Presidents ZZ
The story of the Amor-fest
! Max .. .. .......... .(0
Amsel-sen s Pair) Tales . ..
,,35 .50 und .7s
Robinsoa crasoe .35, .50 and 1.00
DAN LUTI PUBL. NOUSQ
Eins-. Nebtsslm
Nye VIII-r
N. P« Madfem
»Guds Akvingek« .. ...... .10
Laut-its Petri-fern
XII-den og Livet«, indb..... 1.20
Qlfekt Rieatd:
»Med Mund og Pen« Iogll
indb. hver . . .......... Mc
Skovg.-Petetfen:
«Meunelkeskikkelser« Rom-sto
mentlig Serie I indb.. ,.. LLO
Olfett Rieakd:
,.Pauluö" · . . . .......... .70
Jthstszhu
»Juki of en Mk Vasllelfess
Historie« .. .. ........ sc
Olfett Riegel-:
»Im-nies« .· .. ........ Uc
Olaf Mee
«Den celdste Mensch-di M
stus Tro« ........... ·0
»Wer-miser« en M om
Monnonst, ill. « .U
Dem.M-M1.M
R- Inmit
er modtaqet as fslgende populske
III-gen
«,dimmellodfeu.«
Ralph Tom-or .. .. 50
»Den Orts Perle
Hatkiet B. Stowe .. so
»Situati! Brandt
Laukitz Peter-sen .. .. LOO
»Unsdomscir.«
Olfekt Mequ .. ........ LOO
Unqdommens Busc
skovqaatdsPetetsen .· .. » 1.sc
»Den undiluvue kenn-.
quqaret Mault ·. .. II
»Bist-DE
MS Petersen .. .. U
Ille ists-undis
unifh M.MI.M.
Ists-Ich —
4