Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 21, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmaryk
Jahre- Miofivns Sommer-nahe (
i Evkndbom
—
Adbkxjnzki :.g-’-:-Hc1wskcnt
»Hu-JEAN ·
(
Prim: Txlisqrzxn «"m »Ur, THIDPI
III-»dr- stjrrsssxmndmt l
snmnrsui rullcr de
Z:«c;.z!di«sr1, ikp. Juni
’ :
« YOU-nd
sinkt-: WIILW -:! ,1 in§ til dct Ins
Lurffrxsnst Z;"-."I«,.er·1
kenn ssk »unt- inssm M
siq Tsm U t:1:s.Us zum T.:rx.s. U
Gabst l
Txt Er L-! m TI, at ZW Jr HHOH
nfastjnltzn zum Zur-du
sesrkclrx Jssrnkinz Er MIN
M«.-T:-:1«, Ier »so H Ihrs
Ins-Is- cr ;’l:-.ic):u.:1-sn H, at Wen
nor Hm «·-s1«:s. j: :-.1-1· sr Ttixssct ti«
H
:«.s..- ·I.
sef 13 afhukdtesks der
»Ni« rsxitcfkg
i J s ·: « . : -7.j·-.(1.’-), gnug-) Arnol
Kjrf . r« . s.:« EDIT: til smstc Wänd
.»i- s·.:-:-.««:s., Is« k!«.1’::1: imm
oxs :. «- .""-:.- U rh-! o 111r,l
mir-f: ::s.m, U dsszz fxntknr sm
sokks Tuch ZWITH » Forman
Ists-n mr"12:—.1-l11’ er i 1
fix-r I, 1 -1—«-. II nde Hsdxnmlju
Musik Umsdiksdc slhskeer Mu- nd
km b -s": Erd sm
(
, l
irr .·: .-.:: UT WI- I ’: lkl END-n
Hvad Ritters ital qtre
for at kann-: wanqclisrre VetdenT
og våndcs de store, ukirkciiqe Was-J
set i den gamle Kristenhed tilbageP
Stle rii. Tom dest fordres fka en
bis Side, lcmqe Rot-et om on bnde
paa ca ondm Forkijndelse end bid-»
til? ;
Dkst paastaas fo, at Kjrken i sinJ
selbe-d bar prædicet galt; det spat-U
sum-S, at Nutidsnwnnesset er ander-L
codes end Adam oa Eva, og at de;
dersor bar andre Veqrcsbek otn NaL
tut-en og dens Lade-, om Gud vgl
om Lin-L !
As den Grund sei-langer manp
at Fekknndclscsn stac for-andres, saa
der itse sales om Kristns sont den
himmelsarmn om en vked Guid, der
flal set-fonds Ved Blei-, om Son
den Tom en Fotbtydelse eller om
Delos-da ;
Den Fotdrinsg msdte ogsaa Pau
cus. Mem ban gav ier eftms for
den, da det fkol vi heller We Han
vedblesv at
predike den tatest-stehe Krisis-,
og den Forsyndelie velsigncde Gad.
List hat JndresMisfion Usaa
hast sont fin Geruhig og Opgaoe
tige ska Vogyndelsen af —- og hat
det.cndnu — ille at vide ander end
Jesus Kriftus og ham korsfæftet
Kot-set prasdiker for os om den
helliae Gub, den vkedc Gad, der
Ietop ma Golgathas Kors lod fiu
Probe-:- Zfaaler udgyde over Jesus,
og der ital oi Forkunde, Mv om
Motmeskct its-c symssjs om det.
Meu Kot-Tot pmsditer endvjdcrc
start om Guds Ladde
Naturen og Historieu taler ogfaa
om Guds Kasrligshcd, men ikke saa
tydcligt, at Meimesker can sende, at
Gud et Kasrlighed; men det prckdis
Der Kot-set.
»Im vil se Blödct og qaa forbi
——s
dine Synder,« dar Gud sagt, og
dct Budskab fkal vi bringe Ver-dem
hvad Ver-den Iaa end siger.
Men den Forstjndelfc møder Ver
den med Hat-n cller me Ligcgnls
diahed
1
Og dog: sSEal et Mermiska Ekel-»
fes, saa maa det bar-c modtaget
Kot-fees Pkævisen
otn den vrcdc Und, iaa Hjcrm
skælver dervcd, og om den kwrliqe
Gub, san Takkefangen Inder fra
Hjcrtet ov mod Umn, der drak Kal
ken for os.
Tor var en sornttderlin, bcslljq
Moor over Vrckdifenem Tom tillinc
vidnede om en klar Vovistbed om
dct Ansvar, smn Jnderissions
Fotmand bar ovetfor de nnmgc
merasdiknntcn han stam- sotn Le
der for —- ogfaa hvad Forknndcls
sen angaar.
J Affen er der Forbandlimxsmsi
di- i Missionsbnfet, hvor Professor
Tonn indleder over Emnch »Hm
at lwe i Forventning«.
Ca. 250 Lcmpmsdikantck bar
njvct Mode her void Eonnnermødct
Svendborg. »Z. Juni.
Vlltcmangcsn i Tag paa Mødctss
enden Tag Fandt Stcd i den smuks
te Misole Kiste.
Pastor Chr. Samener im Keil-en
hasvn holdt Sktiftetalcn udfra Amoss
s, Z: »Man to gaar tilsammcn,
udcn naar de hat tkufset Aftakc?«
JndrcsMissions Ilrbcfde lwiler
non en Astale nie-d Jesus
Han tmr lwldt Ilftalciu men hat
jeg og du holdt den«-? Ellerss lad
den bline sont-M nu ved Nadvcrs
bordct i Tag, at vi san gaa ind i
Obre-Mission nin Aar mcd fors
nyct Kraft og Velfignclse Fra Oct
ren!
Tcltasgelsen i Radvorgangcn var
nie-get stor, fdct der var ca. 350
Altergckstek·
Bed Gienuiddqgtmsdet
indlcsdede Poftor Uzuefcn fro Bei-I
cum en Fokhandling om: »Ah-H
sponsuger". 1
Jud-Tedeum vegede Førit paa Vol
WmsFen ved faadanne Modena-t
ket, men Pacwiste dernassy at der
vgsaa er Farcr ved den-. j
Sidste Infl.
Ved Formiddagsmødet (17. Juni
mindvdc sørst Pakt-r Moc om dom,
der var bade j det fidstc Aar, om
dem, der bade bietet Imdt til at
nackt-.- iiq Allmng um dem, der var
blevmt tmansah og om dem, dcr
lnwde hode 25 Aar-Z JubilæmIL
Tcsrcssnsk lwldt Sogar-Mast Jul.
Busen km Kybmimvn et udmwrkct
-Foredrasq om Prasscen Rud. Fri
Hmodh Stiftercn as Ksbcnbcwns Jn
TdrcsMissiom der io i Aar bar sci
lM sit 50 Aar-s Jubilasunt. Man
Esik et levendc Jndttnk of dennc
spnmtfge Pkwitcikikkelfe med den
siswidue sskvcidgtkqsk og Akvkjdslys:,
Hned de glimkendc Evnek sont Prep
dikant, der kunde samlr de mange
Monitesker om den vcrkkmde og ves
ledende Forknndelfe, oa med de
manac stirin Extenskabcsr. der qiors
de bans oq bans fortrwffeligc Hu
strus Ægtesiab og Hjem san harmo
niik og faa Mk.
Sognepræst Kold fra Haben-haka
lagde Forsamlinmu Lufasstiftelfcnki
fArbeide og Tmng til Arbcidcrc
Lssa Sind-. J II
) Bisse trucr baade Ptckdikantcrnc,
Eber ved at deltage i dem kan komme
s—
For It sejke Verse-Felsen If Dann-les aye Grunde-. som bl. s.
givek lcviadea stemmeket, staat i scibenhavn et stokt Op—
toc Steti, bvoksfvort Vlllede vlset Fskekae meet Bannen
ytil at fees-Innre noget more nætligs
gende og mere vigtigt men og7aa
Santfundene, idet disse ligefom
koncentreret sig om Missionsugerne
—- baade hvad Mødedeltagelfeu og
Atbejdsiveren angaar -—— saa at de
olxnindclige dngligdags Msder ikke
bliver san godt bei-At, fom de but-de
021 Ilrbeidet dem Sjmles erlfe paa
anden Tid as Aaret delvis for
sont-nos.
Bande Præster og Missionærer
deltoq i Forbandlingem lwis Hoveds
kefultat kan beste-unless sauledes, nt
bvor de troende i bele det daglige
Lkv er befjaslet as Arbejdsfven der
er Missionsugen paa fin Plods.
Mcn Insor en fanden knn er en
Slaqs .,)?ndelfe-E-1me« for de belügen
maa de helft afskofses —- i bvert
Fald for en Tib.
J Akten aflwldess der Vibeltwde
i Missiksnäikmset oa et offentliat Mo
de pan Torvet, og i Morgen slutter
Jounnermødet, over bvis Foredma
031 Moder »Kr. Dogbl.« siden skal
bringe en Opersigt
Kreamktællingem Nesultatet et
ikke forutoliqendr. Ton 1-4. Juin
ofscsntliquiordc Statistik Departe
ment Neütltatet of den Kreaturtirls
MU, der Soretoqcs den IR. Maj.
Den sidfte ordinærc Tcrlling fort
togcs den LI. Juni i Fior, altfaa
fort sør Krigens Udbrud, og on
Sammcnlimritm mellem Kreatur-bio
standen den Nnng og nn, 10 Mao
neder often kan aldeles «ikkc siges at
Mrc somwiiqondc Refultatet Vil
sikkert ondog tut-re owrraskcnde for
all-c, der ikke bar vidst nach Beil-ed
om vorc Landboforhold.
Heftcar.
Irr-klingen i Fjor owiorde He
stcncs Antal til 567,000, i Aar var
der JE(;,000. :ccdganqcsn er faule
des kun 41,000 eller godt 7 PCt.
Der er mwvc Tvivl om, at Don
mark for Krigcn var meaet rigeliat
sorsmwdc med Heim og at det gen
nomqaavndc udcn Zkado kunch und-»
vasre 7 as hvert Hund«-de, og stsr F
ris er Nedgamcsn nltsao Me.
Antallcst as sama, fromme-de Hostc
er ganskc Vist ftcgct nogcst, idct der
i Fjor var 87,000 under 10 Av«
nwdcnss der i Aar var 93,000. Der
as er 68,000 Russcre og 17,000
Islasndcsrc Af de 93,000 snma
Beste finde-J de 72,000 i Jyllcmd J
Txuästcd Amt lich-r de endog lmmt
over en Trediedel of hole Heftebei
standen, og i Rings-bina, Gott«-Im
og Nil-org Acntcr over en Fjerdcsdel
Ist Sein-bestanden ikke er blsoen
holt ødclagt fiden i Fior, fes bl. a.
deraf, at over Halvdelen er mellem
3 og 11 Aar, m Fjerdedcl er under
Z Aar og en chrdechl over 11
Aar.
Procentviis er der Frwngang i
Antallct of Hikmste, Plage og Hefte
over 11 Aar, faa Tilbagegangen
faldek ndelukkende paa Hopper og
Vallakker og sterlig i 6—11 Aars
Alderm
Herumtqu
Ellntullct er lich i Rfor aaacst nod
Im LIGIMW til 2,11·;,l)00, altsna
med l?,s)0« csllcr fnav 2 VEO Ekm
Eint » Rosultatht Im i Virlolmlwden
heller ilkeh idet dist maa erindrcås, at
Tasllingcn i Aar falder 2 Maanedcsk
tidliaere end i Fior, Dis-le 2 Maa
ncsdisr nil reurmscntcrc en normal
Alszmnq zum Nnmd as lldførscl tu
ElnatninkL suchen-il der i bis-sc to
Maanedcsr nurnmlt ingisn leqanq
er af Kalve
Amomen hat vasrct forlkcllig i de
Evrllclliar jslmltsr Kabenlmvns Amt
lmr en Tilbaacamm as 8,2 pCt.,
Fredekissberg Amt 4,4, Sor- Amt
3, Z, lige ned til Nibe Amt, der hat
«en Tilvwlst ns 2, l pCt. Oafaa
.Riugksbing oa Hist-sing Amtcr hat
Tilvckkst
Trin.
I Evinobcsftandcn er i de iidftc 10
Maanedtsr Acmrt ned mod m. 1,-4,
"ncmlig fra 2,497,000 til l,919,000,
altjaa med 578,000. Det maa dog
erindres, at Svineholdet i Fjor var
nieset ltort —- det var fra 1909
til mlil steckst med 70 pCt. Dist
man doq erindrcs, at Svineboldet
i Fjor var meaet start —- det var
fra 1909 til 1914 fthet med 70
"pEt. Drt man lägelodes erinde
"at der paa meaet kort Tid kan rau
kdes Vod paa few en betvdelig Red
lqana i Spinebeltmrden.
Størlt er Tilbagogangen l Aar
hus og Rande-IS Amter. 88 og 30
pCt., mindst i M og Marthe
Nimm m. 15 pcct
Der cr endnu 215,000 Lövelter
mod 283,000 i Not-, men i 1908
var der tun 167,000.
Imm- ..
l set ISMOO Haar-g
Ists-W il Mor- W
M m
H
fgangen betyder vel kun, at en stot
Tisl of de til Elagtning bestemte
Lam vndnn levcr. Der Var i Aar
38,000 Lam flere end i Fior, mes
dcns der var Tilbagegnng i Antals
let of Faun Væddere og Weder-, en
Tilbaqeg.1ng, der.k)ar rwret fortfat
i de sidfte 50 Aal-.
But-meiste- ccs Waius Jubilænm
mod den 300 Nnbngnim as Ekibc
ffindt Ztcd d. W. Juni, idct »L?
K’-:"s Motorskib Australien lob af
Stabe-lett Admiral Richelicn min
dedes i on kort Tale Vwrktets Uds
Viklicm 7m den Dog, da d. sørfte
kun 50 Tons store Skib Hertnod
sattos i Vandcst til nu, da et 10,000
Tons Motorskib lob 07 Einholen
Snlletfqbtiken ,,Vestfjtrlland«
lmldt Genomlforfamling d. 28. Ju
ni p. Vgl-sen i Kbbvn. Stiel-statut
vak i Fjor 1,042,000 Kr. mod 85,
000 Antet komd. Noednrkernc faar
485,000 Kr» Nettofortjcncsten er
557,000 Kr» t. Afskrivning p. tids
ligere Aars Tab bringe-s Kr. 396,
000, Aktiomrrcrne sank 100,000
Kr. el. 5 pCt-, og ca. 57,000 Kr.
gam- t. Tantieme-L Fabrika thue-r
7. T. mmcst p. Erwrt n- Naasukker
t. ftedfc ftigende Priier t. Frankrig,
den lavcr dckfor f. T. flet intct Pud
der-Rissen
P. Neuemlforsmnlingex ytredc
Nkmdnrlcrne meng Apis-»sic- 111od, at
de lsidtil illc havde must glmftiat
nol stillt-de: der faldt cndog san
ftærkc lldtmk fofm at ,,R.1Es«rilen bar
tatst-et en Illuka f. Ganser Regu
ffalwt godkcndtcsks Imidlcsrtid.
Stok Koffeladninq t. Ksbenhavn.
D. F. D S. storc Tempels Mofkov
kom d. 2l’-. Juni til Kblwn. med il
ke mindre end 40,0M Zirklc Kasse
km meilieth
Den nmckikaustc Post til Stands
navien ojl lyereftcr lslivc Fondt dH
rekte hertil med danle norsle vg«
svenfke Skibe, da Socnfkernc hat
klaget over, at d. engclslc Cenfur
altsor oftc bwd Bravo täl Zornig
eller som gik over Zuerrig og hav
dls pag-sent England.
Guldbkyllup. Farvcr Lwrmmm
Hrass og Huitru i htrelmn fcjrede
den sit-. Juni den-:- Wildbr1)llup.
Wildbrudgommen er Vom-an sra
HEFT-kl, Vaabcnbrodcr og Tanne
llucogstnand.
Graudlovsfeft Inn Anhalt Zorn
et ydrr lldtryk for ledcn over
»Zum-Stoyan Vcdtagelse befluttede
man sig paa Anhalt i Liglped med
Andre Steder at afholde en Fest.
Ved denne mødte ca. 100 af Deus
210 Beboere. Der holdtes Taler as
Zogmspmstm Eioqnsraadsfsommn
ich ou Ztrandlontrollgrcn i del
lmcd Var-note ou Grønt smyklcde
For7a1111i11,12—l)lls. Jnd iitwllcm blev
der smmcst af Foksamlingem og
flerskemmlae nandclige Sange, fung
ms ksnt og flcnmingsfuldt af Lenz
Sangkor, paatrnkte Sammenloms
stell «0øjti-dsiprwa. Päa en offentlig
Plads, der ligger lnnt og i fmukkc
Qingivelsm plontodes en Grund
lovsiibøg til Mjnde om Tagesl. Til
much aifcndteis cst Telegram der
bcsfoakedes sauledcs:
«Tak for Hilscnen og bjertelig
Mithilfe-n til Anl)olt’erne. Christian
N««
Alt i alt en snsuk Samlingiksfsstt
-
Jst-kein J Vcskjnllmid smr Dolm
stsn iffc i I« Zur Moor san det sank
i Aar, Zwist 1»—-, .-." en alm. stn H
fkm i d. indi. zscsrrejulland Or km:
tun ringe.
Nocrno Inc- Eukmldåwiis fmact in
tude mon do sencst sum-du kmr dssx
slcst ikkc syst-ist: Tarsen fmr Miste
Idclagt dom.
Fressen fmr »Ja-rot slcm läge jndtil
Lin-mi- aE Juni, dm uatnrlåquiii
ikkcs ved Kyftvnuy men et Stoffe ind
i Landm, tmor der berstet Tilløb t.
Fastlnndstsflium Paa Hernitmcmnen
bar fault-des i Maj og Juni indtil
den 24. Juni kun 3 Nættcsr vcrret
frofffric.
J
Foderstofknnphed. England bar
nWtet os Tilladelse til Jndfsrscl
af jkkcs mindre end 25,000 Tons (d.
v. f. 50 Mill. Bund) Fodcrstosier.
og det er endnu uvist, om vi senere
oil faa noaet deraf. Der vil sauledes
mindst opstqa Knaphed. mutig ljges
from Mangel paa Foderstoffer i
Danmarl
Vomnlddspindetierue cr udgaaet
er Naanmterialc og bar ftandset de
res Virkfombed. England hat udsfedt
W mod Udftrfel as kaa Bom
uld, Bomuldggam og Bomatldstraad,
og det er endnu wiss- om der kan
apnaas nogen Dispensaiiom
Sysm et blivet 25 M. dyrere
Womit-.
Dsdsfald. Landinspektør P. Nieli
seit, Vormagen cr csigaacst ved DI
dcn, ca. 60 Aar gl. Afdsde heller-d
te forfkelligc Tillidshvcrv.
— Flur Limdstingsmand, Guard
cjer Buhl, Aadixm Ved Ringkøbing,
er afgacwt ved Dis-dem 75 Aar gl.
Fra 1902--«10 Var ofdøde Med
lem a7 Landstingct on tilhørtr Ne
foknmimirt
Plndfelia Tod« Løkkcn, 2. Juli.
To nge Sonne og Frnc fra Beile
i Aste-Z ankom til Lokkcn og Var
naaet balvvcst til Ootcllet, klagt-de
Futen over Trcrtbcd ng sank om i
sin Mond-Z Arme. Et Lieblik efter
ndnnndede Inm. Tødm fknldtesz et
Øjertcslaq.
Eu un Plage. Summen mcd de
øvriae Ulnkkor fom Storm Da Tøri
ke, Kaalbrokfvamp ofv., Her i dcnne
førgelige Sommer thrger Markcrs
no i tuvftcn beli- Landcst, bar der
mange Sie-der misldt siq en nv Pla
ne, nemlia en fort Larve, der fnlds
stwndig edeln-quer Nnnkelroerne,
hvor den slaar sig neb. Hidtil bar
man mont, at donncs Art af Nod
srnqtcr var fna nogonlxmdc nanqu
brliq for Pluntchisndcsr. IIIan An
tagelse slnar des-innre ikke til i
Aar-.
Koninlrn Calnndan ndtaler 111
Monds Tid.« a! suavidf Inn ken
dor Forsmldcsncs i Vonds1)-I«-«"ol, er on
rot botndcha Tksl as Nnnkclrocrne
mmrebncs, enkcltc san fmsrkn at do
Mr mnattkst vkojcssis otn.
Larven UT: »Den nmtsorw
PsndfolbiUelarch, dnr normalt kocht
(«’-ødni:m—ksrcf1ksr Ast-or Bisse iffe
slkmr til, kostet den siq Oder Nod
snmtcrnc on annimr Vladcncs a;
innku Hor, de Or koman ou An
qrclnst bmmtdcr aktid mm de law-ftp
Iris n; Marien og lmsdcr fiq til
Innere Hasende Partien
FOrolobig Tum- Laitdnnrnchie rot
Isiaslxscknsc kwchor Angrubcst, Incntc
Konfnlcntm Mon i Tisinsldc as gnn
Trägt sichtle vil Plnntcrne d al
lerfloftc Zieh-er scle vasre i Ztand
til at overnjnde Futen
»
Baruclpiirlpsdag i Wunders-. Narr
den« ’.’-. Juli. Nod Varnobfaslpsdas
acn i Wanders, der i Aste-j- afslnttci
bis-?- nmd on Fest vaa Skonbakken,
indkknn m 2000 Kr» kwortil kont
nnsr Vol-bist im Tombolaen, lmis
Negnskab ondnn ikke er ovaiort. Tot
famlede Resultat vcntes at blive no
qot daarligcsrc end do Toregancsndc
Aar
XI
" qchchxly
IMMMXJWJ
»so-w TH- Music-AN
Vil optræde under Ehatauqua 1915
Bleir, Nebr.
Just received
WALLACII MIMORIAI EDITION
Ben Hur
A Ane new edition ok this grent book in
substantisl clotli cover with illa-Ism- of
the principal events of the story Isly lcsves
snd von-te With portrsit of Uber. 560
pages Full library size. Cletus print. Our
price now only 75 cents postpsick
Dsnjsh Luth. Publ. sonn.
Blsir, Nebr.
Riobsrcl But-en
DE EBLLICBS IVICB IIle.
Oversat km engelsk ekter Baxters i 1649 udgjvne »Um
samt-' everlsstjng rest« of C. Plage. Med Porfatterens Por
træt. Pris indbunden i l-æde1·bind, komponetset Ik Poul stet
sen-en 32 00.
. en ak de gede, gamle, ved Aarhundreders Ilævd
kronede Begier-, Som troende Mennesker i hnlvtredie Hundked
gar bar Søgt og kundet rng Velsignelse i. Det er en Bog, der
ligesom Luther-S skrifterH Scrivers ijplesth og Bnnysns Pil
grimsvnndringn aldrixz taher Sit Vawrd men bøk findes pas
hvek Kristens Boghylde (Kirkeblsdet).
Dsnjsh Luth. Publ. sont-,
man-, Nebr
PRU HBMPVLS Zool-Bock
In jkonomjsk Eusholdnings Boge— og syltobog.
289 Sidek. Trykt pag godt Pnir med store, klare Typer.
Ak Porfatterens Pururd hidsasttes følgende:
, Natu- jeg hat- samlet denne Ilaandbog for Ausnutde er
det jkke kordi, det er noget n)"t, der her kremkomtner; men 1
de ikke kais Aar, jeg bar beskæktjget mig med den hnslige
Gewins, bar jeg samlet og opskrevet lide nyttigt, spat-som
meljgt og godt, jeg hat- pkøvet og »Unser-«
Bogen vil kindes nyttig i enhver Husholdnjng —- større
ellek mindre —- hvor der ses hen paa Økonomi og god Orden
Vot- Speciel Pris 75 cents.
Dsnlsh Luth. Publ. sonst-,
Blatt-, Nebr
VORT AAREUNDREDBS UISTORM
1816—1890.
« Alex. Thore-e
Bn et Bietorjens meet begivenhedsrjge Petiodek belyst
pse en udkørlig og kot- enllver nnslmelig Meede et en It Den
nun-k- tnest fremrngende HistoriketQ
l«æsning ak denne Bog vil eætte en i Stend til langt bedre
et knnne korstne og følge Udviklingen i vor egen bewe
gede Tid.
Bogen ep- pee 791 sidek og bet- vmret nieset dyr. Køb es
et sitt-te Pskti her jmidlertid set os i Stand til et tilbyde den
i net og solid lndbinding til den yderst beskedne Pkis et 82.00·
UNDER- IXIJSET CLYKSBVKG
1863—1913.
spredte Træk ek Tdens Historie Seinem 50 Aet- i Den
nutlk ved Ost-l B. simonsen.
335 sider med menge Port-wettet- ek kkemkegende denslke
Mænd I snt Komponeket Prngtbind Bgner sig yppekligt
eotn Gase-bog
Pri- ABC
THISBITBRBN BLlAS
As
Dr. kr. Wilhelm Traun-Julien
Sn nk de bedste og bedste og mest bekendte bibelske Op
byskelsesbjsey der toreligsek i det denske spros
En etok Bog pag 640 Sich-, trykt med store og klare goti
ske ’l’ypek, som syst-, at den egner Sig kortklnlig for ældre Falk
Indbvnden i redlmmt Shiktingebind med Gnldtryk
Islt stønse Partikøb hak- sat os i stand til et sælge den nd
mætltede Bog for den korholdsvis lave Pris ek sl.20.
LIVZTS LY8.
Kristi og hnns Apostles lliv og Gerningek fremstillet es
VI Ist-es stiller og andre kremregende gejatlige.
Med tnlrjge lllnstrntionek, hvoriblnndt Thorveldsens Kri
Itns es slle de 12 Apostle i helsides Billeder, samt flere Per
velitoxnüed
315 sidet i Kunkel-met smnkt indbnndet.
speniel Pri- Buso
Dsnlsh Luther-In kahl. Konse,
Bleir, Nebtuk-·
C. AsschentslcktEISUZOM
MKIEISTOMZ FOR BEFORE-DIE
Bist illustkeket I.—1l. Bind. stort Pol-mat. Pri
jadb. i smukt og solidt kalskbind 06.50.
som en Kjtkohistokie sætslig for Meuighedev er den os
aot, tot-di den user st viso Gnds Pørelse mod den eakelte
; sites-c kanns-n Mod- os Modgsng og help den dybc, Ist-delik
j staunend-sag dot- et i Midnight-dont 0plov01sck.
(A· B. i Nstionsltidevdc).
Det, Iom given- Bogev tin not-e Interesse, ot- ds oval-or
dentlig msvgo Bill-nich isæt kommt-M Dom prydet den«
Do Iivok Votket on Botyduins, bvorvcd Ast over-Ist Ill
uidks kikkchistokisko Premitillinkek ps- Diosk.
( Dsmbros) .
III-bl- LIQL Publ. TM
Blüt-, schr.