Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 21, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    esssssssssssssssIIIIsssssslssssslssssssssIIIIIIIIII
Muskeer
·.«· IOM -««l««-1:·L«L--·«-« I0,«-I«« ««0--«-»-««« scdb ".«I -·I KOLTOJOITOZOYCL'-fsl4’.0 «
M ·"" "" " f W Um Nkvt Lnsdag den 21 JUU W-) « 24« AMI«
« Eucapatjkigeus gang.
De allirkkde Tentam-r tmnqek attcr
smn pnn Stirn-steck
Aue andre Ztcdcr stack-:- Alkigeu
nat-kniest at usrtr cn statin
Pan Siedet
Te alljurcms Tcutxnscr Humor
Ittcr Ercm : Osten, tjlsnncladksudc
fom en ujmndfexig Lamm-. For san
Dass Wen skm dct jo nd, sont
Aussense- cndcslm Mode Tat sag i
Iotfvarssnllmg og stand-et do Ermu
qukondc tyfksøstrigske Dust-c Mcn
Jus-ferne er attrr im- atmns zum
Idesensivem men paa Tilbagemarch.
Jordan der end fordoldcr W, jaa
Tot-staat »m- tuitc Orts-gren- at um
Russernc til at spjlle den-I »Gamc«.
Iäcre Manku for imr Inst-mu- »or
jsgt at naa from 211 den polskc Ho
I pedsmd, mon del csr tnisslukkcch.
sen for Zidisn mir-i- dcn vasrrc
end nogcn Zinde set-. Tot oil time
Ijgvig wie im om Ena Tage, om de
demn- Mmm skal naa derch Maul.
' sonst-eh
— Der hat oqfaa vckrcst tasmpet og
Istmpet haardt andre Steder, haa
be i Frantrig, paa den italienis
sstriqske Gkænke og pas (Hallipoli—
Only-en, men alle andre Flog stil
Ies i Skygch af, lwod der fokes
Haar paa Øsrirontm Andre Ste
dek kæmoes der nasrmeft uaa Ste
det uden ftsm Sejwinviuger eller
tereajuvmdiugcr for nog n as 31
denn-. Ovetfigt over Krisan Gang
Ienuem qun islger.
T o r s d a q. —- ergmuwikoven
i zraickrig, Cum-n chfc For demu
Oxkov og ist Otktkaadcs Kot-O for Ar
er -kuepladfcn for den Uold
somite Zusamt-rian ksk sur Ti
den findet Sted von noget as
Rigsfelternm sinnt en fotsintet
Rom-on im Konstamimjvol sinkt-,
et de Allicrcde i Maudags Mord-e
et determinetet Anng Hm Land
« pg Si vaa Tykkcsrmsk Etillinqcsr
M Gallipoli Halt-pen, Lwilfet Nov
tikbageslaaet med start Tab. s-—
Bau den sftre Stagmarh Syd for
Lublin, bvor Teutonerne Wer at
ttasnge from inwd War-schmi. bar
der onst-ist haard Kaum under invit
sen Rusfcrne Wen at do i Wen,
der mdtc den Il. Juli, bar taget
22,761 fojccrer og Wenige til
Imme- — Dei russisle Krigskontor
meldet- oqfcm om Erobking as LI
degmve over en Straskning as 114
Nil paa Pissaflodens Mike Bred
iPolem kwilken Straskning Tusker
Ie tog den 13 Juli, men Russers
ne generobkede under et starpt Mod
I- sx kcsnsp -- tout-käu- klspthucs
m im Nord imod War-schau, for
Lang Besiddclfe de bar kckumm fichu
Krigcns Begyndelse. Beiættelscn as
Brannle 50 Mil im den polste
Dovedstad, der berettes officielt fra
Berlin, csk det fststc oigtiac Emdt
i der nuis Fremd-d ——s-—. Fm Malta
uv Ved Østkkspklh Syd for szanysz,
taacr Fjvndcrno Lag flere Strom-,
ig kostet-ne meidet out Held alle
Beque. Oftrigerne og Rat-ferne
ilaas vao Dniejterfloden i Gallriem
oq Ostkigerne er isl. Melding fka
Bien de heldige. -— Fra Gallipolis
help-en meldcr General Jan Ha
miltom at de Alljcrede hat er
obret to stasrkt bosæstedc tyrkiike
Ivkspatsftillingcsr for Tardanelleks
Ie.
Det tykkiste Kriqökomor meldet,
tt de Ullhtede er slaact tilbage
steh statt Tab og drevet tilbagc til
W Witze Stillinq· --—-Paa
III-I W Mist-out fyncs de mod
IIM Leise It vente paa guuftigcre
Lejligbedz i Impulse-Wurst er den
haarde M feist-L
Lade-w —- tyskekne i Nord
is ARIEL-Mute i Syd paa den
fme Krigsfront i Ausland oq Ga
seiut W en W Offensiv
its-ob Butsu-ne —- poa Medu
Uh hvor Rauska es Dy
fsskue i Urvonnetne hat W
si- sinkst :«" Dom-mi- er der un
Urban-Hing stille. —- Olndtc Ste
der i Fraitkrig har Aekoplanek ka·
Inst et start Anml Bollwer, rettet
mod Lplag of tysk dlrigszsmateriel
Der udbkpd Jld pcm to Steder
sont Fslae as dem- Togt, og en
Bari paa Orsesdlnnalcn blcsv
sprasngt. —— J Knrlnnd ved Liter
ssen og paa flcrc Punkt-It sodan
Essen imod Wut-schau er Tyfkerne
anqribrndih km ist. Berlin tlrnmcr
de chrjgt alle ankn — Wien
melden at lang-J Tnioftcrflodm, der
as do tolfisstriafkc Tropper er over
ssredet fleke Stcdcm er rusfiske
Modangrcb falsdet uheldigt nd.
Ientoncrnc sknl have flormet og ta
qcst flcre Punkte-r fra Rnszscrnch ta
get 12 Offjcerer og 100 Wenige
»ti! Fonge og erobret 3 Mafkinges
unsrer
andag. ——— Paris meldet, at
to msic Augrcb i Amonncrnc er til
lnmsaslaact Bibel-c moldcci, at de Ins-d
Artillckild lmr forsmkret to tysie
For-sog paa at netnsrobrc Labcgrave
ved Bande Sapt i Vogcscrne, sont
de nnth ansiede, m Forfmkrelse cis
et Angreb l Porwtszkoven i Lo«
tin-ingen. — J Øst fokegaar den
san-refu- Kanm Tyslckctcs Vom-gel
ie, mein-r militasrc Jaattagech cr
must intod Riga vod Links-on —
sdasrcsm Tom Von Hindcuvcm nusnch
at san-, trænger iiq fodpkm im Ost-Z
preusfen, og Aus-ferne tkastkcr sig
tflbngc til en Linie langs Nat-ew
Flodm J szasnyf,z-Egnen paanaa
this-ferne at de hat nogct mcke end
THE-Or Stand -— Man for i EstrH
gerne-»- osg Tollwut-d Vovaszzelscr «
oder Oele Linien ct muliqt Juki-g
pan at omgaa anfcrnc -« Im
skanmcn mollecn Italiencknc og
Litrlgcrne rapportcrrö om vanskes
lig Kaum i lepmmnenc on ingcn
vix-fiskalis; Fromgang lsaa noqcn af
Exdcrnlx
M Midas-«- Ruissekue un Tosk
Lftrjgeme kctwpcr Lmarduakfct ice
rc Its-der i Polen, lldfaldet as Zwil
ket Zlag rimeligoid vix suille en
rigtjg Rolle i Frei-nichts stam·
pagmn Den oigtigstc Kamp fort-gam
fmolk-m Weichfrl og Aug-Moderne.
Tysksßstkigcskne kircnpcr for at via
dc Kommt over UttbliwCJolm
Jcmbancm sont ck af sxor Be
tydning for deres Fremstsd inwd
Barschen Teutoncme bruger en
Mængde Menmsfkck for at naa det
te Maul, men Nin-zieme vyder
Imarwfakket Modsmnd og tilfsjer
Fjenden stote Tab. —- Zra Nord
leder Zittmcakftal Von Qindenbcrg
et termincrct Felttog imod Wac
schau. Te offictellc Meldingcsr fta
Petri-grad visek for saa vidt inng
Forsagtscd — Operationckne i
Ist overikwger dem paa den nostra
From. De officicllc fransie Moll-in
ger tyder paa forholdsvis Ztilhed.
Der bar fundet zufantckrisamue of
mindre Betydninq Steh og de al
mindclige Artilleriduclleh intet me
re
I i r i« di1,1. - Stursurit Niko
laL den rudsifsp Qsisriilnsfiiiisndin
hat-, om mim lau ftoch pim missi
ciislle Meldiimisr. bragt en Masse
Tropvcc i Markt-n for iit modi
Tentonmuy der lmr irnllet Miit-—
scrnes Linie flcre Ziehen Jngen
»Mit-ke- Mlsldiuqcr um Frccimang fm
wogen as Eidam-. —— J Polen al
»ene steil jlercs Millioner Soldaten
»ifl. million-e Autoritctcr kampi-, on
»der-sont Russerne ikkc kcm holde
jZ imd imod dcs srcmsiormisnde Ten
toner, san de blivc tvungen til holt
at trælle fig tllbage fm Pole-u. —
Det er fremde-les fordeldsvis stille
pack den velite From. —- En anden
italirnit Kmdfety Guileppc Gavi
baldl er barst i Sænk l Abt-inter
havet as en sstrqut Undervandgbaad
Ti; fleste as Besætnlngen blcv red
det. —- Den fvæteste Kann- under
lle Krisen findet Sieb langd bete
den russilke Fronf, der strasser sig
over omlrent et Tulinbe Mil, fta
Alters-en til Vesiarabiem —Teu
touernes Felttog ledes as de to II
ktmte wike Generalu- -V«on Hin
Oeubuyq oq Von Mackenlem oq de
cHscsccmxc zum cmcu at trasnge den
kussiskeszorfoarislinie tjlvagc cllcr
Jgsaa at timde Neun-Im den.
s Lag til Morgen. —
Tyjkizcstrigcrnes tjxfyucladende
nimodftaaeligc March mdtas
ger By cftcr By i ruosiff Po
len oxz aner Stock paa den 1000
Mit Lange From. L- To Ztøttcs
punkter hat Oe alljercde Icutoner
STI. Melding fta Berlin og Wien
indtaget, neinng Garn-keusch en
Zyasstning paa :Icatewfloden, TUMU
Nord-it for War-schau, og Nadonh
57 Mit Syd for des-me By og 30
Mjl fta Zum-gered, en auch stasrk
IFceftning i Omegnen af den polffc
jHovedjtad —- Hoor nasr den tyscs
Iøftrigske Avmugakde er trasngt ind
imod Wakschau antvdes i en offi
cicl Melding im det sag-Wiesen«ng
kontor, yvor dct Weg-, at Kaum-cr
ne von Fasstningcn Rowa Georgises
verk, 19 Mit Rordveft for War
chmt, var vombarderct Hovedet paa
den ankommende Krumme-. Langs
hisle Linien fra Øftetføcn tii Lokal
paa den andeu Sidc as Virgflodcn
i waljciem rokker ToskØftrigerne
stem, og skønt Russerne bydcrstærk
Modfmnd, trwkker de fig tjlbage
alle Vegne
Jorholdene i Mexico.
Der er nærmest Anat-ki, fom nec
sker del-. Man blioer trast as at med
dcle deronn ttpi der er jagen Endl
paa Opstand og Vorgercrlg, og der
øjues lnqen Udscgt til Enden eller
til ordmsdc, roltge Foriwld. lluder
ZU. ds. meldeis im Bis-hec, Ach-,
at Entwuan Treppen sum lmr
mdtagcc Auen, fandt lst Il. Z.
Rlasp sum de kcv l Ztnllrr us
tmadtc paa faa Zkridt jra Grasa
«·eu, H Da km Washington nsclchs
samme Tag: »Brmadegeucral De
Vul, ancralsManagcc for ameri
tatifk Nade sie-ki» com i Tag til
lmzxc fra Texastrkrnlrn cucd den
lludertctnnkh at alle zorsøq paa at
Iindrc Huugcrkuøden sag andcn L
dkslsc blandt de ifkck.1«1npcude i
Mexico var ålacjlschsc under mrri
oasrcnde Zorl)old. Tor uma gribcis
ind im flieget-Iwan Side, for Nøde
Not-I Foronlngeu tun udkettc no
get.
Tytkifk Flut-de Dringt
llndcr Lo. ds. meldes sra London,
at russiskcs Torwdojogcrc lmr ode
lagt 59 tyrkiskc Sejlfkibe, der var
ladet mkd Urtgcsmatcrirl til den
tykkifke Arme i Flaufajicn
steifer-n tqlkt state Ord.
London, ZU. Juli. —- «U)e Mor
niug Post«s Korrespondent i Betro
grad ihm-, at steifer Wilhelm har
sendt sin szlcty den qmsske Dran
nlng folgende Telegkanu
, »Im bar lamslaaet Ruf-ferne for
åiindst 6 Maancder og er nu paa
Nippet til al ledere et Kup paa
den veflre From, fom vil faa hele
Europa til at skælve.«
Nmnater im Vortland Port
lansd, Ore» lö. Juli. Willamette
Jron and Ztcel Worts ligger i
llndcrimndlingcr tin-d britiskcs oq
kitöfiike Rmekinqsachsnter om We
rance of Gram-stei- til de britiskc ou
rusfiikc Hast-e
En fmnik Tak. New York, M.
Juli. Mod Tanwcsren »Nocbambcau«
csk dcr kommet im Frankriq eckSmns
Hing Malerier og Tmninger af nogs
le af Frankrigs bersmtcfte Kunst
uem Samlingen er en Gave til
United States for franik bildende
Mtnftncres og Forfatteres Forbunsd
i Anerkendvliv ai, iwad Amerika har
giokt ior Frankrig siden Krisen be
uvndtc.
Samlingen er betvoet Mrs. Jobn
Gardner Coolidqe im Bestan, bvis
Mund er Specialctgent ved den ame
rikanske Legation i Paris. Wir-.
Geolisdge vil oderrækse Gaven til
Mägddwartementet
Yort Lget Fand
Sude-»Hm Philadelpbjm lu. Juli.
ch Todsfald sum Folge as Hoden
er indtrusfet her En Wand blev
find-J in paa Grund as ON "1 Ig be
kuk Evlmnord.
«
Maxvlk i Its-Ort EJr LI. Lochr
Unio» l!. FULL Eoorszi U mucrj i
Mahom et as d- ftorsw i Studen,
vil fm 15 :s«ln.1nt wier nnd Bl
lsrnlmnqsn og oil i Ztkdxt from«
Wie nmxtt Mwitc
.
Ton Carlige Bitt-riet Elewland,
lö. Juli. Cldefsingeniør Hat-old B.
Andcrfon ved Wintou Lskotor Car
Eos-many blev drasbt her i Osaar i
et Eunnncnstød mcllem Esaus Auto
mobil og on Zporvogw
Industrien blomjtrcr. Pind
zburglx Pa., l-1. Juli. United Sta
tes Ztccl Corporation oplyser, at
hum meste af Korporationens til
girngelige Aulæg er i praktisk talt
fuld Drift.
Hun ofrode sit Liv. New York,
16. Juli. -Zi)geplejersle, ZøftckMas
ri) Bauche-T er afrejit til List-ra
lolonicn ved Molokai paa Hawaii,
lwok liun oil tilbringe Reiten af sit
Lin med at pleje de spedalske.
.
Etok Brand i Alaska Valdez,
Alaska, lu. Juli· En zischt-and hat
i Gaar lagt Baldez’,isorretiiiiigsi
ji«-g i Affe-. Studen« anflaas til»
Vgl-um« FMmltropper fra Ft.
Bis-nun dcltog i Eli-knisigsarbejdet.
Elektrikcrot iiijel Taiwillc, Jll»
15. Juli. En Zporoejsiunltionæn
Ilion Llnlkimh kom i Bcrøriug medi
en høispændt Lcdnmg nicdeiiszs lianj
var beflasftigct incd at male en viel-;
trifl Its-we Hain draslstcis paa Sie-!
det. i
« i
Vom-n or ittiliiræklelig. New
leokL lis. Juli Latiums-um Etccl
Samt-any medchn at Zelsiabet
Iiar folgt O;(),000 Tons Staalsstini
tusr til den russiske Regering til
working i September. Stinnernc
fkal hovcdiaaelig benuttes til Til
lasgsisipor til den iilsiriile Bank-.
.
Bil lijiklpc de Allierede. Bar
darbot-, Me., 13. Juli. Alle de
"windeliqe Medlcmmcr af den her
Værcnde Sominerkoloni. kyvoriblandt
Mrs. John Jakob Aftcm bar be
iluttxst im til at su Stiorter og la
ve Forbindinaiager til de Allieres
des Salbe-tot Der ilal ins mindit
en Time ugentlig. s
I i
Hagl ask Stadt-. Sturm Lake-J
Jn» 19. Juli. Et foriwrdeligtHagls
veir lediaget as en ftærk Bind, sdes
laqde Mais da chre til en Vikt
di of omkring 8100,000 her i Om
egnen i Art-ask Avlingen blev
bogftaveliq talt slaaet net-, og mai
mange Marter er alt fuldstændig
Gelt-at
zsksjtksxsrfsksrstck er tch i Onqu
ncsn as Jamesztonnh N. Dak» for
xdi fcm mange kølnssss af Agentm disk
fkal furjmte Arn-come i Europa.
En saadan Wem lmd pqa en Flut
Hein- i et Mk Zank-man hka der
bot Adveutiftcsr: men da chron
sit at lmny at Tun-ne fkuldc sondos
til do Alliercdecz Armen name-de
ban at fælqe dem.
De neutralcs Net. Washington,
D. E» H. Juli. De amerikanfke
Myndisgheder Wer at tilvejebrinae
ubindrct Udsprsel fra Tystland til
United States af videnskabeligc Jn
ftrumenter og Kemikalier til Brng
ved Universiteter og Colleges. En
Raskke faadanne Fersen-besser er for
Øieblikket opbragt af Dritter-te i
Wald til det britiske »Aber In
Council«.
Ton sindng Regn zur gjart Oct
tut-got uanskriigt for Rurmcrnc i
Lust-giko af Rock Rauch, Ja» at
faa »Hm-: tim. Tor er en Masting
Tituoxc og Klauen :Us’ajsc)1, sont imr
staaet tildamy er kommen sig socrsrt
i den iidste Tjd, faa der Tor ud til,
at Aulingen viiver meget ged. Tor
blivcr en Llccrngde Hin-de og Hav
re.
.
Taqer frlv Ferke. New Vcdsord,
;l.12a-3i., H. Juli. Alle New Bed
sord—:- Textiljabrikkcr vil efter al
Znndfimligtmd Dirrc lukketbele ji«
stc llge af August Arbcjderne hau
de andragct om at faa en Ugessoms
itusrseric, og da dette blev wisse-act
;bef1uttede de at jage fig Fcrie few
og nedlwggc Llrvejcht forfte Ugc i
August Beslutningrn er bindende
fur Wsspw Procent af Vom Bed
surdsz I;t),()00 Tortikarbcjdcrc.
« -. I . .
En belqifk«(sjk;1ie. Toledo, L» U.
Juni. Im den amerikanskc MinistcrH
i Vclqiem Brand Wyitloclc er dch
komme-: ist Brot-, sum meddclcr. at
den dclgifkc Kunstmolcr og Kunst
skønncr. Charles Leon Cardon, bar
strenket United States et af Von
Bock-I Vasrker i Taknemmelighed
soc-, Ovad Amerikandrnc hat gfort
for Bcslgierno under strichL leks
dct fkal eftrr Give-kons- udtrykkelige
Luske ophasngeg i Kuuftmusasct i
Zoledo, O» Whitlocks Tødcbtr
Thaw paa Frifod. New York-,
Isi. Juli. Deicfteretsdommer Hen
drirk bar i Tag opketholdt Juw
kcsndolfem sum erklærcdc Hart-n K
Umw ikkc findssm. Thaw blev
ssjcsblikkcliq sat san Fri Nod som
nicntalt normal mod MAde Dol
larszs Akkorden
Tlnnvii Kanns for Frjlneden isr
duq ikfe cndt, da Ztnnsns Adnokas
ter bar nnsddclt, at Staren vilde ap
pellere,, hvis Højesteretsdotnmerens
Wudtslsc gis den imod.
O
Antoncobilnlnkkc Albckt Lea
Mjnn., »i. Juli. Mir-T Sinn-e
Ehnrson blev drwbt oq site andre
Jluorljg Wer-steh da on Anmwa
Nov naukørt of et Passagertog paa
ästimnsapnliss å St. Louis Bauen
nask Wust-m Antotnobilcn med de
fein rllccnnejker kom fra Richland.
De, sont kam sra det med Livet,
tncn blev Eva-sich var Mk. og Mrs.
Evrneliniö Kenn, Mrs. Ida Hausen
on Mr-;«s. Andrew Cljrisnansen Der
er licht Hand ons, at Mrs. Kann-J
Liv kan reddcs. Maffinm blev knnst
Ulykkcn imsndte Onsdag Eiter-mid
dag.
lllykkcr i Krndtværkerne. Wash
ington, D. C., H. Juli J Dn
Pont Pulvdcr Campame Anlckg
Nr. Z ned Cur-tm's Point, N. J.,
oindtmf der i Gaar en Eksplosion,
vsont kostedc en af Arbejdeme Livet,
tncdcns tre fauredes.
Det figes, at Eksplofionen hids
rsrte fra et Komploi nmd Barthen
nsdførflm til Europa. Der bar i
sden sidfte Tid indtruffet ufædvanlig
Inange Eköplosioncsr i Krndb og
Anmutnitionösabrikkerna Eksplosios
nen i Gaar var den feinte i Reck
ten i Fabrikkcn i den fidstc Ugo.
Hogl gør Entde. Forcst River,
:lc. D» m. Juli. Et Haglvejr hat
qjort stok Skado Der i Ommmn
llvejrct begyndtc sei-d cllcr Inn Mit
Norwcst for Forest Niver oq gik i
sndøftlia Nkstuinq i en Vredch as
fra fjw til sent Mil, og her er kom
met Underretninq om, at der Dold
trss Skade otte Mil Sydøft for For-s
est Niver. Pan mangc Marter øde
last-des hole Mrødcsm oq Haalenc
var san ftorc og Bindi-n saa sta-rk,
at Vindusruder knustes.
Vlandt dem, som led Tab her i
Omegnen, er Thomas Sonnle
Claude Wislfom John Womit, El
lig Ross, E. C. Olfem Harry Wil
son, T. Nerby, Harry Hellengrem
Peder Lee og Akt-l McLean. Uveis
ret her var lokalt.
Horden rundt
»Wqu »Hm-Isrer i Rom-n. Nons
II. Juni. Isl. un Rapuurt Era Va
tikamst dclmgcr der jxfc mindre end
-;»,»W italiener Geistlng i sirigcxk
L
siolcracn drcdur jig. Brescia, sta
ljrth Ist. Juli· Lstrigske Krigisfangcr
furtwller. at Kolcmen wiss-der sig
blandt do estrigskc Troppcr. nann
ljg i Galizien, og at den krasver
mawc Lin-.
I
zum Ucpm helbrcdchk Manila,
15. Juli. 23 Lopmpationtcr i Cu
lican or udftrovcst sum holt-redet ef
tor at unsre blemst bebandlct med
Chaulmoogtil-Stich der er den phil
Iipinske Lasge Mcsrcados Opfindelfc.
s
Oftrigsk Zubcnarinc kann-L Wien,
15. Juni- En østrigsk Undcvoandgss
baad Mo Mandag Nat kapret af
italienike strigsfkibe ritt-r et Forsøgf
paa at torpcdcsre et italicnsk Krigöi
skib i Adriaterhavet. Tot-peder blev
opfauget i strigksskibets Torpedonet·
skort efter gis llndcwandsvaaden j
e« Izu-we og Mandstabet kapitule
rede.
Det britiske Tab af Officerer.
London, 19. Juli. JjL offcutligs
givrte Tabslifter knistede den britifke
Arme i de to Uger, fom endte den
5. Juli 776 Officcrer, nunng 254
Entdan -189 saaredc og 33 sauste-de
Ziden skrigcns Bcgyndelfe er 3,865
britiike Officcrer blevct dræbt,
7,662 saaret og 1,115 favues, i dex
Oele 12,642.
.
stkjgon endt i Oktober. London,
li. Juli. Jfl »Timcs« udtalte Kei
scr Wilhelm til noglc Vanfmænd,
sum havde Forctmsdc for Dom for
at fremholde Stillingens Bausto
lighcd i financiel Muse-etwa at Kri
gen vilde slnttc i Oktober·
Mal-et skrisvcr, at Bankicrne sittl
dc have udtalt, at Tyskland vildc
gaa fallit, hvisz Krigcn sknlde furt
laws.
.
Frcdsbeftmsbclsor i T1)skland.
London, 17. Juli. Dcst heddksr i et
Privatielegrmm der er gaaot gen
nem Heenderne paa Ccnsorcn i Ber
lin, at Ophjidfclfcn vokscsr hurtig
blandt dist tyer Folk paa Grund af,
at Sorialisterne i Pamfletter sor
langcr, at Krisen skal afsluttests med
dct finste, fordi Priserne Pan alle
Madvarer er steget· Krigsloven oil
blive crklasrcst over hole Tyfkland
for at kunne undortrykke Dcmonftra
tionetn
.
mnjtizicns wirkende Nndartcir
London, M. Juli Til Tickontercs Jlo
umfier im Potroximw
»Der Rade mer winket-, at do
lsiascirtcn sum Tyskernc un aimen
der pan den rnsssifkc From, er tast
tere, dødoligerc oa hurtiqerc Dicken
dc end di-, Tyfkerne hidtil ijar bes
ict)ttet. Tor moldcs om talrige Tod-J
iald paa Grund as Gas· Respira
torcrne er i dist storo ou hole vwrdi
løfe.«
.
No forbisk Osffcnsiu Rom. 1:3.
Juli. Fra Nifb i Serbien telegrafei
res, at der er ankommct store Maan
der Anmmnition til Zisrliicn Din
set-bika :katiom1lforiamliim hat be
»flu-ttet at optagc et Krigslaan paa
lss.s")0,000,(·)00 til Kriqens Fortsastthls
se.
Talriae Eoldater fom liasvdc Per
missiom er blwet tislbagekabdt, oa
detvarHensigtensnart at begynde en
Offcnsivbevægelfc tpaa Donau-Sa
ve Affnittet.
Den montenegrinfke Arme vilde
samtnen med en ferbifk rykke ind i
Herzegowina.
.
Et fransk Svaxn J Anledning ai
Mkskanilerens Ytringer om Frank
riq i sham sidste state Tale striver ei
fransk Mad
sp—
«:Ik’ej, ni oil stet itte um«-, hoad
donue Wig tofusr ost» Bi gidr ikke
Tiiegnskavct op for uftcr singt-it Bi
er lieitemt Paa at iøre Lampen til
Ränder med den samnic Sind-Tiro,
med den samme Villie til at flaa
Monden iuso for bestand-M, og ui he
gmsder ika enduu Uore dødc: Vi
Zimmer dem. Vi lieh-Ver itke at stri
ch tuijt for dct cllcr komme i Affekt
isllor Klage. Vi or ikke lasngcre Ga
dcoptøieruos Frankrig, vi eerages
liess Frmilrig.«
Ziffer paa Zeiten. Paris-, lö.
Juli. »Vi bar Villic til at Uinde
og Bis-lieben om at vindc! Vi Oar
iligcsaa stiegen Tiilid til Vor ug out-e
FAsllicredcss Styrke sum til Vor Ret«,
irdmltc Prasfidcn Poincarc i Guar
Disisso Erklasringor kom i en Tale,
som han «holdt, da Støvet af Mar
seillaisens Komponist, Kaptaanlaus
ide Joseuh Rouget, blev anbragt i
Jnvalidhotellet.
»Der cr ingen Soldat, ingansors
ger og ingen Kvinde i Fraun-ig
fom ikkc klarlig forstaar, at Raccns
Oele Fremtid ikte bare vor Ære,
nie-n liolo den freiutidige Eksifteiis,
er aflnrimig af denno ulmnliørlige
Firiu,« udtaltc Prwsidcnten wider-e
Undewandskkigenås Ofre i Juni
Borlin, Radiotclcgram over Zayoils
le, N. Y» 15. Juli. Det oversøifke
Nyhedsbureau meddeler:
»F Lobet af Juni Maanod blcv
29 britiske, tre fractske, l belgifk og
9 russifke Handelsskibc fcndt til
Bunds- af wske 1111dcrva11dsbaade.
Tabet for Englands og dcts Allies
rede udgjorde i Tonnagc, deri ind
bcfattet Fiskcfartøjcr, som for-Skyr
ftedcslcn var um«-rede Patruillcbaas
de, 125,000 Tons-.
Tabet af Mennseskelisv var lidet.
da Undewandsbaadenc tog alle For
boldsrmler oa gav Aduarsel i god
Tid, lmis der ikke blcv furføstt Mod
st«1nd.«
.
Oxnsrssvømmclse i Kinn. Hang
fonq, lis. Juli. th de fenestc Rap
porter. sum or indløbct vertil, an
staasz Tallet spaa de outkomnc oed
Ovorsnømmelserms i Provinferne
Kwantttttg, Kwungsi og Manng til
Here Gange ti Tusinich Ødelwggeb
sen i de oversvømmcde Distriktor
tctmncs sum froqtcslizp
J Cum-on bleu Nedningsarbejdet
hennnet as et brandhcrgvt Areal
pag en Mil. Bin-n laa i Gaar Nat
i Mosis-, da Vandet hade oversvøms
met Elektricitcstsvwrkot.
Ankomne Misfiunawr sauer As
ffsmnce til Nedninqsarbejdet has den
amerikauske Kanonsbaad Callao. Den
jidfte Newport fra Canton, inden
Komnnnrikationerne med denne By
bit-v afbrudt, fande, at det kristne
Hospital vor i Furt-.
,,Kønigs3berg« ødcslxmt London
l:’-. Juli. Admiralitctct knudgør, at
den toka Firydfcsr ,,K«ønjgs:sberg«
der i Flor Efteraar lau vod Kysten
af tnfk Øftafrikn for at undgaa den
cnsgclsse Flaade i Nufijifloden, er
blmsct odelagt af engelfke Mani
turim De canelskc Tab var fire dræbs
te og 6 isaarede
«Kønigsberg« var en Krydfer paa
THIS Tons og ajorsde en Furt af
23 Knob. Admiralitetets Veretnina
loder:
» ,,Ksnigsberg«s anasgtige Beligs
gcnlnsd blev bestemt of Luftskibe og
faa fnart Monitorerne var færdige,
begnndte Forbercsdelferne.
Om Morgencn den 4. Juli gis
Monitorerne ind i Floden og be
gundte et Bombardement, form-KI
nigcsbcm« befvmodc chblikkelig. En
Salve fendtez mod Ktydieren og
den tog Fyr mellem Mastetne. For
at fuldende Ødelæggelfen af »K
nigsberg" beovdvede Overstbefalmde
et endet Linng fden 11. Juki og
et Teloqram er nu movtaget, der
ber-ener, at Stil-et er NWT «
Vesg«««« . , .