Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 14, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
We liter Færdsklsaare — nu
er din Time kommen.
Som Raodhuspladfen skal fes i
blwndende Solsnt, der hager Fad
gckngeres og Tronoirsgafegæsters
opløfte Hjetnekasfen inalcdes stut
de Nimegade fes i« Tädem da Tus
mstket salder over zrue Kikke og
al Sogfskerszwrdsel er endi, og
kun ..«DInen-3« findt-ge Gang gen
ztesnk Gaden gav lidt Etin ug Ast
Undetfe i Ztilijedcn : dct when
hævnfte Quartier Kann. Nam: Jus-;
mørcet sankede ijg ovka Moden, da
fctte en Vondting gcnnem den en i?
næften hsjtjdsfyldt Itemning
Tominerende hele den festeste
Diel of Gaden liggerC .F. Hansens
dejltge masfive Kiste med fine dari
fke Esjlcr nd imod den aavnePlads;
lige san ftilfuld og ksn trcrder den
200 Aar gamle Bispcgaard from
a den anden Side og lidt eftciz
et Petri Kitte, kwok iaa manch
kendte Fortidige Stormasnd huilen
Ehr Goldmlssr. Kriswsfcr Gabel,
Påesfen og tillige Sondie Atnalie
Mord og Charlotte Torotljcs Nicht
o. f. fr. Osg videkc nor Moden fig
med jtore patricicrltgncndc Lejlig
hedek i de Tolidk Bngnmgck ou for
bi Hippodtomen ellek rette-re Falte
teatret, der jo er insmllcrei i den
gamle Heftcsmld Dg smku er oi
ved Gadens Ud1øb i Rskrevoldgadc
vcd de: Sted, hvortil Christian den
Z. Jade flyrtet Nitkepory Ewig Re
ftet nmu Jandt ved Voldcncsks Eli-if
ning i 1874. Oa her er dellen jo
nu pdelagt til Zuldkontmmbcd eftcr
at Vonlcvarden er slsffcst og den nvc
D Jenchanelinic under lldgravning.
Ødelmmelsesoasrket er bemied
komplet. — —
Jeg Iommer tu at tasnte paa
en rat danst Konc i New Port-, der
for en halo Eines Aar sidcn fortalte
mig, at bun, der Inn-de været hieni«
mefra i en Ines Aar. bestandia
dksmtc om Ratten om Hinsicht-set
ved Volk-km bvor en llriekramfors
ketning dem-Fang loa, og hvor hun
felv var fsdt. Mon hun vilde Lende
fin FodesBydel igm
Acsllktekmmfokrctningen og »Ho
nen" og Bolden er dorte. —- Dg
Nttrogadeizdyllen med dem.
Edward Spore
Den hauste Hiælpefsreuing
i Banns Mkes
J Bereiningen for Aas-et April
1914 til Max-Es 1915 fka den dan
ste Ofmxpefokening i Bueuos Stil-es«
heddek det, at det bar vcrket et spaer
Etat at komme igrnnisn1, vkkfentligft
ZHom Fslge as den skonomistr Krise,
Amemina bar befundet iig i grauem
bete ist-L og den deraf findende
state Arbeit-HERR Og Wanst-Ug
hedetne for Fokeningen or selvsslszei
lig Ecke blevct kingere ped, at den
hat vix-rot i Tikbagegang Zwad Med·
lemmet og Jndtasater angeor
Dek er nu tun 209 Medic-muten
oq Jndtasqtcrnis bar ndgjon godt
4000 Veso-H heki er tndbcfamt
8335 der er tilbagebotalt Hjaslpx
paa Udgiftssiden sindcs opfer
81229,5 til Underjttttelscss og Rei
sebjæM fordelt mellem 750 Ansp
qeke. Kost og Husly med 8428 og
Vegkavelseshiælv cned Is. Endvidcs
te hat Foreningen ydet Kautions
loan, skasfct fri Reife-: i Argentan
oq Nebst paa Reisen til Danmatk
i Blickst-O hvor frme Landsmænd
suskede at komme tilbage til Fcrdres
landet; endelig hat Dr. med. Pro
fessor B. Sommer gratis behandlct
; Mc Dunst-, og Foremngens Ar
- befdsanvisninsskontor hat medHcld
ellpedetet 1900 Anmodninger om
Urhede
Ilnder Lärksontbrdkn i Llarctc !
Lob but den dnnste CGOUIralkunle
W i d d i n a atra-listig sonmrinsjdm
mcd «!«(sft1)relfen.
For-erringen ejer en chsndom pcm
Tolle Nuncq i But-MS Muse-, der
er boqfsrtfok slfLUUO.
Som man nil sc, er det et start
Arbede den dcmskc Hjmlvefokening
udnsttet mellem Time og arbrjdslsfc
Lands-vermi, og forbnabcntlig vil
den nieste Iaktzbcristniim baske et
fttktkerc Præg as, at di- af vor-c
Wortsinn-nd der bar lmft Heldet
med stg i Amt-minn, oq disk er
Iom bekeudt iste- faa, smn imer rund
Wdet vil tcknkc pas de mindre
Wiss oq paa »den dankte Hjaslpcs
forstisz
i
Spore.
Blm .. . sum Blodt
Find dis, est-samt
Ce, W M M mod Bro
detl
Updstrtmmt »der bei samt- Inko
pa — iom im
M die, o Mk
I M de Man-le Wl ,
UsJHWM-W
Intst er glenct. Vi bar Mdnu de ir
rede Strenge
fpændte pag Oawen — de toner
med and osg med Klem:
Blodl . . . mere Blodl
Heka Satanl vi hufker de: længeS
Der er Kanwraabeh hour-under sta
dig oi sejrkigt gaar freml
Fmd dig, o Satan!
Vi Hutterne bmder og brwnderl
VII-neue slagtode laster- er Oldin
gen-s Fodl
Fmd dig« J Satan!
Vi Winde-me krænksr og slænderl
chkler og dræber alt lese-Ide, blum
strendek « VlodS . . . mere Blodl
Kot-few og Halvmaanens Præster til
Tappcrhed wage
hoc-r sinc- Troplmr til Lampen for
Tro og for Ret:
Blodl . . . meke Vlodl
Horte Satans de tjener dig beggel
Te tjcncr dig alle-! —- din Menigbed
tckllcs ej lett
Fryd dig, o Satan!
Tit Riae er herligt —- Det komme!
Komme med Jld og med Bande fra
Land og til Land!
Fmd hig, o Satan!
Tbi Fischen og ledcn er ommel
Vi, dine trofafuu bringet dig Oer
as Blod og af Brand!
Znnkt er du eneste Oerfker i Helved
—- paa Jokdenl
Hadkt og Modet mod Glæden og
chsden staat Vastnk
Vlodl . . . mere Blodl
Horte Satan! Alt godt i dets Vol-den
Kvaslcr vi blot! — faa er Helvedes
Seit ikkc fjærnl
Horte Jehoval
Vort Vierte er hast« og vi beder.
bedin- og tmalcr dia: Dpløft i Noa
dis din Nost!
INer Jcboval
Vi fiddor i Makket oq anredet
raadisfe Vorn kun, sotn venter . . .
som ventcsk paa Stjctnen i Østf
Venter. at Himmelens Lys skal i
Ojertcrne five
ventety at Jokden stal tvckttes af
Nottbedens Flod!
Mod! . . . met-e Blod!
Zorn en Dis-m i vott Sind stol deti
blive, «
dette Ord, dette Minde om Rcsdselent
Mod! . . . more Blodl
Gunnar Gunnaksson
Eftor »Hiemmet«, indfendt af
Past. N. P. Strenfen
!
W—
streitet
As Brot-fi, Lic. ital. H. Usfmg
i «Aakk). StistsM
Tenno Sommer bar væket fnld
as chjL Tot-den og Lyn og Jldcs
bmnd er der hart mn alle Vegnc.
Ton or det voldsontftc llvejr i Ra
tnrencs Ver-den bmrcknsct til en lille
Plcst og den Stadt-, det san anrette
forivindende i Zammenlignmg med
det Ikckdensoejr. som nn ck over os.:
Lasnge hat dct dtønet paa AfY
stand, og i dcst fidste Aar hat vi set
surrte Lynxthslag i der Zier-Ia Men
stsnt man tydelig nok hat kunnet
marke, at Verdens Luft endnu var
fuld as Wing, hat dog vel de
flefte nistet sig med, at det dtev
over, iom det er itet fisk. Og da —
pcm ern Gang med den stimme Haft»
hvokmed Binden og i et Oseblik
der-ice Himmel-en ——— ek vi inde un
der det frygteligste Beit, Banden
cndnu hat tendt. Dei drøner og
lyner baade i Ost vg i Best, og hvor
er den Met, der nn er i Sikkerhed,
og sont ikke Lynftraalerne san naa
pan et Øjebtic «
Jnm Ruder, at der alle Veqnc
umdu- en from-: Ztctitning, og
Werts-nu- bcrvck for, hvad der can
komme Jurist llndek, at Mc blot
troondc Krisme men alle de, der end
nu hat now-n Tko paa Gad, gribek
til at bedc for at finde Trost og
heute Hin-lo, hvot alle Menneskes
kund flivpcr op.
Mon kan vi da finde ind til Gud
paa Nsdcsns Dag, can vi stimte
Himmelen gennem de mskce Stock-,
kan vi him- dcn Hsjeftcs Rast gen
nem Uvejketscs Dulden-? Der er
mange, for Inn-m Gud fynes at blivc
non-sie bot-te i en fanden Ttasngsel
Der cr andre, fom —- sunsde man
skiftes til at siae — hat altfor let
ved at finde ham Jea mener dem,
der straks bar dct paa rede Haandt
IDette man ja vckte Gubs Villievg
saa et der Mc videre dekvcd at
aste, saq man vi stikke ob deri, og
faa san vi ogsaa wliat trtste os til
ot det bllver til Belliqnelle altsmw
men. «
Man det er Krisimdomf Rej vis
Ielig Me. Dette er Mk endet end
gammel beden» sksbues
tko pyntet med W M, en
W oq kold Restgvatkpm hu in
M hat mä den Wdt In at
IM
gewand- onus-unt
«
Merkqu Gad, fom fsrek det
over Bett-M at Menneskeblod uds
sfes i Strsmme as Mennesker, og
Nod og Jammer breder fig over
Zierde-II
Quem knnde fige fasledesP
Men bvad er den da? I
Zorn Naturensji Love bærer hele
Naturens Lin, og selo det vieldigite
llvejr bar jin Fortlaring i dem,
Malt-des er der ogsaa fka Slasgtens
Vegvndelfe uforanderlige Love for
Meuneskelivet En as dem er uds
ttykt fort as Apoftlen Paulus i det
Ord: »Ist-ad et Menneske faat, det
fkal han ogsaa høste« Mennefket
hat faaet Fribedens quddommeligez
Gove, derka bevor det oaa Menness
ffer fett-, hvad de vil faa. Menj
bar de saaet, soa kommer Høstenz
med Lovens llbtsdeligbed. Qg mon;
nogen, som tasnkek alvorligt ever-;
Tiden, hat Net til at undre sig over?
det, fom un ster?
»Den, som saaer Bind, hisfter
Storm«, Tiger Okdsproget. Hat ikke
alle de ftoke Verdensmagter anvendL
ubyre Midler. al Kløgt og Kraft»
vaa at berede Krig? Hvor knndcl
der Taa ventes en Fredens Host?
Den maatte komme en Dag, den
rwdselsfulde Høst of det, som faa
lasnge er bleven sauer
Og dybere end-m Hat ikle —
sor blot at ncwne enkelte Ting —
een Stormagt i en Menneslealder
vralet af at aislaife Religionen og
udslette Guds Nov-i af Follets Be
vidstbedP Og en anden Stormaat
beugt sin Overmagt til Underluelsc
og rost sig of at forsvarc Nest-kast
diaheden med den pansrcde Name-?
Elle-r Gott eget lille Fædreland —
bar ikle Dannmtl cfter det dnbe
Tugtelsens Aar for 50 Aar siden
aabnet alle Pol-te for Forucmtelsens
og Ufæsdcliqbedens Aat1d, faa den
i en Narr-Elle har knnnct spre det
ftorc Ord? Ja, dar ikle selv Arbei
derbevcrgelsm vift Guds Velfignelse
fra sig ved at bruge Kamven mod
Religion og Kirle fom et Middel tilH
at naa sine iotdifle Mast !
Sandelig, lwad Europas Folk hat
samst, maatte modnes til en
grufnld Hast. Og nu er Tiden kom
men. Jlle Gud bar villet disk-se
Tages Gru, men en vaniro og essen
villia Slasgt hat lelv bercdt fig den
bitte Hjst citer Lovens ubsjelige
Nsdvendigbed
Men Gud ske Lon, derfor bebs
ver Naadms Gud ikke at blive bot
te for Mennefler. Gud, som hat gi
vet vor Slægt Friheden, han vil
ille hindre den§ Mianm, men
trodg al Zyndeng Gru vedbliver
Kasrliglwdens Mut-— at elske. Da eet
kan Gud »re: for alle dem, der
vendck iig til dam, lan han v e n d e
det onde til dct godesp Det
swateligste Ilveir kan rense Lasten
oq berede en- bedre Fremfid. Dei-for
Inder der igennem Gieblilletg Vul
der: Ydmnger edek under Guds væli
diae Haantx for at han i sin Tid
lcm opbsie eder! Endnu bar Gud
Freds og Frelfes Tanler for vor
ialdne Slckgt
Tot bevor paa os, om vi vjl Wcz
tilbaae til bank, for at ban lan von-J
de det stoke Uvejr til Velsianclse
Det beror paa Mennesler. om det,«
der nu flet, stal være Beqytidelfen
til Enden, Bewies Vegyndelse over
en ftafalden Slwgt, der ikle vel
lade sig stelle-, ellet om der endkm
sknl am en VeWelsens Tid for en
ydmnget Strmh der givek Gud
Ærm
Korrcipondcmcerv
Rossi-« Nebr.
Jccmr man ikal Wunde med asi
mcddcle otn Visjk oq Vind, saa lau
vi illc kluger-ver drt tørrc Nebr.
hidtil dette Aar. Nu hat dct iuurt
regnet hver Tag fidcn midt i Maj;
on Nat, blev der sagt, sit oi U Tom
mor; da vaskede en Disl Miin bott,
lag en Dcl Jener gis med Strom
incn. Men, Herren vckrc lovet, vi
er spare-i hidtil fra Sturm og Ha
gel her. Ca. 5——10 Mil Vestpaa
bar de vækct hienisøgt med Hagel,
der sdelagde decm Horde, og jcg
forftaar, m noglc of uore Lands
masnd omkring ch Abdol hat tu
qet Stabe pas der-es Zwar-iusti.
Student V. Nasmusfen holder
dankt . Skolc 5 Mit Sydveit for
Kirkcm oq Past. Jenseit holder Sko
lc i Scolchuiet Sydsft for Kirken.
Den sidft nævntc Stole jlutter den
ne Ugo, saa Ugen cfust skal Pastor
Jenseit paa en N. Dakota Frei-J
Reise
En Mund bade enge-us til mig
at det var steti, Mwigheden vilde
lade ham reife saa mager Sieg iagde,
at vi som Meniqhed qlqsdede os til,
at ban ogfaa maatte være In Pel
W for saht-, oq det a Man
M M og M —i Fordeld til
Mrs. J. M. Jenseit er reift tillk
Zauikakiet i »Ist-»Im Colo» og viIde’
prsve at famle Krwftcr en lilleJ
TO Maatte der kakes hande, hun
hat ikke været holt rast det sidfte
Dlarstid. —- Mrs. Jsrgen Andersen
og Mus. Jan-Z Hausen bar vætct
paa Emmanuels Qufpiml i Osmaha
og bin-n opereret Bi Ilader as til,
at de fnart maa komme tildagc
IzIen med bedre Hclbred, end da de
reiste.
Ja few om Idde den er lidt gam- I
mel, maa jeg dog meddelc, at den
30 April var en lille Flor herj
Im til Fest i Red Claud, Webster’
CounttI.M1-.og Mrs. Socnd Lind
quifc feirede der-es Guldbryllupizfest
Bi samlech i Knien Kl. 10 For
cniddag, hvor Past. J. Jensen holdt
Skriftetale og tjente vcd Jk adverbori
det, og Pastor Schultz, Hamptom
Nebr, holdt Br1)llup-;italcn.2ers
eftek gik vi til dekes Hjecm hoch
dere: Zorgerspn og hanii Oustru og
andre hjwlpendc Hmnder havde ser
oeret en dejlig Middagsmad; alt
var Festligt mai-geh Sau ejter at vi
havdc wish bleo der fanget og
samtalct. Past. J. M. Haufen, som
or en gammel Ven of Mr og Mrs.
Lindquift, hat-de forIattet en Sang
i Tagms Andlednjng oq iendt dem
Pan Grund aI PaIt. Hausen-J ?--yg
dom var han bindret i at deltaget «
l
l
Festst.
Mk. Uumqmu og lpunm er nor
saa raste og wrige De var nogle afH
de sprin- Dmtsferc, der satte Bo i;
Webstcr Eountx). Det bar ofte inter
esletet mig at htre dem fortcklle,
hvorlccwii de bcgyndte i jordthjttenJ
Nu ljar de en dejlig opbyggcstzarns,«
og deres Svigerspn farmcr Landetl
De naaode ogiaa saa oidt at faa enj
Kirke bygget, og de havde ogsua few
Prassk en tiae Tid, tut-u de: git dekl
som flere andre Siedet at i Stedets
for, at Fall skulde rejfe til, reiste de
versta, en Del of dem, Past. L.
Jenseit hat faa ydet dem Betjening
de sidste mangse Aar en Gang om
Maanedeu. Som faadan betragter
vi St. Stefans Menighed sont vor
thmcksmcnighed, og derfor bar jeg
taget mig den Frihed at meddele
dersra. Tat for Gasstfrihedl Man
Herren hiaklspe baade J gamle og
unge Venner detude til at vi engang
maa samles til vor store- Mesters
Bryllupsfeft Sau hat ingen af os
lovet fcrgcweå Hilfen til »Danskc—
ren« og den-S Læsere. Korr.
Damals- Wis.
Juli, 1915.
Ta man i lasngerc Tid tut-d For
ventniug havde set hen til Dagenc
sidst i Juni Mamwd, saa oprandt
da Fude den Lö. med klart Sol
flinsvcsjr. og man samlcch ved
Menighcdms Kirkc henad Kl. 10
Forntiddaa. Mcn faa nie-d ect lobt-r
det: Her er jagen fremmede Pras
ftcrl Post A. Haufen havdc lovct
at kommt- med Ajtentosget fra Nkeen
Bau den Dim. Post N. J. Bing
vor paa Grund af Misfotstaaelse
pr Tagsiqnal ikke kommen hjemmcs
sm, fna hatt kom ogsaa med et Llf·’
tentog samme Dan: men Post. As
W. Land stuffcsdc os ilke: hcm »be
gnndte vort Missionsmsde i Guds
Nebu, og det var en ftok For-som
ling. Zog fkal lade værc txt-sagt
um der var Pfad-k- til alle i Kirken
Madkukuonc var heller isle glemt
hjemmcy og man havdc.Fa-1lcåi·
fpisning i den gamle Prwftebolia,
hvor 3 um- lmmc Bot-de havde
boldst Jndtoa for at tages i Brim.
Det var not Kuiudeforcningem sont
havdc kostet dem. Om Eftermids
daaen indvicdc Paftor Lund den
nin Prasstcslwth Ja da vi var bles
visn indbndt til at gennemgaa hole
Duft-l oxI li-, lnwdan dot var ind
rettct, saa lod vi os del ille sigc
2 Gange meii tog imod Jndlnp
delfem ou da Zangen begmidt(-,
imk Alle Eint-me fyldtcs med Full
oq ligesaa Versxndaeit Et Vor
ITimisr var lnart atmet mcd Tale.
Man og Sang, oq man maatte
lijemcsftcsr lwcr til sit, da der skulch
vmtc Mode i dcsn Istre Kirkc om
Akt-new Nu var der kommen
iremmedc Prasltim Pastor Ding
lebe-de i Van, oa Pallor Haufen
taltis pna Enge-ist
Lordagcn haude vi liaeledes
Mode i Kirlernc lkiftesviä
Dei er saa under-link lwor Her
ren kan tale til os i faadanne
Dage, llle alt-see gennem Qrdet,
men ogfaa genmsm Dødsfald Lsrs
dag Morgen tidlig meldte Kitte
clolleng Tonek at en var vandrct
ind i Evlghedem og det spukgies
oqlaa hart, at det var Mu. E.
Stsrzey sum var djd om Morge
nen eftex omttent s Aaks Sog
dim Detkaniolllesndetend
minde os em, at Mottm enge-no
villydeloroiosfam ostw
III-;- sollen im has
Mrs. Stjrzer blev begrcwset den
30. Juni; der var en meget stor
Begravelse.
Søndagcn oprawdt med smukt
Vejr, og atter samledes man i
Meniglwdens Nil-la book mange
gasftede Herren-J Bord. Pastor
Lund lwldt Skriktetalen og Pa
stor Ging prmdikedc til Høimeisfo
Paswr Hausen our i Ein Kiste i
Hört-m Von den Formiddag, men
om Estermiddagon talte de from
mede Priester igen i Meuigbedens
Kirke, som svar fnldt begge Gange-n
Om Aftenen Slutningsmøde i den
sstre Kitte, og det var sikkert med
Tak til Herren for de dejlige Da
ge, dg ogsaa mcd Tak til de frem
mede Prcrfter, som hat-de talt
Guds Drd saa klart og tydelig for
os, ligcledes med Tat til vor egen
Brit-sc fom da heller ikke havde
vcrrest belt taVåL at der bade-Z Gad
nat.
Samme Aften indbød Pastor
Hausen til Missionsmødess Green
Bay den 9.——10.—11. Juli. Gad
tilde-, om nogcn tagcr inwd Ind
bydelfen.
Om det ikke tager for mcget
Spalte-cum skal jcsg i Korthed
ncvvne lidt fra den fidste Tid her.
Den Il. Mai Hunde vi Fest ved
Menighedens Kiste. Tagen gik
rast mod Ilrbcjde, Samtalc og
Sang, Udsalg af Kasse og Jce
Creani, og der blev en stor Stil
ling tilnvers til Sandagsfkolcfass
sen.
Nugct mangilksde man, det var
Festtalem vore Prwstefoik var ikke
til Flede; Paftor Bund reiste ling
ksijer Pinfe for at kmntc iin Fa(
milie, og han liavde bestemt at
bline borte ist Par Wer: men da
Ugen var nimm-, modtog ban Tele
gram om et Dødsfald, og fnart our
ban tilboge men. Mr3.91ixid og
Vorm-no kotn faa senkte-, da de ikkc
nor sivtdige med Pakningcn, do Pa
ftor Lund niaatte kejs7e. Dct bar
ogsaa vwret en travl Tid for Præs
stefamilien at faa det hole ordnet til
Hitandvielfe og Prwftcsindswttelse
Midt i Juni Maaned havko
Windeforeningen Bazarz trods
Regnlwgcr blev Udbyttet godt ogsaa
den Dag.
Den U. Juni var der Brulluv
i Larsonville. Det var Otto Glawe
og Lsilln Bat-fein sont blev wgteviet
i Meniqbedens Kirke.
o. Juli havde llngdontsforenjns"
gen arrange-rot Fest i Menighedens
Stem: en Komitc var udnakvnt til
at taae siq af ,,Jre Cream« og
Forfrifkninger af forskellig Zlags.
Sangs-onst fang noglc Zange, og
Pastor Lund oplmste Frik)edscrllwi
ringen, Deklamation of Zum-pen
dcncc, ou taltc til Forsomlismen
baade paa Enge-Pl og Dunst
Eidfte Smdag begnndtes her en
ZRibcslklasse i Kisten, lwor baadc
crldre og unge var indbudt til at
tage Del.
Ton vil bereite-r blivc fortsat i
begge Kittel-, og den balve Sou
dagässkolcstime oil blive benuttcst i
dcst Øjenwd
llnder vort Samfuuds Aarsmsdc
var Pastor Lund blwen bedt om
at tnlc i Grecn Pay Sondog Af
ten; ban ncwncde vcd llttgdomsmø
det, om ikke de unge kunde have
Ltyst til at splgc med den Akten
og Resultatet blen, at en 7——8 Au
tomobilcr blcv lejet, en af dem til
Prasstcfamilich Nnadigl)ed; der
var vist en 25 of de unge som tog
med, og faa vidt vidcs, var de vol
tilfrcdsc med Taten.
- Hjcrtclig Hilfe-n til alle, sont las
for ,,Danskercn«.
Meddeler.
PÄESS
THE :
zur-Ton
L
-
X
smsftsrmc PEN
« nr.r.s
« m Two
li. sama-s
« HJJ m
—- - -——-..»
Dis-e udnmskkcsdo Fylcltspisnno soffs-Ind
lcs sf os. Prispn or 82.-30, 83110 og
RGO I Henholcl til Styx-whom Most
Bestillingen bissless opgivet. om man In
skek en fln aller Ums-. baut-d ollcsr bløck
Pon. I
DU. Lllflll PUBL. KARL
Miit-· Nebst-is
Just received
WALLACI MBMOKIAK EDITION
Ben Hur
A tin-e new edition of this Steht book in
snbstantial cIHtlt cowr with Mast-ans of
the principal evems of the Story Isy lett-es
snd now-it with pUrtrAjt of Uhu-. 560
page-s Full library ste. Clesr print Our
price now only 75 Cents postpsick
Danjsh Luth. Publ. Konso,
Dust-, Nebr.
Richard Zum-:
DE RBLLICBS Bvlcs EVILL
Oveksat km engelsk efter Baxters i 1649 udgjvne »Um
samt-U everlastiug rest" ak C. Plage- Med Porfattekens l«01-—
træt. Per indbunden i Licsdekbinch komponeket If Poul staf
kenscsu, 82.00.
. en ak de gede, gamle, ved Aarhundkeders Hoka
kkonede Essig-, som tmde Menaesker i halvtredie Hund-sed
aak hat- søgt og fundet rig Velsignelse i. Det er en Bog, der
ligesom Luther-s skrifter, scrivcrs sjnsleskat og Bunyans Pil
grimsvnndring, aldrig teil-er Sit Vil·rd, mesn bør Andes pas
bver Kristens Boghylde. !l(ikkeh1ndet).
Danisb Luth. Publ. som,
Kluft-, Nebr.
FRU HBMPBLZ KOCZBOC
In jkonomjsk Kusholdnjngs Kege- og syltebog.
289 sidetn Trykt pas godt Pajk med store, klare- Typev
Ak Peristterens Form-d hidsaettes følgende:
,Nssk jeg bar Samlet denne Haandbog kot- lIusmødre, er
det iltke for-di, det er noget nyt, der her kkemkommet; men i
do iltke kcs Aar-, jeg bar beskmktjget mig med den husljgks
Gar-ging bat- jeg samlet og opskrevet hvsd nyttjgt, sparsam
meligt og godt, jeg hak- prøvet og erkaret.« —
Bogen vil kindes nyttig i enhver Husholdning — støkre
aller mindre — hvok der Ies hen pas Økonomi og god Orden
Vor speciel Pris 75 Conta.
Dann-h Luth. Publ. sonst-,
Blatt-, Nebr
VORT AWUNDMDIS MSTOBII
VII-INC
« Als-. Thon-Ia
Bd It Historieos mest begjveabeclsrige Perioden- belyst
pu ev udkøkljg og kots enhver unskuelig Muäe at en It Dsa
mskks most tremrsgendo Historikers-.
Las-Ding sk dem-e Bog vjl Sætte en i Stand til langt bedre
It kam-e kokstaa og følge Udviklingen i vor egen bevæs
ssdo Tis
Bogen ot- pu 791 sider og luus væket meget dyr. Køb sk
st stjm Psrtj list- imidlertjd sat os i stand til It tilbyde den
i net og solid ladbiodjng til den ydekst beslkedus Pkis sk NOT
UNDER UUSBT CLYXSBURC
1863—1913.
spkedte Trwk ak Tdens Historie gern-ern 50 Aar i Dan
mskk vecl Ost-l B. sit-muten
335 sider med mange Portrætter ak kremrugende dayske
Mit-nd. I Ant Komponeret lässgtbinck Bguer sig ypperligt
som Gan-bog
Pri- 81.50.
TIIIISBITBRBN Ums
As
Dr. kr. Wilhelm Etat-unschei
211 It cle- bodste og lsedste og meet bekendte bibelslce Op
byksolsssbjssy der koroliggek i riet dmke Spros.
En stot- Bog pas 640 Sich-, trykt med store og klare goti
slts Typer, som gär, at rlon egmsr sig korrriulig fut- aklklre Poll:
Indbnnden i rødlsmnt Rhirtjngsbind mod Guldtryk
l·)t større Psrtilmli lim- snt us i Stand til at smlge den nd
mmkkesle sing for des-n sur-holdsij law Pris of SOLO
LIVBTS LYs.
Kristi ng htm- Apostlps Hv hzz Gemme-st- kremstillet as
DI. Jsmes Shllnsr og umer fremmgisncle gejstligcs.
Med tslkigks lllnstmtioncsr. hvurihlandt Thnrvaldsens Kri
ttm og sllc de 12 Apostlks i lieslgixles Billecler. samt floh-. Par
volitogskskiok.
315 Sidek i Kvsrtformut smttlit jmlbuodet.
spmäcl Pris slbcx
Dsulsli Luther-n Publ. Roms,
Bluin Nebraska
C. AssohenielthIMSCM
KlZKBIIIsTORlB FOR WNICIIEDZN
Rigt illa-»wer l.-——ll. Bind. Stort I«’()rmut. Prjs
stunk i smnkt og solicit thrlskbinå 6650
som en Kjrkebjstorje sasklig kut- Menighedim er den os
aox tot-di den stigm- st vise Gnda Pørelse med den enkelte
Sltect Senat-m Med— ojk Modgung og bele- dea dybc, stundele
Smmenhkng, der er i Meenjglsedsms 0plevelser.
(A. B. i Notionsltidondo).
Dot, som gika Bogen sio storc latet-outs, er de over-ok
dovtlig msage Billedek, isæk Punkten-eh som prycicr den.
Do give-· Vsekket ev Betydving, hvorvsd dot over-kut- tlle
todt-e kirkshistorisks Prata-Unfuger pu Dsask
( Domain-ok) .
Mit Luth. publ. Im
Ast-, IM.