Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 14, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a- 755782 7997 cS V
» «
Wng A
ev D s
WM wiin
Exme --. mizkxxuoym
cime K IN
www --
WWM
DANM
—«24. Rauh
Eumpuåkigens gang.
Tufkstttigetnes Fremmkning og
Rubfeknks Tillmgktog er standfet.
General Bat-m Isat indmget Mc
Zudnfkjka.
—
Biaixdt strigistk,1L:.n-n;scdmus i
den Min- Uqc er der Is. ist« swriu
dar jagt Gesicht wa Interessen-, —
dct one cr. at De wiss Besioocisur i
sodoestre Jlsnka Jak nimmt kam
tuicre til Neue-cui Baum Jg Tun-:
Masnd sie-Iden- a-" Stillmgcn der
wivledc Mc paa. at Toskekkke so
maatte give often mcn tchncml
Borkm okxfess i Wie Tom-r sor, at
han saa sit-m oandt jinc Laut-hast
—- Det endet, der sasrlkg Lmr gre
bet Interesse-m er den tuska Rege
I rings Svok pas vor sie-geringe an
den Rote ungaaendc quitmiiad
Sasnfninq og Insflauds linder
vandsskrjg. Denk Zoor er sauledes,
at tust-amerikanka Blade er fuldts
ud tilskedfe med det, men den ame«
kikcmske Pkæsfe for-mißt er fvært
utilfreds med det, hvad man vil se
of en anden Artikel. Den almindes
liqe Dom angaaende dene Svar er,
at Toskland egemlig ogsao denne
Sang gaar uden om Sagen og fert
tet vor Regerings Taalmodighed
paa en haard Prove. Det er Insc
iands Svnd imod de almindeligc
Ssttigslove og Humanitetsis Oenstm
fmlig ved Jedwede-ringen as Lufitai
nie-, man ikke vil jnd paa. —- J
Osten er Stillingen væsontlig Hok
.)-andrcst, jdet Musik-me tm- iat W
fast osg bvder Monden miser-gände
lkz Modstkmd Pan Jus ist-kut
Slagnmrkcr er disk cngcn Niemqu
Founwa Tagsopwrfigt Mark
I
Tor-Ida g. —- Jtahemsrnc Nr
i de sinkt-: faa Tage faul-Jst nimmt
lang-I Jsouzoizlodcu mcd Its-est 1
Time Lm lldfaldkst mcookslcd Jas
fentljg inte: andct, end at maugc
er saldet oaa bmge Zwet. - Pan
Gallipoicstjlvpisn er Iorkserm Ins-«
set aktive L der-est- Forfsa mit at
Jst-for dc Allicrodc nd i Este-M
Ei tyrkifk Infamercangred forde
tedtes ved et anbakdemetm i Zwil
Iet 5,000 Villers-End a5-z)teded. Tyr
keknc opsmacdc at faa Fuss-tin i en
Oritfss Libegtav, Ins-n Ost tin-Treu
sieblikkelig breitet derfny 031 None
tal Hamilton befktioct dereci For
ssq sont aldeles forfcjlet —- Mel·
lem Moder-ne Bug og Wecchiel i
soc-te Laien bar Tentam-me kostet
sig tmod Ruöseme i et Fersen oaa
Hat mdde Besen til Was-schau J dct
hole taqet holder Rusfeme m- Men
den Stanqu lang- hele den ssne
Front og Als-ist Fjenden ivære
Tab. — Pan den vesike Front var
Lampen UM været indikrwnket
til ArtilleriiBombardement. Es Mk
Insteb i UWIMsStopeu blev
M Resultat for Meer-e
sskednq -— Iyillands mek
pcm U. Es enden Note nnqoacudr
Lufitauias Inmiinan on Tusker-nei
Undcrvandskkiq bobudissts stinkt fast
digt. Im Washington surlndcsr imidi
(ertid, at bette- Jvar isølge sidstc
Meddelelfet fm vor Missoudt i Ver-.
lin, er lanat Im nlsrksdsftillcnch
— Tkaadlsssstmionksn insd Zanvils
Ie, L. J, er rtnxm as« nun-Man
sse Matineoffkor sn vix sur at
vorne i mod kud pack par Not-·
tratst-L blfve overeret as Wiegma
gem indtil print-n er stumm Ma
tinesDepattemenfet bar km - Huld
,,ontwl of ql direkte Knunnunih
« Arm mellem Unin States m Tusk
!and. —- Den brittske Ambasfadør i
Washington bat-, i Unledninq as, at
M Moder i Sen Fremka lmr
iiort Zwisqu sinnt-, at her Zwer
ves Rekrutter M den britiske Arme-,
wobei Udenrigsdepaktementet om
C Were Bessersan Infkuelse
Wde mgelske pattiottske Set
W domain-I da Iler of
P — Undekkmtter IMI seit-Ma
— kritkstt M. Den seit-Mo Ie
gering, fis-es der, JII protekt re, der
foIII U. c. iIIdmger den Holz-Hing,
at saadcm Dandiing er IIloolig.
L- - r d a g. — Zrankrig bar kamt
vet sig 700 Yards frem pag en 600
Imrdsks Ist-out i Vogt-ferne og fängct
III-III ufaarkdc Stoffen-. —- De tyfke
Stridsfmfter I fondkc zssirifa Emr
ovssrgidct Fig Nenn-es Votku —
Ruf-send kIsIIdcr Fast Stand i spns
lH en imsd d. IIIdtrcstIgeIIdc
lTIIItmIeL — J leI1 chIIng as dist
:!.Ic..din,xcr Tiger IIII brItijk mikimsr
»Ur-täten »Ist er LiuIdinchI «I Kri
’;1I-II-:« Wika iJIII IIII nerm-r ji«-I sin
. sorftc Ante-day « -—— Isisiteml Votkzas
Zeit over Tysfrkncy Jsk var af
Ekaarct Im dcn vorige VIII-den var
ikke met-c, end man Haodc ventetL
IIIcII ddt Faktnnh at iIan vcmdt Sei
mI pstor 5 Mann der, trode Op
stand i bang egct Land, og under
manae Immer Vanskeligheder bei
tragtes i militckre Kredfe Tom en
Imrrkelia Bebt-ist« J brasndendcs Sol
bedcs maattc bang ENer vandre
gcnnem Sand-ritter, og de saa
Brandt-, fein jemde var forgistcde.
MeII han fis Tystekne omringet, saa
de var nsdt til at over-give sig eller
blive mäfkudt —- Dek ec indvundet
et Landomtaade as omkking 300,
000 engelste Kondratmih iom ki
meligväs vil blive tagt til det bri
tifte ,,Dom-«inion of South Aftiea."
Sindllg. —- Det kae Spuk
paa den merikmisie Note er offents
liaqjort belade i dette Land og i
Anstand men den offikielle Tekft er
Mc endnu kommen vor Regering i
Hunde Dei-for heller ingen offi
cielle Udtnlelser endnn. ———»Ver1in
Morgen Pth« ist-klarer Evargt »i
kszztsocr Henkemdc Tuskland Unsrdigt«
U ndmzer den Lwrvevjsnicm, at
Roten »vi! mode nbmmsnset Vi
twld has den ftore Dcl as Ameri
kmnskc« Meldikucr im London
spr lnse Udsimrr for de dtlleeredex -««
knien-He cui-ist« LIC-ddclel«"er mel
det, at Tcsutonotnis er bis-den standset
k den«-J Fiktion paa at onnaer Fra
Nord oa Ost imod Wnrjch.1u, on
at m missisk Dfsmsiiv er begyndt
at ndoikle fiq Im Undlin Sud
sm- Wnrfckmn J sonder Volksn re
ckten-r Tentam-kne- -- Fra den ita
Iimikssstriafkc Zlamnakk incler
fm Rom mn Tilbagisklaq as sitt-ig
fke Anat-eh «
Mo nde -,1. -- Infflands Zvar
or nn modmgct i Udenkigsdevartes
invntet i Washington, og det er
mutigt, at Udisnrigsminiftcsr Lan
sing oftm- at have findet-et Tom-nen
tet reift-r til Cornisb, N. O» for at
kaufen-re med Prirsident Wilion
Man san ikke vente officicllc Uma
lclscr om det for um en Use-;- Tib.
s— Fra Stillingen i Galicien og
Polen mele blot, at den tust-s
stkiafke Avence er stand-Tet. Dei anses
for ice-IMMEng at den langvarkge«
udnccntcnde Kamp i Galicien hat
brogt de modiatte Stridskkasftet til
midlcktidig Standbning, og at de nu
er syssellatte med at bringe For
stærkninq i Marien —- an den
vestre Augenatk hat Ider vers-:
W Infanterii oq Artilleeikmtw
men intet Resultat as Wing.
Tit-konn. —-- Usr er aner Ak
tivitpt vaa Veftfrontcit. Tuscmte km
bombarbmt do Alljisrvdes Ztilling
i Fromm as Menan Jg Lomba
ertzd, muri-bist Brit-er wd Vorm
oa lvmsrrt et haardt Ihm imde do
Froniko ved Forschu, lnmr de ved et
voldfomt Anaka nsmsdc at bissættcs
Kiefegaardem for bvis Bciiddclfc der
er flaaet mange Slm Dcdudcn er
der langö Ajsneslodon soretaaet »Ja-l
diae MiuerinqbsOpckationcr. og fle
rc Siedet i ArgonnesTsisttiktet bar
sm- vckkct bewdelige baade Aktilles
ri· oq Jnfanteriipanwa kostet-ne
vedblivcr at bellde de fransteStiL
liimer ved Ionvenelle og de franste
stmravc i Elsas.
J Das til Morgen. —
Den tyfse Monprins's Om- er ble
ven stmdfet i Argonnefkoven i
Wa. —- Tosteme er blevm
W Allm- mellem Wille
og THEan le Evatcau Te brugtc
arm Wir-us —- Kun tiden Kaum
pas Den wire Front og i den italien
Tke m«"t«1s:sz.s::c. —- Prmsjdenl Wil
Lm stndcrcr Ic: tosfe Regt-rings
Sonn Ja km fcmkt imn og Udcnrigks
mimskcr Lanfing nor givct Situatio
nen mode: Lackocjefm Jil Wut-Fi
Dcnthn komme M Washington for
insrsomig at konserch cued
Udcnrigöministmn U do kwrjge
dmbinctsksmchissnmsm sg fkdcn oil de
lade LEEentliquIcn vide Zwad Re
,xcri11,x.skr Ader-s twnkcr at gen-.
Hund vott Lands Presse
menek om Tysilands Spar.
J Ztedot for at udmle oor can
Mcnjng om Tyjklands Saat paa
»vor Regt-rings sidftc Note angaacns
de Zænkniugeu af Lufimnia m. m.
-skal vi mcddelr en Dei Udtalelfer af
Pressen i forffcllige Dele as Baader
,,Et)imgo Tribuito«, lworeftek spl
Jgrude kneddcles, strich-:
Editorielle Anmærkninger i ame
rikanfke Blade fra Kyst til Kyst og
Hm den kanadifke Grwnfe til Guier
Hinfistcrer almindelig, at det tyske
IZvar paa Prwsident Wilsons Lusis
jtania Note er utilfredsstillende og
II undvigendT
v - - ,t«. »---k «
) »New XII-UT Bluts-I UYIUKUI
Idets »amt« om Humanitet . . .
Hdets Titade jmod Storbritanien og
Idets hell iqcnnem skrsmtede Paa
Tstand med Henfyn til Lusimnia er
det thle Zvar til United Stateden
Udfordring.
..Tclcgmm«: »Tyfklands Evar til
United States or i Virkclialvcsden
liqvfaa c,1ennumtiat lom detizs Jud
traaneik i Vvlqim Kessel-r n misfrr
Eile lot en Tllej til Spen, men felve
Ssm
»Um-Ring Zun«: »Hoad dc invol
vercdc Prinkivuer answer-, da belo
bor det tolle Zum fia til en stasr
lldfordring til den amerikanste of
Sentliac Meninjk Dct jin-dekora
misr iffc m einsti- m· Prassident Wil
jons For-demwa
,,:l.llontqomcn) Journal«: »Pfli
lnnds Note er Mc asgørcnde men
»den om Zagen oq inne-s at have
til Oensigt at formt-re oq forbloms
me og fauledes stolze fpwndte diplo
nmtjfke Forhold og vvemuelt Vol-s
ning as disse.«
»Dein-er Post«: »quklauds Syst
vil rnsie alle, iom suskrr Fred og
Rot og Retfasrdighed Dset er Yders
liqlmäcn as Hovmod, Sselvisfhed og
Halsmriglped Tet fordrer. at Toff
land skal ovaler felv om det ital
være updvendigt at sdelægge den
bish- øvrige Werden.«
.Atlanm Journal«: »Bei-Tom det
te er Tystlands endclige 1Im.
faa er Tiden ikke fjern, da diploma
tilk Forhold maa hat-ves. Tysklands
llditc Note er ikke et Sivat paa Ame
rikas Fordringer. disk er simpclthsen
en tosbelig Ganeniudcnmn dis
sc Fordringer.«
« .. - « s
»’.IlllquW pckalu ; »kr« umc
Non- et bedragcrisk, undviaeude on
ntilfredsstillcnde. Den ignorerisr en
twck as Americas nassentlige For
drnmer. Den et cn Jnsult mod
Jun-lliaencc, Humanitet og Cevilifas
tion«.
,,Jllinois:« Stan- Journal«: »Zw
ret san nsrppc bestragtes sont til
srcddftillcndc Tot er . . . « here-as
not paa at deli- den amerikansfe of
fontligc Menin.1.
»Es-femme Erdenan Post«: »Zum
more beman iutct sammcnsat Ined
imer finden-i Forummclse . . . hat
noqen Binde vasret sent i en Note
til on nasbcvngia Moor-«
Moskau Transkript« »Udcn TM
tydigthd ..... for-kostet Tyfkland
alle oq hoc-r as vor-e For-dringet og
forsøger at ksbflaa med Henfyn til
Frcmtiden . . . Hvad Ret bar vi
til at hævde en Plads blandt Ver
dens selvagtende Nationen der-sont
vi overlader vor-e dsde til deres
M os bandlek med Morderne
on- IiW for de spendet-«
WMHMIM
Wort eget Hand.
W
Minot, Coumyssasdet i Ward
Eo» N. Tak., hat iføige en umagen
Folkemslljng 10,117 Jndbyggcre.
For fein Aar siden Imude Vyon
lässig Judduggcrc, Um den zum fcm
Ihr Lmr not-et med ;;,:I7.’i.
I
En Akkord Philadcloi1m, Pa»
U Juli. Pennjnluama Railroad
»Im-Meter i en Rappen, at Zelfka·
Eva-:- Bank-r i mu des-mode Iso
.»0»,(«)« Pasfagcreh »den at der
jndtmf set meins Tsdcsfald sont Fol
Ac as Mut-txt
O
! Gregory er ifølge en nulig ak
Hluttct Folketaslljng den størstis By
Hi Gregory County, Z. Tak. Den
var 914 Jndbyggere Dernasst kom
mksr Dallas med 837, Boneftcel med
539, Fairfax med 451, Herr-ist med
US km Barke med 421. Conntyrt
Pfeil holde fin Udstilling den 22.,
123. oa 24. September-.
! O . — «
I Former-ne i de sydlige Esel af
ITripp Couxntm S. Das-, hat organi
Hseret et Selskab, fom skal bygge
Iflere Telefonlinjer ude paa Laut-et
Den ene of dem fkal gaa fra Eleut
Ifield til Winner og kommer til at
swtte flere Hundrede Former-e i di
;rekte Telefonfokbindelse med de to
TBmsr. Clearfield liggrr kun nogle
Linn Mil fra Nebrastagrænsen.
M. J. BrMKFGIMme N.
Dak» skulde en Dag ksre i sin Au
tomobil til Grund Forks for at be—
Time fin Huftrm sont laa i et Dust-i
ml der, do Mafkimsu Mitde oq
imn kom til Binde Don bloo ind«
tagt i smnme Vasnslsm fom Inn-:
Huftm lua i. Börse Brandt fknlde
under-koste sig en Mklig szeratimh
da hcsndvss Mond sknndtc üg til Ho
spitaleK
.
En voldsom Kollision. Bay Cim
Mich» 7. Juli. Pan en af Jetnvai
msffwrjtmerne her i Byeu kollidcrede
en andsspwjtc og et Michigan
Central Vassaqcrtkw To Brand
masnd drasbtes paa Ztedet, sog en
txt-die faaredcss iaa alvorligt. at
Sei-gerne mcncr jkke at kunne reddx1
bang Lin. Lokmnvtiuet forteSprøjs
ten fokan fig 15 Fod oq forlod der
mm Jänner-ne
.
Halt begaar Zell-mord- New
York, 7. Juli. Frank Halt, som
erdaq Morgen for-bebe det mid
lkaede Attentat vaa J. P. Mor
gen, begik i Gaar Aften Sklvmord
i Cellen ved at springe nad fra
Ovserkanten as Evlledsrem medens
Vogteren vendte Ryggen til baut
Hcm fis Hjetnefkallen knuft og paa
droq sig en Hiernebcsdaing, fom
tnedfsrte Dsden aisblillelig
Peter Haufen, Alta» Iowa, sont
hat tjent i den britiske Arme i Bel
qicn ofter at baue ladet sig hoc-tue
i Dttnwa, Canada, bar nmn nn
lmkt fra. Gan nnr fkrovet til sinc
Fortrldke i Dasnsmrk, at han blcv
Taaret i ct Flog og blev liggende
himlpcløö paa Slngnmrken i to Da
nks, da han isndcläq blev fnnsdet as
Tyfkcrnr on braut til et HospimL
lwor ban blev lam. Ton nnqe
Mond befindet fix nn i on Fauste
leir i chskland
.
Russland interessieren New York
8. Jnli. Columan Universitist nied
dolcr at der zum Grund af den
europasiske Krjg bar været en faa
fnrrk Efterspørsel cfter Undewisning
i Ritssifk, at Universitetet agter at
oprette et Sommer-Indus i Ruösisk,
begyndendx 6. Juli. Kurier vil ind
befatde Spros, Historie og Handels
forhold, det fidstnævnie med lærliq
Henblik pqa Handelsfamwem med
United States.
Mut-alv- Pa., S. Juli. Som
W If fcM Vefttsknget M M
»
Yruiisifke Regel-ins uaa Salamander
Jlmr WO aflagte Arbejdere oed H.
sit Poftcr Ecmtok11111’»:« Anlæg genos:
taget Arbejdct.
I
Russland-:- Beftjllingec Washing
ton, T. C, S Juli. For hurtig at,
aflliwlpe den russijke Armes Man
gel Wo Annmmitimt lmr den rui«
sålke flink-klug lseftilt for BRUNO
—l«« Tsollaris Krudt Zug-— Du Vom
Vom-der Conmakm og dar tillmdt
Elstmlwmlidm for Imrtig vom-kaum
.
To farljge Ehr-kluger. Tistroit,
Mich» l;. Juli. En Automobil used
est Ecslfkalv paa one Personer blco
naa Tflbaqcsvejon fm en Tut til
Wnandote Paakørt of et Wabequ1
Tin paa chrfklrrinqm vod Ost-sen
Dlvcsnue Tre af Følqet brachte-K
Lverfkasringeu var einban og inaen
Zignalmansd var til Ztede.
.
50 Montenmkinere forlod forlcs
den Dag Mason City, Iowa, i del-es
eigen Jernbanevogn for at reife til
MontreaL lworfra do skal begive fig
hie-m og slutte sig til Armee-L J
famme Tog var en enden Vogn med
Montcnegrineve fra andre Vyer lern
gere Best. De m-ontenegrin«5ke Sol
dater var ledsaget af en montenes
grinst foicer vod Navn Seffovich,
fom ovtraadte i fusld Uniform. Han
haltet-e paa Grund of et Saat, lom
ban fik i en Kamp ved Frontm
.
Kolosfal Hat-Genesis New York,
10. Juni. Ved et extraordinært MI
de faf Aktion-net i New Jersey
Zinc Comvany blev det efter For
flcm af Direktion-en befl11ttet, at
udvidcs Aktjekapitalen fra s10,000,
nun m 833,00r),ns)«· Kapimnmp
gclfen vil i Form as csn 250 Pro
mit Dividende tilsalde Aktiomrrcrnc
i Form as ums Aktien-.
stlfkabrt lmr timt ulmrc i do
sidfth Manard-or vcd de kij Prisci
uaa Nun-Zink, sont Krjqen bar for
anlediqct
.
Mode Hojmdsigtcr i N. Dakota
Famu, N. Dak., R. Juli. Vandet
som bar daskket Aaek oq Eng efter
der iuasrcs Nemtfald, er tm praktifk
kalt 5orsvimdet, og lwor Nedbørcn
im var san ovewasldvnde bar Kor
nvt faact Anledninq til at ooxe og
note-r hurtig.
J den sidstc Tjd bar Farmerms
hast just den Flug-Z Befr, som Maj
son bebøvet De, Tom bar reift gen
nom Staren, fortcvllcr, at Rot-holde
nc er nasstrn idielle udenfor Nod
stverdalm
TlIiiiJ Ilddnniss .8)1—cnifoinjt. New
Vort, 7« Juni. Mit-.- Janc Addainis
im Einmqu sont lim- er missian
hortjl fm iin Neij til de Nirupasifto
Hovedstasdcr citor JlfilntninMi a-«
zwindistmmresfcn i Haim, ajrciicr i
Tag cllisr i Morgen til Washington,
lnmr nun ital lmncs Foretræde ier
Prassident WAme Hun vender ttix
bagc til New York Fredag og vil
Innnne Aften talc i Turm-nic- Hall.
Miss Addams agtcr ika at begive
sia til Chicago før om en fjorten
Tages Tib. Juden hun rcjscr videre
vil lmn ogiaa holde Foredrag i New
Fersen Massachusetts og Pennsyl
vania
I
Spornoaiisitlnkko. Niagata Fall-I
N. Y» di. Juli. En Sporvonn paa
QuernstonsLinien af International
ailwan, snldt til Trwnasel af Del
tagere i en Zondagsfkoleudfluad
lob i Gaar Akten af Sporet i en
fknrp Knrve chd Foden af en Bntte
oa flvngedes boldlomt af Stimmr
ne over mod to Trwr og væltedc
ned over en 60 Fod dylz Skruaning.
Possagerernc, der for Stsrstodelen
bestod af Wind-er og Birn, blw ka
stet som hverandte, nogle kom under
Vognen og nagte kastedes op i Trek
topp-ene. 15 drwbtes, ou omkkinsg 50
blw more eller mindre kvæstet
De dsde og soc-rede laa spredt
me M hole: nagte sandtes been
M W IIW Treu-.
» « J
Yorden rundt.
Zubmarjncrnc i :U«’armora.)ai1et.
:Iiom, 12. Juli. Te franfbbrjrisfe
llndcroandöbaadc i Amt-mora
lmoet or bloka Uruoiantcret as Ind
nuggcrne Ums FioutaluuQ Zank Fol
ge deraf bleu Jndbuggcrne over
Ewrtct til Konstantinapcl sog Inan
zIks as dem blos tmsngt
.
Amerikanft Zkib opbragt of Ty
fscrm-. Berlin, T. Juli. Den ameri
knnfke sioitsularagent j Zwittemüu
de indverettcr. at den petrolcumds
Lastedc amerikaan Damm-r »Ma
1nria«, jra New York til fvcnske
sama-, er vlevgt opbragt af tyste
sirigsfkibc og indbragt til Zwinee
münde. , . -
sds
Irr-»Hi- . «.’"«"«·
Rusland uudst1)lder.London, 6.
Juli. Den rugsifte Regering har
sendt den suenste Regering en Und
fkyldning, fordi russifke Krigsikisbe
fksd ind paa svenst Territorium un
der Søkampen ved Gotland og der
ved trænkede Sverrigs Neutralitet,
meddelek et Reutertielegrab fra Pe
trograd.
Amme-P Illu Mer spottet-, Ye
S. W., 9. Juli. Forsvarsdepactes
meinst hat givet et Biergningssels
skab Kontrakt paa Biergning af den
ved Getos-erste juner berømte ty
fce Mydser »Emden«. Selskabet op
lyser, at ,,Emden« vil kunne vcere
her vkd lertid Den navnkuwdige
Kwdfer vil bliue udstillest.
.
Rom. s. Juli. Der er udstedt ct
kotmcligt Dekret, som bef1.1ldym-gs
tigksr Regt-ringen til at anvende
Tuangisforlwldsregler for at øge
Produktionen as Amnnmjtion og
andct Migsmateriel Private Am
munitioudfabrikker skal stille-I under
nkilimsr Kontrol, faajnart Trotle
Denk nmattc frasoc det.
.
-
.T11skorne tagcr J fvenskc Etwa
London, 7. Juli. JfL Ellcorniug
Pojcs Finrkespondent i Kobenhasvn
vlev fcm foenskc Stil-e befslaglagt
af Infkerne i Ostersøen fjdfte ZW
dag og bragt ind til Swinemiinde.
TM var Damm-tue »Ligurda,«
»Wermland« og ,,.s;senrit Wicander«
samt Zejlskibene »Er-nur« og »Ap
pet«.
.
To tyfkc Generaler døde. Berlin
over London, 7. Juli. Generalløjt
nant Geoer Hildebrandt er faldet
ocd Fromm 3. Juli. Hildclsmndt,
der konnnandcredc en Jnsanteridiuis
sion, havdc udmasrket sig og var
tilkecvdt Jernkorset as baadc forstc
og anden Klasse En andcn Disvis
sionsgenerah Generalløjtnant von
Pest-L er død af Z!)gsdom, han hab
de paadraget fist i Krigm
Folkcrescanramct Firisiianja, ZE.
Juni. FolkerestanrantNr.1,det nd
masrkedc Fort-tugendr, sont bleu nah
net for vol en Wes Tid fide-n, kan
med Tilfredsbed sc tilbage paa sit
kortc Vikkc. chtaumnten hat Uasret
liess-at as op til 11—--1200 Person«
um Tagen Tot er naturlizwid fast
lig i dlfkjsddsmstjdcsm Jndmkkcst er
stott, nien ellcrs er dct jæunt Bei-g
Oele Tagen. Lordaq, Søndaa og en
andcn Uaedaq er der Musik Vio
ljn og Piano.
.
Aas Lin skal hie:11sendes. Bari-J,
7. Juli. Don tidligcre meriranske
Prwsident Porfirio Diaz’ Bifwttelse
fandt Stsed i Gaar Moracs i St.
Honor-e d’Eulau’s":s Kitte. Reprcchns
tanter for den franffe Regeriktg og
Bycn Paris var til Its-de Mexico
var reprwfenteret ved Francisco de
la Barra og alle fremtrædmde
Medlemmer af den herocekende
mexicanske Koloni overvcrrede Højs
tkdelighedsm Liget blev inbsat i et
GW i Kissen for senkte at
W- M Mk M. «
d
Vomuzdssudjksrscieu staunst Lon
Don, U. Juli. Præsiduixtcn i Board
of Trade muddcltc j Umar, at tier
efter oil det vcrrc forbudt at ndføre
vBontuld fra Storbritannicn til de
skandjnaviske Lande, medmindre der
give-:- Tillachlsc dertil af Komitoum
Juni Imr at gøre med Handelcn nn
Jdck Ewige-it Ton Boinuld, sum nu
Her nndervrjs til de skandiimuiske,
Mal besxaqlkrggcsky Spuk-I det er Fjew
denss chndom ellor er bestemt for
Fjendm
Llckcrico City faldt. Mexico, City
12. Juli. General Gonzalcs var
indtagot Mexico City. Zapatas
ITropper opgav Forfoaret og reim
medc Byen Lordag Fokmiddag, og
om Eftermiddagcu tog Carranzas
Tropperne den i Befiddelfc. «,.;«
General Gouzales, der oil holde
lsit Fndtog i Bycn i Tag, var of
Ifcntliggfort cst Ospraab, fom lover
"en ordentliq Administration af
Bycns Affaster og alcuiwdelig Am
Incsti for Politinc og militærc Mod
ftandisre af Konstitutionali«sterne.
- . ..-··---ks9
· «' " END-: ,.·.·,. NOTICE-U i J
En Englænder otn Stillingen. —
Lundom 29. Juni. Time-s v Korre
spondent, squ bar besagt det rus
sifke Hovedkvarter, fortæller, at den
kussfiske Hast Werer er slaaet cller
modfalden paa Grund af Fjensdens
Frcmgang de sidste fex Uger. Gene
ral Jvanoff, der komimasnsdcrer den
sydlige Arme, vifer ingen Tegn pas
Modløshed
Korrespondenteiszzdtaltz at Ty
fferncss Jndtagelse af Laut-erg- og
dort-s andksn Fremgang i Galizien
ikkc lmr bragt Augribernc nasrmcre
en mdeljg Zeit Til Trodsks for
dem-i ftore Tab, der anflmusjs til
:kHt),0s-(i Toffeer og inuliqcus dct
summi- Antal Istksrrigom nieder de
den smnknc stundlmftigc Arme som
for, der er willig til at fasmpc i
:’l.1revi-J, fmig dct kra-Vos. Tuskerne
man smde forfyues mcd frika Trop
per for cft bolde deres Ztillinger.
Tihi bvis do fiel-nor nogle af deres
Tromnsr for at forsvare andre Stil
lingcr, vil besle den østcsrrigjke For
sparslinie blive aldeless ødelagt.
Tot russiskcs Inn paa Sagen er, at
Rassen-ne kan retirere oa Mo from
uaar fom helft uden at brnde fig
om Tabcst af ther, saa lwnsgc sum
de stadig fver-Mr deresks chnder og
Undgaar den Stilstand i Zkutteri
grauem-, som nu existerek paa den
vcftliacs Front og Warfclmtt-Frons
ten.
Inn-Island un BUTer Port-mund,
lis. Juni. Ton fucnfkc Jonrnalift,
Professur XanteVold der mod det
Snkfns unter n: lmldc Foredrng i for
ikollino soc-nko Vnor om Russland
un Zvlsrriq, lmr lmft en Smntale
ntcsd lldcnriastnjnister Eos-sonach der
nimm-, at det var spmeliqt og
krænlmtde, at der i Zoorria beftod
csn vis Mistro mod Rusland. Han
"knnde forsikrsy at ikke blot det rus
fifke Falk oq alle Krodse i Samfnns
«det, nicn oqfaa Roger-inan var op
fnldt of di- bedfte Følelser over-for
Svksrriq. Dette udfalte ban spm
Rassen erklærode Sasfonov; fom
officiel Nerli-Moment for Roger-ins
gen kundo ban forsikre, at Rus
land liae saa lldt tænkte paa at
nngribe Sverria lom paa at angkis
be Mannen
Don missier Noaerina var liqefaa
vol fom i Bevarelien af det ven
Jfkabeliase For-hold til Svertig in
teresseret i en fastere skonomifk
Tilnwrmeslfe mellem do to Lande. J
dennc Heulecnde var det kun ist«
gestat, at Sverriq i den sisdste Ud
bavde indskrænket sin Transithansdel
over Anstand Sverrig kunde km
Rogninn M en For-Mc af Im
Udslsriel til Rnslcmd og dets Kurs
» Baden-ver has-de uw Eg- at
trede i Siedet for ANDERE W
WINBMMCUÆW«