Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 16, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L
fejkrig og ren, ligefom en Gang
ist, for 400 Aar sidem at erobre
Ver-den nd fra Tyftland i Siedet
for fra Pola-Kinn S. th: Endnu
er den ikke fcerdig, den tyike From
hed . . . Men den er i sin Kanne
og god og gcnnner Kmsftek i fig,
der bekettiget os til at hcnbcy at
den, den tyskc Fromlnsd er destcmt
til at hjcrlpc aneskchoden til Hel
bredelse.
J en anden Zamliug Krigisprædii
teuer nf Lic., Dr. J. Nump i’Ber
lin niedde dcst i Z. II: En i nimm
Syndcr fordcrkoet og Iwntet Ver
den fsal cftcr Gndå Villie hclbrci
des vod dct tyske Versen Tersor
blivcsr denne Krig satt, hvis Vol
signcslser en Gang fkal omnsje de
tusindfoldige Saat og Dire. 2. S.
85 f. Med denne Krig vil Gud gn
re en ny chyndelse for Mcnnefkc
bade-us vidcre UOvikling og sit hel
lige Niges Udoikling indonfor Mcns
nesteheden . . . . J dcnne Mening.
under denne Forndswtning or dct
driftige, nf os san gerne dort-c og
ndmlte Qrd demnach at ncd det
Mke Vcrsen skal Verdeu m Ganz
helbredstå Z. Z. 98: Sandelig, hat
det nlleredc lasnge vwret en Linn en
Oel-der og en Lyllc at Unsre en TU
fkek, de: Aar 1914 hat gjokt det til
et Entbedc, der adlerk and Geibel
en Gang hat profetcrct i et nn inc
qet bskt Ord, —— nu kan, nu stat,
nu man det endelig blive til Vik
kelighed i Jokkencs Liv, at vcd det
tysie Væfem vcd Mk, of Gnds Noa
de velfignet, of Guds Aund heilige-L
xt skal den hole Ver-den helbkcdczi
J Arthur Christenscns Bog:»
Enge-ist og Mk Folkcaand S. 661
findet jeg følgende Eimer-: Karl
Wolff siger: Thi dennc Ktigs Nod
vix virke vidcre i tredie og fjerdc
I Slæntled, hvis vi blivek trastte, mcn
bringe Velsiqnelsc i det ticsnde Led,
hvis vi seit-er og grundlasgger den
fornyede Bot-den paa Mk VII-Im — «
Den tyskc Genekalguvcsrnør i Bel
qieth General v. Bisfing Itdtaltex
Strass, da jeg Inodtog denne on
svatlige Stilling as hans Majeftast,
var feg nIig bedide at det vildc
blivc nIin Opgave i stedse hsiere
Grad at bringe tIIsk Væsen, tyst
Kraft og Mc Arbejde til Ære het.
J et likkcligt Blad striver Or.
Missionsdirektsr Schreiben Men
hvis Geibels Ord skol bliuc Sand
hed, at tun (!) ved det tyske Ver-en
stak en Gang Vear helbredcs, og
det san blive Sandbcd, saa man
Tyskheden lade sig geIIIIcIIIrcIIIe og
Imcsmtmnue 05 KristcndonIIIIeiI,
«aa man disk tyske FULL som i deIIIIJ
Krfgks III- dII Flaum flal lIliLc It LTIr
dIsnstlL onst-III IIIere end »Ist lle dgl
et M IsIIiIIII solt og dxst In MI:
chIsr tnsf Akk. I
J Tr. P. Contads Krisis-Judex I
ter »Ernst in dem Herrn II: rdcsi
S 41 følgende: EIIIIIIIIIIIl Umbel,
dct ny tyfke NIIIIIJ Herold. sein I
lwngcre Tid med UrIIIIe var hie-Inst
glemt konnnek nu ichI i lIIIj Nrde
til Æte, fokdi han ncksten ordfctiyk
fotudsaa de Maine-Weben sonI vI
nu gennemleverx den Kamp mod
Ost og Best, sonI vi nII Inaa fsrc
hat han allerede anet for Aakticr
siden. Fra ham ftammer dct Ord,
loIn vi i diofe Dage hyppigt heter:
vq ved det tyke Versen nIIIa Ber
den endnu en Gang helbredes. Tet
er et Udtryk for Iejrvas TillId og
bekettiget Se.elvsplels VI Islek os
Iom Bætere af en oveklegcn Kul
Bi ttot at oide, at hvis vortI
ll led Nebetlag, vilde Mennefkc -
sheben kastes flere Aarhundredec til
bage i sin Udvllling. Derimod haa
ber vi af vore Vaabcns Scjr en IIII
qumstring of Mennesteaanden vcd
det tyste Besen, fom isa vil vife sixI
frugtbart og velsigneliesrigt ogsaa
for de andre Fall. —
f
Dis-se lldmäisljck, der jo dumm
en ganske hin Zulet, er menek jeg,
qoch at saa Furftand af. Dotte ulyks
kelige Geibelsfe Vers er blevet et
bwinget Otd for ftedsc slere, og
fætlig nu under Krisen er det ble
vet Udtrykcet for den Tankegang,
der sial gsrc 7clv de vidcstc mfkc
Krav bereitsgedc Tenno Tonle
IMs i Fslge hvilscn alles andre
soll et syge og cun Inn lnslbkedes
vsd syst Medicin, dette Dogme- om
M Miste Væfen«, der staat Guds
Vierte Iærllg nær, er Mc blot en
W mod alle andre Falk, mon dct
ys oglaa en af de dybestc Raddcr til
den bevidfte Mangel paa Deus-m
tagen til andws Ret, fom vi ljar
set TM- takklsk Ptsver paa, og sont
sillekt ogiaa er en af Fortlakingsss
qtundene til Krisen
J. P. Bang s ,,Kbhv.«
mitfu- cheimek i eina.
If Lege N. Ehr. Schmidt.
—
W l Winseland er af deb
Ucttzdereren send-Its Upd,
lom tun kan afhjælpes dekved, at
Jesus Kkiftus faar Lov til at vindc
Jndgrmg i Hierterne, men der et
ogsaa en legemlig Nod, fordi man
mangler Læger, der er i Stand til
at hell-rede Sygdommex og eftek
haandcm som den- levondc Menighcd
bar sank-: Klarheit over, at der trwns
ges til san-vol amidelig Tom legem
lig Hjælp, og efierlmandon soin Gud
lmr givct Menneskcbcsdcn Midler til
at helbrcsdessimdminncs, og eiterljaaw
den sont Illcniglicdcn lmr kamst Lj
um«-c on sor, at man Ost-d at bringe
Hjivlp for de lcgemligu Lidisljcr Ug
saa lnn ima det store Maal at brin
ge Evangelict til ts soge, soa hat
mmt sendt lrisme Ort-get ud til do
forskcllizic xllkiisionsnmrlcr i ftadig
ftigcnde Tal; mcn luor mange der
end er scndt ud —- i Fslge den sidfte
Statistik er der nogct over 1100
Lasgisinicxsionæker derude —- cr det
llaimtfm tilsttwkkclig til at naa ud
til alle dem, der trwngcr til lege-n
lig Hin-Ip. Dette hat man særlig
indsct i Kan med dets ca. 500 Mil
lioner Jndbyggerc
Isln otn der nu i Lieblillet staat
et meget betydeligt Anteil Les-gemis
sionikret i Kinn san de dog ikke naa
nd til ret nmnge as dem, der trcens
get-, men san bar Gud vist en Vef,
man Lan gna for at bringe Hjælpen
til san mange som ntnligt Vejen
er den, at nddonne Kistesere til Lcrs
ger; on ad ganfke friuillin Vej bar
Layemisstonen pantaqet sig at nd
danne indspdte til dnatige Lassen
Man begnndto vom de entelte Mis
sionslmfvitaler, nien da der paa
smert Dokpiml tun var entelte Las
ger, kunde disse ikke beherske hele
Ztosset sankedeö, at de var i Stand
til nt bibringc de nnae Kinesere den
Kscndstabsfnlde, der var nødvendig.
for at de tunde bline dygtige Lasset-.
Da den kinesifke Regering ifke lelv
tunde toaet Uddannelfcn af Lasset
i sin Hamb, besluttede man paa
contrale Zteder at oveette »forenede.
Limefkolet« faslles tot de forskellige
Zelfkabek, som drev Lcrgemtsfion
dekude Saa vidt jeg ded, blw den
asldste of disfe Skoler oprettet i Pe
king, t hvert Fald er det for nog·
le san Aar siden bleven meddelt, at
det fsrste Held fra Lasgestolen i Pe
king var fasrdigt, og flere of dem,
der nu var fnld uddannede ved den
ne Stole, blcv antagne til Tjeneste
as den kinesiske Regering. Zenere
er der dprettet Stoler andet Steds,
og i Dieblikket findes saadnnne LE
nefkolesr i 7 forskellige Poet-, nemlin
fornden i Peking i Monkden, Isi
nsnsin, Santony sang-Vom Foochaw
m Canton
Tpn Las-»n- ksii-, sont interesserer
-.« TT inske niest, er disn : Mgntdesk
Den er oprettet tun Quarke-dann
n« Tr. OWNER-, der sum U.1-»1.-1nii»
ji«-mirs er ndsendt as den irfkspred
byterianske Menigned og i maiw
Am- Imr virtet i Moukden Hettil
Our san slnttct sig den Leegemisfimn
der er udganet im Don-start idet
det danste Missionsfelskab hat givet
Tillndelie til, at Tr. Ellerbek —
forelnbig for 5 Aar — maatte op
give sit Lægemtssionsatbejde i An
tung og tage Plads fom Laster ved
Moukdcn Medical College. Hatt be
gyndte sin Getning der noget tids
ligere, end det oprindelig var be
stemt, idet man ikte kunde undvoere
hans Nackt-, faa snart det ftrste
Hold Elever var ankommen i 1912.
Af Elevey som fætlig interesse-ret
os, sknl jeg namne ,,lange« Li, der
er godt ten-M fra Hospitalet i An
tung. Han er den eneste fra den
dankte Missions Arbejdsmakk, der
kam med t fsrfte Hold; han et en
flink Eli-v og hat gjokt et stokt ann
detigt Arbejde ogsoa under sit Op
hold ved Moukden Medtcal Colloqe.
J 1914 blesv det nasfto Huld Ele
ver optoget, og iblandt de 50, foin
bestod LIptagclfcspkøvcm vor der 3
fra Dunst Missionöfelskabs Om
raadex de hcddcr DjinGwoa og Pen,
og Kristclig Lasgeforening har faaet
Lov tät at underholdc dem dc 5 Aar,
deres Studietid vater. Dei er en
stor lekde, at vi gen-sent Dr. Elle-r
lbek hat faaet at vide, at de s, der
Jundetststtes herka Dattniark, stadi.1
Her blandt de iøkstcx Djin hat endda
beste-net den ist-sie Eksmncn fom Nr.
II as hele Holdct og bar i den An
Hedning faaet tilftaaet et Iækligt Sti
lpendium mcn ogfaa de 2 andre er
mcget flinke og hin-er stadig til de
sprste s.
Dtst Maul, som Medical Colle-ge i
Moukdon hor Iat fig, er at fkabe en
kristm finesisk Lægeftand i Man
chnrict. 1000 Læger er det Tal, man
fort-lahm stulde spge at naa her; meu
Spargsmaalet er brændmde over-alt
i Maa, og ved den Kaufe-reach iom
de kinesifte Lagemissionærek hocdt
i Mnghai fra 1.—-4. Februar i
Unt, var Qøvedspyrgsmaaleh der
M W, net-w bette, buckli
hs m W ital-de blive i Stand
U .
H
til at Fiaffe en indfsdt Dir-gestand i
Kinm
Man ser meget lyft pag Fremtis
den, idet Flertallet af de Andere
dcr liidtil imr søgt Uddamieise ved
de 7 forcncde Lægeskoler, hat vass
rot Jmucsndtc Meiiiiesker. Der er
disriiir iasrliq Grund for Moniglksp
Lin-me E de kristixv Lande tii at iøre
Mut-c Zug iroiii"icr Nnd i niiiorlig
Mu.
Korrespondanccr
Taumel-rog, Howacd Co., Nein-.
Pim Mark sag Eng, i Zkoo o.1
Linid, must-alt, for dot nu saa Finnft
og irodiqi nd« Tor hin nie-W
nuer ch Iiditc Winter end neigen
Eindo sor, sidcn oi kom her i 187i,
ou merc Ring-i i Fomaret end fasd
inming dog udcn nagen bemdelig
Sind-a Dist er derimod nickt-ei op
munirendc med Planke-weis uml
rende Lin-skme
Lasnger Nord og Vcst bar Stor
mcn rast-t, doorved flisre Mmuw·
skcr dumm« dog ifkc her i Homard
Couum, saiwidt det or as bete-nist
Flere Verm-si- cr her i Gesag, dor
ibimidt M. E. Anderfenä Epimer
Niclsjs Andekfcm Vogiørcr i Firft
National Bank i Zcotts Biuii. Lieb.
hvorfra det meldes, at 25 Tommcr
Eise iaidt der sidit i Maj, et uals
iiiindeligi Tilfirldo,« til Gavn for
lich- Egncsii. Chris. M. Andersen
mcd Huftru er hor. Hatt er Vog
føkcsr i Vorm-, Nebr. for H. Pe
ter-sen 83 Sons, der driuer Lumbcr
og Kulimndel bar-de i Potthr sog i
Docuiksbrog, samt Hardware dcrudc.
Fra de danske deromkking meldes
alt vol. Hamld Huld med Familie
er ogsaa kommen. Han var i For
retning i Potter en Tib, efter de
reiste hersta, og seiiere tog de Home
stead lcrngcre Sod, ved Peei3, Co
lomdo. Mr. og Wirs. T. Christen
lcsn sra Cozad, Nebr» var her ljjems
me forleden og reiste faa tilbage til
Cozad igem hvor Mr. Chrislensen
er Apotheler.
Til Minde om de nylig afdsdc
blev jo «Bedstemor« Barbara Jen
fen omtalt af en anden Korre7pon-J
dent i en Veretning i ,,«Lanfleren«j
focn hisrvcd lifcrtelig bifaldes.
Peter Sanft-n Bay, stsdt i Rud
løbi1m, Lange-land, Damm-es den:
15. Marts 1837, dødc Ins-I iin Zøn
i Lincoln, Nebr» den M. Mai 1915
og blev bviimvm lnsr den 22. Mai
nnd-er ihn- Dieltngolfe Basis-r Pcsp
des-sen licfømode Jordfirstcliexi.
Niels Enevoldlcn, jsdt i Hlartniss
dini l« Jlnzmil Hile dødc i Jtnsw
den 12 Mai Hilf-. Don lcsni km
Tunnmrl tin-d sin-l Fomsldrkn Jln
der-: Encsnoldsan5s, til Wisconsin
i 1872 og sannne Aar til dennc
Cum lnsor to Sigstrcs og to Vrødrc
cndnu bor. For hvcsr af disse og
andre aidøde iindes ndførligisrc Ne
lrolog til dates kirrlige Minde i
»Um Tannelirog New-II
J fcnnmc Nin-T faiwcl sont i St.
Paul Vladcne, nicldes oni et Solv
bryllnp i St. Paul, book niaiige
Vcnner var til Irr-de Tot vor nein
lig C. G. Jenseit, vor forrige Conn
ty Treainrety og hans Huftrm der
blev gift i Boelus den M. Mai for
25 Aar fiden. Dette Var boede her
i Vycn flms Aar-. Han var Elem
tokbestyker, indtil han blev valgt sont
Countn Trcalurciz hvortil han an
den Gang blcv genvalgt. En stot
Skare Venner snslek dem manch
lyllclige Dage, og et glasdeligt Guld
bmllup oin 25 Aar.
Nrnndlunsfvstrn den .’). Juni fu
rcsdcsxs lnsr i Aar sont iirdksiiiilig. Vin
sikkorps frn Ast-and Island giw lif
ligc Tuncr til Bedan on en glad
Stcnming made-de hole Tagen. Pe
tok Ebbeicn holdt Tale Paa Engelsc
on S. M. Fries-J førft paa Dnnfk og
den-just paa Engelsf. Oin end det
havde regnet nieset, og chenc var
solch, var der dog cnungc til Siede
Dagcns Program blcv vel ndsprt
med llndiagclfe as Ballonopstignins
gen. Binden var for itaskt Men
Mandag Eftermiddag ved Fetntiden
stcg en Mond op og drev nied Vin
den hurtigt nordpaa. Dereinst ftcg
han med fin Faldfkærm ncd ,mcdenss
Ballonen fortiatte iin Kurs med
Binden. Monden iagdc selts, det
var en vellykket Tur
Mandagcn den SI. Mai holdtcs
Memorialhsjtid fra Vyens Tribnnc
nde i det frie. Paftok PcderTEU
var Okdstyrcr. Han ledede i Bin
og holdt en Tals-. P. M. Hanni
bal og Hon. S. M. Fries talte vg
Iaa. Til Afveksling blev der af
funget passende Sange. Tit Sluts
ning dtoq en Procesfion til Kitte
gaarden for at fmykke hver en Grav,
hvor de afdtde Soldatek hviler.
De Junker-, der ved denne Lei
llibed ist-IM, var til Del- om de
tapre oq thte Soldater. men end
nu more over W som en nd ei
sikker«Verdensfred i Modsætning til
Militarismens Tyranni. Dei er
overalt sont-den at irrmhceve den
sande Kristendoni, og derved fjerne
de onde Tilbøjeligbedcr, Krisen-S
Anklage-h Avind, Drltlkenskab, Ger
riglnsd, Kin. Nid, Vrede km alle an
dre lldnder. »Mot! dlsrsum J dri
Jch as Wunden er i jlkc under Lai
:1.sn.« Tlst er Zaudlledenis Fland, der
Jma til. »Alle-n Jlnndcnxs Rsrnzn or
.il:.rr;j·,i:«md, lsllckdcy Ich-IF J.-i-.U.
Tor-unt nllls Folk wilde lade läg Dri
00 as Zimle og elfh- lmomndrc, da
nl slrig ltlclulig. »Juki« ere de
7rcdfdnmlelige, thi df Tknllc Saldo-is
»mde Born« »Men Im Tiger edel-:
Elfter oder-Z seien-der'( Kristi Kask
li,(lled man forkyndeo alle Rolk paa
Zwan »Don-Z Visdonl or isedre end
Banden Ved hans Nunde Jg Eilet-r
linllcd Milde-J den duriich Zejiy
Inmwcd ingen lider Unst, insn alle
«·om vil, knn glnsde sisg der-Jed.
Kasrlig Hilfem
P M. Hanniålal
Ea Htjtidodag.
Den 23 Maj vil mindest- as manch
lscr i Maule Ballen og Kollen Brook
Wiss» fom den støtjte Mindcdag i
man-ge Aar, ja maaskc den størfte,
vi nogen Sinde hat haft; thi det
var Højtid i dobbelt Bemdkrinq.
Den 23. Maj, sont var Pinsedag
var jo derfor i sig felv en Højtids
dag. Tertil kom, at der var Kon
iirnmtiolh ljvilket ikke er fiel her
i Kissen Pan 6 Aar, iordi vi hat
merkst »den Prwst i flere Aar-.
Der var 10 Unge i en Alder fra
ll til 20 Aar, sont fornyode deres
Dembspagt og med hellig Alvor og
biwende Hjerter bekrwftede det hel
lige Løfte, som of andre var givet
for dem i den spasde Alder.
chret havde vceret merkt og regn
fnldt hele Ugen found, og iswr for
dem, der havde lang Vej til Kitte,
baode det vasret Genitand for Be
winkan
Pinsedagen opmndt mørk sum de
andre Dage, ntcn hen Daa For-mid
dagen tog Herren-Z stasrko Hat-nd dct
Fokhæng bott, som i Form af Wir-»
te kasr bang over Farben, og ligI
et mildt Faden-je strnalode SolenT
ncd til den Flok as unge, der paa!
sw- opd bang Alter Iigcsom stunk-?
des fis i hans Inder-sann Dei var
en lmjtidelig Stand for de nnge fau
vel Tom for der-es Fotwldro og Pan-.
nsrcndtb !
Pistgr Pl Hnnscm Tom Unsinan
nis-- Mu, kalte nhsd Hans-us Drsi
H Wä: aj den .«3uili«1n.1n§-. Izu-l
fmn End du unzis mindqu Lust Lksstkn
.!.- « JUNI ji«-f Schl, U E all:
Lkisxsgis Littsski7tciscr, Bunds TIJr iunN
nun-to ums-.- distu 1 Wirt-es i Mod
njxm on L!Zs.1d-,1snn.«x, ·: Zum m i TM r
IF. ANY-D Of sc THIme XII DER-J Koll
sjrnxniionstsdng sont den bisdi on
»Juki-Ists Das i here-I Liv.
Panor- Hanson sonnnnede onsaa
Formldrene til at formen Ungdomi
ins-n nie-d ct qodt Ekscmpeh tbi udon
det kundo man ikko deute-, at de
nngc kundc bljoe bevaredc sra Zyns
dens manqe farlige Junker
Este-r Konfirmationcn var der
Skriftenmal oq Alter-gang. hvilket
osqsaa qjorde sit til, at Tagen blcv
san højtidelig, som den var.
Senkt-e blev det beste-nd at Kon
firmandcrne on Paswr Hausen skuls
de fotograferes samtnen, og Dus
dag den M. smnledes de alle igen
i Prasftcbjentnwt, book Pastor Hans
sen bade faact to Ilutomobiler stil
let til Afbcnyttclfc, og Taa gis Tuken
«til Fotografcn i Ocunto Falls, hvor
;de blev sotogrnfckcst. Dersra hjem
igen til Prassteboliqem hvor Mrs,
Haner ventedc dem med en festlig
Middag. Dct var ogfaa en Hilf
tidsdag — af fin Slags.
Dette vil blive alt, jeg kan for
tælle om Konfirmationenx men fao
er der en anden Ting, jeg maa for
tælle. Om Gub vil, bliver der af
holdt Baiar den 23. Juni i Hean
Tharieus’ Skov ved Hiekortx Der
vil blive feweret Middagstnad og
Forfriskninger otn Estermiddagen
Hjektelig Hilfen til alle »Dan
fketen"5 Leser-c
S. C.
Vixbu, Minnesom
Det lmrer jo til Ziascdenhcder at
sc noqct i »Danfk(srksn« her sra drnne
Plads, og snsrliu Im Vrorfon Mo
nigfwd ch vil derfor forføge at
sikivsc lidt, om end ikkc jeg hat rot
imsget at ntcddcle.
Megen Regn og koldt Vejk har
ni haft i den fenerc Tib. En Del
Sygdom hsrcsr vi ogfaa om her
omkring, shvoraf flere alvorlige Til
fcelde. Særlkg stal leg nævne Pe
der S. Niellen Familien· Dei var
noget efter Nytaar, at baade shan
og Wen herbe et temmeliq alber
ligt Sygeleje. Konens Helbred hat
i mange Aar været nedbrudt, men
de com da igen uogenlunde til Kræfs
ter· Kort ofter maatte Sønnen Pe
der undergaa en Operation for
Vlindmrmstbetændeks sont jo er faa
altnindrlig nu um Dage. Han tout
da chinuclig snart over det, tin-n
san Iwane Inneren have en Ope
ration, sont mauskc var vanskcligcrsv
og emsr ljvad Ui huren Da dem
jkrivc-:—, gnar der nok snmat ins-)
Heim-weise Hnn er paa Ost fu«-n
jkc Hojuktal i Lchnueapulxis.
For en Tid sideu bestemte zwin
deforoningen at holde sit mrste MU
Oe has Waslor H. P. K. Haus«-nd i
Ellcndalc den 25 Maj. Mcuingen
var vol don, at da Paslor Haner
bar haft mauge mindre behagclige
ane herud baade til Kviudemøder
og andre ijligbedcr, jaa kund-.- der
vaer nagen Btlljglwd i, at de be
stemtc at lage Tun-n dennc Gang
ug furstaane Præstm
tin fiur Regn um Ratten og um
Morgcncn l)oldt vel en Tel tilhagc,
men der var dog tre Bognlusz sont
kam , og alle Var glade oed den hygi
geligc Stund, vi ti.lbragte hos vor
Prasstefantilic, og vi l)aabek, at del
oklsaa glcvdcde dem.
Zog tnaa da ikke gllsmme at for
tasllky at oi for en Tid Tiden havde
Vesøg af vor Japamnissiunlrr
Pasmr J. P. Nie-lieu og Huftm
Te taltc baade ved Ksoindemøde og
i Kirketr Jeg trot, dot vilde vaer
godt, om fleke havde hart, hvad de
Mode at fortaslle oJ.
l Zorrigc Fredag, Løkdag og Zwi
dag havde vi Mission-Inde Te,
der Udftrøcde Qrdets Sasd i de Da
ge, var foruden vor men Prasst
Pastor F. N. Petersem Pastor A.
Hof-gearb, Pastor H. B· Christian
fcn, Mr. P. Clauscn, Mr. P. Svend
fon, og Mr. Adolf Nie-Herr Møders
ne bcgyndte Torsdag Akten, og da
der- vor foa mange Talcre, blev dct
ordnet fl1aledes, at der forudcn Mis
derncs i Kirken ogsaa holdtes Aste-t
møder skiftevis i Hjcmmene her i
Bixby, da vi gamle jo helft ikke
komm-Dr rot langt om Aftenem og
besudelt gaves der leitete Anledning
for dem, der sjælden eller aldrig
kommt-r i Kirken, at høre et Guds
Ord.
Vi can ved denne Lcjligljed —
vi, der var med for nogle og tyvc
Aar fide-u, da et Pinsevejr gik over
djgsc Egnc —- bedre komme til at
se, hvor Herren dog er langmodig,
at lmn basrpr over mcd vor Eli-u
fnsd. Im er form-Esel ons, at Gut-J
Plan-J xsgxm nat Imsr under disk
Flufijr U arhcjdcdsc Um Eli-ne
zlllsmrtc Epcdsn faul blick- samst,
Jst-,- ’«nld-:l 1 z12:-D sur-) H bsrw
Frau til Wild-: Mann-T- Iscrlwrli
Jsrllst Vj mass-kor. at Trican er
Eins-I ti· Rede nt ødlsllmkus dxst Wild-is
LU- ngd at blaude der Imsd Verdcii
läqlwd
Unflei- det, vil Satan sma sag Ils.
Eli tmsngcsr til lwcr Tag at bljvc
windet um« at Vi inglsn Kraft hat
i us few
Vi lmvdc Regn de første to Møs
behage, men Zolskin ocn Søndagett
Jeg vil her tilfstU sum Pastor
Christianscn bemærkedc nede vcd
Etationm, da hnn vcutede paa To
get: Sasden er saaet, Regn hat vi
Funkt, og nu stinner Sols-L Maatte
san Guds Naades Sol ogsaa op
varme os.
Sau en hiertelig Tat til oder,
zkasto Maer for Vidnesbykdct, som
J bragtc os, og Hiler til »Dan
l
ritt-wir's Redaktør og Læsere.
l N. P. Nietsm
l
! Ton danfke Rolain vcd Canoni,
?nskal(l)enmn, i C.1n—!d«1, zasller
blnndt fine sent-it anlonme Medlem
mer Micc .Poutoppidan Broby, dkr
noli-g af Safkatchewan »z- Negering
er bleven nnsat spm Veftyrer af det
dervcerende Mejeri.
Mr· Broby kom til de For. Sta
ter i 1912 og blev ansat som »Tum
Tefter« for »Holsteinstiesian Asso
eiaticm of America«, med Hovedkvarsp
ter ved Joch State Colleqe under
Prof. N. Mortensen. Summe Aar
bemmdte Mr Vrobn det etsaariqe
MejerisKurfus ved Stolen i Antess,
oa blev deknasft i Forum-et 1913 an
fnt af Provinsen Saskatchewan’8
Regerina fom Vestvrer af Rege
rings — Meierlet ved Langenbstrg.
lwor lmn blev til December WH.
Efter fem Manneders Bessq i
Danmark er Mr. Vwby nu tilbage
i Sa7lotchewan, og de Danfke ved
Canoro er glade ved at have sham
ansat der
Det er vlstnok Meningen at Mr.
Broby stal undervise ved Statsunls
versttetet l Saskatoon til Muteren
og laa atter komme tillmge til Ca
norasMeIerlet til ncefte Sommer, da
M kun Ist-wes om Sonn-veren
- '1
vOZT ÄAKIIUNDRDDIS EISTOKIZ
1815—1890.
As Alex. Thore-a
tin af Historie-IS meist begivenhedsrige Periodek belyst
ps- -«n ndkørljg og fur- enhver anskueljg Mai-de af en ak st
marks most fremragende Historikers.
Lusgnjng af denno Bog vil sithte en i Stand til langt bedre
at kunnks for-Stdn og følgss l.’dvikli1igen j vor egen bewir
gede Tjd.
Bogen er pas 791 sjder ug Mr vitsret moget d»vk. Icøb af
et Inst-re Parti hak- jmidlertid sat us i stand til at tilbyde den
1 net- »k- sulid lndbimljng til dssu ydisrst beskesdne Pris af 82.00.
UNDER HUSBT GLYKSBURG
1863——1913.
Sprksdtp Trank ak Tslksns Hist-wiss gummn 50 Aar i Dsns
mark vecj Carl E. sjmuuseu
MS Sidpr med mangss Puktrxpttcsr uf fremragpnde dauske
Mit-mi. l fint Kulnkssunskvkt l'mi,:thj«c! Figur-r Sig Hmerligt
som Gan-bog
Pris 81.50.
--v-d
f
THISBITBRBN BLIAs
Ak
Dr· Pr. Wilhelm Krumme-eher
En ak de bedste og bedste og mest beken(lt.·- bihelske Op
bysseltesbjsetg det- kokeliggek i det danske sprog
Ein stor Bug pas 640 sich-, trykt med stoke og klare goti
ske «l’yper, som gib-, at den regnet- sig for-trinlig for asldre Polk
Indbsmden i rødbnmt Sitirtingsbind mssd Guldtkyk.
th steil-re Partikøb hin- sat os i Stand til at s-1«lge den nd
mækkede Bog for den korlmldsvis lave Pris af P1.20.
LIVBTS läss
Kkisti og bens Apostles Liv og Gerningek fremstillet ak
DI. Lune- stsllker og andre fremkagende gejstlige.
Med talkige Ums-Nationen lnsmsiblandt Thonsaldsens Kri
sms og alle de 12 Apostle i helsides Billedetu samt flere Par
velitognkietc
815 sider i Kvartkormat. Smukt indbnndet.
speciel Pris 81.50·
Deut-h Luther-an Publ. Konse,
Bleir, Nebraska.
IIVAD BR- KRISTBNDOM.
En kokt Pkemstilling ak Den kristne Troslære nk L. C.
Petersen. Per indbunden SI.00.
Det er en klar Bog. Det- er ikke gudelig snak og Tale
msader at finde i den; men i koste, klare, knappe sætningek
fremstiller den den kristelige Last-e.
Det er en bjbelsk Bog. Den er gennemvmvet med den
helljge skrikts 0rd km fiikst til sidst; skrifthenyttelsen et- iki
ke en død Ophoben ak Citater, men den er Isletten i Rot-kat
tekeng Winken
Og det et- en levende Bog. sleg mener der-med, at det er
en Bog, Spmngen nd of l«ivet, skrevet ak en levende Mand,
prøvot i Livets Erkarjng.
must. Johannes Gøtzsche j »s-Pd og Høst".)
Danisb Luth. Publ. Hause,
Bleir, Nebr.
W
W
TOA ASALMS
W
- vvvvv s -v--v--r-v-ss-vw
Et Udvalg ak gode Bøger kra vort Lager.
KN OEl AF DEM TH, SATRUCE l.AVF. PRlslTR
Kn«-ts-l!kic Forlaillxngssr
llnmhls llustsu Dis-V— Nun-J N-(’s« l kam-sm- Piulelgr Hätt-.
Herr-Ins Cloniinjzsst F-« thk Maus Wll l«m«t;s-Tling·sr l.50, Titus en Kos
DHI hie-Us- 801 "t—.. koxy II Mk llmsl «!«r stunk lmksnssl sl.00. Ruhm-l- ZOCttq
samt-mass 60(’tu » lchrhmlingssr fm Sømlsgnskolesn 81.00«. Pan Tons-It os
I Vinknnnlssn Most-» Und-r Fpslkmmsk sl 20. list-list- Sf Davids- klu
76 ("ks.. Privatpgmlnlpn i Harz-Hi okz llncsntesgaukdcsn i Indien sl.ll0. Be
lluk III-.
sinkst-loslass
Den tlgjrpnde Time- 81.00. Rlolelusrms klmet (0msl.) HGB-» Lyt
Illssti Mit-liest is.00, China vaazxmsr contle Ql.00, Fu Nutideas Japa
QLIT Asletss og Afrilms tilde-Halte Mission-market sonsle MU» III-In
svkrck os Rmkllghodsns Konto-; 81.10, Alvenlen for Rristus 81.60.
Ismbsslmissioaen (0msl.) USE-.
Opdyuellss stritt-t
Lys Fu Vejen, en lille Anckogtsbo M Morgen Akten. To Zins
l Unwesen-ist« lmsklekblnd mal Gufdsnih tl.25 os- bofimschocks
Prodlkeaer 82.20, En Pilgrims Vanclring Cöcts., Godsts blbes s stacklot
NOT Augustini Bekenclklser 65 Cla» Don hollige xrls sll cts., Ujskmpsil
Mit-, Moos Vej. en Aufgang Prmäikenek If nokdslssvigsks Proth
fl ho. l Jota Notl- k —- llusmntlsqtsbofl 81.25, As Cacls Nutls —- Ubal
lsssluk If Put. unstet-, Mu» kos- lomwi ej cost-» Miets- Ins-II
hstsbog U.00. Kraut-suchet- Iclltn l.20. viel ek Krittel-dot- Il.00.
stinkt-, shqu o s v :
Vulls Esa- Nlolsen Hau 0 sl.00. schnellt-k- Iemlek tlu l4stlot
Upd. Norm-nd W-» Null smaktyrok 7octs., Deo lmslke Malo-s- Ul
stokle IZ.00, Pfg III-le Dsge NOT Auch-Hamen- lcirlccliistorle USE
Luther-I blv il.00. Akt-guts lævncst CAN-» Vokt Anstand-bode- sitt-ori
c2.00. Dunst-klit- l4ncl sl.75, Untier Aus-It Glyksborg Ol.50.
litt-kutsc
ll c. Auster-eng Evevtyr Il.50. lngpmanns ( hlstorlslce Rom-ask
It.40, Ladsbybjrmsns Akt-» Rutlclos Poriælllngek Il. sl.00, Dicken-i
Olivet Tslst Mel-» Alt-ort: En komme-längs Pige Glich-, scatt- Lassen
lhttek doch-, Ell-n Predsfyrsten WI.
flunthset ok Lenkt-ek
Sebsabekgs kluncklmg il.50. km Heu-pel- Koge- og Eushslclolassbos
75 cts.. Djbys 100 Time-s i Engel-It 75 cts., Psklsmsatulsks lisle
Iscts., Duell-num- 0rtlbos Not-.
Ist-obiger
su lills Unionshlstokls lok Bim, If Provst llenry Uuln W,
kll manch-losst- komlt lot Bjra If A. P. Hausen WANT-etwas
P lumlslxlstorls Chor-» chnge og Dreck-e Not-» Plssbjra VII-o
bfts Not-» Wmefonolllagok l. ABC-» Uns-les Jul vs M» ed y
xssp Isctssp Ist-e Port-Illian Bot-» selcs Port- logzäussots., VI
Illuo ht- Wcts.. Port-hu Sinnes- Löcts., Banns-all ., Vsoi I -
tot-do leysalos Gott-, Esel-for gis-Eilet Mist-ocle Bot-» Un Julmiso
Lock-» M po- Jottl M
IW Ins-:
Its-plus Rufens-til sll III-l Nett- Jestlos’s ktqot W III Mk
Th- hkylljhtck 50 soll Bat-; Pllgkltth Pfoste- ss, 7s Istl 01505 The
kklsoo t e sons- ok stlcl ss its-l Wett- Dlsck Dotaty M. Ist
Ql.sz Use pl Ohr-Ist 40 soll soc-tu Use ol Luther 25 Intl Mk Titus
I Wo pl the Om- soctr.z A Uttls III-lon- sscts.; Tod-T
Zuttos M; Use cl leskstoao wen-; Amtes-tots- slky Tsles .
N. s.- Alls Cis-o Its-et st- ltsckbumloe. aut- lkko saclet sk Its-let
pmss Lllfllklull VIII-. solls
Ihn-, seht-.
« . . I. lll IllIIIUIWIWWMWKAOMSDEI OOV»H-,«-..