Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 16, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "9Iis äl. II Ist-Zuitz,.""sjikisk"ssikzsdisg den 1("i. Juni uns-. Il 24. Ausg
Eucoiiaikigeus ging.
United States sidfte Note til Tusk
lnnd drnget Interesse.
steigend lilanq Inn betegneo sont
state Elng med finaa Resultaten
United Statt-T mer«-n Note til
Ttiillaiid ci- oiiisnlligqiort i Lobi-l
ai iiditv llair Den iorbcwsok nas
ften visd sin irisdcsliqc og venlige
Tone, oq man andres over, at
Vrnnn kimdo iøle iig iorpligtct til
at teiiqncre for at blive fki for at
underfkrive dette Dolunient. Roten
viser dog Fastlied i vor Regt-rings
Holdiiiiig, san-list mmaaende Lusii
tanms Ewiikiiing. Den hast-der, at
sökibct lwerken ist-te Vaabcn, Sol
dater cller Aniniunitiom og der
fom den kejieklige tnflc Rogering
like stolek paa de mncrilanfke Funk
tioiimck, der gav Zkibet »Gem
ance« Papirer, iaa linkde den un
der-inne Men de link-de ftaa til
Troeiidty san længe der-es Upaalides
liglied ille er bei-ist« —- Det inne-J,
Iom Franslmcvndenc ftadig gtr en
Smulc Freingang. og at de holder
fast, lwad de vindeic — Man faar
Man Indule ai, at Jtalienerne got
Frangang. —- For nogle Doge lau
det nd, soin Rusierne var ved at
blive Qicrigerne og Tyskerne for
met-Frisch inen i de sidiie Lage fes-·
det nd, loni Trifft-me amsr tager
Mod til iig og gaar angrebsvis til
Bot-UT —- Se fjlgende Dagsmels
dinger.
Tot-Haku —- En tot-list Ka
nonbcmd og et Transpoktskib er iludt
i Sirnk i den peksisle Bin-it Et
franlk Transportskib er lautet i
rkislc Fort-ande, og en tyil linder
,vandsbaad ilal oastc sdclagt as Eng
leendeknc
Pan den veitligc Frone nat
Franlliiiiriideno fuldiim dort-is Bei
scrnelfc as Neuvilch St. Vaait sog
nied Held tilbngcslaact alle tolle
Juki-g paa at gener-Ihre Stillcngen
Lstrigerne meidet oni ydcrligc
thigaiig i Galizien og Tilfanges
tagclse of inangc Rasse-re i Egnen
ved Zloden Dnieiter.
Den engelsle Iobsliite opgivess
nied 258,069. .
Frcdag: —- Tyslerne falder
tilbage i de ruöiiile Istkfsprovinsek
eftersulgt ai den forstætlede kusiisfe
Gen-.
L·
Zranstmcvndenc sortsasttcsr den-S
Ingreb i Vest men uden lldsigt til
stsrre Nesultatet
Tysie Undetvandsbaade hat tor
pederet ydcrligere 13 ijbc, hooräi
blandt to engelste Tokpcdobaadc.
Den muerikanfke Note til Tyskland
Ifentligpgres og over-kostet ued sin
upentct venlige Tone.
L I r d a g: — Rusfernexwr Ksrav
paa at have standiet Zjendernes
stemmmg psa Htjre Fle og at
have taget flere Tusinde Sange-.
an den anden Side melder,Østri
gerne om Fremgang i Bukowina og
det sydsftlige Galizien.
Jtalienerne meidet om Jndmgels
fe as Ploeckem et ftrateqist Punkt
i den sittiqske Privat-listig og
Setberne mqrcheker mod Dur-me i
schauten.
Ssndaq: — Italiens-me be
swttet Gradisco oa bemde Frem
stsd mod Not-du« Voldsmmnv Kam
pe fort-nam- paa flms Vnnmr lnngs
Floden Jfonza Dist surlndcsr. at
den franste Herr manglksr Jlmnumis
tim, men desuaqtct holder den Os
fsnstven vedliqe vaa Vesismmen
Systeme fortsætter Fotsøget mm at
Mkkmk sig Leusberg fta Brit nusn
ppder nu haard Modstand as Rus
ferne.
M s n d a a: —- Jtatienske Its-ve
w angriber den tsttiqfke Krigshavw
Pola og ticfsjer Arsenaleme og
Magazineme der atvorliq Stabe
WCEM hat beugt Wäq For
Minq baade of Falk M Ws
M Idtfvat of M M, som
Wkeuerne all-rede bombardsm. J
I 1
Lin-n meldcr bcggc Zidcr om Frem
qaug —- Ruizscrne i Nord, Ieutos
net-ne i Zod. Er norit og et engclsk
Ekcv sasnkes i Nordsøen af den tyske
Ilndewandsbaad U 35.
T i r s d a g: —- Tyskcrne melder
otn on ny chr over Rai-ferne Oft
og Zyd for Jaroslao, hwr den
rusiske Forfvarslinie skal unsre ble
ocn genncmbrudt og 16,000 Mund
ladet til Faust-. Russland indrømmer
1kke TabeL Paa Vostfronten sure
gimr de haardcste Kamm- fremdeles
i Egmsn Nord for Arm-Es i Nord
Erankrjsp Jmcllctn Italieners og
Istrigerc kasmpcs der lmardt i Eg
nen omkring Manch Wien paastaar,
at Jtaliencrne paa intet Punkt end
nu hat format-et at gcnnembryde
bot-es Forfvarslinie«
Til Morgen i Dag. —- Fra
baadc Berlin og Wien meldes, at
Teutonerne atter gaar frem i Ga
lizien, at de hat indtaget Mascisca,
der ligger 20 Mit Øst for Przemysl,
og General von Mattener hat te
legrafcket til Miserer at han ven
tcr at holde Jndtog i Galiziens Ho
oedftad Lembcrg omkring den l.
Juli. —- Der kæmpes haardt am
fring Armö i Frankrig ish. baadc
tyste og franfke officiclle Mel-din
gcsr. men Meldingcruc varicrer en
Del. —- En fransk Lustflaade hoc
bombatderet Karlsruhe, Hovedstas
den i Baden. — 25,000 Istrigsuns
gatske Soldatcsk er sendt fra Trient
imod Jtalienerne paa RinasRoveres
to Fronten. Iftrigerne meldet, at
Jtalienernes Fokspg paa at nækme
fis Tolmino og Plava bar flaaet
feil.
Fleck stau. LKittefamfuud
holder Aarsmsdr.
Pan sum-ne Tib, sum Ton few
nisdc danske en luth. Kjrke hold:
Ihrs-umde j Lust, WITH holdt flcre
m non- Zsfusrimnsmm Aarstde
sursfelquc Stedcr i Lande-L
Den dansfe ev. l. Kirkc holdt sit
Bluts-made i Clinton. Ja» km 8 til
13 Juni. derska hat oi jngen Med
delelser ved Haanden endnu, men
ioehaabcntlig jam- vi til nwite Nr.
Trn forenede not-sie ev. l. Kirte
hat holdt sit Aannwde i Minne
apoliis fra Ci. til »j. Juni. Sidste
Ekmdag fejrede dettc Zamfund sit
25 Rats Ethik-any om kwilkct vi
haabek at kunne meddele ncermete
i nirstc Nummer-. Aarsmødet til
ftemtc Forctukmsnrtiklerne enstems
1nigts——lldkastet tilRorcnnm as nasont
tu Summa Den nasse Z:».mme U
Hauses Simon
Saugt-s Eynode holdt paa sam
mc Tid sit Aarsztnøde i Grund Forts,
N. Dok., Othm dette Aarsmsde
drsftech Foreningsaktiklcrne, men
dct sont-T som det ikke turde satte
nagen cndislig chlutninq i saa Hen
feende. Jkke faadan at forstaa, at
man havde noset imod Udtastet, men
Aarsmsdet wenn-, at det first but
de dtsftes i Menighederne.
Den notice Synode holdt — sum
tidligere omtalt, at den havde be
stemt — i Aar sit Katzin-de i San
Franciscm Cal» beayndende den st.
Maj: Hvorledes dette Msde stillede
siq til Formingsfagem er es itke
eudnu bekendt
Döu nokfle Frilirke lsoldt iit Aal-ö
msde i Marinette, Wis» begyndeni
de Dnsdag den 9. Juni. Som be
lcndt er dem Somfuud ilke med i
Bestræbelferne for at foa de nokslc
Luthcranere famlct til eet Samfund.
Derimod staat Fklheden lfl. denö
egen Erllætlng »Im-d udraltHaand
villia til at sama-beide med alle
luthetste Menlgljeder paa Gut-s
erz oa vor lutherlle Bsrnelærs
doms Grund.«
Htjc Prifek l London. —- Dei
meddeles fra London, at over TM
Slagterbodcr er bleven lukket fom
Filge as den uhyre Sttgninq i Fid
prifeknr.
Spsrvognsstteikc i Ehicago.
l—l,UUU jslrvejdere ved nyragdsxi
Eporoeje og Højvaner gis i Man
dagss paa Streite-, eftek flere forng
Ves Ists-m sra Vol-us Myndighedercs
che paa at kaa de stridende Pak
ter til at lade dekes Mellemværens
de aigere ued Masglinxp Ilrbejders
ne paaitaar. at de er villige dertil,
men de Betingelser, de stiller for
Masqling, siges af Sporoejsfelfkas
der-le at uasre I·aadanne, at de pas
Forhaaud filrer dem Ein-del- Det
synes at dreje fig ikke saa meget
um en direkte Umksforhsjelse sum
om en Fremflynden af den Tldss
fkala, der tidligere var fastsot
Jmidlerttd lanunes Persontrafiks
len i Storbyen paa det gtundigfte.
En privat Meddeler flriver, at den
Tilftand der berstet i Chieago for
Tidem fvarer nsjere til hans Fore
stilling om »den babylonisle Zor
virring« end uoqet andet, han hat
ovlevet. Det ftore Spskgsmaal for
Masferne er: Hvorledes skal vi naa
til voke Arbejdspladser og til den
Ende benytter man fig af alle mu
lige Midlek.
Jmidlertid træffer Myndigbeders
ne Fotlsoldskeglet til at forebygge
Optsjer. Politichefen hat bedt om
1000 elstra Politi i Anledningen.
Stypumpe i Wisconsin.
En Ekmnmme for i Lordags
Aftes hen over Egnen omkring Fer
kyville, Wis., dkæbte 7 Mennesker
og fuasftede et betydeligt Antal, samt
odelagde alt paa sin Vej.
Stormen rasede med Voldfomhed
over et bemdeljgt Areal i Illinois-,
Iowa og Wiscon7i11 og gjorde Ita
de ma Byqninger og Avl pcm man
ge Siedet-.
Seh-e Zkkmnmpen inne-I at baue
dannet Hm i Rast-beben as Bot-n
Lansing i Iowa. Derfra git den
over Mississippiflodem som den sulg
te et Erntka tmorester den soingede
ind over Statt-n Wisconsin, indtil
den esterbaanden tabte sin edeln-g
qende Kraft.
Et Opraab.
Jst-los Opfordring offentlixmør
isi nodscnfmamdo meab i Ocsnhold
Ul Tnnfm Im at get-o l. Juli til
en national ,,«llnwrilx1l1isorkng«i—dxm'«.
Lohmlnst or somtidig jendt til
llladc Lande-i over:
’l’h(« lmmlgrants in Amor-ice
Unsinn-, 95 Uml. Av» N. Y. C.
May 27. 1915.
To For-sieh Bot-n Utizens of
America:
ln 1776, the l.)eclnmtiun of lu
cltepemlenee set this country free
and made it a han«-n for the op
presaed of many lands who have
come here seeking opportunity.
ln 1915, the Deelaration of Inde
puulenee is to be interpreted as
a new Deeleration ok Citizenahip.
We Amerieana and eoming
Aknerieans, aake in the peaee,
pkoapekity and atrength ok out
oountry, soelt some way in which
to express as one people our ap
preeiation ok these tue-singt lt
is therekotse propoaed that on the
Poukth ot July the Amerieaw
horn eltizens hold reeeptions with
appropklate exerejaes in honok of
our natukalized kellow eitlzens
and deolarants. 0n this oeoa
alon, we will all coel- together to
make this July the Poukth a day
of inspiration and tulfllltnent to
all eitizens alilte.
In order to do this, we need
your idem-, your advloe, anel
your active oooperation, and l
shall be glacl to tooeive your sug
gestion-, kot- the Nation-l Ame—
rioanisation Day Comwittoe.
MANCUS A. XVI-hold
Editor-, lmmiskants in Americ
Revis-.
Stillingen i Mexico.
. Zidon Elaget ved Leon, hvor dct
sum-Li, iin om Villasks Docrmagt
llsl ev brtidt, og siden Prirsidcnt Wil
Heu scndte sin Aduarsel til de for
;itclligc meritanfke Ledcre ons, at
deriom iklc de stiart indbyrdes kun
dc stafsc Fred til Veje i Landeh
muntre U. Z. gribe ins —- daa er
Ziillingcn i dct hjenissgte »und ble
vct more haabefuld, end den har
»Ja-rot i lange Tiber.
Tot forlyder nu, at lilencral Vil
la skal have crklæret sig willig til
at trasde til Zide til Fordel for en
fredelig Ordning, og han skal have
sendt Bud til General Carranza
med Jndbydelfe til en Forhandling·
Jmidlertid truer Carranza med
at ville genindtage Ber Mexico,
og Jndbyggerne der frygter for
Fslgcrnc af et saadant Stridt.
Corranza ital ellers ogsaa over
for vor Regering have erklæret lig
villig til at lade Folket have sitt
Valg af Præsident og lovgwende
kvoriamlina
Danmatks uye Grundton
-
Ten o. Juni blev den nye danka
Grundlov andern-guckt af Kotigen
Ton trwdcr bog iørft i Kraft om et
Aar.
Ton nncs Grundlov optici-ver de
speciclle Valgprivilegicr og giver
Kvindcr iuld botgcsklig Stetnmeret.
Aldersgramfcsn for Valgkct scettes
til 29 Aar-, men denno gaar Aar
ior Aar nedad indtil 1928, cito-:
kmilken Tid 25 Aar vil vaste Gram
»fcn for baade Mcpnd og Minder
I Tot blov overdraaet Kwttkstneren
Nr. Qonaftad at foriwrdich do to
Jlmnndskrvnncs Effemplarer as Grund
kam-U, sont blau nndertmuet as
Korn Kristian
Te blov ndinrt Uaa Ewidt Kalkw
fkind og imandkolorerot Or. Kons
itad bandcs trnkkot iig tilbagc til Et.
Marias Kloster i Hinsime osg un
der denne aswivrdigc gomle Bog
nings Hvælvinger insbede nan,
biitaaist ai Malen-n Poul Endlich
Tag oq Nat for at bsive iasrdig til
den 5. Juni.
Fort-den de to baandfkrcvne Ei
fismplnrcsr blcsv der irnkt 500 Ek
fcnmlarer paa daan haandgfort Pa
pir. Disse, inmrpaa Kongcns og
Ministreneis llndcrskrift er anbragt
i Facfimile, er tiltwnkt Nigsdagens
Mcdlonnnor og de osfentlige Bib
lioteker.
Dct Eksmnplar a-· Grundloven,
fom Rigsdagen blvv overrakt, vil
isaa en frmitrwdeiidc Plads i Fol
kctingsfalen Dei anbringeg paa
en Sockel of Marmor og indem-t
ies i et Salvfkrin
Statgraadsmjdet, ved bvilket den
nye Grundton blw undertegnet af
Kotigen, fandt Sted List-das Eiter
middag paa Amalienborg. Allei
Miniftrene var til Siede. Grund
lovcn i de to haandskkovne Ekfems
plarer blev undertegnet af Kongen
og Ministtene.
Til Enlgs
mit Land paa 320 chkes i Versink
Cotsntn, S. Dak. Pris 8190000
Jst-gen Jenscm
Bisen, S. Dok.
Underteqtche ønfker at fælge sin
Plads bestaaonde of 4 Acres Land
med et Hus poa Z Rast-elfen Porch,
Kaslder. Elfter-ne Honsehus 14 X
32, (Iscaincry, Curnkrib og Stald,
en ny »Tubuler Well« 145 Fod
Vol-, 3 Tonmer Eylender, godt
Band, en Egetmssz Zier-, »Ever
arcens«, Æble og Blum-neter okj
Jordbasr. l Mil Øit for Albert
Lea, samt en 4 aarig Nente af 40
Acres med nvt ,,«Barb-Wire Fence«.
8 Acres Klsver, 6 Acces Eng, 4
Acres Stoy. Reften er tilfaaet med
Havre og Hvede samt Majs og
Mutes-let Afgiften paa Fortien er
100 Dollars Aar-lis
J. c. Nimm
R. s, Bot 12, Albett Lea, Man.
s s
w—-W.-»»-OM-«-.AM-W
Wort eget Hand
l .
»Bitli Sundayss« Tal as Jndrwgs
tot-ne- wd de uulig ajholdte Moder i
Paterson, N. J. var 5526,000.
.
»Q
Gencml Zynooens 47. almindxs
lige tJ-aarligc Telcgerctnmdc as
haldtes i Akt-On, Ohio fra ZU. Maj.
350 Telegatcr var tilstcde og re
presenterede alle Itatcr i Unioneu.
.
Pennsylvania Jernbanen har no
lig lscstilt 1-l,01:3 m)e Fragtoognc
til en famlet Basrdi af 816,000,000.
Det er da vel et Tegn paa »Um-Fi
perity«. "
.
Te forenede Stamin eneste vikks
somme Vulkan, Lassen Peak i Cali
fornia, hat forleden udfendt en La
ocftrønL Sasdvanligvis udfender
den kun Røg og Affe.
.
Postor P. O Pedersm West
Denmakk, Wis» fom fornylig har
opgivgt Præstegerningem er rejst til
Askov, Minn» kyvor han agter at
begynde en Forretning.
Den danske Operafanger, Ange;
Wang Holm, fom for Krigen var’
knyttet til tyske og Iftrigske Opera-!
fcnuy er kommen til New York for:
at gøro fin Lykke her i Landet
.
»Ti)e Bethlehem, Pa» Steel
Conipam)« bar faaet Besrillisng paal
8,000 Kanoncr im den enge-like
Regel-ing. Bostillingen lediagciis ai«
en Ansvisksning paa sil;,150,000 som
dclois Vetoling.
.
Tot nye U. Z. Slagskib »Calj
fornin«, som uu er under Vygtiitig,
fkal driocs med elektrisk Kraft. Te»
er del førite Forføq of sit Flugs.
Tot elektriikc Mafkineri til Zkibct
«oil komme til at koste 8131,000.
.
Ztiiiiiiikfen viicr, at den geimcms
initliqc iiidiniducllo Fortune i U.
»Z. nu or G Gange ftørre end i
1850. Den beløber sig nn til
»si,s«;5 per Jndivid — Mit-nd,
JKvindisr og Born
.
Lieb-ne Berg er kommen her til
Lan-der for at statte Kvindestemme
retsfagen Hun hat okademisk Uos
dannelfe fra Kobenhavn og har del
taget iiwgrt i det sociale Arbejde i
Donmarh færlig for Forbedring af
Vor-neues Kaar.
J Aar blioer der Anlednjng for
Hajitolecslisver til at læse Norfk ved
ZommcrsHsjskolen i Mitmeapolis.
Dsctte Kurfus er oprettet for saadans
ne Eli-vor fom i det regulære Sko
leaak gerne vilde have loeft Norsk,
nie-n fom ikke kunde ordne fin Time
vlnn fault-des at dette kunde gottes
»sein- for Landets Arme. Regerins
gen lmr fattet B97111t11ing um at
fkaffo fig en Del aode Kavalleris
beste for alle de bodste sendes til
Kriqsskucpladsen i Europa, og Leit
nant Butler af de For. Statcrs
Arme er i Øiemedet ankommen til
Dickinson. Løftnanten er Bett-ri
nasr oa vil udoælge aode Heite, om
saadanne findes.
.
Voldfum Eksplosion Fra Scot
tle, Wollj» IIieddcsles. at 15,000
Tons Dnnamit, sum var lastet i en
Lmqter paa Sonnen, eksploderede
forleden Momen. Virkningcsn af
Eksplofionon fsltes over bele Sem
tle. Tor knuftes Spejlglasrudck
til en Værdi of s40,000. En Vogt
mansd ombord i Lægteren favneö oa
formt-des dræbt. Af Lægteren blev
der intet tilbage.
Dynamitten var braqt til Seattle
fra San Francisco og skulde eftcr
sSigende set-des til Ruölanid. Ets
plostonen faltes indenfor en Om
kwds paa 35 Mil fra Seattle.
Masche antog Rostellen for Jord
fkælv.
ter at faa deres Kirke indviet ved
er Mode-, sum agteiks afholdt den 18.
ug U Juli, og hoortil den hat
indbudt en Del af Zamfundets
Prckster sum erkørere
.
I
i Menigheden i ATkom Minn» ven
» Zrore Forfuninger til Rusland.
Fra Zeattle. Wash» udskibes der
fremdeles enorme Kvantiteter af
Krigsmateriel for Russland. Man
kan ikke jaa Skibe not. Rusland
sen-beredet tilfyneladende en større
Zonnnerkanwagne.
I
Frugtavlingen i California. Sa
kramente-, Cal» 7. Juni. Jfølge en
Napport fra Statens assisterende
Havebrugskommisfær vil Califori
nias Frugtavling i Aar blive af
gennemsnitlig Størrclfe og under
den gennemsnitlige Kvalitet paa
Grund af den uswdvanlige Regu
mcengde i Maj. Sydlige Califors
nia hat alone undgaaet det almini
delige Tab.
Ny Slags automatisk Feltkanon.
Te For. Staters Regering lader
forakbejde en ny Slags automatifk
Feltkanon i Arsenalet i Rock Js
land, der siges at ville revolutionere
Akmeens Artilleri. Den nye Ka
non figes at være i Stand til at
kaste en stadig Strøm af 3 Tom
meris sssyanatet Oplysningen kom
mer fra Olrfealchefem Oberst George
W. Butt
gl rden rundt.
Yoan Judiauerne har adstedt sor
mel Firiaserklæring moyd Staten
Mel-im
Den 22. Mai skete et Togfam
menstad j England, lmokued 158
Meintest-er Inislede Liver, og 200
k:n1sftedes. As de døde var alle paa
« nsrr Soldaten
.
Italien-;- Flaade er Nr. 5 i Reck
ken af Ztormagterne5. Ten tasller
tilsanunen 150 Zkibe af alle Klass
ser me) en famlet Ve7cetning paa
78,i;()0 Mand.
Tyfkland fkal have fratraadt
Ooerensskomften am Ud-nek-:-ljng as
Fanger med England begrundet paa
den fiereane Bel)andling, tysle Fan
aer fra llndervaudskrigen bliver til
HTel i England.
’ .
Italiens Teltagelfe i Krisen an
fes fom et Bevis paa Pavens Af
magt i politisk Heuseende. Alle de
katolske Blade i Rom saa vel fom i
Provinscn siaes at Unsre tyskvenliae:
men Landet gaar med paa de Al
lieredes Side
Lasdcrmangel i Tyslland. —- Bla
dene i Amsterdam melden at man i
Tysklond lidcr as Mangel paa Las
der. Skoleinspektøretne i Rhinpro
vinfcrne bar reitet Opfordring til
Forældrene om at lade deres Børn
qaa i Skole med Tra-fko.
.
Over 25 jødislc Rabbinere skal
vwre i aktiv Krigstjenefte i Fran
krig. De jødifkc Skoler og Kolle
gier i Paris er lukkede, fordi de
flcste as dercs Elever er gaaet i
Krisen. Der var over 1,000 Jødcr.
i det kanadiskc Regimcnt, som nyi
lig udmwrlede fia i Kantpon ved
Vol-km BelgiekL
.
Goddag, Vorhcrrel Fra Capetown
i Syd Afrika meddeles, at Kampeno
dernede mellem de moderne udrus
ftede tyske og allierede Tropper bar
spredt Skrch og Forundring blandt
de Jndfødte. En Flyvemafkine da
lede sauledes fornyllg ned i Nest-he
den af en Hottentot, fom stod i
Matten og pasfede sit wert-. Da
Monden i Mastinen steg ud, faldt
Hottentotten paa« Knæ og udbrød
i den ftprfte Ærbsdiqhedt »Wer-ro
Gottl« (Goddag, Vorberrel).
Zuensksdliusfisk Traktat. — ;:-.I
London nusddetteszs sorlcdcm at . r
or ratisiccret en m) Traktat mcL .u
Zoerrig og Rusland Ton ang .1r
de to Landes- fjttanciclle, konnt. is
ciulle sag industrielle Farlmla
Terubutg til Danmakt —- C-f gr
Farlndcnde skal Dr. Dcrnburg, n«:.1c
han faar oflagt sin Rapport du
Forboldet i de forenede Stark-,
sauer-Frages- Overopsynet med Tun
tnfkc Propaganda i de skandinavatc
Lande. med Havedkoarter i Kalkw
fmmL
Ton tuffe Propaganda skal Ja
gcnoptagcs med fordoblet Emer
.
Rusfifk Baue til Jshavet. —fr.1
YPetrograd meddeles, at Vygninajn
as en Jernbane fra Kandalaska i
Provinfen Arkangel til Havnen su
la paa Jshavet er blovcn sanf
tionorot of Miniftcrmadvh Bakcskt
uil komme til at koste ca. 88,0W
»W. Den nye Baue vil forbiine
Ruslands Jernbanesyftem med JO
bavot og give Landet en ny Harme
by 300 Mit sydligeve end Arkan
gel.
Danfk Skonnert fænket. —- Jst-a
London meddeles, at den dansle
Skonnert »Minipir« er blevcn tus
pcderet i Nordspen af en tny -U.1
dervandsbaad. Kaptajnen med On
stru og 14 Mond af Befætningszk
dkuknode. Kun ottc Mond inlt
blev reddet og bragt i Lan-d i Mar
gath De fortæller, at den for-n
Torpedo fplittcde Skibet i to De»
oq at det sank i Løbet af et PRan
Liget af Kaptajnens Huftrn bixo
"fnndot og braut med i Land.
Tyfkland sendet Undfkyldnittq.
Im Kriftiania telegraferes, c:
Tnfkland bar nndemsttet Not-ge on
nt on llndcsrsøgelse bar godtgj0:-:,
at den norjke Tatnpcr «Velridg.·«
ncd on stjltaqolsp bleo torpederjt
as on tnsk lIndcrom1dsbaad. TM
land ndtaler sin Beklagclse orT
stfltagolfcn oq crklasrer sig vill«,1
til at botale fuld Skadescrstattti1n.
Samtidig meddeles det, at dtk
indaaaende Underføgelse har go?:
ginrd at den norske Damper »An-«
rika« ikke var bleven famket af n.
gen Tusker.
. .
Krnppfabrik vcd Konstantinoch
Er Telegram fra Athen tneddelx:«,
at ankerne faar Vaoben og Amnt-:«
nition sra en Fabrik, der l)en1me1·:,1
er oprettet i Nasrheden af Konstan
tinopel of det store tyske Krani
Firnnr Fabrikkon siges at beskaEs
tiqe 4,00 tyske Arbejdere forud.·1
en Del Tyrker. Salpeter fabu
kcroiks vcd on ny elektrisk Metode.
Univctfets Centrum. Fra Pay-I
meddcleiz i Fredags, at Canap1:.,
sum If mange Aftronomer unterm-J
sur at vasrc Univerfets eller Vu
denssaltets Midtpunkt, er somle
blovist ingttaget af Astronomer f:»1
franfke Obscrvatorier i Algier »F
Marokko, Afrika, og de hat im
fcndt Verctninger dctom til Caminc
Flamarion
Tonne ocrdensberømte Astronoxsss
oplyfer, at Canopus, skønt den p. x
Mund af sin umaadelige Fjernd I
sur os knn Tor nd som en alminds
liq thcrne, er en vcvldig S
2,000,000 Wange større end vor S «
og Z,HG,000,000 Gange ftømsi
Omfanxj end Jordm Deus A-«
stand sra us or saa stor, at dct DE -
de tnqe Lyfet 489 Aar at näa is-!
Canopus til Jotden.
Lysftraalerne fra Can«opus, sc- s
naar us i Dag, udsendes af den i
1426 og hat i denne Tid tikbaer
lagt den næsten ufattelige store TT
ftane of 2,875,000,000,000,0l-1
Mil.
Canopus er Mc synlig paa D
nordlige Bveddegrader, men km
derimod til visfe Tiber iaqtiogxis
- fra Qbfervatvriserne i Boqhat «
Gonftantine, Afrika.