Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 09, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Daumatk
Sturm. andcrsslco, 15. Maj.
En fokkygendc Sturm hat i Das
onkottrt itor Ekado paa de tilsaaede
Marer i LI?jdt-«Lkendfys«cl. Dei er
nmmhg gaaet slcsmt nd over Nil-kl
:m1rktsrnc: men ogsaa Foktmkkssw
Wen lmr lädt mech, og den surrte og
tørns Wirst, der ganfke fyldck Lus
tcn mud Ema saar de lette Jotder
ti! m Enge omtrcnt som under et
EnefocL
Mitwian 15. Maj. En orkanags
tig Etorm mod Ent- og Haglbygcr
reiste fig plndselm i Nat, mens- ast
bornlmlmfko Räson- mr ma Damm
Tit Inde- Eor Den Doldsomme Es
nimodks do flcftcs Vande lnkkrligt ind
i Halmcn i Lølscst us :knttctc. Tor
form-I dog csndmt ro Bande Im
Inder-. Moral-Inmde holder klare ti!
m nun nd da som- uster Lumdenkn
san frmrt ijm Triknsor ist Ziffer
:--? Lmr «: »D: mxsm Nekfhhvr for
Tiere Tusinzt Muth-r
th Munde Ist-ruht Er Meinte
ffk indebmndt. Rrisdcnisbom, 17.
Max J Land-Ebnen London Und
Fr(sde-II-:skmrx! sovst Zeus-Ja Este-V
wrde m Braun i Nasrdejor Lavi
Larüsuz Haer hist i Uølwt as fort
TO bravan J den smwa Wirst
drob-n- Jidcu W t:l Wurm-txt
Bassi- Uarscnss m Naardojisr :’-’,
Last-»T- szxfw Manrdiu der Hat-sc
sie-: nudbrcmdtks CIchsthndizL Anani
kwss kurz wan m has »Im-:- Var
spr: Endctmmdtc -!««"·i1·minamkc
Undcr Forfo zum m redde Re-»
fastnjnnsn um Lar- Larspnäs Nacer
inmsnrusxsjstn «·.7«1r»uäsrm:- sum-Ima
nw Eim. rdvt Wsmidvns Ihm ftp-N
Turm-Hm »Ur fmrn Mnardtsivr Bat-S
Aufs-In Pol-: m Inn-»k- ijsldfkc Eim
dlksp Trwrkt istbmsndtx
TeleqtqmsCeufnkeII. En Konse-!
mw i Købmbavn Stockholm 17.
Mai. J Folge Blut-et »Dosten-' bar
en Kunst-keusc- af nordiske TelmrnF-"
bcsmnsrcu der er blwcn akkwldt i
Købcsnbmm i Anlodnfnq of Vanstrs
liqbedetncs ved Handelstclmmms
mier Forfrndolfc over England, bo
5kuttht til en Bcanndclsc at We at
saa Simon ordnet faole iss qennem
de respektive Rom-ringen at Tele
amnmssmchmk naar den »nur-Me
Ccnfuk fromm- est Ideaan bist-cr;
undcrrcttct derom og faar Afgiftenj
tilbnacsbemlt Tor den Jst-l af Beleii
Stamme-L Tom tilbagcboldes.
Zpsrgsmaalrt om Ovtettelsc of
et standimwifk Omtelegraseriugsi
komot i London var ogsaa Umstand
for qrnndig Drsftelse: men da et«
soc-dont Kontor Itasvpe med Hensyn
til tilbageboldte Telegrsmmek vil
kunnt- udøve ftørrc Jndslydelse pac
den enqelsie Reacting, md de tre
Lande-S Reqekikmer fan, og en sau
dcm Okdnjng deguden vil medfsre
betodcslm Forsinkclsc soc de Tele
grammcr. Censuren ladet passen-O
bar man mont, at den valgte Vej
under de nuvaskende Forhold var
den lpeldiqstc for de teleqtaferende
Publikum
Meilem Btsdkr. Te Skivessociaij
listed-. ihm- 18. Mai. Ct as Sinn-!
Furcht-Hi tukaldenmkmttiko Moment-!
unsr. Zaum-r Rjkntst Wahnka im sor!
nagt-n Im smm Bnraadsszocmlis
items-:- Rsnsr, skasonfmr »D. P. Han
Tenei Mkiunsz zsed sanumsn med Oøxsi
n- kiq Venstrs at sit-num- wr Was-J
unserm-ei Iowa-est rot-: inn, oker
er ZocmlmsmUmkran rfckepkasscth
mnt i Bein-:njtmssummlqrt, Uij
kommen til den for-nimm- OpfatteH
je, at det for Komnmmn kIjnldt ums
at fcm Gasvasrkct til at bekale fig»
J Vymadets Msdc i Asws spie-I
icm der im Tonkrei- Fibask zunde
gis-ich om at maatte udtrckde afj
Naadct —— paa Grund as Mangel;
pas Tjd til at varetage sinc Mist-I
tek i Alamode-c Eiter nagen For
handling mk He. Fibæk dog efter
Annwdnnm Era Oser og Venstrc
jnd pan m Eslxms fiddende i Naadct
poa den Bistismclie, at han indtil
quangcsn as August skitagcs for at
deltaac i Udoalgsnmder.
J Anlehning nf dme Resultat
fik Nedaktsr H. V. Hausen et af sine
Anfabd af Beriætkekgang, iaa at
han i ieloe Byraadsmødet wirksam
Hr. Fibæt med haarde Vebrejdels
set for Jllqulitet mod Partiet og
Were i et Pattimsde reaalerede
how betet-G at en Otjtemanty der
MEDIUM wholdt sig i Salt-n entmu
fktmdte fis at komme nd af Dskm
D- er væod at stetem at HI.
Fibecki Mckven i Randet ststtedeö
Its-Not qf den sociqldemottattske
Vorm-Mer- Lærer Mant.
Es Usisluscusllsnfkst Den
internationaie llfholhsorqqnifation
Mist et Miso-De en WWMI
Grundlovsfest i Herthadalen Stu
dag den 6. Juni. Flere kendte Po
litiketo og Afholdspolittcere vil tale.
Dette er Begyndelfrn til en m)
moderne Agitation, der i den koms
mcnde Tisd vil blive ivasrkTat
Eugliih Club i Yakhus. Den nn
ftiftcde enge-like Klub i Aarhus sam
lede om Aftenen den 17. Mai for
fsrte Gang sine Medlemnusr til
Mode. Formandcm Konsul o. d»
Habt-, bsd Velfommcn og meddel-«
te, at forfkelliqe Omstrendigljedet
havde bevirket, at man ikfe kund-:
byde poa det Fasde sont man
baode liaobet at kmme begyude
Virksombcden med. J Siedet for
var der arrangerct en Aftenunders
holdnitw ved lwilken et Pak a-«
Fortsningeng Medlcmmer med Dicke
de.
Udfætuing of Zttednngei. J Sig
bed mcd tidliaere Aar bar Fjskckd
Tot-minnen for Sätze-Kaum Au i
Aar lacht udsasttcs i Auen ved Kakus
240,000 Stir. oq i Ondcriks An
43,00s) Erst-. Trredtmch Ziden
nmn beimndto disse Udswtningcr i
Auen, knn der ifL »Zk?oe Zlkb.«
spare-J m megct stok Fromgang i
Fiskcsbcsfmndem ou dcst tssisisk sm, at
den kunfrige Fiskmngel staat lanqt
one-r den imturliqcp
tfn fatlig Judbrudstnv. Han sin
det med Revolvetn Oben-In 14. Maj.
Da :c’attevagt Eørensen å Nat arti
11.-5«--Iidon kam ind paa Fano Etisls
Musenm. and-mode lmn en Jud
brndisttm »Es-an forsøgte at paagribe
Tom-u. men denne afinredes slckc Re
volvmsfknd imod bam aa faarede
bam i Hovedct oa Halse-n
Tnvm undflau En starre Puls
tistnrkc-, der blcv Iilkaldt, or paa
Zagt offer baut
Lsm Judbrndet mcddcsles icnerc:
Nattcvaat Esrmscn er indlaqt
paa Engebuset. Tor bleo affyrct i
alt 5 Nevolverssnd imod hanc Ha
Nms kamt i Kinde-! Da i Halscnt
men der er dog innen Rate for hanc
Liv.
Da Taven vaa jin Flugt kam
ammm Hans Jenfens Ztmsde for
fes-ate- nogle unge Mennester at stand
se hom: men ban affvtede to Re
volvckftud imod dem, doa »den at»
tammo, oa undflav acnnem nogla
Hader og Maardc Dei menes, at»
kmn or slgmtct ad Midddlfart Lan
drvei vaa en ftjaalen Catlc Oele
Politiftmäen i Oben-c var i Nat nd
comnmndetcst for at ask-e Jaqt paa
hom.
Tnvcsn bar intct lldbmte dast
Politiet hat udsat en Vetsnnina for
hans Paagribolsc og bar udfcndt
folgende Signalcmcntt Los-ZU
Aar gl, almindelig Heide sca. »P
Tonnner). ucmneft Mach skkrglss.
rundt Haved med ffarp Profit, Inst-l
baaret og sonstiva graa cller
arøngtaas Sportshue, amagrsn el
ler araabkum tilfyneladende faltmst
Pfaffe blaa sintstribct Bluic, der
daskker Beste-h som sokoven var
knappct mcd en blank Knop, intet
Krone-tax markc Ventlaschr og fort
LæderfodttL
Welaadets VItttkhiemmet Ost-und
stcnen til We anderBornel)1e1111nm.
presst-til susbrtiimxsnz bestimman imr
skasnkcx on Nnmd ocd LIicsxnsbjcsrq
HospitaL blcu nedlagt den W, Mai
i Linsrmsnslfu us dumm«-um
Honika ou Vrznfcsicrno Tlmra og
ou Tkmnkm Lucrpmsfmsnt Jou
uttjcrc.s, Lwrgittcitcrcnc Sonst-n cis
Lehmann, den jin-Mc tsscsandl m.
fl. ’
Este-rat Presckfuk Gitter-J Mode
»Um-: ou Locer over Wcslandcr—
himman Virffmnth tixmadus En
kcsdkonnjngcn from og murdcdc dem
form Etui, bunte-stei- Professor-Eh «
leks ug Doccprassidcnt Jonquicresx
hnck innre-de en Sten. Nod en fort
Tale of Docrprwsidmtcn sluttedc
ijlidclighedm !
Jubilckum sum Hustrn og Swtis
mond. Kamaincn paa »Paketten«,.
der sejler pao alle Limfjordens,
Mariager km Jliandscrsti Mord-Z Bn
er, N« Knndsen Uludetsen as Narre
snndby, og Huftru fejredc for-leben
Zølobryllmn Er Pak Tage cher
feikcdc Hufttucn isl. «des. Iid."
25 Aars Jubilasum Tom Stnnnand
paa ,,Pasetten«. Hun imr bestandig
trofast fulgt Monden paa hans Seil
ture og qjort en Monds Akbejde
om Bord.
Eu Hmudevisthd. Da Felsenk
vaa en Ejendom i Nun-bedier as Vei
le fokleden vicde kalde paa en Dag
»leier, der hat-de Verkelfe has dem
laa ban dsd i Gengen. Der fandtes
ist. »Beste AUTOR en Trepckgles
flaske ttekvart fyldt med Brændwin
i Wen hos hanc, ou man monot
at bcm et bleven Mit under Op
Wiss
Ists-Ue Busch-sahen GattnerLars
sen i Fuglfcmg ovcrraskede ifl.«Fred.
ngl.« forleden trc Vogel-enden som
gonfko roligt var gaaet ind i hnns
Has, tnens hele Husstanden var i
Marien Han anholdt de to, men
den tredie undløb og fkjnlte fig i et
Krat, kwor Politiet ika kunde finde
Zum-, for en Politihund kom til og
i en Fort Fik opsnusct hans ijules
ftetr De tre ungc Vagabonder var
loben bot-i fka Opdkngelscss anftal
ten Jeden Enggaatd ved OdcnsQ
I
cvkkfald paa Laut-enden Ta!
Mai-ins Pouksfcn nf Møldrup sor
ledcsn Akten mkchch Hm ijørping,
bit-v lmn isL ,,Nordjyll.« Øft for
Ztationrn oocrfnldsen as en Monds
perfon, der sprang op as waten
og for ind paa baut, san at ban flyns
gedes of anlcsn med voldsomKraft
og blcn megct ilde tilredt i Anfigtet,
Den oocrfaldnc maattc spge Læges
hinsle Voldsmandcsn flygtcde.
Kirkcn er for ffrsbelig. Monden-,
H. Maj. For noch-n Tid 7iden paa
bcxmndtoss en Udvidelse of Kolind
70« Am- gamle Kirsc. Vcd Nod
bmdningcn as drt gomle Mikroer
Var det oist fig at owns saa stets-be11
lim, at der ikfe onst-s for tilraade
ligt nt kcjse en Tilbygning til det.
Tot or nu under chrvejclse at rcj
se kn Hielt no Kikke on Ministericp
fmr dor· rot paabudt Ztondsning n:
Arbeitser, sont allckcdc var vidt
I
Ercmfkredeh ;
De fydfke Gnknifoner. Stint-, U ;
Maj. Oberstløjmant Virke lmr med
delt Ziive Bykaad, at JO. Vataillotl
ml Corlach Zlivs den 2(). Maj. ch
milloncn vil ester Forlydlsndc gua
i starker vcd Hammers-hol
Vibme Isl. Maj. G. Bataillon,
der for Tiden or indkvarterct i Hor
long-, lmc nu falust Ordre til at bru
dcs ou oq drogc til Teil-icer som»
msd Ombntninqcsn er udsct til Ba-:
millunons Ovboldssted. Den 18.H
marchcrcizs til Beile-« fom ffal havel
Jndloartcring out Ratten. Nasfth
Tag nmrclnskeås over Gesten og Verftj
til chuh lworfra Vatollloncsn dan
LU. befordrcs mcd Togct til Jst-know
oq dorsm marchcsrcs den 21. til Es!
l
Rang Ftcdetiks Dtdsdag. Ruc:;
tilde H. Maj. J Anledning af;
Jlarsdlmen Tor Fiong Frcdcsrik den«
Lttlsndess Tod ankam i Eftlsrmiddaa
zwngcn ug Trottnikmctk. lcdfagct of
Krunprins Frcdcsril samt Prinz
thud, E Automobil til Rosslilchoms
litte. Kongcvarrcst nedlagdc Mom
ftek vaa Kiste-Mc i Redele den 5
Kam-l og ved Prinscssc Maricsznrs
Mag i Kryptm Kort eftck onkom
Enlodtonning Lonle lersagct of
Prinicsserne Tlmm oq Daqmar samt
Prinz- Nusmty og Daqnmr samt.
Prin Gustav, oq Prins Harald o,1»
Hin-old oa Prinseslc Helena Till
Komm-:- Kifus var der l Forvejen»
sendt lmultc Krause im forfkelligc
of swngesamiliens Medlemcucr.End«
vidrrc havde steifer Wilhelm ladet
nehm-We en Krans mcd litt-de hol
de Substanz-, forsnncde med Kei
lercns kroucde Navnclmst
Tod«-sum Swrrisdssssngisd i Hass
imq ou ritt-Ein Born-der Otto
Erim-am isr Tor-Ihm den its. Mai
iiymaut ist-d Tod«-n i Rein-may Cis
Aar Il. Tau aidadiU dar i ist-U
udnasvntcs til Viifoqisd i Ihm-in
kam i ihm-i disrim til Bein-raisi.
Oaii nur kiiiddek as Dim.
Fins. Jlrrcitsorvarcr Jenis P.
Cimiigniaii i Wort-Um er den 17.
Mai ziat aiaaaot mä Tode-h kamt
as et Djisrtisslaa Ton afdøde, der
til-In T« klar al« var distorercst nie-d
TanuoiirAnsicht-named Hasdcrstiwi.
— En Vetcran im 1864, jun-.
Trikotimelmndlisr Jakob Petersism
Zootidbam, Tom dcltoa i den fasa
vanliae Profession Krifti Himmel
sande til miacmravisne paa Kir
kcsqaardcm imrtedc pludsclia dsd om
i Nicolaigade.
— Herrodsfoged i Haösing oa
Reic- Hcsrtcsdcr Otto Schwartz isr
den lik. Mai i Visiten-via afqaaet
iscsd Tisdisii i en Isidor ai 62 Aal-.
« Kimiimaler Jenss Birklwlni isr
bis-d i Raaimm ai Tulusrkiilosp, 45.
Aar gi.
—- Provr. F. Ahlmann, Dau
aaard ved Veilc, er aiaaaet vrd Da
den. 72 Aar al. Hatt var Søn as
den bekendte Sonderin N. Ahl
nmnn oa nwkede siedfe ftor Sympa
ti for den spindeersse Saa.
Dis ean lilyklkstilfælde. Smede
mester Micheler fra Hardenbeta
var Mandaa den 10. Mai saa adel
LW paa Besen fra Not-hing F. paa
Ein Motorcntke at ftsde samtnen med
et Karat-i Gan Dom stærkt til Ska
de, mon mentes bog uden for Lins
fake. Das-bog Morgen den 12. Mai
er han imisdlertid djd as en indvens
diq Fort-Wird M Mlader fig
Ente og et Baru. Michel-sen forth
da Ulykcen indtraf, ifl. R. B· i den
venftre Side af Beim Koretøjet
holdt stille.
Skoldet ihjeL En lille Dreng,
Zion as Husmand Anders Eriksem
Aagaard Mark oed Fjerritslev, blev
forlcdm skoldet injel vod at Umlte
en Nrndcs med kogcndc Band ncd
over fig.
Heft-handlun» mange Peugr. ;
Mod cn Handelsmand i Bang Her
red er der ifl. »Fyens Ztifftstss
anlagt Sag en af Kollega paa Sjcr1-"
land, der krcrvcr 118,000 Kr. som;
fin Nlndcsl i Fortjonesten vcsd Optøb;
as Hefte til Erport citer KrigetiD
Organist-ist Sjnsllasnderen hat faactT
udbcstalt 30,000 Kr. sont sin Paktl
as chrikudet. Tor er sorgasocs for
føgt Forlig i Sagen.
Pangrcbcn leelmn Politjet i
Kobenimnn bar Torisdag den 13.
Mai anklaret on Tcl ftore Verrdis
tunc-kirr, som j Den sidste Tid dar
Fundpt Ztcd pna Lsccrbka Saale
des blos der 2 Paaskcdag fra en
Lejligbed i Rjdmadc 10 ftjaalet
Kontantcsr og Vasrdipapirer for lu
000 Kr» sog fra en Lejlighcd i Ri
insgadc 12 chu der Et. Bodedag
ftjaalet Emykkcr for 15,UW Kr. Tu
uiscr fix nu, at Nemjngsmandon er
en tidligere strafict Forbrydcr, leel
Jenseit, der forlcsden blev anl)otdt,;
da ban sorføate at nantfcotte en!
stjaalen Klasdning poa Asiistenshu
set. (
Lmkonnncn mcd »Lufitnnia«?
Naksfum 1.·s. Maj. Tobaksfabnknnt
Jcnrichfcn i Nakfkov t)ar modtach
Tiskcsddclelsc ont at nun-J 27narigis
Søn Knud Jakob Henrichsem der
var ansat sont Politiofficer i EI
monton i Kmmda, var om Bord
san ,,Lnjitnnin« non on Etnbedszss
reij til England. Da nmn ikke bar
Mrt frn nam fidcn Katastrofe11, jryg
tcr man, at kmn er omkonnnen.
»
En teddct fra »Lufitania«. Mcdj
Tancpfkibet »Nun-ja« onkocn ile
»Nat1.« Sandan den »s. Maj· en
sismarig Tankaslntcrikancn Zorn-n
f:n, sknn var nnsd um Bord paa »Lu«
fitanja« som Passagot Sprensun
der er fra HorjcnscsiEgnetn hat i de
fidfte 12 Aar oislmldt sig i Ameri
ka og Var nu sammt-n mcd trc Led
sagcsre paa Vej til England for at
sahe Dein-. Ved ,,Lufitania«:i Undcrs
gang omkom hanc- List-Tugend nie-»
den-z han sclv blon rcddct efter atj
have ljagct to Tinnsr i Banden «
stets-m af Tagen Brust-strap,
Hi. Maj. Aftentnget fra Horsenirs
mal-Irre i Aste-J ved Querkøkcslen
vod Bredftkup et KsrctøL Alb-ren
dis Vocslcssnnnd Wust Nasmnsfen i
Thytfting. Pan Vognen befandt iig
Ejmsn og Boelcsnmnd Zotten Chr.
Rasmnsfens Huftru fra Tln)rsting.
Fioncn drasbtes paa Siedet, medens
Monden bragtes til Vkasdstrup Sy
qcbnxs med braskkodc Ben; i Nat as
gik lnm ved Toben.
Enma Redningsmasnd. En syn
anrjq Trenn i ijebokg saldt if1.
»Er-M An« furchen i en Nikel-tand
En Legrkannncrat paa 9 Aar havde
imidlcktjd :Ila:1sd-:-11crrvwrelsc nok til
at san sa: 1 on Brandhagc og hol
de hat« oven over Ajlcn, til en an
den lille Dreng xom til Hin-w, on
de to fik saa i Forening den-s liuo
smnnnomt op.
SinktosfrlNontkollcn out-Irrt
LandlsrnkkLininifnsrjot kmr lussluxm
Enkel-Um at ookwms Kontroan nnsd
jslul as Fiartoslcn der or bestcsmxo
til UNer lldjørflen as itartoslcr
er jo ncmliq forbndt, on Kontrolle-n
bar dcrfor Tor Tidtsn intet FornmaL
Interesse-at Oldtidsfnnd. Veilc.
II. Mas. Pan Ekmnemndsfnrnmnd
P. Lassen Jenseits chndont i Lin
dclmllc hnr man funcht et cicndums
mcliat Oplag as ildskørnedc Stett
i et Vnudløb gcnncm en Erm: de cr
ns tmtndcliqt Ort-sang. Desudcn bar
man snndcst on Dcl forarbcjdct Trek
tmsrk oq Wie Aal-et og Kollet-.
Man mein-r. at Fundct stammt-r
im on qnmmcl Vovlads af fiwlden
Futen-ist« on da Nationalnmfcet i
For-instinktka skal anders-Ae en gam
mcl Tmhmn fra Middelaldcrcn paa
samkne Mark, vil man se at san
det nye Fund vurderet mod det sam
nu-.
Eis farlig Situation En Mond
lod sorlkdcn sin Jolle buasrre as
Damm-ten ,,Aktiv« i Bodens Havn
ncd at kwlde fast i anmcrcns Ge
lændek med en Baadshage Pan
Dmnpcrrn lag-de man ikkc Mirrkc
til Jollem og da der blev Ilaaet
fuld Mast, blw den fuget nod af
Skruevansdet Monden fvømmede
hart-tat bokt fta Merm, men
da shan ikke kunde se en lille Wa,
han havde haft med i Jollem dka
kede ban til Bunds efter ham.Dren-E
gen sad imidlertid isl. »Hm-s. Av.
i qod Vebold i Jollen, der kun var
bleven bald fnldt med Band. Nag
le tililende Fiskere fik dem Begge
bragt paa det Toer
Livlig Luftttafik. Fra Nordby
skriveå til »Nim- Ztiftst.« Ved To
tiden :cntten til Lørdag den 8.
Mai pasferede en Zeppeliner Vest
fOr frank-, idet den koste-de sine stcrrs
ke Ziegeln-I nd over Farvandct og
Len. Efter i nagen Tid at have
krydset ud for Nordenden af Fan
fotfuandt Luftersteren i Mørket
Tinde Formiddag observetedes en
Flyver for Sydgaaende og ved Tre
tiden seilede en Zeppeliner — højt
oppe og langt udc — nordpaa og
returnerede mellem Kl. 6 og 7 i
smsrk Fort mod End. Endelig saas
um Jlitenen ved Lttetiden en Flyver
Tor Nordgaaende.
Aalborgenfrre faldne ved Yprcs.
Tet var det kanadiske Korps, der
modfwd det kmardeste tyske Angreb
ved Bin-es Vlandt de faldne var
ogfaa to Tnttfk-K«111adiere, der ifl.
«Aalb. Frist-ist« angives at stumme
Im Aalborg, nemlig Aer Nielsen
og N. Mad5en.
En chlenfer til Vestfronteu. En
Bekendt Vejle Familie, bvis Latier
er Hist i England, bar ifl. »Beste
A. Folkebl.« modtoget Meddelelse
onl, at bendes Mand, efter i lwngere
Tid at vwre uddannet ved Maskin
geoasrsKesrvfet er asgaaet til Vesi
Tronto-L
Brandt Oførrjnzk lö. Maj. J.
J. TJuinfons chndum i Zøndcr
Taark c: i .I.’k’x:«,1-.-H nedbrasndt Ves
fastninqm »Wede Jlden stanunedis
km Ekel-freuen
Nrøndcrsslcn 1."). Maj. Zognc
maddsonnand J. V. Pvderfcnig
Nnnrd i lerritåslco er i Tag fulds
smsndiq ncdlsrandt Idde der op
sind ved Blumij brcdte sig med
riocnde Haft, san alle Lasngcrnc i
Løbct as csu ljalo Encs Minuttcr
stod i Flammen 6 Kreaturcr ind
l1msndle, km des-Finden brwudtc alt
Jndlmist og Flommuncsns gamle Ar
liis. Naardcn var km, og Eil-ten li
der ct lsetydeligt Tab.
Frn Podcsrsens Naard sprang Jl
don over til Julius- TucrkildTenss
Guard, der ligelcdccs ncsdbmsndte
fuldftasndig. Her indebrwzidte en
Kalt-, og alt Jndboet brwndtc.
9lalbom, ji«-. Maj. lldbygnin
gerne til Jllbask Præstogaard er i
Nat ncsdbrwndtc. Jldcn er ovftaaet
lra noget nlrkfkct Kalk, sont benlaa
i Laden, udsat for Nennen i After
Vngninqcrne vak weget qamle.
Halb-am II. Etui. Mart-u Sp
renfens Gaard paa Tranum Enge
er i Dem fnldfmsndig nedbmsnidt
Zaa qodt som hole Vesastmingcn
risddcsdeä Tcrimod brændte Jndbo
og Inventar-. Jldcn opftod ved Gui
fter fra Skorstenen.
Sollteer 15. Maj. Moor-den V.
Fernlmi i Roafted or i Middags
nedbrwndt. Der indebrcmdtc ca. 20
Kreatur-er on Z »Beste- chrem Sag
nefoqed Hans Stcnum, blov nogvt
forbrrrndt vod at resdde Kommunens
Partikel-. Jldcn opstod ved Vagninq.
Hoffens, 15· Maj. N. P. Ras
musfeng Gaard paa Hansted Mark
er i Moner malt nedbrrvndt. Jl
dvn oufwd i et Oft-sum as Fiostaldissl
visd Femtiden og menes pocht
Der indebrcendte 2 Heftc og 3
Umstc
A PBW GOOD
LUTXIBRAN BOOKZ
A Brief llistory 0t’ the Luther-(
tm church äu America, by DH
J. L. New-e. Clotb, mst s1.()0.
The Mke of Martin l«utbet,l
by l)r. William Kein, Glut-b,
speojslly priced at 75 Ct8.
Lsaohos Bock of Psmily Pay
cr, lialf Luther 81.65, Gjlt 8225
Our klomes and Om- Cbildken
by 0. Klykkeo. Cloth. 75 Cis
A Kiste-T ok the Reform-Rom
by Rev. P. A. Peters. Cloth. 75
Cu
sunday school klandbook, by
Ren-. -1. Ic. E. Hund Noth 8100
net.
A colovy ok Mel-Cy, by Juli
suttek. Oloth. 50 cts.
The Heut ok Man, Bock-d
15 Cu.
The Sobavbekg-Cotts Psmily
Cloth. 50 Ott.
The Reform-two set-ist —- (»
vol-: Gast-va- Adolphns, PrivoeI
Pfades-ich Print-e Albert ok Bis-n J
des-barg, und »Dor- tho ssks of
;the Fast ". Prioe per vol.. Cloth,
40 cla. The 4 tossthok fisc
DAN IJUTU PUBL. ll0ll8s,
I Blüt-, Naht-Ists
VOKT AMIIVNDKIDZS Unkost
VII-USE
« Alex. Thon-h
lsln nk Eistokiens meet begivenhedsrige Perioder belyst
psn en udkøklig og for enllver nnskuelig Munde ak en sk Den
merke mest kkemmgende Historikers.
l«æsnjng ak denne Bog vll stette en i Stand til langt bedre
It knnne for-statt og kølge Udvilcljngen i vor egen bewe
gede Tid.
Bogen et- pas 791 sjder og lust- væket meget dyr. Køb uk
et Its-te Psrti bar jtnidletstid gut os i stund til at tilbyde den
i net og Solid Indbinding til den ydekst beskedne Pris ek 82.00.
UNDER Islllssk OLYKSBIIBC
1M—1913.
spredte Træk ak Tdens Historie gennem 50 Aar i Dun
mark ved carl B. Simon-en.
335 sidets med menge Portrkvttek af kkemragende denske
Max-nd. I Ant Komponist-et Pragtbind Bgner sig ypperligt
som Clavebog
Pris 81.50.
THISZITBRBN BLIAS
Ak
Dr. Pr· Wilhelm Krumme-oben
lsxn sk de bedste og bedste og mest bekendte bibelske Op
bysselnesbjkeh der kokeljggek i det dnnske sprog.
lsln stor Bog pas 640 sidr, trylct med store og klare goti
slte Pyper, Som gilts et den egner slg fortrjnllg for ældke Poll(.
lndlmnden i rødhrunt shirtingsbind med Gnldtryk.
th større Partikøb lmr set os i stand til et sælge den udi
mækkkde Bog kor- den forholdsvis lsve Pris ek 81.20.
lellks LYs.
Kristi og htns Apostles Liv og Gemlnger kremstillet af
Dr. Junos sulker og andre kkemrsgende gejstlige
Med talrjge Illustrationer, livoriblandt Thorvaldsens Kri
stns og slle de 12 Apostle i helsides Billeder, Samt fleke Par
veljtogkskien
315 Sider i Karl-format smnkt indbundet.
speciel Pris sl.50.
Deut-h Luther-n Publ. Konse,
Malt-, Nebrask-.
EVÄD DR KRIsTBNDOM.
En kort Pkemstilling ak Den kristve Troslære nk L. C.
Peter-sen. Prjs indbunden 81.00.
Det. er en klar Bog. Der er ikke gudeljg snak og Tale
maader at Ende i don; men i korre, klare, knappe sætningcr
fremstiller den den kristelige Last-e.
Det et- en bibelsk Bog. Den er gennemvævet mod den
hellige Skrikts Ord km feirst til sidst; Skkiktbenyttelsen et- iks
ke en død Ophoben ak Oft-ter, men den er Islettev j Pol-kat
terem Tnvkec
08 det er en levende Bog. Jeg mener der-med, at det er
en Bog. Spnmgen nd ak bit-eh gkkevet ak en Its-sendi- Mand.
prøvcst i Livets Effekt-ins
(Past. Johanns-s Gøtzscho i »snsd ng H08t".)
Vaaish Luth. Publ. Roms,
Blatt, Nahr.
Ist Utlvalg ak gocle Bsgek kra votst Lager.
II DIL « VII TlL sÆRLICs LAVI PR!ssR·
’, Krisis-vg- Fort-mager
: Aswlcks Uns-tm öOcth Nat-ins sOCts., I Kam ens Buldot CZUQ
. Horn-as Gewinst-t- 50 ctssp Mann 400 Fortmllingek l.50. Titus en Kot
s sets helle 80Cts., Roxy II .00, Hvad disk smal- bsgved SI.00. Robert Not-»
: Morgen-IT such-» Fortmllingor for smnlngsskolen sl.00, Pan Tot-set os
- i Wozu-käm Gift-» Unclxsr Sydkormst sl.20. Fykston ss Davids Au
! 75 Cu» Hosteqsskclpn i Rates-n og Ps«-«:itsgukcken i lockten I1.00, Epi
" sur Not-.
- Iississslssdiøs:
. Den sitz-fonds Time 81.00, KIoItlcercssi kimek IomsIJ 00cts.,1«yp
J III-III Uskket ID.00. Chin- vssgnek (0msI-) 81.00. Frs Nuticleas Jspstt
» OIJT AsIeas og Akkilcss ubesstts Mission-market- (0msI-) doch-, Islsms
» Swtd og Kmklighpdens Kot-Log Cl«10. ARE-»Mit for Kristas BLZO
J sssbssiasisslomsa (0msl.) 100ts.
Ophyqsllks stritten
Lys ps- ijem en liIIe Anäsqtsbo til Umges- og Ast-m- To sind
s I Lamms-sannst- lgkclerbiml mtsd ancksnih 81.25 kok h e.schocks
) Pkmällteaek BL.20. En Pilgrims Vandring W» coeli-Es bibcls - studi»
! cl.30. Augustias sehend-lim- 05 Cu» Den beIIige Iris CI cts.. sicktoqujl
’ NEU» Fiedeln Vej, en Aas-sang Prmdikomsr as nokdslssvigsko PksItQk
II WJ Jesu Puck-pok- — numnklsgtsbox BLAS. As Guid- Vuple —- BIbØI
los-Illig sf Psst. Mut-steh (0("-ts.. Forslommigsj WO- Mulseas aussti
tlsstsbog Is.00. krumm-oben Elias II.20. llvstl et kristemloas Il.00.
Historie, sinkst-L c s v :
Aulis Hsns Niplsen Hunge- SLML schnellen R-« Iek du List-ds
82.00. Norman 50(’ts·. Nasid-marter 70(’ts.· Den sure Ulssions lli
storle 03.00, Fr- gsmls Ossko 82.00, Asncshksssnsssns Kikkehistokis III-du
Luther- Liv Q1.60. Art-Fak- I«·-vnek Mich-» Von Aurhunckkechs siswnc
JACO, Donmsklcs lsncl sI .75. Undef Aus-It Glyksborg 81.50.
I
I
I
I
I
I
I
I
l
: Littekstsn
I A. c. Anders-Ins Eventyr il.6(I. Inkommms ( historiske Kommt-.
- Is.40. lsnclshyhjrneae stockt-» Endrles korttkllingot H. fl.00, Dicke-Is
I miser Tvist 80(’Is.. Alt-okt: Da qummelåsgs Piqe Cöcts., Scott: biegen
I Ost-tot Ochs-sq Etlsn Predssyksten Not-.
I stach-set II Lstedsksn
) Schonka Rssndbog sI.50. Fru Hempels Rossi og Inshsldalagsbogt
: 75 cts., Djbys 100 Timok i Engelsl- 75 Cts., Psklemeatsrlsks Ksslks
s Ach-, Lesehtosnns Otdbos MI.
I Ist-stun
I so Ijllo Missioashistorie lot Sym, ss Provst flemy Ussia Mis.
s ngrimsvsqckringka Ioktslt kot- Bsm sk Fl. P. Ist-sen O0Ots., meaer
: Is’-cltsI-nckshlstokis söcts«. Drange osk Preuss Muh- Plgobtm o- PF
» bjn Don-, Bymesortasllinfek I. Amt-» Msries Jul- vs M» Tod ys
) Rssp ABOU» Fin- Fort-III nqer 25(?ts.. skks I·’0kttslinskek Mu» Vogt
J mit-s Lsm YOU-. Fortsbte Simses- ZZCts.. Bsknestvil MI» VII stif
» tot-do Bolysnlag Gott-, svokior grmäek Most-oder Ums-, so Julsksisn
: Was» M pss Jovis Mc
; M Ins-:
» stspplss sesvetmsnl Is« snck West-: Jsssles’s kksysk II sstl st
’ M lass- I Ists-s w sotl Mist-: Pllgkiaks Progres- ss, 7s satt IMM; Uc
I Moos o t e sons- os David ss smj West-; Ilsek Bosuty Mk Its-I
» ALHZ Use of Ost-Ist 40 smj soc-ts- Ufe of Luther U snck M; Midas
’ s Goal-Ida of the ckoss wet« A Uttls Mission-til Hört-J Teil-! «s
I But-w- wetsq Use of Livius-com Ws.; Aadokson’s sIky TsIss s.
I
I
I
I
N. Es Alle disso Kssest et Inckbtsnclns, assi- IItIts Indot es- saglvot
DAMSI Uns-RA- PMIL sollst
slsit, schr
Loais lepsnfslcktt
DIN MDZI MSIIONS IISTOBII
I
I
I
I
I
I Bt Pemkrikt i Anlodniug st Kikkolig Pers-sing tot- den
I indke Mission i Dsamskks 50-Asks Jubilæum. Mod msnso
I Billeder. Pris indb. 83.00.
: —- Det er et dygtikt og Iivligt Vier-k, som jagen Von sk
: dsnsk Kirkeliv ksn undvære i sjn Bogssmlivs.
I (Vilh. B. i ,,Vojlo Amts Avis«"
E
I
I
Dsotsh Luth. Publ. som,
BUT-, Ists-.