Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 09, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - IIIIIIIIsssssIsssssssslsssssssssssss ,, sIIIIIIIs
v. W l
OssssssssssssssssssIsssssssssssssIIIIIIIIIIINIIIs
Mk- UNMLD
PAMSU
Zvv««,
I- .««««- OZ «I--·L··- «--·«is- I II I Os««-—«-«s«" IOIC Is IVZOZOZOIJOZOYOLUJJ Pl is
Nr. L: .
Bis ik Kein nsduq den 9 Juni 191 .). II 24 Aarg
pEårossutirigknz gottg.
Litkiqetnc og szfkckuc lmr
genekobtct Punkme
De Alliekcdc got Fremgqug i Jst-Ink
kig ou vna GnlliuolisHuleesr.
Tot zuc- sdss ::t«-, »und Der tnod
3i1:111j:1,x-:: r sortmc Uzw meidth
im Bxstr-.su-.1Di, .1: Icn tnsk øsxrigjfe
Jsmnmkknxn E Wahzten Var sum-d
sct· Ihm m L. a 23 Tage cstssrdennc
Mislding gxsuudtog Teutonernc
Fassmchusn PncmnsL Erwe- Fast
ningonits Jndmgelsc or maaske ikkr
as Jan ftor Betisdstittq, som man er
its-selig ti! .1: tillawc Im: mcn
de ollirrcde Nummer Irre-sinnstan
til dctte Punkt ; jaa fort Im er
sikkcrt en as Sdkiqcnsri fmrstc W
driiter euer meaclscr. Ja 5asrlig
Betragtmng as Russomes tidligcrc
kommstan san det sidste nasmw
fortlareg underlcdcs, end»som det
ogsaa for-luden at Rusfcrnc bar
manglcst der notwendige Krigsmates
riet-—- Dct er ikke store Ding, der er
stet paa Bestimmt-m mcn navnlig
Frankkig knu- vundot ungek- J
Datdanclleknc og paa Gallipolj
Halt-sen gaar det quer los med
Kraft, okx fis-m de Alster-ede- langt
fra bar Mcdbøk bete Tidcstk Hm
vindek de Eremad.— ngaa Russ
ferne lmr szort Fremgmm oaa ern
Kant, msmlkg imod Tyrtcrne i asi
atist Taktis- Jtalienekue bar tun
godt beanudL oq Arrigo-me- ladet.
fom der ikkcs betndisr stört, hvod de
»du-net men km ncsutml Kilde bar
Mit en now-: surfkctljg Und. Kost
known Wart
Torsdag—— Pan den Him
Fkont, i Zaci-Tistriktot, omtritm
,Przemnfl og i Rasthcdcn as Ztm
fortsasttess Eremdsloz singen-J fvasrcs
je LIMI. Im Wien Ins-Ich out
Seit for Tenwncrnc Zwei-imm
to Faktor Nord sur Przcnmsl hat«
de ftormet, og Rai-ferne bar ifslgc
nckvme Kilde tm Nobel-lau baadc
dek. i Stry-I)ii·gionen og i spndro
Galizien-—- Vag den veftw Front
nær Zone-bete bar Britmus mcd
Bajonettcsrne tagist »Borgen- Demge
og Franstmasndems bar silbageslaact
Modanqreb oxx gjort no Fnsnmang
mod Tyfkerne Indus-it Tor Nosmillc
St» Wanst. Te Alljeredc dar ogsaa
tilbagevist tnfte Amte-b i Champaqs
ne og i Udkamcn af Le Prer Etu
ven, Tiger den stattfte Melding.
Omkting Eure-W bar de Allccrede
issme Melding fra Amme Kide ta
.«»1 3,100 fraan og begravct 2,«W
ä-— Wien.oaaftaar, at Italiene
agender jfke bemder stott. Ita
lienernes Angreb paa Grasnsen ital
viere tilbageslaoet med stort Tab.
I
Etwas-sp- Dcn nye buan
Ammunuionzsnnnjfter David Lloyd·
Oeotge hat bogyudt en Kompagnie
for lanqt stock-e Foksynmg af ilrigiii
materiel for de Drittle franslc og
belgiske Soldmer paa den weitre
- Summen-L Hatt tilflrioer Tusker
nec Zeit ooek Music-me de tyskc
Soldaterd bcdke lldsmk og den-s
overvaslchnde Lsoerlcgcnl)od, hvad
Skydevaaben, Ammunition og alt
anbet, som er updocndmt sor at
fortfwtte en yeldjg Kanmagne an
sagt-— wenindtagclscn a! Prac
MML Nesultatet ai on Man-trog
dcspemt Kaum over en mach lexlo
vid Strwkning vetragtcs sra alle
Sider lom en of Migcns flsrste »Ze
drifter. Der-am man fuldkud tun
stole paa de officielle Mksldiswr
ende Kampagnen i Galizien
i ag til Dag, iaa loher Listen
over saldne, lsarede og Hunger ou
i de Hundredstusinder. Nogle as
Wiss og Tystlands stsrite Ida
uqner besann-des ved Jndtagelscn
as Przenmsl.-—- Prwlident Willen
hat qjort Udkast til Note set-T Spat
psq Tylllands faalaldle Swr pas
set bis-geringe Note mng Un
Wittw.
P L I r d a q.—— Øftrigststyfle tm-:
E
AL
" rile dere- Jndtaqelie of
Inmian Deo en almindelig Offen
fm tmng hol-o den qnlikifke From.
Wien weimar. at Rai-ferne er Uaa
Tilbaqcnmrciz km Przomyfl og Ztry
Guten-«- Vcrlin nusldcsr om Gen
Hndtaqclxs as Lobi-gravis, sum de hav
?·d-» tatst tjl Franfknurndcnc, og et
Jst-Mit tlkodekLU En- Jokm Fremd
Jdcn Vritiske Unwetter-ab stack. at
Rossi-rni- lmr geubcsat Ztkllinqcm
Horn Vritksmc imvdc tagt-f sko dem
Jom :)x’attoti.s-- Oftrjacrnc nwlsdcsr om
HJuqurlsc as« to Osidvmmkter paa
Josms MomdcsmsKasdcn fm Italie
«nc-km-.—-« Jtalienske Meldinger siger.
at de italicnfke Ztridsskmsfters Mo
biliserinq nu er kommt-L Statut
Tru-7nin,1csktw mcd Istrigetne hidtil
tun lmr samt-et Forpoftscrgtningchs
san bar do ftcdse resulterot i itali-«
onst Eueres og givet Jtalicnerne
sordelaqtigo Stilljtmer pasa astrigsk
Icrkitokimn.—-« De tnfke Undckvands
da di- csr fremdelcs virkfomme. Dot
dem-Te Dampskib Cyrus-, de enge-like
Jona og Inkum og Fiskexdamperen
Christopliraefus oa en Trawlcr er
feudt til Bunds-. Vesastningerne
paa disse Skibe rcddedes.
Z s n d a q.—— En sier Mk Flau
de i Østrkspen bar vekslet Skud
med en russist bitto nær Pisa-Pug
ten. -— J Galizien fortsasncs Ten
tomsnwgs List-usw lwn tmod Moszika
med Tmn vaa et ftort Slag mrr
Grabes-Stett Syd for Lemberg, kwor
Russerne fkal have modtaget stor
Foritasrktiing, san der vom-IS et foer
Elem. Jsslqcs en Mel-hing im Betro
gmd sfal Monden-:- Frcmmkning va
ke standfct M Mjislleft iok szemnsl
« Meile-m Italien oq Lin-Da er der
ifglqis Wien inm as Votydning stet,
mm im Chiassis Schwein, mcsldess
at Jtnlicsncrnis rnkkcr Iatm7omt
Errm i sont-re Icwa boorira, paa
imais der, de Istriqfke Autoriteter
IM- bcsflnttet at ijisrnr den rivile
"LIi-iolkiti11»s- - Rai-ferne Mr Freili
ganxk inwd ankernis i tnrkjsk Ar
uusniism km Wunder as Kur-der i Di
strikteme Aulis-, Mufh og List-bekr
Transkaukaiiem folget i deres Spor
og irioilliges Armenicrc kasmprr for
at iorfimre de Krismkn miser Wil
beim bei-mer Ærkehertug Frederik,
den sitt-fasse Feltmarfkah i dennes
Honodkvartch ou de feircsr Heringen-Z
Fsdsclszdag used Jubel over Przes
mule Genera-bring
Man dasj. Tym London oql
Bari-:- melchszs Um bemdrliae Land
deinzusr : Fkanlth Wo Nullipoli
dato-Im oq i asiatifk Turb, og im
Jst-allen melde unt, at italiean
Krigsftibe hat tiliajot øftkigftc Stil
linqer tum Tlldriatcrlmmstsd slnst Ska
du Berlin jndrønsnusr tu aj de
iscodzwmm sont der nichts-J om im
Bari-:- - ved Neumllc Il. Wanst,
lmok Tusker-sc imr mistcl tu Grau—
ver of BUT og Nsmnlnqon as Zuk
kckfabkilten ocd Zoll-ich —--- Tystcrs
no mastnak, m do fremde-les tagt-r
baade Stimmen Soldatek og Kano
Iusr sra Illussennn -—-— Tystland mel
dek onl, at de Aktien-di- med itort
Tab n- ilaact tilbagc oaa Ism- Zide
as Lorettc Haidermr - « En Frem
rytniim as 500 Yakdcs langs en
Front as nasften tre Mil, lwot de
Alliercdc bar taget to kaker Lobe
qmvc paa Gallipolissalvsen fka
Tut-ferne, meldeg idck om fra Lon
don oq Paris. --—— Vcd Jndtaqelsen
of Amen-a pas Tigrisflodeu i asia
tifk Torki tog Vritrrnc Mauern-ken
omsring 30 Offircrer oq 700 Zol
dater til Faust-. —- Yderligetc 5
britilke Trawlete er lendt til Bunds
as tolle Un-dervandsbaade.
Tirsdag. — Dver London
meldes at Systeme hat ladet 17
Person«-n dckiblandt 3 Minder-, sto
dks sont Spionek i Rast-heben as
Liege, Vgl-rieth De ltrengefte For
lwldsrsnsgler taacs med Grænsevagt
ovd chtfrontcm noqet der altld plei
er at qaa fokud for ftore Tit-webe
Wlfer.
For ftrste Gana ital det vake
los-des en enaellt Flyver at ide
loqge en Mütter, det var l Mer
hsdeu af Chent Des tvstt Luflfkibi
Win- m P Mund minnt
.- .
Tczi cugeiisc Zions-r var en sinng
dicr oed Nami Warncsiord Han siap
uifaot im Dei.
Jtaliksnfkcs Inn-Der i stot Stocke
ganr must Flehen Jsonzxy og man
Denker dagligt et olvorligt Summen
fcad med Zion-dein
Den tyfkiøfirigike Hin gaak frem
dcieis from i Galizien og truer nu
mer« at oillc indeslutte Born Lem
berg.
Im Petrogkad melch at et tust
Flimdemmnsb uaa Riqa er tilbagcs
ils-met.
Onödag. —- Til Morgen i
Dag bringe-Es der tun lidt Nyt fra
Krigsskuepladferne. Fra Petrugrad
meldes, at Øfttigerne er kostet til
bage over Finden Bruth Vest for
Kolomog med et Tab as 5000 døde·
Drei-nnd indrsmmes det, at det er
Iukkech Fjendisn at gaa over Flo
dcn Dniefter nicd en betydelig Etyrs
ke. — Den tyskc General von Lin
fingens Han- skal være naaet from
til Lubaczom 40 Mit Nord-sc for
Przcmyst
Btyan kesiguetkr.
Pan Ost-und af lloucrisnsjtcmmclsc
med Prassidcnt Wilfon om Frem
xmngsmaadcn over for Tosklaud hat
Udcnriqizministcr Win. Fesnniugsts
Bryan jndqioct fin Resignatiom og
famme er bleven taget imod af Pras
sidentcn. Bkyan erkleckt-V at han;
bestimmt-, at den sidft udarbejdedes
Note til Tysklnpd vil faa alvokcige«
Folget-. ;
Modtagelsen of Mr. Broanits Re
siqnation er Revis paa at Prassidcui
ten og der smnledc Kabinet er be
stcmt mm at optrasdc med Fahne-II
over for Tyfklund. Den mutaltc Not-.
fkal rstcr Beste-kmle assondes i
Tag.
Villa et flaaet.
Im Mexico much at dct states
Zlaq vcd Lum, Tor Im raset nass«
sten to Umst, mdcljg er asqjort if
Favsr af Wan Obrcgunss Hirt ou
at Villa og Von-J Full or i Flugt
Not-bona
Tismus vift holt not-medi- Melding
stille-r Situationen i Mexico i et holt
ander Los, men om dct briner Froh
on Orden nasrmere kan ve! vaske et
prrgskpnmmä
Mer- llveit i Kansas-.
.u.11n·.1-:-C;m Mu, F-. Zum Brit
ligis og nordlims Kansas herzu-des i
Num- af en Edeln-Wende Ziimnitorm
Bauch i Zolomoni og Nixtascahila
disrnccs nordliqr oa indligc Gramka
its-g oocrordctctlig hurtiat ou fokaarij
sum-de lldglidningck zum Unions-kuri
fir, Rock Island og Mists souri Un
cijic Vanelinietne.
Ist for Worland dmknede jin-«
Mir-nd, ich: en Drangfasrre jaldt i
Band-et vde cn af lldglidningekne i
Zolomonelvcn. En Mond omkom og
Eli-re- scmrcsdes alvorlig i en Tor-m
do i Leach on one Monats-stets com
til Stabe i en Tornado, Tom vorm-;
de Vor-ton, Nitssfcll oq Osbornei
Countier. i
i
i
Rumasnicn Lobi-c Zwvlcsr Bin-I
twuton, N. Y. 3 Juni. Den tu
masnsko Roger-im bar lios et herver
rcnde Firma beftilt en lmlv Million
Var Milftasrftfvler.
Mrs. Olioia Johnspm Viborg,
E. Tat-, reddede sit Baru forledcsn
Dag med ftor Fare for sit eget Liv.
Varnct faldt ned i en Brind, oa
Modcren koste-de sig ncsd for at keddc
det. Pan holdt dets Hoveh over
Vaudcm til der kom Hin-Ip.
Mast-U
Om— ,,Danskeken« denne Gang
Mc naak frem i rette Tib, fkyldes
M Brett paa Presfem fom skete
Iokt est-h vi We begyndt Tryks
ning as sdstie Nummer
D L- P d
Yort eget Hand
-—M.-;W N»--- .. « .- - »-4-—«—-« «
- A- —·W J-WVVJL-vwv«
un Lynchug 1 Kentucky Print-c
ton, Fin» ö. Juni. En ZLJS nij
nsdc Uhrde brød i Naar ino i Conn
tyfa-ngslet, overmandedc Eintreten
m bortførtc en Roger-, som De Ewig
tc i et Tkas i Fasngfclizgaardcn.
Regcron our anklagt-c for Baldtasgt
mud ou Ovid Kvindt
Ziainj City, Ja» dar nu »Ist-?
Jndvimqrre. Dette bar til Folg-h
at Vorgermefteren sank en Gage as
83500 om Aaret i Siedet sur HEL
000, fordi Vorn hat over www
Indbyggch Fire Mcdlemmer as
Vorkmdct fcmr as sannne Grund de
wes aarligc Løn sorhøjet fra S-) .·,500
t.- 1 s: . »Hu
Dicht-auch Jowas asldftc »Borgen
chry Vogeli, der svar født i
Schweiz i 1873, or afgaaet ved Ty
den, 102 Aar gammeL Onn var
Tvilling. Afdødc kam til Dubuquc
for 203 Aar sich og var aldrig
uden for Countyet efter den Tib.
Hatt giftede fig aldrig og var ikte
sog en Dag, fsr han var 95 Aar
ganme
En Automobil, som blev ksrt as
Ekneft Eli-mens, gis uden for en Bko
i St. Paul, Minn., og ned i Flo
den. Ksreken kam under Masfineth
og druknede, mode-us Louis Foley’
og Bcnjamin Drechaler fta Still-;
mater blev reddet. Dtechaxxr brwkss
kodi- csn Arm oq et Ben, wen Folco«
grob bmn og soøtmnedc til Land-J
med baut Brot-n liqgcr 100 Zod.
sum-r FlodcskL !
Zaloonerneås Modftanderc i Kam-:
foy Cuunt1), Minn., hnr vcflmtet at
qøre dcrcs Vcdsce for at afskaffe
Ialget as berufende Tritte i dem
Counm. Der er allen-de dannet In
Organisation, fom skal Eamle de
tmdsvisrtdigc Underfkrifthk paa Peti
tionen, fom Counm Option Loven
vestotmncr. Tanken er, at Ajstemnjni
gen skal forOgcm i Oktober
Moder og Born dræbt. Rockfokd,
Jll» 1. Juni. En Mer Noy Ely
og bendcs 7-aarigc Lattcr blev over
ksrt og dræbt as et Chicogo ist
Northwestcrn Tag. Den lille wad
serede pcm Baneliniem idet Tpget
mrsrmede fig. Moden-n sprang til
fok at roddc det, men Toget var
for nasr og beggc Wanst-Les
stotttdtsrnc støtnsr thson Port
lttttd, Ort-gott, t. Juni. Use-total
Rtsdtsrattun of thnnstt’-5 Clttlts Di
rektion, rtstsrttssettttsrtsndu tu Millio
ttor Kommst-, ltar cttsttsttnnig ncdtas
got on Resolution, sont ttdtalck Di
rektionan Querbtsuisntng ont ,,at
uort Land-J Zoll tsr ucd Prcrsidetp
ttstts Zidc i ltans Vtsstktvbelser for
at benan- Freden«.
.
En Bett-l paa 65 Millionen
New York, Juni. Pennsylvania
Railkoad Contpany ltar i en her
vaskcndc Bank dumm-rot en Vexcl
naa 865,000,000. Betst-lon, der scal
oære den størfte, sont nagen Sinde
tsr tknkket her i Landtst, bleo truflet
as Kttlttt, Bot-b F- Co., sont Betalina
sltr 41X2 Procents Pantubligatioth
ndftedt af ·Jt-rttbattcs«cslskt1bet.
Tet- ndftnttalcs Vanthn New
Vork. J. Juni. J Bonn Island
Citys Fabrikktsr bliner der fabriltsi
rot en Mast KriastttaterieL sont
tsittsr Forlydendts bltvtsr folgt til
saattel Tnfkland sont de allieredc
Mantos-. Det til Tnflland beflemte
Kristsmateriel fendcs etter Siaende
tatst til Sydamerita, hvorfra det
nettudfkibes til -Steder, hvorfra det
kan naa Tyfklanlx
.
Autonwbilulnkke. Dallas, Texas,
l. Juni· Noqle Mit th for Dat
las stortede i Gaar en stot Automos
btlomntbus over en brat Tit-annim.
Zur Wen-losker drmbtcgs, Dcmf tre
Born, og nitten satte-T Eelskabet
pur paa .8T1jotnvejet(«fn1 et Verne
hjcsm Ulykkcn hceudte, idet Cnaufs
Tor-en Wunsde hell nd tib chkejnton
fix-r at Ijtladc en atmen Antomovil
at passe-m
Cn ·arli,1 Mauer Zoloxh Iowa
:k. Juni. Redaktørisn for et hemm
rendo Blad blev enm aabcn Nam
fkndt km fnrlig saaret af Mayor.
Chaer Wolfe Mayoren ug Reduk
tsrisn drcv Maslkeopkøb as Formernc
fom Bifortfeneste, og Konkurrenten
mellem dem skal have vceret haard.
Tse tnødte binanden paa Main
Ztreet og kom i et Zkasnderi. sum
cndte med Revoloerdramact.
Trc satte Livet til. Miami. Fla»
Z. Juni. Der bleo i Moor gjort et
foktuisolet Forsøg paa at bortføre ska
Eountnfcrngslet en til Dsden for
Mord paa en Halvblodsindianser
dmnt Mand, John Afhley. Under
den Kamp, som opftod dræbte Flut
toten. Wilbur W. Hendrickfon, en
Politiufsiccr, J. R. Riblett, og en
Bruder af den Dame-, B. H. Ashley.
Vortførclscsforføgct titisslnkkedes.
.
Elovbmndei « Minitefota. Dul utli,
2 Juni. To Skovbrande skal rafel «
Tømmerikouen, som tilbører dllger
Emitb Lumber Eo. og ligqer Nord
sft for Two Harbors, 28 Mil fka
Dulutl). Eiter at det havde brændt
i to Tage i Smaaskovem fik Jlden
Overhaand, og der blev sendt Bad
til Poren Vibert i Cloquet med An
modninzk am at komme og tage Ve
salismm over dem, sont bekwmver
Zweit Mr. Widert var i Morgess
Eier i Bin-n paa Bei til Branditedet
Te tnikc Sangere i U. Z. New
;’)-Jrf, L. Juni Teleaaterne vcd
Acortheaitern Zängerieit. Tom lmr
tun-et Isoldt her i iire Dage, har
uedtaget en Resolution, soin lJtsnitils
let til Priestdent Wilfon at forbyde
Udiøriel af Vaaben til de krigiøs
rende Lande.
Ten tnfksamerikanfke Zangerfeit
slnttede med en Konkurrence om en
ai Keiser Wilhelm ovstillet Pokal
Der beilnttedess at aflwlde den ch
ite Sangerieit i Baltimore i 1918
:?egeren Francis Davis er afgaaet
oed Toben i Janesoilltx 117 Aar
ammnel san liar haft sit Hiem paa
Countyfarmen i fleke Aar. Han kun
de lmske Veqivenbeder. som hwndte
i Krisen i 1812 Under General
thermanis Marsch gennem Georgia
under Vorgerkrigem fluttede von fiu
til Zoldaterne fra Wisconsin, og
de toq hanc med sig til denne »Stat,
lwor ban fiden har boet. Hans Hu
ftru, sum døde for nogle faa Aar
fide-m vaslede for Soldaterne i Kri
gen i 1812.
q
Naur tilbuge til N. D. P. Jn
dimmpolis, Jud» 5. Juni. Ved Af
flutnjnqen of den progressive Statsi
Emlrslkomitcs Mode her i Moor
indlcsnvredc Forumwdcm Edwnrd C.
Tom-r oq Zekretærem Paul J.
Banne-T dcrcs Afskcdsanspgningcr
med den Mottvering til det republi
innka Parti. For-standen i ottonde
Tisirikh L. Ray, Levich, trak fig oqi
Im richtige Til For-wand efter MH
Tone-r oalates Jackson Band fra
(8«rcencastlc.
No Aktion mod Thon-. Albany.
Fi. Juni. Virochsneraladvokat Al
fred L. Vetter mødtc i Gaar i AP
mslretten oq nnmodede unt, at sdIr
thaatte blive.ndftcsdt en Formos
ordrc mod Nedfcrttelfen af en Jurn
ti! at nfaøre Harky K. Thaws men
take Tilstand. Mr. Verker angrcsb
Søiefteretsdommcr Hendricks Ken
delfe, som.tilftod Thaw no Jurnbci
bandling. Han sandt, at Gaswerk-ts
donrmerens Mattele vilde forvans
the den oprindelige Oensiat om en
Hat-end Corpus Akt.
Horden rundt.
Sødlsmu i Ruhm Berlin, Z. Juni
Ozaslpckumjtucn amtlich at der i Po
lon er du«-r lW,UUU sødcty som er
nocn Hueslu ug lldcr jwr MD uj
Umsing paa Mad sag Lklsgcl)1«ælp, si
gksr chrsøburkaucL dlotttitccn bevor
um minde THIWJJUU
« I
Fugen italienfke Operaer. Anrster-."
Dam, uucr London, L. Juni. Er Te
lcgram fra Berlin meddcler, at
steifer Wilhelm hat givct Ordre til,
at jun-: Llrbchc af nogcn nuleveus
De italjcnsk Komponist maa blive
ndført, faa lasnge Kring vater.
.
zlledgangcn i FødfelsanmlleL Pa
ris, 2. Juni. Krigen liegynder at
vise jin Birkning paa Antallet as
Fødslen Jfølge en Statistik for
Paris var idcr i Maj, Krigcns tim
dc Manne-T l,850 Fødsler, samtnen
lignet med 3,890 Fødslcr i sum-me
Maaned i Fior.
Kong Georg 50 Aar. London, 4.
Juni. Det var i Gaar Kong Georgs
ZU Aar-Z- Fødselsdag Paa Grund
af Krigen afholdtes ingon Festligs
Ueber i Anledningen· Vlandt de ind
løbne telegrafiske Lyksnskninger svar
der en Hiler fra Præsddient Wilson.
s
Sir Edward Grey fyg. London,
Z. Juni. Udenrigsdepattemcntet op
mser, at Sir Edward Grey er af sin
Lasge bleoen raadet til at tage Ferie
sur at lwilc sine Link-, sont er fort-k
kut Jarlcn af Crewe bar intidlers
tjo over-kamst Iloottrigsntinisterftils
linqsm assistcret af Lord Lands
muva
.
»Warst Missionstidcnde« er nu
guckt juo i jin TU. Aamatm. Mo
Ort stiftodcss 1815 as caqu theol.
Andreas- .söatmc, Hans Nielfcn Hau
,1o-:- Zon. Bladet er dct norjke Mis
sionssclsfabs Ejendom og lmr ca.
t7.(,)00 Abt-nimmer
(
Zuaw bkitifke Tab. London, 5
Juni. De britifke Tab i Belgien og
ved Dardancllcrne i dcnne Ugc nd
gør iiølgc de officielle Opgaocr
15,200 Mand, deriblandt 800 Ve
salingsmasnd El stort Anml af de
faldne og faarede er Cum-dich
:Ilustraljcrc oq Nyzclasndcre Blandt
dom, sum or blvUCt gjort kamizudygs
tige i Velgiem cr —l7, sont blen jur
giftet af Was-.
Japan-o Hirt ums-;- Tukiu, Z. Jnni.
Isicprckscntanthusutsts Vndgetkumitc
Tuns ucdmuet Rurflagct unt en Fur
umslsc as Japans fmucndc Armen
Jst-lau Furslagct Tkal Arnnson sur
use-J incd tu Dinisiuner, euer Bl,
til-U Mand
Tet tidliqcsrcs Rrprwsentnnthnd
Neu ouluft as dicjscrcn i December
furdi dest nasgtodo at støtto Regean
xsesns Miljtwrpruarnm
thidgctkmnitocsn oedtog ogsaa It
Forslaq um Bngning as tre Unber
uandsbaadc og utte Turpedobaads
udelasggeke
.
,,Londion Time-s« for Rette-n Den
l. Juni bcgnndtc en Sag mod
,.Londun Tinte-T««, sum bosknldos for
at have trykt en Borctning, der or
as Rotte for Storbritannicsns Fjen
der. Dette er det strste betydellse
Mad, sum er blcvet bmgt for Rettcn
paa Forlangcsnde af Censoren.
Zugsmaalet er hast-rot paa et
Vreu, sum var skrevct as Major Ri-»
mardsom og sum blev trykt den 21.
Maj. Deri sorekum folgen-de San
ning:
»Den sidste Del as den franskc
Reserve er nu vcd Fronten. Nu ind
kaldes der raa Nekrntter.«
Dømte Spinnen London, ö. Juni.
Det meddeles officielt, at den sum
tysk Spi«on anklagede Tosker Mül
ler er kendkskyldig og sdtmt til Du
den, og at en act-den sor Spioneri
anfinqu Tusker-, Halm, er ioomt
sog Aar- Elmkarlscjoo Lllcijuck vil
lsliuc sfudt
illsijllor og Halm arrestcrcoes jam
ncsn med Anton Kuepferle, som be
aäf stlmnoro i Brithon Fasngscl
nor. To nat allo tre anklaget for
at han«-s scudt militaskc Mcodelelfcr
til Tnsflano oco Hjcrlp af Iksynligt
LIUL Kncofcrlky sont lmsodo Vasret
hohl i Vrooklun, our amerikansk
Vorgety og Müller paaftod at vix-re
tmtumlifeket Engelskmand. Hahn
oodgih at han var tysk llnderfaat.
I
Moner og Etorm i Stockholm
Ton norfkc Lasgorwdikant Mon7o11,
Wiss- :coon for nogon Tid sisden blev
kondt over bclc Skandinavien Paa
mrund af hans pludfolige Helbredels
se for en mangeaarig Lammelfe, er
for Tidon Us. Maj) i Stockholm
stimmen med sin uadfkillelige Led
sauer Storm
De to Lægprcedikanter holder
Mødc to Gange om Dagen under
Ituvgtiq Tilftrømning, og som en
Folge af deres Virksomhed er en
ung Winde bleven finsdsyg. J den
Anlednina tager Professor Santess
sen i Presse-n til Ordo for Udviss
ning as de to Nordmasnd. ,-- »A«
«. !' .«... . « ·"«" "«L,. ·
l
u- — «
Rumænicn miter. En Reprwsets
tant for den rilmæniske Regering,
E. BorceaHer ankommct til Wirts
burg, Pa» for at flutte Kontrast
osm Leoorancc as Kkigsmateriel til
den rumænfke Regeritig. Hatt an-·
toni ira Cliicagm hvor han, eiter
lmad lmn iortath havdc bestilt Ge
iiasrer og Nmnatcr for 812,000,000
Ja llnifornior og Skotøi for Pi,000,
000 Vorcea udtalte, at Rumænien
aulwnbart forberedcsr iig til at grilic
ind i Krigen, csllcr at dct i det mind
ite vilde tret-ij Forbaldsrmlor til at
nndcsriwtio sine Kran, naar Freden
on Naan ffuldc slutth Den ru
nicvnike Nexioring liavde tidligere
indiølit for 880,000,000 Krigsmates
riksl i Jtalicn, Frankriac og United
Ernte-i
I I
Tysk Barbari. Petrogmd Tele
ammbnusau mcddelcr: Til Hofm
talvt i Lilitau er blovcsn iørt et mit
Offer for Tyskernes Mriisomliedeh
nomliq en siniat ved Nmm Baiil
Vedianoi. der under on Nokoaniios
ring var faldct i Hæiiderne paa
Firmde Tiiikcrne bad Vodinoi om
at give Oplosninger migaacsnde de
rugsiftis Tromnsrirs Beim-Helfer Da
Linn imidlcrtid nasgtcde at efterkoms
im- donms :!lniiiodiii11g, tritt-de Tu
ifmic used at staer Tmmen og
»Im-no as limn, og da Liau stadig
tin-titsche at inktaslle anget, gjorde de
Alnor ai den«-:- Trnfel J balvdød
Tilimnd lnkkcst dct Vodianoi at
ima imn til Mitau, lwor licm stritt
ligt mcddeltc orn sine Oplcvelser.
Til Belønning for sin Tapperhed
bit-v Lmn ndnasvnt til Korporal samt
detorcrot nied St. Georgssdrdenem
ällcasrkoliae T«rillingcr. Laster As
lviørn Klum- i Hof i Sol-m Morge
imr ifølgc ,,.Lscd(snmrkens:s Mittäti
dcndc« forstden to Par Tvillingek
og««aa m- smaa Trillinger, fom taler
et met. for andre ganfkc ubegkibcs
liat Eproa fia imcsllcm Naar de
um uusd andre, taler de imidlcrs
tid sum Folk ellers. Zidcn de var
to Aar munlc --— de- csr nu 4 Aar-—
bommdtc1 de trc Smcmpiger ind
tmrdosz at talc bonI-:- cgct Spro,1,
sont ingen forftod. Om Morgvnen
oed Zitidcm fortasller Or. Kluge,
satte de m- Smaapiaer siq op i Sen
msn m besondre on livlig Korn-cr
satjon paa dettcs dercs eaet Spros
fmn mir-dedi- nogct om Finst. For
Msftksn gis det faa lynendc hurtigt,
at sdot ikte vildc være godt at imme,
selv om man hat-de Oværct »3proget«
timsttiq· Te spurgte oa fvarede. og
det var i det hele aldeles tydelig,
«at der foregll en fomuftta Sam
tale. J den senere Tid er de imiods
lertid mer-.- og mere gaaet over til
bare Not-sk. ?