Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 02, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIII s o ssssssssssssssslssIsssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs
»J- »
nie-«W1rr) «W
swan — 1 IWRM
oæsisgmczx -
Utqu »Hm-Im , -
tMMrpch
»M. 22. I E " « Vi»ik.ssfifk"bk.,8:n;dfiihneue-.Fssiiilist-Ei « f " II 24. Aakg
Europatjngenz gang.
?
«
en italicttsfe Hirt Lager strafe
Lffcasivcn. blutigen kom
maudkt Hirt ug Flimdr.
Den tuskc Liege-Hugo Evar pan vor
Regel-jage Rote tun ct fokclubigt
Te allierede Traume-w Fremd-Maiqu
i Galisieu fu«-o endelig standfct.
Tor er srt Tum. Tom mrtrinstims
tmr luqt Nella-I inm den ciutlisercdsg
Verm-ais Interesse i den fmtndms
Um s-— den italienika Haer Tcltai
gclfc i Krisen. den tnsku Maorian
Evnr paa var Regunqu Rou- L
Anspde as· Unstmnias Ewctk11111—1
os foa den sum-, tmnrdmich-benannt
i Galizien
Jtalienctncs hat stkraks out-ritte
det den jftrigste Gkasnse flcrc Ete
der og begyndt Fremmtning fasrlig
i Runing af Trien t, en gonmusl
kendt By med over 21,000 Jndbygi
gere i Provinsen Tyrol mod N o r d
og «1riest, en Havnestad med.
over 13«4,000 Jndbyggerc paa Vugs
ten as samme Navn, mod Zit. Dct
et for tidlig at gsrc Fig Forestillina
ein, hvor ftærk Modfmnd de vjl m-«
de. —- Dcn tyite Regt-rings Spur
paa vor Regerings Note Saat nd
paa dct samme, fom Tyskerue straks
beraabtc sig pas til Undityldning
for, at de tokpedekcdc Lusitania,
ncmlig at Zkibet skal have must
bcvcrbnet og fsrt Ammunitiom faa
det var i Zelt-forscht, de fes-die
det til Bunds Tet, vil de mi, skal
nsjcre undersøgcs, sm- de giner vers-J
. Hemdeer Evar - List Lun- lydt Ovcr
Dag, fom den sitrigfbmch Hase
fladig rnkkcde frem intod Prusnmfl
indtjl i Gauk, da meldtcs der im
Petwgrad um russtkc Offensw.
Dagsoocrfigt fslgcr.
T J k s:- d a g. - sung Bank
Emnunuel as Jtalrm hat lagst
Ooerkommandoen over Hast ogfvlaw
de og ck nu has Iroppcrne vcd
Fko ten. Jlatiencme hat Max sten
skmgfte Bock og bona-get im nuud
Trick Oftkigctnc tilftaah at sta
lccncro er roth-: md 1 Cuitdäxio, ntcn
stumm-h at oc lmr tilvagrslaaet et
italienisc- lemrob uaa den tarmujte
Gramka og at de dar uundct on
Seit Nord for Wink-. --'—— Er britisk
Kkigcsskib, tm- Trnctupn, er tomcdcs
ret og fendt til Butde i Tat-dankt
lerne. Tct briristc Admiralitct mel
det, at et zlcrml of Dimeer ug
Wenige kimeligvio blev Moder —
Den ameriianitc Lampet Nebra
, stan er bleveu einen Iowa-derer clxcr
er iejlet paa en Mino omtkent m
Mit jka Fastnet paa den ikste Rost.
Den var paa Vej im Liverpool til
Amerika Mændene git i Baadcnky
men oendteienete tilhage til Erwec
det viste sig ikke at være vækkc be
Iadiqey end det kunde sonstwie-.
—- Der meldes frq Wien om fort
iai Fremganq i Galizien og Ero
bking af flere »Na-nd, Kammer og
voldsomme Kamme wag-dar Nord
endet Mgsmateriet — Ade-it
for Arms, Frantrig, hvok Tysterne
Ist Fort-g paa at tilbageerobre tub
te Stimmen lignende Tilstand fle
re andre Siedet-, og Franfkmændes
ne melder om en Inn-le Fremgang.
—- Briterne hat iflg. Melding fra.
Paris qjort Fremgang i Fig-weben
Cf La Bassee «
Its-dag- —-- Tot bkxtjsfv sing-II
stil- Majestic ek sendt til two-;- as
M ch Turm-do nd For »Wiij
Halt-sen. Næiten alle Offiusrcr J-;
sIkenige ristcch. -« Ist brxtjsku
Dompftib Motive-um or icndt le
Bunds ifse taugt fra, lwor Unsin
niaslllykken stete, og det Daufo
Damthib Vetty er der gjokt Kam
pas i Not-deeu —- begge af tyskc
Undervandsbaade. — Den britiskc
Undewandsbaad E—ll hat glatt
et taugt Togt genaem Minefelterncs,
m Des of Veer gennem Dach-mel
hkm og Marmoraxhavet tm til
chstantinoch ou Assmnd of som
tring 200 Mil. Pan dem- Zagt sasni
cdc den et Ammunitiunstskiv i Mar
nwrtmvet, torpedercde et Rot-Diej
ningsfkib ved Rodusto og affyredc
en Turm-do mod et Iranswrtskib,
lmiis Virknjng Mc tcnch —« Gunst
Hjalinsdcmtwr Minos-J Jrcno er ble
vcn sprængt vchhecmesii as en til
sasldig Eksulofion onc Bord. Ovek
300 Meintest-er umkom. —- Tot-ker
nc meldcr om Lin-bring as »Trans
porxssiv, disk fokfsgte at landfastte
Troppcr under Vefknttelse fka en
fransk Fkrdeer. — 18 Emnste Arra
vlcmcr lmk kostet Bonn-er paa den
ftore Eksvlosjo-Fabrik i Ludwigshas
sen og en Anncks nasr Lppau, hvils
te ifl. det fraane Krigscomok sat
te Fabrikksbwningen i Brand. —
Den mskessftrigsie Offensiv i Gali
zien gaar fremden-s ftemad —
5,«00 Fanger og 17 Kammer mach
De italienfke Tropper hat over-stre
det Mmsnfon flcke Steder, mcn Wien
paastaar. at Listkigernc hat omtrent
udslettrt to italienfke Kompagnie
Nordøst for Trient med dereö Ma
fkinaevæter. —- De Allietede bar ta
get nogle Libegraoc fra Tyfkernc
og 400 Fangek Øst for Abtritt —
Lsrdag. —- Teutonckne og
Ausscer istka fremden-is blodige
Kann-e i Galizien. og fom det sy
mss, tmsngcr spritnasomc fig nun-me
n- ind um Vrzemyst —- Fremgong
for de britistc Tropper md imod
U Passe-e og Binding for Franck
nmsndcsnc nask Ecurie og i Elsas
meldcsii im Paris. — Jtalionerne
meldet Fremdeles ocn Bindi-m as
sittiaskc Tetritokimn Eli-re Zteder
paa den imlionfkcsøstrigfke Nkænfe
« Der sammt-s i Tardancllerncs og
nun Mal!iisoh-Ooloøcu as baadc
shjgskibe og Jnfamcri T Italien
meldet, at en italicnfk Torpedobaad
lmr sondt en Mnsk Wider-umwe
bimd til Bunds-. -- To mske Zub
marinrrc hat« must-derer dct soc-nist
lVarkfkib M. Roosval og den lsritiskc
IDampcr Spennymoor. To Masnd
ipcm Vorkstibcst og mejtmt og 5
Masnd pkm Damm-ten entkom.
l « q, -
« : o n d «1,1: — Orts-g mochr am
Wocktlmkuflnnhk cum Venedig tin-d Ost
sklicsulmh at kst Ulrscnat dich findet.
Im der sicu- un Cksoluiiciu : Fort
NWU Inn-! der-am im ital-uns
Ajldkn « Jmnstnkrndme tmr most
ums Inanser Nord sur Ilrraxx De
ker kontuirt txXVn,1.-«·la.1c1 et Inst
Uskudmmreb Wo den«-I Zhjttcsgmw
ucsd Ablnin Et. Namirc og kamst
the All-law im Runme -- — Ju
llicncrnc zwar fremden-is Ermmd tmod
de øflriqskc But-disk Tricnt sog Tkiksst
Mud ijout ital thun-umn- enqu
rufkis insm im ms Ejdct Lastnger
nwd Ost, Nord for quthn oed Trii
oft, fsnl Italiens-me have minder
unt Icrritorjnm, ntcn den oftmng
koste Modftand er sokftasrtet, og det
Weis-, at de oil taac Defensiven. —
Rm Berlin mclch at Tysterne oq
Østrigerne fremdelcs gar Frcmgankx
tmn imod szemosL og et kussifk
Negiment skal være ocntrent udsleti
m. » Im den fransksbelgistefssront
meldes intet as stecke Betydtting.
—- Det bkitiste Dampstib Ethiopc
er bleer wrvedeket i den engelste
Kaval: Vesætnitmen fik Lov at gaa
i Nrdniimsbaadcncs, for Zkibet tor
pedekcsdcss.
Mantua Tosklauds Zoar
er modtaget of Udenrigsdepaktemeni
tet i Washington Angaaende Sænki
ningen as Luiitcmia beraabcr den
wske Roger-ins sig paa Selvforivar,
idet den her-den at Lusitania var en
bevæbnet lelpetrydscr og inne-Zim
munition til den cagclfkc Hast on
beenden kanadifke Iropoer. Den
immer imidlertid non-incre- Svar fra
Nksqcringcn i Washington ungaan
de flere betydeliqe Spjrgsmaah fsr
den tager endelig Bestemmelse i For
led til LusitaniasAffæreu. Som et
Stopplement til det wike Svar for
qurer den tyske Weicsminkster
M Jasow Grunden til, at Tosk
iqnd tun wider et forelibiqt spat-.
Han Wen »Im involverede Sag erl
as Inaba-I Votndni11g, og Anskttclser-l
no angaaendc LIIfimni.1’«i-r san sor
siclljur, at den tnske Regcring men
tc. at der var nsdwndjgt at ctablere
et fcrlles Mkmkdlaq as Fakto, fort-nd
der diskutcres om den ttwolvercde
Zag.« — Paa Kampjelteuc zagt det
sont i jleke foundnc Uger mcd Vin
ding og Tilbageslag paa flere Punk
ter fra begge Zidcr. Der sinke-By sum
Tentonerne fremdclcs gar Exem
gang i Galizien, og Italienckue
mkter frem i Øftrig udcn Tyndcrlig
Modstand. — Paa den vesterigD
solt bar de Allierede tagt-: Zinne
grapc fra Tyfkerne paa Neckarw
1en, og de var giort Frcncgaug nær
:)«’euvillc, Ec. Vaash i Lc Betre
Zkoven og i Elsas.
Tirsdaks -— Ztore Forsttrrls
»in-geh sont Titus-ferne lsar faaet i
Galizien ladet Zsenden isle bereis
Vikkning. Den sidste Melding ska
det rnszsisls strigskontor sitzen at
Katnpen paa Satt-Floden lsar vendt
fis til Gunst for Russerne Festnins
gen PrzemnsL sont Russerne holder
besat, hat oasret Maolet sur det
»øittigsl-tysle omgaaende Foriøg i
ilete Uger. Men nu bar Russerne
begnndt en staer Offensiv slere Ete
der, og i DnistekEgnen slal de hanc
taget 7000 til Zunge-, og paa Pilis
caszloden og eure Weichsel liac de
im 12. til El Mai taget UWUO
Jungen —- Katnpen i Vest er as
mindre Vetndning. Ztalienernesjs
Frenikntning snod Trieft sortsnsttcö
unsdrndi. — Sil. zoklydende sra
Washington vil vor Regettttg sende
en fort Note til Tnslland sont Men
nmsle til Tosklandii Zoar oaa UnH
ted Stute-J Forlaitgende i Forlioldl
til Ennkningen as Lusitania iør lldsl
lebet ni denne Une- tivilket Islenmaste
ifte vcl efterlade nagen Tisiul uni
Inmd der er Handel-J Oensigt I
Til Morgen : Dag. —
Prassident Willen og Zions Kabinet
hat udssrlig disstet TosklandsSvar
paa United Ernte-X Note, og isl.
Meddelelse sra Washington er Ma
soritetensfs Ilnslnelsth at lnmd den
msfe Regt-rian starr, itte indehols
der noget Zwar, og det er derfor.
Milsredsstillende. Pkæsideitteii, Ti
sie-J der, er bestemt paa, at United
States man san Vislsed vimy otn den
wste Negering agter i Fremtiden
at lade sig lede of de vedtagne
Principper i international Loo og
de neun-sales Nettigheder, eller tun
as sine egne Negler for Krisis-rel
se. J Tiliaslde as et ngnnstigt Zudr
siges der, vil den diplonmtisle For
bindelse ined Inskland bline hast-et
Kann-en mellem Italien og Østkig
antager en mere spasndt Kavalier.
—- Beretningen sra Petkagkad i
Gaar om at den Istrigsfstyske Os
sensiv i Galizien var brudt, modsis
ges i Dag fra Berlin og Wien. Pa
ris indrsmtner. at Toskerne har
tilbaqerobret en Del af LIbegtavene
ved Le Bette-Stem, nien pas an
dre Punkter bar de Allierede gsort
Frei-ichs
klimcrinasslaim kuelleFourclm Z.
D., ZU Maj. Her er komme-r linder
remina onl, at 15,«»» Arke-J afdet
Distrikt, sont Regt-ringen lmr under
Irr-matten her paa djizfo Kanten
skal aabncss for Zettling den s. Ju
ni. Dcms or der finde kakc Land
fom ital settlcd under Regt-ringend
Jrkigationsprojeft her, ou dot liq
qck Nord oa Øft for Bello Fourche.
Der bliocr omkring 125 Famuy sont
skal indoboldo fra 40 til m0 Aeres
med et irrigmst Art-at af fra 40
til 80 Acres hver· Landet er udmæri
let qodt og stal vasrc sanfte bedre
end nomst as dct andet ikkigerede
Land. De, som Aber Landet, skal
ist« Loven af 1914 betale det i stet
as 20 Aar. Det passer der-for godt
for Mond og Minder, Tom iktc
hat rot manqe Benge. l
W«-V-. MC;---V--s- -« - -»-—W
W- W ---. L k-- » AM
Yo rt eget Fand
« AWWM W .- »W»
, «VW
»Juki« Ungdein T.1«,1" ojl den
Nl Juni Mino holst kma den dan-—
stc lldstjlljsu i Eun stack-Hm Pa
sior :Ic—.1rdomoft, Eoivc11m, isii holde
FAUSTle
.
Er Momtnnsnt Eor Jackle A.
Niiss LUse-I reift i Rom Ziger Villeds
Zntxmer Ncslokt tmr ndkastpt ijtfe til
en Visite Macht »Mit-usw« udtas
Irr fiq stasrkt for Timkksn En dnnsk
Komitc aqtes dannet.
.
Frod Ounfom on as de faa pro
fcsfionelle lllveiasgere i Besten, kom
on Tag til Auditøreix i Cufter
Conntm III-sah for at bente Zskud
prasmjer for Ulve og Conotes. Han
baude drasbt 9 Ulve og 25 Coyotes,
sont han sit Præmier for af Sta
ten. Men faa fik ban 850 for hver
grau Uly, ban drei-th, af Rauch-fer
ne, saa ban fik 875 for lwer Ulv
af den Slags.
Eiouxindianerne paa Pine Nidge
Neservationen befluttede paa et MU
dc for-loben Dag, at der inqen Dians
Milde vcrte hele Sommer-en, fordi
den Elags Foruøjelser hindret
Jordarbeidet Jngen faar Lov at
qaa til Tons for den l. November:
de mcm nrbcfde flittjg om Dom-n og
Tone om Natten·. Jndianekne ital
holde en Udftilling ti! Este-staat
.
Mindre-der af Formen-« i Rief-fand
Ein-um« N. Dak» faaedc i Fort-onst
sNødkløver sammt-n mcd Kot-net.
Harmonie uaasmatz at Nødkløvcrun
Kammer til at rcddc Landbnmet i
Zinken, oa at ins-er oncsflc Former
i Nod Nivcr Talen vil am ungli
Iskm Aar slkm ind cum den Ebqu
.mrddnrknikm. Zagen or. at Klo
von-u eer Bestat1dd-1C der aivisr
! wrdon drns krrtmtbarinsd tillnmc.
o
Nmn i North Dakota Wilh-stott
:1?. T.- 28. Maj. J den nordeeine
Tol as North Dakota begnndte det
;at regnc Ratten til Onsdaq, oI dct
Iriskjnedc tcutmcliq ;1odt bele nackte
Haa, Jst-den i Williams Conntn
That tm mcgen mer-k- Vasde end paa
sdenne Tid i Fior. Man er saa onl
ktrent fast-via med Saaningem km
Armlcst er det stockte i Statens Hi
stark-. Ncqncn kom fom kaldet.
.
J Aar bliner der Anlodning for
Døjfkolmslcsver til at lwfo Not-ff
tDanikI visd Jommcerøjsfolen i
Mittttcawlis. Dom Kurfus er ov
rottot for faadannc Steuer-, som j
dct regulasrc Stole-nat gerne vilde
have lasst Not-sk, men som ikke kun
de ordne deres Timevlan faaledes
at dette kunde gøres. Disfe kan nu.
ved M taae llxz Time Noer om
qun i de 8 UMV Sommer-Iso
lcn vorer, erboldc »Er-edit« for en
Termin i dette Fas.
(s5r11beulnkkcs. Ni Mund sætter Li
Vet til. Sohns-komm Po» 25. Maj.
Ni Mund drasbtes ved cn Explosion
i Gaar .i Wollen Snwkolcss Coal
Compamfcs Minc- NL l lige »den
for Johnstoww Lttc Mincarbcjdorc
drasbths ved sehe Eksvlofionm Den
nimch sornlnkkvdo tilkmrtc Red
uixmssnmndfkalwt Gan dødcs en Iid
cstcsr as Asassomiftnisw fom bau
nide udsat sig Tor under Redninqss
.1rb(sjdet.
I s
? Roofcsvelt mødcr Ubeld. New
Wort 28. Maj. Da Theodore Roofcs
Ivett i Mandaqs oirdc siige til Heft
Hor at foretage fin swdvanlige Ni
detuk, gled bang Fod i Stigbwjlem
oa hon «faldt tungt over paa Siden
Det vkste sig ved Lægettndcrfsgel«
spu, at han havde brækket et Mö
ben. Exprwsideuten bar fom Folge
af Uheldet maattet indfttlle sine
daqliqe Rideture Ellers er han i
lfutd Vigsr.
Lfi Trsngojpcjdorc i Zum-Mut
W:—:«., sknl under Ledolfe as Hajim
L. R Ebenen gaa pas here-Z V«
ti! Jan Franchco for at so Udstili
Ungern To sfal dog ikfe spachre
Inslo III-JEAN nie-I de vil forladc To
get sog Haa, hvor der er Egnxy fo-«
fawlig interesseret Te jkal Entmu
Exmorjor tidlig i Juni og læggc
Besen over Colorado Springs, Salt
Lake City, gonuem Yofcmite Talen
og Markt-r National Part. Paftor
Ebene-U csr født i California.
.
Etorm og erjr· En Kvinde
dræbL Zpaidinq, Nebr» 27. Maj.
:Zogle Mil Ist sur Spalding bleo
Vcboclscshufct Paa en Form totalt
ødclagt af en Tornado. Former
komsn drasbtess og Former-en sanke
dcss farligt. El prdbarn slap
ufkadt. Tot-trader strakte fig en halo
Mil i Vredden og hergede Egneu i
en Lkrngde of tolv Mil. Den Ide
lagde alle Telefoni og Telcgrafleds
ninger paa sin ch, og det er der
for kun magte Efterretninger, sum
indløber om den-s flere Formhufe er
blevet mere eller mindre ødelagt.
Tornadccn ledsagedcs af Hast
siødexporten forelagt Udcnrigszsdci
parte-meinst Washington, D. C»
25. Maj. De aincrilanske Kind-Pack
cts, som protesterede mod Englands
Beilaglwggelfe af amerikanike Kad
varet til neutrale Lande i Europa,
lmk i Tag bragt deres Sag for
Udenrizisdcspartementet
Packokiies inridiske Konfnlent,
Illjred R. Urian, er kommen til
bago im England og konsercrede i
Ilftcs nied doch chræsentanter i
Washington Tot Paaftnas, at Eim
land For Tiden holder oobragt upd
lnqt Find im Amerika til nennan
Lande i nentralis Stich til et Vol-b
ni im II it 25 zllkillinnci Tullar-:».
klinåvlnsriEninzilingen Nen- Vorf
2!I. Mai. Tu- ns de tiltnltc i klinb
lnsrinniiiliimszsEngl-n, Franz klioiisn
ver-i. Zigninnd Kannen og Jllbcsrt
U. :I-’i-winnn, iilswd siq i Wink stol
di,i « ins-inwi- :l()«, 300 og 200
Tollan Miilkt l)(-nl)oldsois. Harry
Ili« Zalmnnn im LIllbcrt Zalonmn cr
llirnsdis im ifkis:sl1)ldia sag stille-des
nndcr :3,.30l) Akkorden
Te tiltalth nai- iigtct for —- ved
at the fkjnli Rnbbcr i Voinnld53
in siirisikslmllisr --— at lnwe bedru
get Neue-ringen oed at udiiede fal
iko Ladningsangivelfcr.
Paamlcniyndiglicden gjorde girl
deutsch at Nenn-klugen var ilcrrkt in
tisrisitijeret i Sagen, »ja-di den øns
sind-o at nisc Vordem at U. Z. A.
isr nenIral og nnfler at forblive nøjs
mil. Sie-geringen ønfler at bekendt«
gøre Jidt og bredt, at den oil hindre
al hcnniielig Forscndclfe cki Kon
trabondvarer fra United States
til lwillct fom helft af de krigsføs
rcnde Lande-«
VoldTomt Umsm Monmssfer out
kummm Fort Ztnitl), Ark» 28.
Maj. 5 Menmsfker bar sat Lirwt til
i on Ztotm, sont lmr lnsrget ocstrc
Arkansas. En Mund blov drasbt i
Talihina, Okla., og fire Mennefker
omkom i Checotah, Okla. Fra Ant
lcf—:—, Okla» meddeles, at 60 Mennes
sker er kommot til Rade
Ztormcn hat ogfaa voldt ftor
nmtcriel Linde-. Telcgmf— og Tele
fonledninger er ødelagt i stor Ud
strasknina, oa Skaden paa Marter go
aninqcr anjlaas til en Million
Dollars.
Arkansas River og dens Viflod
Poteau er steget voldfomt, oq Stroms
men i beuge or rivcsndeL J Potcan,
Okla» bar der oasret en Styx-www
men paa Grund «af de ødclagte
Dwntmunikationcsh ved man endnu
ikke hor, hvad Zkade den Lan have
voldt.
J Stigler. Okla» fom hjemspgtes
af en Tornado Sondag, regnet det
fremdelcs voldsomt. Udglidningiernc
paa Jernbanelinien bar endnu ikke
kunnet reparekes.
Horden rundl.
- --—.—-: , ---.- Jst
L
xiunstuntm er nehm London, ZEI.
:Ucaj. CI :)ieutcrtclcgram jer Athen
Wider. at Wng Konstantin-J Til
stand zmr Vedm fig. og at han nu
sc izclt two-For Zaun
Nordens Neutralitet London, 27.
Maj. Morgen Tanmark og Zvcrrig
var send: Italien, Øjtrig og Tosk
zaud Rcutralitetserklæriuger i An
ieduitm af den italiensce Reig.
.
Heringen af Aoarna reist. Wien,
over London, Zä. Maj. Den itali
enske Gesandt, Hertugen af Aver
na, og hele den øftrigske Legationss
fmb forlod i Aftes Wien med Ex
tratog over Schweiz.
.
Zchtveiz’ Neutralitet London, 25
Maj. Tyskland og ØstrigsUngarn
nar, i Heu-hold til et Rentertelegram
fra Bern, formelt meddelt den
fchweiziske Regering, at de vil respek
tere Zchweiz’ Neutralitet.
I
Mangler Atnmunition. London,
37. Maj. Heringen af Rntland paa
stod i en Tale, han holdt i Gaar i
Oel-festen at han lnwde en vis Kund
slab ons, at Armeen ved Fronten
faktifk lcd as Mangel paa Ammnnis
tion.
.
Vil ikke interner-e Rottekdam.
over London, 27. Maj. ,,Conrant«
offentlingør et Telegram fra Berlin,
-fom meddeler, at Tyskland og Ita
lien er blevet enige om ikke at in
ternere Cinile eller beslaqlasaae de
resrs Eiendotn
.
Furst Biilow reist. London, Lö.
Maj. anlgc et Telcgrmn til Ete
«««mi-Bnreanet sra Rom bar Furst
Man For-stände Binnij on all-.1
tnskc Re nrasfentnnter wd Knirinalet
sag Luitifanet sorlndt Rom nnsd Zern
lmnen Kl. 9:30 i Afteå
·
Ztor Zkihsnlokfe Sonnale Chi
l,e M. Maj. 50 Mennesler drum-c
de, idet den chilenske Tatnper »Moti
ntiano Erraznsi3« ftødte Pan et Ren
oq sank.
,,«J.llari1ninano crrazuri:« var et
gamntelt ijb, bnget i 1872. Tot
var paa 17865 Ton-ji«
.
«
Kritiserede »Lnfitaniav Zxrnks
ninq. Berlin, over London, 2S).
Maj. Wsrlitzbladet »Volks» Leitung«
er blenet under-legt Cenfnr for at
have cffentliggjort en Artikkel om
den amerikmnke Rote Aktiklen kri
tiferede Anat-ehrt naa »Lnfitnnia«.
»
Nasgter »Pantclciutml«-:« llnder
gang. Paris, ZEI. Mai Den fmnsku
Ilskarimninjstcr meddclcr officieltz
»Der missifkc Admiralitet hemm
cer Riqtigkwdcn af den tnrkiskc Mel
ding om, at der russiske Elagskib
»Panteleinmn« var fendt til Bunds
oaa Sortelmoet as on llndcrvandskss
band.
.
Førflc Skib til Komo, Alaska
Zsi. Maj. Dampereu »Carwin« est
ankonnnct herril fra Scottlc cftck
at have ligqct indcfrostssct udcnfor
Name i tre Dage. »Carwiu« er der
sørftc Ekiv im Zoattle i Aar. Det
medbragte 106 Pasiagerer. Lasten
lusstod for en stor Del af frifke
Grøntfaget
.
Svsjderne deferterede Manila
Lis. Oktober Der er affendt en Af
dcling Artillcri til MindanaoisØcn
for at angribe en Zpejdcrafdelitm,
som bar defertcret fra Camp Keim
ley oa sluttet sig til Banditter·
Camp Keithlcy ligger ved Lanaoføs
en midt indc i Mindanao i Moto
landet. Stint Garnifonen sbestaar af
regulasre Tropper, har den ikbe haft
nogen amerikansk Spejderafdeling
paa over et Aar. Dens nuvwrende
Styrke bestaar af fire Kompagnie-:
indfødlc Eij cre, tilfanuneu um
trjng JU« LILIHD
Dust-en i JstalimL Rom, H. ««»I.)«kaj.
»Tribuua« ntcddclm Landbang
ininiskrjct bar indrettct et fasrligt
Eirorrcmiug Juki-sen for Oøstudsigtcrs
. Estcr de Meddelelfer, Der fores
leHIOr fm Oele Italien, kan der an
tages, at Hissten i Aar vil overstige
Høften i Fjor med 10 Mill. Tob
bclrccntmm
lldjkrioning i England-? London
27« Maj. Baron Willoughby de
Brote udtalte ved et Mode i Gaar
af Unionistmedlennner af begge Hu
fe, at han haabede, at en eller anden
Flaka Form for wungen Militærs
tjcneftc vilde blivc noget as det føki
stu, dct nye Ministerium foretog
sig Baron Lomt udtalte Tig i sam
me N Mitm.
.
Etur (85k11bcttl()kkc. Naniamm B.
E» 28. Maj. En Gaseksplosion ind
traf i en af Weitem Fuel Compu
nys Miner i Aftes. Omternt 40
Arbejdere blev indespærret i Gru
ben ved Eksiplofionew 60 Arbejdere
blcsu reddet, og der er fremdraget
trc Liq. De vorige befrygtes begra
vet under de nedstyrtede Kulmasfer.
Redningsarbejde hat været fortfat
hole Ratten og paagaar fretttdeles.
I
Anarfket i Mexico. Douglas,
AM» M. Maj. Der forlyder fra
Grænfen, at VillasTropper huserek
i CumpaHsDistriktet, book dc heimg
laskmcr al Hvede for at bjælpe paa
Ztilljnacn i Hermosillo oq Gany
mas, book Vrødmangel for ikkc lasns
He fix-en gau Anledning til llkoligs
Hin-dor.
Zum Rsølae af Villc1-Zoldaternes
Naer blottcchszs CumpoizssDiftrjktet
tmsstcn for Levnetsmidlen Vesolki
uitmen vosmnr for Ztørslcdclcn af
xkvjndm Born og ganle Mænd,
Hon- or ndimtige til at basre Banden.
TO trucis nn af dsungorsnod
Nursfig Zkattct Christiania, l.
LUcui. Fitmnödepartementht bekendts
gør, at fra i Tag fkal der betales
Etempelafuift til Statt-n af Cigaten
Sigm-Streu Cigaretimlflre og Inn-J.
Zamtidig er dct befluttet at lasggc
11,-.«- Tore Etat paa hoc-r Twndstiks
Este ngaa denne Skat trceder i
Kraft i Dag. Man gaar nd fra, at
Twndftikskatten vil iudbringe 800«.·
UW site km Tobakskatton 1,.300,()00
m.
.
lldskcjelscr i :Uc’ilano. Berlin. Ra
djnuslogram over 3a1)11i110, L. J.,
LU. :I.I«’aj. Tot owrsøiske Nyhedsbus
rcsau ntcddelrr:
»J( :I.Ikilano, Italien, bar Pøbclen
ftormet og plyndket Hotel Mem
xmm Inn uar lukket. Den italienske
Eier flugtcdc over Hustagene og
undkom Senere blev den tyfke elek
triike Firma SiesncniZchItckert’s
Filial stormct, plyndret og sdelagt
Vogt-me og Møblerne blcv bragt ud
i Haar-den og brwndt. Brandvæfes
net blcu tilkaldt og hindre-de Jlden
Fra at gribe om sig.«
.
Jaan og Kan enes. Petitio, At.
Maj. Waffen 3 i Gaar Eftcrmiddag
undcrtmmschs i det kinesiske lldens
rigsministerium to Traktater mol
lem Kan og Japan fammen med
msmn Nun-n Hormed er Forl)and
litmernc, sum hat unstet fort helt si
don Japan ikkc længe efter Mau
Clk111’-:- Fald frumkoni med sinc
Krau til Mino, vkagtc til en Af
slit111i11q.
Traktaten undcsrtegnechs af den
kinusiskc Udonrigsministeh Lu-·
ChongiHiiang og den japanfkc Mi
nister i Kinn, Eki Hioti.
Den forstc af de undertegnedc
Traktatser bestasfriger fig med Stun
tung: den anden med SydManchus
riet og det Istlige, indre Mongoliet.
Der er tun en sneste For-fiel paa det
japanske Ulttmatums Beslmnmelser
og Traktatcrne og den angaar Jeru
banercttjgbeder i Syd-Manchuriet. .