Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 19, 1915, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dsåvmutk
Ten Imc TomywvsL Soziuser
stets Det- 51. Paulis sixrkks 1 zuwen
kn1pu, lic. Ico1 H. "»Uc’.n·:k-nsvnUnrjrn
u- sw II. :’(i1r:1 Ihnen ndnirsnm m
T murktsz : .qu«-:1.D«: U Sozka
mxH .i.«) i--::i««ss L.stnhrkc.
T.;—ä siriznjr 1 den Blitzes
kumz Uc« KIND-usu- Unrjcm Tom
::.: n- ;1Ds::-.:..;1 til et m Immer-I
Insekt-.- VUTiusilsänsdscu er Essn as
ONNin-DI-.1-.Ex-:«s-x(· F J Sarden H
T ::I—,«-«-«·;: u« l« Um O. U Mal-tex
: Zug Un um Tuthuhcd
s« .1 ,K.kas:..p:t".1)ilt.us.-X«:n", Jznld
.«. » ROHR-Mich Nmsv id.
. M.
Jsir iiilitxsdn : Im
.IT.ZX-H52J:Us1tt«r II
. ALIUUIH .i!
uns ;.115f Oxims stixx
:.-. ! r-« nss s s: Hi ’l::- 1 :1.
s.«»- - H .« : :« Im m:
Z- - J . H « IVJF u!
m· «g:«:.i..; sur 21 .«:..:« »;«iin:n«.«
f.s::n«1·r:. -is — IV-! xsi et uns
: ::"«! th- r-.1 —: sum i Ists-;
521 tinn :.": : Xn:.::1!«.m I«r un
JL««:;1NI: « sixxt LETTER Wollt
: ." «" ·(«.«L.:«.;! i «t"c!1-,s»iJn—-Eti
Mcn allcchc Makel 1 Unwesen
g:i Emn iud i den praktijlc Pisa-ste
gcmnm ou bleo Zogneprasz for
chllsby og Brit-it vcd ZindsTygcans
smltcn oed Ilerda-L
Eiter CI Aar-s Virtsombcd lnsk bit-v
Illhmniisuisaricn udncisvnt til Zog
nepmsit for Zi. Paul-is Wenigle i
Kslmnlmisik sog i dem iattigc Sogn
bar imnwm S soc-r 11 Aar udfoldct
en nie-gest iscmdclig Vikkfomlied sont
Prasdilmw chrlvlsmcr og Leder
as et oiiisattende Moniglieds-, Ung
dssmk ozi klicdninasksakbcjdc inmiidig
med, at lmn bar soaet Tid til vidcni
shlscliac Ins-let Da en ikke ubetv
delikt Forsattewikklombed
Tonmkovitcn iluttet iia til litte
li.it Centrum oq nat im 1902 til
11 ist-it Enercdsakløk oa lenete Med
tedaktsk nf Pfades »Hätko wiss-jem
met«.
J. Q. F. U. NO Soldat-schied
Gotlieksaadc 115, holdi Oberst Par
kow Fredcm Affen den ic. Apr. et
drmtiat oa varmtislt Fort-dran om
Erim-n 1861 med Lvsbilleden Ei
Hornerloiirr medvikkede Dberiieng
Fotodrag blev af de wankte Solda
iet liilst med Bifald.
Forum-n de onbyggclige Moder
om Zondcigem der altid viiidcr glas
delia Tililistiiiim. boldt Tr. Fran
kel ita Zlagelle Sondim den is.
April et aloorligt Foredrag om
Konsfvadomnm og talte netop, som
der ital iales ai en Læge om disfe
basslige oq mitiiabtisdmdc Stigde
me.
Endoideke imk der vtktei holdt
Foner om Daiilbslmcrikaneken
Jakob Riis oa om Eddiion — vel
not Amerikas brrsmteite Mund s—
benbolbwiö af can. mag. Wille
og merinde ved Fri. Zahlt-s Sko
le, Fri. Bachs-.
Soldatetaes Fkitid. Der er ncsdfot
et Udvalq mvd Folketitmsmnnd
Maus Vtsrntsen fom Fokttmnd. bvis
For-Mal tsr at bcsffcrftiao de indlalds
te i disk-es Frind ved Foredrcm el
ltsr pack anden Monds-.
Maus- Vemtstsn kmr blandt andcst
mnnodcst Ttstnulugist Institut um
Its-stimmt- kw at ourcttc noztlc iasri
link Kursnsc Man htwbts nennst, nt
der vilde molde fja en An -t» Dcltai
gen-, nie-n Tilslutnfnqen lmr vwret
fcm stor, at nmn tm stmtss sl5.
Nur i vaabcgtyndcr to storo Kur-fuss,
lwcrt Wo 150 Dritt-activ oa i Ju
ni Oa Juli Usobegvnder to andre
Kuksus Der er ialt indtegnet nasften
700 Den-more Der bliver et« Kur
sus for London-nd, fastlig med Mo
torpasni1m, km ist for Haandværkekc
of alle Ratt Et faslles Unsdckvizs
nimsscm blimsr Voaboldett.
Q. F. U. K. Midn- i Lethe-tm
»Kr. Dabt as 20 Ums ist-wen Den
Rnsssc Mødtsn K F U. K. i sdisse
Danc arm-merkt i Vetbcsdm nah
nedcs i Sande-als under ster Til
ftrsmnina of unac minder-: benved
1200 havdcs eftetkommet de Jud
lmdelkeh fom i start Antal var spredt
ad over Bym
Dicke manae unge modtaaeligc
F-, Sind dannede en stærkt interessieret
Alb-deO sont anderswo-tin bon
de Sange-IS oq Ort-etc Mant. Ma
dcsts Motiv var MS »Hm im
qu for Krisis-» —- Har pristus
Prtm for WO« We H. Muth
og Frk. Mit-tm som telte ved
Msdeh bona-de W Just-m over
W Ord.
J sites M Wem-I contal
M mindre, satt-ins IM, sum eq
sss M m M he « M
«
vg anleeligt Tal. Delikt-gerne et ja
ikke alone fra de nærmeste Zognkz
mange komme-r fra fjrene, afsidses
Delc as Born. Bad sdette Mode tol
te Fru L. de Bang og PaitorKold
ud fra Matt-eh »Ist fsgc —- og at
sindk«. Mellem de tojoredrag lødl
fmuk Salmclmm as dse mange tin-!
ge Stemmen ;
J Tag toter Fri. Astrid Sen-n !
sen og Kammerlyetrc Nimmt
Der afboldess Mode hoc-r Akten
til Torsdog.
Personalim Tr. phil. Pfund-Fron
beck er udnwvnt t. rclcgionshifwkifk
Professor. Don csr nurrfequt alfjdia.
Nu Lmr kmn sagt nej til nt blive
Prof. i Noligionssflokosi i Leipzig
kwok dcsr islrv en Ztillinq ledig, da
Evenskeren Nathan Søderblom blcv
Ærkebsskop i Upfala. Grsnbisck bar
tidljacro mer Organist o. St. Ja
kobs Kjkke i Kbbvn.. dislmterede skm
i ifan over mrfisk Lndlckre, var
den-ou i noalc Aar Toren i En
Ymslfk oa Orts-trog i ist« Docemurct
li erjgimstviiwkjæ offer Pros. Ida
lLohns-Inst Gan bar ist-ever et swrt
Vaer »Vor Rnlkmt i letjdcsn.«
Mund- oq Mai-insect .Lss-kscns:»
LZI Ammä Tcsr cr i Haar konstan
ret Mund- vq Klosan i Hain-defe
»nc Abmkmm sausen-s og Ecvktin
Wut-diene Vefastninqcr vaa Ende
Iavc Drt meins-, at Zmittcn er bragt
itil Im as sanfte Damelsmcrnd
; Odean 2L Antl. Pan Nmnnrd
Hi Indian er der addde Monds oa
TKsovfrwn Vofwfninqen tasllcr 250
Krisen-rot
Endlde LI. April. Mund- oxl
Klovsnzw or konstatmt i Besasmgrn
aen bossi Provrietwr Blei-non Orc
lund ved Markt-n Psmninqcn rass
chr 219 Kost-.
sinkt-inq. 22 April Mund- ciq
Klovfrm er konitaterct : Month-user
Simon DenkikfcnEIN-imman I Hun
derm- i Z alle-wo stan. Bisswt:gin
am tasllck M Kreaturer
Aalbom. 22. April. tun-nd- Ja
Klmifmr m- fmsimtorrt von Haar
den Jamvndal i LUdenkcs Vc
sit-minnen twller 75 Ida-atmet Gam
dcn Hagel- mcllem to tidliaore smit
tede Goal-de
Minder-T 22 April. J Essetmid
daa er der London-rot Mund U
Klovsnae i Gaardejcsr N. P. Jakob
sens Vesiij i Komdnm Wiss-Ist
nitmcsn twller N Kreatur-en
Mühn-L 22. April. IIhmd og
Mova er konstant-set ihm dank-d
sacmrdcn Taschen-. »Kommet Hop
pe.
Hat den knlminetetP Bein-incr
’spsikatrid senkane- Uasbenstning an
aaaende Mund- oa KlovfnqeiEvidei
knien bringet iil. »Hoveds«t.« for far
stc Gang under denne Epidemi dft
qlasdeliqc, at Anmllet as nne Til
fncde m- lcwkre end den format-sen
Jdc Uqu J Ilqrn fra .-·- til 12
’Apkit. keimldkcs d» W Ausz
lde i Uaen km 12 M M. April
knn 260 noc- Tilfældc Prof V.
Vorm udtalek i Forbindclfe del-med.
at Iwane Tilbaaoganq sorbaabcsnts
lig bemder. at Epidemie-n bar kul-»
mitten-L kelv mä man man var-un
lvmsfom med at draae Stumingeri
af kun en enkelt qus Nesultatcr
! De 260 noc- Tilfaslde sordeler Tig !
Inn-d 13 Tilfasldc i Jylland —- fast
lig AalbomEqnen », l pna Som
it, 87 vaa Fon, 2 paa Vormund
Z von Akt-, HL paa Ein-Hand, 2
pas Lolland —- denncs Lands-del
sont-s fanlech Im at vwre nckftcn
M for Epidemie-n -—- 9 van Falstcr
oa 1 wo Mien. M er ester disfe
Tal Medic Sitz-Kund oa Inn, der
er hanrlest medic-get » »
Jllt i alt ck der under Mc usw-;
demion indtil tm onna-last 18311
Vischsminaer. m dennr Enidemil
ovemcmr sank-des i Udbrpdelle dcnl
bidtil alvorliqste Epidemi. i tfitli
·lk.), da lnnp llk00 Vplwtninach
lle Makel-et »
Million-Brand i Neuliavik, To;
Meuneskek indkbmudt. Nonkjavil,"
25. April J Nat visd Iinstidm »d
brød en hasftia Brand : Don-l »Men
kjavil«. en ltor Trasbtmnina midt
i VymL Jldcn bktsdtc lia ltnrtjgt
til do omlizwsnch VitaniImcIr, m
10 Hase lchsv laut i Alle doriblandt
Islandg Bank Lnndsbanlcit ou like
ltsokcs Fortetnittasbyanicmcsr. Den
linke Stenbyanina »Jtmolfvoll« blcsv
ltærkt brikadimt oa her indcbmsnds
te to Mennestek, lwomf den one var
Vnanlnaons Eier-, Ubrtnaavr Wind
ion Sigm-Zion
Sieben anstand til mindst 1 Mill.
Kr.
Renkjavlk, 27. April. De neb
brwndte Bysanlnger var l alt for-fil
ret for ca. 430.000 Kr. Dei ode
lagte Dis-re andrager rimeligvis
en Værdi as en bslv Million Kr» et
Vol-IV der delvis dæsies ved For
M. Nækmeke Euklid-der Wi
ten-de Man-den foteligger endnu il
ke, og Aar-sogen til dens Opstaaen
or mdtnt iklc fnldt opklaret.
Tosuheld i Jylland. En Godss
vogn taer et Hinl. J et Godstog
til SO. April tobt det enc- Hjul pao
on Nodcsoogn ntcllem Skanderborg
og Also-le Station Zporct er revet
on pan en lang Ztmskning.
lllnsldet fketc sont Folge af, nt
den ljgjrc Ilksel pan den J. bagestc
Vogn i Toget tmrkkedu Vogncsn
var cn nahen tysk Godsvogn lastet
med Vrikcttcr. Sporenc beskadigcs
dcss i en Lasngdk as 272 km.
Et fra Standedborg ndfvndtHjcrls
vetog ffcsrnedc Vognen fm Bank-le
gemet. Te to LIJorgcneksprestoG fom
var jmnmcnkoblcdcs i Holla fortcs
over llhcldsstedct Kl. ca. 7 Morgen
og asgik ca. II Eimer fokfinkcde.
Stotbykn AalbotgsNItrefundby.
»Wald Etijtst.«" hat tcjst en Drøfi
telfc as Euorgdnmalcstr Summen
slntning as Llalborg og Not-refund
an Flomnnmc til ern Konnnunm
Ton fknnllc Lintfjord kan ikkc verre
nogen Hindeing Andre Ztorbncsr
sum Paris-, London og Vndapeft cr
jo onftaa delt af brcde Vandstkmn
nir, gksr Moder opmærkfom paa.
Paar Pontonbrocn blivcr fri ock
onenmelt afløst as M fast Bko kned
stmrwfgslinic, er dem dct retteTidSs
winkt der til at sLabi- Etorbncn ved
Linksjordcn Sonnncnslutningsmni
tanlcn vil neunu- ntode Modftcmd
End for Fjordcsnx nusn Znndbynits
term- cr betasnkeliqc on reseweredc
i dcrrks lldtnlelser.
Tsdsfnld. Kummandor Wald. do
Contnck or nfgaaet vcd Tødcm 87
klar gl.
- Vinlmndlisr Otto Petersem It
mesncstadiy Kobenhavn or nfgaaet
vod Tod«-m 58 Aar gl.
— Forlcdcsn er Vetemn Ein-. Ber
tlwlscn as Møldrnv nimmst ved Do
Mt ka Statiuser Amt-S Enge-has i
m Aer m· 83 Blatt Ocm deltog
: ists-i i Tiere Zlaa »den at bliucs
saurer
Toldforvalter von Sperling,
Ihm-Um er i Fl. R. V. Ratten til
12 stor. død, 502 Flor gl. Ton afdøs
de. der tidliaerc imr vasrct Toldfor
sauer i ;cibc, com icucrc til Frei
doriksberg Toldoasscm men bavdc nu
i en Aarmsktc com-et i Zlagelfcn
- Afchjnqciinqcniøt vcd Flats
tnmckms F. Schickt-M er afgcmet
ved DIEde Ast Aar al.
Don gamle Musiker-, Profes
sor Vald. Schifft er afacmct ved
Lade-h 88 Aar al. Fra 1852 til
1889 virkede fmn som Flsftcnist i
del fal. Manch og i mange Aar br«
form-de ban nde Lan den af Sol
skabet »Hu-den« foranftaltede Unda
visninq for blinde, ligefom han var
Musiklærer ved Blindeinftimttet.
--—Stron—dfontrolwr Chr. L.
Zeimtidt. Halss, er Sandag Nat
18. April, afgaoet ved Boden. Hast
hat-de i en Aakkckkkpværctzoldast
sient i Hals og blw, doToldvassnet i
Hals Malo-s IS under Anlbom, nd
nwvnt til Strandkontrollsc
——Direttør for Esbjerq Andelss
svinoflcmteri. Nordland er den 19.
April vludseliq afgmet ved Dsdem
56 Aar aammel "Nordland imde
san-et Direktor for Slaqterict i
aodt en Encs Aar-.
—Matros O. M. Slsoth paa Hm
i Bannen ciaaende Fifkekutter »Mi
cssck« as Mmma er Natten til 19de
April druknet i Hunnen Liget
iandtes om Momenten.
»Ihr-Wunder Th Vnm or af
,mm-t wd Tødon us en Mndfomift
nim, M Am- Musik«-L
—-Kavtain J. M. Ebriftenfem
tjdligekcs anddinsktsr i Doka for
olmindcsliae V r n n d so r s ifri n U
Da tidliqerr Jnspcktør msd
Mtdcscmm or afaaaet ved Døs
den i Købonbavn citer noacn
Tids kath Afdsda der holton
som Officvr i Kriacn 186«1, svar
dedcr of Dannebwa.
---quivcken af Madet »Bist-H
i Ronkjnvit mutt. jin-. Oarlarisom
or Wanst vcsd Tødm den ji«-. Apr.
-- Flm Jndmnisfionær J. M4
Llandetx fom den Is« Man fnldtc
M Aar, er asmmcst ved Tode-n i sit
Hiem i Strellns ocsd Vorder Afdss
do blcsn antaaot i Missionons Tie
msftc 1881 oa virkede som Missio
nask, indtil ban for fort Tid fide-n
tka sig ttkbaae Ema Grund of Aldcr
oa queliahed.
Eftrr nagen Tids tiljagmdc
Samqoliahcd er Professor Ebr.
Schimnanm tidliaerc Medlem af sdet
konsele Kapel, afgaact ved Døden
H Kobenbcwm nsoaet over 90 Aar
Rammel- ,,Gamle Schiemann« var
twbs sin hsie Alder indtil det fid
ste en uswdvanlkg titsq vg interes
fbket Mond, sog petiounc var han
ligse faa afholdt, som han var IM
agtet fom Mnstnet
»Vinhan-dler Otto Petersen i
Købcnhcwn er ’afgaoet ved Ipden
pcm Vispebfcrg Hospitab book han
bar bcnligsget i lasngeke Tib, 58
Aar gamma-L san havde bl. a. ta
get mvgot virksom Tel i Arbeit-et
for Fjerfrasfagen
Vekkkelfesmjder i den gqmle La
Fdegaard ——- J de sidste After-er
xskkioeri »Kr. IIIle as 23. Apr. er
»der i den gamlc Ladegaards Kitte
fal nflmldt Pthiækfe Vaskkclsesjsmøs
ders sont tmtksmnlet jtigende Til
flutuing. Te nrrakmrrests of Missi
iionasr Nachts m santler for støkfte
Telen Tpltagcre Hm den uasrmests
liggcndc Dei as Iscørrobm
Ved Møsdet i Aste-I var der ca.
150 Brügge-re Rotnden Missio
nasr Rowng mltr Vaftor Afsel Beet
oa Post-It Lind. Et Ztrengeorkes
ster—-—Vlaa Komik- Friimonsasdcls
ins-im et Sangkor under Lodelfa
us Orgelbygger Henkiksen medvirs
todt-.
En Inder kstkt fin Sau von-.
En lillc Gxaarig me Zøn uf
Choufføt leen i Hcrluf Rolle-s
gadi-(2,Ksblm.,cr BL. Apr. bleiscnføkt
over of Faden-ne Jlntomobjt
Drougen lob oa spat-do formt Auto
Inobilet To Faden-n kom for at
fastcc Vogncn i Maus-L var Drcngen
kmvlct ind under don, »den at Fa
dcrcn musde det. Vogncn satte sig
i Bemsgelfu og Trenmsit bleo fort
over as den tun-ge Rogm Don blcv
dsende kprt til Hofuimlet
Statt deeoudmkninne-Projekt«
Rilke Anan UdInstit-.ngissorening;
lmr i Fl. ,,Vnrde An« j lanmere
Tid nrbejdet nIed en stor Plan, non -
ende nd nun at fksbc m, WUH Tdr.
Land sede- ddmkrnm Orten Tet er
faa Pmnen at aniwgae che gen
nem dette Art-al, niwrgle on danke
uløje det, saa at do: Use er Tasrdigt
til Zanninq, Entorester dct udstnk
fes i Vkug Pan m. M Thr, Hund«
Det er LIkeuinmssk at Købefnmmm
ital vasre rentesri i « Aal-, og For—
eninqen Incm der-fest søne sorskelline
Tilfknd for at renjisere Plane-n
Ter er nf streningen føbt m.
600 Tdr. Land n-« HedmrealeL da
nmn fordansdler med Gerne as de
mnnglende 400 Tdr.
Sanais-riet ved Esset-fing er i Fl.
,,Varde An.« bleoet endeliqt fast-«
dist: det sknlde allerede den 1.
Antil have verret sawdiat til at
modtaae de snma kirtelfoage Pa
tienten Emmtoriet Lager fin ind
bndende nd og Lmr en smuk Beiig
nenne-d tust Vest for den lille ven
Hlige Kostbn
FL Inmkt EksempeL Zorn et ftnukt
JEksscmpel kan fretnhckves, at Kam
Imerhetre Neergaarsd, Guudeslev
ihr-Inn as de Awefæfte- og andre
Uldgister, der fkal erlæqgess efter
!Kapitelstakst, tun bar modtaaet M
Kr. pr. Td Von i Siedet for 18
Kr. 16 Tre, sont Kapitelsmkstcn
Inder.
-s-- Stiftskprxmfh Tr. R. Wolf,
Storehediitge, bar ligeledes efters
qivet sine For-paaren en Tel of
Kavitelstakstem idet lnm i Fl.
.,Østjjnsllnnds Folkebl.« bar med
delt dein, at de tun ffal yde dann
H Kr. pr. Id. Tcttc bemde en
friuillig Nebst-Kreise paa ca. 1200
Kr. j Ztiftspkovskcns Jndtcegt.
Taktik dod i lldunch Lmsnkn -.«;:
April. Cstrr um«-n Tidks smale
ENDqu er Jukme Rand. Polnt
Vilkt C. sausen 1 bist-its Tagt- as
anact vod Toben i Limrno :
Schweiz, lnmr Zum sorngan soqu
Oclbrksdclsc sur sino Okdulscc Ton
Asdsdo limsde i m Norm-ske- jndm
net m »Wer botroet Stillinq hosk
dist besondre Enttcprenørsirmn
Mottbem, paa kmis Begne lmn bl.
a. Xlcsdodc Arbejdet vcd Akmcr i
Vestfylland. i Zvctriq, i og visd
Odenfc (Dobbc-ltfvoret) og un so
ncsst ist Havneanlkm i Marokko, book
lmn blev syg.
Afdødiy der nur on ubcftrjdeljg
mlinist ou tjltnlmde Personligbed,
blcv tun 32 Aar gl. ,
En fmuk Pnasksunelfr. E-!
Nin-n i afuiatc Winter Lom ist Par
Dmme nacktme mcd den-»Es SIE
dcr ved Jcrnlmnoovcrstwrinaen Syd
for »Gut-m Etatioth Skønt Leddcs
m- var lnkfedQ ais Drenqene nd
wm Spore-t, ou de vildc uvasgeri
ligt vaer blemsn overkjkt af Toget
lyvis ikkc Vanofommnd Peterskir,
der ftod vcd Abbe-D mcn Fasse for
sit met Lin bin-de faaet sdem rcvet
bort fka Skinmsmc i fidfte Øjcs
bis. Statisonsforitanderen indbcrets
tode i Fslqc »Tbist. A. Av.« dct
passe-ehe sog fort-den over-raste
Banebestvker Gøtzche i Strucr paa
Hut-up Wen i heb Perionalets
Messe Beweisean Pein-«
Eer en anerkendcnde Skrivelfe fm
TGencraldirektoratxt for Statsbw
net-ne samt en Dusør Paa 200 Kr.
Expokt til Russland Lordag Af
ten den 24. April ckfrejste til Rus
land delszi Direktør Hauberg for
Aktiesclfkosbet »Titan« og dels i en
officiksl Zendelsc for den danskc
Jeruindnstri et lldvalg, bestanende
as Direktor, Konsnl Hasselriis i
Flaume Jngcniør. cand. polyt. v
d. Lin-m og Engeln-an and. oplyt.
Aan Lunis Reisen, hvis Formaal
i Følge »B. T.« er en Underspgelse
af Muliglyederne for Export nf den
danskc Zerninduftriii Frembringels
fer, har sont Maul Petrograd,
Mofkoa og flere af do største russis
ske Vycr og vil riuccligvis fern-kü
sig over 5——6 Wer-. Dct er de
In Falerknnkforcsningcu lHomsdfftw
dan og Provinfo1w, der stanr bag
Udfcsndele
Fkvtfspil om Pengc er fom be
kondt Eorbndt i Nibe Amt for de
ofjentlige Lokalier Visdkonnnende
Pokitinnsstercn i Holsted bar itnids
lcrtid Mark-t, at Forbudet omgaas
onn den Munde nt der fpilles i
private Lokaler, lwortil alle lmr
Abgang, og dn lmn unser dctte for
ulovligt, smr kmn i Følgc ,,Kold.
Av.« indstasvnct Hoteloier Hofsel i
Vrøtup sur at san Zagen afgjort.
Sturm Meler nppcllcrkk. Jud
brndsiitnncsn Jtorm Niclfem der for
lcden blev idmnt 8 Aar-s Tugthus,
tmr i Rølno .,: att.« erklckret sig
ntilfrcds tncsd Dann-un fom dorefs
tot nil blind apncsllcsrct til Hofe-ste
ret. Det er vistnok Forbryderens
Hensigt Tclv at tage- Ordct i Hofe
fterets Skrankc.
.,
Firmen og den dnnfkc Bmsndevicn
Forli-den var en iinfk Sømcmd
atmet i Land i Nandch for nt
..iln-»us«. Gan nuikniicsdcs fia en Fla
ikks Prasndvvim ou misd den i Lom
nnsn qik lum ind i on Nvitaumtiom
lwor lmn indtoa Piouistcsnski Wind-Z
ou smv iia til at drilkv sin mcdbraas
to Vnpndksvin of Malas. Der
nmntth ifla »Nd- A. 9lv.« tre Ve
ticmc til for at iaa luun im Ne
stmcmtioncn til Arn-inm, lwor lmn
blo:1 lettot for fin Rus ou en
Manude Gnrck
Nadsptkttekultutcm Frn Lomvig
ikrivvss dcu 22. April: Dist store
aarlixus Jndplmitninasfislvri i Nis
ium Brodnikm, bvortil Statcn ndet
20,000 Kr» beisrqcsdvs i iidftes Um
ni m. 80 Rom-set baadcs til Jud
iifknina oq Transport Det inte
nik under tut-act wulstige Visiriors
hold. ozi der var sdcnncs Gang on
san riq Bestand ai de imoa Fled
iift, at der fom Rom-l paa den sam
tuc Plads kunde time-s liaeiaa man
ae Fisk ma den iidite som paa den
iørite Fanaitdag, faa forbaabentiia
iklc Vrcdninaens Bestand dennk
Gang vil taa ubeldiao Folger as
Fiikeriet
Fotilqskoloui. Sarboøm 22.
April Ovitblsomftkomiteen forNinas
købina Amt vil i in-devasreude Som
mer foriøasvis oprctte on Sommer
koloni for kriftclfsvage oq blodfats
tims Vorn chd Wrift Station bor
5tvdiks. Verm-ne- modtaqcss i Aldoren
7— -H Aar oa delrs i L Hold. Pi
nelmldct ikal pleics im Z. Juni til
IS. Juli oq Drenaelioldet im m.
Juli til 29. August Dplmicht or
qmtis: Fomsldrmo ital kuu aflmls
do Reismtsdqiftcsrne
I Turctiddtjllkm til Last-etc Samt
Hiqr Lärer vod Jknst Sonn-s Skulcsr
Hur ondmaet Juqncsmadct om et
jDurtidstillcm Von 200 Kr. til lmvr
"n!· Zoqncsts R Last-ern Soanvmadcst
lmr Ma. »Der-n. Folkebl.« vedtkmct
at løae Tilladelfe til at nde lnnsr af
Laster-ne et aorliat Dortidstillæa
tma 100 Kr. na lwer af Lasrcrinders
m- 50 Kr. km den l. April.
LOW KOUND TKIP skARss
TO EASTEKN clTlcs
Enjoy sight set-ins and Visit
Yout Iriemlm
Tit-kol-« on unli- Juno l til Sophisan
M. »Hä. via Hu- Htimsn ä- Nnrlls
Ists-usw Ry.. M l)(slr0it. Nin-Zum
Full-. Nisw Vork. Atlanliv citzy IIo
stim- llliilmlkslsilsiu nml ollusk poinls
Hut ni« Phimgo km lhts Grpai Pakt
sml Allnntles Donat sit-Linn.
Br- unn- ynur links-t- reu-l via thi
Msissssxzo ä Not-ils lVisutssm Ky. nnd Jmn
will suman nmsxrpllvcl train gen-im
emsi- g clnulilss trat-keck syst-Im equippml
wilh anlmnntits oleeslrlc nally signols
all Un- way
Ynn answ- nl Wir-agr- ln llse pgla
Hnl now pas-angest- tot-minnt Dis-rot
vonntsctions with fast tmlna on link-I
mat.
Witle »Mit-S of fault-s onst nl Chlms
go. favorable sinkt-work Ubert-l return
limita
Fall partie-aliu- mq be hatt upo
appllmtlon to day tltsleot agent, Chias
go s: North Westen- Ky.
II
Messulcr.7kots like- III-INCI
ioetlos m lot-undis- MM —
stl VII-M blot mä « ’ —
It drei- ot spjsl N Ew .
äfkkssz As ««JV «
To Umonst satt-flin- isr M l »Ne- Pstlisss· .
Mddsl til It supps ikl ist tl sit-M o- Isut, U Mist
nat s- Kalen
Kut W l st blit. . ZW III- Q.
Tat-not III lkko s Vsksssklsllckss · M lis- sp.
lsves neu l. I, i sllsk ( W
skllc PWCI VIII
ITANDAHPOJÆUCOUPM
BOGANMELDE LSE.
Mærkl Mærld Mærld
Nyt, smukt, interessant og godt, dkirom spørgiss der nan
stcn m·(«t-alt, og dcsrom man der ogsaa spørges pag Bogmnrke—
clets Ommadcn
Il·«1- tilbydcsr llanisls l«utl1. l’nl)l. Ilouses« Forlagskorret
ning ji«-zot, sum svarer til alle clisscsv sit-e Fordringetz nemliq
VED SKILLEVEJEN
en lzog lor 1(011l"irrnan(l(sr. en pritegtig og passen-je Konkirnuk
tionsgnus for lmade Drange og Pigett
Bogen er ny, lei11t(«r11y; intet kan vaer mere kriskt og
indbydesnde end don; tlii den er lige kommen fro- Pressen 08
Bogbindcsren
lzoxrcsn or smulc, snsnlelrs smuk og smagkuld; stnuk i Por
nmt, Stmsreslse, l)kipir, Bind og hole Udstyic
Bogen » interessant; d(st vil du snart sende, nanr du lee
Ser den. Der er Stykker i den af Skovgaardsllotersem Ol
fert liieimL Axol lsiilow og andre Po1·l·attere, der vil tiltsle
og grilns Lassen-n, iklcik mindst den nyk()nfirmerede, for livem
det help or skrevot og snmlet .
Og Bogen esr Sod. l)(-ns lndholcl er jlike noget let-, pjattet
snalc, nmn lødikxt og ve»jl(1.(len(le. og alligevel lmrnligt og kor
stnaelikkh just sst Ord for Konfirmiinden at tage med nd i Li
vets Inangr- Porhold mcjd dort-s Glnsde og sorg, Perser og
Pristelstsn
Bogen ventes firsrslig. san den lmn levekes til Palmesøn
dag. Prigpn lilivpr 50 ("’0nts for Flnkelteksemplaren For at
Løre Bogen tilgnsnkznlikz i stnr llclstrmkning som Gavebog ask-r
lig kra Pritsstssr til dores Konfirmander, opgives smrdeles lave
Partiprispr pna Porlnngende.
DANISII DUTH PUBL. HOUSE,
Bleir, Nebr.
VOZT ÄÄRHUNDREDES IIISTORIEI
1816—1890.
At Alex. Thore-Da
l«Jn nf lIlsturipns most lipgivonhpclsrige Perioder belyst
pas csn nflsorljkz og for tsnliwr nnsknolig Mandi- Iif fn of Den
marks most lr(««1-srngest«lis llistorjkore.
Lassinan al· (l(-nm- lkng vil snstto on l Stand til klagt bedrcs
at knnne sorgt-in uxz feil-zi- ll(lvjl(ljngisn i Mr esan den-—
gede "l’i(l.
Bogen » pas 791 Slclisr »g- lmr v:i-1·(-t »so-Hist (l»vr. Kzlb M
et starre Parti lim- imidlcirticl sitt 08 l Stand til at tilliytle den
l net ok solid ln(ll)in(ljny til ils-n ytltsrst l)(-Sl((-(ln(s Pris al« 82.00.
UNDER HUSBT CLYKSBURG
1863———1913.
Spnstltee TMle uf «l’(l(-ns Historie gcsnnom 50 Aar l Dun
mnkk ved Ca rl l«). R i m u n sc- n.
Mfi Sid» morl mnngo l’»rtr-1-tt(dr Al· frpmmgemle dcnskts
Mit-nd. l fint Komponier Priszxtliinil lcgmsr Alk- ypperligt
som Gavebog
Pris BLZC
THISZITBKBN BLIÄS
Af
Dr. Pr. Wilhelm Krummaoher.
En nk do heilgtts »k- lwlgtis ng Ins-st- lnklcendtp hjlielske Op
byssslsoibssoty der kokeligger i det danske Spros.
En stor lkoxx plm 640 si(lr, trykt med store og klare goti
slke Pypem Som gw, ut den (-,gner slg l·01-trinllg kot- mldre Polk
lndbsmdon l røtlbnmt sliirtingsbiml med GuldtryIL
th større Purtilmb hat- sat os i Stand til at stolze den uds
mit-Rede Bog kot- den korholdsvis lave l’1-ls ak s1.20.
LIVBTS LYs.
Kristl og lisns Apostles Liv og Gomit-get- kketnstillet If
Dr. Junos Stolkok os andre kremragcnde gojstlige.
Med tslrige Illustrationer, hvoriblcndt Tbokvsldscns Kri
stvs ok alle de 12 Apostle i helsldes Billeder, samt flets- Par
velitomsskicn
315 sidek i Kvsktfokmst smukt in(lbun(let.
spoolsl M 81.50.
Dsnlsh Latini-In Publ. sonn,
Bleir. Nebraska.