Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 19, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIRIIIII IsssssslssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CAlele
THE-LIMITED
II
DAleH » TUCAN
UANCULCAL - «- PUH ZU
tunin »s- U OUIC
W
janåkefen
sssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs
-I-I IOTQXOXDEVANT-BILDETI III DREI-XZOLLJXXIVZOIC I G I "-:·-YOZCJIO!07«-«·k.« ff , I
20. « «
Lyhiih Ich-c . LIIODUU däu I().«.VU1I l;« I
Z4. Aarg
Europnijkigmz Magg.
Entrndjugea i Jtaticn et endnu
aufnim.
—- l
Rasse-tue end-m Pan Defcnfiveth
isten i Veft got de altietede »
Meinuan !
Zeniatiunen i den founde Ugc
bar vimst vor Rom-rings Note til(
Tnfkland oa san Zvasndinqcn i Jca
lieu.
Tot er karnkthnsnsk for sørsmasvu
te, at det er Humanitetsksests
fon, Regt-rinnen i Washington hat«
mach og den kmsvkr de internatia
nale Kriacsloms resmsktenst Note-i
bar oafaa msdt almindeLia Anerken
delks baadc jndrnlandis on udcnlandsä
Zpændingcn i Jmljrn lmr
holdt fis nenne-n Umsa. Falter
vil Mia. Dem-, at Forstcsminiftxsr
Sohnde sue-d sit Kabinet rosig-w
rein-, »Im sidcsn lod fis hemmt- til
m blick- fmmsndcs, tmm doq vift tndocrs
fom et Tmn zum Italien-:- fortfath
Nmtmlitet.
Der kmr vækct kasmpet baardt
baade i Ist on Vesi. Meldinqornc
ska Berlin og Wien mde Damm
Rai-Ferne ftadig man traskkc fiq til
baqe i Galizien. J Nest ask de Af
liercdc smaa Fromstridt her oa dek.
Der er doq intet stet, som tydcr
paa afqiokt Ovekmaat von nmct
Held exler pkm noqen as Tiber-ne
bdad fslqende Stimme-ihrem ansob
vinqerne vii vfsr.
Tot-ödem. » J fis-n Daho
hin- et as Kriaeus smrtcfte Zlaq
rafcst i Mmtdcsnh Velgiem oq nor
dre Frankriq. York oq Art-as bar
onst-et Centrum for disfe Staa. stt
var Tusker-m dcsk sbranndtp Anste
bcst sidftcs Lordaq for at komme et
form-um britiik Anat-ob i Fort
bist- — Franfsnnrndmc lænacre
End var ikke fem- til at bcsmmc An
lcsdninaen 041 nahm- Artillcriild pan
Tusker-W Linie De vandt en Dcl
Grund, sont de siden bar bald-L —
Tvssernc bar mod ftor Stuka vg
Voldfombkd Mart-bot Ist-items men
disTe bar ifslge bat-dr- offikiek Mel
ditm og et Øjenvidne onst-et i Stand
til at holde Stimme-m nagtet der-es
Linie cngana var brudt gleke Sto
dek. —- anstmændene bar taaet
manac Former. Mandefaldet bar
væket start —- Russcsrne mellmn
Beichfclflodcn oq Kammer-ne Frass
ker sig fkcmdelcs tilbaqe, on Atti
qerue meld» am Jndtaaclle as
Ave-r oq Forfslziclsc af Monden. —
Nusfetne indes-unter Modgang i
Aatpatctna men aiver et ovtimistifk
Vlik wo Stillingen i Hiersein-o
vinferne og andre Siedet-. Et Kra
kowiTelegram opqioer det wire-Ist
riqsscs Tab sideu 1. Mai til 165,000,
Officerer oq Wenige, og Russetnps
Tab i Fanqer til 50,000. —- J
Italien er Moll-et meget spændt.
I
zfrcrma --—- u- auickooc nor
indtaqcst Tarni-m oa Dcle as Ablnith
St. Naznins ua waille St. Vanft
Tyfkekncss Tab er frnateliat stott.
—-— Forfslgelson of Rudserne i Kak
mtcrne forth-tros. ist-las Mochian
km Berlin Tot insso Krigskontor
Wer-, at de temonfkc Allierede hat
taget 1431100 Rufs-m- til Fauqu
ewbket 69 Kammer oa 255 Musika
msvasrer. Bis-wand fiqety at
Kamme i msfms Wild-W nimmst-,
pg at Rusfrrms Osfisnsiss Magerk
Svd lanqs Tut-ist« Jst-»den lnkch
vg at Teistonerne lädt-r fis-m- Tob.
— Angaaende Kann-en ; Just-sp
pkovsnferne erkürt-or Berlin, at Zis
tuationen er ufokcmdrcst nusn Pes
kkvstkad start-, at Toskanis- sinnt-Es
i disfe Egnc et flaaet tilbmun M III
tysk Stilling lænqcre Syd csr um«-L
— Not et MCUM Goliatlk M
ttedie, Briterne bar saht siden An
qtebot paa Pardon-eiserne beqvndtm
ek blwen tospederet as Tvrkctm
oq af Befretningens 700 Mond red
dsdes kun Iso, derian 20 Of
siemr. — Sn Wsk Maiw
m hat met Ha neun-u W
Ost-dag. s« Ton amerikanle
Rote cr dlcnen lot-sinnst l zorscni
delscn og hat lkle endnn nnact Bei
lln. Man neun-r, Den uil vlwe over
ratt de tystc Ilntorltctcr nogenlsann
l Tag. Ton Holdnich Regt-ringen
i Washington lan lndtagc ungan
cnoc den tyskc llnderunndiskrlw ljar
nmdt Inrslcn udelt Anerkendelse i
lnmdc den unterstunle og den bri
tislc VII-esse » stoan Viktor Ein
Inannel hat nasgtet at tage intod
Pkemier Ealnndrasz on Imle Kabi
ncts Jlosinnation Det sigeirx at Sa
landrn og lldenrntstninisthr Zon
ninu lonknnsr tll at bllve ftaaendc.
Tcstte Var gjort et ypperligt Ind
trnl pna den Dcl as Full-eh sont
er stemt for, at Italien ftal tnftc jin
ind i stritten Ople i Rom lmk
nadvendiggiort Troppeksz Anvendcli
sc for at oprctbolde Orden. — Der
tasnwes fokwivlet baadc Øst on Vesi.
Rmnlrin meldcr om betydelih allj
eret Fremgang paa slorc Bankier
medens Berlin oa Wien melder om
sortfat Fremgang i Korpaterne og
Galizien
Sondag. —-- Komm-: i Brigi
en oq Frankrig sortscettos. Dei fran
lke Kriqskontor paaftaar. at Toll-er
ne er ftandfot Nord for You-n, at de
Franscc bar vrobket flerc Lilie-graue
i Nmsbeden of Het Sas, og at de
bar belat en Del af Sternstrrkte on
gjort vidisns Fremgang Nord Ak
ras on Nord-Jst for Notrc Dame de
Lorette Den wile Meldinq paas
Mar- ot de Amstede Angreb ocd
Stoenftmstc er slcmcst til-hage, og de
anlle Antollcst as Immer-, som
Tollen-ne bar taget mcllcm Julien
og chrn slden 22. April til over
6,000. -—- J Osten kasmves der i
Rast-beben as Bewume fom Rasse-:
nls indton den 22 Mai-ts. Den Ist
rinsnnxmrfkcs Hast nil »Im-c alt i sln
Maqt lot- nt tllbnaerwbre Fasstnln·.
gen. —- Fremtnkninqen as en stot;
tax-list Hast l Nasrhcdon as Shcwll;
er ilslav en VerliniMclding stand-l
list. sp-- Italiens soldning er from-)
doch Nonstand for mmon Jntercsfihi
men bidtil uforandret
TM U 110 s U. « Ucll Ipllskc TllOcJ
at den vtmjlc stummiuie ika Yperuj
i Bclgicn M forvi Mo Busch hak»
tasmpct War-Eh og de vestiikc Trop
pck hat gjort beruheng zrentgangi
stsuod Tusker-Ic, yvts Linie et bleocnI
graues-nimm over de: nieste aj to
Mle zwar —s— Nord for Arcaö har!
Zraufkmændcue fmrch dckes Zwin,
og i Champague ital de have out
trent komplet todt-tagt ottc xyitc Roms «
pagmcr. Lyilcruc tin-Idee om tilde
gcflaacdc Angreh Nord for Opern
og omcking Eisenstkactc » Aufset
ne belavek iig paa at sum fast paa
Zaufloden i Galizien —-- Italien
ital have 1,700,000 Soldater færdi-;
ge til at gaa i Kris. !
Lcr sdag. - chr ai de Mike
rede i Brit og ·zoktsk1-ttclic ai mit
vstktgfc zur-Ilgclie as Nur-ferne i Øit
or »und de omcicllc Metdinger lu—
der paa. — « Scmig de britistexropz
per vor uundet bestydelige Seite vg
tagct mange Tyiterc til Sange Nord»
for La Basler-. «- zcanftnumichth
hat toget Stillinger fra Trifft-me i
Rittysstovcm og paa Yfersskanaleu
i Bclgicn hat Toffel-ne nmattct for
lade den-s Stiltmg af zung for at
blive omgaoct — - Der meldes om
sftrigit Froumaug i Galizien som«
str. -— » Italien-J Holdning er end
nu uaquort. Man Dritter cn »und
gsrclic, nach Various-sum tmsder
staunen paa Torsdaq.
Tit Morgen i Dag. Jtalj
en bar ikke eudnu com-: dot »ja-this
bis Zkridt. Det impo- dog im- offi
cielL at Tvstlands og Øftrigs Ge
hndter i Rom hat fortangt der-es
dlksjsepns. s-— Im London Ineldes,
at Krisisministrr Mtclmer sit For
dripm pcm 300,000 nye Soldater
til at danms ime Heere af. — Rogn
oq Tange hat qrebet hemmende ind
i Donations-ne i Belgicn og Frank
fis -- Mosca-ne stqes at vom
« s «- M W W ds OF M
, W h W
s
Vor Regt-rings Rote
M Lyftlauü
i Acclcdning as Lufitaniod
Zinsfuqu
Ewige in- fenoste Eytcrketninger
just-du lULZ Ilitnsrjkmksre Wust oed
Tnjkernkssd Tot-Widerkan og ank
»in-m as der storc Padikmerfkib Lu
fitunia FrxsdaJ : Honig-c Ugo.
Tot var mer und Nmnd not til
kraftig Lytta-den im nor Mgeriitgs
Side: dct gjaldt doq um at handle
tkkc wackij mm bestemt U
kraftigt
J m Tale sont Prasixdmt Wil
fon holdt Mandaq Akten den 10.
Mai i en Forfcvnung as 4,00() na
tnralsicrede Bomorc i Fiwdelfia
lud ämn er ialdix sont tndede paa
twjlko Qui-or vor chriuas Notc til
Tyikland vilde fslge. Han sagde bl.
a.: »Der gives saadant noget sont
at unsre for ftolt til at slaas.
Nr give-s saadam nogct som at vir
rc faa riatia, at det ci- unødvendigt
at overbwife andre ved Mogt om.
at drt er rigtiat.«
»Autorian Ecsempel maa være
et Specirlt Eisenach oq der maa
væte et Etsmmel ikke blot pas
Frist-, For-di der ikke vil fromm-, men
fordi Frod or on lasgcsndc og besi
nendc Jndflndcslse i Vordem bvad
Ztkid issk PL«
Torsdaq i fidfte Um- oar saa vor
Rom-rings Nov-, cnftemmigt rieth
aet i Ptxrsidcntcns Kabinet. firrdiat
til at fonds-J til vor Ambasfadsr i
Bedin. Im indviwldt Sieb-jensei
Howdtrcvkc
United States Rom-Hm zum-c
zw forskcslligv indtrnsno das-wel
srr i dct as Tnfkekne vkoklameredc
Miasommadc omkrikm do britifke
Koffer -- Taufe-des Amerikanercn
Nun C Ihn-Mord Tod ved den
tiritisfe Iman »Ralab.1««3 Irr-ni
njnq, wka Nimm-cis Anat-ob Pan
den mncrikanshs Lljcsdmnmsr ,.Cufb
inq«, Tarmsdisrinaon as· den ameri»
fanka Damm-r ..ansli;1th« im en
dcliq as »L««simnia.«
kissp Handlingkw ist-Umriss s
Stkid mod strick-national Lon. Dei
betont-s- at Il. Z. A. aldria bar
indrsmmet Tnfklands Not til at am
kliat oq den tnffe Roger-hu vil blive
holdt »Nimm naives-NO for An
areb von nmcsrikanfke Skibc rller
Menmsskolw As den Grund af—
asskek vor chrina Tofklmids ditto
en Reises-steife
Tor for-langes financiel Rades
vrftatnina. oa ved Sidisn der-of as
ves ovmastkcom paa, at financiel
Erstatnina ikke km( kalch de drasbte
tilbaacs til LML
En Volk-arise af det indtrufmx
fom Tymand bat udtalt, er værs
disk-s, mcd mindre Bellt-meler fil
aec of Ovhsr af en ROHR-rieb
der udscktter Amerikanete for Lins
for-.
ksicsntmtp Lands-k- kpm tu m mns
imm- fom holst inm Eisen inm nen
tmlcs pllvr kriasfømidrs Lande-s
sanddsfkibv hasvdtsg.
J Bummiitcsicsns oa internatio
tml ang Natm for-langer Unitsd
States Mamnti for, at bissi- Nettiai
boden- Vil blivo kospcskttsreL tm at in
acsn Rimtnavllcs as Nimm-bono vaa
sandosgskibcs mod Nonkombntantpr
om Bord findet- Sied,
Der onst-s over-. at Tvslland ved
Avertidfmesnter advater dest ameri
knnsscs Publikum uden famtidia at
Iindorrette11. S. Roaerina. For
kmriat mir on Ndvakspl ikke en ulooi
iiI Sandlinq lovliq.
Tor ndess den Formenhw at
den tnfkis Rmcsrina nahtrlicwig Mc
bar hast til Music-f ni »inne- »Wi
blqos Liv, oa at de insscs linder
vandslmabeg Geier derkor man
imm- cnisinrfiaaet dens Zum-allen
-Man banden at on Untier-Welle
vil vifcs distte, on at den tilovllge
»Miasfsrolie bei-dem vil arber
’ - Samen-; beut-des Tqundg
Opmmskfomäed paa United Mk
VII-rings oq det atmet-Mike Sollt
gis-i km- sas. eig- vii iu
Ytistu ForesXMingrr cui-:- paa auch
Munde at bona-ge Tisithtid tii at ci
icsrfumme de stigodu Einw.
Lande-les Prestt Lmr nasiten vaer
um«-mutig i ntfonsv ’Iic,u-rinqens
Lunnrden i dennd Ew.
Hund Tnffixmd Eil Win- oau NO
,!c:i, gclsttcci der mu. incn cht er
jugiaa alt. mon- mdnu tmi um«-H
«Mkm met-or cha, at Triiksland Jil
stam- 5aa vidt inmdpkaumusnde sum«
multgt
Vi its-I i FHkhiuoctsp We op
nmsrkfom vom at Tnikland iaa vol
Tom bot-is Modfmnderc Dildis virus i
fin noch Net, om bot msd K rigsti
skib e unholdt Iaa vol ncutmle iom
ffcsndtlige Handelsfiibc oq under
iøate, om de sprio Kontrabande.
«Tcsmed fwttes Nonkombatanters Lin
ikkc for Fore. Men da det ikke tsr
vove fig ud med fin migsflaadkn
iaa er det, det hat arebet til dette
iorwivlede at kasmpe med Unsders
vandsbaade og dewed udiætte ikkes
kasmvcsndes Liv for Fore.
W
York eget Land-.
A«
s
Formen- i Naskbedcn of Sacj
Cim, Ja» bar dumm et AktieseLi
ikab. fom ikal auf-n- on Elwators
i Bot-n Korporationen vil faa Nov-;
ist«-I Jndcpendent kannter Elepa a-!
tor Co» oa Aktiekqpiialon er sat. Oc il(
i
l
815,l)00 · » .
- ·.
Inaen :)llkobolastkiotirer. MontgoY
mem, Ala» lö. Maj, Alabama Hof
Hsftmsi kmr i Din Ovrcstfmldt donj
:funfaldto Lohn-Lin sum foklmdorå
:Il-Jertcri1m nf alfuiwlisic Trifft-dass
nsr i Statt-nd Anisor oq Cirfnlnii
»Ein-i i Ztatcn as froman Apis-er
. . . l
man mndanne Olvcsrtmmienthc I
f i
Hinsle for Inder-me New Not-H
lik. Mai. Tor or her i ander ind !
fautlct sislhmm til Bodste for AU
msliiudnkkorne i Pola-stim, sont iner
mästet den-H Noli-met Vlaudt BE H
dragisndrrno » Jakob H. Schiff im
New York mcd SIUUJW ou Julius
Rosismoald fraCliimgo mod ISUMWL
.
Man over Mk- Smtm. Forum
N. D« 17. Mai. Over hole North
Dakota regnede dct Ost-dag, og der
saldt im en Konkt til en hel Tom
Jne Regu. Demu- Neqn er vasrdt en
HWlion Dollors for Asolcn. Dei bed
)ftcs visd dct cr, at den faldt ma Sto
)derlmor dentiltmsimtes i tmj Grad«
l
. I
Gopbevam Ward Commi. N.
Daf» plimcs as de manqcs Gewicer
der, og un dar ,.Bettet Farmitu
AssociatisnM i Cunntyct bcayndt tsn
Kamp mod dem. Ti Farmere i et
Ton-n kan ans-ac- TowniNaadet om
at beqnnde en lldryddclfeskriq, og
inden 10 Daae man den begynde
Er der unsers-Formen fom Me asr
noget bliver Arbekdet fpaa hans
Form over-todt til en andeu, og
Farmeren maa botale band
Mist Nisdninqcsdcmd Ilrtsmr Zon
tnsnbtsm i Keim-find Wis» 21 Aar
Hammel, faa snrlisdon Don fm Vin
dsust i Fobrikkoih bvor ban arbei
dvdcs. at den 12 Aar aamlc Jamcss
Clan var vod at druknc ved en
Bringe-. Udcsn at vente et vablik
sprang han nd, knftcde sia fuldt
inmklitsdt i Rand-ot. diskkedc km kom
ov med Trennt-m Han boldt fast der;
i on Stolpc i nackten 10 Mimktter.
for der kam noqcsn ou bialp de to
m Zonnmbem rcddedvtmmonsLin
.
Knllnnd i N. Dok. As 206,883
Arn-S Land, fom Staton ein-, er der
kun 07,253 Arn-s, fom ikke kan be
fvancss fom Mtllnnd. d. v. f. i Conn
tyerne Buch-, Divide, Daim, Mer
cek, Stark on Williams. Eiter en
UnderWeIIe sank-i man, at der var
ZEISS Arres. som var absolut
Mulsant-, og 76,501 AMI, fom ind
M vibete klle Mk Ewig-D da bei
ier nd Eihatderersoqmeqetsuh
q- dst u- ms- p- ex zeig-m
« Instrdstsz »Es-R
sDcr i nasmkte Countyer blioe iyoldt
set Lattdfalg
.
Odin Olson, 22 Aar ganmtei.
Eem as Mr. osg Mike-. Qlaus Ll son,
som bur Wo en Form nat Vsrccss
ford, E. Taf-, blev fnrlcden Tag
san was-Iet, da Automobiluh sont
Lmu for-to i, :mslthis, at ban dødo to
Tage Wer-. »Hast braskkedc Hausen
llmkken mumie, da ban og to anprc
mtge Mir-nd, kørtc cui-get hurtig for
at komme hieni, fordi et chjr tru
ede De to andre kom godt im det:
men Olson bleo ligqende under Mo
käm-n Hast nur ved fuld Benide
»l)ed, til bau dsde, skønt han na
turligvis var lam«
I
Cmmtn Lution Komm Wirth-h
Mitm» 15. Mai. J Countoerncs
Olmsted, Goodl)ue, Fillmore og
Doufton fastter man fig nu i Stand
til Falkeafstemningon over Saloons
Tpømsmaalet under CounwsOption
Loven. Kampen er vorm. J Oliv
ftcd Eonuty skal Afftemningen inte
gxza den 7. Juni, og Asviserne stri
vcr for fiq imod Saloonerne eftcr
sbcsdfte Ebne. Ogsaa i Goodbue
Countn er Komm-n bitter, oq man
meinst-, at Zoloonerne maa nd der.
J Fillmore Countn foreqaak Af
ftemningen den Bl. Mai og i Haus
ton Ekiunty den LI. Juni.
I
Vlind Sauf-rot Vierte-» Z. Tal.
Is. Maj. Blandt dem, Stifter-et nn
autoriferedc fmn Sauf-trete var Olcs
O. Mann dtsr er blind. Hans Hjem
er i Bello Fourchkc J flcre Flur bar
Imn tisut sit Brod som Pianosthms
mor, og lmn er nie-get nutsikalsk.
Meu san fik lmn Lust til at vaer
Zagførw ou lmqnudtc at findet-.
Ju-:-. Zøslorcsn last let for lmU
Ta lmn lmvdc boldt von mcd dspt
isn Stund, flog lmn sig samtnen mskd
un man thridifk Student, og do
toq llndcrvlszning lwd en Advokas.»
sum lmldt en Zkolcx Magus tog nu
misd Man-J sin Eranwn Mr. Flow
flrivcsr med on bidnndcsrlia Lethe-d
Nu Zkrisvmraskitns.
H .
Ton daniksmnoriRänka Musiker
Alster Møller lmr i disfo Daae Ung
»Skand.« fuldendt Partituren til
ou Sport-tm Gipr Nonen, 7on1 fkal
furudle as iørefaldendc oa indsnri
qrmch Moll-dick Peter Møller flog
i lin Tid iaennem sont Komponist
med jin ,,Nlagam Snmfonsi«, en af
dcsn tnfko Musikforonina »Arion« i
New York prisbelønnct Komposi
tion. Dennc Snmfoni ajorsde ved
den Naselacndc Opførelfcs masgtia
Zum-, sent-re or drle det indllsdcsnde
Privludinm km dels Svmfonicn i fin
Hisllwd blevvt spillet rundt omkkina
E Amerika oq lmr alle Vemre vakt
stor Vogeistrina. Nonen Tid efter
blev Peter Miller knvttet til »A
rion« fom Dirigent og lededc i tre
Aar Foreninqens Snmfonikoncerter.
,.Arion«s Orkefter tæller 123 Mu
isten-.
Voldsom Num. llndcsr on Tordcns
stortn one-c Einenqu Lordag Aften
flog Punkt ned flcre Jeder J Lin
coln Pakt blev Traser splitt(-t,.oa
,.ancincnt(sr« i Hilfe nun Nordsiv
den blen omsrfnønnnct as dot notd
sonnnc NmnsknL
Inn cslksxtrifko Ztolpcr paa Vrond
wnn nicllcsm Nckemont oa Grnnnilüs
Anenncs bit-v flaaot ned af Lmtct, on
on fnldt nun en pnsfercnde Innr
noan Possijer blw qrobkst as
Pnnik on Wte at komme nd qf
Wonnen, tin-n blov boldt tilbaqcs as
Kondnktøwn pcm Mrnnsd of do lade
de Traum-, fom laa i Gabe-me indtil
jEdisoin Selskabct var Glovet under
"rettet og bavdo aslodet den elek
trier Strom. To Mit-nd, som ftea
af, fik elektrika St-d.
Flere Sie-der blev der Kortflnts
nina af de elektriske Lysttqade, oa
Affet slukkedes i Hufenc .
« Den dengeslst’-lttt«l)«et-—cke Kirsc, 900
RAE Dame Me» bsw wisset af
M m Wes-w «qu
!
l
« York-en rundt.
Max. Un zumtu ucjtaaeudc Dauer-—
sageltsg as Unindcr drag i Maar gen
euctn Nadornc og music anducrnc
i de tyjke Zlagterkorretuingen
l I
j De Auiercdes Stagfrunt. Pari
servladct ,,Mati1k« hat regnet ud, at
de alllcrcdc Hkrrcg Zlagjront for
Tiden smrfkcr fig over »Hm-B Mild
meter tra. 1,t555 eng. Mil). Heraj
Haldcr 670 mu. paa den kranka
Tö» paa dcu engelske, 28 paa den
Jbelgislcy 1,370 paa den rusfiste og
Ist-U paa den set-bisanoutenegrjnste
»Funkt.
i
i Had ncad Ti)jtcruc. Ncwcagtlcy 1!.
i
Hund England haabet Det Haah
udtales alle Vegne, at United States
ikke maa blive truktcst ind i Ktigem
da mange ledende Englænsdere trot,
at Amerika er af størrc Nytte for de
Allierede sont et neutralt Land, end
det kunde blsive som en Bundsfors
vandt.
.
Rang Konstantin s1)g. London, 15.
Maj. Et Reutertelcgram fra Athen
meldet. at en Fort-lele som« Kons
Konstantin hat lidt af i en Uges
Tid, or gaaet over tss Pleurit, og
at han fom Følaa deraf ikke kan be
fatte sig nie-d Statsanliggcnsder ford
lsbig. s
201 britiske Zkibc junkcst Lon
don-, 12. Maj. Admiralitetets Par
lamentssokrethsr oplnste i Haar i
llnderlmsct paa Foranlcdning, at
Kriaen bidtil hat kostet England
201 Stide — — Krigsfkislw ika ind
lsesattct --, on at Tabet af Men
no«kc1in ned Zkibcsness Undemnng
havde vwret 1,556.
.
Esn asrlia Finder-« Eu Tretm fom
forchdon ind i Bergen-Es Polsitifant
mer med en Lommobog, sbm lmn
hat-de fnndcsr. Tor var mcllem 500
og 600 Krone-r i den. As Papjrorne
Eik man Spur paa chrmanden,
Tom nlad kom nq besntede Pengene.
Drangen blev oasaa akad; ban fik
50 Kroner i Findeløn
.
Indtnncr on tnfk Bn i Jndafrika.
London, 13. Maj. Et Reutertclcs
gmm medsdelcr. at ifølac et offi
cielt Kommnnikc i Kapitaden bar
Ists-mail Botlmis Trnpper indtagct
Windhoef, Dom-binden i tnsk Syd
vestafrika, uden at mødcs Modftand.
Windhocsk har en Befolkning pan
:’.,00() Europa-(er oq 12,«(«)0 Ind
fødte.
· s
Tnshsrnis ital ndvisccs im ani
land. London, H. Maj. Vnsniivr
miniitck Asauitli ozilustcs i Gaar i
linderimfcst. at alle fjcndtliqe lln
idcrfcmttor over Vasrnepligtsaldercn
uildc blinc fcndt tilbagc til dort-Si
cgcst Land, baade for dort-s egon oq
for Lande-ti- Zsikkcrlicsd. ngaa Knjn
der og Vorn Milch i nong Tiliasldis
Nim- ·bj(smsscndt. ·
s
Fredsknindornc Sang, via Lon
don, il. Mai De mka Ali-ga
trr til Kojndokongrcsfisn i Hima iik
iiølac et Forlndcndo uod Tilbaais
komsten til Tofklnnd Mcddcslelscs oni,
at de var orksludewt af Toske stin
ders Nationalraad vaa Grund ns
deres Deltagelfe i Frcdsdisknsfio
non. Winde-ums Nationalraad bau
de afslaact at deltoqis i Konnte-Zion
.
Frankria mangler Kul. Paris-, 1.-’).
Maj. Dei er fmcmt med Kul i Fran
kria. J normale Tiber ibruacsr
Frankriq 60,000,000 Ton Kul oq
dessen-den forskclliae Konalsofekatcr
of Kul. J nor-male Aar product-rot
Lande-i 40,,000,000 Ton; men i Aar
blwer- dist nok under Lö,000000
Dei er derfor nsdvendåat at ind
fsre Kul fra U- S. A.
I
« Meist-· musiqu W
ITH-, M- I It WU
f
Tircftionon sur Vomuldsbørsen
oulusukx at herein-r vil jagen tm
tumliscrot Ziffer cllur Lstriger bli
ins tjlladt Abgang til Ase-rieth
Enxjmflcnns Liverpool. Liver
.s.s-s«!:, H. :!Ic’i1i. Zum Følqe M Urv
ltqznsdmus i Ilnlvdning af ,,L’ufita
::i:'"—:- SCHan gau Born-J Myrt
Däglnsdcr j Haar errc til at lukke
Juk- Udfalgisfusdur for erlldevstr
UT ts, LNMjcrnrs Ilttføroro hat
Ein-met tin-D en AdmrsoL
Julmsnrszismjnjster, Clemens Dek
hriisf, i en Tale til BudgetkomiteeM
i Maschqcn i Maar sag-Ihm f
»Vi bar ikkcs blot Hvede nok for
Brod i indevckrende Aar; men der
er paa Lager more, end vi vidfte am.
Zeln uforudfete Uheld fom Jldes
brando oller on sen Høft kunde ikke
fastte os i Forlegenbed.«
I
Votdfom Opstand « TririL Rom
I7. Maj. 47 stinder er eftcr Foc
ludende lblivet dræbt, medens 300
fkal tut-re blevet faaret, i en Oz
fmnd, sont udbrød i Trieft i Guar.
Flut-se af Vorgckcy for Stsrftcdelen
Kvinder, fasmledr fig om Guveknss
rons Plnds under Raube-i «Dtd over
Franz Jofovb!« Drt øftrinfkc Flug
km Krisen-USE Villedts blev revet i
Stoffe-r oq brasndh Der blcv til
knldt Msndarmcsn men Mwngsden
stemsdc dont oa bvqaede Barrikader
i Hader-ne Demonstraterms blev
flicttcslig adsplittrt af Treppen
k
Oqsaa i Sydafrika. Johannes-J
Entm, Sud Afrika, M. Maj. Der
bar must en Raskkcs as nloorlige
antistvfkcs Demonstrationer i Johan
1ws«bnm: de kulminerodc i Tdelæqs
qcslfcsn of flms inka og sftprrigske
Etablisfemcsnthn Politiet site-d ind
for at spat-. at stmjdfellroliqlnsdorno,
mcn bist stod lsraktisk tailt bfcrspes
lcift Jnlt blev over 50 anninger
Mk ellvr delvis ist-plagt on dereö
Jndbolid cnthn brasndt rller flaaet
i Knos. De Etablisfonwtcr, som
sblcsv rvddet, indbefnttode m store
DAMAqu 10 Salooner, Z Go
tcsller og 20 Vntikkcst
Diqtmsn Wolliavcnsx Dattchrb
Ida Wollmvm, or død i csn Illdek
as M Aar. Sim var et mm Inange
Mandor riat ndmstht Mermiska fom
acsnmsm bcslo sit Lin ntrwttelig og
ovosrcsndcs bar urbcsjcht i aode For
nmnls Time-sie Oun var stasrkt re
liuiøft taaot virkfom Disl i forskeli
liq Flugs kriftelig Godaørenbeds·
arbede Mon oafaa Tisdens fociale
Zvømsnmal fnsfcslfatte bende levens
do, oq kmor mündet-ne her Tisate at
xmns den-s Jndflndclfo gasldendc,
var Frøken Welhaven altid med i
førstc Rcckke. Livlig, intelligent,
fulsd af entusictstisk Bmefftring for
alt fandt oa godt, som hun var, vil
fmn lasnac mindes of sine mange
Vcnnckx fiaer ,,Morgenbladet«.
««c
Tot kirkkslich Lin i Noch goar
tilbaqef Vifkop Tandbcrq lmr afgis
vet en offontlia Jndberotsnina for
191 t, lwori ban aisvtsr et mørkt Vil
sede as det kirkeliae Liv i Ztiftet.
Mfkown ndtalcr bl. a., at Kirkespgs «
ninmsn i Rom-sen csr lille. Altcrgans
am er kmfcm i de flcfte Mcniaheder
out-minnde ringe, acunemaaaensde
mva nim- mtd l,10 of de nadvers
berottiaedcs Moniabedslemmer. Ofte
Hin-act miner Eksempclsvis er saas
lvdcss Nckdvcsrvroccnten i Grønlands
Meniahed 8,3 Jakobs 3.-4, Sageneö
—1,1 Paulus M, Pipvrvikenssmaai
kirkksmcsniabcd 3,3 oa Tsiens 5,.1
Mcniabcdernc i Hallinadal bar den
bøicsstc Procent, nemlia Gol MS
Nos 39 Aal M, , l 21. Bache i
Fofkcts brede Lan, vor det inter
nationale Svclaldrwsokvatt ach-ide- -
imod Wirken on de Ist-im M
sinnst-Massen kwor M ’
Skønlsitteratut ioa P
-—-indW