Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 12, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,12. Mai 1915.
stät-, Nod-.
Studmterfmningm ved Stolen
- Forberedelfer til en FriluItsfesc
W Efnskmkddag ude i Mcani
-.Gwde« ei Pin- Mjl Nord for
M Ist Kr. Anker er indbndt
Wen Brkens Unzdom er
Mist Fiktltugelse i Festen For
« - « r vi, m celdce Folk vg
- Egoismen til Festen Vi Iw
It, CI Ist skal indiach Mit-dass
W W faa Festen time-liqui
M sin Bsgsnndelse faa tidlig fom
, list ester Gudstjencsten i Kirien
,- PastorAnker vil oqfaa tat-c Vor
IRS W paa Skalen og vrcrdike
IX Htjmesse i Kirkm Sondag For
Post C. T. Blasnmujfb Benssn
Nebr» vil komme Ewr ti: Zkglen
holde kmad man All-der ..-Bacc.11.rk!
regte Zermon« den 28 d MI.
»Ja-ferne bar Oel ikfo qEUnL »I:
deter Fredag Eftksrmiddaa
oxxAsten iden11e11.xc, denn
ge Piaers Foreuing holder sit dar
que lldsalg cllcr Bafar 1 shrkenö
ant De vil io Tikkert get-ac, man
sini komme og fe. boad de var at
dvde Vaa baode i den em- U der-.
enden Henfeesnde THqu tiä llosal
. fget indsleoeres til Mifs Akka Ber
«Q2!er ellek i Prasstcsboligm
Man hat her i Nebraska hast et
Bat Frostnætter den sidfte llge Der«
It dog kun faa Steder her i Bycn
sg W Omegn, man hat mærket
FrosteIL Ved Darm Colle-ge the Ter
Iwmetetet 36 Graden men enkelte
Siedet hernede i Byen frøs Kartof
-s«sI Moden-e De fleste Stedet staat
de nok faa stolte, og saa gar Alsals
M. Wen ikke længere herfra end
M fra. 7 Mil) frss baade
Mofler og Frugt, faa man mener,
« der imen Udsigt er til at avle
fMen Kitfebcer ellet Blsommer
Er hat felv Apriioserne holdt fig
M.
tsxsäse Mal Seed Haufe«,
Louis, Jll» vic sen-de 10
NÆFU G UUefkl CI Z
W til enshvet spat inder
Ik c W pas W og
w Is. i Ftimrket
Hvad slags
Tændstiliker
bruger De.
II! »Du TitHjEi -- . e
It i-- .- « :
THE-«
Er III ritle- Is: sssjf
THAT-« ssL ZFUJOI,
Faler llssvsskkt E--k, .1’ ««I·-1s
»Wika «I-,«l gw» Uns
ist«-s kniisr cl-- j ssust.
NOT-Zum FUIZi THE-tu Fund
cl» bunt-- x«-il«« ssm Tsesndsfik
Not-« sitzt MAY-« »Nun-r Uhu-«
Safssk Unun- Jlitsphsss k«:i·«sI-jl(-«s
s’»’ ;-"« « !«" -’««-:-- H.1’·s
(·« s.:««m»·«
Sc. hus cnhwsr bandxcnde.
Nasvn cis-m ved Navn
THE DIÄMOND MÄTOH
COUPÄNY
JUJ sucht U s.1.,;»- mixr ,T.1ri:,
Uckxkxgcxxsc : « ·
mcnr Ter or trc Jansbiuthrch Mr
for sU J :: I; Mll Hm WILL-D
es der er - z Mel le Puck U«
Akte-:- LmoraE «·-.- Agra-I er under
Plov og 's« chxcix Cxu Inn t.n: .
beide-J mcd Ma·ki::crj »so-It ZU-:
Dufture mcd riudcndc Band: li.1cis.«
dess- rindcnde Band i Na.1rdcx:. »Um
ftort Sus- med sttcrnc: Brand IN
Order Ztor Etat-d med Brønd i.
Etlo, Nranarn oa Ekurc t:1 Begin
og Mafkincri Uns-Jackde kurier
Lolnisnitucr Tkrjpsxs til Ecke-L »dem
ming UNDme Nr !. By JU, Buck.
Wiss-(
Cedak Falls, Ja.
Paswr J. V. Jst-elfen og Himm.
note Mszioncrrcr Hm Japan« var
her i Ton-days H Fredaixts f Lsr
«
IFS««« Zis- »- si- »s— gest-sit A MU
QWH---,»- ,.,..--«-·
««««« '" « « ERIEÄN UIE
»Es-sy- :««««- «- - —J- .
veüüzeholået Itsckjx admüket texelmæk
sjs kothiscislse
UDZNPOZ KKJMNZN
merk Kvte
250 W Not-d am Ilion-ad
still-set its New York:
Heilig Olav f 24.·Jimz
k·k·e-J««t·«tk VIU II. Mit-J JUJUUE
l«uitek«l States 53.Jt111i « löJuij
Osear II 10.-Iuni 29«.Jn1i
Psgssgetense sikejset in clncazo to page udhgeke
.- Wsr xjjoplscksesk geringem uærmestc LOKAL AGENT
A. E. J0lllls0s Z- c0., XII XVIII FIFZTHJTTFTJELL
·
·
C. Astelmxioldvllsassvc
MMTOZIJI FOR WNICIIDDBN
Bist jllllstkeket. I.——1I. Bind. Stort Form-it l'r1.si
iudb. i Smukt im solicit Va«lgkhind 86 50
Som en Kjrkehjstokje sen-läg for Midnight-den » cis-u pg
IOY tot-di dell øgek st vise Guds Pøkelsss med den »Mit-Us
slskt kenne-i Med· 08 Modgsng og help den dybe. asndeligp
Mut-was der er i Midnight-denn Optisvelspr
CA. B. i NationgltjdesndeIL
, Det, sol- Uivek Bogen sjv store Interesse, er des over-or
CMHS msuge Einerlei-, isikk Poktkættet, Dom pryder den.
Do sivsk Verlier en Betydvivg, hvorved riet met-Saat- alle
MI- kirltohistoriske Pkemstillivgek pas stsk
stnnebrOSJ
M Luth· Publ. som,
Blüt-, seht-.
T- Har De fet
— Im uye AmerikanfksStandinaviske
Flagkoth
ist M uy Id- til Wort —- det qmekitauste pg de 8
« WAGNER-IN fta hvett Land. Udfjtt sont
O W hvekt Im er saft- Veki as de respek
. M— M: Der e- et migt Land-C
,. OM Rief richte« o s. v. Lan faas iettetet
M Mit eite- Dust-.
«H Its- set VII-. h Dif- fsr 81.00.
for Istheudlere oq Iqmtet Stet
HIM frit M FULMICMU
Blair.
Studag —- Ssndagsfcole M.
9,15. Gudstfeneftc Kl. 10,30 Fm
og 7,30 Aftett
chtnardr
andagssksss fwct Emidag Kl.
HO. Tanfk Missitchthc I. Og Z.
isnDari i Inn-r Amde Formiddog
M H, Einsfo Ismdstjmcfte L. on
« Esndaq i ksksor Maancd For-mid
dng Ki. 11
cum-: Gudstjencfte l. og s. Stil-»
dag i Zwar Maaned, Kl. 10,30 For
middag.
rige Uge, Pastok zllkcäscn rast-.- mng
Je Tage-:- Astencr For cki kommsqu
jswr ForsantMU Brod-U Amen tat-!
ch usng DRE- JLLcUctL Vt Iror at
Hdcnnc Maude at Imm- kateressc for
JJapammssionen pag er udnkrrkcm
dcrcs Fotedrag am Japaner-ask Re
ligion, Zasdcr og Ekckke kka om
Missionærernses Maade at arbojdc
paa, er netoo fkåkkct tu at nwre og
Lilljgc Erembränge tm Interesse og
Kasrliabisd til Javanmiijisioncn. —
Maaue »Hast-er Miglien og Huftru
saa Lov til at ver til Vclsignelse
man-ge andre Zteder. book de kom
mer omkring i Menigbedekne.
— Jknss Censem Tom ester Hans
Hain-us Tod Im- 16 Aar fidcn bar
boet hos Martin ThorndahL der
var gift med Inn-J Dotter-, døde i
Tirsdags Mut-ges Wer et fort Sy
aeleie Han kam bertjl Cedar
Fall-I for 30 Aar fidcn fta Dan
knark, og hatt og bans Huftru hav
de i mange Aar et ..«Botdingsbus«
Oft for Flodem kwor mange Dan
fke, isæt unge, knwde der-es ijm
Han vil blive sammt i Nazareth Me
nighed ssæk i Kirkem Ipok han re
IAelmæssig var tilftede ved Gut-stie
Tnesten om Studagen baade om For
!mäddagen og am Mienen. Gan bla
77 Aar gammel og ektetlader sig
Setz Birn, en Dotter er gift med
Paswr J. P. Ebriftiansen i Anda
bon. Ja» fom Man var tilstede ved
Bogrkmekfem Tom sandt Steh fra
Nazareth Arke i Torweg-.
---- Miso Ekisabetb JnhL der i
slerc Am- bak Eva-m en of de leben
de i Sangkoket i Nazareth Wenig
bed, reiste i Mandags til Chicago
for at blive uddannet til Zygeplejs
erste pag dei dewærende Augustu
na HospitaL
; — Bester J. P. Christian-en fta
fAudubsa, Ja» predikede i Nazareth
Kirke i Toksdags Afteå
— Mads Volks er for Tideu i
Fcetd med at bygge fig et nyt Das
oaa fyd Mein St mellem 17. og
Is. St.
—— Paftor E Prjvensen var i
Simdags i Rom-l og Zoenceh Ja
Ifor m pcædike i Wirte-tue det, da
disfe Menigheder for Ttden er uden
Priest.
Koth
Mist-set til Me- i dartu
Even E Zcx ngs Deo Iludubon
Nev. M. B. Eorijtmnsen 810.00.
Ikxclsz H. Eczxmisx ZIUU
Jens P. Haus«-n IMM
H. C. Hausen 81000
Zsoren N. Zehmidt 8500
Jens Anders-en 8500
Ein-is J, Knudscn ZLJMTL
Niels J. Knudjcn 810.00.
Laut-its Petersen 815 Ou.
U. P. Radien 81000
Nie-PS J. Hausen 81000
Hans N. Schmidt 825.00.
Meis. Peter Schmjm 81000
Anton K. Weiter-sen 820 W.
Hendrik N. Schmidt 81000
Bettha Fetter 85.00.
L. J. Anderfen 8500
Zahn Jenseit säm.
Peter Anderer 8500
Haus Wuefen 8500
J. J. Himmingsen 8800
Niels Ein-. N. Schmädt Q25.00.
H. P. Latmugsen 81500
HFred WHAT 88.00.
T· S. Umgeer 8500
chrig Jenseit 85.00.
TC P, Peterfen 8500
Gang Nimm zism (
Jolm Rasenbeck Auidubon Mghsla
EIN-resolut Jotaensen Bethania Vgl-.
Alco.
John C. Jenseit Audubsn Wening
vom
TJ alt wem
: Im hist-us Tat tu Give-«
Pan Welt Mist-ed- Beque.
Innres T. Bettes-tu
kusfcn tm. si. Cotdova, Nebr» Pa
ftok E. Z. Rasender-g 8250 Lin-Its,
Ja» en Unasvnt PG. J alt 834321
Mcd hjcrwkig Taf til all - erne
B E, ! ZU
-
Bikuntqørelper
Msktkk Mkrtkf Mirko
M .:.1
L’;’1!";’I -,’s-".Lll.«-’» J. sc
AUGUST Kadix-ren- ": Fircdfozio Hm at
sn doch Ums-neuerdi- sr .-·.-n-,n«1«sn
de, over nthl disk : .’l.sr-»-:-:- Lob
er nmhmmgn i smssscrnis
J :’L»«ränsds-1Ensd.
»F LI.EJsr:st:.1!is"-·:I.
Missioasmsde
aszmzdsccy txt Wut-. 1 Beumnka Mc
nikxinsd Ist Einwame Jus-, i Ta
aene sm 28--——-3(I. Mai.
Reime-r åndbndcs herzu-) zum de:
kasräigstc th a: dcltach i die-sc MI
der.
Bin Meniabcsdcns Begne
O L. Jenseit »Im-Er
Resnskabkt
miderfastct Eamfundkirwzsoretnes
Efwrfnn dedesks indfendt til Dimifh
Luth. Publ. Haufe jene-It den 18.
Maj, 1915.
Paa Kircens Vegne.
H. L. Jesus-Im
Mission-m J.P.Nielfcus Reises-law
Z. Maj, »Motan Jll., (;., Davon
port, Jo.: T» West Branch, Ja.:
Is-, Csultetz Ja.; 10.-—-11., Albert
Leo, Minn.: 12—13., Ellvndalr.
Minn. oq Omegn: H» Miasma
Minn.; 15.—16., Notthsirlsd, Minn.
Direktion-sie
afboldes pag Dann Eollege, Gleis-,
Nebr. de Maj, Kl, 9 Formiddag
Zagt-r vedrsrende Sxoien ellek LE
rerne. i hvilke Direktivnen bsr tref
fe Afgsrelfky maa væte os ihamde
ssk nasvnte Dato. Skoledirektioneng
Medlemmct bedes at give Mode
Paa Stoledirektivnens Vegne
H. P. Jensem Form-tad.
H. Skov Niecsen. Sek.
Eli-Ins
Teologifsk Essamen afholdes pas
Trinåtatis Seminarium Bleir, Neb.
i Dogene fra is. til 27. Maj.
Den striftlige Dei begnndek den
IS. Mai Kl. 8;45.
Des wandter Dei afhokdes den
26. Maj.
Venner as Stole-m fom hat Lyst
til at overvckre den mundtliqe Ets
amen ek velkomne.
Pac- Eksamens Komiteens Beque.
O. P. JCU sen
Fredetiksborg, Nebr. »Hö.
Yes-R Eksmncsnss Komitems Med
lcsmmer Amtes ti! Gennrmlcksning
as Opgcwktms den 191 Mai. Kl. 9
fformiddaac
Alle bedes om at give Msdcx
Tet nittende Aarsmsdc
for
»Im «or. d. esJ -1u:."i. Kirsc- i AiiI.«,
aiiwichT om Osud Dil, i Buck, Wie-»
1 Dazu-ne sra V. til H. Juni d. A»
bog-gi- Dnch ihn-minide
Moder oume mcd swjmcssfes
gudstjeneste Kl, 10x30 Onödag For
midch i Menigknsdcxss Kirke
Forimudl:n«1-.«,1ensiandc:
i Te almindislixic » i Ilnledning
a- indderetningcmu fto Zamfuii—
dcts Einbedssnickiid, Udvalg og Ko
mitcek.
,2. Valg as Embisdsmasn-d.
Z. Zasrligc Zwer En Reforma
tionsgaoe -—- Luther Couqu Racis
ne, Wies» —-- Inpanmissionen —
Indianetmissioncsn — Utadmisfios«
ncn og Missionen paa New Bea·
land og Australien
4. Forilag fra Trinitatis Me
nighed, Albett Lea» Mun» saalys
dende:
»Samfundets Birneblad tkylles
halvt wo Dunst og halvt pas En
gelka
Paa Meniqhedens Beqne
d· J. Marteuiem Sek·
Ansehn-am »Er-W Kærlighed
Dinges os.« 2 Kot-. 5, 14.
G. B. Thriitianfem Form.
A. S. Nielsem Selt.
Vor Ireliets danfk ev. luth. Me
nighod, Lack, Bis-, og The Firft
English Luth. Amsel-, Lug-L Bis»
indbyder hermed Mediemmet og
Vetmer af Den forenede We ev
lnth. Arke i Amerika til at della-e
i det Is. Acri-tilde
For wholdet under W beta
sent-e case-e taki sinds og tm NOT
enden at kknde Unwis. Mcm’
kem betule. nam- maa kommst til
Msdet »
Tankespwg: Se. ieg et kommen«
for at atra Guts! din Villie. Hob-»
m, 7. «
Pan Menigbcchns Beque.
H. W. B o n d o.
Kitkeiudvielfk og Missioasmjdr.
Epndsag 1(i. Mai oil Pclla d. c.
Einst no Ktrlc i Sol-na, Ec11i5..
bljve indvict, og i Forbindelfc der
med vil der bline«Misjions111-de
indtil Onsdag Akten den 19. Maj.j
’— En kckrlig Jndbydclfe til alle,!
Jota ausser at famlcs med os i des
»Hast-: og vi banden at de Tom hat?
xtcknkt paa at reife til Udftillinqcn iI
»Seit Franc-seco, mulia kcm reife ved
den Tid ou faa ver-te med til vor
Kirkeindvielse
Pan Menigbcdcns sog egncs Beque
Katl M. Hausen.
!
1
l
E Uiigdomsmrdkt
qsdoidcz us Basis-: ill. E Weist-sann
i Urlantic Krebs llxxgwinzsctbunk
sum folgert
,"Boston, «’-.——7. Maj.
Mlniisiiils Og Weilt-wol O.—1:?..
INew Tisnmarh 14,——16.
I
)Montteol, 18.-—19·
Kollckt til Forbimdcts Kasse be
des vom-get lwckt Strd
Cbk Ebri ten len, Find
k Missionsmtdr.
f Om Mud vil, ailwldes Mission-SE
ymsde i Cufliing sag Aniiisrek den 28.
sZU Mas. Cicsbinzi ER. — Wol
bacb ZEI. --— Loaan 30 Venlig
Jndbvdelfe til alle-.
Pan Menigbedens chne
N, P. Sonsan
Ludsttelfr.
Danstislmcrikansk chfkab afhols
der sit Aaksmsdc Lordag den 29.
Mai Kl. 8 i »Hmnlcst Zim« 21 No.
La Solle St» Ema-am Jll.
Enbvek Lands-stand der et von
Bei til Sau Francisco oller as an
dre Arn-lager- stopver op i Cbicogo
omkting niwnte Dato, lndbydes til
at deltaqe i Moder
Mississcmtde
i Brot-Ton Menigbed, Bitt-n, Minn.
fka 28.—30 Maj.
Vi bnder fremmede veltommen i
Hort-ens- Navn. Meld edek til Niels
K. Meilen. R. F. D» Vlooming
Prairir. Minn. Reis til Bixbm
Fonnanden, Holfgaakd og Fr.
Petri-fern P. Chiusi-m S. P. Spend
fen bar ladet at deltkme oq Adolph
Niel7en ventet vi ogfact
Tons-formt »....Saliae ere de, som
er baden til Lamme-is Brnlluvs
Nat-versv Da hem Tiger til mig:
Dile er des lande Miidks Okd.«
Aal-« 19.9.
Form for Stils
Min 80 Akt-es Faun er for Zalg
beliggcnde l Mil im Miltown og
4 Mil im Lack. l Mil til Crmms
ew, Kitte, Stole Og Hssskola God
Jord, gode og store Bygningrk med
Zilo og Vindmslle. Kan tøbes for
s7,500. Kam ellek striv til
Jst-en Grillen,
L. Bot 15. Milltown, Wis.
Nn New York Form Bullktin
nun- IZW »mu« Jr Ealg fonds-Z
rjt Pud- Ihn .cl Zaum-da gudx be
IizHuhN -.·, nkd gokse Bipgixjngch 7515
n ).·) act Him- :kiru-:sfer um Dunste
im Rossi-u Tom imr kødx Farnk- i
N Jl, samt osiicmllr Lplusnnhust
gw- as J. Moldenlsmuek, Stand
Jle Tom Unze-is Nimm ZP »J)
FOUZ Booxs Los M
still-DUR
A littlis Mission-y- ....... 35
Agathes Uokaowu Wsy .25
Jesajas-s Ptssyer .,20 25 and .35
The stoky of David .35
The Lord is Womit-pfui . ...25
A Chilck s stoky ok the Old
Tut .. ·. .......... .40
A Glis-PS stotsy of the New
Test- .· .. .......... .40
A Childs Like of clmst .40
Besutiknl Bible stokios kot
Childrea ........... 50
Anat chtklottes Bible stokiccöo
The story of Jesus ........ .50
Kot-bot- stories from the Old
Test. .
Matt-et- Storiet from the New
Test. .
A OWN
Littls but-e Prinee
Blut Bunty ..
chle Tom- Osbia
Gestalt-ther- Chais
Inse- ok the Presidsvts .
The Stoky of the Amen-ius
Ilss .· ..
Was Psiky Tales . ..
»Is, sc uns .75
Dahin-on Smo- As 50 mä Los
PM. MI-. W,
M, Nod-M.
-----------
........
----------
s
l
Vi oysker Dei-es Haydel,
Ists-ff« H Js! us anid mampnnltgxendos as
ist-u von Unu- M vagen- lsvute non-sing
US Uns-« sjsst sum-no- Pius-»- Dom
km besin, su- mqu I han«-lud
L, I ««i- :·- i--!- ssss U hs.e« Ists-« 71.i««'-’s k! «- «««
ds« c, -« .. - - II- x ;·zf sk gzxp « H HOO As
-« » - ’!l .k:·4k. HYÄD X· HAIL »Hi
Uss Baos
STYLlSH - Ul:i)hkssDA1-x·i -
POOTWEAEI .s
For The Whole Famijs
SHOE REPAlRllNL
" Etat-sites G
Psikth
Les-. Itzt-Use Immer ZU .s..m
man er n:: !.«7mn,-:-.. U ksk sur It
:.-r :1.1.1 ;.«.1«1-.-r d-: »Dir-: JE de alt-tin
dclmc ,’.’1.11:!1·i.· J; Eainpxlxoznsr »u;
Adler-. san-: OuiIrdaatsichr o;
desl I
Les-Du er der Ckxjgcndj Dunst-J?
Trnzxt ·l
!
Js. B »Wade i
IMME- Dlrojnges .. ...... .10»
Lauritss Petersenx
»Dsden oq Liverc indb . . . 1.:2s)
»Med Mund og PM« IJqu
Endb. Zwet- .. .......... 1.30:
Skovg.sPete1-sen:
clscktNicakd: l
!
»Mmpskkskikkctsek« Nyitps:«- !
mentliq Sei-je l irkdb . 1.20j
OlfertRicard: !
»Paulus« . . . . .......... .70
Joh. Gstzscbex
»Tra-! as en jnsk Vckkkelsess
Historie«
OlfcrtNicardt !
,.Zetentjas:s« .. .. 1.10
O l a f M o e:
»Den crldstc Menigbeds Kri- !
fms Tro« . . . . ........ .40
«Martytek«, en Fortælling om
Momwn·Ra-dslcrne, ill. . . .60
Tan. Luth. Publ. Heusc
N. P. qufeas Sktifmc
Fjlgendc Eckiftet as Post. N.
V. Madsrn er nu one-r paa Lager
eftct for en Tid at have merkt uds
folgt bog os:
Poul . . . . . . .2()
Poa Flugt . . .20
Ole . . . . . . 20
Gud san .. . . 40
Husandagtsbog, ib. 82.0( ?
» med Guldfnit 2.4(
Das-fis Luth. Publ. Dense.
Plain Nebr.
(
i
(
1
l
!
Raar det gældet det i
gamle, take Tanmath
Uhqu pas, at m : 30 Ist bot defect-m
Puls-Inn nich l( dunste, cost-es eng-Ists
Linie-, og staut icemdeles ul Terektjenesse»
alle Siedet hen og alnd bkm n· V- tqgu
mod op» Pusingmr you Linn-sum vg
kikl tt dem nlrem Sknp txt del oldgams
e, ekeubte Firma »
sitt-stieg « Trut- danm Ase-tun
Ists h Noah Im chkcaqo
lum- cql Is. oversot Bockem
Det fort-starke Kot-.
En Form-Hing om en Ins
lændets Valg mellem Dtd oq
Jslam Med Form-d as Olfett
Mem-d 320 Sidet. J illufttetet
Omstaq 80 Ets.
Dmäfh Luth. Publ. disse
( III
Zauliuszsusessxi.cqsleuek
MUUIM list
Most-M u s state sub tm.
CAMAL UOMU
Ws HMO
« III-II III-s Ist-II IM
W III II W
TI- Msts of this III-I In Inst-s
toss by the Consty III-( of tln
stu- oi Nod-sah
s. Il. tät-UND m! Mc.
Wi. M costs-C
BLOUSTIU
M lskyllnppcsk q( »als- fis-IMM
14ijlishpilssh ni; Haken-» »- »J»
·- ' til »Hm-value- sssncliss meist
B pries eile-r »Par--i-l Post« hvok
Dom holst· der » kais IVMokhins
del-e fr- Ost-thun
De, ils-r hsk sykcs Alt-s til-MS
slltsk Vorm-st- psn et If II
sowie-Inn Its-I s-- sales-net ol
lst blomstremls Hinter lsvsket
M voskossmentis.
bisle Austritt-.
us Cum st
0Isshs. Nod-.
Telesom Wslimt lus.
« ...,—-- -
J«s-Zixu-s—-iss
Is--« XI
Ist-:- Ins-.
- . «
--·i·
H- U
III
sk
Svh. · l«1- ?
s«(«'« I« »Es « A
stud«kos)c1(-,s-sk1, s. -
Umsc- ttpmsss . « 7 o
svm » .. ." «:« « «
( list Als-.
flveoe W. Itzt-Ird- --—- :’si—’·:
III-un Ih di 2 - — « O
Ists — - - »F - .'7
Inn-»s- » K. »H
st«(1s (L)mlksiu-«le(1- — —- — «.I·« (2·
svtns---——— —- - :« T
Tboae Z- kakabets
ist« ist kamst-mit Lukas- sl «
Hlt IRIIINKRÄU, INT Äms-Kot
M MERMATEPUAI FI, lNDLsUs
NING ss VÄRMHAPPAMTLR ,
Vsnss oz Catalan-Irr es I
speist-but I
BLAUL NZNR I
cKOWILL Lasssk
AND OkAls c..
kulcltttsmligt og seltsam-und LI
g» If sllss slsgs 1smmsskoqu lsyk
nin samt-title- Icul san-c
Mo In -- bjbssr All-« Kam-onst
til Dass-m hsjssstes Pri
m, Ass( X k. ritt.
HOPUL YOU I..«1.st»
TII.. T s Cntiltmx 100
IOITUI TII·. N. U Xlrulch I—
THAT ( sind-I MO.
Dr M. J. Jensen
Dsnzk i.cge os Kikuks
Ismli - W l- cis-i Guts n U M Äms
Ist- Cis-ist Miop «-t .-—!x»iu-«
IIIIIAPUlIS III-«
N. c. BRORSON
PANSK APOTNZUI
til-Al« NMM
Skrjk pay ils-»L
ssftpr hmsl Dis Winke-r Z
MWW
che Ilsik national san
Il s. DIPOSITOPY
Anbefslisr si- mhl III htqihsktstlo M
Hunkfnrkommk Nod Hugo-flink d(
Muts-mu- Frist-Oh
c. A. scsIlD·1’. Nie-.
THOS. »Ist-U· Hutte-.
Ikl.All(. XII-sk(
Tat-Um TO snftcr Dem-- Jlek Treu
aedmgtckz Wilitsdnansarsikler. Doc,
Guts 1«»!! th NOTICE-Eh Illsc tit
fsst bktaisr Oc-! im at ksbe til billig
U beste-me- Prispk Isosr
Ed. Matthiriem
Blum Diebs
his. Z. R. »Im-eh
Dem-sc
Inm- ln Its-we Instit-H
Phora sc.
Hvorfor
Stute Bank?
Statt-n Nebraskas Bank-Ga
rmitiFond fiktet mhvek Jud
Wdisr i en »Stafe Bank« mod
Tab
Tette Fand bestytter hvet
Tollen- af Jus-sind enhvet
Konto, enhvet Fokdting as
hvilken sum helft Akt m en
qudan Bank,
Er bei Mk væatige Grunde
not til at faa Dem til at be
uytte en fanden Bank —— vor
Ban»
citlm sure sah
still-. III-.
T. her-muntern
Pressident
F- C. Musik«-few
Music-man
Jabe V. Eil-sum
Kassenr.