Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 12, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Spuderiylland
Gwspmsp. - - - »
Biber det med Athejvskraften?
Im flcre Egne i Emwerjnilmsd s:—
Its det at knibe for Lan-Ideenk- mod
Itbejdsskmftem og at Ist Invan
holder nnam Vanskoliqxsco at saa
udsprt Fomarssuløjujniusn U Jus-J
lægningen —-- til Ewilkcn Inm- Der
a udlevcsret 300 PMB Ihm or
Hektor-. Tot Miasma-:- -sE »Min
Mftst.«, at der -- : al: Fald Aug
It Steder --— den 15 Mart-J er
traadt en Vosteinmelse : Kraft imst
ekter Kontraktor nle udchanrik
Itbejdsfmst thi- nhu ::kd.1.1.1-«J ma
mindre end et Aar.
Redaktjk Thomer oed »Hu-Wool«
blev —— skøm Inn er Eler end man
ge andre og aldrxg bar Emct nagen
militær Ilddannolfe indkaidr Den
ved detcn as Mart-J Maamssd o-]
sendt til Øswreniisem Zwar hat-. for
Tit-en undergaar en 6 llsgersk UT
dannezscs i Kønigisberg
Its For-geleiten ved Wofür-un
Der nicddelcs »Min- ZTEYMIZ m
der Tor Paakc hat Vasrcr on Jn:
spektiangsbamsndc i Oejrekx oc)1!1ing
·lw, red lmilfcu Lcjlighcsd Lmn —
hvad der er glasdcligt at merk-, Harm
lig derfom Jnfoektisncn Finder Ztcd
jævnligx « fassen-de on Tcl Nu
Honor Mad oa lod lasse kmo i Ete
dct for. vistnok Sappe. «
. Nu begnnder det Forøvrigt at kni
be med Anvendclsen as Kaalrabi,
og man gaat more og more over til«
Invendelse as Runkelroer, der jo
Wke ikke er bebagelige ma den
Ie Aarstisd og i alt Fald ikke er til
Iwrmelsesvis saa nærendc.
Opfpdtiug af Kom. Zom soeb
Icnlig var der igen Tirsdag den 6.
Ist-til for Landsrerten i Flensborg
anklaget en hel Tisl Pers-mer for
Fodring med Brødkorn Bl a. wro
uet «Flens-b. Av.« Gaardejer Ja
sobsen as Kærmarh der haodc for
dket Ssvinene med Blandckom stg
is Dom-ej Den anklagede var as
den Mening, at fammenvopet Korn
maatte opfodrcs, altfaa at Loven her
Mc kunde anvendeå Kommen ljd
paa en Pengebøde vaa 100 Mark —
Den nasste Anklage-de vor Landmand
M Peterer af Nybjl Makk, der
W, at Svinene felv havde mel
ict Foderkasscn ug vaa Denne Maa
de fokskaffet sig Foderet Tommen
hd paa en Pengebsde as ZW Mark
—- Fowaltser Paul Christensen as
Oster- Linsdct, der sum Ztcsdsortrckder
for Ganrdejer Mmind, Tom Sor Ti
den staat i Zelt-im bavdc oisiodret
et stok Mængsde Lwede ti! Zvincsncv
hegt-days at ban bavdc tobt denne
Cvede for en billig Pris, Tot-di den
var fordwwet oq efter Inmi- Zkøn
Mc kundc brxmoss t"(. Wagningsp
Statsodvokaten androq oaa en Peti-?
web-de of 300 Mark. Este-r »Du lang
Rmdflagning udtalte Rest-ten, at det
te Tilfælde out san alvkrligt, at man
Heft W været af den Mening,
J det tun Inn-de sones med cn Fri
Wtraf. Kun fordi den anklagede
Ae var straffet i For-www var der
W fastfat en Pengebsde von 600
Ist-l — En bel Del andre ankla
csde blev dømte til Penqebøder fra
100 til 300 Mark.
»Bist SM!««. »Damit Frem
Iesblatt« meddeler. at det tyste
Msministerium bar bestilt 100,000
Ist »danste Stivlefc Ved .,danske
W sorstqaeg Ttæskostsoleh op
Uet OW
Undetetntkrede anfetr. »Na-az
post« mvddeler officiclt, at do scmqne
Kaiser-c der er dsde i anqolojrknp
i Studerinllnnd, var underernwredcs
og hovde de Mavequdomme, Wut-as
de Me, indem de kom i tnfk Fan
Weil-.
To Iheldise Jatlr. Onsdag fsr
Poesie var en unq Karl km Muld
qger efter Bespg fandenaa von Vef
We hertil senan med sin Knote
ste, meddelet »Mit-e Stiftst.« Ved
Wen underkaftedes de det sied
mllge Estekkvm dg den tyske Be
vogining var amtrent fasrdiq med
Underfjgellm da den fandt et Brw
i hanc SttsmpU Om Brevets Jud
hokd forlyder intet udover, at det
vor streut fra en Kone studenaa til
in M bekam-e Kerlen bla- tie
M nich-tm og fenete fttt til
M, W en ncekmeke Und-r
« M W M bot Diskrkktskvms
. senkte ftkt til
l
Hankm Karten forssmte imidleriid
at faa ordnet de foreskrevne Fra· og
Tilflntningspapik des Myndighedecs
nie, og da ban nogen Tid efter kom
til Ribe og Tom hjemmehørende i
Herredet fik ndleveret et Pas sog at
ter kam ned over GrænTem blev han
anholdt as den tyske ansebevogts
ning ona Nrnnd af den onennckvnte
Uorden med Hensyn til HansOpEwldsSs
indirekt Han blev Jørt til deding
og derfra til Flensberg, Zwar han
fad scrngslet en Maanedstid.
Dytt Hinsc- og Tritte-Inder
Landsretten i Flensborg behandlede
ifL »Flensb. Aa« Tirsdag den 13.
April bl. a. folgende Zagen
Gans-dei« leeodor Colle-sen og Ha
stru as detkobdel Ved Lyksborg var
nnkkaaet sor i Midten af Februar til
Trodszs for Ferbudet at have fodret
Irre-J Heu- tned ren Haut-e Tet drei
er sig kun ein en mindre Musik-DE
bog anfer 31.1:5advokaten der for rig-;
tszt for Troer us· de to Ægtefolk at;
san-Ihn en Pengebøde naa 300 Mk.3
Tommen lyder for Mandens Vedis
kommende for Medbjcelp paa enPensj
nsbøde vaa 75 Mark Konen Saat en
naa 100 Mark !
En lignende Sag var rettet mod!
Landmand L. Bier-Zum af Reis-bin
der sigtes for i Januar at have op
fodret Hase-re og IM, der var brnge
läg til chning. pcm sine Spin.
Itotsadvokaren andrager vaa enPens
geb-de af 300 Makk. Kommen In
der Vaa 200 Mark.
Esiisr denno Zog forhandlcdcs der
mod Landniand Jens- Afkwv as End
rupskoo, der er anllaget for den sam
me Vordre-della at han bar opiors
dket oiiitrent 500 Bund Rug paa si—
ne Spin. Tilfasldist er dog mildt, da
den anklagedes Londeiendom erJord
af 6. eller 7. Klasse Desuden er
Ejendommen ikke stot, og Askov bar
i lang Tid haft Jnsdkvartering. Dom
men Inder paa sen Pengebtde cis 50
Mark.
Adskillige Sage-r for Overtrckdelse
of Belejringsloven maatte udsættes.
da de anklagode ikke var msdt
Ny- Jsdkaldelfer. Titede den 13.
April er der i Folge »Ribe Ztiftst.«
fra Egnene i Nordslesvig afgaact en
iMckngde indlaldie Landftormsmænd
iirdtil 34 Aar-s Alderen til Flensi
borg, book de fkulde mode Qui-dag.
Dzisaa en Del, der var hjemme paa
Orlov og ankam for iaa Dage fideik
hat faaet Ordre til at wide.
Krigsfugetse as Levuedömidlerur.
Fra Fangelejrene, hvor der jo i det
bcle ikke leves swrlig rigeligt, og
lwor der adskillige Siedet endog le
ves paa yderst Tløi Ktigskost, udgaar
der i Ftlge »Nin Stiftgt.« esters
haanden flere Fangek til Arbejde has
Landbefolkningcw Hin-wen er billig
—- det er lim Kosten og nogle faa
Pfenning m. Maiid — nie-i Art-ej »
det er ogsaa ofte kun san sum jaaÅ
Fangetne er ofte til Dels flsvede as
lang Tids Uvikkfomhed, delZ slsje
og udmcmttedc as manglende Ema
ring. De er gennemgaaende villigc
nok til at arbeide og glade vcd at faa
nagen Afsexling i Lioet i Zange
lejrene. Men ollekmest glade ved at
komme nd er de dag, fordi de dewed
iaar Lejlighed til at ipise sig mastte
Beiolkningeu vil gerne lade Fangers
ne spife fig mætte, men eiter den
lange Tids magre Kost tager de i.
Glæden over at funne saa folid og
gab Mad ofte laa ftærkt til sig as
Beim-ne, at de lotfpilet fig, bliver
syse og man paa Wetter Be
fokkningen spgek der-for nu at holde
lidt igem for at ask-e Ovetgangen
til Mildere Kalt ulkadelig.
s I- iII III
Miølykket Flugl. En belgiTk Pre
xnierlsjmant, der var flygtet fko csn
Range-Zeit oed Magdeburg, blev "
Folge »Wald Av.« forleden Akten
paagreben vaa Vojens Banegaard, da
hnn vildcs gaa gennem Banespasrrins
gen.
Belgierem der var ifsrt civilt T-j,
blcsv transporteret til Haderslev og
derka under militær Bevogtnina
fsrt fydpaa
Inngetur. Onsdag den 14. April
insdtraf til Haderslev med Bauen
veftfra et starre Antal missier Fon
ger, der fkulde befordreg videre
»Grenzvoft« meddeler triumserende:
En Person, der et Steh under Vejs
hat-de rakt Ruder-ne ,,Liebesgaben«,
m blwen anholdt og blev her over
givet til Poljtieh
J »Warst-arger Nachrichten« stri
ves filsendc
Bad Treu-dorten af Fanger gen
uforsparligt, naar en del Svænn af
Drenge med Skrig og Hufen folger
Toget midt igennem Vyens Hochv
gader Der vilde dog vaer Iangt
fornemmere og ædlere, Zwis Vi ikke
vaa nogen Munde forniempede vors
fangnc Zikaden oi bannt-H dog over
den Bebandling. der blioer note
fangne Vrødre til Dcl af Wobei-en i
chndeland. J Dannclfe on gode
Zasder staat Tnskernc dog san Iwit
over de ander Nationen
Eu overskudt Sammlr. Forlcden
Estcrrniddag stod isølge »Ribe
Stiftst.« en Mond fra Gasse og en
Mond fra Haku hoc-r vaa sin Zide
af Grasnselinicn nie-d god Abstand
imellem fig og passsiakede om Zige
gnldige Ung. Ton i Nin-hoben aus
trouillcsrende tnfke Vnmwst die-o km
nnrkksom Das Zamtalcn on Wan
rast et Stud. der flog ned inellem
de to Mwnd, fom nn Enndt det made
ligst at afbrydc Zamtalen Monden
fra Gasse blev senere aflnm as en
tnsk Biefalingsmansd chk hurtigt dlcv
klar over, at der ikke bavde oæret
Anlcsdning til en saa energisk Ind
skridm
Es ftIIst Bres. Landdogsmand
Niis Riser as Mön, Købmand Clu
Jakobfcn as Hornpbav og Maler Ja
kobsen as Sindekborg hat i Folge
»Ms1-Posten« modtaget folgende
franTke Beet-, fom Bladet gengiver i
Overfasttelse:
,.T’-sårr. Jokobfett og MS Ida-Heut
J et for os alle sømeligt Lieblik Imr
vi hast den Ærcs at zwre Tores Be
kendtskab. J den Maoned, Vi bat le
vet sammem hat De, trosds fuld Lo
fyldelse of Den-s Pliat, gjort alt mu
ligt for at lette os Kring Hautb
bcder. EmiL Andrea og jeq er dvbt
rjrte og hiertelig taknemxige for den
Venlighed, De hat vist os. J Frem
tidem naar De atter et hos Decke-s
Familie, inster vi Dem al mulig
Lykke paa Dei-es L, langt bot-te jka
as vil vi i Tanketne se 3 Hierm
fom vi aldrig vil sorgte-um«
Makrie Dorey.«
De tre Alsinger hat von-et ind
watterede paa en stier Bondegaard
tms den nævnte Familie en Macmeds
Tib, men hat nu faaet et andet Aver
ter. J Anlodnina as deres Om
Warteting blev ncwnte Brev over
rakt dem of Husmodekem der er en
Mit Pakifetinde.
Luk, Wis.
Zøndogen den 2. Mai dass-de vt
Konfirmation i St. Petets Wenig
5ed, book to Treu-ge og 4 Pigor
bekrckftedc detos Taubspagt i Lock«
Verrelse as man-gi- Vidner. Ved sag
danue Lcjligbedet sinsdes sjasldent
komme Vasnke i Rittern
Straks efter Gudstjeneftcn Log
monge nd paa Kitkegaarden For at
overvære Jordfæftelsen of Leder
Larfens lille Dotter.
Monds-gen den 10. Mai begyndth
vor Religionsskole med Pan. C.
Ktogb Tom Lærer.
Den 7. Juni fanden Pinsedaq) af
bvlder Muheforeningen sin umligc
Basar paa Feftplasdsen ved Pkæstes
seligen.
Hist or Fällen month Hm Its-me
der at ,1111-di- flq til Zunämsetk
Jlarsnmdm sont i Flur .1.1:o-":. asswldt
her i Lttclz thi her er vol dom, sssm
nckpvc Ded, lmad disk s«c-r(sm:1r ter
et lnadmtt Mode-. og i »Ihr Haar II
dkst Man Folk von dissic Eqne len
ledninq til at deltage, MS Wind sil,
og jagen Hindkingcsr indtms77er VI
vcntcr start Vespa til dxsttc Mode as·
Prasstcsr Og Delmater oq tin-He an
dre tilrejsendex thi her findt-'s Vlndci
nok for dem. Vel er Luck ist-ten ltor
Vo, lau man heb-Ver at ncpris Frnqt
for at blive vildfarende i Vom U
de tilrejsende, Tom der ikke er Plads
til i Byen bliver lendt ud vaa Lan
det. Former-ne hat store ngningek
Skoven er alletede Grin, og Mar
kerne grsnneg, laa her vil blive Terr
deles smukt til den Tib. Og san
hat vi den store Butternut Lake op
til Byem bvor der sikkert vil blive
Anledning til at faa en Sejltuk for
dem, som ikke er for meget udsat
for Stsyge Ja, det er mullgt her
vil komme reisende, som bliver saa
interegferede i vote Omgiveller. saa
de ktbet ssg en Form ellek Land ber
i SkoveIL J. J.
Mc sites
Olfert Piccard
,.M0 M og Pest-«
l. M og Livsanskuelh
W. sum
s. Witqu og stiftend-Im
indb. IIZT
staunt-senkten
M M. M· I. Wäs- U.20"
stets-ten
W
may-JOHN
ps- IQU Hi
CI
swa
Institut-»wer
For sont-steh se KbL Nr. 18 .................... 84264.98
SelIIIa EIN-E Pella MgII, C Svendfen M. J·Schultz,
M J. JIIIIL Ein-is ist-II en, H C Messen, B Tobiefem
N PaIIlfeII, P. Jesus-III L- Laukitsem H J. izacobfen km
Kö: Anna Hausen 83: L. Jenfem J. P. Lilien, Paul
Peterfcm A Mose. Peter Thomer III-. 82.50: N. Jst
JerIseII, P G. JothseIJi JIIIIs P. Pctctsem Niels Ricls
T sama-I Hausen IUIIriIs Pcterfem H J. Knudsen,
LI I. Carl M Hausen Im 82: K P Rasmussth PG «
Berufen. H. Frktzem A Jergenfcm Mrs. C. E. Jcsnsem
B. Mose, M. E. JeIITeII, Eimer C. Petersen tm. SI; M.
LILIrIckIscIL J, zuerst-In E. Lotsen P. A. Riclfen ho
50 Ets. .. .. ..................
TIIIFIIIIL Mich. St. TEIoIIIIIS Mah. til Stud Meto i Japan
Elk Horc- J.I.. c"er III Miss« IoIIar Nielfens Msde
Zrcsrm CaII7., Mr5.J Hausen .. » ..............
RIIsijI, Nebr» MIL IIIIIIII Hautvcd .. ..............
Brod-III Mont, BrorLIII Mgbs Kvxs .. .. ..........
EngisIL Mom» BWJ MIIII S Kof. .. ............
EIII;II«I: Musik-. Ja, EsgIIdazsfkolens Osfcr vcd Mis
mkzch .. .. ..............................
EI-. HIIII Ja., va . ........................
chII3, Ja» Qfsek oed Misi Nielsens Mode ........
Mann-» Ja« Lskcr ocd MIIL Melken-Z Mode ........
Mal-In III» Esset Ied Mrzi Nielscns Msde ..........
EIILSII I.cr Ja, kacr M Miss. Nielfens III-Pi- ........
IIIIIIrtxx :II«IsI-, II sich-II Ofser vod Mist Mehan Mode
ILIIIII II Lsfer ded Miss. Nticljens Mode
zllzrd sc: Zu user III Lsssr IIed Mjsf Mienen-S Msde
Even-sc III. kaer III-I »in f. Niclsenis Msdcs ........
Ele For-H Ja» Ilksnd BoIIsIsII .· ............
Nin-II :.-), sa» KIS 85:1’IIsIok V. Millcr st
LlIIIIIIgIIIL Ja» Tom-irr MAEI Mrisi.KPritcrscn 8250
Mr. :’1..K. sksexrcrfen sz ........................
EII TI: .:I-".:I: i Iowa .. .. ·. .. .. ................
Nrke V:-I1! c, MICZU eII II:IasIII .. . .. .. ......
Eedar Falls-, Ja., J :k. P. »so-gw«
91.50
13.20
63.00
2.00
5.00
5.00
5.0()
13.34
25.00
12801
15.2I;I
15.85
1105
12.21
Tilsammcn ........ SUCH-ZU 12
Sudanmiissionen i Afrika.
For spukt-m sc de Nr. 10i .. .. ................ 895.78
närgcnstn ilkkicks.. In Zum-one ...................... 200
Cezm R-.1:L-:-,J.1.. J. Ic. R Zogdall .. .. .. .. 3·00
Tilsammen.. 810078
Japiaaekmissiiuem
For härter-L 7e IN Nr. IS .. .. ................ 8227552
Frass-Im Caä:7, Mtåi I. Haner .................... 1.00
RukaiL ikedr., Mrsk Anna Hauch .. .. ...... 5.00
But-few Mont» Bwrson Mgh.s:s Kvindef. sä: SI ..» 8955 14.55
Zions-u Mont» »Bqu Mgi1. Kof. .................. 5.00
Manns-. Ja» Kis, .. ...................... 5.00
Musik Ech» Zi. Umgah Mgh. S.3Missiottsf..... 7.25
Ringstcd, Ja» Kvs Post. P H· Mille-r sl ...... 6.00
Audubon, Ja, Ebrnczcr Mgt). Mrs. A. K. Vetter-sen 82.50
Mr. A. K. Weiter-sen 85 ...................... 7.50
En umwnt : Iowa ............................ 3.00
Virbe Minn.. Brot-san lköghs andagsstole .. ...... 5.00
Nrecnuillr. Mich. en uncevnt « . .............. 2.00
Cedar Falls, Ja. J. N. P Fogdall ................ 3.00
« - Tilsammen. 8233982
Judeesisfisueux
»vor Futter-ed se Mk Nr. .............. 8282988
Pastet- HL Bette-Herr Doserstud sra Reisen .. ........ 2.00
Greenwood, Nein-, N. P Perser-sen ................ 5.00
Aududokh Ja» Eben-zei- Mgh. A. K. Weiter-sen ........ 5.00
En umwm i Ja. ............................ 3.00
Eedar Zwilkd Ja-- J. N. P. Fogdall « .. .. . ..... 3.00
Ticsammcn 82847.88
Istmsumissiouem
For bitterst, se Abl. Nr. IS· .. « .............. 8204586
Fresna.Ca1if.,A-rs:s J Haufen .. .. .. .......... 2.00
Rusfin, Lebt-. Mr-. Amm Dautved « . ...... 5.00
Moos-e Bachn og Kelleo Ber WisJ (allc Mks i A dan
sen Jotm Hauxzaakd -. Joersen J - Peterskir, 0 C.
Neelscx:, J. C. Jan-Hen, Peter Ehriåtisnscm Madz Au
Lcrscsm Riese »icer kfen en uncksont, Ein-is Womit-m Sohn
sowie-: Tit-d : Mr "5- Tit-ne Ankersrn 81 .......... 13.00
Ohms-: Van, Wir-. iAlle ihrs-) A. Hans-m, Hans Ni-. Ulsen
S. P. Lassen P Lotsen, Peter Nasmusscm Kre
stme Anderfeck Peter Jver en, J. ;.z Jkielsen do st;
John Christensm, G. Jsrgensen km 50c ............ 9.00
Ringited, Ja Kvi. Sö: Pair. P H. Milier 81 ........ 6.00
Maik, Rein-» Wir-;- Zked Engek .. .............. 1.00
Enunaszmtxsuwa. . 2·00
Gasen-or l!e. Min, en unckvnt ...................... 2,00
Cedac Falk-L J.1, J N. P. Zogdcll .............. 300
Tilfanicnen. . . . SLOSZNZ
Clelekasienx
For sont-end Te Kdl Jst-. 18 ..................... sööåilkkl
Zwar Taf-c Wink-z Z. Tal Undon . Maule «. Kund
Telh Wu: Haar-am Mars-c Juki-silb, lasnr Th. JE. Jekzjld
in 821 Mmjn Kadmu, Hans Kaanw, Elsrjstosser Es
sensng Weder Jorgcnscm ChriI d)la5nm-:-5m, J. P.
»dian Bes: r 19 Von-rieth Clzrig Lautitscn, Chris- Jok
,Ic-1!.s·.n fu«-Io: JorIxnfen lm. slx Chr-ji« Tiyknnson Mc
EIIk:-:—;.7s1:.)cke;18150.. ..
III-»Ja i Cal: Vor Iyrelfcrs Malt Ariel J Quift oII
Onstnx, L. Møller ssg Sustku J c. Ernst-Im Hans
Murren en, Anton Llsriftisnfem P. H. Ehrijtonfem Mråx
J Js. Lan-H Lär. Terlclscn ojI Husltm Zolin Thomfcn
n 811 Mal-In Millcsr Element Mille-n Jas. G. »Ich-kre,
Cbrjs Lur men, Martin Marti- nsen, Bot CL)rjstiaItse-c,
Mem LIIrichanfet Mks Anna Cl)riitia11sm, zslndrcsw
lest Insen Ed xta Miller, Anm) Malt-k- B H. Wolf,
Lunis Haus«-. Jolm Hanscsm Mrg. Jolm Haufen, Alte-.
J. P Lind, Miso. N. Lund, Votilda Uklelseih Waltek
Tetlelfekh Leonard Terlellem C. P. Hausen, Hans
Christianfen Im. 50c; Jotm J. Haufen og Familnz Kre
ften Sorge-Mem N. P. J. Niellen og Huslru ho· 82.00,
Louis Zinith Mrs Th. Jacobfen og Familie, Helene
Erwägen og Vern, hv 82 50,A Bonnicfsen og Fami
e ....................
Rufkim Jlebr» Mrs Damm Haulved ..........
Rolfe, Iowa, Rains Mah. ., F. Andersem G. V. Bebt-end
len, Mads Johaafem Ehrls Melken-, H. Thompseky
Mel-« Tkullen hv 83.,00 Hans Paulfen, Jolm Chri
stiansen, Hans Miller, L. Lotsen, Andkew C Jfaklen
hu 8100 Ben J. Peterlen Q200, Dem-v Trullm Soc
Maplc Ballen oq Kelley Brook Wisconsin, Pa
stor A. Hausen, Peter Anketlen, Soren Jverlen
Jolm Hauaaard, Peter Jverlem Franz leem Peter
Elpristenscm Rat-ums Peter-sen, J. S. Peter-ken, Niels
Haugaard, J. C. Jolmsen lw 81»00 Thos. Haugaard,
Geo. FauqaarT Mads Anker-leih Christi-m Schalen,
Thr. aullem John Ante-rieth Mrs. Mads Antekfem
erd Millet, Mks J E Nielseth Mels Peterlen hv 50c
Brot-Ihm N. Y» Salem d. l· Maß-, Mlls Aftrup, Carl
Norgaarty Ehr. Rastatt-leih Thomald Peders, K. M
Nietlem MU. Ehrlstenlem Ugnes Ollem Johanne Jo
hansem Marie Anders-h M Welle-, ceeilie chri
stenlen, Mrs P. schulm- cfner Viele, Mattha Jakob
feu Ellen Welle-h Ratte Dilett, M Bei-erleu, il J.
Leu-len- S. K. Genus-m cli Bat-leih Net. P. Melley
le Offen, Muse WI, MDamm, Anna,
O. Toll-I- sie-mus
LWQM les ISLV
Wen Cl
Mm W «
2200
25.50
20.00
Anna Thristensen, Thomas Brod-m N. Gei, Johanne
Knudsen hy. soc, Hielt-tat Wen 75c, Este-r Mitde
Löc, Pastet- J. J. Kildsig 88.50.. ..... . .......... 50.00
Vlainfield, N J» Den d. ev. i. INng Vane Thomipscm
M. B. Madseik R. L. Jensem Z. Goedmann, Peter
Jsrgensem C. Lundback hu. Vl.00, Ellen Lotsen, Sian
Mosis-m Um denjen, Augufm Haufen, Marie Enten
sem Ellen Fischer, Hals-er Sporn-um« ME. Jener,
Jngebocg Hausen, Olas Don-cit, E. Madfem Mrs.
Madsen, A. Matzen, Claka Hausen Lus. 50c, E. Not-then
25c, Pastok J. J. Kildsig sl.75 .................. 15.t)0
En unwvnt i Iowa« ........................ 6.0()
THbe Minn., Brot-sen Mgly ...................... 13.0()
Oakland, Caljf., Vor Zrclfers Mgh .................. 15.0()
Cedat FAUS- Iowa- J. »Je. P. Fogdall ................ :3,00
Trufant, Mich» Pastor Ein-. Peter-few Pracemer ved m!
Ilbockmenter Paa Bladkn ..... . ................ 3·50
Tilsmnmcn. . . .35749.47
Uldetdomshjemmeh
For bitterst, se Kbl :.’r. 18 ...................... , . . .8«;s’s50
Ecdar qucx Jowm J. R. P. Zagt-all ................ 200
....—-—.
Tilfmnmcn. . . Im M
Til Paftot J. Vetterer i Danmatk
Før bitter-ed sc Kbl Nr- 17 ........................ 8210535
En nkant «- waa« . . .. ........................ Hm
Ecdar Falls, Jana J N P. fogdnll ................ UIO
Tilsammen....821233
til Laster Wyffg Drengeikple i Sino:
Jst bitter-eh sc KbL Nr. 18 .......................... 8237 32
Aar-nimm Jesus-. Ebene-set .I.I«’-»1.s.. Haus« Anna og Agnciks
Vetter-Um ho. 81.00. . .. ........................ 300
Tiksasnntcn. . . .82i1s).L’-2
Dunst Kiuamisfiou
For wittert-h se Köl. Nr IS .......................... DREI
Cedak Falls. Iowa, J N. P. Fogdall ................ 3.(JIU
Tilsammm . . .g-1s)2.:.5
Jtdemisliosem
ng Fvittereh se KbL Nr. 1s5 .......................... Mit-LI
ngncd, Iowa, Pastor P. H· Mille-.- ................ 100
Leder Falls, Iowa. J. N. P. Zogdall ................ 200
Tilfanmten. . . .:·37-; 23
Zankfmlmrssionctn
mir Witten-h Te Kbl Jcr 1·"Z. KJLJJ
Ell Horn Jowa,llk1dcr«mld a :(: Udiu ................ 25,W
(73reenville, Mich, en umwut .................... Los
Eedar. Falle-, Iowa, J. N. V- Ins-Wall ................ 300
Zusammen . . .s:255 53
Blair. Nebr. den is. Mai mis.
Med hjemlig Hilft-n og Tak. O tto Ha n sen,
Kass. for ,..Denf d e. l. Urteilen-"
Rettelse.
J Mc Nr. 18 cr bitter-et for Mauer til Stole-lassen sra Mc
nigheden : Vlaitt Vlaudt andre Kanne findes Anna Andckfcnx
skal owns Entma Anders-en
pensioni« oq Insekt-Ofen
Eidam Kaldet Mom» .............. 821 70
Rolfe Menigbed, Ja ................................ 8.1«
LJ Stholm,Kass
710 Buchsanan St» Des MomeO Ja
Inst received
WALLACI UIMORIAI ZDIAON
Ben Zur
A fjms usw »Im-m »t« Uns Frost hwk m
Inhgtantjsnk clutls nun-r with illustrstjuun of
the principal owns-« us the st»r,v on sl)« leswsn
und ern-»r. With purtriut of Author 560
pages FULL library si» Wes-» prmt Our
prjce nim unly 75 »nu- pustpuid
Deut-b Luth. Publ, some,
Bleir, Nebr.
Et llckvalg at gode ngets km vort Lager-.
II DIL A! VII TIL sÆRUGL LAVI Plilscl
Knitelise Port-nisten
stmlds Inst-u 50l’ls. Nsuaii Ists-, l Knm ns Huld-r Mi
ssskkkns Osmia-in M (’u.· Ihm 400 Fort-Hunger 150. Titus on Ic-«
»t- l-’sll·s Hist-» koty VI 00. tin-l cis-c slask hinan-d QUIL Rot-est Akt-.
Idrjmxfy CON- . Verismus-r for Rind- sskolon Bl 00. kn- Ton-s as
i Visksunjsn MAX-» Und-Or Rysllsmript IAL Fykshsn sc David-· lin
75 HI. Prasslegnutkissa i Hund-n oq Pkwstpkukckisn i lmllkn IIML läss
Iut Viktu
Iluissslssslssc
Den sf Its-mä- Tisvs Il 00. Klokkems Umst- i0msl.) Ast-» Ly
Illstl Ist si- U 00. Hün- vsszkmsk (0Itssl.) II N. Pr- Nulitisns Jszun
Il Ic. Alls-n- Afriltu usw-un- Mluionsmskhssk Mai-H ist«-» los-ins
SW os Icssksskhodom Konto-s II l0, Alnskdisa so- Kkiatus sl Zu
EIN-intuitiven mmsls »Mi
cphyqelisi strikten
Lys ps- Vsjeth en lille Amägtskso til Ums-n Altes-( 10 Mut
l himmelan-st- lsdkrlsimi used Gu Jst-it. Il U o- f . Bedeckt
Mkenek CAN ca Pilgrims Vsndsslns CAN-» Hoden bit-tsc- musiq
01U. Jota-th- Dskendelsey Cs Otssp De- lnlligs Iris Cs (.’ts., Wams-III
W, Process fix en Ast-Ins Pisistrat-» II Moses-ists Pistol
Il sc. l Jota Ictls r —— qundsstsbos QI.25. As Ami- Nsalss sit-L
Ist-II II Put. unsre-, M» f pas-I M» Mun- III-I
sts-has III-. Inn-Met- Uiu l.20. us et tritt-stah- II.U.
staut-. Its-alt o s v :
hall: III-s lelsos s- sl.00. seh-allen lind-I- da lass-s
II U. sW W, Nat Urtynk Wink Dok- latsn Mosis-« si
slatio II-00. M IIle Dus- II.00. Auch-staun- Klkkiilswkis säc
Imtssss Uv il.U« k- lwt Isch, Von Aschqu OW
I.O. this-»I- lsad I .7s, Uns-r Ins-c Myksboks Il .U.
Uns-IM
s. C. M tustyk NU. la mum- 4 Ums-lob Ins-ou
U.0, Ins-I bis-Im Mu» sachl- Mklllosn fl. II.U, Diebs-sc
Mini- Tslsc ., Aloottx la staunst Pip ihm-» Scott- Ists-s
Dunst MU» situ- Mssyntsa MI.
stach-in es Laub-km
set-W Aussche- Il(s0. kn- Flssm l- K · is such-leistupr
70 Cu» sihys IN Tit-r i sag-Mk 7spects»onklisssukishs Its-In
M» based-III- Mhos Mc
hats-In
h Illlo Its-two so- licit-. as kamt sei-k- Uui com-.
Il III-sw- Mlt ö- M ss s. P. IIUWXMU
t b«.wh .·« up nlcas. wh» I «
hor- W, Wirt-MI- k I. sitz-. Its-s sahn-v- sscts., TM
lsp M» In fortdle Hof-» sob- fokcsl Mi» V
Ists Its Ich-, fort-hu sinnst Not-. samt-III s., fes s -
solqu soc-d svossok stoss- IIJOUW act-» s- Culmi
ps
M Its
M sicut-us Is III-i net-s Ieise-'s Pay-I- I) us Ist-z
m sc us Ist-ts- kllsklss's M Is, 75 ists QIJOI Th
IIIIO smcfbnlsissrillrtszsluksssntsscutss
II.II Use-schritt 40 as cost-« Uss as hol-·- H III Inst-.
s M « ts- Csvss Mk A IM- Ilsslasnk stets-; TM
is Mk Use-s WW soc-tu MS Jky Tol« .
I. Ia Alls cis-i sjsk or spähn-sah Isi- lhks III-Ist n oshst
IÄIII IUW Mi« sollst
Isit, Ist