Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 12, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Ganskeren,"
I W 00 OFBYCSDLSBS
m FOR DIT VM POM
IW
vdsivet It
Jst dumm III-Missis- som.
Risik. Nebst-k-.
Ost-kennst neigt-» Onsdag i hvet Use.
Pfl- pk. Ast-gang
D Ecke-Jede ststek 81.50. Tät-Inder 82.00
Blttlet berstet i Forskmt
Stillst-H KRANICH Adressekotaudking
etc. Its-I Malt-gelte as sichs-g til
VII-Ists ladholck Hin-stocke
DAXISH LUTFL PUBL. ROUSFL
Klass- Nebr.
Alle Miit-g til Binden lndbold
Icktespomäanepk, Afhandlingksk og andres
Aktikler —- semiss til dets Risslakwn
A. M. ANDERREBL Maik- Nebr
lthuensd at Blaik Post- ofljms as so« sind
cis-s waltet-.
Advenislng ntes Insti- lcnown upon
spplimtiom
l Tilfkplslis af. at Machst ikkks mndtagsss
nselmkvssizxL besp- man Magi- M do
Itodligo Postkoumt Sknlklss dptke ikks
III-Ipo- bsscips man dem-Ende sig til
..l)-nsks-»sn"g Kontor
Xear Laus-km- benvpnstk Fig til Falk
sum Use-»wer i Mach-L pnten for It
kfbe bos dem out-t- fok at fa- Apis-vio
cs ckct nett-Näh bedes de altid ow
tsle, at de sag Awrtisssxmssntet l disk-te
Blasi. Drst ril nen- M Leda-Hist Stint-J
w
Boofscr k. Washington-z- Justimxc
»
i Titsfcgec, Am» ch iscgzmmis Ixnl
Virkjomiwd i Iddk Zug-J scss Etudc::.l
ter og »Zan «: m gammcj Erst-l
bar nu Z:7l. .,Rcäs::n' sag much-mit -
de Grundform zum REJUWJIMU ch
Hundredc Efolcdngnikmcr. Dardfall
til si..25«,s)««. JHTLEHIUU Aar tm»
1
Mit-« Ende-mer 1 LWI Larcrin
fom giver 7Jrkscrcdcndc Utgdcr-«-.«
x. -
VIII
ning Tor er m Entskoiki.sc
strick i Forbindelfe med Jnftkmttex
Er Rczxnclkntke »Im-J- smjcsskkou
Venninlvanux Eom em.:,1 er Leber
as Stabe-leid var Unst. gar :n.m,
sfriper »Um LutIVQ ·.-—.sr-.n-.:!e:, Iiidc
oasre tilstrmlkcliat ti: at coxwldc
General Saumle JIth-::I!-:-7:3n. ed
ter merksern-Je aarliasr lldqätisn s
185 Flor. Men Ekibezis VIDliackwL
delfcs oxj Trikt kostet- 12 Name Tas.
meaet Tom mwnte Zum-nnd-? Aar-·
budget til del-I- Ydremiisfiom san
Udgiften til eet Miasskibs ngx
ning oa Vedligeboldssllcs vjlde let
kunne ist-holde Samstmdets Ydrei
mission og oveniksbet tillade stor
Udvidelle of den«
,,Billy Zunday til Minneaooli:.
Paa Minneapolis Brcrstefoke nmgs
Mode forleden blev det ifl. »Re
form« of fidfte Uge besluttet at sen
de en Delegorion as een Præst fra
hvert thestantifk Samfxmd Ior at
over-bringe Evangelisten Billy San
day en Jndbydelfie til at komme til
Bvem faa lnart Ema ver lig i Stand
dertiL for at holde Vækkellesmss
der. —- Htt Sunday fkal have sagt.
at han gerne vil komme til Minne
cspolis, men hcvis det flal lke, maa
Judbvdelsen komme sra alle prote
ftantsske Samfund og hellt sra et
migt Præltesiab. — Den lutberlke
Præstefiorening bar ikke ttuflet Ak
gttelle i Sagen endnu.
»Den danfke Kirke"s Formand med
deler i »Kl. Sml.« as 9. Maj:
»Best. H. J. Jeser i Muskogom
Mich» bar lidt en Del as Slim paa
Langewe, og Lægerne hat as den
M taadet hmn til at flmte sra
Mich Detfor bar han nu taget mod
M fra Menigheden i Brusts, Colo»
oq han ventek at slyttse dertil i Flut
uingen as Juni Maoned .....
W, Cal» faar nu maonedlig
Menmg of Kredan Westen og
der er begyndt et Mdsionsarbefde i
Luft Myo, Pole Rot-leg og San
d Matt-. Dei er Tausen, at Kand.
I. Mut Mal ketjene diss- tre
M, ca man money der er Be
W for Idmighedsdannelfer
Ecto- Siebe-.
Roofevells politifte anzmwnkr
stlge en Meddeletse sko Washing
ton er Ekspræfjdent Rooseoelt vis
lig til at gaa tilbage til der repa
blikatrske Parti og fsre de tilbagei
verrende Progressive med fjg derti1,
der-sont den republikcmfke National
kotweusion nominerer en progressiv
Remblikaner til Ptæfident Om
Gott-mol- en reaktionær Repusblikaner»
nominereD blivet Roosevelt staa
mde, hvor han er, og vil gsre alt-z
Don format-h for at genoplive dets
Mwe Parti. Det reaktionære
M Enden for det kaput-listin
fse M »wer helt og holdem at
W M. sooft-selt, men de pro
fkan lige saa godt feist sont sidst
—
gøre sig fortrolige med, at hoers
ken Rodsevelt eller mange andre
Progresljve ladet sig ignorete
Hirten-Z Verdsliggørelse Tckom
fiel-ver »Lan- Lutheran . ,.Tcnden
Ten i Rettung as at ocrdsliggske
Kirer bar oift sig paa mange Mau
der. ikte alene i den tatolike Kitte
nten ogfaa i mange protestontiske
Zancfund. Er meerkeligt og logisk
Udslag as Mangel paa Ækbødighed
vor Kirkebognjnq bar vift sig ved
Opførelsen as en Kongregationals
kitke i Los Angeles fornnlig. Tsen
er bogget lig en ,,bungalow«. En
fwr Veranda nted ,,lnckorn« len
Flug-:- Valnoddetmss Mehl-er giver
Vorteilen et indbndende Udfeende,
oa man bndes nelkcmnnen til at IM
le del-til ennoet Tid. just sont pas
»Von-Even til en Vens Hiern. Ten
ne Kirke offer ikke mange af de
Takt der udmcerkek en Kirlebygi
ning. Den bar intet Tom-m ingen
bøie qutiske Vindner. og indnendig
er der innen kafc as Brenta J
Ztedet Her diese et der Stole an
brnate i en dalvcirkel omkrinszras T
dikestolen ioa de Jan let oktn1trnnaei»
rel- on vende Front imod en lillcn
Forbøinina, Zwarer der holdes Fo
redraa og gives kirkeliq Underlwldsf
ning. Det meft keinefaldende veds
bele Jnterittet er en vceldig ,.fire i
place-C stok not til at tcme tmod
en fire Fod long Blob og soron detii
te Fnr holdes Bannemsderne Ets
sånt Klubhuä lwer kun Prwdjkej
ftolen minder om aninaens aunsH
deshe Veneramelse E
W
ZundaysVæktelicn
analyierkt.
..L«:i111 Z:utdan«s:i !L.1skk-.s15c3-.Wm
Jsmne Or ««: un as Tagen-J most
kremsmaende Emner, en as· de Be
VcheZTer der i Amerika Der Atti-ask
ker sig ftsrst Ovmckrkfomch Be
vwacl7csn er ogfoa not merrkkom
END Vasrd da den H unwzuejia aaar
nd vaa at Hrelfe Mcxsneskcr og ij
me Zum-unders. Moral. Teisudcn
Fväser Monden in en underle Evne
’til at drage Mennefker Oq Tau dem
til at lot-te til, kmad Emn hat at
Rath og han kan fo Devise Resulta
ter.
»Tanfkerm" Imr jndkmidt en lam
mete Artikel om denne waqeife oa
des-»den smaa Notitser of og til.
Tot engelfkilutbckske Blad »Th:
Lutbekan« bar budt sine Læsere en
længere Afbandling, en Nackte Ar
tillet, under Overfkkiftcn ,,Tbe3un
dem Nwival Analyzed«, hvoraf vi
her ital meddele et Uddrag i Oder
scettelse Vi menet nemlig at Eelv
naor alt det gode, der san siges om
denne Bewegens er sagt, saa tret-n
ger vi til at faa den «analyfetct«.
Mdt frem i Luft-L ikke alme for at
Jbedtmme denne riatig, men ogfaa
I— maaske san-läg —- for at fe, hvad
vi selv riet i Fotbold der-til
..T«-be Lutb.« sktivet i fin kstfte
Artikel bl. a.:
»J( ellwe Uger bar en Evange
list, Ewig Navn var vaa Amerika
nernes Las-her frcmfor United Sta-.
Les-R Præfidents Raum monopoliseij
ret Filadelfias Dmækksvmbcd ogj
vakt den sormentlige fleqmatifke l
Koækerbn op fta Centrum til Eil-J
kumfetens. Han efode Vom Han
wang den til at tænke Religion, ta
le Reliqiom handle religitst langs
Linien Tom ban diktetede: Snefe as
Pia-steh fom meditode et nogetj
sorkkelligt Evangelium fra bang, (
var Ler i hans Hat-nd: de under-;
ttykte dereö egne Auskuelfet og un-:
derstrttede baut: freutagende Leere-;
te og ofentlige Memb, lebende Me-;
Wiss-Immer og Lys i Gemade
use-, km »Im umd- veuteg atJ
wills tmderfkkive hanc Mth
«Womhcm. costs-sen —j
bvor Inithctmdia ban kmpnotiscredk
den oq sik den til at ask-e. spm ban
bad! Gan fknbbcsdcs Kriasnvkwdornc
ud as Tot-ste- Vlads vcm den-?- Zidek
m Iik alle andre Ruhe-den natio
nale og internationale. til at se ud
sum ganfke Mondasre om ikke ubes
tndesliqe Kortfagt,hvod,,Billn Jun
dcw« faqde oq asordedej var det ene
fremragende oq nltonluqende Sam-«
taleemne Pan Moderne, i Musiker
ne, i Spowognene og i HjemmcneÄ
»Hm- du bitt Billy Sunday?«
»Hu-ad menet du om dam?« var
de to Spskggmaal der diskuteredes
for og imod, i elleve Uger —- og de
drtftes Mu. Derimn bele Jeru
salem gis ad for at bit-se Meten
Johannes, W hele Mkadelsia fik
udfotathtreMllySmIdM
og om mange ilse M dam, san
Fænotnen i Byens religisse Histo
rie-« .
Saale-des skrev new-ne Blad oed
den Tid, da Billy Sunday fluttedc
sit: Virfsomhed i Filladselfia, torl
sm- Paafke. Ovad vi saa vjdere fast
lig anstec- at mcddele, dct cr, hvad
fammc Blad af 6. Mai strivcr sont
Art. U i Rckkkcn under Overfkrifteut
«-Lwad hat den lutherfkc Ksi.cke at
byde i Siedet for Vækkdsen ?« Bla
det Mr:
Nod os bemærüy m vi ifke over
icr det gede, iom Lan folge aj ehren
trifke dg hsjftemje Mexoder for at
naa de uoutvendte. Den link-Mike
Kirke ex sig vel bevidst, a: stedsc
fu«-re Ihn-r ikfc oil blioc kreist,
uden Kirkon gaak ud og sauer dem.
Da de jkke oii commi- til Kjrkernc
at bot-e Order. maa Order bringeis
til dem. Dem gørvs i ganske sm
Udftraskning gennem evangelich og
indkcssmissionsjke Virtfombedek, spm
den lutberske Kirke hat sat i Gang.
fkønt slige Bestræbclfer langt Era
Hrembfaslpcs as selvcs de Wonne-ster
dek fttttet sensationel Bettelle, som
den Fikadelfia hat været dene til.
Te flefte as Medlemmernc i Vom-S
MeniafwdeL Tom gaar i komiors
takslcs Kirkcstn Inska ikke at faa de
rei-— Kirkebænkcs eller den-s Spu
dagsstvlellasfer fnldt med den Tvpe
as Monat-steh Tom det et Mr. Suns
days Agt at una. Tore-Ei demokrati
ske Fbeesr nrmr ikkes langt nsk ned
til at omsams Toldeme sog Snndtes
m-. Tom Jesus Mate. Di- antagcr, at
der man raste en Kirke uden for
Kisten til at jage Pia as Londoan
m de eor ben til Frelkesbwten osg
Evangelist-et as Fanden-clva til
est aim- dm Elsas III-beide
Bad Nnmd as denms surka-Zol
flskcs ledzrn : :’lin1indclx.1.nsd, lsar
Kissen Sol-Willst fix-. Zwaan og diss:
Sksrseälcr den i Tag Ton Zur Lade-:
m hol Mker lächin ndvrkot N braf
sg aabnct Toren Tor m Invc a
Etumarliismlr der Dr »du-It ever
Inst-It Ja nnaxurlim U sont et
nedt til at brixnxs Emnuslist sei-: E
:!Ili«.-skrcdjt, Tor or noqist radikaldt
For-fort ppd Kjklcn MI, ncmk den
vom Grund as lin merk Lxgcgnldia
Ich indbndser m ANDRE-met usw-bis
dig og ubalancpref EV-.m-.1elift til at
Muwm den-s Funktion» oq drin
ge i Fels-r csn ansis as Rrkslsesaktl
vix-It, Tom isndelia rijl tntc sank-wo
.tiv Protestantigme Alle Msder oq
Krwstek til Frellcs km- Mksnneskisbcs
den er ncdarvcst qecmem den lutbcr
’fke Kirkcs Stifterin Den Eva-oder. at
Evangelist lkal bringt-S til lldlkud
det, ligc fcm vel lom de Zur-Mind
det ttor wo Væckellessyfmnct,
ast, ca den ask det i de kutschte
Lande ved Hjcrlp of indre Mission
»i liot Udsttækning. Den-S most
fremragende Evangelist vaa dem
Omtaade i Tyskland udfoldisde on
udstrakt og vigtig Birkfowijed Ter
lom den lutbvrlke Kirlc i Amerika
og andre Stedet ikkc naar Ums-d
det i Almindeliabed, fom den bntdc
lmen vi trot, at dens- Rekord vel
taaler Sammenligning med »New
val« KirsernesL lau« er det ifsc
Riesens Systems Skyld, men der et
dens Priestefkabs oa dens Falls
SCan Tom sorltmmet at anvende
det. Gen Lebze, sont vi Luther-a
nere butde lære of den hofftemte
Evangelist-w er at undgaa dens
Essttavaganh men leette noget be
dre i Siedet Vi bar noget bedec
og — det er heller Mk moderne:
det er nisten Hundted Aar gam
weit
Hund et dette bedre. lom den lu
thetfke Mike hat at byde pay for at
bringe den state vildsakende og for
fjmte Klasse of Mennesser ind i
Fadens
Kurs-, den bndcr ma, ins-ad der
Lan beim-Unpä- spcscjez Mission —-—
det vil sige en Vom-fu« Tom dar til
senfiqt at bringe-Evangelist til de
liqmnldige og uskelfte Wonne-stets
Hier-tot Tem- bak mnnqc of Pres
fterne i vor skandincwiske lutberskc
Kirkcsr ajort, men uden disfe Ewi
stemte og fensarionelle Trer fom
fastkmder den nmcsrikanfke Vcrfkclsp
—- fkønt oqfcm bist oa der bar ans
Wdcskiav Elementer blendet sig ind
Heller ikke bar de altid naaet langt
nok ud til at komme i Bekomm mcd
dem, der staat fjekn Cta keliqiøsk
Indslodelse Men felve den Ends
gerning, at weget as dette Akbejde
bot met gjort,· uden at Kirken i
det store og bete bar faaet deck at
wide, vidner om dets funde Karat
tek. Det anerkendes fom et nor
malt Mag af Wesens frelsende
Mkksomhed og Iom inqenlunde ude
as W med Evangelietg erdi
nære Unkoste- det er det Kisten
bWellg letter Lid ,til. En fert
lig W of Agnel-de Wer
hat W vmt ndfoldet her on der
kevej siq III fra tells-fis Indisp
delse. Den epifkopale Kirke dar ve
retret »Wherogdekiatledven
faadan isfim Vi mindes en fta
voke Seminariedage, da Denn-Knot
rittle lagde Evangelicts Livsspsrgss
maal nær den til deres Hier-M og
Egin-oittigheder, fom flokkedes lken
at here dam. Her er en kraftig
Amt, fom Fortjencr at blive brugt
mer-e, end Tilfwldei er, og det be
høves ikke at goa udenfor den Eu
rizcsrskc Kikke for at lcrte at beuge
den. Evangelisker et ikfc ufendte
j den luthekske Kirkc. En med merk
kctig Begavelse sog Kraft er nylig
dgsd i Tyfkland.
zot det andet dydok den luthekske
Kirke gcitnem sin indrc Mission al
det Virkfelfesmasfiiwri. der beljøves
Sor at naa de ufrelsm Dct mag tu
sjnde Gange beklagt-T at det ikkc
«!1idtil er blevet en Dei of Menighcsi
dens— LiV og AND-Jst- Dm er for
weg-et kastbundcst til änftätutionclt
Ist-beide uden For Menighedcn, og
sei-c Mmigdedcrss Mcdlcmmcr fe
Eer fiden cllcr ist-gen Rnsmtligbed
over sor dem i bete-Hi umiddelbare
Ihrs-Ich disk er sont Faar »den Hok
dc. Der gsres des-g For-sog i Inst-Iri
M-.-:Ji.»szcder. Man en klarem Tos.
knakt oprinde: For det er den lutäers
ich Kirch Svor vaa dct fektckiske
syan otn Osmäfnsmt .,Revivalism«.
Dei et endnu et svagt Zum-, fort-E
Tut Zunge Luisnsmxusrc äkke kam-r
dokt- Tlcst:)dning ex crkisndck ikfcs dris
Muligheder.
W—————— ,
Im Zucht-Akk- K: m ezcr Melodcn
.1 Qm7:en. To : Emsmrscr ifkc at
qJJ c- nkring ox sey-« noka um« Ton
DJr .-....st Not i Ein non Midas «
imt for de Eli-su- Bindi-rannte og dcu
W Hundredank kanncht III-nat dcr
tax-ask im- at rcddp TI-: ede End-er i
Pncmkx Inst » Isn Instijss ;’lr«1.
som Vi! Aste det. Mcn Ins-km brn
der fig om den? ödem imk rinxJ
Its-s til den? Jkki dem der Tit-Tier
disteik Tro til :-J!mti.sn Arme-en cl
Tisr ti! den bothssxntts Ikxsfbsscs U sJ..
Fakdvr den-s sasndvr U Nr äguisu
tätig.
Luthkkst ovipimc
i Frei-may Nkvr
Vzl Ton Ecrcncsdc mrsc auch
Fig L;)Eøreljcs:1, Umkjkn H Lang-L
dclfcsu as c: Links »L- I; lJT JJs
Brenta-it et et Ensuöukial der
blive fremlagt sur starkan Jt ir-:
idem-. Tot var missen-gr, Hm der
havde vix-rot smcus Tjd ti: Trost-cis
of denne ZJg i Vlasdmc sm- ist«-:
msdeh men dct er for-It : dir fidssx
Nng at si er konnucn san laws
frcm mod Planlasgnimcht, m Zagen
Lan lfIns-I Ema for Lisemligizrdeek
Her er korthig Zagen i Summen
demg: For et Var Manard-ex ixdcu
blw jeg, per Telephon, bedct um Jt
msde poa et Komo- änsr i Bom
hvot sefs Lægek og en Bankvmssj
dont var somit-L Jeg blev spat-ad
hvordan jeg not-de, at den fort-ach
Kirke vilde stille sig over for Lom
telsen as et dansk lutSy Hospital km
i Moment En Del andre Essigs
maal i kam-ne Ictning blev ftillet
til mig. Sonn-ne paa alle dissc
»Zum-Asan Lan jcsg her famlc i
dem ene: Tvksom der ital ret man
ge Penge til fra vor Birkes Side,
vorbei spildt Uleilighed at gste
noget Forspg i denne Retning, da
vor Kirke bot en Del Bisva med at
holde M alt-vaabegyndte Arbefde
fgaamdr. og nagst mit, bvor der
Hut-pedes Ule as Bengejvilde llet
ikke bis-vi- taget i Bettagtning. Sa
)aen blw drsftet ved Tiere Moder
M ; vrkst kamtale nusd Qasqerttp
Log Resultate-! as dislo Forsmndlms
Hat-r blm at fes lige efter Ponfke,
erfske ti! Audubom Jo» oa lngde
’Soqesn smn for Samstmdcts For
Htmnd Gan bad mia om m limqu
Tingene til Rette laa godt, jcsq kun
di- Mr Aarsmsdet og lau møde der
For at frenilwgge Sagen. Jfle man
ge Tom- dereltei latte vi os i For
bändelfe med en Arlitekt zm Dmaba
der tmk speciallletet i Solvitalbvg
nimm-· Im bam lmr vi Taa faaet
sotllellige Udkast as quevlaner.
as dible bat vi valgt den der lynes
at passe bedst til vore For-hold For
et Var Dage siden modtog vi en
Plan over en Mittag, der give-r
lVlads til en 36 a 40 Patientek og
jen m. 14 Senge til Arbeit-erduld
nalet, samt et Mag over hvad
en fanden nguing vil koste« Do ieg
sandt, at Ansparet for alt dette vilde
blkvq for taugt for mine Staldrq
naat iea stulde bete det ene, nd
nesvnte Saum-M Formand Prof.
N. P. Lang vg H. Skov Niellen
til at dele Ansvaket med mig. To
as Byens Lager og ieg tva los M
»Bist til Malt en LIM- kwvt di
Wem-neu met numb- to Nasid dris
)
MM VIscwwigemaqtieqH
Mstuldelesqgesogenfmnlor
MMIWWMIOM
its ei N Ist-r W IM
has-or der elfer et not ander for en
Pktkst at tqge Bat-e paa, man jeg
dog fkrive Bisse Linier for at faa
jdet i Bladet for kommende Use.
JNcwnte to Mænd san jo faa spie
;til, eller skcrte of eftersom de fynegs
"bedft.
At Hospitalssagen hsrek med i«
vor Kirkess Progkam er jeg slet ikke
sen Ema-le i Tvivl om, og jo merk
jeg tasnket over Sagen, des starre
bliver den for mig, og des mer«-sc
andres jeig over-. at den ikkc for
lkkngc siden » kamst op. Vor stock
Mestcr og Herre. der bgd sjne Di
sciple at gaa ud og vmsdikc Evan
geliet alle Beque, bjd dem ogs.m,
at de skuldc »helbrcdc de ch
Eclks praktiscrede lmn dct paa sing
Reiser rundt i Jodclcmd Jkke bat-e
den Fuge Sjivl bkagtc kmn Lindrinsl
men ogsasc dct Enge chemc Tit
Vwrten i Herberge-L Zwor den barm
ichttigc Zmrmrimn bat-di- brsagt jin
sage Mond bou, Tiger inm, »Hei
imm nu« osv.
Eiixcr den Sorenede Kärke Ja til
Der Bon. san disk reife-Es et ijpiml
Ezcr i Rom, Tiij der vasrc dem Ho
spitals stokc Manl at praktisere bis-ad
der figcsås i en Zxrtninxp »Sei-Unsi
sanare. aninmm stumm-«- Helbrcd
chemct oa frels Ein-lett Bä bar
Lasger her, der i Dygtjghcd »Jen
fu«-: uldbcd og Offetvilligixed imm
g.1.15kcs Mit, tum- msldcr da scrrlig
en ung Mond (3--1 Plan der i L« -
bot as noglc sag Aar staffcst Fig en
Esauixth der Tasngc lTal lebe-Ei ein-r
Mär-ge 1:i. List cr denne Mond der
i egentlig For-stand staat bog oed
Ltcsissclsgolsmt sum er csn ualmindes
Ha Damm .,Iurgcon«. sog kalt-c
uns-d- en Vankdircktør for kmlig, der
Emr kendt dcsunc Lasge sra Etedcm
Jan-r Jan docde ser, Ljan reiste IM
Mii E« at nndcrkastc icg mische
Iandling as noli-w denne Mand. Un
der hans Ledelfe vil Hospitalct i
Lober as fort Tjd fkabe fig et Ro
Cis-r Eil naa lang! ad, og i hang
Sand-: r lau Di tkpstäg onst-give der
III-J xkxx m..- Tit skol blive Tot-get
Exis. zåj .1«kidn skal san same
tr I: zuser Tor Eichan Lwod vi
km Kunde vi blos, used san Fast
N Ziffer AanId aørcs Dort Arbeide,
Tom tmn ask Fit, da vildc et saadant
Hoipiml ndsosdc en Velfigne17e, der
xsil »Im-fri- lmmk nd over vors Sam
kund,
s"-- III-ps- 5.:.1 m tut-d Net
tcst Kein m snadau Institution spa
re skiz? Jeg ved det Mc bestemt Er
ers-nat Hofpjtab fwor jeg er meget
godt krndt, -— lidt miner end det
vj planm- voa at opksre —- bak i
IS Manne-der give-i et Qvetskud of
sitzt-m CTolv Tusitkde DolU Men
fonds-n san vj ikfis drive Fette-Entna.
E: Siirkcjwspiml blinkt nde til m
time en Tot Fripatimtct. oa i sam
mcs »Trad. fom den Elsas Arbeitn
uum Ast-sti, blimsk Undokfkuddet. List
swns soc-nich Auguftana Hofvital i
Ehimgo givet et Aarligt Dort-sind
af 10,000 Doll J stet as 10 Ihr
kmr de afbetalt en Vyggmasld of
85 Ist-inde. 17 Procent af der-es
Patimtrr behandles fris. Teue Ho
spitais Regnfkab for Aar-It 1908
offer en Jst-that i alt paa MU
129.25, hvotaf Inn dcsn lillc Zum
of 1,7««.33 indcom ded Gover, alt
,det vorige jka Waise-met
Et mindre norsk Hofonle i Cksx
und Ha. l« Zoeuw Ewttvi as
u! J.Irc11::!,»x tin-I m .W« THIS Jur
XII, m :-. Et.1n»"k:!kssn List-L at Our
Iffss ZU Z:11--:-L(-s.srs"t"cr, —', LIMID
;-«.1 l- Pijsxr t:1 at its-Eker Jlrimzdod
der Jltsaa fu« can ums-me- W VI
!icm(-r. Elle-Je Procent i denn-e In
Etmnzscz Er erkmicinek Uixmcndks
Lolysninqer sm andre Kirscimspi
kalt-r ftol Iremlasqges Tom-n- Hom
111mcst et Essaiij Ism- p.1a disscs Eg
nk M komme til at ewi- ns Bat-m
kvjcrtäzjkmdsakbcjdc t» jeq ikte Wi
noget onl, mesn im tør Tisch at ui
man være below-: vaa dot, m zu me
«rc- nj kein soc-, naur dct or rot an
vcsndt, disk-« bedro. Endnu strick-r im
at tilfsch at dct er vor Hmsigt med
Tidm at vol-me ist Kmfusii for Uds
dannelsc as Smevlcjertken san bli
Ver Arbeidet billigere, og endvidere
Goal-et vi med Tiden at san bete
Znacplcjcn ledet as Diakpnisfer mcsn
-antoaelia kan det ikkcs ordnes sra Be
anndelfen af
ansn blcsv fremlaqt sor Vvens
Commerriol Club i Aste-s, oq en
Komite beftaaende as fem Med
lemmet vqlgtes til samtnen med os
at Meie Sagen og tage Skkidt
til at faa Bngefondet staff-It til
Leie.
Bette i al Wi. Osn alt qaak del
sial der fthe met-e i nackte Num
mer as ,.Dansseten«
Mut, Nebr» den s. sit-Ums
M. th. Jenseit
Wsok ssls i ds- tlsmks Kolmä
i XII-hocken ss III-sum Lotto
MUWILUIU Dis-I UN, Ism
hcssstcdlon, M es M III- law.
sitt-If aller Wut ps- M Im
In JU, k. I. III-this My, M
»Du asbue Saus-«
»Hm-H jeg faa endvidere kon til
ssjcs i min Enfomded, ital vcrke
dene: Gtsd Velsigne end-very fom
vil lxjælve til cu Imgo Vetdens
aubne Saat«. Ninänqston.)
Esaadcm omtrcnt scrcri han, den
ftorc Missionwn om Studelpandclw
i Afrika. Aa. sa, at dem Eaar
maatte 1asgecs; dct cr nat-km cndqn
Tot Wesens-nor mig, at den For
enede Kirkc bar et Zank-, som staat
nahend neinlig den-is llvxkkioms
b ed i Remjng of den-J qamlch kam-is
ikssc M udiiiotc Pisa-Tierg- Jurist
gessen Manne dem imbuc Saat
bizve las-zu Wind Vclsigms end-am sum
Dr! hin-we til dem-Ich dct vil im
mäij sin i min Eusonmed.
Christ-nies- chtfiockeikas·e dar
Iiort et lelgku csk Rot-sog Ema at
dokterka Saaten men den bar ikkc
Istmaaeh at lime det. Og det skal
oq bsr den bellst jka List skal ikkis
me vastc Prasftekncs Eim mcn oqion
Mettigkwdertwd, hvor Prassterms lmr
km den-»T- Arbcsidcs N Most Der
ins-r time-s iat Das den Equ Wo en
h m Fu n d si- tn w -:- f i 21 Mast-in »Um
Vmsftet oq Mmiabcdcr vix-for
Rasllcsssalk Den Toren-IN danskc
Kirkc lnsr lwr lixme den Tore-Echo
norske, den bar tacht W sor» at
same for fincs metcr Zum dcrcss
gar-UT Eil-w
Hvorsor skal doq ijlv sm- aamlc
Pnritgr ittdtage en Ewrftillik1,x
Nandt os-? Amt Prasftvr im Wenig
knsder i Isrllesfkob bestimmte som N
Tun-is med alls- Enmsnndcstss Roten
Ruder-. Isvisrser sna ifkc safna Vermei
Pwkg Pl VL Anderspnsi Udmlost
ä .,Ts’k« Ixsr LI, FixerL scr im nich-:
afnd DIE-. ibksk knm »Zwer Zorns-W
li.1hisd(sn Isr. n! dxsr Im Pan-Est
Qrenikgwtsts Eidcs umso-ais Isi! tut-w
noaei til Händ-» sm- .1t zum nnd up
en fansiundsnrwssia ernim as
dthis FAMis Bist-Tom de suchst
fmacndis ’?r.1""tk-r 1 Menixkkchr H
Dis-To mxd Tot er at 11.1.Lss.—. at d»
:-E!. Teu- ?!«.):I hu ZU fix »Ist-c
Lssning.
Pnfwr Il. M. Andersm er nmct
wnastelia Tot-, at Hiwlven »til aomlc
Prasser kknl stroäfo Vatmbiertiafwdä
lxwen Tor um« 091 meinst-, at den ffal
koznrolcsnsås -«" Zieran on Jst-tret
ninasfondspn Jst-a vik figct Lad disk
hu denn-» Ena bist-(- qnmdlaigt ma
Kristondommm m i den-I Rand de:
sinnt vi es alle vissd i Lrpngdcn
,..svad der Mi- ct of Tro, » Smwk
Tot-Tot- kknl Tmm genmsmfmtnqe
oasaa bette- Fokbold Lad Adaanaen
til Medicmsffabet blive over-kom—
melig da foulede5, nt dct ikke Ikol
laws Voand vaa nogms Sanwits
ttabed, og sac- ask bot kun obliga
toriss For alle den formt-de Arke-?
Prasser of verre- mcsd, san fknl dct not
ano.
LU- f."tg Lyk- ".·:1n fsek rHIscs «
ask-e Foktcfninqem Ide oder-:- Tis
ker oa Birksombkd, san vi man se
Saat-et blive legt.
Jvat Marias Hausen
Auauftcmn Hofpitat Grimm Exil-:
Mission
paa das-sie Udvatdtetstibr.
LIUJIIUDH san disk ins-WH- Iskxzanszt
Du Ins-site Ildsnndnsrfjåsz IN
inne nr nun-. IN tiitnuc .-n! J:
du unQn isn »Um-n .s11«r M: si.-nnr
san gns danskk Ufix"u1:«.his1·5f«lins: del
nildp tun-s un Jud Inn, 5on- sung-c
san EniqInstbixmdning. Mm Insn
Laufe Nov Fluack neds ns STIMan
Even-. Tom nplnfnh m der altjd Var
Pr(1ss"nsr mn Bord cum ijbisnch on
at END-geni- mr bäte-kliqu Tot
knnde 10 saa c- ud, fotn den Tansk
var mnnliq non Wir-nnd n- Euroznsnes
oq nnntiq mm Not-nnd as do nmnqe
reifend-) Pmsfter Jæa rcsstr til Inn
man nnsd ist aC Zelssnthtis Juli-—
ssibe Da tilbincs tkl II Z A. :.1en
om Sammet-en Tor vor ikmcn Pmsit
eller Mission-VI- oaa noact as ijbci
ne oa innen osfentliq Andeut, Mai-»
nndtngeskx nt Musikken kam andaas
Momcsn oa Mlledcs en Snlcnetono Sor!
os- TM vor knn Zinndjnamsr mn
Vord, saa en standinavisk Prasst knn
de godt heb-wö: men kworledeci Ja
aen Inn ordneB, ved ieq ich-.
II
Eu Bemerkt-sum
Da jeg lasste Fotkmndlingsgens
standene til Samkundcsig nkttvnde
Nessus-de igennem kmn jeq til at
staubi- ved Form-geh sra Trinitqtts
Menithd Albekt Lea, Minn» am
at Bsmebladet i Freiatiden Wes
pas balvt Dunst oq W Ungem
Saa tcsnkte jeg paa, W en Itwst
insb: vedethdhoivkstslldeww
sorgt fes OWIIM, for
N M U hin W MINI
Im w. Ists U N have we
s
Title Blad fammeublandet pag den
Munde, san tror jeg, vi grauser en
Gran til det, og der vjl oist hel
ler Mk vare lcrngcy indcsn dct fal
der deri.
Man hsrer Gang vaa Gang, at
det er saa haardt for de stakkels
Vstn at lære Dunst da sEklig i
Banne Og tmor de foa ookfer op.
saa skol der prwdikes paa Engelsk
da miudit ern Gang otn Lende-gen
for det er faa ltnatdt Tor de stakkisls
mw a: Eorsma dct Taktik-. Tot Did
underlige er, at uaar det saa dawider
at en blivcr omvcndt, faa bliver
Inn soktwiiq mcsd dct Dunste-· Sau
gam- dcst vjst for de sie-sie Vedtomi
monde sont nie-d Pfui-m der see-»Ide:
ch mlcr qodt Engel-L men naar
km skal bede- til Jesus-. M jeg helft
talc Taan Er disk Ton nagte For
mldrp ellisr Mcniqkwdåisslt der lider
faa mmet stærk as Engelskane, ist
der fikkm cnqcslskc Votuisblade not
at fan, saa Iunde vi, com ausser
Tansk for os lclv oq vore Vani, da
Ist-holde VsknebladeL Tom dct un ek.
Th. Z. Knldabh
Nukkitn Nein-.
Student Atel Ragntttsfttt
doti.
Ach :ti-t«:—nttts:sfett, sont ftden itdste
Este-nur lmr jtndcrtst oed ,,Utttwrfttt)
:I(’cttmst.t«, dode Torsdag Dctt
sit-ne Mai out Efttskmiddagcn Klot
ken l. Søndagcsn fpr var hatt i vor
dnnjt ltttbekssc Stärke ottt Llftettcn.
Hatt tout tjjcsttt og xtrt i Zetth nten
ttd paa Ratten chit Emtt Tmt Matt
dag og Tit-wag Ooth zum Zeugs-nd
dct ttttsste af Tidtsm doxt mctttcs Statt
:tk.-, dct Vor ttødtwndtgt at settde
Und osttsr rtt Eint-u tttctt sitt sjhtttckt
::ti-1.t-1tt Ttrcsdaxzt ozst Lust-Am dict! statt
Narätktcm Amt-tu sottt bit-V tttt.tådt,
tuttt Eint-J. To tmn imisde under
føztt :)k«t-:-ttttt-35istt, fasgde statt, at Rtsi
muss-en bat-de Vljndtarxttsbktasndelfe,
vg at m Locmtion nt-.:.ttte Horctaqcss
strakst
«It’.1(:«ktnt-:J·m lslctt ktnjmztt zum Et.
Ettmbtstltsts Hast-ital -!..- t thut-sitt
Orts-. otxsritod Lin-rannten Not og
veL men satt indire- Dist- Rykcsngs
dom. Maasse var tmn anstrebt-: of
dennc Zogdottt allen-H tot Opera
chtkst. Tcsttttv Ztmdssm Sanmtctt med
Operationen forttarstmisde tmns Tod.
Rasmussens For-drohen sont tst
Former ved Mason Csm Nebraska
bloo tillaldt. Hatt kotn Ins-d ist-st
Tost, mtsn ncmrdc ittc at komme til
Lkncoln tm- tke Titttcr istter iin Bro
dktfsns Tod. Toa dødts Nasmussen
Este ene og for-lobt Der var aner
jhog txt-m iit de: tidsce Psswk Anker «
Jbespgte tmm oafaa To Farbkodemt
kam bit-v det beitcmt at Ligct stulde
jtages til Mason City og steng
»dek.
« Its-dem Jst-strittde Kilokkett 10:30
»Eintritts-is m ltllr Zørztmttdsticttestc i
Hund«-mich Kapel, twot Pastet- An
tker talte over Drin-me »Tragter ef
Itek det som ex ovexxtit itte ofte
ldtst sont et- tmct Jokdett « En Ven
msssttrts vor til Steht-, Mcniattedens
Moll oq as Studente-r Im Untvcksi
steter Taler-en fagde blandt andet, at
jfksnt lmn ktttt bavdc tendt Raötttusi
unt-Stett ctt fort Tit-, bavdc hatt dog
sagst cht Jndtrttk as Stam, at hatt
tragtcdc citrr dist, Tom er ovemil
» Stcdet for at vcquc ett cllcr att
Ist-. ihr-- Schuh-ZU Urpijssrirn !, Tun
sns JJEI Ins-U at lade 511 gtvninns txl
:«.i«.- ’1" CJJ al Ist-II- .1.» ::T Mk
aufs-I Eli-Tau Tom Umn- Mz Åi! tur
(s'-.1) Hom- IaiIt Trunk-«- !:i duran
Wortsinn used i Nin-Juni Tit-» Die-nex
oq kfkngxituisfcn lmsst .-.--.n«t dismte
Inn-J indika :I.I-’.1n Its-:- Etwng
mmrspr stukms )Ick-.1:-s:15e:s. komme
her over Im T.msn.1rf. naak lmn
doa ikkc fkuldis Um E-! Maalk Host
sur kundi- jIJtz jssc ligc san godt
Imm- lslmsr Nenn-Isl- Vor EIN-nas
"cn blrsmst Erst-num, da var han Mc
blau-« deu, Emn nu var-. Zaa langt
Tale-ten
Maxumskfcn sont Mk ODkk TM
Zukuer For m. trc Am- stdctt Gan
nibnutc et Aar paa Tmm College.
Zum alle-rede sagt Imde lmu stude
m nisd llniocrsitcstet her i Linkoln
sum sidfte Osten-at Hatt var en
ilittig og dygttg Student og glot
de god Fremstkidt i fine Studien-.
Don havde manae Veimcr paa Da
nn Eollege og her ved Univcksites
U.
J Mart ved Ravuholdt paa
Ihn est-ladet Rasmussen five-For
sldre oq five Sism. Gan var ene
ste Sin. Wie Osten-at fyldte hats
sit wende Mit.
Vi, spm Iendte Rasmussen ais-re
trot, at hon er atmet ind til den
wiqe Wie
Mot- han stulde tage- bort nu
foistsat U ist-, men di W hel
Ier Mc at for-Pan det »Na-us
M« ved Music-II M er
Musen ved W Mut
sehn c. Osmia