Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 12, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Du kam ej, nei; thi du var banden
Med Smektens Baand til Stolen
det;
Mcn lyvad du yar ucd Trasngsst Jun
den,
Dist Ded Jan besit, sann »1—:- Jur tast.
Forlwugft hat-. løstc dem Wand
Og tog W til jin lin III-in.
Og Eulen her er can-:- .s,1. You-L
Mms Tauf-It nmidrcr Jos- um »mu.
Jeg gis paa slirkeganrdxsn W
Qg faa din Osmi) stumm de mange,
Og den var ümm sum M sig dar
Og dog dein-den« tm- cg arm-ge
Som mange andre, aud, mcn zog
En Vlomstckdusy en Reimcds Hnggky
Som kalte den am Ejmlcnis Lytta
Monsi- vact langiomt fmuldrcr
hon
Scm tcwsis og stille gik zog nid
At grasdc zwi, man takkc merke
For-di Gab-I Viilie, Hm sog Jd
sEr one den, at Di nma uns
Ved Kasriigjwden Tomnusntnijnch
Sau Tro jaa Hm zua zursotsz :lL.1.1:«c,
Trt lsste Lin-Its flun- Diana
For Dig Jg ung» V: Ecis .,1-.-.:.
Zdrino IHJJCV
W
Den state mig.
As G. O Isc n : »Man-. Inst-IN
Vistnot er Den Fing, Der nu ists-,
den inzer der nagen Binde nur ink
tet satt. Og eftcr den ital Europas
Kort laves om, hcdder det. De: vkt
Dmlomaternc imidlertid ikte unsre i
Stand til. Tot tut-Erste, de tan, er
at asndre tidt vcd For-vorne paq det»
Tisn state Krtg vi! vlgoe forlyoldsJ
vis lille i finc Efteruirtuikmct De
storc Forandciugcr her i Werden vir
kes nemljg itte uod Kanonen Wais
nettek og Flooenmikincr. Den store
Krig vtl med sit MillionTlagteki og
sin For-den at materielle Vasrdier
tun vaske en Dvaskg i Zammcnligs
ning med s. Ets. Motten Luther-·
Kamp, ban twis Livsgerning virker
endnu tos) Aar ektcsk tums Fødset
De virtetjg stokcs Atti-ku- ck de nan
tteliqr Komm-. J dem stjoper ingen
fri for at dcltagkc Reutralitet tcndcs
Mc- og taales ist«-. Entwisk man
vaske med For at nsddc im felv og
sine Reuter
Dei et ikte ligegyldigt, bvordan
bot gaar mig. Det san have mindre
at sige, am jeg ek fauig eller rig.
De fttrste Storvaskkek er udjskt as
saftige Det san ogsaa oæte mindre
væfentligt, om fes er siksbcsliq as
helbced eller sum-L Menge as de
stsrftc Aander km hast strahelige
I Wege-met Tot dresck fis heller its-e
sm, book mange Nodclser im tan
opticm Baum-d Nydcslfcrnc tut-er
Livsleden og chvmordet. Dct dar
ikke macan nagen ftsms !Ic-tyd:!ing,
am sog erbot-wer mtq mangc Kund
fkabcr. Vidon er ganste Vift det most
tilloktendc og bcfnirrettde, Jorden
bat at bnde paa. Menge hat ladet
haant om alle Fotdtsle blot for at
kunne aflnrcs Nimm-elfen dens Hem
meliabedkr tm tmnge ind i dens
Gnaden Tor er en sotnnderlia
Froh oed ol vikkelia Vidmt Man al
Vidm bin-loos- akltgevel Mc til den
vigtiqste of alle Vidpnskabek: at
kende sig fett-.
Jeg or bek, og iea er bist tun een
Gang. Da der er noaet, fom stal
mos, noget Tom man blind mit.
Jeg maa Imm- nozwt som tun ve
dkrkvæge mit inderste Monats-te U
ttlltedsftille mig. Don jeq itte saa
det t Eje i bete tin thingsann-L maa
Jesa i dct mindfte bave dct for Oft-.
«M
. maa have noaet at lenk- as. men
iea man ogfaa baue nacht at leve
Ist- Jeg maa baue et Maul Da
bvad ieg me tun fixie, at im bar
nackt, maa jeg i al Fald kunne sägt-,
at M feiger efter. tht Resignationen
er Dsdm -
Materials-Sinon nasater dem-. Hon!
sinker Nod Lind. nims du kan: nlnkI
Werde-US Raser, Ist de for-samt Men !
dens Falskbcsd kondes let dem-, at’
den intet bar at bnde den soge, den:
gamle oa den, der skal d-. Oq M»
kan den bvetken Masse Sogdony Al-i
derdom ellcr Dsd nd as Werden. !
Dette er det Taste-am- ncsd KriftenJ
dummen, at den qivor Kraft til at»
bme Smdom, Aldordinn Ja Dsds
Materialigmensz Oldinais hu knn"
hegte-de del-es fabu- ll:x.1d.1m. Kri-«
stendommens Oldinzus Tor Ernnad va
vil kkke for nogen Mist- Ahn-s M
sindet, at de gamle kacs er isndnu
bedte end de unstet Dein- kommcsr
Mk Uf, at Kristmdomnmt Inser
"bor taget State vaa andann Ill
derdom oa Bod. Dst er en Wiss-Tal
Misfokskaoelfe at twnkc dette Ari
stenbonnnen er paa innen Mund-s
en færllg Religion for wann aman
og dient-c Men bot Iommer as, at
stiftendon kedder Menncfkets
Wisse Joa, der aldrig san wides.
Ia ung, stiften Mund udbksd: IN
kk t at me unq i denne
Uly- Qq han hovde Ret. san maa
M M sig I, It den kkssm W
foarer: »Ja, og det er herligt at
vasre gammel i denne Tid«.
Fetti- vr den ftore Kqu Materia
lismens og Kristendonnncnsz Aain
sitz-Iris out. lwetn der sknl tmve Man
ten over Mennefket. J nenne Kriq
knn sont Eint inqu vaer sei-Inn Iri
fkncsr. tlii Händ-«- Annd iurdrer fri
nillig Tilflntnin,1. Manne Rinier tns
ler. sont ont dcnms Tilslnming var
en saure let Da bekoem Thu» Tet or
den Mc Ton kostet-. Tor nnm koste-:
los on kavmssT Vtoernc man Castor
ns Tun nnd en. Udcn «-.i nsnorlij
Etræbisn ncmr man dot 111-1«.snlnnde.
Tot er nndvendint at komme nd as
Uafgjorthodcn san at man ikke staat
sont den, der ikke ded, bvem han
fan »Volde med« i den store Kamp
mvn bar fnndcst fin Plads i de kerni
ncsnch NaEker oq knsmper »Ist alt.
knmd nmn neu- kcrrt«, iordi man ded,
nt dem er evige Virrdior. der vir
kelig csr ens Knsrlighkd vasrd.
Disr er i de nentrnle Stam- i dis
fe Tiber en stor Fnre sor, at Kano
nensc, anonetterne on Flnvenmskii
ncme fknl bnvnotisere Falk, san at
man trot, at dctste er den nirkelige
Mant, on Inder fiq taac as Materia
lismen J- faa Jan misnsr Folcot
Ein Jvlvftmndiqknsd Et mnterinliftiski
findet lillcs Folk vil sein fnnes, at
ZOTcssknsndägfnsdrn or on Mcsninqsløsi
sied, tbi de inaterinliskisko Chancek
or langt starre under Zoknmgtss
melden Dei-for get-Ich det fremfor
nlt Tor nort FOU, om en nnndes
lig Refsnina. Men der finde-s in
acn andcn varkg nndkliq Nejsning
end du sont norfonlig Kriftendom
ans-etc Folkets chsninn bcror alt
faa pnn den inne-lich tin det et bvcsk
(-11kc·lt,dcrtiinn tret-sie Afgsrelfen
for fig
Kougeus Rande.
Af Carl Mansnmnn
Klofkcn gjaldedc drønnende under
Huwlvjngem den store Laus dtejcde
nmdt med en wr, knagcndc Los-;
i en Skn af indfngendc Zins skrnts
tcch on Mond fig nenne-n den sncwrc
Aabniw, og Tngtintfets tnnge Port
faldt attcr i nie-d et Vani, der gcw
rnllende Genlyd sont et Tot-den
fkmld. »
--— Pub! Sitten et Jnleocjri sog-!
de Monden oq bskftede Ein-en af
fig. Dei var Ferngscslspostbndet. Han
ais hastig over Goakdcm bankech
Wo Jnspcktstcns Das-, traadte ind
og lang Incd en tjenftlig Hilfen en
stor Lædertaskc pcm Strivebordet.
Jnspcktørom der var wart from
og tillnmc i Umaltnodiginsd, tun en
lillc Ikøalc on, nahm-de lmstmt Vorn-O
Enljcn - s Hnn Miedi- Vrcms ogI
Jnnfek til Eidc on zukle en nor Tor-J
Wlist Konwlnt. sont ban m- on. »
Gan-:- AnEigd der var Innennvssigf
stronjt nnsd en dnb Fuld kncllmn ØjiI
onbrmnsnc on ist ncdad bøjist Trwks
ein Elkknndmn onlyka ni ei mildH
nnsfton vonligt 11dtrnk, ntcdonås han?
Jenmnnlksb Zitinclsen !
Jan anbncdis ban et Jcrnfknbsp
Ton tre Pakt-or nd nf dct og Zaqdc
dont von Vorder
Ton-Stoc- kinchdcs han« En Op
innsmand tmadte ind oa flog milis
tust-ist Hastene sannncn, idot non
aforde Bonn-It
—- Bed den unge Dame, der ven
nsr denn-de ont at komme op.
« ssvilken as Dame-kenn Hr. Jn
weit-As
--— Den music
- sank-L Or. Juba-tust
Tor ais et Var Minnnet Eaa
traadto ou ung, ftmo atussmarig Pi
ae ind. Dis-wes Lim- vak stimme
»Im time nico on cicndumuwlig
Ninus-, dct bnsvcdc um ins-Ihri- Mund,
der Ikkc sollte-J at kunms jaa Qrdene
sma. To de begyndte at komme-, af
sfar Jnspektøren dem fort oq Naht-:
« Verr nu relig. Man ind i VE
rclset her oed Siden as, og bliv dek
til jcg kaldor.
Der kom et anelsezfuldt Zuk fra
hendcs Lacher-, og hun adlsd lyam,
sont var det en Ordn-, og Mc en An
modnim
Jnspettsren rinche paany. Be
ticnten viftc fig atter.
—- sdent Range Nr. 127.
—-— Jena-L Or. Inst-eher
Eu ung Man-d trcmdtc ind. Hans
Hex-ed var smnkt med luft, trillet
Haar. Hans Øjne var livligc, og
Fwngselsluftcn bavdc ibke holt faaet
Bugt med hanö friskc TeintJ den
laa endnu fom en rød Undetstrøm
lnm den let millige Dort-Habe
——- Trasd naskmecri
Fanaen adlsd mod en chxsloein
oa bang Last-er blev blege Sol-v en
isbcstndclia. nassten ubevidst Ferkel
scs Lan scrtte en Fauge iaa ftygtelig
Jungt Mbagc i et Tugkhus, at Sify
fus næsten vilde have vnket hum,
naar han bogyndte at mlle stne
Stett op dumm
—- Du hat værot en letstrdig uns
Mond Wen man hat ftadbs met
thwntdukunhctw
let af Letsindighed. Man-ge hat ar
-bejdet for dsg, medens du hat vcrret
herinde. Jkke mindst — Jnspektsren
gjokde et Ophold — din Jedwede
Zaun-risk- begymäte i state Petler
at trilic ich over den unge Mond-Z
Kinder-.
- Tu knu- uuført dig got-L J Un
Icrvisningen var du endog owret
«(-:u!««srdcntli,1 Umk. In fnn undnn
zna nd i Liuct H drum-— et unttigt
LIEedlcm as Samümdet Jeg kmr
TM ujllct undlade at km isesnlc din
«-"s.nn"14iisi:s Zwisng sen Othtaads
ning. Den er bevilgot. De er fri!
Don unge Mund lmikcde fig tungt
til Toren, sum zmr ban ued at jalde
om as Epimmclfsed Zaa smrtede
lmn frem, kam-do fig ned Daa Kam
grob Jnspckmronss Ocmnd og oilde
knisfo den, medens Usmadcn Lamme
De i Osale paa hanc. Jnsucktøron
usw-mode dot Inn-tim, rost- lmm ou
og fogde mod Penside i Ztemmcnt
kac san Midian-, dot er ikke
mig, De sknl tatst-« mcn Kongism der
bar vift Dem Rande i Anlcdning as
DIE-indem Te nder bisdst Lerci-» Tak
nemmcligbod ocd for Frcmtikmn at
uns-m- Dcm sont et Imsdcrligt o,1 kot
skaffent Most-reife Mütter her og
modtaq Tores Arbejdspcsnge
Den unge Mond adlød miskanifk
og swd two-J, Crit-rende den for sm.
Sim fuqu Jnspcktørcm
— Og san er der En til, sont
De fkyldet Tak.
Han aabnede Dort-n til Bibl-nas
relfct, der var et Ojcblikss lnajtidss
inld Still-ed Zaa laa de to unge
Mennisikck i hinande Arme-:
— Aa, Holqcrl Halm-c! Vi er slet
im- inerc tin-de pna dia. Vi oentcr
dig alle til Jul.
Jnipcltgrcn nnod Fig lmardt over
Sinene og lagde:
—- Gaa nu, J lmr vol not at tale
am
Han fknbbedr deni nd as Døren
uden at tago nmd de ironiftmkte
Hcmidcy og aav iig attcsk til at ar
bcide en fort Tib, melden-I lian udens
for harte en Bogn tnlle hort.
Sau ringede han isten
—-— Und den anden Dame komme.
En Winde tkaadte ind. Hnn var
nava nie-re end midt i TrediiverneH
nien Elendes dee var irldet, oq deli
merke Haar amainsde i Cincinnat-me
Scndcss Udtrnk var behime bruchs
Øjne tomnny sont gis hnn i en DIS.
Hun lod iiq billigt lede ind i Vas
relset ved Siden af, og Don-n lnklei
des.
— Hent Fange Nummer 38.
Zangen tmadte ind. Hans Anfigt
handc iaaet dot ikmnlis lidtknk, der
iklo er Forbmdcsllons nnsn Strassan
Prasq. Noglo insrke Ztnbber on et
vigende Vlik forbasrdodc ndcrliqore
det lnmrde Tut-L Hans Binsen var
fort oq lnavt
—- Dinc Karakterek lmr Daskct go
de, nnsn Opinnct lmr ikiv altid unstet
tilsrods med dig. Este-t- nt lmne jnlm
dig zum mrrt Hold, nai- ieg iiko All
lct lade dcttcs unsre niedlnsitismtncnknn
Im lnns indiiillet diq til Wonned
ning.
Formen spart-de- intim dist nat nir
iten, sotn om der var Tkods i Tun-Is
beden.
—— Benuadniimen or bevilgist Dei
er fri. !
—- Tak. »
—-- Der Or intet at raste for. De
hat i de Essai-, De lmr Mrct her,
i alt tjent 1203 Kr. oq 55 Inn Her
er Vermont
Tak, Dr Insnukwt Dur or rtte
Vorm-, ZU kann-ver til at nknnhn
naer im dmsr er zum Eri Rod. szt
or minc Modmonnosfisriki Iliwlfc
—- Ton san im ikkc 7kk1750 Dom.
den man Te Mo dem-kluner Men
Pumpka- skol Te oftcsr Negüsmentet
baut-, enten De ni! ellek ej.
--—-· Vil Jnspcsfmron ikke mode
dem til FæimfclsfelffabeL
s- Ncmr De førft bar kvittekcst Zur
dem, san De felv disponcrc over
dem, som Di- vil. Hcrfka aoar ingen
»den do Pengcy der » de furest er
bvewcdcs i bons Liv.
Jnspokwren aabncsde Daten til Si
dmasrelspt. Den Lssladte Morde et
Stridt frem, fom vildc ban give Iig
hcn i sin Sternum-L oq bans Mund
aabitedes. Sau bewmm ban sig attek
med Vold oa saqde med tilkasmpet
Kainsan
; —- TaL Antrie, fordi du kom. Lad
»os ikke acum- Jnspvktørcsn med vore
JFtIIelser.
! Sau bukkede ban oq gis ud nie-d
Hin Huftku under Armen.
Men Jnspekiøwn lod sia ikke nor
m Bau blev staaende lnttende, ef
ter at Dis-ten var lukket En Lnd af
voldsom Graasd trwngtis iqennem
den, oa han nikkede bcn for sig
som on Mand, der er tilfreds med,
kwad ban bar gieri.
Der var et næsteu jovialt Udtrvk
i bang Ansigh da Inn for tredje
M ringede paa Betfenteu og sag
de:
—- som Ia- ned nnd Mc Nr.
, .
l. Lad os faa fat i gamle Lars
Vælgtrwder.
Dereinst tasndtc hakt MsCigar og
satte sjg til Rette i Un Stol.
Tct vankede paa Toren. En bøjet
Mond med huidt Haar traadte ind,
imn saa affasldig nd, fkkmt ban unso
ac var more end balntljtxndrcdc.
Tor im- jntest fokskmskkot crllc In crd
mutizu i Zum-I- lldsxscnw »Don lig
nisdc cnsyuer Juden Zugs euer Oa
:Iemand, og nun Ruhe : en Vor
,1cndi) Tom-:
Jnfvcktørcn Mr villct talo
tut-O mig.
« sank-l bar jcg det, wiss, og
Ost endda on tut-get alerlig Fam
tale. Eæt dig n(-d.
Var-J faa sig bctsmixi ant, san sat
te ban fig paa Kanten as en Zwl
mcd Immean mcUem Owndernc
» Hnor lame bar du saa kamt
fix Diasrcst her, Vor-IT
« Ja, im tasnkuz dot sinkt kau
blivc m trctten fiomn Flur scdm
· — Vod du der ifka des-eint?
—- Ref, jeq ood sannmsnd ika
»Gr. Jnfwktør. De sagdc im at jeg
fknldc »Ja-re- kmr Uaa Liz!-.-itid, scm
M bar im jkke tirnkt nimer over.
Zmar dot diq ikke klan, hvonmar
dvt var, du beqik den grnolige For
bmdelfc at nmrdo bin HuftruP
—- Ja, dist er faa tin-got Mng
sidou, at dot durften cr, sont am dvt
our i en anden Vordem jksg bavdis
Åjdkt dct
l -- - Hat dn dn ikke anng det? »
H — - Just lmr so ilkc lnsftilt and-ers
end at nnqre det, i alle de Aal-, jegl
lmk mrtot tust-. Zug var lndsig og
nat den Naan og jcg gjurdc det jo
dare, netop fordi jeq Imldt san for
Easrdrliq mcgct as lycndu Ttdt not
hande im var-et bendc ad, nie-n hun
hude nu en Gang ifke holde fig
Im andre Mandfolk. Lmn er hel
lcr ikle inere vrcd paa ntig for det
— Er hun ikkeP sagde Jnspektsi
rcn forbavset. .
—- Nei, Kors nei! Hin Jnspeki
tot-. J de sprste Aar, vi fnakkede
samtnen om det, var hun jo not saa
toslet og trucnde, men i de senere
Aar-, og nsvnlig fiden jcsg er kom
men up at tmsde Baslgen hos Orga
nistcn i Kirkem taler vi faa roligt
samtnen om Tingene ch ønskek
intct bedkcs end on Gang at træffe
hende hinsides.
Der glcd et umasrkeligt Zmil
over Jnspcsktørens Anligr.
- Nu lmr dn ogsan bødet til
strnstkeliqt Ton strenge Notsasrdigs
nnd er tilsreds. Der or giwt Bein-tad
ninkk Te er fri.
- Most kworfor Tiger Jnlncsktss
rcn Te til mig, fngdk gmnlc Lars
»den i nnd-im at lmw sorfmact noi
get ni, bund der dar blovct sagt.
-- For-di Ti- nn er en Sri Mund
U fdrdi im ikle dar nugcn Not til
nt flge du til Dis-n
- Tot nmn Or. Jnsnektmn rin·
tinnok gier mig den Villjgbed at
lslims insd mod. Jen or iklc incre
srl end ellerä
Ja, in, da! Mcn forstaar du
ist«-, Lan-, at dn csr lslevcn Munde-L
Tin meotid er ndlsbom dn knn
wu, lworlnsn du vil.
—-- Ja, lnmr flal jeg gcm ben?
To inng iu, at im skulde blivc der
xma Livistid .
—-- Mon n« er dot blecht bostemt
Jf Kannen, at dn or fri. i
— Kan lmn boftemme det?
»s— Jn. bnn kan, Lots. Kongen
give-r dig din Frile i Julegava
—- Nanr han csrdelig vildks gioo
nsig nogth san vildc jeq nistignok
heller lsa’ lmft nogot andet
—--« Hund skulde det verte?
— « Hvad ued jeg? For Penge kan
man vol sna det nieste.
— Men Kotigen niver dig dalag
Pensio, Lots. Han betaler dig for
alt det, du kmt nrbejdet og llidfi
de mange Aar.
—- Mm derer hat jeg 10 saaet
Felde km Klwdcr.
— Mcn quc smr du oqfaa faa
ot. Tor or bleucsn skrevct op hoc-r
Tag i Protokolleix
-— Ja. im ved not, de andre faar
Verrat-, naar de blivcr lukket nd
mcn im trocdo aldria, man fik dem.
naar man sad vaa List-Mk
— Bist fau. Du bar tient 645
Kr. og 10 Dre, oa bot er de.
-—— Dist var da cn fvccr Masse
Roms-. Im kan da ikke købe Straaq
tobak for alle dem. I
—- Fokstaar dn da Me. Dars, at«
Im faar du ikke more Fsde og Klas
;dor ber? Nu blinkt du lullet ud i
ilkcrdem oq nu fkal du Time for dia
Held, oa dcrfor saar du disfc Benge,
for at du ika ffraks skal lide Nat-.
— Hvornaar fkal jeg da lukkesks
udk «
Med det samme.
—- Det kunde da ikke vente til i
Morgen, HI. Jnspesktørk Nu bande
ieq glasdet miq san nie-get til Juli
aftem tkl Mitidssostem til Mfsen
og til at hsre Sangen og sttl at se
Lysene og Juletræet, sont jeg selv
hat vasket med til at stille op osoen:
over Altcrct. Maa jeg ikke blive til
i chrmorgth Jeg twr heller, ikkc,
Orgmiisim san klare fig udcn mig.
Nu lmr I: Eurllut samtnen i san mai-.
.».-.s Amt U bot var da Fund »Dir II
andre, am de ikkp Eis Lmtslst n: .:.O
re, Qnöaxt sum de lmr Und-et III
til dot.
« Ilion nxi zur du is Pun.1u.«
Loh-» « san Tore diJ Lixsirt deiqu
Eliqt Um Julensmt
-- Lrl, HI. Jus-posted taki nmn
an Hoftidelighed Jg Glasde og Til
redsslusd fOr Penge, naar man stach
anfkks all-ne oq ikke kender et Men
uelke i Verden.
—- Jm san bliv da til i Momen.
Lots.
« Tufind Tak, Hin Jnfmktør,
og en glasdelig Jul.
Jnsmsktøren ber fjddcnde lasngc
i sit Kontor. Gan lnsfte Jnlebrcmss
ne igcnnom til Fangmm og denn-c
enfommc Mand, der folv lmorken
lmvch Ouflru ollcr Born, følte fig
ofte groben of disk-se bjertcrørcsndcs
11dbrud, Her fisndtcss ind i Imme
Tom Zulstmnlor sra trofafto Flam
11i1me, most Im do kvindelige ihlnndt
dem.
f
f
zlllerlet ialdt ma. lldenior var
anejrei dort ap. theknerne tin
dkede med blaalig Straalealans naa
den sraiiklare ziattelnnnneL Jnspeks
teren ais on i Kirken Alle Zwinger
ne var lnkker ind, aa Dowdshmcn
var skndt for ised Enden af lmer
Zieh-rasle faa at innen Fange kun
de lnkke op til sjn Zideinands Ziel
Te iad nn iamlede fom en Wenig
lied oa dog liner ior fig, knn Anfigt
til Anligt med Præsten, der fra iin
Plads Oaa Gallekiet over Altertavi
len knnde se bver enkelt ai dem i
disle linaa, lukkede Kasfer. der var
lmnaede i Trappeform ovenpaa
Einer-andre
Dei var, som om alle i Aften var
bleven bedre Mennesker. Selv de
meit iorlnerdede svisie Glazde oed at
sknlle i Kirkcy oq Bat-net kom op i
dein, niedens de strenge Dpiynsmcend
nvilkaarlia iik en milder-e Klang i
Stemmen
For Siørstedelen sad Fangerne
gansle stille, som dremte de nied
aabne Linie Der blev ikke tali, der
blev knn lasft op af Jnleenangeliet
on fnnaet gamle Juleialiner, fom
iik Hier-lerne til at banke as Min
der og Vemod
linder det lmie Musikeloft brasnds
te de state Kronen naa lwek Zide
af Brief«-m baa lmis Zkikkeiie man
iaa en Kriitus paa Kot-sei, iiod Jn
leiraset med insndie Los.
For noale as disk-se itakkels, fur:
bntlede Formel-, der i lange Tiber
lnwde liddet i den merke Colle on
cned iorventninasinld Bienen talt
Dagene til denne Ilitein var det
iam iaa de line ind i ielve Himlen
Jnlpektøren nnrrkede, at der nai
Øjne, der faa naa lzcnn Han vilde
ilke Eoriinrre nagen-I Andaat ved
sjn Tiliiedeinerelie da ais ndenoin
Zielene on til den nderiie Dei ai
Tilliorernladien Ter itod den annile
III-order, Tat-I Vasiairnsden da lijalp
Lraanii1en, straalende over Ziele An
fiatet ai Juli-alde on Friiiedstsiryd,
der nn lidt efter lidt var naagnet til
liesiditsnsd has limit.
Men Jninektøren ialte sia under
lia liellenn am Werten Fanger nis,
a.·1 Fanaer koni: Aniiater, sotn lian
nassten liavde iaaet Hirt-, 70r7Va11dt,
aa nne dnkkede on« oa fein det til
Tider dar linrrt at vasnne fia til.
Var lmn tiliidit ikke ieln den eneite
Kanne naa Lin-bild, Einem inaen
:laade innde ndiki ai lianxks merke
Enkellel
Tte nye Numre
'af
Kristeliqk Folkebibliotel
Darm-, Blnmhakdt sg Moffat
Arifteliacs chnedsløb i det 19
Aarlnmdrodc l. Vcd Past. A. C
L. GrovoiRasmusfm 276 Sider
Jndb. i gtsnt Sbikting med
Guldtryl Pkis 50 Cis.
Billet-est frei Folkelivet. Syv For
tasllinmsr ns J. C. von Hosstvn
nusd Forfattokens Tilladelse over
iqt of Past. M. Münster. Form-d
as Gomit-sie O. Muth 223 Si
dth stinkt Sljirtingsbind. Pris
50 Ets.
Verdens Ende. En Kasrligbedshiftoi
ric of Edn). Englefton Forfatter
as »Norn«, »F Komm-us Vulkan-«
o. fl. 320 Sidestr Vrun Shirtiuo
med Guldttnk Pris 50 Ets.
Krificligt Folkobibliotek redigeres
af Past. G. Münster-, Prasft ved St
Lukkas Kikke i Kabenhavw Det er
ndclukkcnbe ande, rcne Bogen der
Minqu De trts ovenstaaende vi!
Wonne et thdifuldt Tillæg til en«
hver Vogfamling.
Dauifh Luth. Lust Hostie,
En god Anlcdning.
.ss:: Te Wo Emru UUTI ::’-. at äu ist Her Mem j Poik Conn
t:)- M «7:1., Usi Uud un tr-: -««:.-: Jurnbjnelm In san skc msd at detach
ZWU :-·-D H s1«« euer knsrsc Un- Ilsrc 7113 Man-r dorchutri Sul
5f.1i"z Kran TOm 119I I- sean H Egid-, TO hn EOIO grm For
men frisn 1.l
Nobinson Ncalty
Blaiiz Acht.
BOGANMELDELSE.
Mærlcl Mast-M Mærld
Nyt, smllkt, interessant og godt, desrum Miit-ges der nie
sten »Hm-tit, ug dem-n Ins-a du- ogsaa spørges pag Busen-Erke
dots Unnsaade
llssr tjllszsdcsr Danish Luth. Publ. Iluuses’ I(’()rlngsf0kret
ning its-Hist, sum svaner til alle siissp t«ire For-dringen nomle
VED SKILLEVEJEN
en Bug fut- Hunfjrnum(l·gr, en preisgtig ug passende Kont"jr1na
tjonsgknss sur huatje Urtsngte sog Pjger.
Bogen er Ky, splint(-rnx; intet kan viisrc Ins-re friskt og
indbydisndtz end den; thi dein us Iige kommen fra Fressen 08
Bogbjnderen
Bogen et- smuk, san-Unless smnk og stnagfuld; stnuk i For
mat, Stsir1-c18(:, Fand-, Bind »g hele Udstyxr
Bogen er interessant; der vil du snart sande, naar du lus
sek den. Der et- Stykker i sit-n nf Sk()vgnardil’etersen, Ol
fert life-ird, Axel Bijluw ug anilre I«’url"attere, der vil tiltale
og grinst Linsen-n, ikke mindst den nykonfirmixsrede, for hvem
det hele er skrevet ng sannst-.
Og Bogen or goti. Ums lndhold er jkke noget let, pjnttet
Snak, wen lødigt og ve·jl(kilende, og alligevel bamligt og kor
staaeligt, just et Ord for Konfjrmanden at tage med ud i Li
vets mange For-hold med sieres Glasde og sorg, Pater og
Fristelsen
Bogen ventes first-dsg, saa den kan Ieveres til Palme-sin
dag. Prisen bliver 50 Cents for Enkelteksemplarer. For at
gøre Bogen tilgnsngelig i Stor Udstnnknjng som Gavebog sakr
lig km Prnester til der-es Konfirmander, opgives smrdeles lave
Psrtipriser pag Port-zugewie.
DAleH LUTH. PUBL. HOUSE,
Bleir, Nebr.
Ben Hur .
En ny Ildgave as Lew Wqllaces bekømte Bog »Von Hur« et
nylig udkommen i Danmork og findes nu vaa Lager bos under
teqnede·
Udgaven er dclt i tre Dcle og bver Del smfkilt kartonneret
Ver er altsaa egcntlig J Bind, kwcr pna ca. 125 Silber-, i Formo
4174 X 634 Tommer. Pan Forsidon of kmer Del findes iFat
oettyk Billedet as de tke ste, der folget Østens Stier-ne Son
Forokd finde-s en kort chnedskildring af Forfatteten· Bogen er
twkt med store, let lkkseliae lntinfkts Tom-n
Den striqu saa formt Lage-rot rækken for den bofkedne Vris as
60 Ets. per Elfempcar.
Pottofkit.
Dan. Luth. Publ. Haufe
VORT ÄÄRIIUNDREDBS IIISTORIB
1815—1890.
As Alex. Thorsøa
lan af lljsturirsns most hegivenhedsrige Pest-indess belyst
pas ssn mlkørljg ng fur wohn-r ans-kuglig Maado af en af Dau
mark-s most fristnrageude Historikers-.
Lussnjng nf dcnno 13.-g vil sustte en E stand til langt bedu
at kmmts furstau ug solgss I«(!x·iklinkz·sn i vor egpn bevo
gede Titl.
Bogen er psn 791 Sider ug bar vnsrvt ins-get dyn. Køb nf
st støkre Port-i hat- imjdlertid Sat as i Stand til at tilbyde den
1 net »F solid Indhinding til ils-n yclssrst Maske-due Pkis af s2.00.
UNDER HUSBT GLYKSBURG
1863—1913·
Spkedte Trmk as Tdens lljstokie gonnem 50 Ast- i Dan
mntsk ved Carl B. sjmonsen
'ZZ5 sidek med mange Portrustter af kremragende danske
Mit-nd. l Hut Kotnpimprsst Pragtbinck Bgnpr sig ypperligt
som Gan-bog
Pris sl.50.
TEIZZITDZBN BLIÄS
As
Dr. Pr. Wilhelm Krnmmaonen
Bn If de bedste og bedste og most bekendte I)ibelslce Op
byssolusbjsetz det- koreligger i det dnnske spros.
Bn stor Bog pas 640 Sich-, trykt med storse og Uhr-e goti
ske Pypek, som gmy at den egner sig kortkinlig for mldro Full-.
lndbnnden i kødbrunt shiktingsbind med Guldtryk.
Et stønse Psrtikøb hat- sst os i Stand til at seklge den nd
mærkede Bog tot- den korholdsvjs lave Pris of 81.20.
lesks LYs.
Kristi og hsns Apostles Liv og Gekningek kremstillet If
Dr. Junos stilkok og such-s kkemmgende Sei-Mise
Med tslkigo Illustrationer, hvoriblandt Thorvaldsens Kri
Itus cg slls do 12 Apostle i helsides Billedety samt Here Fak—
velttognkion
315 sickor i Kur-Unmut smnkt indbundet.
Mel M 81.sc.
Das-h Luther-n Publ. som,
Duft-. Nebst-lu