Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 12, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt
In Sau Ort beste-c may-Fig
(Ef. 40, II.
Den fnysende Sanlus
standfes.
Men. Sau ni- ».w-·- entan
med Trufei og ALer xmoo
Herrenst- Tksdple
Ap. i:s. U, i.
LæLs Kap. U, 1—9.
Lad us her oed Lockgangkn 111
9. Kap. mkrrke DI, at da Zins Don
tykkedes af Aanden Em -x;J-’.in-.1nde«1,
blen han Eunoe-n : U Eos-: xen zi
1ksterby Dem L"". I ge »J.1u:kus1c1 Vefx
for Jerusajeink g «.n: Irpg ein
krka og Forfrmdxc Emng ’
Vyermd :.:d::1 LJJN jgsxkx ::. Eises-:
rea.
,,Zor!s.md1i;s Ergmgeitet : site BU
erne« indtil sm«5-.kre.1. — De: aus«
oznfaue exk Esel Its-r L’c:;«1.";:, men.
e.j-.: z a.."s:
sum Lukaii Izu : R«r·.-:—»..:s...:L upr
bereut-: um med e: "LT..:.".e«:k-1-J. W
ves) faa Ente-: Videre :·:: ..;«:.
sionåi Resultaten
»Um Z.1ul.1-;s sue-J .::;.-.: zuk
Trusci og LIserI
fcip1e« unser r:
vor: Jlfsni:.
..LFnqu" Oeger ::"-u—.1zte .1.:. trcd
der er Ethalt Im "
« - . . .
c-: ...!:11 »Ob«-« g .s»... .n.jsp
Men iqLWen H qik .;1d i Qusenix Cä.
r«k lumde Mund U Grind-er Irer
Issd dem nett-;- i Ren-sc iii
VI
8,1ug 3).
Bad Os« her benkifc til, IIIde Etat
felv fom Paulus sencre Tiger dont-L
Kap. 22, 4: »Og jeg Tor-tilgte deri
nc Bei indtil Toben. ide: Ich-I IMM
baade Masnd og Kvindcr Z »Er-Ufer
og overgav dem til Fængsscr " Kan.
26, 9——11: »Im fclk mmtv nu siq
saa at burdc gøre moget imod Jo
su. Nazarwerens Navn, og der gier
de feg ogsaa i Jerusalems og jeg
indespærrede mangc as de bellige i
Fængsler, da jog bavde Taaet Falls
magt del-til as Ypperstepræsterne og
naar de bleve slaaede ibjei. gav jeg
min Ztemmc dertik. Lg i alle Zy
nagogetne lod jeg dem ofte straf
fe og wang dem til at tale be7pots
teligt, og rasende end more imod
dem forfulgte feg dem endog til
udenlandfle Boot-C Je Videre Gal.
I, 13—17 og 1 Tim. l, 13.
Det fes beruf, dels at Saulus bar
forfulgt Guds Mensglyekx fo r di
Han mcnte, at ban burde gske
alt, thd han Hunde, imod Jesu
Nazaræerens Nat-m og dels, at han
i længete Tid hat forsat denne For
ftlgelse og det i stok Udstrækning.
Gan hat vætet en as Ypperftepkw
sternes ftærkefte haandgangneMænd
til at modvirke Kriftendommen.
Personligt hat hmj vel ingen
fleugt ihjeL men han gav lin Stem
me til, at Stefanus og eftek det
anfsrte Sted at dsmme flete andre
Zlev flaaet ihjel 7or deres Tros
Stdn-.
RaMe end mere dtog bcm vg
faa til udenlandfke ByeL Hvor man
Ie Mandske Byer han bar for
fnlgt de Kristne i, hat hverten han
ser eller Lukas sagt, men eisern
pelvis ncwner Lukas Tamafkus,
Syriens Hovedftad, lwor der boede
man-ge Jsdeæy of hvilke flete var
M M til Kristendommen
Müng er Saulus reij til
Parnassus udelukkende i det Ærini
de at wisse og fængsle derboende
Kräme, eller fsre dem bundne til
Male-n
Salus med en Del Ledsagere drog
W as Sted ester Damakaö;
men da han nærmede fig Studen,
Maul-de et Lys fta Himmelen
Ists W.
Kett-. LA, M atsørec Vani: Uan
Ord fault-des: . . fna fis-J unt-ek
vejs midt paa Tagen, cs Kongek et
Lys ska Himmeslem som one-mit Zo
lens Glans, omfttaale mig oq dem,
som reiste med mig.« Kan. 22, f;
stges ogsaa, at det var ved Mit-bog
Et underligt, flatt, gennemtrwns
qende Lysfkæt maa det have vasretx
ise underligt, at Saulus 701dt til
Jorden
Svm has 1aa der paa Zur-den«
hjrte han en Rsst fige til dam:
»M« Saul! hvorfor forfslger du
mig?« Saul spørgen »va er du
0ette?« Men den talende spat-oder
»Im et Jesus, som du forftlger.«
M set et Sauluö werdet-ist om,
at Jequ of Nazareth, fom han hat
forfulgt i hans Disciple, er den
M«Mi, Wjet til Herligs
fkuM sag alljng ind til
dem-stu- meu ikke som den kqkak
de Cotfslger for at tkælbinde de
helligsc Heu var felv bkevet fanget
og tue-satte lade sig site, ja Tom en
blind lade sig lede ved »Hu-Indem
J hele tre Doge befandt han sig
i denne Tilstand og lxverken spiste
elf-er drob
Der er to Ting, vi IJet sluttelig
skal bemerkte
Den fnysende og rasende Fotfsli
get handle-de i Uvidenbed i blind
Nidkærhed for fin fcedrene Religion:
ban var ikkcs falsk, hon var tro imod
fin Ovetbevisning, og hon satte Oel-e
fin Jndslydelse og Kraft ind For
Ein Doerbevisning. Tet man man
bade Agrelse sor. Paulus er fein i
»Hu vantro Tilftand en undchig
’MOdsa-tning til Ananias og Safer
. Men intet Ufer klarer-e end »Ja
lus’ Tilfælde, at det äkke er nok til
et Menneskes Fresse, m Emn er et wr
Sim, nidkært, rekigiøst Mcnkxe sie osg
Ferner Oele sin Krost md paa at tje
ne Gud after sin Qnerbevisning.
Tor-for talek Paulus ogfoa um
»Nidkasrbcsd for Nud uden Forsiand'«.
Ak, book man-ge Gange imr ikke fact
dan Nidkærlsed gjort fia gældende
med Forfglqcslsc inden7ok Kiste-us
Nei. det nidkasre Most-reife mcm
vdmjmt Mär sig under Guds Ord
Eade skq eplose m deklede of det,
hvis der fkal naa Irelst til Maolet.
og hvis det skal blive til Nytte j
Nudi Riges Arbcjdc
Te: anbet, vi väldo bemærkcn er
angaaende den Mond-»F Herren tm
Saulus paa.
Haujuk Var micrch ::.«.us: «.1" en
Einwand III-m rat Jsdraqigr i Tiit
Religionsz strenge-Je Zeit, Zum sak
bcaasct from Dr de Neste-, äle Nr
zomärxt »O Manmlrcik DIE-Ich U
Hatt thd 1·: Hälse ima si Tidk sind-J
lige Tanne-Ich Haide.
Hoor fjcrnt dct mcanc lich for
cn «·-mdsan Mond at Tom til a«min
deine Mcnncskcrs er.
Vi heb-Ver slct ifke at rassgncrc
om der var Muljgbed Eur, at Emn
kunde ver-re blcsvet Werber-ist, blkstst
onmcndt paa en and-In Munde —
Lsorren 5aa, at kmn ffulde mgcå pag
den Mande, og faa var kmn kundig
nok til at tage saaledes pag hinn.
Uden at nagen hat Rest til at san-«
fkrive Herren Vej og Man-de —
det gjorde Saulus jo langt fra bel
Eer xkfe — tør vi tro, at Herren
utnllige Gange, naak Ema bar set
Menneskeh der var ærlige, men 70r
frem i blind Mdkæthed, bar handle:
lignenda Luther-Z Tilskrlde san tie
ne« som eex EksemveL Augustinus'
fom et anbet.
Jo, book Gud er naadig, selv
imod en gnyfende og rasende For
folget-!
——-.-s.so.———-—
Evangeliet imauge Tunser.
Ass. P. Haufen
I.
Man kan, naar man lasset Evan
geliums-, ikke ander end gribes of
detes verdensvide Syn paa Jesu
Mission lige fra Begondelsen of
hans Lin her paa Jucken Hver
Begivenhed, dsek knytter sig til haus
deseh faar Glans of Lyfet fta
denne Betrogming. Engeleth sont be
buder Maria Frelsetens Komme,
fortwller. at der ikke ital være En
de paa hans Kongerige, U Inei- der
strats giver en Anelsk am Evange
lietö ubegtrensede Udbtodelfe til al
le Jordens Slægter.
Ener Jesu FødseliBahlehem sog
de Engelw, som anbenbarede sig for
Wedel-ne paa Matten, at det glor
delige Budstab, fom han bragde dem
vat for alle Fvll, og de hitnmelskc
Heu-staats Scmg leder heller ille
Trinken hen paa nagen Begrenz
ning, naat det heddek:»F1-ed paa
Jordem i Mennekker Guds Velbes
MO
Og de nie Mænd im Sirexlaij
Tom under Vejledning as« en stroas
lcnde Etjerne kom Iangvch Im for
at tilde-de Jødmms Karme. qou Wid
ncsbyrd om des Himb, der nasredcis
as Slasgtcsr uden for Israels Nimm«
ser, og Ønsket om at san Tsel i den
Velqunelfe, der julgte med det Lo
fyldelse
Simeons Ord er ganske i Duer
engstemmelfe med dettk Vidnesbyrd.
naar han ": fin Taksigelse for den
nye Abenbarelse af Guds Frelser—
tanket udbryder: »Mine Øjne hat
set den Frelfe, som du beredte for
alle Folseslagenes Aasym et Lys
til at oplysfe Hedningerne og en Her
lighed for dit Falk Jsran
Ren Evangelika Mist er
bog ille san maget at fremdtage
ydre BMbyrd sont at We, hvors
ledeö Jesus vix-selbsng Hei uni
og modtozge Kronen. Sau maatte
selv vinde og dann-edit Konserige
ZTet var hans Livs stvte ngaoe«
og den visie sig at være saa weg-It
Zniere mnskelig at løfe som det Kon
gerige, han mskede at opkette, var
Esaa vidt Fokskcnigc, irre dxot sra qu
kdke Räson-, men ogsaa fta de Fore
istillinger am dei, som de via-rede
lder føkst og Fremmest var bestemt
Ein at ver-re Borsiere i det.
Tet ejendommelige ved del Nisc.
Je efus var kommct for at oprcttc paa
For-den gioer san-s Forler en An
itydning as i de Lkd, hcm henoendtc
«til Falsch »Hm-endet eben m
Himmerige er um« Matth. 3,.2 Jo
susks sclv brugtc oprindciig det sank
me Udtcyk. men kaldtis der underli
dcn ogjaa »Gut-J Rige.«·
Som der fremgcmr a7 Jksu Sami
take mcd Nikodemus» var »Und-:
Nige« m Euldfmsndig Lskodsasming
til den-w L’chc:1."kerden var unvor
:i--3. jcmlig og --or—dxm·rset, kostet-ist fra
Gud og udväklet og stnret i Quer
ecxsstemmelje misd de: kadsslige Hier
tiss Begasrinqer og under den onch
Derredønnne. Mudsi Rigcs er läge san
indourteåi cig uscmkjgt for-n bellägL
List items-Judok- sig ika til videnskn
bei-g Jammgefc nie-n aabcsnbarer
sig og føles i de rencs Hier-ten Disk;
er Menneskeliiket i Ennsiund medI
Hind, Tot-met 031 erganiseret under
Lscslkmaondenss Inspiration IF Lis
delikt
I
!
l
E
I
Mir-: er Ruf-E- Näac Jandelägt
«-:-;-:k er do: III-U mzäucrsest i Ein
:1.-··:«i.!5«-.!«-xtm-: ffset »Dam- Religio
nm 7«7.:!sdc—:- ins-es tilba,1e til Tit dxs
beste Centrum, tll Menncssssts Zim
Esmd cui-I Wind. »Im Feld-er dg- :n:j.
nale Neligionssermekis udski. ! sdn e »
Nrænfer bort sem meimnxls «: dens
endeer Ersuränq as, b.ad der er
nsneft Menncffeiäah Lan ikkcs Her
sen-re set Zoll-is Fråisilmimn Trem Tor
alle aner - der man biire Oele
Mermeskeflæatensks Eie«
Med dem Zions Princiv Tor TR
cr der unedvendim i Enkoxthedek at
»Me, bvorledcsks Evangelietss Almin
deligbed prasger de evangeljske For
Lmsllinget Tist er nasse-en läqeguldiat
Ebvor vi flam- ov. Ton set vi,i1t
kEvangelierne er gxcstme mtmsngt 07
Muds Fresieskanker med alle Its-r
dens Falk, oa at disk Ism- det sammt
Vrinkiv, der beste-mir fier eaen
Mission.
Dei er fsrsh nank ni antun-Her
dette Syn paa ,,Mennefkens EIN
at vi tet fasse-or den state Jldvreie
der uailadelia var knottet til bans
Gewim, og Tom enc var den Vei.
ad kwilken Jesus kunde indgcm täl
Felder-eng Hetligbed og tage Pladå
7om Idee-sie Leder as Guds Rige.
M ded, paa lwilke Vilkaar Friste
ren tilbsd Jesus denne Vetdens
Tronet een one-sie Handling i Uly
digbed mod Gud Vor tilstrækkelia.
J sammt Stand var Jeder-ne villich
ttl at krone Jesug som der-es Kon
qr. blost han viläe stille fig i Seider
for dem og spille Rollen sont natio
nal Befrie- fra Roms AM.
Selv blandt hons Disciplcy var
der Iige til det sidste et Haab om,
at han til fin Tid og pag sin Bis
vilde fotetage et afgtrende Skridt
i denne Reining Men Jesus vidfttu
at det mag-Ue gaa helt anderledes.
hele Vetden var fkyldig for
Gad, og ist hans Langmodighed her
Inn-de blive godtgjort, bang Bethe
dighed knudgjew bang Mlighed
Ieicht maatte MenaeTkens Sen sor
raades, dmmed til Dsdem totsch
ftes og opftaa pack den tredie Dag
Som han fer sattelte nogle Gras
teke, der kam for at se ham i Jeru
salem, var det ist-st, naar han fau
lsdes blev whij fra Jorder at
han Bunde beuge alle til Tig, Joh.
IS, 82
Jxrxxk du masms EIZZDV Ekel-e Mut
!
!
Ten Maiw- Iwurma Jus-u Tit-«
sand: Z:ed, indedksltior Wiss Dokter
Hteliis uaa Ni1skkeuidden as det Evan
jgeliutm han var kommen for at brin
ng Menneskeslasgten Han blev rkke
Nimmt-üben fmsngt so ima et Stam
Ztrm mon korssæftht as en fremmcd
iMagt, og Ooerfkriften pao Kot-set
lvat- ikke blot fkrcvet pcm Hebt-eisk
men ogsaa vaa Græst og Latin —
de to state Rigers Spros, paa Zwil
ke Evangeliet snakt skulde sorkyndes
af Jesu Discip1e, og Tom ogfaa Var
forftaaeligt Tor de Stam- kta frem
mede Lande, der vor kommen til Je«
rusalem Tor at tage» Del i. Partike
festen. « «
Det var at vente, at Jesus-, fsr
han fotlod den-te Ver-den, vilde give
stue Disciple Anvisning paa, hvors
ledes de stulde fort-satte hans Viert
og arbefde for Evangeliets Udbres
hell-.
J forskellig Form findet vi dis
se ciwiinjnget i de site Melker
VI I W W. Dei heb
bet bei Mit »Es-at nd i as
W II NM Moll-i for
sc Wolf W. is, Is. iud
M M W Is- Is.19, et
am W: »st- « chi- at
-,i«
sst ,
Mast i Wien og pas Jordan
Gaak dcrfok zhcu og got alle Fol
keslqgenc til Enine Disciple.« J Lu
kas Evangelium bar Anvisntngen
paa Evangeliets Forkyndelse faact
en met-e indirekte Form: »Tai-le
des cr der flrevet, at der i hims
Navn fkal ptædikes vaendelfe og
Syndermss Forlodclse for alle Zol
fcflagene og begnndes Hm Jerusa
lem,« Luk. 24, 47.
Hos Johannes der fokudsckttcr
de andre Evangelist kendt, bar An
visningen fasset den kotteste Form:
»Ihr-Tom Faktoren bqt udsendt mig
fasklcdes sendet ogkaa im edu« Joh.
-(T), 21. J Astelencs csserningcsr
bhar Befalingen sauer csn Form, der
tnd cikg Hof er et wilden Udtryk Tor,
Iwad disk alleredc smar fkrevet i»
Lukas- Evangeäiumt »F skal være»
minc Vidnet bat-de i Jerusalem vgl
l
Eule Judæa og Zaum-cis og ind
til Norden-Z- End -cr « Ilp N I, s
Universalismen i »Wenn-lieu as
Tisciplcnes coquer out-get soa at
sich Imcrt Ord i Jcsu stoke Mis
TionsbefalinQ ikke mjndst i den
Form, den bar ämek Hcss Matth.
Ton Magd der er meet Jesus, er
:::;e,xrænsck, den stnskfsr sig til Entst
lx15».Dimlc«n og Jorden Saale
dek- ochm til Lgnmadct Tor hans
issäplks Virksomfwd estetfom die
shi gna udH i al Vor-den ou
vir- de Herren meier bägndl all-.
D
» Hlkk Magens Lisij Tak- n: d: erst-itzt
P);
s-)
fern-: Im- dcn 1l:I-«-sr:3.-s:nin1.Ema-:
Tier-Here skal gipscn de skal Leu- dem
at kmldc alle Tit;1,som.mu bar
bis-der La dct Moij m Inn vi!
;- re med dem as.c Tage indth
Nordens Ende.
kau Tod var isten-m ssxerfulxu
as en Raska LTUI czcnsdcr. Zwist
Vzrkxxingcr til-List 1:l T..,cnc—:« Endo
eq sont Tot-umwicde »Im Izu-IT ursi
dmdc og bange Mxmd ti; Ort-In
as uoskicrtkuifen Links-ed der blisn
Redkkaber i Musi- Haand tii VII-den«
Jgeztfsddlse Sen-ein Lpftandelsc
var-de jagej hoc-r c: Ekgkm bitt Im
dir-es Ein-L Den Lskjsrsmssh der nsr
et Dei-Ist bar-Ok- Enxdusgkkct derei
Hastc Dank-, at chm Nr Zen, fis-in
skusdf Dort-sc Jst-»wi. Zuvor gimst
Vvds for en Taf u nruskrija Lmsr
bwjz nikm out, m smka som- km
imudin Erd dci ode. J dcxmis em- kUiE «
give-»Sieh Sik Funke JOHN-, disk-.- v
wen og desto-k- cams Ersatjuzwr fix
Vclnsninq og Rksrki.1rin-1. Zim:
Herren ein-r Hin Lisflkmdclics Tun zsksf
micltc Leiligdcdok viftcs sig synlth
for sinc- Immer-, tmvdcs doz Und
Vcd Krsåli LIVFIanvchis Ich-Jst Heft
dem many til et works-di- Og »Dian
liat Hat-Er Men beenden Inmde Im
Zustand-ne Herr-c givct dem most
Forjasttelicsr oq Forkkristcr om di
Ting, der ftod i Forbindclsc mcd
Guds Mai-, fauledess ogjaa Zagt dem.
at de itte nmatte Vige im Ich-so
lem, men at de her Milde nor-edit
..Mkrrns Forjasftelsch Tot Vor i
Lydigbed mod dem- er. at de km
Oliebjemet. booksm Herren For til
Himmels-, Andre tilbogcs til Jerusa«
lem og sauste-des i den Sol, lwor de
plejede at holde der-es Mit-en Dei
var et as bis-se stoke Kanne under
det flehe Tag pas et ijdisk Has
disr paa Grund as sin aksideg Be
liggenhed blev beugt til religisft
FonnaaL og det bat sandsynliavis
været det sammt Verkelsr. der blev
btugt ved den Fidste Nadvcsre samt
ped de Sammenkomstet den first
Dag i Ugen, ved hvillen Jesus
M Gange havde vist sig For
dem. Dennie Sal, doprtilder iaas
ledes knyttede sig heilige Minder,
siges at have merkt den fæbvanlige
Samllngzplqu for Irr-Mem under
Keime Ventetid.
Lidt om afdsde
Pasiot H. ts. Hauskn.
TO Ost xr Inin besten-te chsrbcs
Disklixm, m Jst san got-e Nasen m
bske nkuzct um og a« den i Dort
fkristcxx nmrntks Mand. saa Ujl jeg
ifrwcs lädt am baut, Wut del er
m H Anr, fiden Von dsde.
Postor Hans Christian Hausen
var v·ødt i Zvendbotg den 10. Maus
ist«-, og ban dsde om Eftetaaret
1873, altfan inden ban var 35 Aar
nomine-L Vi hat en Anlcdning til
at Lende denne betydningsfulde unm
Mand gennem en Aargang af Pras
dikener, der blev ttvkt, effek at han
var bit-, men sont han havde be
fluttet sig til at abgin fordi mange
havde W ham derow. Disse Pras
Werkwnudi1874,ogdehar
uden Tvivl hast en langt ftsrre
WMNO end den befiel-ne vg
ydmyge Fotfatiet of dem havde ven
M sig. J 1896 san ieg i Danmatt
4. Dplaq cf dem. Der hat alttaa
sit-et WM i dem, oq de
en mseget alvorlig troende stifteng
zhar trods sin Ilde alligevel nee
’re: en sanfte erfassen Mund og en
Mond, der kunde se længere frem
og ind i vonskelige Sagt-n end man
gen en aloorlig irdende Prcefh der
bar levet more en 60 Aar i denne
Vordem Terjok er dissc H. C. Han
sen-s Prædikenet meget nyttige at
cic- og brugc. Te er lotte at forftaa
for alle, der vil bkuge dercs Evne til
at tæntc: thi ogsao der, hvok For
fattkrcns d1)b-e, kristhige Jndsigt
kommcr fran for-klarer bon fig med
ftor Grundigbcd udcn at blioe lang
trukktsn og trkrjtendc Itade er dot.
nt alle sirr Qplag as nasvnte Pca
dick-net or Höfe-law Tct Var taste
ligt. cis man i Danmork vjlde lade
cst femte Qplog truka og at Falk
baade der og bist i Anwkika oilde
Lebe Bogen og Xkrie Og granste den
sue-d Ziid. Jeg im- sch Sen-di Bisse
Vmsdikcsner im min tidlige Ungdom
af. End-Im lasset Zog dem Her m lercm
nocht as dem. For im »Nun at dc
var komm-est nd i Vojsiokm i 187-1.
var der on aldrcs bcaavct stiften
Krsånde, fom Ideale-Acc- gnjn Lomer
Tnmszcd pas strämerens Ztnkkcth
Tom stod a: Lasse- ": »Hu Jndre Mis
Funs Tidcndc" i chnndclsczx a
Zalsicsrscme Dun Hunde Smldt Mis
Zion-is Tidendcu i Flor-c Aar og qemt
den. Hun bar-de aldtisg set Post
Hans Christian Hansem og det bat
.«-c!1er äkkc sog-, misn Zum method
—
at Inn-I Flkkmndlhmcsr 1 M «
Tidcndm z:3.!rdi- send-o most Navn
DE a!t, Ema-d lmn Fonds i den, Inn
Tjdftkn at Lmn Hm Var ded, oq Zum
Amte-z m dctte Nr et meaet ftssskt
Tab. Sidm ksbtc im min Pakt
VIII-sehn Bock-T- Eørssc Postillo: .,Nvt
m Rom-malt« og Saite den igenncsm
Ums Gange med stor Interessen 021
Mart ektcsr kobte im oqsrm s. C
Durst-us Postiile oq lwkto n-« da tä;
Z FAMI
klt Past« D. E. Hausen lcvede Tom
et »Wer cmrigtigt Ruds Bart-« vcd
im nd as dist ALTMAan Tom triv
cndcs :.?i·nmssscr, jcg bar talt mcsd
der i Amerika, og Tom bavde kcudt
lmm Mkfonxigh bar givct band og
man Inn sorstaa det as bans Bett-di
kismsr pan sammc Monds-, kom man
kcm sc bans siore ngcbrch til at
sc- Xnngt Fig todt-list, ved at lasse
bis-III mcsd ERST-KIND
Ricer bar ndmlt derei- Fokuns
dring over-, at Gud tog denuc hpst
begovede Prasst ud af Ver-den, indcu
hon bis-v 35 Aar gammeL den
Mand, Tom besad Evne og Hjekteis
sag csg Rundskabcst til at kunne blei?
get en meacst nimiq Professor i Ten
loqi ved Diamant-IS emsste Universi
th. Ja, Inst km vi ikfc tale med.
Her isk Zinsq, sont vi ikke kan gen«
nein-tue Lad os bellere tolle Gut-,
sotdi Postor Haufen blev til Verk
kclse og Vejledninq For mange i den
for-te- Iid, Ema var Brei-ZU og for
den udeko Samling as Pisa-di
kener. Tom Danmarks Falk fik cftck
baut samt for det Eisenwcl von
Hengivcnbed i Guds Viilie til at
qim Tatzen i Msde med, Tom Past,
Haufen satte ned sin Dad.
Pastet- HL C. Hausen blw nieset
sog eftet en voldsom Fort-leise
han bavdc saaet, da lmn var Stu
dent. Under denne Sygdom med
Diden for sØje blev kmn grundiq
anwendjx men bank- lcsgemlige Hei-»
bred var gaaet tobt. Han led as«
Lungetckring, og lmn vidste not. ati
han jngen Udsigt bavdc tU at blive
ien sammel sand. Jeg tun ikke tæns
ke cui-g endet end at denne Sygdom
char- mcdvirket stættt til at modne
den Emng kmztlwmsode Pmsst For
Hudis Mus N xil a: Ame Imxn 1
Emnd til nt knnnc fkrjvc ds- Inskkigcl
oq lusmdningissulch Vmsdttcnch sum
bang Fa-drklandc- Fuss sjk i Arn ess
:(-r sum Täeich Vmsdikoner er des
»Mi- bleren paasssttnede. Tom de sor
Htjksinsr det Te Vil Vasris pas-Endo for
;all«- Tiber i antiden Kommer
IDU m Tib, da man ingen Imag
Ihm- Iok dont- soa er dcst et Tegn paa«
Hat den Tid csr kommen, da kun foa
lforstcmr W lwnaerc oaa asgtc, sa
Hliaqsrende Kriftcndom
J Ved at læsc Sanft-nd Vrwdikenen
char jeg as og til tasnkt paa cn an
»den ung Ptæsh en wsk Mond, Lud
vig Hosakers Ptcedikenek. Man kom
mst let paa den Taktik at Hofackcts
Prasdikener maa vcrte sorsattcst as
en Mand, der var more end 50 Aar»
gmnmel, og man njdes til at for-»
andre sig nieset naar man faor ais
vide, at Ludvig Hofacket dsde, das
han var ZOVZ Aar sammel. Jo,;
Gud san gtte noget nd as unge
Mennestetz um de vll vers hom
lydige. Il. J. Dahin.
W
Duster su?
Nubrydesdetsaa Wiss-Pfal
vautmogstssttz
Mkaddenlkllew
Z
4
l
s , .
Kaum-nd irrt-.- k.
«--b n- 2msluk .
.: if - Xi I 1’1..1:
: VIII . ,. —l
Soweit-ad nlhelks M- Iil Hintern ou onde
Tand no Its m .-:» In. »Im-.
« -«. "»’ «— .-.
«·1.
Es
: T -"
" AJM : . - i
i« bann- Fma nq Um
« » . - ,
. «
«
SCANDlNAVlAN IZIEIUH OF cANAlUAspL UUVIRNsslsvn
.ilI «ImL--sss Its Ins l’sssl» Eli-»O
Room 4, Bec- Bl(lg.. Omnth Nebr.
(«II1..I-li1-.«Lss s.-» x«s «x«,««.,«
You cän
save slSO
TR I AL MTZZT
s Y.-I1«r·. »-’·s14— . « y· - ’-’ - sfsP trikn
me st« » A !s« nk Tut ENI F- ·I«
x -.. t«-— wiss-. us
Hut-our Hxsks.gznxl.1r.g:s.c-»Hu- - .- —, - .
- --- --I·-—.s - s·«s.!sit!.-t
J- 5·-Iv — : .-s is « i
« «-’-«' I--—«:-- I .s -I « ««- » :" ’ « s·1!«o»«t-n
· , :.- « · H«- -«s » !«-.. ist s- - HmtDHAD
« I « «- «k·«’«-» III-« ), -’ :c:«I--· »Hm-il FUUI JOH
Z sue III-TM ok Note
Ue Ihm »Es-« m naj lt --- i.sr;.zk«k« As
pkjnss USE-( ad e s-» H gzxsk -l II J) IN In this
»a! m )-- :»· H s I-- bcmkssd
Tini S lieu-«- such sitt V- -x- « Tip- F- sss Ists
III-» cs akka Tre- srsd es-- »s! s-! t fij
, - . H txt-sitt Amt-if Her-Mc Lei- III-Oe
E sy Pay-vent
-s s--«- s-» D-- Js» IO ihn
- q» zrrzukkk I.
« " « ’««) a I-Z.·c.»
- ·«- . . - » »was-y
ZSsYesk Cuarantee i
U !!--.«- .- ,.: ’.
k- r! —- r l -- « . is (
ihn-«- «s-; s « ’ »
k H-« y» s-· « » . - (
»H- « i« v - «
J.Hf pi — : : i
Free Music Les-ou
Tc etc-»F v is h -.y ji«-.
I’«H.k-«g, --- zk s ! · is «.
ji«-»si» .n « s « ! th· d. -:
fu«-W - «- .- jn « ! . -
ka s,’«-- s--«-· "- ——I » - !
Im Ism» « ·
Zscl Island Zeiss-ins
s s-« .-;-. -
Iscnsbs ..... 813595
S»inv-ay...-..»» Dido
Kmschu .........«12000
chmsz OZMI
sur-! » ...... 195 Co
Eis-J fis ijc Ii!---«. disk-is n
i--si.m 1,-(. -
se
arcsc Playekskisoos
— l« J - U- r
- z-» so
I.-I.h! I- s
kps »U
ws obs-« I
sp · Jatj sich
(
Catslogue Free
mit ds
ins ]
ish
- s s-- s vgsk
« U Uns-)
» hdiix .
!
P. A. sTARcK PiANo co..1»,0 staka Lunens-. chicsko.sttt.l
c----c---c-------------------s---..-----.-- ------------
Bote nyc Biblck
ca vj i lang Tid hat ftlt Savnet as mere praktiskc Jndbms
dinget pas de olmåndeligr Hitsbiblet og Konfirmandbibler, sit vj
sit es Tid ttlbage ttusset Aftale med et Firma i lldlandet om at
iadbinde et Pakti danste Biblek specielt for os. Sendingen et an
ankommen, oq vi can dckfot nu fort-den de i vor kegulckte Bibel
soncgneui comm- thtcsr. tilbyde og dmil iwrliq onbcfole splgende
noe Numrc
Nr. 1·;—--Jl. Almiudelig Ano. stokstilet Hast-übel i steck, bsieliqt
Chagtm med Guldfnit og runde Hist-net Pkis 8300
Nr 24——s. Den almindelige Konfimandbibcl i Lommesokmat
Speeiel Jndbinding i fini, bsjeligt Chogrin med Guldfnjt
Pris 81.40.
Kr. 24—B. Summe sont Nr. 24——sl mm med runde Hist-et
M 81.60.
Ille disfe Biblet et of det danske Bibelfellkabs Udgavet. oq
med det ny Testamente i ny Ovetfckttelle
Ten, der bat set dissc Wissen vil vme miq web os i. at de
set-klipp Ame-s fss W Gesteh-ask
Just VIIIL Disk
PICZBØRN 00 PICZZØKN
skjldriugisr km Minimum-then Oper-Ist as Rats-II Rus
dek. Pris 1n(1. 50 Gent-.
Nu bediner Pier-me da ikke lustigen- st m-» misuudeligo
i Anledaiag as l)reugebogm; het- skr akkurat Mag-- til um
Pigeku ojk den er ljge san kornøjelig og trink ist«-u l)r--ngeb0gea.
sDe Fugen Nod-)
Dsuisb Luth. Publ· Umge,
ZW, seht
—--4
dufter aj Taf og Mast,
for Solon tcrrlig txl dem ina,
og Himlen gao dem Ida-de
Da hist og her Violen blaa
smilet Iom Bat-nett Øjr.
Jeg tror for-Dist, den elsie man
den kasrc Sol i det hoch
Paa Tornegrene Rose-.- fman
dufccr og rødmer af »Mehr-,
for Solen kætlig til dem san
og Himlen gav dem Vmäo
Men Sjæleiol sra Vethlehem —
dufter vi dig i Mode?
O, Iald i os de Rosek frem,
fom dybt of Kmliabed gltde,
faa dine dykekjbte smaq
dufdet as Taf og ledh
for Masefolekh fom de M
i Tro paa Dauben- M.
Modaavi.omeistsik
ist-netw
ticmsnsmicsddsw
abstuft-Mist
Lg .«1r .- Nod vcd Rande-IS Band,
ba. k-» nun »Die-ku- idncth
onuilkmlcsz M til Mosis Land,
kuior cum-n Roser visner.
Zitevet til Dansiekm
Einak Nasmusfen
W
the mästet.
Tu lille Hub ved Vejcn her
Mcd Rude smaa og Date Inve,
Du var mig i min Ungdom fikt
Thi det et godt en Von at have,
Dg inden sdine snævre Bange,
Der dvæled en, som kunde trasfle
Med Mligbedens Vaanb mig Ub
Jeg husket ei, hvot tidt jeq kom
Kun vcd jeg, at jog altid saudt
Dig, min Veninde, god as from,
Mens Tiden all for hurtig fis-MU
Den Tid vi kund- sammes W
lewadisavedqstwocssu
Dei voskte hab Un M W.