Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 12, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIssssssIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIFIIIIII s
THE-OF UED
DAN Nj
MARCULCAL
LUTHERAN
CHURLH
INAMEM
OKOOI 3010 YOZOIOJO «cOlOXO
EOOOWØOO sIs
anskesen
s IIIIIIIIIIIIIIIsssssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIII
f-»
Nu m.
Blum Neut» Lnsdag dris. 12. Mai Uns-. —
Eucapuimgenz gut-g.
Canardsvinicuo Puosngrrffsb
,,Lufitanja« bot-et i Strick of en mit
Uudctvaudgbaad. DW Meu
nkfkrr umkommen
Stilliugetne forandkeo, fcrkliq PRer
til Gunst for dc Allictedr.
Ton stdstc Ums-:- nngisnniusder var
vakt stumm-h der jorilanr noch
Der var Fromm Einstimde den
Wann-umso sandt Etw, sont valu
Echnnon oq Hat-me Ena at figc
over hole den civilisercdc Vordem
Stumm-Unions storo og Rolle Pas
joqerfkib Onmanja der assejlrde sm
»Um- Yark Lord-km for-nd H Mai-,
angrcvcs Jg kormsdcredcis as en tust
Undekoandsband, da dot Frcdaq Ef
termiddag nirnmsdc W Jrland, oq
ca. en knle Time senkte sank det.
De festeste- Moldinqck loder paa, at
omkking 1500 Mcnneskck gis tusd
« Toffel-ne Tom ruhn-Eber i Mag-se
med Sfibet Der var over 2000
Mennesker om Bord, Passageker ou
Befasmikw m mindre end 700 blev
todt-et -— Der er falden baarde
Dom-m- over devne Tyfkerneis plan
lqgte, grufosnmke Handlikm. Col.
Rousevelt kalder den »ikke blot Z
kweri. men Jst-vers i stskreMord«
stalm end de qamle Sol-were neuen
ande asokde Tiq fknldiae i« »New;
York World« sktiverr «Vi vover atj
masmm at ingen anden enkclt Hand- !
lina under denne Krig bar vix-ket
saa ovrstendc ellek ben- fmäcdes Ide
laat Tnsmnds gebe New-! os( Nim
fe m Anseelfe bet- i Land-et sem
Sirnfnimen as Lufitmmä«, For IV
« t knlder det Bandlinaen Menovs
! esse 07 Ist-verset, oq lianende
udtnlek baade »New York Zun«,»
»New York Trilnme« oa »:7kew««
York Press« ou andre Weint-wende
amerikansse Mode siq --—- Dmd .e(«J
let-s Kriaens Mann nimmt-. da sns
nes Infflands sidsse Ossensiv bmdt,’
oq de Miit-rede get Fremssrjsz
bvad sslaende Drei-sägt vifer. I
T e r Id.1,1 Udktnrkisingekk .13««
den pfui-»Ist mfke Zeär i Kakwterne
anmdes i den tnsfe osficielle Medde
leise, «- Innlfen der Wes, at Rinier z
ncis tkkidic hesikiitkdk Linie » biswku
gesmembrndt af de alliekede Teuto E
net, m This-ferne kmt bemmdt ml
for-lade den-»I- Etillixmer Zum Iwrdres
Flsi Endo-It soc Inklcx og a: Tal-z
let as russiffis Immer er JsIJWi - ?
Den kussiskc sisicikuc Mcddctsm si
get dekimad, m Konsum i Naliriens
mellmn Weichfelfloden im Karmternes
bar beugt strecke friite Trovver cui-H
meaen Artilleti op i Zlaqlinjen, oqi
matioth lkder enokme Inb. I
Dct ist-Mike Kkigskontor indrsnnner.j
at ovale af Russekne sorleden Nat"
faldt tilbaae ttl dekes anden besasste-»
de Linie. —- Poa den vestke Flog-«
mark er et Stung paa Backe Nr..
60 Sydtst for Anre, fvm BriterneT
W, in Det- 1ykkedes· Eu offikietj
Meddelelfe fto det btitiske Kkiqskon-.
tot met-given at ,,Tyfkerne apnaaede
et Fodfckstr under Dcvkning af ww
cende Gas, iom Veitliaet bequnstts
sche, og som beugtes i stor Ub
stræknlng. Andre Mke Angreb flo
ses tiwaqr.
F r e d a g — - AUVU Jl Bhlklllli
’vedblioer at pnastaa. at den isstrmskss
koste Offcnfiv mod Rudern-« : Gar
paterne fortsasttcs med »in-In Des
sit-sie Motiven-Hex ein«-»k, Hi du«-J I
ferne nu er dkcvet ksstpan fort-: Tut I
la Pas og over Wislofaflodm oa"
at del-es Tillmgetoa fortfastte5. —-«
nlla Pas, hvor dct ftod vildv Elml
Am Vintctm er taget as do al
liekedc Beute-seh siger Wien, oq limss
iqq Byen Dukla. medens not-bona
trete over Biergkæden, er den be
tydeliqe By Tat-now, som Nusfeti
ne tog i Mute-, bleven Alb-meeru
btet. — Tyskernez Moll-im om for
fsellige Seite paa den veftre Fronf
detibkandt at Franfkmasndene er ble
ven wunqen til at for-lade Stillinget
i Licio-Stimme hemmte-s krafttgtz
f es de- kkaaiee migwontok »- Ja-»
«pan hat fondt et llltlmatum til jin
ngation l Pollux-( for at levckes til
jskincx Der soc-langes, at alle sa
lnmss Ll zustin til Kinn ind
røtmsies. —- U. Z. Regcking hat
ziemte-n lldcsnriasmlnlster Bman sor
lklaret vor Regel-mag- Ztllling med
:.donfnn til Mcllencoasrendlst mellcm
Jaimu ou Rina. kllcqerinqend Fast
lmlden vcd »den aalsnc Dor« og
sllnaci territoriale Jutmkitet lsævch.
Il. Z. A. tmalwr. at llnderhandlins
gerne mellcm de to Lande vil resul
usre lusldigt ou fault-des bldrage til
,,Vcsrdensfreden«.
L s r d a g. —- Elt-!ard-Llnietts
Passageklkib .,x«nfitmkia«s:s Tot-pede
ring af w mit Undmnmdsbaod er
den alt olxsrfkmgcsndo Krigsznyljed
til Morgen i Dag. As Zklbet l,253
Passagetet var 188 Amerilanerc,
956 btitisle Undcrsaattcr og Reiten,
109, tilhsrte forslellige andre Na
tionalitetet. Den amerikanlke Kon
ful i Quecnstown bestem-r til Stets
dopartcmentet i Wafllmgtom at TW
blw rcddet, men dct britislc Admi—
ratitet figck 658, dckiblandt 43 Ame
rikamske Ihm faa Knkmtsmsjsfagekc
ltchv reddct, soc-di de tret-da at Sci
bet var sikkctt ou ikkc anstrongtc fiq
i Tidv lot at komme i Muhme
Lnsitania var scilet fm New York
sidftc Lsrdaa mcd over 2,000 Men
msflcsr om Vord, Vesætningen ibes
regnet Der er laaledcs kimcligvis
drntmst over ist Tufinde Mvnnelccr.
Te blodiqo Komm mollem de
mil-ø"ftrigllr Tromm- oa flink-lerne
i Galixien og Kakvaternc fortlasttes
Frommle Ell-Gerne Hort-. bot-Zula
cc as Elende-L ihr-I der fra Wien.
Von-darob derimod malan at
Komm-n i Galizien mellcm Weich
M og Kapatetnc lka antimet Komi
tmsn as et start Slaq For Rollen
meldess der om Snmsås flms Ztvdcsr
Era Knrland .til Kommter lnmdc
sra Berlin og Petroqknd -- - Fra
Rossi-unten meldes over Paris om
et Pin- mlle August-, der blov llaaet
Alls-me For Rossen misldes der om
Umle lom bar stondlet Kanmcn
Zeildag. - — Torpedksriimen as
Lukitania og Katastkosm i Rot-bin
delfc dennod er fremden-Es i Tag
den altmscrsknqqondu :knl)c-d. Berlin
luwdcr lom Undllnldulng for at bot-o
Lufitmlia i Zasnt at dcst var be
vasbncst, men dot strsikrcs i Tag fka
Washington, at llndcrløavllk i New
York lmr godtgjort, at Zkibet lagen
Kammer Takte lwetken montcrcsde
csllok mnontekech --- J Muster-dont
Im LnfitanicpKatnlttosen vakt stor
Zvnsatiom Pressm knlchk Handlins
am ikkcs alone nlfknkslixu men dick
vellk. Prwiidcnt Willons Privatles
kretckr Tumulty laqde Lørdaa Af
tcn: »Na-turliavis solt-r Ptcvlidenten
Situationens Alvor l bei Gmd oa
ovewejet nsje. men mcd No, bvod
der hellt bsr qsres i Billet-Ihrr Don
vol-, at Folket i Landet Inlkek og
venter, at han lkal handle Wiet
laa vel sum med Fastbe —- De
omkomnes Tal er stier end man
km lsrlt as menbe
Mattdag. -— Bande de noto
uifle og IriplcsEntemcsnö Allicrci
de meldck om Fremme l bete-I
Kaum buadls «i Wotan-m Fratikriq,
Russland og Kommt-nun Petrogkad
erkluskch at Rudsmus llaar haardf
ist-n paa vie-sc Punkten ug Tenta
mskncg Augule ck mindre hinsij-.
Berlin »Hu-roh at Inslcmc lmr
dnsvct de Allimsdc un as just-it be
Hain-de Etlllinmsr ! :1cc1-rlnsdcs1 as·
;ch1:, og at de :mr jnotlwst flcrc
Landser i Flaum-m — — er Sohn
Fremd, den bkitilkc Ovemcncml
Fiask, at alle Tolle-muss Blum-ob or
slumst tilbaae mcd state Tob, oa at
den brltifkc Linie er loskommen-l
- — Inskeknc dkives tilbage i Nærs
lusdlsn as Nin-port, Erobring af LI
bmmuo over en Front as 414 Mils
Lason um« Tore-sey og Ewbrlng
of en Front al omkrinq 272 Mil
Vldde lasngere l Øst meldes lra Pa
ris. —- Bladmeldlnaer fra Scme
lyder haust østrigerne oq kostete
flvr fm alle Dele af Italien. SMA
000 Mienen list være lamlet ved
YVcwnm 25 Mit fra den Hing-un
s i.u·-:«.- Nmn c
Tirsdag. —- Kanuksn i Vol
Ijnsn og Franfng most Jaa en smer
Icssmiio us Du ;Illt:credc usw-I Tu tot-—
jne ug swr Fursmsrkixitm Tor sranstc
Zsirjgszkontur met-der out Ernst-um
an Immer ng smncsucr : Lober us do
zfidftc to Takte « Ost tnfku Our-ed
tharter indrømmm at der er ink
todcsr do Llllimsdc i :Ic«1-1-:k-Icn at
Eure-Um at indmgc de frknnueste m
fto Lobi-grans- — J Lstisrsønronin I
imkmk ksk Der lnctcdcis Nin-form at til ;
soje alendcsu et chcrlkm. — » Kur-!
mutet-ne for-berecht- Toftcrno sig i!
»den-s nne Ztilling til ist unt From
smd, —-— Moden-Z alt tndck paa, at
Italien er fastdiq til at tage der afsl
gsrende Stridt, og Tidcm sum det
kmr tilstoavt Øftrig til at spare pao
detg Fordrinacr. er ftrats udlsbem
er der endnu intet lmrt om Fokbols
sctsks Ordning.
Stdfte NU
Stoke ;lag i Gang.
Hund vor Regering vil.
Der tneldess i Tag til Morgen
over London: To ai de itørste Zlan
i Krincn er paaxmmsndty et ntcilctn
Artus i Frankkizi og den bclinikc
Finst, dct andet i nein-c Galiticin
ikko at tnlxs oni Dpcmtionerne iDnri
dninsllerne on mindre Eainnwnftød
l nns baado dritte on sitre Front
U nldet as· disfe tvasre Slnq knn
rinnsliqnisrs wenns-k- oin on Tag-Z Tid
elicr to.
Fm Washington niessisiiz Pia-fi
Ispnt Wilinn lmr intsiisntliii Zeitenst«
livnd U. Z. ALLE iørfto eridt seal«
inter i Forli-old til Zmiikninqcn ni
Litiitanim lnmrwd over .diiiidrtsdc«
Anterikanore onitinn Gan nil band-«
li- ist-innre - Enden on Tun eilt-r to.s
Ei lldkail til on LwnnisndOlb tithssk-:
lnnd vcsdtoiws ssnitennnigt i KaliinctY
tcst i Wink-. Man isil For-latqu end
Fiirllnriim, on Novum-lik- ai Inst i
lnnd int- dcts Hintdlinti Tor nil i
dem Forlnnacsndis blitns Nieren-r til;
mneriknnlkis Stille-, ignn isitlnn or ble-«
Von torvisdmst of tnilc Hader-nande
lnmdu Man vil kmsno Sehnt-ne over
boldt
Ervmsiidtsnt Takt link udtalt iig
on macht- Lancht til iktis at handle
one-eilest men itcm nie-d Vrnslidcsnten
i Sonne internatinnnlis Krilct
Dampikibsitotitler.
United States ankam til Chri
stinnfnnd den li. Mai, liuorira dct
vil stilcilts den lö. Maj, og nentes
derpcm til New York den 25. Maj«
»Fredekik d. Ottondc antoin til
New York den H. Maj, livorfra
cht vil offele den Il-. on denke-J da
til Christianland den 29. Maj.
Blivck Daumatk invdmget
i Krisen?
Intetvietu mkd For-manch for
Ftedoforeninqenä Asbenhnvuwstredch
Jugenijk Juni-hemmen
For at dolose Zwmznumlct om
Daumnrkiss mutig Jttddramslfe i dcsn
entom-ist«- Krig ogäm Im et ander
Zynspunkt end dkst as Or Tr. phil.
H. J. sanft-n indtagms lmr im
spumt Lobi-ten af »Um-must for ON
rcsttmldclfe as intcnmtionnlt Sam
virke, Or. Jngenisr Olaf Forch
bammer om lmns Zvn paa det.
Dr. F» der tilliqe er Formcmd for
den købcsnlmvnsfe Afdelitm af»Danss
Fredssorcstkiim,«·der som bekendt staat
nogle of den mwasrende Neaeritmci
Medlcsmmer hast-. udtaler fig i alt
vasfcnxliat fault-des:
»Stil«-me er io faa Mitte, at det
sske er fristcnde at optræde fom
Swamand.
Zog mener bog —- uden i noqcn
Mache at We at berstet-klare den
Wed, fom Werden-Eisen siebet
i alle Forhold — at has-.- dct ind
mjL at Tantuark Var swar Mutw
kar sur fromm-les at Joide jkg udens
ior Den odolawcude Werden-This
For Lust same Euro: oc: Unsre Falk
dar en Hast Wille 111 sich Jg suldt
at äwide sig neutrau userer vegge
ergssførcndc Partnsr os-! ,1c1umug.mi
end-: Ermes- at Haue Fu smaeiic as do
But-obgleich sum Immer dem-I Da
du« M atmet, form Bauch-: Woge
rmg ier vist, at den Daazc Zur Vil
iåe og Ennc ti! at iørc en Politik,
der himde indodtel og ndadtil dar for
nmaact at fkabe en Føäcifc as Trog
Esisd for en rcn Neutralitetszioolitik
Hm dansk Side.
»Ist Tanmark direkte euer Indcreks
te fkslu ikuldc give Anledning til at
blich inddmget i Krigem anfcr jeg
derivr for udelukset
Tot Mastan blisver dog, om man
kan petite, at de store krigsførende
Militcermagtet ogfaa fremdeles vil
respoktece Tanmakks Neutralitet.
Zum-n kender naturligvis andre
Magra-J skjulte Planet-, nusn hidtil
tmr en Lægmand ikke kunnet spore
andet ein fuld Ancrpewdelfe af Dan
nmrks Ettliing og detsz Not til at
holde fig udenfsor Ktigen.
Fokudcn dettcs Forhold, at ingen
as de kæmpende Paris-r dar give-: os
Grund til Mistankc om et vlanlagt
Ovcksald, taler adftillisge For-hold
mod denue ulmggelise Tauf-U Kri
aens fsrftc Periode, hvet de fotfceli
lige hecnmelige militaske Dispositio
ner fuldbnrdedes vifte xet tydeligt,
at Danmart ikke bchjizafgsxcude
strathaisp Vcrrdi for nögcn af de
frjqissonsndc Waruer
Bisse ferste Ariqsdage, lwor alt
syntes Knos, var fikkert de farligftc
sur do sum-a neun-aus Lande-: ser om
do handelsvolitiskc Van
fkrlZJhCMr vil ftiqkn onst-r
feq dct for udelukscm at diplonmtiskcs
Zpømssnmal as den Jlrt vik kunan
duku et Land ind i Krisen mod doti
Villicx
Tot or Mc Istle m atern »J.
mon Zutun-gerne fumtrn
er Jus icnaa neun-ach Lan
de. km sont sagt, net er mumi- mu
ti.n, at der oludfvlm Milde ousma
asqørmdk unliner Winde for et
nnt Jltmnsh oaa nuntrale States
Oel-til Lin-Unsr- att den lldvifling,
Diskussionen om Neutralitetiskmsn
kelsekms ouerfuc Volgjon og Unrein
lmm Im umst- oa dc ll.dtalcls"ek as
lebende Etat-:—nmsnd, sum i okcme
Zammeuimsuq or saldmy bar Ajort
der dobbclt vanfkelim — - for ikke at
siztc nmuugt -— sur nogcu as de
krigssørcndc Vom-r o: forstage ligs
wpde Handlmgcr over-for andre neu
tralc Lande.
Tc krigöførcnde zlscagtck ou Des-:
uden —-— fom ogsaa den kendto Futte
rsstcitmnsr I. L i s t nuqu kmr nördl
Jnid 5-.- den-S Form-! i ikke at drago
Netttrnlis jnd i Arme-n ug denn-d sor
cme here-I Modftandorcs Anteil. Ja
lasrmms Krian vorer, des ftasrkoro
Vkmt vil dem-c Falelfe fan. Og en
dclia uil oqfau Jucktims Lov qørcs
fiq qwldcnch under Kriasforhold:
de krissførcsnde Folk bar utvivlsomt
»Ja-must fig til at botragte visfc Na
tioneriks Neutralim sont en konstant
Faktor
Te unan Anstrenchlicn sont gutes
Tor at amnsllore til Don offentlige Me
nan i die-sc Lande Bunde todtssi den
IN NOMIIUL
Saalede or I at Lksskcdcnbcd mine
Ianfisr um dcune Zag, oa jcsq vil in
dorliut Wabe, at dcsfc ovtimiftiskc
Synspunktcr vil isto fia at mkre di
rigtige." — ·
Man oil nmoike mein-, at der kun
liiqger ringe ngt paa. lwad toMcrn-d
Tom Dr. phil. Haufe-n oa Fuge-nist
Forckjbammer menor om det store
SvsrgtmaaL der fnsfelskrtter alle
Danfkcg Tanker Jorden over. imen
jeg hat meut, det havdc fin ftore Jn
tetesfe at koste Udtalelfer om Sagen
af Fell, der hat smderet alle ber
henihsrende Fiorhold oa fom hat Ret
til krtt at freme deres sum-esse
cdwakd spore·
.
Bo.i.s10er Tom-Umme :12«1i.1:s-«:lle.
kT««11;!.., s- Max Nuncrnor Ilinc lmr
kuschux k-: Lunasrsiaj um Lobi-Ums
sen-:- UNDER-He mcd sit Vom
llncjk j Enden 15 Mem-offer
knnfonnnon Jenningcy L- ., T. Maj.
If- :U-’cnnksffcr » Imsbt ned est-or
nado, sum for non over bot refllige
Ilcndm Parile i Indliqc Louisiana
sent i Aftesk
«
O
Iimn paa lldstillingcn Jan
Francisscky T. Mai. Ziams Vanil
lon pim Verdensndftillingen indvic
des i Maur- Bognjngcm der er en
Kopf as on af Vanillonernc ued dct
konneligc Palndd i VankuL bras
ttss bcrtil fra Bankok i 150,000
Stoffen !
.
Tornado i Oklahoma Ardmore,
Okla» 7. Maj. En Sturm af usasds
vanlig Voldsornhed hat her-get Di
striktet hcwmkring. Wilsoc1, Okla.,
hjetnføgteså af en Taktik-da fom neds
blasste 40 Hufe. J Ringling, Ok
«la.. blasste en Kirke ned.
I
Volkes-Kunden aathes. Big Ed
dy, Orts-, 7. Maj. DallesiCelilo
Kanalen er aabnet for Trafik. Ku
inalcn muliggøt Passage for Skisbc
500 Mit ind i Luni-et Regeringen
paabegyndte Arbcjdet paa Kannlen
for ti Aar sidm Ontxostningernc
ndsgør 84,850,000.
Wien «!Iraddsord, Ottunnva, Ja»
or knn 10 Aar gammeL incn lmr
»du tanct sin Asgangizrksamen ved
ist-isme sont on as de bcdste Ma
Zion-miten- blandt Mmdnentorno i
Etatm Gun fknl lwkwndc sinc Etu
disgr ved Zwtsrsuninerfitktht i Zent.
H blickst den mmstr knindelige Etu
dont der i dis sidfto 10 Aar.
.
Kam i Ende-Ein Kaina-is me
:-I.!.’«.1., T. Maj. Tor er faldct ch i
nordmsfms Kansas-, en Dcl af Texas
og ocd Tcsnvor. Colo» og der er
Frost i Nebraska Takotaerne, Mon
"tana Jg Wyoming. J Oklahoma,
Ztøkftedelou as Texas-, Journ, Miss
isonrj og on stor Tol as Kansas cr
TM makoldt Vejr med Negn
.
an Tks1k-··.1111-cfurd. Tcslusmtksium
EIN-m York Uni- Klimrlue -.1.111nu-;---»
Jlkcrdmiji lasimsnn chcns j.’)orf, T. MaH
II Nsuaxs unrein-de Ikslcsniisox·1)j11 !
stcxfu usnllum New York ou wi- An
;.n-Le-:i. Tenno andon Tiscsonljnus
ZU Jltfmncrimugs- til Zifllctmnskn
ssien or mod scno xks75 Mil den Lung
ste ·: Verdun. Ton ist« nahen Tor For
- r—.stnin;1ii-brua.
I
i Fugen Dunst-morser bliber her
iostor aflmldt i Jarfson Countn.
Minn» paa Søndagc. Nrandjnryen
mitwdede Rette-n i fidsto Termin om
at vnalcmge Cotmtnets Entbedsi
Jnkrnd at hindre, at den Stags For
nøjelser blev afboldt paa Herrcns
Dau, sont Tilfnsldest bar Mrct i de
fidste sent Amt Fokleden Søndaq
fkulde der holdes offcntliq Don-Z
vaa et Steh: mon Conntnadvoknten
zart-b ftraks ind oa hindrede det.
.
En Tortmdo, sont forledcn Daa
laik over Cafs Countn, Ja» flnttode
Hsn Kirkc fm Grundcn Vindcn kn
ftisdcs Filum-, Lader oq andre Bog
ninger om oa ødsloach flcre Ha«
Wurst-. Man aitfwiter Tobenev til s40s
SM. Jntct Mennefkc kam til Stadt-.
Masse-no fik Tornadoens hele Sim
kcx Kirkon blev kostet om Kuld, faa
den blw liqgende flere Yards fra
Grunden ngaa i andre Counwer
or Skwden stor.
Landkontioret i Bello Faun-M S.
D» bar faaet bei tvavelh siden den
twe ffderale Lov ttllwder on Person;
at tagte 820 Akt-es sont Homesdewd.
Im den 12. Worts M den l. Maj«
scr der indkommet 861 Anfogningcr,
Der reprassentercr nassten 137,TUU
Acreszx Tor or allmevel eudnu mel-;
dem GUWIW ug 7»(),0()0 Arke-J, fomi
ikke or ontach Man Inn-. at denl
its-Este Tisl ogfaa af dottc Land Dil
Hvlive optmum Eør Aas-et or minnt-.
s
sliillmm ital Lilien-;- kiindci·. N.
D» -l. TlIlni stillt-ander lud Furt
Nertllliesd Neiewationeci Nil liliee
taki-erst as« en Fl.iiiiiiiis:-5ioli, jom be
itanr ni Wert Moore, sum renmsseni
terer filenerinzieih David Lan-n, iinn
repmsienterer Statisti. oli as Joseph
Verkinecnk der repmsfenterer India:
nerne. Denne Takotion nil bliue
foretoaet for at tillade Aabniimen
as Landet Tor Zettli1m, skønt Kon
are-Inland Motten i et Bren, sont
lilev modfaqet lier Lørdag, imer, at
det er nmnligt at fixie, naar Bettlin
gen knn begnnde
Horden«i
ünst
—O-.:s— —
.
sw- -- ;
zorlis oed England. Breit, via
London, ö. Maj. Det britiste Damp
ftib ,,Eldon« af Leith stødte paa en
Klippe i Gaar sen-den for Helle og
sank i 75 Zod dybt Band. Befæts
ningen blev reddet.
I
Runiænsksbuslgarfk Auiance. Tu
rin, via Paris, 7. Maj. Fra Salo
niki telegraferes til Gazetta di Toki
no, at Rumcvnien og Bittgarien liar
indgaaet en militcer Overenskomst,
ioin er Jndledningen til en forniel
politisk Alliance.
.
Juni- ledanisz i Holland Am
sterbe-tin T. Maj. Misss Juno Ad:
duan im Chicngiy iom deltuxi i
miindekenferencen i Haag, lioldt i
Nsmr Ren-dran mr en tiil izi For
iainling lmllandfte Kiiinder oni
slrixieih Kinn-den og Cimlifntjoneii
.
Triimlics under Krigsiluv. Parie-,
l. :I.l«’.ii. Er Telegisani im Illuni til
»Dian Vitreanet meldet, at det ita
ljenjke Knliinel j Nam· ndfledle et
Jekret oin at stille Triwliiii under
iteigszlon paa Nrnnd as ineørernesrs
Tllnqreli inm de italienfke Tromm
i Illkerlieden ai Ein-m i iurriae Une.
soeben beslaqllezmess i Rmnkrili
Paris-, S. :Ul’l1f. Preniierminislek Vi
olan on sandelsxniiniiler Ihn-nu
son lmr meddelt Tepnteretkamrets
Undqetkotnita at All-geringen ligtede
at lieslnalwzme a! Landets Soebe,
soni vilde bliue folgt til besten-:
Pris» liele Llnidet over-.
Eoksrs tyrktsth Trauiinortffitus sun
t·(-1. Paris- 1«. Mai Er .IZ-.um—:-tclcis:
drum 7m Amen melden nt i Don
hold til Esterrotninzwr km naalido
lja Qildo i Konstantinoch lmr dcnI
rnssi7ke Zur-tobendede jkudt soksl
mrkifke Transportskibe i Zasnk »den-—
ser Vosvor118.
Ødclasaaer tnsko Bntikker. Liver
pool, m. Maj. Anakechc paa de
tnfkcs Forrcstninqen fom boqnndto
Oørdaa, fortfatte H Moor-. Falk er
mspnch over »Lnfitania«s Swnki
nim. Monats Vtttikker blov totalt
ødolnat oq invcsnfarot kostet nd paa
Waden km lmmdt. De flrfte af ler
fliftvrncs var Winden nmnqv var
Elkmtninav nf Eømasnd i Cnsmrd
Unions Tjknesfte
.
Zkrindismmsr blandt Pasfmusrno.
Blandt de 188 amerikanka Pasfai
qksrcsr wo Lnsfitania var der 48 fm
Chimqa Vlnndt disfc findes von Li«
ftcn for første oq anden Klasse site
med fkandinaviske Navne, nemlia
Mr. oa Mrs. C. H. Lunt« 4420
Lavvrte Ave-nun C. Y. Cur-Ihm
Crawford oq Patterfon Asdent-es, oa
Even Johanfom 523 E. 42nd Str·
.
Den afværaede Mig. Both-, 10.
Mai. Regt-ringen oplyfer i Miet
at de fis-Ja landmilitære Operatio
ner si Forbinsdelse msd den fah-inst
chknssifse Krife par blevet insdstillet
Pkskiug, lu. Maj. Eiter at have
mogaact un Luprcsthkomst mcd Hun
sun 1i1 Japans man til Rina, vil
Do tu Männer-J chmssctkcmrwr nu
Widc txi lldsmdjqclfcn as ou Trak
tat.
.
Visiuzoluszs kaldesjs hieni. Paris, S.
:I.!·’uj. Im Rom tolegmfercisy at den
sorämnnrrmde grasfke Jremierminis
stcr Benichoii pludjelig var blevet
kam tiltch Era Kaim hoortil kmn
Var reist for nogen Tid fiden.
(Vcni.zelos er Føreren for Krigss
partic-: i Graskenlaud Han aftraads
to sum Etatstttinifter, fordi hans
migsnolitif ikke fik den nødvendige
Statt-e, specielt bos Konsg Konstan
tin.)
Prni Wismsfon død. Kriftiania.
17. April. Professor G. A. Gustafs
jun dødcs j Aste-Fu
Diskmed er cn af Norges størfte
Videnfkabsmasnd gaaet bott, en
utrwttolig Forskor af Norden-s Olds
tid Ekønt Svcnsf of Fødfel var han
san qod N ormand som nsoqen andert
svasd ban bar udrettet for norfk
Oldtidsvidenskab, sladek sig vanskelig
out-dere. Vi vil bare nævne Udgravs
ningcn af Ofebckgfkibet og Ordnins
gen af Unwerfitetcs Oldfamlinq,
Arbeit-en som for lange Tiber vil
vcrre til-selig knyttet til hans Navn.
Gabriel Adolf Gustaffon var fsdt
i Visby paa Gotland i August 1853
og Nov faalcschs bare 62 Aar gam
meL . .
I (4
Er stort Forctagendc Linna, Peru,
7. Mai. Prirsident Bevor-wes Var
i Gaar udstedt en Forurdnimx, sum
med nogle Modifikationer modtager
en of Vroitung sc Co» Limited zkssw
York, foreflaaet Kontrakt om Irrt
,1athn Jq Fkolunisutiun as Kuflland
i Pom. Kaum-often dreier W um et
Lksløb as 810,000,000. Landot nd
xmr m. 1W,000 Arn-T
New Vork, 7. Maj. Ednmrd N.
Ost-sinnig unluftc i Nam· ma For
.mhsdnin,«(. at frvdnrknimusn afLans
dot i Pen- fkal forctagos af span
skc km italiksnske Raunen-, fordi dis
se taaker det varme Klimat bedre
end Folk fra nordliqorcs Lande« Kun
m Tel as de 100,000 Arke-I bebs
msr at irr-Werks
Narilmlnistøttc aisløroi:-. Neun-L
Italien, sta Bari-si- (’-. Mai Mari
imldxcs Kritik-Stirn i ist«-« fride i
Nimr i - Tini-to Znnt Eli-im Nod N
nw mcsd cin swr mtrioiiik Dis-non
sii-.115.m Ton imritis Visqincnlnsd i
Forli-Motiv misd Fostliqlnsdorms var
:Ils«ilox·iiizw:1 ai on Ztøtto til Winde
am Narilmldi Ztore Meinioikenia-3
for fmiilodes i den lille Vo. disk i
III-« tilmsrto Konnt-thust Sardinien.
W Jlfdolinq Vetormusr im Mari
tmidists Fislttuq blov liiliei mcd stor
nusndc Jubel.
Hut-reinste Provins i Italien var
rcvmsfksnterot, skønt Kong Viktor
Emnmmnsl oa Medlcmmerne af Ne
aerinqem der havdc ventct at kunne
Mermer Foftliabcsdesrne, var fravæs
tende.
Canada beholder fin Hvodu Tu
lutb, Min., 4. Maj. Canada bar
standfcst nl Udførsel af Horde, oq
Halqu et keimt-om, fom blcv mod
takust her i Moor, vil dcnne Okdre
blivcs apiincmiørt von del ftrciiqefte.
Tislmrasmch som blev affendt of
N. A. Tomiinfon Eos lindcrafde
linq i Winnepm oa kom, iom Vor
lksn lknlde lusva lød fault-des:
,,Ottawa lmr just under-reitet Al
lenderne om, at bestes Korn ikke
kan fendes til Staterne, web-mindre
dot flal braqu der. Jntvt Korn kan
frndos frei Canada til Stokbritcmis
on, met-mindre Modtaaereng Navn
er opqivet, ille heller lan Korn len
des til noqet andet fremmod Land
nan Oktawns specielle Tilladelle.«
Kornhansdlerne her antugeV at
dette betyder enden, at Tone-da hat
for lldt Korn, sller at man i stsp -,
nach oq Stubriiamtim W M