Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 05, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Spuderwlland
Ists-bei und at fkrive Dmst J
Inledning as dem skriver den nd
Mtkedc Maler-ruhe Ilzxneis Zion
Wille-:
Hvis nogeu her 111 Tand-.- Nr
heugivet sig til seminis-umk- Trog-«
me om, at det prøjixffc Isiczximmte
Nordfleszojg cjter Urjgcn akde .m
dke jin strenge siursxx Ur: Ich IV
blodige Ler as Im ug www
sollt NordWcIDigcruc imr nngx u-;
stadig bringet usw-ils Jaa Du mskc
Slagmarken von Frauqu uaadc
Ost og Best, Iaa er ou Muosscicm
Iom ovcnanxørtc vol skkffct ::«. om
at udkioe ham dera;
Under seine chm iyxor der Ir
sten kkke findcis ct qun . Erdspi
vig, der kkke degr.1dcr Tod« as c«
Slægtning ellcr uasr Jen, must En
ker og Emaabørn sxddcr :- .I.’;)D, Or
di de hat miitet bete-J Forforgcrxu
hvor Guardene maa fastng Urdz
Eier-no cr blksvet Inmier : Jus-zur
osg ikfe men- cr : Stand til m dar
te desto-J Jord, 1 en lmdan TO ::i—
føjer kajcrjeksci den Iansksinocdc
Befolknmg en nn- 31112«r:c, mjnocr
den oua den UTnlpgstc LIMde Un, at
den er undvnjvisl Manna-ONer
dønmtstö lek adriäghch
Dansktalonde sleszxstgsfk Wndcr
kan, otn de lnstcr, sfkivc Brcve mn
TysL Frankf, Indequ uaa der Ty
fketne faa Eorimdte isngclske Spros
pact Jtaliensk og EvunsL — kun
det enefte Skrjstsorog, de maqu
det danske, nma de ikke den«-nun
Der er al Grund For os Donikc
til netop i dette Øjeblik —— da Ty
fke paa forskellig Munde appellerer
til daan Velvillie, —- at bide Mast
ke i denne Venliqhed mod note
Landsde og bufke dens bitte
M.
fOtiseptifer Nord og Syd for
stets-m J Haderslev folgte man
den 7. April 10 Ugers Grife for 1
W Pan-et, fortæller »Ekstrabl.«:
We Dag, faa Mil nordligere, i
Wing, kostede de 210 Kr. Omend
U synes Molng at en 10-Ugers
Gris kun fkulde koste 50 Pf» ved
man not, at Toffel-ne f. T. ikke, i
W Tilfæbde i Slesvig, tst afse
Wtoffer t. Grife: de regtterSvin
for deres »niende Fjende«, den ti
eude er Hunderte
Senkt-e læfet man i andre Wade
at der folgtes 10 smaa Grise for 1
Mark, og at Sælgeren oven i KI
bet mcmtte give en Eigak i Tilqift.
Ost se tystr Krigsfanget i Nord
M fortckller »Ribe Stiftstid.«
fra Fang-kleer i Basstn.1p. Den be
sinnt af en meget stor Grund, ind
hsgsnet med to Pigttaasdshegm det
m indezrfot det ander og ca. 2 Me
ter hsfcr J lfver Ende as Pladfen
er af tu Brædder -—— beklasdt med
W baade paa Tag og Berg-ge
—- opsprt en mwgtig enetages Bat-ak
« Ie, der hat Plads til 1000 Mand.
Dem cwet Side af Jndaangen liq
set en mindre Byqning med Plads
til W, Vagtlokaler. Opboldsrum
set Zagt og Kskkmperfqnale m. v.
Fast-gerne hvis Tal paa dettcs
M udgtt ca. 2000, ligger i Ba—
Fixsterne paa Træunderlag med lidt
i - della over, san lädt, at de ftnrter
f HI, fein vilde over de Halmlæs, der
M ind vaa Pladsen, for at sikrc
fis soc meget fom muligt dems.
Fangcrnisis Kost er unser :».- IN
fIende antädisäsrlmld »Wer fu«-»
Om Moment-n It Etnkfe Brod misd
Koffe, om Middagkn -J21-5--:1:1(-.1 Acri-r
og Kartoilck i en cllisr sausen tagt
Form, om Ihrem-n Rsrnnsmutc Ma
den et imidlcrtid san milstmstkeljky
at det et en ten Ynk at Fu f. Eka
Migsfcmgeh der bar haft Ilrvcjdx
udenfor Lejken, vende tilbage txl dess
wt De ftyrter sig som befatte over
de Adel-unten som ljgger udenfor
Seiten iNærbeden as den ftore Kot
Wning, og skkmt Vagtmandskæ
U fsger at hindre det, set man
Mel-ne Lage Roetne og med Grau
-« dich-d fottære dem tau.
7 ' Blond-L Fangetne, der i denne Lejk
, mende fynes ret veltlædte
. II Iestrsct baade of Aus-setz Fronsks
M, Belgiete og Englændete, er
» da Mc faa fau, fom er vel bestan
. I M Benge, og sont gerne vilde
J M fis god Mad. Mesn det er for
—-dehakktm Lovtilatct
Ist as Ists Pfennig om Degen.
« Ists-w W at have set
» M Mffelstræl ogv lis
Weu es spiie
lfisdskkis ek M« M W ikke
Lan um M werfe- Wär-dek;
osg en enden af Sigm-us fremstoaeude
Bisses-e Firstelærer Peterer i Bal
ftrxkp, hat indsendt Andragende til
Mrstdighederne am at fsge Fang-It
nks Fotpleinjng forbedret.
J de ea. 4 Ugck, Fangekne hat
haft Ophold hist. er der sorcfaldet
Here Bächlde as Hungertyfus.
Regeringen hat nasppe vckre vi
dende om, a: Fnrholdette er saa flet
te, og Lan heller naspve gøres direkte
ansvarlig der-for, da den betaler 1
M. 20 Ps. for Fangemes For-Mei
näng pr. Dag, heri ganTke vist ind
befattet Udgiften til Faugelejren el
ler Latr Fald en Tsel of dens Op
Eørelse. Der er en Enkelmmnd, der
bar overmget Triften » og dermed
Fofvlejningen —- af fcmnlige Fan
qclcjrks i Not-Dichng i Entteprise;
man Var der-offer igen over-brach
Forulcjnjngcn pack nye Himder mod
en bewdelsxg mindre Betaling, for
mcntljg cu. 80 Ps. pr. Fange int.
Tag - - : Wann-Unsrer cndog kun
50——55 Ps. pr. Tag. Nackt den sidsts
uasvntc Entrcvrenør naturligvis ogs
iaa vil jjisne faa meget som muligti
Daa Forretniimcm tan man fige sig
fclo at der äkke blinkt man-ge Pfen
nig tilbage til Proviant og Køkkeni
betjening m. v. Og med de dyre Pri
set vaa Levnedsmidler f. T. vil detl
ikke vcere muligt at fremftille tilij
strækkeligt nærendis Mond r den nødF
oendigc Masngde
Bibler med Kessels Wilhelm-I og
Hindenbntgs Billet-etc J Hader-isten
bar man den senkte Tid forhandlet«
Vibler, i lwilke Keij Wilhelms og
General Hindcnburgs Billedcsr bat
han fremtrædende Blut-set Der hed
fig, at Oder-findet ved Folget Milde
tilfaldc .,Røde Korssc
As GMebevostuiusLMandstas
bet, blandt bvilket ogsaa befindet fig«
en Del Elsassere, dirigeredes en Del
of disse, til lwilte man ille nætede
ubegrwnfet Tillkd, Paafkelstdag sod
paa Partikel-Indus fiktes iflg »Ri
be Stiftst.« ydkrligerc en Del af
Mund-stehet der efter soretaget Læs
genudcriøgelie var fundet feltties
nestdygtigt og under 35 Aar, Ege
ledes fydnaa, formentlig for sein-re
at afgaa til Fromm
Kniber det med AthejdckwfteuP
Pan ilere Egne siges der at knibe
for Landboerne med Arbejdskraften,
og at det navnlig volder nogen
Vanfkeljghed at faa udført Foraatsss
Ulsjningcn og Sasdlckgningen —— til
wilka iisdfke der er udleveret 300
Bund Korn pr. Hektor-. Det paa
itaaåy at der — i alt Fald nogle
Sicher— den 15. Maus er traadt
en Bestemmelse i Mai1,hvorefter
Kann-after med udenlcmdsk Arbeit-s
kraft ikke maa indgaac paa mindre
snd et Aar-.
TM Batuastished. En ung Pi
ge fca Kjertcminde sendte ist. .,F1)ns
Tid.«« forledisn et Lnkvaskningskort
til Als-i Anledning af, at en Ein
of heades derboende Spigerioræls
dke lkulde ksnfimeres. Da den unge
Pige vidste, at bendes Ssigerforæls
dre længe havde wisset et Billet-e
af Kotigen og Dtonninqen as Dan
tnark, ktbte hun et Bill-edi- as Kon
Jepatret og klasbcde del paa »Ber
kortet. - j
Kortet kam ogfaa til sit Beste-kais
mellessted paa Als, meu iwk ble
Forbavselsen, da man san, at —
Kongens og Dtonningens Hoveder
vor klippet af.
Jeg er daaik Eii haust-JUN
slreuikicn der dar delmgcst i Krisen
fide-n Deus Begnndclsc, var forlisdeii
biet-um- paa Orloo, Genfonet med
Familie og Vennek blev felvfølais
lig feil-et, men ubeldigvis faa stinkt,
at Soldaten blev en Smule for
fnakkesalig, fortæller ,,Holbæk-Pii.«:
J denne Tilstand com hcm til at»
sige, at han sagte-is kunde finde figl
i alle Strabadser ved Fronteth naars
blot Tyskerne til sidft maatte fan!
Kli. ;
En Tysker. der horte dene, ais-»
gav Soldaten, og da denne vendte"
tilbage til fin Afdeling. blev han
stillet for en Krigsret. «
—- Er De Mik? lpurgte Theer
for Migsretm «
.- Jgk
—- Tr De i danste Forminger
og da hvillef
Soldaten nævnte de hauste For
tede det Ums-, Wie ma
de var tilflmet ham Syst-MS Ost
lov. Grunden kund-e hon fer regne
ud.
Strassede Hnsncsdtr. To Koner
i Flsnsborg hat-de bagt Brsth der
vejedc over de» titladte 50——100
Gram Stykket. De hævdedc i Bi
sjddekrettvn, at de havde oæket uni
dksude om Magiitratens Forordni11g,
nceu idømtcszs alligeocl ifL ,,Flensb.
Av.« Bade-r paa 20 og 25 Mark.
Husholderske Anna Refslund i
Order-up, der Dass-et Hafer for jin
indkaldtc Brodes, er Eil. ,,Hjemdal«
blesveu idømx en Bøde paa 50 Mk.
for at have bagt Brit-d ak ublandet
Hocdemet
HI og Mass. Landraaden E Ha-l
dcrslev hat if1. »Kons. Folkebl."
bekendtgjott, at hvis Landmændmis
ikke scklger der nadvendige Ha til
Herren, maa de vexxte at Tau del-es
HS taget ved Rcwiiitwn.
Krcdsudoalget i Hadersksv be
kcudtast, at det bar ksbt 4000 Cent
ner Majs i Numasnfen og vil fass
ge der for 22 Mark 50 PE. pr.
Centner.
Strafka for It have her-set Lage.
Tfismsfteksrl A. Christi-usw i Fiel-I
ftkup, som ksrer fin Huåbonds Au
tomobiL fkulde for nagen Tid sich
i on Fort ocms Lang til jin duc
bontn um Und-cis J var blcveu fyz
Da dm nirtmestboende Las-ge ogsaa
var sw. køttc Ebristonien over-Grasa
sen for at heute en Las-ge, der hoc-de
We paa den andcn Eidk of Gen-n
sen, Hex-i san de mfke Myndigheder«
en Overtrædelfe of Belejringslnvem
da den anklagede ikke bar-de saact
Tid til at forikafse ixg et Pas. Dom
men lsd ifl. »Kold. Folkebl.« paa
en Uges FængfeL
Futter-. Ledsvogtek Tofft pedJKms
baneovettsrslen i Styding hat fau—
et Meddelelse am, at bons Sen Jok
«gen et falden i russisk Polen. Den
unge Mand, der blev 24 Aar, dav
de unstet Tegner paa Komiker-kaute
tkt og havde taget Efsamkn läge
spr Krisenz Udbrud. Med Breoet
om Spinnens Dad, der et dateret
lden 20 Worts og skrcvet af en Un
dckofficet, fulgte et Bkev ska Sin
nen, seit-, jom ban havde skreocst fjt
der Stag, kwori han faldt J Brwet
bcbudet bcm fin Did, taget Afsked
med sine Zorældke og i rsreuchrd
trsster bcm dem med, at det bar
været Guds Villie Hirn stunk-r sit
:Bwv mod Ordene: »Wer galde i
»-daabct, taalmodiqe i Trasngsel og
udhvldende i PznnenN
EI slædelis Basses-Stier Enke—
iku Elausen i Asdent-an modtog
Mandag den 29. Mart-«- det ftrite
Livstcgm 2 Kutt, datekkt den 25
Februar og 3. Mam, sta lxsndetz
Ein, Stud. Med. Fritz Elausm
Hans Paar-reiche hat« fide-I hans
Pen, Stud. Med. Lorcnsen sra Bal
lusm for en Z Ugers Tid meddelte,
at Staufen pistnok var Hulden i rus
fifk Fangmskab, leoet i bange For
ventning am hans Stock-ne Pan
bogge Kott meddeler ban, at hatt be
findet stg i tuzsifk Mgenssab og
hat det godt anodningen am, at
han skukde væke kam-eh et vel vg
saa denned flaaet neb.
Saum og Seins-.
As Adjunkt Johannes Luft,
Bis-org i »Am-h. Stiftst.«
ZN mi- c: Islk uer Ida »Im
TO. at der Ener Zimmer le J: ;«-.)l
Ixs ..shiltuk", — mtjtnr or : ist-ZU
Max-aber en Lukszusrgcnsmun — -, w
Haar det mina ander le at sor
dnsrve sin Kultur Hm c: Rats Esrst
famst sin Atti-kamt faar del ogsku
Ud til at einst-ger forialksc og
sdelckgge dens Pan-met Hat et Falk
fnaet Musik, faar dset ogsao We
kasser, og hat det faaet Jloisch
faar det ogfaa en Zmudsprest
Vi bliver ved Littermuren. Man
siget, at DIE-get er gode Venner. Jkke
ilde sagt, for faa vidt fom de gode
nger. as lsoilke jeg hat laer noget,
staat fom lige fcku mange trofafte
gamle Bekendte paa mitte« Reoler
og nikket til mig: jeg tager dem
frem, og de er stedse de samme. Men
Bisse kau jo ogsoa vom Kette,
«lumfce, troljse Kamme-roter, fom
bestandig apægger des daarlige i
mig og fmigrer det, hvor det er
fakligst for mig at fmigkes. nget
og nger et to Ung. Litmatur et
et, Grier uoget anbet.
Der gived We Lag af Sitte-aw
ten, fom waret til disk Lag i Men
nestchedem Mle er de beugt-M
M W M m er de begat
emne er et W, Fasse-IN os
Fotbrydelse. Ente-I er dek den for
nenkme Person der, demnaij og
unwgclig, assle som Stotforbrty
der, eller det er Forbrodekem sont
mellcm fine Lige findt sont et Geni.
Den simple Forbwdek kench ikfe i
den Art Bitte-thun han et ikke den
sollt-. fnrntnlede Ein-L sont et wun
gen änd vaa Forbrydclsens Bank-,
men kmn er en celebkr Person, en
»Gcn11cmantyv«, en »Storforbm
det«, Defectivetnes nløste Gnade
den ædlc Rsver og lign.
Dei er et ejcsndommcligt Tut-c for
den simple Littemtur. dettcs Ikcrk
nted Foruemhed og Fotbtydelse.
Hund bmdisr Læredrengen us Var
nepigcn sig om at lasse oxn jnsvncy
mu- Mennosker of den-s one-n Art?
Te ml ssrccs ind i en fernem Vet
den Te vil ikkc lwie om gode Men
nefker. Tom er dagligdags. de ønsker
malen-We Komtcssisn de vil ikke
lasse om dagliigdags Slynglcr, mcn
de nthkcr at fordybe sig i Stor
5ojndlcrens. Soillcrens, den sknrks
antiae Mai-fisk- Memoircsr. Fint
skai Lust vorte, oq Forbrydelser skal
der xji En almindeliq Gndetøjtcss
:’C:nsntnr interesfercr dem ikkcsx de
M have den ndnmfisde Dame Hm
:Ii’inf-.15-ccn. Find nie-n Eorbkndcrist
Ti- Imr tun Ertrag for Inn-ds, mcn
Zmudkct fkal skinne sum Kntjcskidt
i Maoneskin Og der ist Forfattero
not Tom prasstcskcr Znnth for den
fordirrvcde Imag.
Vor lMtrrntion bar kmdt 3 Ar
ter nf chnnc Literatur — on Inn csn
Eier-de
Ton fierdr kan oi bcgynde med;
dei er den, iom udkommkk pao det
sinkste Foklag og findt-S i den fine
Werde-us Latier-laws og om willen
man oplckres til at formale at disk
vix-selig er Littekatmy iaadan en i
Stil mcd Halse-eg, Jbsen og Pon
Htoppidam rigtig Literatur, som« det
Her en Pligt at Lende og nyde.
« Men de m Slwgtled af hin for
nemtfordægtigc Litteratur, fom vi
bar oplevet, et fjlgende. Fskft den
skanfke Forbwdetroman, sont gras
fcrede i vor Davids-tm —- Rot-am
bole, Poris' Wirtin etc. Den flug
tes i Mermis; den havde den Sekt
FAM, at man Bunde besinnt-,
Hmar og hwt det Wö- være, thi
M Kapitel bavde sit Mysterium
og sin Lssning paa et foregaaende
MystisrinnL Den sdelagde sine Of.
kcs Nattespvm gav onde Drinnne on
et vrangt Snn paa Werden Den
lastesji as nngc on sgamlm fjasldent
as Born, tin den Var for langtrnks
kon.
Nran IcicksCamnBis-gerne sont
udvjdede Znntddsmagcns jkngtelige
Otntaade til Bot-neues Ver-den Deus
Vlmnftringstid vat- knn fort, ikke
blot for-di man enckgifk satte et Felt
toa i Gang inwd den, men Sol-di
Tiden lob frn den: Tian lnmde on
snndct en nn Art-of Smnds for en
fokdnsrvct Srna-q. foxn menka not
knn kaldcs Litteratnr: den gaka oaa
,Valset, og den kcm nndes of Falk,
som end jkke san læfe.T1-t er Fil
jtncn
; Under dens Fano dt dek innen
;Redninq. Detj«fornenintcs Fordan
!tix1lwd cllkk fordægtige Fornembcd,
;d1sn Sinc- Forbmderverdem Tom note
’F(vdrrs og Mødkes Vndwnge og Pi
gek nød i dercs Ensomhod vcd cn
;osendc Lamm-, den bwngct nn sine
ftkonlende Villedek nd ndcnsor
Filmstmtrcsm Nu f kal de nan
-diqr jfke knnno Hippe Musen-. Jn
lgen For og Mok kan met-e klare sig
med at III-Ende den fotdwgtiqe Bog.
Nu heb-Ver de knn nt sendc Vøkn i
VII-n. Iaa et Snnsdset der for at
Jordan-w deres Imm. Det et der i
Villcdorncs Form. oa innen kan
nndzma dist.
l Mcn »Ist-met er dist sammt-: Fior
»bmdelfr og Foruemlnsd Varietcjsjten
Ei Säcke Markiåsen ved Spillebordet,
»den erlebte Jndbkudstyv Vor-e Bsrn
stol have et Kursns i Livetg for
Egnldte anqsidiy og for at Inn den
Iræddelige Smnling as Jndtryk rig
tig sukret ind, faa endet det hele
Hde k-rcnde: Forfoning M MS
lejet. Ver-r faa artig, fide Blen,
der et Livets Hemmelighed: et Liv
i Laster og en tstende Dsd med —
en bedende Nonne ved Hovadgærdset
Dei findet vi es i fra Kjdenhcwn
til den mindste Statistikka som om
Folkets Mut var, hdad det asstetiste
engem-: Smag for Smudsett
PBU EIUPILS IOCZBOT
su jkovomjsk Bomolan los-— og syltobos.
289 sidekr Trykt pas godt Pnik med store. klare Typer
As Pokfstterens Foner hjdsasttes kølgcsu(le:
»Na-t- jeg hsk Ssmlet clemje llsandhog for Instrukle »
det Mke for-di. det er nngist syst, det- heer kkemkommer; men i
de Ficke fa- Aar. je- bar beskasftjget misk med den tin-liq
(1’em:ng» hsr jeg gamket og opskkevet hvud uyttigt, spat-sum
meliskt oq godL ji«-z bar prøvet og erfurcst." —
Bogen vil finde-S nyttig i eahver Hugholslning -—— arm-ts
-Hek mindre ——— hvnk det- Ies bis-n pas Okonomi »Es und Orslcsn
Vorspeciel Pris75 sfents
Dsaish Luth. Publ. sowo,
Rimsingen
Japanmisiivnenz
Jst-r tcstmsreh se Köl. Nr. U. ...... . .. . . . . . . . . .83913.·.H
Ewier Iowa, Zaudcmisfkolkng Finmtaisujser ......... Um
Brule Col-s» Eben Ezck kaomissc Mcnighedz Zuku
Vjaskeojser .... «... .. . !- Zi.
Blum Nishi-. en unævnt ..................... tut
Wmumim Wic-. Vor Zwer Mako balsxc Esset zwd
Musnnssionmk Nie-Nisus Mode .. , ...... 11..«)()
Eska ji«-emi, Ex. Mmix Mghss Kunde-H .I. » . sm
Porxlimd, Mann-, ein-r gib-de Frisdisrjk C. Jensen ...... LIM
Z:1.1r1.1, Qui-, Gans J. Jømenfcn Ja Rom-lu- .......... zus
3Iiusknt, Nebr, Vorm-Inst DER-r uksd Lshcsfisniintzidcr » . II Zu
Eitsxnn.«1, Wiss , Esadaqöffolvbørwnc . . . . ......... . Luc
:1«’uniia, Js. Tak, Zions Mgvkz erstclige Hxæweiukcumg fu«
Fcrndalkn Cath Offisr ved Missionckr J. V. Mel-ones
21 M
Møde . . . . ..................................
Zornwut-, Calb, Ofser ved Ssndagcsftolcsn ............ HZD
Ferndale, Calissp en unævnt ........................ Um
Essig-m Calkf , Offe: ved Missiomkt J. P. Nielscsns Mode 47.25
Reedlm Calif., Offet oed Missionasr J. P. Nirlsens Msde 15 s»
Los Angelcs, Calif., Offer ved Missionasr J. P. Itielscns
dee ...................................... 22·7»
Harlath Iowa, Ofict ved Missionasr J. P. Nieliens Msde 6.05
Indiens-illa Iowa, Dfser ved Missionasr J, P. Nielsenö
Mide..... .. .......................... 15.39
Exikq, Jan-o, Offer ved Missionær J. P. Nielsens Msde 17·35
Hamlim Iowa, Offet ved Missionær J. P. Nieliens Msde 8.12
Audubom Iowa, Offer ved Missionæt J.P.Melfens Msde ZTUO
Man-head, Iowa, Difer ved Misiionær J. P. Nielsens
Wide. .. .. .. .. ............................ 16.12
Sioux City, Iowa, Ofser ved Missionæk J. P. Meisen
Me. ...................................... 19.20
Flaktou, N Dak» Mindeforeningen .................. 5.00
chicagm Jll» Chr. Pedersen ........................ 4.00
Greenville, Mich» St. Paulli Mghs Ungdomsf. til
Stud. Mute. .. . » ...................... 5.00
Zusammen-. 84261.·.H
Indienstmisiioaem
Jst wittert-L se Köl. Nr. 17 ........................ 8222281
Bleir, Nebr» Sindqgsfkolens Offet ved Ungdomsmjdet 5.64
Bruka Colo» Eben Ezer Diakonisfe Mah? halve Paa
stevffet ...................................... 9.57
Levisvillz Alta, Can» Emanuels Mah. Disser ved Bit
nenes Juletm ................................ 1.50
Bleir, Nebr- sn uns-out ....................... ists
Votum-u Maja-, kfm aim- erdexik E. Zeus-n ...... 25.oo
Maria« Bis-, Hang J. Jst-geniert og Familie ...... 2.00
M, N. Dat» Wes .......................... 5.00
W, Jll» Ehr. Wen ................ 3·00
Hilfst-men- . . .82276.52
,
-
stinkt-stunk
Fit- kvitteteh se Obl. III-et 7....... .............. OTHER
Minnefeta Krebs oed P Etat-Teu. . . .............. Moll
Pmland, Maine, eftek afdslfe erdetik T Jensen ...... 25.00
Norma, N. Dak. , Zions Mglt’: kristelige Hjælpeforening» 5.00
Chicago, Jll» Cln sedekfen.. .................... 3.00
TilsommetL . . .82829.88
Ustmoumisftonett:«
Fsr winkt-eh se Kbl Nr. 17 ................... .....81939.8·3
Wattmcm Wis» Vor erlseks Malt» tAlle Mks.) Ehr· Pe
tekfem Peter Jensen, Jenes Bereits-en P. Halst, John
Andekfem Lars Gent-Mem Sopims Dauielfem J. C.
Niclfett, H. P. Peter-sein Jng. Ort-kann Chr. Nied, P. O.
Schnelle-etc Peter Hausen, Peter Petri-sein Elsas-· A.
Hausen, R. P. Peter-fett, Peter Nielsem End Land, B.
A. Christo-rieth J. P. Mantua O. Hale Ent. Stoc
N- Jstgmkclt 5«c» Ullle Misst Dorn Peter-fett, Anna
«th-tersen, sit-Sinne Jenseit. sfttstine Petersen tm. sum 25
Bot-Hand Mann-, ester afdede erdekik C. Jensett....s.. 25
ich-sandten Calif., Efterilet sta KvtndtOQ Jubelæumissest 1
Ellettdalo, Minn» filer Mksjt H. P. K. Hausen 82.00,
:llttgaard, Wall-unt inz. st.»0, C Jenseit, Thomas Jen
sen Int. 50c. .. ............................ 5.00
Gent-tun Mitm» THllle Mka) J A Senkt-n, Julius Jen·
jen, Carl Jense t Banne Matgret.t Petekfem Walter
Wätan en Cat« writm C Kann-, Jens P. Jensett ltv.
Kot-. ., Chr-: stiznn 1 sit-M H. Mortensett. Q. P. Joltnsen
bo. 25c L. C. J. Wattne, Carl Knifdsen ho. 50c ...... 6.50
Flut-um N. Tal» Ebenczer Malt »Alle Mtssjt F. stre
stiansen, Z. Ruder-satt Il. Bat-lett, C. Odermanfetn Ein-is
Weder-sein Carl Christensen, Peter Neuem Carl Hausen,
Martin Peteksen. J Mag-Unsinn T. A. Lee, A. J.
Zttttnttre, Zsren Etthjtensen, lldfked Jteve ho. s1.00,
P. Eli-em, C. L.E1tristrttsen ltv sämt, C· J«
Schnitz, LI. Bitt-ermatt, J. Wejtt, J. Viert
nein Ersten Anserseku Alsresd Reve, Ettok Anderlen
tw. 50c., Z. Fladanen E. st. Strand P. E. Ist-eitlen
tw. Löc. Ner Miss- stoer Samueljen Löc, Satan An
derer, Christum Jst-ein« Eiter Andetfen ho. 50c.
Christi-te Christensen Blut-. .................... 25.00
Rat-ine, Wis« Vor Institer Mglt tAlle Mist-) Bat-tel
sen, C. T. Zion-, »Den Due, N. Jochttmsem Carl
Idomsem Ein-i- Jeniekt Ltte Jensem Anton Jst-en
sen, Ein-is Lotsen im M. OO sAlle Miss) Esther Stein
Lydia Lotsen Ellen mattttttjett, Hennie Melken itz
st«uu, Vor Ist-elfen Mthks Ilkisttottef. 5500.. . 18.00
882
Tilfmnmeii . . .-82045.86
Dansk Hin-mission
Ist wittert-L fse Kbi Nr. i« .......................... s 98.2.3
Blatt, Nebr» m umso-it ................... LW
Ti17a1niiieii. , . «899.25
til pqstor soffs Drenqefkole i Kiste-:
Fsr wittert-L se Mil. Nr. 15 .......................... 828682
Æiineavolis, Minn» Man sog Esdtis Niclien tw. 50c.... 1.00
Miit-nimmt . . .8287.32
sitt-tasten
er wittert-L ie Kbi Nr. 17 ........................ 85271.47
Blau-, Nebr» Hans Jotgenien 84«00, Ove T. Ruder-few I
Hans J. Nielien, C. X. Hausen, Mes. Anna Beck,
P. S. Vig, Nie-is sie-speisen tw. 85.00, Otto Haufe-L
Christian Andcrien Rom-, Akt-T Hans Linde-rieth Mars
Haufen, Chr. Zenit-m Christian Andctim P. E. Ein-en
skm C. M. Christenieii, H. Efov Nie-limi, H. J. Han
ien, Paftor L. O. sit-lich Johannes Seifen, Paul Pe
terskir, Win. Johnson, Haufen Btcniwldt, Louis Ro
bmfen, Frcd Enge-L Ein-is F. Jenseit, Jakob Andrea
fen ho. 82.00, Mai-je M. Beet 810.»0, Niels senken,
A. ENer Christ K. Johnieih Mai-v Chrijtensem An
na Betthelien, Sine Zenit-ji« Lydia Zenit-m The-oder
Linde-rieth J. C. Mcidiem C. M. Cisriiienscm Ed. Hohn
som A.Lillct!iokii-.I, Moll-er Minik,- Jotgccizoreniem
Ilnno Linde-rieth Rasmusfs Weder-seid en ,uiia-vnt, H. A.
Somiiom E. Jokmicu fix-. si.»0, N. T, Umw, Nasid
Jeniem TimmaÆliriitenien, MBHmiien tm. 8300
Cat Laiiritseki, Eiiriiwffek Poiiliem L. H. Manf, J.
P. Messen km. GLZOJ Pras. V. E. Mengere og Miss
Eswlme Johnfon hv. 82 .. . ..................... 123.00
Danebe, Cum-km Oregon, Young Veoplcs Sociciy.... 15.00
Haktlcind, Wis. Qverfkud Jed et Missionsmsde ved Pa
itor E. M, Eise-L . .. .... ...................... 20.00
Bowlusz Mino-, sk. O. Wurm-im .............. 10.00
Brot-Tom Moui., Brot-san qu.: Peter Hendritseih Hen
m Hendriiseii. Wiitielm Lin-im, K. Huiidtoim Carl
Sskcnscn, Mads Melchi, Zeus P. Haii7e11, Rasmuis
Nietfem A. C. Anderieii, T. E. Bcutscsm Jetis Jenseit.
Andkew H aniexh Peter Beutfcik Gehen-d Berti-lisin
Ein-is Sake-rieth Jisus H. Peterskir. Chr-is Quem Ein-is
Ehriiiianfeu, Peter Sen-nim, Fted Vlies-h Ziielg Den-z
son, Thotwald Jenseit, Zames chdrikieii, Ssreiiien
Proz-, Ehrcss Nasmnissm Moruis Offen, Spreu SI
kxsnseiy Tom Ehrfijteiiism Martin Joiinien, Laks Ander
icii, Eiiris Jcnien tw. 81.00. Niels Ventiem Pasior
N. Daniifoo, Jotm C- Jota-sen th. 8200 ............ s7.00
Colle-weh Iowa, Louis Vtaiidt 81.00, Geo. Haufen.
Rose Vordem-Mach Petetsem H. J. Medic-n bu. 30c. 3.00
Eli-Vom N. Dak» Ehe-miser Ohms C. L. Ci)rifteiiieii,
Cbtis J. Pederien bo-«83.00, Windes. 85.00, Andre-w
Lotsen, Zskchbkiiimiem PeterNielscm Just Suste
sm MartinscinscsihAlfred Reve,Chi-iftiiie Zkeeni, Wil
licnn Zkeem Liv· 81.00, Peter Skeeim Zsren Linde-sein
Carl Ehristcniem Chris Oermansen ho, 8200 ........ 27.00
Von-bells, N. Dak» Bethleliem May-: Paitok J, Mag
nusfem Seien Panier-, Hans Peter-sen Martin s.
Johnfem Hans M. Haniem P. W· Peter-im C. Rai
musseih Chr. Fenstin West, Thomas Petetfen im
82.00, LPNielscn 82.50; Chris Zenfcnsl,« Beihles
bem Mk» Mindes. 8400 ......... , .......... 25.50
Thier-go, Jll» Ein-. Pederien .. .............. 3,00
tiliammen Ists-MAX
Ilderdomshiesnuen
· r Mit-ket, se Mil. Nr. 16 .......................... s stcc
d, sieh-» Oc. Isaria-i st, J. M. Frist-dien, Peter
Mu, MS cmilie Ich-few Miss. Il. P. Jenseit hy.
soe, Mit Marie Mniem MttJaccbiiieJohnieu hy.
We, Postp- Tiir. Sirensen og Duftin 82 ........ TM
M, sit-, M J. Tit-senken og Mike QOO
Sen-va- Mimi» Godt Hmä Nah-. Opf. ......... . . . » IN
« cillcmmen«.·..».« MW
We, Nebr» den 30. April Wiss.
M hin-tecta Hilfe-i oq Tok. JOHN-anzus
M. tot »Den i. d. e. . its-«
—
Til Itsdimisiiouem
Mknn Kreuz-.
Ooerslud ved Missionsnmderz Minncapolis Mist Owatons
na, Ist-m Hutclyinson og Et. Morth Menigheder 842 Genos
Minn., 813.10. Pan Indiens Veqnc Tak.
P. C l u u f e n, Krebs Kost Albert, Lea, Minn.
Pensioni- oI III-lassen.
Luci. Wie-, St; Peter-s Mah. —- M — IS. Emaus ABC
anldridgr. Mont» —- Gave — flo. W, Mut M. .
— Gabe stäöo M tat modiqset
. I.9.J.Otbocas,M.
flo W st« W W- Is