Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 05, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Her i Norfewood hoc der met
strecke aandelige Brydningeh og Me
nighcdksn dar en Historie-. der ikkc
Helt —igcnnem er stott. Dkn nokffe
Prasft Wufmd var lnsr sanmdxg
med Sass. Past. Rielscm sont nat
Metadistpmsft fm Roma Var inst
nok den for-its der vmsdjkcsdc nor.
Der findes en TIiktodiitkjrkc her on
liqesaa en i Manricwillis. qrnndlimt
af omtalte antor Niclsem Umsicht-is
en i Motoren-. Incn de or alle gaacst
over i dct cngclfke Zimm. Post·
Nie-Heu Omtalcijs Tom cck sinds-g m
alvotlig Bodsprwdikant Hans En
ke lever i slkalmcsrston J Iiorscmood
findt-s forndcn den lutherske og Mo
todiftkjrken tillige en Afdeling af
FrelchiHæren og en Gole Hall,
tillwrmidc demouthsBrødkene En
strwkkelia Zkoobmnd gis over Nor
frwood for nmngc Aar fide-« i
bvilken den luthisrfkc Kjrke brmndtm
men en nn blev bnwet, sum er den
ftsrstc lntkperske Kirkr Ima In Zec
land. Tor er iugen Iniwa am, at
wankte-Inst Lun- snndot Instit-rein sog
at der ude pas den kenn-selig stun
Mrkegaard csk nisdlcmt nmngt et Lo
geme, der vil ovskno til cniqt Lin.
hchtstor J. Legal-in er Ztedotcs Pmsst
nu. Vi holdt adfkilligks Mødqr til
famnnsm blandt ande Ist-der ogsaa
i et of de ferne Hnsc i Zettlenmntet,
no den asldjte, der bebocs af Peter
Larsens Enke, den qamte Margrettw
en original Zittkelst sum- bngget,
fri og freie-ja, synes iktc at tendcs
til Menneskefmgt. Hun vifte mig ct
Vasrech hvor hun sitng at tntn var
Dis paa, at fire Sjwlc var bleoen
irr-ist« Deki var tnsnchiJ Mund dsd
»er nogle Aar sidcm og flekc as
»Ist-new og der vildc nun bo, til
For koldte tusnde hie-m Dct er num
ske det simplcfte Hus at fe til i hole
Settlementet, on doq et Palladsz
khi en af Konserncs Døtre bot der.
Dun hat en ickrlig Gar-e til at bin-l
pe Sile fta Kades Vorm-a ind i
Karmen De gamlc gar-kraft over
Tibens Grænfec De fleftc af dem
hat baaket meget as Dang Byrde
og Heda Da de fskite Bettleke korn,
Im alt tun Nov, ingen Brie, Sko
let eller Buse. Nu er alt forandket,
singen Skov met-e as Bewdning.
øken og Jlden hat gjort Ende der
paa. —— Materetn or den nordliqste
of Mensghedetne og betij ira
Rotte-wod, den blev stiftist i 1878
as Sass; dengang var der temmelig
We Standanr-er her, nu er de
fkeste bottslytet Oasen km- tmr der
vckret deninger tncllent Døden og
Livet, mcn nu er dct stille, ja alt for
stille. En lutth Kitte- og en Got
pelHall er det. nnsn der toles tun
XEngelst i dem. Manne as denn-are
mein-r Mc at kunne forfma Dunst,
men det vifte sjg don, at der er itto
faa fon, Tom for-staat drt end-m
Jeg holdt en s; Moder disk von
Dankt En not-ff Moder-, der for
mange Aar Tidkn tnwdc vasret Las-g
pmsiknnt jblmtdt Motodiitcrnky
fulgte mod. Hans- Navn » E. Sten
betg, han bar gveriat en hol Des af
Postor N· P. Meissan Prasdifcncr
og Afbåndlnmer paa EnanL on de
blivek lcrfte Ined stor Interesse ja
Velsignclfo. J Don-Wirte hvot Pa
ftok Riis er Prasst Chan er tillige
bei lillc Samfnnds mangcaoriqe
For-wand) bät der vom-t, hvad Nav
Idet fo ogsao tyder paa, ganfke man
Ie Masken-: nn er de ils-ftp flnttes
Den nms Koktsär111.1t1.snciboq
»Ich ZkillkvkjeM
er n« smrdiq oq serplixmer i to Inst
fkilic quovcr Mr Trunk- uzsz ispsr
kistkk De, der ollosrfdss imr M Bo
gen, udtach st Man mn MI,
baadc Iwad UdTekndo Ja Jnhkmld
ungern-.
EttkeYtutiä 50 Cts chcusllts
Partivriser.
Dem« Luth. Publ. Housc
Lekg Masti- til
site sue Ksufitmaudbiblet
For at msde mavet am en noget
mneke Bibel til Mellemptis Im
Koniikmotionggave bar vi ladet
fremitille filgendc to Numre i spe
riel for os udfjrt Jndbinding: —
Rk. 24——A. Den almindelige Kon
firmaudbibel i Lamms-Demut —
Speciel Jndbindinq i sint, blie
liqt Thargin med Gall-früh —
Pri- 81.40.
Nr. 24-—-B. Summe fom Nr. A
sc· wen med runde Hist-nett
O Pri- sum
Beqqe disfe Bihlec et afzdet dan
fke Abels-Mqu Udgavecy og med
set ay Teitammte i ny Ovecfættelle
Den, der bar set visit Bibley vil
me mäg med O i, at de ice-list
sauer sis til Wen
Navu MW i culb for 20
M entra. Um oq Date 80
M. »
ou. Lai. sat. Mk, f
W
de versta, nogle er jo ogsaa dive.
Mnighoden her blev ogsm stiftet ei
Paftor Zafs 1878. Da Landet
cum i Pris, folgte on Tel of von
Land-Umwä- ud og dfroq andetftcds
heu· Dannevirke er en By ,paa en
5,()00 Jndlmgqch Landct der oms
kring ist got-L Haswr Njiii var i fle
rcs Am- msret Aman Twmmefwk
Mauren-Nile der links-er Cn 52 Mit
fra Dunnevirkcy er ogjaa m gam
mel ffandinckvifk Settlenusnt. Wenig
hedcn lnsr er ftiftct HEFT-N »der m
iur V« « MOkcndt Fm Amerika
Bast. T. W. M. Pack Brit-it Dct var
lmcfom on Hilsen oq Luftning fra
Amerika, der flog mig i Mode fra
dist gcritfrie Mem Her pna demu
Pladsz san-rede im slere of de gam
1e end noka ander Zted. Dkt var
med en vis Ventod, jeg besogte de
ganclc tonma- PladkeIM Men jeg
trak. at der for slcrc as dem var en
Plads i Himlcm fom de nu tmr
mdmgim Meniglwchn bcr bar on
Wut besljzmende Mist-in og W var
-,1!ad ved at faa Anlednjnq til at
kyilfe pao nagte as de aman Vcsnnor.
Srlv Johmm var der og var funlig
glad chd at mode mia igest Johann
or on Krøblinm disr ika san zjaa men
nma ksre i en der-til jndkcttet lille
Voqm lian hat ringet Kiste-flossen
i 14 Ank, knldcr Falk sammt-n til
Wind-J sit-Fu Tot er nu sinkt-s Ger
ninq og liun or glad ved den. Dset
ital onst-c- llcsmt Von-, oni Kinn iktc
ital komme de L Mil til Krikcn
Zimdag Momen. Landet lier ved
Mittiricevillo er stiegst lmttet on ikko
as den bisdite Flog-Zu TM er et Felsl
lesrsnnsnsri niin i Ecttloinmtet link
lsont i Vorn-wund Sau komnnsc vi
jtil Polyklet-flink stinkt 1880. Dct ist«
den stsrstr on tin-it blontstrcnde as de
ftandinaviilc Mcnisihedcsr i Ny See
land: lier er oplsrt en tennnelig
ftor on pasn Kitte, on i denne pur
dikcs knn Don-it Jeq vcsd ille be
sten-L lwor mange Danllero der er
i oq onstricm Palmvrftom men sder
sit over 70 Familie-r Landet bekom
lrina er noacst of dot bedfte i Ny
Roland temmelig fladt. men nieset
fruntbakt Floden Maniwatn l-ber
tin-di Bin-n Vore Landsmasnd, der
bar kckbt Land her i tidligere Tiber,
er i Don velstaaendcs. Landet betales
nie-d 75 til 100 Pnnd Sterling pr
Akre. laa her or ikke let for en fut
tiq Mond at faa et Hiem nu. Pa
stor M. Christenlen ist Prasft her og
lmr vitlet til nimmt Velsimielsc. Nn
ist lian inort on nennan Mand, lidt
formell-g og tmngor til Hiwln i
Not-nimmt Her im »lknlinen«ton be
tieinss den niindfto oq nngstcs Midnig
lnssd i Emninndct neinlig .Galcociibe,
disk blei) itiitet 1883. Mcninlimcn er
sum sagt lille, der bar en H Fami
liiOr der, nie-n di- bespmsr »ersten alle
tixitsltnascssin Kirtm on lier et nie-re
Innres-le Eor Sominndet on Ima
isisisnc end de klein« andre ist«-den
Pnitnr Chriitcnien kommt-r dri- 2
Gange am Man-reden, on Semina
dets eiiestc Missionasr Fabrin ern
Mann mn Monat-den Tonne let-re
Brodes er inmot sung as Hislbred on
kommt-r landsinilinvis inart til at
itandfo fin Virtfonilicd. on en Mis
lionasr for lasrlin at ans-ge de
abspredte on bringe dein Linn-THAT
Virtfontlnsdkn i Australien og Ry
Seclcmd but-de børc samtnen J
Melbourno bin-de der værc en dunst
norlk Virkfmnbed ldisr er en IVan
da der er ikke san Landsmasnd i on
Quirin-J Bin-n du«-:- nmnnsc msd im
kfkks J den sinke »An Zidnm !.,1-nkcr
man at km isn fncnsl til at untnge
Lkirftmnlwdcn nd Hm del fhndjnnnis
skc Zmnandznjnn derstck)—:i, on i New
Instit-, fknn er den Plndskk knmr ZU
Mus jndmger Kul. lmr Vor nidi
kasre Lands-mond, Ehr Tbomsen on
Nin-« optaqct csn Virssomhed
jblandt Zofolkisme Der csr ejtcst min
Meninq fasrlig 3 Tim, sont er ble
oisn Hirsan l. Tier but-de vix-rot nd
mxwt et aodf Ih)beds- og Sphinx-sel
fcss Wad, noqkt lig «Danski·ren« i
mindre Farinat, der kunde binde
Dort Folk samtnen og famlc dem om
faslles Intereska on Opkfcwet
L) Der but-de vix-rot opkcsttct og Iat
i Gang en Hsjskole for at paavirke
Unadommen i qod thninq, oq at
Krasfter kunde vætct fundne til at
fortsasne Geminaen Som det nu
er, faa smusg dvt mia, at Wirksam
beden vil komme til at ftandkh nam
disk-, sont nu er, ikke san more.
Som det s, Der hnrdc vmet for
ssgt med at kolonifeæ ligesom vi
bar gjort i Amerika, for at den
MmeUngbom kunde have faaet
billigt Land, oq de kunde lebet me
re famlet.: Tom det nu er, spredes
sdc overaltpmen dette er ikkc blevei
aim. og nu tror tm, det er westl
diqt imliq for sdse to sidste Tings
Rest-kommende Material-et san ikke
fasse-, det firske de music lade
siq gescnemfm an Maus med
lveutmikewanygeetaw den-at
denkt fort-M tidtiqeæ men den rette
RGO Muskel-eh W han nu
« der. M Walde komd-Miso
have en A-fdeling trykt paa det en
gelske Spros. Der er Stenming
paa Ny Seeland for at komme i
Hast-more Forbindelfe med den fere
nodc dansfe Kitke i Amerika, og at
cn Ton-gar sktilde sen-des over til det
mrftks Aarsmodc Mcn da Leg nka
i sinkt-allan mens- Ksouvcntetsslariii
mode afboldteis min k Mart-i- Maa
:;i»d, Nod im Ikko, Hund Vksflcnnncls
Ton blm
Miso Hilfe-L
Jens- THHIL
W
Jstgeu chriser.
En as de tidligcsre Pforten-r i dct
douskis Eettlesmsnt oed Rinqstm
Joch, afajk vcd Døden den H.
April i sit Hjcm et Var Mil Im
chiu Hmt Var sødt i Oillcfwlve
ihm Lolland i Martci 1857, unf
scdc im der paa Lolland til ihm
blev i Aldekem hatt skulde naer
Soldat; offer at have aftjent jin
Vasrncpliat i Danmark reiste ban i
1880 til Anna-ihr Hans forste Op
bold her i Landct var i Councjl
Vluffs, Iowa lmor ban i Ikcmndcr
1882 blev wgteviet til Linn-m Mad
fen fm Lsstcrulfleu pna Lolland. J
1885 slyttcsde de her til dct danffis
Settlemenh fom var begyndt her i
1882 og ISRLL kaldet Tennmrf
Totmtfhip. Eom do Eli-su- as de läd
liaere Pmnmsr kam de her »den
Mfdlcr of nogen Bettidxti1m, nnsn
ved trofaft Januar-beide namde de
Etmrt at saa et met Mein, book de
lmr lebet fra Rybyggerlivetsd trangc
Time ou til hatt-J Tod. Ein Nach
var Jakgdn Henkikfen en Mond, sum
nltid var bjaslpsont. Hof-s en cllcsr
anden Tinq Om- i Vcsjcsu boss osJ mu
boensde Nabotsr nor dist altid at fesndc
Vud efter Jst-gen Henkikicm og i
de fleste Tilsaslde kunde han finde
en Udvej. Han tog ivrig Del i Me
niahedss og Scolcsarbejdtst, var dct
nieste af Tidm betroet en ellcsr an
den Tidlidsbeftilling. Vcd fin Død
var han St. Pauli Meniabeds Jor
mond
Hau eftcrladcr sig Huftru og 9
Vern, 5 Immer oa 4 Dom-. 5 af
Var-neue m- gift, de 4 er bjemme lpos
Moder-m bvoraf den ynqste blev
konfirmercst 2 qur for Faderens
Did. Alle 5 Somer og en Ssstw
sun, John Jstgcsnscm bar lmm til
sit sidste Hvicksted paa St. Pan-il
Mcniqbeds Kirkegaatd !
Vcslsimwt virus han«-«- Minde! !
En gmumcl Nabe
Genua-käm
—
Zu strittige satte Munde —
Lwi majer du diu »d?
Hmd tror du at cmmc saan
Jklasdt sorlorent Zfrndk
Tag as des forsalfkcdc Brich-r
Dinc Hirdmcknd limngte dig vom
Er Its-muten of Taarcr der trillcr.
Ford: du ei funde for-stim
Slasng fra diq Egmrets Kande,
Den fnzvrpcr djn fu«-De Barm,
Sau can du san Rot til m hat-be
En Ststte i Naadcns Arm,
Isij tride Eide om Sich
J( Zaftkenes asle Flot,
ca bin-we at lindre you Koidkn
Fowoldt ved dit ,,Rimnaroc«".
« Faktigtnand.
W
haus Treng.
! t, »O zi, l« Ex-, .is«.»ii nur in
likiissrliiilikd midmn Inn i: tut di- at
i ii iliillc kuldw Wid-: Rom
! Mol: Zølvfimrcn LIriiiisr d..,1 on
Gang. i
LI, Indier tat for Ziman Tit-; ;
den or faa sitt-im on bog ina blid.i
Bist cr faa isdt, in Iiigtenixs Hanni
isr Zum-i cii en lasrliq Rand-.
Jeg er laa qlad, tlii Faden-n
til Livets Band iiiizi leder lieu
oa iøkec mig til Fredrns Eng.
(Sal. 23, 2.)
Sau er niin Far, og jeg han«-«
Dreng.
i
Mcn ital din Dreng jeq vix-re heltJ
da lau ej Hier-tot vix-re deli: J
du der-for Stunde-n nach til
at rense det yed ragten-S Illi.
Im er iaa qlnd tlii o.i.v. XI
Og lwer Gang Zum-ten drog mig.
nasr " i
til dia, ieq sit dig met-e kirr. i
Da sviies jeg, din Zagt er streng
iortæl mig da, jeg er din Dies-sum
Im er Fau-«glad thi o.l.v.
Ernæt i mig den rette Glsd
ai Kærlighed i Liv og Dold.
Og last du mig i ydmyg Rand
at kydle glad bin Tugtechaand.
For. du er Liven liebste Stat,
et erlfens Lys l Staaten-Nah
fom lebet smlg til Friedens cum
du er miu Far- on leg sbikij
drein- - i
Ruck Rasmussetu i
Ak, hvot mahnt-!
Ovad »eu Brandt-et af tyfk Kultus-«
meuet km Tyfkcmr.
Den unge anespkller Johs.
Ponlscn ek« sor Tidksn zum csn Jord
omsksjlnmisrcjfa Hain Imr scndt
»Volk« et Breo om Ein-fik- Tksl as im
Ase-Im der is bl. a. qik XIxcktmsm Tusk
«".md. »in-, Vinclscn sfrivcrc
Onor bei-umcer Cur get Von as
T:1fkland, for ou Pension-r Cgfaa
m tnss Kultur, at mik- -.x·.-inu-m disk
se Tage-J Tnfklnnd. Jus-I fan for
7oms mig mcd Kaktoffislntelsbrødct,
der fmagor mentlia udmwrkct osg
minder Um Dort echt Ziatebrød
Misn der qør miq ondt at je. book
lodos Inskcmc or prasgkm fortwand
lot as Wägen: chg Imme- Jc E dort-E
Dmmsdcn nmnglcr vwrdiq og man
m Guldnin,1. Urv, Opbidsclic prev
ger Vefolkningem det er, som m
nfvnlia Hoand truede disku, plage
,de dem paa Stedcn book de var af
Umonst fm at komme imst. Et Iille
Frash Jeg san Daa en IITisüanration
sen Ildlcrnditw vifmok Hullwnder.
Hier tmde betalt og wilde zwa. Sau
Ifknkdks sorlri uoglcs fiddende Hektor
Ida spumtc lmsliqh Tal-I ich Das-fie
rou? Wien passieren var sur sum-H,
lfor stanka En Officcr spmna op,
shmsligtl lud ban, fom ban tm den
«frc111111(·de for Komm-, km spumte:
wollen sic- kasfieren? Zimmde
stde Hollwndercsn til en Ledfaach
»Er alle Mske Officin-er nltid san
vclovdmgn02 Im vor nnlia i Pa—
ris, og noget saadant hwndtcs mig
ikke den« En ældre Heer sprung up
- — for den roliqe Tilskuer mit alwa
qcsliat at sc, blodrsd i Aniiatct og
tin-d stinde Øine —- oa brslte:
,,.Svis noget faadant ikske er hændt
Dem i Paris, saa reis Fanden i
Bald til Paris og bliv den« Holiz
lænderen vilde ikke have sit Howd
flaaet itu af Scidler oq Vinalas,
og lmn gis fagtmsodig og tavs sin
Vef. Det er knn smaa Ting. de gi
msr ist Villedc ai de start-. Jeg var
i Berlin fammen med csn Bekendt,
en Svmfkm men naar vi aik sam
tnen nennt-m en Restmirant, stirres
di- Officcrer og dct godc Publikum
ein-r us mod ildcsvarslisnde Mitte-.
bist iurdi Zomiikcsren lmnde glatt-o
qet Anfiqt on engolfkndimsndodmat
Da im nied Toget kotn fndover ned
iusnmsm Tnfkland, oa dct holdt vedl
iin Ztntion, rothes en bin-d .x’»sambcvr-i
kiersksbnmnd fiq for at stiqu nds
Nott itraic England! fimdc imn i
Mich Month indisn tmn xiik nd nf
Kinn-en, on on anden Tyssisr reiste
jin stran osg foarede lmjtidclint:»
Hort sit-ask Englands »Kann-ich si-I
nur man ikke mens. Eclis EanmriY
nsrdamcrnu der sknl nd til Barm
lijertigiicdcnss Nenn-met sank as No
geringen udlwerist Etnblennsr nnsd
eroncZ Nutt imm- Csnglnndk M,
ynor hundred sont alt dog nn or
ist«-Ost i Tyskland.
—-—-—-.o.o.—-——
Denmatk, Wie-.
Kinn-n ncclicni den ZU. og ZU.
Mart-I kam Paftor Jl. W. Land her
til Dennmkk for at begyndc jin
Virkfomhed som MeniglwdensPrasstz
M hatde not eilier været hans
Zank-Or iørn at summi- et Par Da
ge jenem incn der var kommst
Telegratn til han« at Dødon ottcr
imvde giritet ist Oft-m Tot var An
ton Jørgisnscns Faden sont nat
Und; nun bit-D bmranct om Tit-Ida
gciL
ifiisrturssdaq am- Jssr Im NU:
ins-win- nixd Mikan i xsslskkmjlus J
Instiizi mrkis V: L:"m«O- Muts-: Wienan
Liinziircdai N b«n« Laaskodiquiui
sont da Tini-J l’.1-.isf.1,n1 var .1imt!
besagt Jøksus Laistixi i April Qui
her Manigiiisdcsinaiun sont adfkilliqti
bliso iurhandlci Tor blau suurgtJ
om at faa kam noglis ilcre nye Frass
le til Brua i Kirkcm da dct ikch
var saa ·fiasldkn, at cnten uiaattos
Vrasstcns Stole mai-s i Brug, aller«
Falk maatte staa ou. Vesd samme
Møde kom Lasset srein til Dis-jule
se am at iaa·cn,1kslfk Gudstjencftes
as og til om Søntmq Formiddaas
Det er jo en Sislviølqcy at et saas
dont Ønsksc vilde komme enga1m,»
da Meniabeden allorrde i flere Aarj
bar tilladt cngcslsk Zandaasfkolc ogj
Ranfirmatiow Den 2 Maj, omj
Gud vi1, blivcr disk faa csngclff
Widstjenefte i den um« Kirkc Da dcri
nil bereitet blive tanclkk Gudstfencsi
ftc lwexanden Gang i den Mike Kir
ke man i Mcniqbsisdcns Kirke bliver
dct Dansk bver Gang.
Der var oasaa Valg af Ein-daw
mcvnd den Dag. Edvin Larfen blen»
valgt fom Menigbedcsns Formaith
da H P Andetspn ikke snskede ati
vælges igen. Carl E Jener gen-i
vnlm til Diakm Ved Lamme Made(
blov M Maa bestean at i Junil
Maaned, naak der ital være Breite-i
Weiten-. at have Minimum-de(
Wtar Lands Familie er Phi-;
Wie endmh men vll ja we
MMMWW
Kvinsdemsdet skulde vceret den
førfte April, men var bleven udfat
til den auden Torsdag i Manne-den«
for at Præften tun-de være ti! Sto
de. Tor mode »Ja-rot en meget fwr
fis et unt zlfkcdlonh dot Var Mrsg
Uduju Tarsen ·
For kst Var llkusr Tidcn dodc gan
le Haue Jørgonstn i Tcmtk1rf. Hm
var -.:-:- If Dis san-te Form-are dqu
m Axt-it er nimmst ihm en Tot «1-"
4Zum-J Jord, sum bslksn folgt : mindre
Stoffen da Hornhaut-n blon.ln)g.,1kst.
san dødc afLmmcsbetasndislfc anous
nmuia).
Nu er det da rigtig blcven Som
mer her läge med cnqangx Transk
ne nsdfolder den-s Binde og blomi
sm- mmet 5msrkt, og Ast-Esset er holt
qksnr aller-ode. Saaningen er i fuld
Ganz-« og nmngis er fasrdigky det or
mcsaet vormt og tørt.
Stelle- Petersen bleu kørt til Ho
spitalet i Gveen Bay for et Par
Uger siden og blev famme Eftcsri
nsiddaq overorot for Blindtnrmb0
tasndolfex bun or der ondmk tin-n be
drcsks da. Lnolla, Willie Niclsisns
Damm mantte oafaa of Jted til
list Onspiml i Nreen Von sorlodon
chm og blev onerercst for Vlinsdmrms
jbctwndclfc Willik1 Nie-lieu er hiern
Jmcy mon ikke san rask est-drin offer
Tmns eqen Operation.
Hiertclig Hiiscn til Danskerons
Las-km Meddeler.
Fnriuitkiznzx, U zwinsdcforcsninmsn’
lekndtgørelier
Dei uittende Aaksmsdc
for
»Te« for. d. ev.-lutl). Kirke i Am.«,
afl)oldcs, om Gud vil, i Luck, Wis.,
i Dngcne fra 9. til 14. Juni d. A.,
beuge Dage ibckegnede.
Mødet aabnes med Heime-sic
gudsckjeneste Kl. 10:30 Onsdag For
middag i Menighcdens Kitte.
Forlmndlingsgenchmdw
l. De almindcliqe —- i Anledning
as Jndbcretningcrne fra Samsun
dets Entbedsmænd, Udvolg og Ko
mitecr.
2· Valg af Embcdsmænd.
si. Zertlige Sagen-: En Reforma
tionsgave -—— Luther Collcge, Nati
nc, Wis» —— Jovamnissioncn —
Fndimwrmigfionen — Utah-nisin
ncn og ilkigsioncn pcm New Zeu
land og Australien
4. Forslag sra Trinitatisz Me
nthcsd, Albert Lm., Minn., faalys
Drude:
»Samfundets Borneblad trykleiks
lmlvt zum Dansk on lmlvt xma En
Hklsk.«
Wij Moniglwdenis Begut
.5«J. J. M unenme Zel.
Tanfcfuroxp ,,.Qrifti Kirchde
Wicht-s 05.« :3 Kor. 5, H.
N. V. «C l) r i ftia n s c n, Form.
:’l. Z. N i c l s e n, Zelt
Vur Irrlicer danfl ov. lutli. Mc
niqlwd, Lust, Wiss» og The Firft
Engle Quid Cl)ttrch, Luci, Wis»
indbvdrr bisan Mcdlcmmcr og
Vcnnor of Den somwde donskr ev.
sum Kirsc- i Amerika til at doltage
i dkst W. Aar-Inde.
For Oplwldot under Mødet beta
lcis der 83.50.
Tilrcjfcsndc hoch-J molde den-s
Komme til H. W. Vondo, Lack
Wisrs» før den l. Juni.
NR Bis-mer- let os Arbejdet ved
at indmcsldc oder fsr nasvnte Dato.
,,—«"adacs« vil blive tilfendt paa
Forlmmcnda Dettc for at tin-ej
fende lottere lan finde oa laer bin«
andkn at ketkdc 11ndervejs. Man
Inn botan-, naar man kommer til
Mødet
Tonkcspkogr Se, jea er kommen
Tor at aste, Gudl din Villie. Heb.
10, 7.
Pan Menighedens Vegne
H. W. Bands-.
Kitkeindvielfc on Missionsmsdr.
Zøndng III. Mai vil Pella d. v.
linl). m) Kirke i Solttta,·Ealif.,
bljvc indviet, og i Forbindelse der
mod vil der blioe Missionsmødc
indtil Qnsdag Alten den ll). Maj.
—— En Herrlin Jndbydolfe til alle,
fom ønfkcr at satnlcs tin-d os i de
Daue: og ui haalnsr. at de Tom-hat
tasnkt paa at reij til lldftillinqcsn i
Sau Francisco, mutig km! reife ved
den Tid oq lau chrcs med til vor
Kirkeindvielfe·
Pan Meniglwdcsns og eqne Volum
KarlPLHansen
llugdomömkder
asholch af Vastor A. C. Weis-neun
i At!antic Krebs ngdomäforbuw
lom ftlger:
Bofton, 6.——7. Maj.
Falmouth og Westbroo!, 9.——12.
New Dcnmarb l4,-—16.
Novtteah 18.—-19.
Kollekftil Forbundets Kasse be
deg aptaget hvett Sied.
chr. Th«riltenl»en, Furt-.
.
Imetnmiiøovcriaqclfc
. . . .
—
Tiiinisriisiirctc Dei· im Bd. ;1.Ii’«ii·:—f- Ls.ii« ..i:i«»i«1ii»«1-II C LT LIM
:r,iiii- jili.1::i-:i«s1.iii, i:ll.i-fici- Hi Zier-III iiøftiiisi iii aiiliemle fiki
til urs-,-ii:i.i:«ii:«s—:- «.ii-lieiiui1«i«ei-.D.-—: minder, siiu iiisl soiii III :-i:iiimr an
spiiIzp ) t- iij Uisiiiide Ji der-Du Eii«iii·iiii«i. Vi iiiiliciiiler J-:- nich alt
it! ,x.i;.1: suiijiuixsikicj U «:i-1 F.""iii.iii1 Etin iilitsi :.ii·.« -.ii Lein-ins
Flehen-« Iiiii«::.i:, : .s«i zii n.ii«;::.1;3 ’1—«i«:5.·-:«
LLIZUD iiiukicii Vlgiolssg
L Jeiiseii ex- Mølgaard Jenseit.
.i' LI, Zinsen-ji iilkiicicr juii iiiizi at iiciilede LiiiiiasisfsuiiiLieben
Hin iiiiri ll Flur-J Crdiri.ki : inix JJ Chiniiikitnjii fi«.i Jsii kun
J Hiersein-u- : LiiidLiJkiøsfkuie i Uøhcifkiiiii IIHJ
Efxuiiiiiierel LEisf"i1,is"iii—.-), C. Molgaard Jenseit
IIVÄD BR- KRIsTBNDOM.
En kort Premstilljng af Den kristne Troslit-1-e ak L. C.
Petet-sen. Pris indbnnden V1.00.
Der er en klar Bog. Det- er ikke gudelig Snak og Tale
tnaader at finde i den; men i kokte, klare, knappe sætningek
from-stiller den den kristelige Last-e
Det er en bjlvelsk Bugn Den er gennemvivvet med den
bellige skrikts Okd km først til sidst; skkiktbenyttelsen er Ut
ke en død Opboben af Citater, men den er Isletten i Pol-kat
tereng Tanketn
Og det er» en Ievendks Bog. kleg menek derived, at det er«
en Bug, sprungen nd at· Liver, skkevet af en lex-ende- Mand,
pkøwt i Livets Brkaring.
(Past. Johannes Gøtzsche i »sde og Høst".)
mai-h Luth. Fahl. non-s,
mai-, Nebr
PICBBØUN 00 PIGBBØRNI
skjldrjogcr kra Mission-merken Oversat ak Korea RE
der. Pris lud. 50 Cents
Nu bebt-ver Pigekne da ikke lamgere at være misundeljgo
i Anledning at· Dkengebogem her er akkurat Msge til om
Piger. og den er lige saa komøjelig og krisk Som Drange-bogen
(De Unges Block)
Paul-h Luth. Publ. sonst-,
Zum-, Nebr
Vorc nye Bibler.
Da vi i lang Tid hat ftlt Savnet af met-e praktiske Jndbini
dinget paa de almjndcligc Husbiblcr og Konfirmandbiblet, fit vi
for es Tid tilbage truffet Aftale med et Firma i Udlandct om at
indbinde et Pain danfke Bible specivlt for os. Smdingen et nu
ankommen, og vi kon dcrfor nu foruden de i vor kegnlæte Bibel
Yortegnclfc opfsktc Bibler. iilbyde oq der-til fasrlig anbeiolc folgende
nve Numrer
Nr. 1·5--s:’l. Almindislig Zoo. storstilkst Husbibcl i siærk, bsicligt
Etwng med Gnldsnit oa runde Bis-met Pkis 83.00.
Nr 24—-—-A. Den almindeligc Konfirmandblibcl i Lommefokmat
Speciel Jndbinding i fint, bsjcsligt Chagrin mod Guldinit.
Pkis 81.40.
M. 24——B. Samme- som Nr. 24—A. mon med runde Hist-net
Iris 81.60.
Alle diese Vibler et as dest dcmske Bibelsplssabs Udaavet. og
med disk m) Testammtc i ny Ovvtfmttelfe
Den, der bar set disfr Vibler. vil vaer eniq med os i« at de
imliat »n» fis Hi March-ask
L .. « un- PndL Haufe.
Stäfökkia nos
»Es-Ic
fssslscflf
"You" ca
ftareyS sslss
Bayin S(
Dctre
from Our
kact ory
ssve 3150.00 ok Hofe
Wts shsss vlirskst t» kam Its-im our tatst-sog It
pkluet Ums san-- Hm- n nur-h us Bis-Hm in the
csost ni your plus-« h- war-inm- tsi tun-ists
you I Dritt-f sinnt- Ink ti» um«-) ji«-« Jst-» mtt
Mit-. Liszt-Musik Ton ist«-s ussnrml isl kswssikinq
s Ists-fachka stwkct tauml «lur-I-1-s tugls qrzulc
Ist-no
Essy Pay-steckt
Tun vsssz tm »kl- -l--w«. but altes so III-I
of trut. zsssu un huxin kuymssnt on the los
r-i· Hin-sitt Ums- nur www-kund by I IDW
-u-«-«:.»-tur·«-. Tus-« tssnm an- wan to
mit »Ist-J -s-ms..i-s1«»«s, unt you nun Isuy I plstw
Im Wm hinsc, wulsuut mit-sing the mouss
Zssfesk causetee
Even Hulkrk him« H fass-us
Inn-Oel isst ST- »Hu Thi
smtnintus l-· ««·«I- s-f It Hu
wpnutinr «l Nun-Is
lsshNL »R« .. Nil-m du«-»
lc nie-um vol-at lt day-D
.
Free Music Les-ou
To onst-) nun-lasset s)i Ahn-vix
Plsmoss ur- sin- s w M missk
sann-, in ssncs of Un- but
hat«-s Astmnlt in Ohio-kn
’You take thiqu list-on- m your
m name-. »z« mail
) Zad Heu-l Bergam
— W-· tun s III-IIIIHI tsII IIIkII II j
) t.-1»--IIIII-I·-Is-I - II· Inn-l kamst-II I
sl J« sksnlg »I» t» «.«;.·-II iI (--x;
Hist-Izu II-- Ins-v sIIItl lIIIIms IIIIII s
Hanf Hans-I
Knabe ............8:so do
steinwsy ....»... MDO
Emekson 12000
Ictmhtll 9500
surrte ·, ..... 19570
isqu km- out tatest usw-III- kam-l
hakt-tin ll Ot·
-
stskclk Flusse-Plautus
Stut- L I’h«)s-«k-l’lsmns un- fiel
I«-u-««!, »in-l may tu muss-at
Ims wfsl b-- (l)-liskhttssl sub
thu- nwn sixsslmiws »k- mai-le
Nimm-»O t-! Haw- Wolltlssksssl
sinnt-»span ums New-CI sich
»in wr, tua ji«-DIE
catalogae Free
fis-ais Ums-n- ssk Mk Is»
hours-wild illa-»Und Ists
lsykss Miieh ais-« s ymt s M
ums-»u- »t usw-rinnt plsno
l-!I«-si«-u-lhm. Inn todts- s
lP. A. sTARclc PlANO c0.,H-)0 sturck Schläft-z chic«so«sm«l