Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 05, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « IIIII II IIIIII IIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII v
Æanäkefen
skstiæsrixskgszstsxsxszsx I -:
s IssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIsssssssssllssssss
mestNnED
DAMSH
LIMme
LUTUM
cznuieui
JPWW
f- I OKOXWOJXQ « IT I -59:-501«7030101-7501010 I .'"« I
·I«I TOZOXOFOBXOÄOZOXOLTHJDZA I OJI DLCFUÆVLZERYIVZOIDJ I .«- I «-:OZ·:OITO!O7«Z«.?Z-J XI « I
Nr. H. n ’-" Any-« oikvi , Lu dag den ." Mai 1!)l..) il » i. Murg
Eucapaiingeus gnug
Tyfkkknc hat begin-di at tkængc ind
i nwsifkc Litetfopwviufek.
Dir ktkmpcs Im paa Liu og Tod om
Dqtdnaellct - Eint-der
Amt er cis Uzus Lksnrundcm km
der hats umke: sum-et zum Kraft do
fokskellxqc Eis-den nie-I udcn REM
tot. Cndei Um Meigen Eine-Z ikkc
endnn Uns-guten er fnarckc til en
lan,war:-,1, inmro Amka Tusker
ncs Fremd-so i Belaicn er atm
smndfct, « den Grund, do onndt
ved Hjcrlp as« den«-« tssnsbomben
s nattc de attcr qims stip paa. Most
at holde Ztiuhmcm der sum-Its sag
san at vasrc alt, do Alljcredo bar
vasrrt i Stand til. Paa den øfms
Slamtmrk syncs Lchjivcnbedmw at
have vendt sig til Gunst for Tyskers
ne og Astriqeruc Tuske- Tkoppcr er
wkket km Ofwrsffen ind i do til
grasnfende russsfkcs Meers-vrovinser,
og im skmes Rusfrrne ikkc at have
des-at om eller von-et vaa Vogt imod
Schaub, soa Tusker-te bidtil bar kun
net wankerc »den kraftiq Modfiand.
W Oaüm km Kammer-ne i soc-stri
Galiriism meldesks disk om UMd »Ja
Not-onna Tor Russornc Der skal
WORK-Ists Tropva under den
Mk General Von Mackinscns Le
delfe have tilssiist Rasse-me et lth
Medea- -—- J oq om Dort-ankl
Ietstrcrdot staat- der vol-Rom Kamn
Dei ei Mc wem-t- fom welch det
freh men hoc-d der ins-MS, miser
wo de Amen-des FremanL oa der
stillt-O i Udfiat. at man hart vil
hsre om Resultat der-, -—— chg vi
dere Dokanteldinaemc
Tut-Hages- Dct franikc sing-J
kontor meidet- at der et for-holds
vis stille i Melan-m ozx de Amt-rede
holder disk Onmjadc, fom do gen
vcmdt« fidksn Tusker-m- bogondte
Fremd-s ---- Vriteme erkkasrct Js
fieich at de Allietcdes Locmtiomsr
hat end-eng imndjet Tyfccrnesks An
greb, Tom tkke or bksvon kommst
Dct Lytta-« Eom Fransktmrndvnc N
Bei-ferne fremde-Les leverer Mohnk
gkeh -- Landopekationekne i For
bindclse nusd Anat-echt paa Bin-da
nelletnc drum-r san-tin Interesse
Medens ankicst vedbfivor at paa
staa, at de Aktien-de sncsd start Tab
er slaaet tilbasge vaa flore Punkten
og Berlin meidet-. at 8,()00 franstv
es britsske Soll-mer er drevet M
M, og at 12,000 er kamst til Fan
qe, hat det bkitifke Ktigdkontor nd
sisdt en Kutsdgsrelh hvori erle
kes, at trods fortsat Modftand bar
de alliewde Tromnsr ptabicsnst sia
stets over End-on as Moll-tun Sah
IM. ss Den sffriqskis Untier-Handg
baad U-5 bar towedocst den smnikis
Kwdfek Leon Gambetta i cht iusti
fke Hau. — Pac- den astke Staa
mark er Situationen ifslae en Wim
melding cwww-les 1tfoka11«dret.
Frcdag. s— Ivomdift Anna-b
Inkle Hm Vuslgiell og Frasikrifl,
men ellcrs smr Trooperne forboldt
siq forboldsvis stillt- dct sidste Blau
Systeme er dkevet tilbaae paa to
Punkten as Volqiotno Nord for
chrn oq af Frnnfkmasndene ved
Les Evarges. Dritt-me oa Irr-nis
mrmdene forth-tm den-s Anger
ved ppmh men kostet-m- paastaar.
at alle disfe Anger » flamst ticbas
ge, oq Antallet as Kanonmc sum de
bot taget, et M. —- J Karmterne
Wardwes der fm bcsams Zidcsr
M fvckt MO, merk der csr tun
M Infanterkknmu —- Diet er
Mge Whinq im det bkitissks
qukontot Inkkedeg de landsatte
M oa britme Tkapvok at sin
stq fast Modde vaa Gallivolisbalvi
sen oa pas den sssqtiste Side- as
sinkt-et Untallet of de landfatte
M af væte 60,000. Den spwdrp
Des af Sen er befas. da der asres
W omettb bm Wem Frem
M
Lsrdkm — M fes W
III-sind steh-A at W
-h-W of Wtiim M its
Jmm on Beuwgexfc irr-nu- XAIOEI de
rnssistc Literpspwvmser. — J Kak
patcmc Vedbliner Ztillmgen ak Das
rc isckjentltg nimmtde —- Fra
made London og Pakt-J Welch at
Tuskernc lnr bomtmkdcrct Busch-L
man man ist-d the www um dct er
im Stil-c 1 zlkardsøem Vombernc
er kostet, euer im er im Landbar
tksnot --- Tot inne-J, sum de Al
iicch Eurem-do August-« sra Land
on OZS paa Daroaneucsrnc er ve
sivndt for Alvor men trods stært
Mist-stand gra Totscrnesz Zwe. —
Dct gaar ikke glitt med Koindrrncsz
Fkodskongrcsks i Hang De ml jo nok
allefannnen Frcd, mcn belgifchvins
der meinst-; at der san ikke blive
ROD, spread den Dom-last, den-sk
Land bar lidt, er basvnen oa enge-l
ike Kvknder erklaskcsn a: de er fuldt
cniae med diskeis Masnd i denne
Mig.
Sandaa. Omrarionerne paa
Iden Iftre Slaqmakk oa omkringDars
danellekne er fkcmtmsdende i Mel
dinqertw. Gelt im notdke Polen
oa til Karpateme inne-s der, cfter at
bedkeBejr er indtraadt, at verte un
Aktivitkt sSEtlig Tofkemes M
aelse imod de riqe kusfiske Gift-ris
vwvinasr vcskker Interesse vakerne
vkmftaar. at de qør Fremzmnasz—
Den fmnske Marincininifter udtaleh
at man muliavis fnakt vil barg om
Resultat as Operatioucrne i og am
Xrina Dardqnellerne. »T( Daq paa
staqs at Vombardcnmntet af Dun
kitk er ssct fm Lond. Manne Men
nefkek or blevcsn drasbt, oa enMcrnai
»d- skosindek oa Born et flyet fta
Vom —- Dcs koste Undekvandsbaade
er arti-r vaa Fast-dir Pan Englands
oa Jst-fonds ant bar de rendt to
Skibv i Samt ---- Russrrms ma
staor, at de bar aiokt Fremqmm
von Nimmnifflodcns vonftre Brod.
To Angst-b as Finsternis m- blwen
flaaet Mbaae med ftokt Tab- « Den
STI. April beqnndte Lin-ignor- isol
gcs Mkldina fm Petroamd en an
qribench Vom-neue i Karvatekna
sum blev drei-et tflbaqe med start
Tab. En sitt-fast Meldjng let Sagen
kodkkeEt Side oq vaaftaar. at de
bar dkwvt Rasse-me sra flekc Stil
Nimm-.
, Mandag. Den mniskjlanskc
Oliv-Zank Dann-or Mulsliglm hvis
Maul Var en smnfk Ida-com » ble
oen Larve-dort ud for Zcillnsøerne
sfvdveft for sydvefnse Svjds as Eng
land). Den franske Dann-pei- Europe
er fmdt til Bund-s i Rast-heben af
Bissop Rock: den britiTke Dom-per
Fulgent er borct i Samt of m wik
Undewanstbaad ud for Skollia
""0ck-J - En tnfk llkmksrmndsikmd
That nsndt Im britifkis Torucssmmmsr
chsmsit i Zcmf i erdføm To m
ch Torvtsdobaach bar bot-et me
Hosen Columbia i Samt 17 Rissen
sprnhum oa de to kner Torvcsdobcmde
Tod«-tmde disk-non as britifscs Torw
dnjnavro To mfkcs Offjrerrr on M
»M(-niae rede-des oa toacss til Formen
! Tor Inn- ikkcs nwret meqcn Kamv
i »Ist-knien, holt stille lmms den bri
,tissc· Rout. Fronsknmsndrno bar
bombarderet Lein-n i Lobi-grimme
fomn Meh. —- Tyfke Tkovper er
nor-est til Sud-it for Mitw, Horn-d
Hmden i Kur-land, ou der-es Opern
tionkr i Wivrssvrovincrmc synes
this-ferne ikkis at bcwe været von
IVaqt imod. Det russiske Arius-kon
ltm- indrsmmcsr Tusker-los Fremamm
Ji Hstrrfsprovinsermt « Rande Rus
sW oa Wriqprnp meldrr om
Mann i Karmterna · «
Tirsbaa. « Dis-· ha«r staaet
not et start Sim- oa en almindelia
Seit over Russcknei Kawatckms mel
dtss der« om sra wfke oa sstriqsse Kil
der-. Operationen-ne Mist-fes i den
aftriaske Odemmerals, Ærkcsbcsrtnq
Fredricks Nasrvasrelfe oq under Ge
ueml Von Mai-lenkend Liedelsc —
Nusferne holdt Mel-It befwitede Stil
’tinqer i Vetthneiem m uven
Tvivl dar Mandechdet var-et start
vaa We Mr. De Mssftttgske
var-stach at de bar toget S,000 Rus
sere M Mk da ewbret W sa
»W og mager prägt-Mc —
Iss den W M K ist si
Im sorkoh-:de stille; to koste Lin
fgrcv metde der dog onl, et imod
·vrjttskc Tropuek nasr chrn og der
ander imod France-me i Li: Brette
»Es-Juckt chge Augrcb blsv slaact
tiwakskc - Losmtjuncrms i Sarda
ncllcrne suche-s der om over Athen
De er gunstigc for de Innerede
som figes at have bofat flere Land-J
bycc
-T:!Morgcn iTk1q. —an·
ferne crilmrsosrs km Vormund at nas
rc tilftsjot et fnldftasndigt Nehcrlag
i WmriTilnmn Cum-n i Kanfastth
ZEIT-« dodc Uaa Markem og de over
levcndc slnr for Rasse-Um - En
kcltishcdcsrno angamsndo fliuciiurnes
Redele i vestre Gnlicim er ikkc
cndmt modmgen men fra Wien er
klasrc«:-, at Russcsrnr der todte M
000 Mond fom Immer, 22 Kano
nor, M Mafkinaevasrer oq et Konn
tnm Krigsnmtcsriel « Angonende
Tuskeran Jndmfning i de rnsksfiske
Hirtspprovinker er intet modtaaet,
sont visotz at de et blevcn ftandset.
- Pan den weitre Miasma-NOT
Pan-staat Tusker-ne at de hat indtas
act Bediente Zonnebebe, Palme-n
ons oa Nonnebosichen Sigm-ne i
Flandvrm oa at de bar fanget sde
retirende Alljerede uwder en Flan
krild fm deres Battctier Nord-ff
for You-s -s- Qmordninqcn aeris
ferne-s Slaqlknie bringet denne ist«
Melding fm Origskontoret i Lon
don Pest om Zonncbcke Dknne Om
okdninq swldes, siger man. Tabct
asf den Grund, der resulterede fra
Tofkcmcss Brust of Gasbombor i
fidstcs Uge.
Øvelæggcude Iomatssiokm.
Fullertou, Nebr» L. Maj,
Mkmbxmmngcr fil en Bin-di as
310,000 wclagdcs Vest her-for i Af
tcsI m· en Tonkude sum stkpg lwn
over et Lxmraadc as on Mit-J Bres
de og mangc Mit-:- Lasngdcc — En
Maka paa un Form fom til Stadts
umon meldciz umkommen
Siouk City, Ja» 2. Mas. s— To
Mknncikcr er drwbt og Eli-re Tufini
de Donat-J Vasrdi as Eieudom er
sdelagt fom Folge of en Zwrm, der
strka LW over docme Tel as Nord
vcftcn i«Das1. —- Lars Friese, 71
Am- qammch som i flerc Aar bar
bwt i dem Countm druknede i Hsfs
vandet jka en Bæk i Nin-heben af
Bronfonj« mcns han var pas Bei
hjem fra Byem og Janus-:- Tmminq
fra Partei-, S. D., 27 Aar ums-mol
blev drasbt af et N, W. Jernbanei
Log, idet han vildo wo wir-es over
Sport-i i en blas-Wende Negnftorm
Gulfliqtmts Forli-s
llndksr L. Ost-. meidtcii Em London
.1t den aus«-rinntka Tassfslanmor
Nulslmht im Port Armut-, Terz«
Ihm TM tcl Rom-n, Frankriw nur
blrmsn tokpcdoct nd ser stillns
Term- wrdaq MiddazL Meldingcn
cmftc smsrkt Nem- lnsr i Landw, fast
lia i Washington Mcn under Z.
Mai met-des fka Wafbinaton, at nmn
fortsløbiq, indtil en Underføacslfc
maatte konstatere dcst modsattcx vil
ankam-, at Skibd er foknlnkket ved
rt Tilfcrlde, faa der ikkc vil blivc
sitt diplomatiske Forbandlicmer om
Stil-ists Tab, spr Unberspaclfen an
aaaisnde Aarfoaen til Forlifet ck
kahl-.
Fikanfk Krodicr wwwde Ber
lin, 29. Achil, Nadiotklcnram over
Sowillcs, L· J. Den fronfke ksnes
rede Krvdfer «Lcon Gambctta« er
ifl. det over-feier Nybedsbnreau tor
wdocst as den tin-jaer Undcrvandsss
band ,,U-——5« i Ottokttoftrwdek. En
Do( af Mondskabct keddedes. »Von
Gesinde-tits« vor paa 122416 Tons
oq havde mellem 700 m 800Mands
Bein-www Den var bvaaet i Broft
i 1903 oa var beswkket med site
7.6 Tommers Kanonen festen 6.4
jTommrrs oq site oa tyve 3-Pun
Ebere.
Dei antaaes. at 578 Mond deut
nehe vod Mts Undeng M
Wingert pas 714 Mund vides
III W. .
c
« - --V -- ««V—-V· -k —
s- WH
xloxt eget Hand
Regn i Nord Tat-um« »sama- N.
D, 27. Aper Over on smr Oel as
Staren regnch der tin-get starkt i
Gmw Dette er en ftor Lselsiqnelsc
Cur Landnmndcth
.
Owrfvømmolfe i Arkansas. Te
utarfana, Art» Is, Mai Vannskunsd
as Bewandt- i Nod Rimsr Talen lmr
im Jcrnlmnefelskaber nimmer ind
ftjllc Tmfikfen i dcst sndvestiige Ar
Ninus Troiiffon Haar mer andre
Vom-r
Mr. ou Mris. G. M. Linci), Elk
Punkt, So. Dok» fein-de sorleden
Tag dkres 60. Vryllttpsdaq. De er
hisnholdsvis 80 oq 78 Aar gamle.
Der-es Efterkormnere danner nu tre
Generationen Mr. Lincb or Vetoran
km Vorqerkrigen og«hor i de sidste
Aar arbejdet for Bven.
Drwbt ved Automobilulykka Cle
vclawd, O» Z. Maj. Pan en Jeru
bancfkwring ved Willoughby blev i
Moor en Automobil paaksrt of et
New York Central Laie Shore Tos.
En Mafkinmestcr og hans 21-aari
ac Dotter samt .en 6-aarig Pige
blcv dræbt: Automobilen knustes
»til Smaaftumpæ
s
Tllvcsjr i Sydeu. St. Louis, Mo.. 3
Mai J Gaar hiernspgtey Emten her
Lomkrinq of isn W bvis Vold
sombed AM- erfndes i Monds Min
des. Hmlcsne var km ftore sum »Da
spbnlls« oa gforch Skado for Inangr
Tufindo Donat-R En 18 Aar-J
Treier blcv drasbt ist Lnnnodslaa.
-
· s
Funktiouasker man ikko drika
Rrunklim Psa» l. Maj. Mayor F.
E. Brown hat qivcst erro til at;
affasttc alle de as ans FunktioJ
unstet-, fom under Alkotml dcmlikL
san est-klirren at der i Franklin er
nltfor manqe Monat-sieh fosm mang
ler Brod. til, at det kan forsvarcs
at give Vncns Penge til Feld Tom
»in-nam- dom til Alsobal.
John Weatberbo, Davenport, Js»
forføgte at reddc fin Ssn Elmer
og en Kamme-rat fka at druan paa
Flodem skont kmn er 72 Aar gam
mscl og bar et Tut-ben. Don gamlc
Mond fvsmmkde ud, men idet hat«
Milde aribe fat i fin Zon, gis den-!
no ned for sidfte Gang. Oqfaa den«
andesn Trvng dknknkdc. Vaaden var
vasltet
Immer i Etatsmsmslct j Jonm
nil blivc bmmnst xgl at dnrte et
start Etntkv Land, ijm tilbørcerta
km og lizmcsr vcd Woodward. Ge
tusralasscsmblym naatcdc at lade;
Fonaernc have en faodan Form: -
men nu er dot blwet ordnet allige- i
vol Kontrolkommisfionen bar over
flnttet slms »arm« til den sum-!
Farin, som di- fkal dyrke. De bar
500 Acri-s til deros Naadiabed.
O
schlvlnrvIL Prchom Ark» 27.
April. En Flok lwidis Mamd kühn-c
do sent i Aste-J on Tel Skud gen
Iwm Bach-I i Neuen-n Smith Bri
lcsos »Hu-eh Vrilcsysz 12iaariav Dat
ter bcw drasbL To band-c- i Forocjcn
tagt-f hnus Huftru ndenfor Ouftst oq
gcnnembanfet hondo Vriley oa lmns
Duftku bar vasnst dømt for Mis—
lmndlina as dort-s Bism.
Gode Prifer for Kreatur-en Kan
sas City, Mo., M. April. Vcd Cen
tral Shortborn Vmsders Associa
tions aarlige Sala af Kreatur-eh
fom holdtes i Forbindelfe mod den
i Gaar affkuttede Konvention, folg
tes 90 rene Korkhornskvwg fra
Missouri og Kansas til en german
snitlig Prks af 8250 Tn ask-IMM
mel Mr Was-de W M,
Asc.
.
f
Wen-spukt Wen-S, Va» UT. April.
smptajn Thier-selber Paa den koste
Hjæluekrydser ,,.Uronprin;3 LIMan
sum løb md una Adam-tun Rund-J
Den ll. April, bar meddclt Iow
Hontrollør Hamilton, at hatt Our do
Muttet at lade Zither interne-tu
«,,Kronprinz Wklholm« vil blivc op
lagt pna Norfoslk Navy Bat-d vcd
Eiden of »Wirk- Eitcl Friedricu«.
Politimefter George Vierte-,
Ziouy City, or af en Juky i Rets
ten i samme By blivet fundet stol
dig i at have modtaget Bestikkcslfc
of Mk1»11d, fom ulovlig folgte beku
sonde Trifft-, og as ufasdelige Kvini
dok. Komme-n vil blive offagt den
jsstc Maj. Han blesv sat und-or Til
tole fomtidig med George Ford, ef
terat Milton J. Deroos var op
traædt fom Statsvidnc. Der var over
100 Vidner.
»Um-komm Wilhelm« mterwch
J Olmsted County, Minn., fkal
man stemtne over Saloonfporgss
mnalet under Connty Option Loven
den 7. Juni. Petitionen hat over
1600 Underslrifter, hvilket er oms
kring 35 Procent af Vælgcrne i
Eounwet. Loven forlanger 1094.
Bande Modftanderne og Vennerne
af Saloonerne mener, at de vil fei
ns. Stimme Dag skal Dodge Conn
ty, sont liqgcr oed Sidon af chns
ice-d Conntn, afigsm otn der ftal
oære Salooner.
·
Ylbcsrdecm E. Tak» blioer tor
ester den I. Juli. Vylotncnissækor·
no hoc gonot over do vix-d Sidfce Valg
indkomne Opgnver on hat est-klirren
at disk lsleo amtoot ligcsna nmngu
Etcnnner for som mod Inhuncr
nie, on on bliuer der Fugen anonm
iord? der nma en LIcnjumct til sure
at san ang af ocrniende Trifto i
Buon. anoonorncs Bonncr lmk en
nagen-r en Zank-tret og Uil Haue
Zagen ind for Rom-n for at loink
ne on Menomnslljnq m· Ztonnncrno
isten-kenn
War-orle i Florida Tallnlmssocu
Fla» ZU. April Hast-: hat i Nnar
vodtnxnst des fnnknldtc Denn-J »Par
lnne« Forjlng, som faftfasttor strenge
Bisstissiinnslfok for anoonernos Trift.
Forslnnet vcdtogois i Zenntot i For
naai·-:s. Man zmnr nd fra, nt Anver
uorcn oil nnsdcsrtegno »den
Forilaget fort-oder Zalg of alle
sonstwie Tritlemrer, sont ikkc foros
sum-nor j forfmlodr Pakkor i fan
vc anoonor sont Hotcller og Klub
lk-r. Es ist-jun nf Øl Era Rad er
ümleducs foklmdt.
III-Nu uaa VestfnstmL Zan Fran
c1—:«c-.1, LI. Llscai. anten for, at IN
sum fknlde edeln-Wo antavlinqesn
wa Vvstcknftcth lmr vendt sig til
»Na-da En velaørcsnch Negn faldt
over dct nieste af Californjm og On
lmorved Temporaturcn lvoldteiz up
Ue, oa Udfigternc for qodc Avlinger
i Wj Grad forbedrcdes, ftsmt disic
nllcredc tidqucsre var miser end at
tnindclig lovcsndc
J det fydliqe Californin ledÆb
lctmscrne crdfkillia Stabe Sne faldt
i Lørsdkms i Flaastaff, Ariz., og til
dcrkkodc Blotststcsrfetmenc.
o
Stort Flertal for Forbud. Mat
fhall, Minn» t· Mai A. E. Andcr
fon, Cottomuoud, Won Eos-um«
Minn., paasmnn at kmn var den
førsus Mand, sont i Minnefom stcm
w under Counm Option Lovm
Gans Bn fremde Soloonekne nd nusd
l02 mod 15 Ztcmmcn Lucas Tonm—
Wp stomte oafna Saloonerne udI
misd 62 mod 9 Sie-imm- Jfølge de
officiellis Ovaavcr blev der i Lvon
Conan asfgivet 1767 Stemmcr mod
og 910 Stemmer for Saloonerne.
faä de «T-rre« vansdt med en Mu
foritet af 857 Stemmeu De firo
Salt-ones ,i Taunton og Ghent lut
W .i IN sog kazt Me aupr
wen i de. smmnende tu Kar.
szgiopdeu Ekfmjdffts
Cakncgcu giucr HLJWUW Buts
Uur,1«, Pa» JU. April. Ihmrew
Eurncgjc imr 1 Naar skasntct Unme
.Iie Institute og Carnegie Institute
as Tom-kolka udcrljgerc dzswjjuu
UdoisL l8w1111k1, LU, April, via
Bari-A chrc Bauten 1Inn har Tieres
Hooedkonturer her, bar tilmadet
deressFo!k, som er as tusk ellcr Est
rfgsk Afftamning at for-lade Jtalim
. .
ksscncral von deewjtz faldenk
Berlin, via London, 2?. April.
Blandt de fasldnc i Kamspene den 25.
var General von Ztsysdewit3, fom
konmmndcnsdc et Jnfanteriroginwnt
as Nest-weit General Sendewitz var
dekorerot med Jernforsct as baode
første og anden Klasse-.
Kong Gustai sog. London, 30.
April. Et Telegram til Central
New-I im Stockholm 1neddeler, at
Kong Gustai er alvorlig sog oa au
lrenbnrt bar iaaet et Tilbagefald ai
den Marselideliin fsom ban opereres
des for for et Aar fiden J April i
Ffor blev Konqen opereret as Pro
fessor John Wilhelm Berg for Ma
vefaar.
I
Japans Forfikringer. Washing
ton, D. C» 27. April. Den japan
ikcs Reaering bar givet Storbritans
nien en detaislleret Forklaring over
sing Krav til Kinn, og dette, sizies
det her. bar Vfulpei til, at de bange
Anelier. fom Storbritannieu bavde
nie-d Oeninn til Pwkkevidden af Ja
pan-Z Krau til Kinn bar lcmt fin.
Utrnqt i Apezzmm Ave-Anna fem
liem Ti. Maj. Ziden der sidite iwre
sowika er der indtrniiet mange
andre med iiørre eller mindre va
uiqlnsd. J( Naar Mnmess var Rniiels
ien fna imer at den vakie Ænqitels
ie blandt Veiolkninaem sont bok i
Telle. Noqle geninmende Mut-e im
der itore Jordikaslv ialdt ned ned
Nnitelfen «
.
Eksvloiion i Russland. Werk-darob
i. Mai. J en Annnnnitionskisinbrik i
en For-find til Okbta indtmf en volk-j
iom Eksvlosiom som laqdcs ilere af
Fabrikkeks erkiteder i Affe og ko
ftede nmnae Arbesjdere Livet.
Antallet ai omkomne kendess iki
ke endnu. Lanerkntfene med de færs
diqlasvede Grunater berattes ikke as
Eksplosionen
Amskikas disk-us til «zks1-,1i«». N.
Vork, Isi. leriL Lu til den Z.
April inwde stirwekmnitem for de
trasnacsndo i Volaimi i fine Zkibis
sendt til Nottcsrdnm og usddcslt i
Velgien Fadevaror og Mit-der til
on Værdi« af 8—19,174,518, opltfcr
Komiteen i on Rom-ort, fom offents
limiordes i Maor. Fødcsi oq Klas
dofvaror, fom allen-de or sendt, nd
qør RARJIRL Tons.
Ztorstad kcndt Noli-fix MontroaL
Que» 28. Avil. Admiraslitetsrets
ten fasldede i saar den Dom, at
dct norfkc Kulfkib »Storffad« var
ansparliq for Zminncnftødct nusd
Dom-vorm »Enmrcs-:’s of Roland-«
zum St. Lawrcncoflodcn den M,
Mai WH, ved lwilken Anledning
disk omkom nasften 1000 Menncfker.
.,Enipref—:«i of Jrelond« blev frikeckdt
for al Zkvld.
Inder-ne ou Jsdcland New York.
28. April- Ved et Massemsda sams
mcsukaldt of Mizmcbi Internatio
nal ARociatiom fom holder Kon
are-e her i Vyen i diese Dage,frem
bot-dies Ønfkeligbeden af Offentligs
hebend Deltaaselfe i Arbejdet for Pa
lcostinas tkonomiske kayjælp, san
det Ton blive et Gjem for Ruslapds
ou andre Landes underttvkte Jsder
es et Landtaan for alle Bek
bdns Jst-I
Ostrjger studt i Canada. Montress
al, Jdio Maj. Ta un Tcl tyske og
øftrtgite Fangcr Lan March til
Epitit Lake Fasngsel naacde ud
pag Windior Irr-act Etationcu for
.1: rcjsc med Togct i Aste-Es satte
en af dem i Epring nd as Stamm-;
Lmqninqun km nodad storne Et»
usoor en Zkildvagt sfød bonI. Den
drasbte var en 35anrig Litriger ved
Nmm Jobn Vausz.
Bilde itke scrlge »Moreno«. New
Worts Ldl April. Den arg-entinfke
Mxnsring bar vftcr Forlndcnde af
slaact Tilbud fra Grastcnland og
Italien om Køb af Treadnougbten
»Moreno« som just er fasrdigbygget
upd Camden Skibsvasrfh N J«
fkal ofqau til Amentina i Dag.
»Kl)konsno« er et of de størfteKrigs·
fffbe paa Stirn og bar kostet BIL
000,000. Efter Sigensde bød Græs
kensland 817,500,000 for det·
Jtalicnerne i Tripolis. Tripolis,
via Paris, Z. Maj. Den italienske
Chef, Oberst Miami, angreb en Op
rørslseir Syd for Snrta den 29.
April nied en blandet Stnrke, ind
befattewde irreaulære Treppen De
Jrregulnsre qik ved Kampens Be
gyndelfe over til Fjenden, lworved
de italienske Tromm- kom i en kri
tisk Stilling. Ved haard Kamp slyks
kedes det dem imidlertid at befri
sig og komme ttlbage til Forted
men ikke uden at have lidt ivære
Tab.
Cmmdierne usdbunakede Einnadi
erne, fom kæmpede fna tappert og
niistede faa innnqe Falk nnsr Verei-,
muntre i de ileite Tiliaslde kasnuso i
N Timer »den at spise og no,ile
isudoq i 72 Timetr De flefte as deres
Oiiiusrer saldt Der var en sank-et
Canadilsn sont iortalte det, da ban
kam til England.
»Da ni modtog Vefaling til at
.nmribe Fiendes Lebenmmy iom laa
300 Yorldsks fomn os, itormede 2,500
ifussqennem Ttovem lwor der nist
nnk var 7,000 Tiifkere,'· fortctlte
limi.
i i
Espidetnicrnu i ZerbieiL New J,
30. April. Rockefcller Foundation-J
ikununisfion til Lindring as Reden
i de kriqsliemede Lande oiientligs
iør en Jndberetninq oni Reden oq
fmitfomme Sygdommes Udbredelfe
i Zerbieii Ali anmrten frctngaar,
at den 10. Marth led mellem 2Z,
mm oq 30,00l) Mennefker i Ser
bien as Tomle og at denne og an
dre Sygdomnie hurtig overfvømmes
de hele Landet. Hverken den ferbis
ssle Regt-ring. iam var optaaet af
Kkiqem eller Folket selv Var i Stand
til at kontrollere Situationen, hvils
km Konmiislionen beteqnede lom ,
»ikke alene en Fasse le- dkst seidene -
Folh men for bele Verden«.
Den ferbifke Rogering mener, at
Infufen er kommen ira Istricske
Miqsianqen lom er spredt over-Lan
det i et Antal af 60,000.
Tr. Zum Oedin dlansdt Øftrigere.
Wien, l. Aspril (R. B.) Overfok
»New freie Presse«s Krigskorres
sunndent bar Streu Hedin udtalt sin
storcs Tilsredsshed used den Modtae
kuslscy der or blcoen imsm til Disl i
der øftrigsnnqarfkc Hovedkvarter.
Don-kalt bcwdo han faaet det Jud
tmk, at den Krebs-, bvori ban be
fundt sm, ikke blot var sia sin ftore
Qmmæ fuldt bedide men ogfaa
at den med fuld Tillid faa Fremtii
den i Mode oq var rede til med Be
,u-iftritm at vove sit Lin for Reise-r
og Fasdrcland Pan Forcsspsrgfel
om, bvordan Stomningsen var i
Soerriq, irdtalte Sven Hedint Sper
rig er spm bekendt net-trakt, Wilket
bog ikke udelukker, at hver nagte
Svenskkr Min gewinn-It Alter-ehe
i Tredivecjatskrigen We M
Iæmpet for Germanismem oq has-L
ccmge der var et Msks til. sMs ?
detstksertMse«tM’ J
get-must --