Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 28, 1915, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Ja-» ,,,,, F ,
- »Dansteren«
M den Os. April 1915.
, ,
Visit, Bebt-.
Landstgerene hersta, W, Jud-n
P og A. Lillistborup, er kommen
JML fra Co?omdo. Te Missio
hm deres Hensjgt our. nxrincst
Einwa, og de 7andt Bewerng Der
ibcdsre Vekgkmende Ein-im 7m Je.
somle Bekendte L. Ruder-Tom II
Datum og Akter Jst-Hirn TImLth
de Hiler Zorn Berti-J sor, u: Egznyxt »
Hemde ikke altid lider" as Tørkc.
httæller dis, at de. mens de var dsr.
fikdetre Tom-nor Regu. QJ det var
M alone Kiowa og Omekm der
M Regu, men Ist dersor gcmwm
solleme im Nebraska Ivcslt Endtik
Tolumbus innre-I de at Rats-e Anat
jasmme folide Bleibt-.
- —- Msllen bist-, sagn i Ell-re Ihr
hak- ftaaet stille-, men lam i Esteraas
set købtcs as Tanlkerk — Tom txöi
list-re onttf «l samt-v Z 7:::d
Gang, før Vi udaiver nackt-.- Nr
Sau llar i Ist-Irr Fald en a- Mol
krne lclv Zortalt JE-, Mollan Ma
siineri on alt bist Endvcndm Till1«
im- csr arnndia komm-rot « Fland
fet laa man km deutet-. dn FLJI
gaa for Huldcs Zosl Tkk øsilxsr t: !
Lnkkri
—- Sau oidt vides. er alle de soge.
vi i lidlte Uae onttalte, atter ? Be
dking. ’
———Poul Zorenfen der ssm be
sendt i lckmzere Tid bar Inn Zt
«Poultrn« Handel, lwor Th. Gan-!
sen ktber Fløde oaa WafbinatIH
St» hat slvttet sin Fokrctnina t-»l
R. Johcmlens »Fmvloment-Ztore« !
her paa Front St» en balv Block
gt for Dan. Luka Publ. Simqu
Alma hat Æg eller Fjerkrw at
folge, vil altfaa der finde der-es
Met- fot Fremtiden
—JGaarhavdeviden For
Isickfe at hilse paa Post J VI
Wen fra Audubom Ja Ca» bet
i Wingert I
— Man hat ikke godt kunnet·
Wo at ask-ge Mem-e til erstm-'
Markt Ttuvkhed her i Fortentw
M i de side Dage. Det er Næt-«
III-noli Maj,dererS-kvldi
Os. Til den Tid sial der fso tages
M og gives Mist over
sci,Fotwtn-ingen tikhørende
— De unge Pigers For-MU
Weningem agter sont til-li
,sstogslmisaratholde etUdE
Ug. Tit-en et fett til FUng
Un 14 Maj, deag og
T M W til Udsalget kan ind
M til Wiss Anna Bett-elfen eller
f Wulet At For-minnen gn
Iet stott Bespg ved denne Leiligs
W.
Plain
Sind-as —- Ssndagsfcole Kl.
9.15. Gudstjenefte Kl. 10,30 Fm
og 7,30 Aftm
. Kommt-M
! andaaskkoic Zwist Zøxxdag KE.
10. Dansk Mudstiimeftc I. sog 3
andog i Inn-r Mamkcd Formiddag
Kl, !1 Engel-ff Wtdstjsenxftc 2. ozx
Z. Zøndag Z Isvcr Mzaned Fonnids
»das Kl. 11.
Lum: Gudstjeneftk 1. og 3.Sjn
dag i bver Maoned, Kl. 10,30 For
middas
bed, sigcr stg fel , kmorUr den Lum
dc f.1-rf!. YOan r »I; here-disk sjg
zum at Das-si- Wer at tmdv Nu san
de bosogcndk ikke skal .--.W- ist-und
til a. Tale Fig fkuffet
—— Vor geniale Landsmand,
Ekrwddcr J. P» Jobnsom windet
am, a: Jan er beredt Pack at levere
de nnefte Mskxftre as Sommer-Ilerd
ninger Eil rimekige Krisen Reel Be
lmndling gamma-es
— »Ur Central See-d Hin-W
Eaft St» Louis. Jll» vil ferrde 10
Tore Voller Fr- sZ Urtefrs og 5
islomftersttd til enhver Tom indsens
der 6 Name vaa Havedykkeke osg
"10 th. i Frist-Ecken
Mindest-steifen i Hug.
I
I Andenstediki bar oi omtalt, at fact
dan Konnte-Z- TSUlde holdes i Dann
Holland, i den-te Maaned. Kon
gressen ital aabnes i Dag. Der mel
des jra Hang under LA. ds» at Ue
nigbed allerede hat vift fig mellem
stelegaterne til Fredstongressm 9
amerikanfke Kvindet ankam til
Haag i Mandogs via Krbenhaon
«·1 Folge med Madam Rozite
chbwimmers Ledelfe bar beste-Int,
lat Kvindeme skal for de krigende
Nationets Regenter skeknlægge et
ftcekkt direkte For-flog til Ffendtlig
«hedernes Standsning. De hat fik
»ret fig de Flefte af de danfke, spen
fke og nooske Delegaters Ststte —
Pan den anden Side hat knotige af
de Delegatet Tom allerede ek an
samtnen, derblandt alle Medlems
met-ne af Refolutionscomiteem un·
der W. Fannn Fern Andvews fra
Boftotks Ledelfe taget det Stand
punkt, at saadan Jndgriben ikke fig
ger indenfor ncewærende wagt-ess
Kompetenfe Vegge Ader agiterer
alle-rede aktin for at Tamle Stitte
bvet Tor sit Standpunkt
»v--s---s-----------ss
PUCK IOLOUI I CANÄDÄ
M III Vest for Witz-Weg bmt disk » kigplig Hex-n »p- nsigpn steck
W et en stunk Pkssrie nær Memban H Mr »Es-u «improved
ihm-C Gast Vani, rig Jord. Lcstte Kybsvjlkur. Flika »in-r Rost »z
OMWY M- scuwmwukpczxuvus und co»
Phoektix Bläs» MinnssxsFJIi-, Minn.
C. Mwsldpllsmm
MMTOUI kos- WMCEZDBU
Rixt illustteret. l.——II. Bind. start Pol-mat. Pris
isdh i smukt og solicit Vælskbind 8650
som en Kikkehjttorje særljg kot- Menigheden er den eg
oist, tokdi den søger It vjse Guds Pinsels-e med den enkeltcs
W senden Mod- og Uodgsag og hele den dybe, undelige
Mond-IV der er i Menighedens Oplevelser.
(Ä. B. i Nstjousltideude).
Det, sont sika Bogen sit- stoke Interesse, er de over-ok
ckmlis muss Billeder, jsæk konnt-weh sota prydek deu
Ds sivsk Vol-Ist ev setz-dalag hvorved det ovekgssk alle
III-Its Erichs-wüste Punttilliagek pas Dido-L
(Dsnuebkok).
M Lust-. VII-L solid,
VIII-, Ich-.
Hat De set
Vott nye Ameritansk-Standinavifke
Flagkorts
In aldelei nq Jde til Brevkort — det amerikanste og de s
We M Ilas samt et Prospekt ftq hvert Land. Udftrt som
Its-IM. W hvekt Dort er fltste Vers of de respek
UI W Mpmäsme —- Danfk: »Der er et yudigt Laut-«
Wz »Ih- countky 'tis of Thu« o. f. v. Lan fass fortetet
III- ck M M sekfkilt estkk Gusse
Its-I et H M. m Mu. s Duft fn 81.00.
II M Ittibl for Farbe-schien og Agenter. Stvr
— — U W. Httve ftü pas Fortengende
W M M Me
siih Ich-.
N Reu- kak Im Busens
med 1300 Farme for Salg« feudes
krit. Produktiv, ve! vandede, godt be
liggmde. med gode Bnqninger. 815
a 25 ver Acke. Adresser pas Dunste
Im Postw- Tom knr kobt Rat-me ä
IN ;7)., samt JEEisciclle Oviosninger
q: ins-F its J. Wabenbau-eh Rand»
III-If t.«?l-»1ric., Jlköamn N. Y.
FREOUENT FAST TKAINs
) To OUABA AND cUchCO VlA
cHIcASO E NORTH WBSTEKN RYH
thsn plnnning ans kris- to This
km and thos Rast rssmsmbct thut the
Fhimth E Xsislh XYFELIJTH R)’. Iemls
in Zofe-ty. gpeesl ans-I serije
Pskstmspn Omnha and Fhicssgo i! it
double tmrkssd and Isrotisphsd by auto
matics Horn-its DEny iigtuld als thi
way.
its smooth richtig. iIssssply rossk bal
lastidd mache-d and bis-ask seist-I kais-:
its modern its-Cl isquipmssnt ans a IMM
iml of »edlen«-.
You iner in Wiesan at Ehe now
tprmintl adjacent to the bot-IX and
business dich-km
Lumrioust isquippssd Pullmsn sit-pp
ing var-. par-lot csam obsensatlowbuss
fst wars nnd dining »Er-, on prinssipsä
Hain-.
seve- liwitksd using leaving Omalu
at convenieut hours -j;kiky—7:40 s. m«
12:30 p. D» S:00 p. m» 8:32 p. III-.
ihm p. kn« 9:55 p. m. and III-IS s. m.
For siehst-, regen-Ninus and full pu
timlsks address any Ticket Agenhchis
enge- sk North Weste-m Ky.
Dei sittqu Untat-de
. for s
»Den sor. d. ev.-luth. Kitke i NUM
afholdeö, om Gud Url. i Luci, Wis.,
i Dagene fra 9. til 14. Juni d. A»
begge Dage ibercsgnede.
Wdet aabnes med- Haft-Sic
gudstjenefte Kl. 10:30 Dusdag For
middag i Menigyikens Kitte.
Fokhandliagsgenftandex
l. De alminidelige -—— i Anledning
af Jndberetningcrne fta Zornwu
dets Msmænd, Udvolg og Ko
Initeer.
2. Valg as Embcdsksmasnd
Z. Smlige Sagen En Reforma
tionsgavk — Luther College, Racis
ne, Wis., —- Jsapanmissionen —
Jndianermisfionen —- Umbmissiip
non og Missionen paa New Zeu
lmtd og Australien
4. For-flog fra Trinimtis Me
nigäwd, Albekt Lea» Minn., saalys
deswe:
»Samfundets Bitneblad trykkes
habt paa Dansk og balvt oaa En
gelka
Pan Mentgbedens Bis-am
H. J. Mottenfem Sek.
Tankefprogz ,.Kristj Kærliglyod
winges os.'« 2 Kor. 5, H.
G. B. Chrittiansem Form
A. S. Ikielfech Seh-.
; Its-r Melker-:- daxsfl ex-» Enth. Alle-.
kläglmd, Lust, Wes-» Ja Tin- Firl:
Englij LIon Etwa-ZU Qui-L Wic»
Endbvder bermcd Achse-um« og
Venner as Den Tal-meins dem-Te ev.
litt-h Kirle i Anwer ::l It dcltage
: der Hi. :Il.1rsmad-.s.
For Ovlmldet under Msdet beta
les der 83.50.
Tilrejlende bebe-.- mckde den-;
Komme til H, W. Londo, Lueb
Wis» fsr den l. Juni. v
. W. Venneky let os Arbejdet ved
at indmelde edet fsr nævnte Dato.
»Volkes« vil blive tillendt Iaa
Forlangcnde· Dette for at tin-ej
lendse lettere kan finde os( last-e bin
anden at kende Underoej5. Man
kan beten-, naor man kommst til
Msdet
Tantesptog: Se, feg et kommen
for at stre, Gad! din Villie. Heb.
lo, 7.
Pan Neuighesens Beque.
O. s. Londo.
stimmt-U
Om M vit, Most der Dämons
msdet i Wie Akte, Posten.
Mass» fee den 2. til den 7. Maj.
Venlig JMle til alle
Q H. K f O t.
Kitkeismäelse as Missiousmtdr.
Zøndag »i. Mai oil Bello d. e.
lutl). no Kirfe i Selcna, CARL
bline indviet, og i Forbindelse der
med vil der blive Missionsmsde
indtil Orts-bog Afteu den 19. Maj.
——— En kcetlig Jndbydelfe til alle,
fom just-er at famles med os i de
Tage-; og vi haaber, at de Tom hat
tænkt paa at kejse til Udstillingen i
Sau Franeiscm mutig san reife ved
den Tid og faa være med til vor
Kikkeindvielse.
Pan Menighedens og egne Beque.
Karl M. Haufen.
Wulst
JJIIW Ltsud iPella daan
EGMMMDGDOIMTOL
LXMMMVJ stei. In
venlig Jndäydelfe til alle, sont su
ftet at Jamles med as i de Dage.
Paa egne og Mensghedeus Watte
Karl M. Hansea..
Det Iittende Raums-de
for
»Den Tore-nede dankte ev.-lutb.
Kirke i Amerika«
.1551.Iädc-J. am Und uiL i Luci, Wiss
consin E Tun-ne Era O til U.Juui1
d. A. beme Tage jberkqnede
Moder »Im-: med Hohncsfegudss
tfeneste Kl. Uni- Dkisdag Formidst
du«-g i Menigbcdms Kette-. -
En udfpkligcre Befestdtgsrelse vih
folge senkre. Menjgbcdckne antun-s
ides om at fende Delegatek til Mal-et
Zog Vennek af Samfundet at bereite
fig i qod Tid til Ovekvastelse as Mi
;sdet Vi ver-tm- et ftott Sirt-one til
YanpAarsmsdet
« J Ærbsdighed
M. B Cfiriftian7em For-wand
Missionsmsdr.
Lstt Hex-regt Pil, Obrer der Missj
55:::-:-::s.vd-.s Z Lenker-. Ja» 7m 2——3
4 Mai j
EI: inIrtteg Jndtmdvch til a!1e.
A. M. Niclsen.
Kikkeindvielfe i Haquu, Iowa.
Fonds-L den L. Maj, vil den ny
Kirke i Hin-lau blioe indvicst. J
Farbindists med Inwiellen blivet
Der Miss:J-Emsdg. Tvm Sonka
sndtil Tiksdsq Akten, den 4. Maj.
Ojertclisg Jndbydelse tkl det danske
FIZF Hiskn oig net-t. Tilkejfende be
drä, helft inden den 28. April, mel
de Der-es Komme til euren Heut-o
Hoogonfem Hatten, Ja.- J. J. Nit
cmard. Ost-Em, Ja» eller undertegi
nebe.
Pan Jmmcmuel Meniabeds Begnr.
Jcmeg C. Peter-sen,
1301 9tb St» Hat-lan, Ja
Undanks-des
cihoidcå of Bastar- A. C. Weis-usw«
i Atti-Mir Krebs Ungdomsfokbund
Tom ftlgen
Worte-steh 4.—5. Maj
Boston, 6.—-7. Maj.
Falmontb og Weftbtoots 9.—-12.
New kennten-L 14,—16.
Mann-roh 18.—19.
Kollckt til Forbttndets Kasse besl
des ovmget kwett Steh.
Chr-. Eins-»Mein Tini-.
Mit-sum
blivek, om Gud vil, afholdt i den
danske luth Meckiabed i Davenpokt,
Ja.. Im 6.—9, Maj. Lsrdag Akten
den 8. Mai vil Msdet blive afholdt
i Maxim, Ill.
Benlig Jndbydelle til alle.
Is. C. M. Haufen
Missionsmsde
. -r«:. Weint-, TM 530
strzj :-. J ."c.:« Frass-lerne J.
Uk.1rk:1-:J"2»1!« U. Bausch Ckm Es
-s7-.-:: ker Ist-ex »E: dokt Hut
Rom-Or ssr I!·s«-r:u··n . wimm- til
.7: fu«-ZU- Drsksks strdmus med os.
III-III «-.T--:·-s— QINIW til A P. Zi
knanfxm « III-c tn Felsr.
Neu M-..1i-«1!!.-dk.«.s »Ur-Mc
E E Nownbcrkx
Nh Forspsias
er modtaget as folgende populcktk
nger:
,Himmellodfen.«
Kalka Connok .. .. .50
»Den Orts Perle.«
Bot-riet L« Ztowcs .. .50
»Williom Brandt
Laut-M Von-Hm .. . . .... l.20
»Ungdomslit-.«
Llfekt Ricard .. .. ...... 1.30
Ungdommens Vog.«
Einwand-Peterer .. .. .. 1.80
»Den undslupne Nonne.«
Margaret Mault .. .. .80
«Sigkid.«
Laut-its Peter-sen .. .. .90
Alle iudbundne
Dauifh Luth. Publ. conse,
Aas-, Reiz
; Los- sccks IOI M
Ums-II
IA little Missiouny ...... Es
lAgssthss Und-Iowa Wsy .· .26
Hei-im Pay-er .20 .25 Ins .35
jThc Stoky of David ...... .35
»ph- Lokd i- wende-tut .....25
A Glüle stoky of the 01r1
Tat .. . .......... .40
A chilå I story of the Nov
Tat. .. . .......... .40
A childs Lito of M 40
Besutikul Bibls stott- kot
Cbildm . . .· ........... 50
Anat Chde Bibls Statius-W
M stoky of Jesus U
Los-hit- Storkg tros- tds 016
TM. .. . sc
Koth-t- Stcrig trot- tin dis
Tst » . . ........... 40
A Giqu Mo o! VII-is
III-l sc
Littls list-se Print-e ......... 35
Blaok Bett-ty. .......... sä(
llnclo Ton-s csbin ........ 351
Grsvdksthcks chsir ....... III
Lives of the Presideuts ..... 35’
The stoky of the Ämekiosu
Flug .. .. . .......... .40
Anders-m S Psirk Tales . .
Zö« 50 and .7:’)
Rohinsnn Frnssm .II5, M and 1.00«
DÄN l.l’T". PPRL HOFSD
« Plain Xishmskn
Ä PBW COOD
LUTIIZRAN ZOOKS
A Brief nistet-)- uf th-: Luther
so chukch in America. by Dr
J. l-. Nove. Cloth. net S1.00.
The Use of Martin l«uthek,
by Dr. Willism Rein, Cloth,
specjally priced at 75 c?ts.
Lache- Book of Pamjly Pay-:
est-, llalk Leuthksk S1.65, Gilt 8225
Our Hornes and Om- Children
by 0. Ich-listed cloth 75 cts. I
A nistet-F ok the- Resfnrmatjon l
Ibv Rev. P. A. Post-sk- Clsdch 751
ipts
; sum-)- schmä Ilssdh«)0k, by
HRNL -1. R. E Ilunt Noth 8100
set
) A Colony ok Momy by Juli
Sattel-. Cloth 50 Cts.
! The Heut of Mut-. Rost-d
15 Cu
The Schoabetsgicotta Psmjly
»Cloth. 50«ct.s.
! The Reform-tim- Series —- 4
vol-: Gast-m- Adolphm. Priace
Friederich Print-e Alhekt of Bru
der-borg, und »Pos- the Sske ok
Jthe Psith". Price pet- vol., Gott-,
J4o cu. Th- 4 tosen-s- um
L
Nye Pisa-.
Olfert Ricard:
»Med Mund og Ben« j
Wind-E and og Livsankfuelfe !
indb 8130 !
2 Wnkllngdom og Kristall-ou
indb 3130 «
stovqaatdlketersem z
No Trit. Sei-je Vind ib 81 20
M a r t o r e t. !
En Fortælling omMormontkvdflerne
260 Ade-. Jahr-. zur-a !
Dan. Luth. Publ. Haufe
1.
)
Den nye Konfirmationsbog
»Ah Skala-ein«
or nu færdig oa foreliqger i to Iæts
Mlte Udgavet —- sok Dis-Zuge og for
Pigetc De, der allen-de bar set Bo
gen, udtaler fis rasende om den,
baade lwad Udspende oig Jndbold
engem-.
- Enkektpris
Varttvrifer.
Don
50 Cts Zoecielle
Lutb. Buhl Sonst
Ite nye Numte
as
KrisieIigt Folkebiblkstel
Darm-, Vlumhtht is Nessus
Kkifteliqe Levnedslpb i det 19
Aokmmdkcde l. Ved Post A. C
L. MkovesRaSmusfm. 276 Sidet
Jndb. i gksnt Sbikting med
Guldtkvs. Pris 50 Ets.
Liliede stq Filiria-et Syv For
twllinger as J. C. von Hofftm
med Forfatterens Tilladelse over
fat af Past. G. Münster Fokokd
of Komtegse H. Knutb 223 Si«;
det. Smukt Sbiktingsbind Pris
50 Ets.
Bette-i Ende. En Kæklighedshiftw
rie as Edm Eaglefton For-samt
as «Rokn«, »J Kann-end Pulver-«
o. fl. 320 Sider. Bkun Shittiug
med Sucht Pkis 50 Ets.
Krisis-lügt Follebibliotek redigeres
af Past. G. Münster-, Ptæst ved St.
Lukkas Kiste i Mbenhavn Dei er
übelullende gab-, rene Bsgey der
bringe-. De tte ovenstaaende vjl
donne et verdifuldt Lille-g til en
hvet ngfamtkng.
Dsnifi Osti. suil Oase
Lts Meile til
Isre nye stusinuusdbibler.
For at mtde Ktavet om en nagst
pænere Bibel til Mellempris lom
Konsirmationsgave bar vi ladet
fremftille fjlgende to Numre i spe
ciel for as udsskt Jndbiading: —
Nr. 24-—A. Den almindelige Kon
fitmandbibel i Lvmmelortnat. —
Speciel Judbinding i find blie
ligt Chargin med Guldfnit· —
Pkis zuo. «
Nr. 24-——B. Summe som Nr. 24—-«
A. men med runde Hist-me
Pric si.60.
Begge disse Bibl-r et af det dem-«
lle Blbelselstabs Udsaveh oq med
bei ny Testamente i ny Dveklættelfr.
Den, der hat let diile Bibler, vil
vers enig med es i, at de fees-list
anet ils til Web-sen
Nav- Mcttes l Such lot W
costs ekstm Nara oq Dat- 80
Zenit
Dos. Lici. M Me,
Vi oyskcr Dei-es HZWch
»Hm-! ds- mss us zums msfltpssljkgendos III
isige von unei- m psgms lsvute note-sing
»i- tin-«- msl Ihm-m- 1««!-«t-k-« Den:
Dei des-te, set- tlncln I Damme-.
- I- »Ist-- :3..(.. J H« -«k ’H-H« XII-N spithssp Hund«-« Ja sit-s ,
II« L - - -. ji« «;’ wurny «-«s s-· HEFT
- s—-.,--x-k «k·-H-zs.x12x Hi« —-·
Eies Sims
L
Mitkks
Den Denn-de Sen-dich EU Tan
mark er tm katnnkc:1. og vi bar at
ter posa Lag r de ieftc as de Minia
deligc Jkumre a Inland-get og
iskbler. samt Husarsdogtsbøgcr o.
desl. »
Desuderr er Der stgendc Were
Tätig: »
N B. »Mode J
»Wind: .(w"1nger« .. ...... .10
Laurits Peterfetn
»D-dcn og Lioet«, indb..... 1.20
Olfett Ricatd:
.,Med Mund og Pen« logll
indb. kwer .. .......... 1.30
Skovg.-Peterfen:
,,Mennefkestikkelset« Nylteftas
mentlig Setie l indb,.... 1.20
Olfert Ricakd:
»Paulus« .. .. .......... .70
Joh. Einsehe
,-Tkæk 07 en Mk Bettelsa
0istorie« .. .. ........ .60
QlfettRicakdr ;
.,Jekemias« .. .. ........ 1.10;
Ocsf Mee: ’
»Den wldste Mensgheds Kri
stus Tro« .. .. ........ .40
»Marwrek", en zortcklling om
MorwonsRædfletna ill. .. .60
Tan. Luth. Publ. Hause.
R. P. Mahle-s Sktifter.
Fslgende Sktiitek as Post. N
P. Mader et nu attet pas Lager
eftek for en Tid at have von-et ad
solgt has os:
Paul » .. .. .20
Paa Flug! .. .20
Ole .. .. .. .20
Gud san .. .. .40
Hutcndagtsbog, ib 82.0(
, med Guldan 244
Dsuifs Luth. VII-l Ostse
Bcair. Nebr
Raat dct gældrt det
gomlc, kærc Tanmatt
da buik me o- or 1 ki« Aas bcn besotdtet
Musequ um H das-M snssc og engeiitt
Utmu org» »Er-m Hin-dein le Iscekkjemsik
alle Sude-. Lm otz ultsd bxtn st. VI ragst
mod »m- zagmqem part Jnnonen oq
Ists-Irrt .e:. :-«-.et:e. ein-.- 151 der old-zum
Ee bekam- Frasse
Noth-Hm ä- CtooL sanfte Aqemun
Ists- »so-JEAN Ihn-aus
kna( Eos IV vom-n Umkem
Dei fothqqnede Auen
En Fortælling om en Eng
lamders Valg mellem Dtd og
Islam Med Form-d of Olfett
Nicakty 320 Sider. J illuftteket
Lmslaa 80 Ets.
Dauisls Luth. Publ. Dase,
HtuiiasqouseMLasIetlek
MAIUSIID Im.
lutes-onus u s suts Ists IM.
PMTAL ANDRER
sURPbUS AMO
W PIU s MM
The dopqsits of this hinl- uo san-s
Usck by the Gan-sey Fund of th
Slats of Nebst-It
s. s. cLAItMI. IAIY ccoh
Pius-Mc cost W.
ZWMTIU
til lzkyllupksek ok; todte festli
læjll siedet og lkuktsttisk us , s
II nimm Kost-selber senkt-IS msd
Bespyss eller »Hm-! Post« hvck
soc- ltklst. tief ei- kod Tot-farbig
ckelu fkt Ovid-m
Ve. klek hst sy-- sit-. til-ts
cllsk Veanek pu ist If du
Rufst-leih lut- su halt-tief cl
-lsf blos-stunde- Plsmek sonnt
til näh-anmale
III-It Aas-riss
ssss M
dass-, sit-.
Tal-sont thavt lU
--------------«---------«
STYLlsH DE PE NDAET «
FOOTWE A P
For The Ushole Famin
sHOE REPA1R1N(.
Blatt-Zim- co
Msrkedscriescs2
VI Akt Nklspk
sxsvplwlntskk .- . m VI ’((
-- sspktass - I«
Isi-(sdsl.i.». . . so
- kksn - «
Its-km » . As
II- . .. —
sys...-.. —
svivtTow ein
soffs Osts
stusstscoc can-festz-. . 71s - -·ns
chotce Incu- ..... . TK « so
Ist-Imm. 720 Ist
citchcu
Inst I. XVI-Hure ------ »I- txt
stra.vh.dt.s -------- .4«- — is
«J- .7s
R .. J;
sit-sc ichs-ice cost-steh —- - ·- — I s- "
.’II ------------ 7 55 7 JC
Thone Z- Farnbekg
str» ist kuldsctssndi lag-» sc sl
Alt lskJNKRAM, lNVAREK os
.l-JKMATEMALK. DOM
NLNO sf VARMEAPPAKA7le
Vsuss oc culedsjskek es
Zwei-Inn
ist-Alk, NEIIR
cIWWILL Las-II
AND clAls c..
Futdstsacklst o- velssscrteksck L
ktsk ss slle Slsgs Tsmmek Byss »
ni Inst-kile Kul og sonst
Mo ke- — Icstk til-s icon-order
til DIE-tu hist-ste- Pri
jikäi R, o Disk
i
HiiksL III-I I Y. HI»
TIL T.s" HitcllinkMQ
KnuTuITsL N W Nie-instit
T. SJ »u» Mc.
Dr M. J. Jensen
Dunle Lsse os Kirurz
Ist-Unr: Its lis-»als1ssn But-Isla
7719 Guts-— s Nicoläst As-k-u0.
IlNIIAPUllI, - · III
N. c. BRORSON
DANSK APOTUEUI
131.Allk. NBML
eriv pas du«-Jst
site- hvsd De Anker
They statt national sank
U. s. DZPOSITOPY
Auf-»Ihr siy ist«-il s» bisnhjrmds t«
li-«-kf»rnsn«nq "·0J Fuss-»Musi- os
ksssslssmlos nysush
c. A. SCHUXDL .-’res.
THUS UNNZLL Lust-m
l.I.«l(. Xmm
Tkssr .m T »Im »dem-- »He-r Tmt
wdkugte:, UykhsWnUms-Ihm On.
Ost-, «-11 Zkrt V TUTTI »Es-. Zu
ff-r,b.1aikr Iksr Ira .-! ksbo til Viktu
« dein-Mk Bniksr Kos:
(5d. Matthiciem
Ahit- Mehr
Dr. Z. R. smach
Dem-sc
Inm- In Mva- Zaum-P
Islmn 70.
Hvorfor
Stute Bank ?
Staten Nebraskas Bank-Ga
ranti-Fosid iilret mhvet Jud
fkndrt i en »Er-sie Minc« nwd
Tab.
Tem- Fond beikyttrk hvek
Dollat of Jndfkud, enhvek
Konto, enhvet Fokdking as
hvilken fom helft Akt paa en
fanden Bank.
Er det ikse væqtiqe Grunde
not til at iaa Dem til at be
nytte en saadan Bank —-- vor
Bann
cltim state Bank,
sitt-. seh-.
T. Germanien,
Mssident
F. O. Matthieien,
Vike VII-fischt
Jub- B. Gib ou,
Kasserer. f