Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 28, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M vi felvfislgelig oszsaa kutme byde
vore chftcr paa Adspredelser. Jl
den Rettung im di ju for lau vkdts
iklc saa stiegst at Wde Dem out Zum
nkereth nie-: xkl Menscle Lmr m i
Kobenlmun nie-gez som man-ge starre
Hooedsrwdcr wiss-under ess: T i v o l i.
Dei evigt unge, evigt glade Tivoli.
den meft demokratifke Anstalt i Eu
ropa, Haben med de Tufinder as
Mennefket sag Los og Weder, mod
Blomftsecdust eig- Etasreflojt under
Trasckncs lsoede Kronen
Og for den, der om Dagen spart
Isligbcsd og Elende-T er der Sand
bat-dem- lmegsts Knstem de jmaa Tom
perc til Klarnvenbokg, Skodsborg.
Bedbirk og Helsingør, der Ist-er Gas
fterne nd til de luje Gesell-one km
Jndsieknes stille Jst-ed Lq vil man
lidt lasmwkc bin-t, er der Bornholm,
Turiftlandct par erccllenrc, Ost-Ir
fsens Perle midt i den dnbblm Isid
fcktninzk — -—— —
Kokt sagt. must bar vi Dozj her
ved .Ho:1c-d5todi:n at lmdcs xurc Man
ftcr ma. Ener lsivldcr Rom-onst sit
Jndtog. over Don- Enae sag Balken
og laa oil VI Farlmalwltlia Ihm ru·
stvdo til in modtago de neun-de Frem
mech Tansl-:’-lkncril.nusre. Amerika
nem Russen sog Tvilorek
Edward Spore
Kultur Zog-dich
Jndf. as E Christensmh Eiland-knicken
Huor mogxn Kultur Exil jkkc nu
gaa til Nruudekk Ezedder der tidt k
dissc Tage, euer man figer need lidt
Haan i Eteunnmn Jn, der take-J out«
.3:r ovlnfte Tit-, vor Kultur, og man-(
meine-, os. var fnn vjdt Ekcmssred
ne, atttoget faa bat-darfst edelnka
send- fom Krig var umuligt, oq saa
pfui-selig user Krigen ocrrre end no
» gen Sind-z og dkt blau-di Nationen
der betet til de most ovlyfte oq kul
tivetede vaa nor Jord. Man kan
forstaa, der vrwnges ad Order Kul
tur. og at mange kalt-er det et tomt
Ord, og kwad onst-re de lau bitte mo.
Ja, Europa staats i Brand: ubyre
er de VerdieC sont gaar under.
Der staat Millioner of Betrac; det
er enddo tun dct mindste: værre et
Tal-et as Millioncsks Arbvfdskraft,
mcn værft ok; üprst or bog Tal-et as
Millionokifs ancskeljv og Meinte
fkelykke, bvor langt, langt frem kun
dc ikkc nlt TM have boaret Nenne
siebede
Eller trat-»Hm Europas Folt til
denne Operation? bovde Felix-lege
met kamlst sig Betmndislscr. der
gfokde csn saadau Udrensning ntds
vendigP
I Der var vol Botkrndelüsn sog Inn
mwne noch sont Undcktmkkolfe,
Hovntod, Magtbeqwn Novgtsådfkbcsd,
Hasvnfogc II Mistindolsc. List Tier
ved mäer Lockmisn nt nimm
fundt oia ren: Väod goar med ; Liz
bet: disk er Lfr t, der man bring-ki
fok at »Um Bxsmsndclfen Eis-met Drt
Mr ogsnn km, sser nenne-m alle de
ttsknldiaiss Ade-Her og nnvulssp
Tut-agier Zog vil dem Offcr sank
di- alle irdke Mirnd on Kviudersjs
Hässrtcr : Man-X san di- man fastte
alt, sættcs Ljnct ind Tor at nur«-a
for at hindre sog modarbejde Kri
gcn a« al der-es Mant. Ja, de usw«
diges Lädchn dckess Osten, vil brin
ge de Edle til n: sure sin, og io star
ke dkt frivilliae Offet er, io stskrv
vil Sein-n bläne Nonne-m en Absa
cons og Mex: Ebbkssenös Offeanad
spitede et um Dannmks Ironi: Zusam
fatte de Lin-It ind. den enc- ord cst
langt Livs utrwttelig Kanw on At
, beide, den enden ved en forvovisn on
) Avsfaklia Taud Jwlles Tor Wges
» ds.-kt««t Te satt-.- LUW km, sam
M End Tor at rxsddc « reif-J Tuns
nurk Te brate km Lssisr Jw »Es-!
nedks Tufixtdor til at Hilku Mur, Zwer
pcm fiu LTHI O-! Pladsc Ja, M Fri
villiqcs Oder Mast er stor, den
ftsrfte i chrdpku for den man alt
bsie siq ellcr Jan under; men den or
io oafcm fod: nd as Kwkligbcd.
Im sinds nqsone andre bistorifce
Ekksetiwlcsn Jemmss d’Atk, Wilhelm
Tell, Lincoln o m· o» enbmsk kan
san selv tasnke um ellor lasse om,
lImd de satte jnd sur, bvorfor de
gjorde det, U kund de nun-Ade bot-visit
Dei list-let Hm- i diænns For-bin
delle at misvnc Osret zum Molgatbm
hvod der blev M ind, Emarfor det
blev giokt, og Swad der er oiJ fknl
blive nat-est nenne-m det.
Jeq nassvner det blot, enlmcsr kan
. lan, iom han hat Evne, Trmm oq
Umk- IMG om ca tænke over, lwndl
Fette Offer bei-d: at asre det — - ai-;
set M, Mauer og livqivcknds
Denker-: for her blev vundet en Zeit
state end nosgen unben. Den blev
Mk vundet ved Staat oa Jan, men
seh Lvdkghed og Metquhed, for
iseitenkomfrahmu,vesrerMer
liqhed, og den betet til ham Men
vm vi eigttg for-steh det, at der
syst-I innen rigtla seit. »das der
Kamp og din Strid, sandan bliivee
din Seit, dit Livsresultat, du lebt-.
Evnek og Anlasg km ikke det fiers
kkestc at sigc med Heuscm til, lmw
langt du kan naa i Eisighedsvwrdj;
der lommer der ene og alone an
paa din Villie: du kan se on evnerig
endl- fonc bot neu-sk- Jrag
Sonn du lau liesasnmkn give Ill
kald og ofte, fort sagt, sont du bru
gek din Villie, loadan bkiver du og
din Evighsedwærdi.
For knn i den Mark, der er got-;
nmnarbejdct rettsisto,1,md-3t, Lan
Sei-den skm Mann as Dunlmiks Lug
og Farben-Z Fedme og Vaer god og
zmlden Fragt.
Konsan Fels-me er den i os Upd
lagte Kraft til Villikx Himlons Duq
er Hinslpm frcmvcsnx sum vi et pil
lizus til at mmc Kraften og til at
aalsne osJ Tor Oiumwldtmgm, voller
antthniabedsvwrdivme frem i I-:
Ill fand og regte Kultur or Stras
den eitcr at nnttg donncs cikaiL er
Zimsbcn mod det ande. cht fonds ag
bist itsnncn Tom imimner im Wid,
or Tislc n; Zions- Ihrs-en
Der-for lmr den fand-e og lmto
Kultur Evigbedsvcrrdi og taki al
dria nna til Gian Tövisr Maria,
den Time-Es lnnt i Nile Dil den lom
final Fønifs ftige tmiødt on endmi
stimmer imn on spinno fig ou mod
Kind-J Himmel
Ln disk-im- fmnr den sande Kul
tur nnntnitkm anheim-nde tmksende
im Tag til Dan, on det til Brod-k
iJr Ali-ordan Kritik-.
Men d;-t, niemals lalder Kultur. er
san lmnnmiint mod Ilinmrici , Cis-in
on Parisan at Bot limm or Virrd nt
knldcs Galvlnltut
llndertmlkcsllcu as fwad Akt tin-V
nes lan, csk Barbari on· en as Salv
knltnrens Vlomfter: Torsinclie linke
laa, enten man laa money man er
for tin til at arbejdk lde, der mener
liq at verri- det, llnlde bulke paa
tmnn ski- lmr adlcst Rrbejdet ved at
sink: »Min Inder arbeider. og feg
ntbpidcsr —- —«), cller man er for
lelllabsiin til at san imsod Lsgm
Zlodder on isvkleri. for modefin til
at islne Simbbedeng ilmpleite Lode
hvad der angaar baade Hin-den
Mad oq nie-net anbet, oa for bvad
der pas-for sin iin til at leite Stim
ncs eiter Erim-: man kcm ikke anbet
livad vil Falk flach inder det: mcn
det er fo Lmn on Iliiwcrim nt ai
ve ud on iiær give ilg lelv nd for at
mer merks, end man Inn innre til.
Ali-i den, or naacst iaa vidt, at lian
Dieb« det or iklcs Arbkidots Art, men
Arbeidets Oft-edlen der adler sin,
Mond, ban er en Mond med Zim
lnsin mod Kultur-. on lian lkannner
lin ille ved at arbkidn insi lmn alw
diss dem-d, on lmn wies ikke med
lialvniorf Dir-beide san man aer
dest, M bodftcn lian kan. on hist illa
fordi tmn nnd, nt del give-: itørft For
disl, nirn Tot-di lmn ittc san være
ilad m tilirisds incsd mindre: den,
desi- lmr nimcst til dist. er i Vesiddcslle
as fand Kultur, og bans Arbeit-e os(
Virlis on derincsnnrm bnn ielv er
nanet til dist, der nivor Minder-S
inn-biet En Ja anden nil nmaske
sinkt Nei, vi san ilke ircmbrinae
Evinlnsdsmsrdior vcsd at note Vort
Jst-beide oq inldc vor Plide, laa
godt vi kan: det lan du heller ikke
mein-. Jo, det menms im notop. Da
im vanftoar. at den, disk tun for von
iin men Akte on For-del, vil ilke al
tid le lin For-del nnd nt gørr lit Ar
beide ina aodt« Zion kan, Ost vil Mk
svr ille hellt-r note dist. Ten, der
tnsnchr ilq inn, isil lnnncs iinde maimc
Elsemislcr liest-von Mvn den« disk
fnldcsr sin Plads en gest iin Gewinn
dist bei-im lian kan, iordi ban ille
kx1:: risse-?- mcd ellpr tmw Und sor
Ictindns, san Zkkc det. ndm Inn ftodig
»san« bat-o Farlsindcslsp »Im-mil, udcn
kkm lndlmr m ludig besser fiq Ior
Muds Villicn oa ban Vil indmmncsk
Ton TM ng de Linn-r. Arlnsjdet ink
kcdvs bebst for mia, var, imor im
var most hter og ludisk m nom
jksq most felvsorqlenmwndo gcw mia
bcn i det.
Den rcdcsliqe Stmsbm den wrliae
Villem bot er dist, vi skal og vi kan:
gsr vi M, saa mir Mud det, der
manalcr, det vi ikke kan, og Erim
knsdsvasrdierno vokfer srem.
Dkrsor ask vi vort Arbefbe faa
aodt, vi Inn —--- oq todt-km Strwben
oa wtlia Villen nma asre os lud
bsre oa lndige i samme- Gmd, Tom
erbejdelse of Jorden gsr den
wohingequ for Himlens Dua oa
Nenn —- faa gsr vi dist, vi skaL oa
»den vi ast- det, et al Mut-S Rande
oa Kanskiahed for-gewes, der-for kan
sog oafaa We- Som du gar dit Ar
bkidc, braan dine Erwer. Wer din
Villith Inadan blhms dit Avsndbnttc,
din EviabodsværdL
Mon or bin Straßen rede-läg oa
»di» Willen wrlig, set-list helf til
IBunM da erkender du, sekv om du
shavde Kraft oa Snille og qkbejdsdk
inne-· end nogen enden, bvev bog
WILL M MM fvm et MI
w, zkiss Dinger-used pas-k
virring, havde du ikke Gud Her
ren til VygmesteY lyttäde til hans
Rand og var Iydig nwd baniz Bud.
Megen Hal.vkultur, mange Badele
maran War nu til Toms og vil
rmnlc fmnunntx for or M Lffertjd
im. er dct ousaa Tom-End Mcn Den
akute Kultur suiar wnmftkm soffen
Tw km Tag til Lug, For du«-I Don
Emai- Wtd. »
seistur .)g EIN-r szkmsr ti; der, der
sznxr M ind U Zagt s, « der
sHtwr sat End im Ekut : udc Jan
Its-Indis- ftoro zlldcmwssmmrk : diess
Dis-Ist ja, maakte dem Iasldägc OT
fer blive en lige saa Insldig Magt til
Fremgang sog Kred, til indbordcs
Forstoarlfe oq til Rot og Nesiasrdjgs
bcd mscllmc Folcone, ja. faa var det
Fa its-c braut komd-ves, U er det
sikmt Holler We. T. E.
-—-—-.————
F
General Josftk.
!t?vra »Oui« l«n««-:- hurtdtwndontt
i
i
i
Lan-Init, -.l’««.tt«l-:(
Redistttrcn as Planet »L« To
twc l,i«-« Itsr ttakttnntksk i T)ttlottf««,
M. slrtnnr tönt-, sont irt sitt Warn
dont tmr Mr et «tt sktriwxin Von as
"d«»t irauft-« Qui-stotternd tntsddcier
;i sit Blad un ai L«sttdatt-Pt«si:isct
nennt-yet Ekiiomtg ni et Bein-g jin-Es
Nonne-, ved Intilftstt Ltsilkaitcd None
ml Joiire for on Manns- Elttld Etat
talt —- og talt aaltcsnt In its-orde
Zsoldent ottt adstiiliac Bittg, sont
ltar Krat- paa Interesse lnttztt ttden
Tor Frankkigs Mmsnstst
M. Hin form-um at en Liiiccsr
»ian dant til Neiteralcnk Onk- Tot
V«t·k«sls«s, Ltvori ltan blcv tunc-tagen
nat- et lillc iirkantet Nttttt. ltuori
der stod trc Lasncsstolcc En Kaptajn
as Italien trat silg diilrct nimmt-,
tsg de to Venner var alcntn J dle
Bevægelse ontfavnede de hinan-den
Forsatteren er lmsnket over de Fo
tograsier as General Joiim der et
sttrisdte over ltcsle Vordem og paa
ktvilke hatt set ttd sont en ltalvgants
ntel Mand. Hatt sinkt-, at der er
ikke en Runke i hatt-J Ilnsigt, og
Itan lttttdc godt se ttd sont om ban
nat tkeditnk Gan hat« ej Fysiogno
nti sont en »den homntt-«, oq det
listtdetcgncs as en otterordontlig
Blidhcd. Jsasr naar itan sittilet, op
lttses der as ct Zlast as V«-ttli«tlted.
Hans Links ist- ai den-te blaa Flugs-.
sont ntan kan st- links igcttnent, line
til Vttnden as sltans Ein-l. De er en
nnd Monds Linn on ltvis del natnle
Ost-d ltnk Rct ont en sttnd Esasl i et
stutdt Legt-am saa ztwlder dct otn
General Jus-im
Jst-g ist«-to forltsdetn sitt-nor M.
Hin-, en littinde as Falsch sont tua
Winden kaldtc nant »Vatta Just-sc
»Oui« ttidite tttaaslc n«rsttt)c, lwor fandt
desto nat-. Hatt ot- Itcn tttettiteil«-k«t«t·
länd, fadcrltge sinnt-roh sont iw on
iidltttere Annain lizte for itan ai
nik til Sttdatn raadittrte sig nted en
Ven, der cr Untat-. otn ntodicinske
Sankt-, for at Linn Fund-c tazte sitt
san stodt sont tttttliztt as Zoldaters
nis. Hatt sornndcr säno Soldat-er
nsgt det var at onst« at alle «« MS
dr«s, sont ltar den-o Zøttntsr i Has
rtstt, kundc liste, ltnitrlodeiz itan ta
lek ont dein. Men tttnn matt ist-.
blinc lebet paa Vildspor as denne
Mithin-d Naar Liebliklot kontnter
til at banle tit· Manden ulttelig.
Bebt-tschi der Sirt-nahen iaa er Jos
irks streng. Kramcst Situationen
Varilbcsix ist statt bat-il Mcn innen
inn- gkelnst bant i en Unslsasrdighkd
Zaa stor er Etans Lidcsnslalt ior
klitstiaskdkthsd at hatt ifko ttilde ts
ve med at opoire sitt bedite Ven.
imis hatt sandt, at ltan iartjcttte
det, on Statt or i Ziaitd til gattsle
tcpartisk at takt- «tnt dort-s Dygtigs
lud tut-) tun-m lmn l.-:"r i Enlds
inmide llomsrmskstkssnmslsc. Unber
tidex er der blselwn Jcmndot til
lmns is-Jlltislo Mmlngcr Tidem si
im« M. Otte, er TM nalqt til at dras
te dom: mon saa mmot lau sue-s
at lmn or on zmmmcl sag troiaft Tie
ncr as kllovubljklksm sog lmn lim- al—
tid vin szx til en streng Ooüjldelse
as lim- Pliatksr fqu Soldat, sanftr
snsrqut, sidm lmn avancksrcdc til de
Miser Posten Hvisrs Mute Soldat
i Rmnkriq vlsker Nismtblitkcsm san
cslfkor ban i Nun-bliko forst og
frommeft Froktkriq. J Joffre er
Æren den gode Zoldmsts lldutwri
Mie, o;1«hak lmn føkst seit-et. faa vil
lmn ikkcs Klemme-, at Zeit-en tun er
von Mnadc — ved Ziden as mangc
sandte —-— at tiean sit Land paa.
HJ saa Senseendo minder lmn om
walntiouens store Gent-tobt
,.Tingencs gam- meqet godt, i
Jande meaet godt«, saade ban,
endnu for ban var bleven wurgt
»Soissons? Et Weil-, om du vil.
En chit, om du foretrwkker det. J
lwcrt Fald: en ten Epifode.«
. Oq Jan faa utaalmodigt op
pua den blytunge Himmel- »Im
kommenden-er Somm, lkte Baro
mmet Neu leg lhae We et »Sie
Mk W am den W Selt
vcsti M Its W M auf-—
« t · , " . ; . « .
—
Han havde ytret det iamme til
Vennen den Dag, Krigcn blev er
klæret. cg ved at barg dissc Ord
igen kam Bannen til at mindes
den hurtige Mark-II- mod Paris og
Ekederlaget ved Charleroi, hvori han
Erim-s at sc en vlodm Madsigclse as
JOHN-J INDEMNle
cum M lmm Hemmt-c Emng wo
U;p.1k101«.1:. Var do: dirs-Zug sandt.
sont Publikum og enden Kommt
mntcrne fcln Inn-do- nt Fraun-trank
ocms wen findet : Lksägmn Jan
Mrnnd m· Monden-J Jocrnnsldcndc
Lmtal Trennt-rä
»«’ct er absolut soman iiigdc
Osscneml JOHN-. Vi bin-Je imzsc unn
Isist Finger oed Charlcrxi Ji mir
o inwi- viindet ii Man-«- af ullcmb
isibtc mir Nrimd a- nsrg Um
isii --- Reiz im .Ii.s:iiiniiiidoens
ims. F» Krisen Zmu nd. hiwdc
:;·—.s, iiliurcdc laxit Maer 1:i, in dier
mir niimzic as Uure »He-grasen Derl
Jsir ndflidxu Isoqle mi-Urstoictnieti
iiim umwle uskiktch til der-cis
Introibo Andre Hut-It um med
TuinL Attor andre ins-D Ura. Jeg
guisde bissientt niizi til at ästimi
::.1rc Uoiiiiiiimdocbosen Hisi im Dil
dc Zins-c mort Ost wa Trodsss iif alle
wimiiontiirisr Jg L Iliisiziiet ima al
illcodvillic. Meii strich Tom alt
for liiirtigt Lii deåiidspii « der
par andre Nein-rules, im nun-de paa
nicn Tom ikkc imr sont-ist iii niitic
Foriiimlniiiiqisr. sitigciiszs Mund af
ilkmsr siii sislo i Armen --— more end
meinte-m Studien oii fein den bin
igite Intelligean sog den most bild
sont-w Vidisn scr tun lidet bevondm
Sizii-:- de ikke ledig-wes of Handleavne
Krigens Kur-v er saadaniie, at selv
Ins-.- sortienstsuldc Mir-nd lammer
de dercs bedste Eimer-. Tot er, lwad
disk birndte med noglc as inine Che
fer. Den-s Forticnester oiite siq at
vaer under Maala JW iimattc
made Vod vaa disse Maimlcsr. Rog
le af disse Generaler var iuine bed
sie Vonnck Men bvisks im fastter
mfnis Vcnncr bsjt, iaa fastter jeg
Frantrizi Miete-. Im ji«-mode dem
im den-s Posten Jeq baiidlede ak
kurat, som jeg felv but-de behaiidles,
om man meiite, at ieg ikfe var god
not. Jeg giorde sdcst ikke for at itraii
sc dem. men finipelt bon iom en
ForboldsrmeL der var dikteret af
Ocnfmiist til den offentligc Ziffer
imd. Juki Morde det mod ist tun-It
Sirt-te J Enrmn bar im grasdt.«
M. Hur bad Imm dcrvaa om at
udtnle Tig om det store Ticbaiiistog
im fremior nlt forkliiredc binn, bvad
det var for et MirakeL iivad det var
for et encsstimende Luni-, der bovasi
qisdc Mciirml von Kliick til at Tore—
time den isliidspliae Vevasiiclfc paa
Strom da imn allen-di- ftod »den
Eur Paris.
W Is- c-, L
JHHRR
UchU
III-Js
»Zum-It
..Tj«b.1.lcl.’lc!«.-«
»Det er meqet fimMr U
LI«-:.1:llcrct nduiklcdks jun nn,
dei flink-kir- :’lrmc titarckwredJ
ishmt nnd Paris-. U svtmrlcdrss
DE ti Inzw, do .:’lliieredes:s Tiklkns
zmrods JI Arw blen dmmkst i
»Wan Is« :’(: ni n -:-, i Maus n iaa
nwi.·-:011.-«).ljnjun Anm. fou!
j;(1.n, og skffkrliqt ifkc Infkekmh
kundi- dex Eiern-site pslnklic Um for
M DU, da den fasset Dold
Tmnt nnd Zimde drxszs Zum
tjlbimx uns du Linker zscd
Mome.
Hemmt Jus-re Carfynxw
to, sont um Inn-. bljk handc
ksn undcwrdmt Roll« i disk
Ueniwdct N mcsd m Tone Tom m
Brod-Jan der usnislcr de tj Tu
findes Tilbnqeton fine Studen—
tm »Komm Gift-aris- 1sjl bljve stre
n--n«. hade fmn »Mi» Ase-neulbe
M strich- den, nnur Qrigen or til
Ende, Ja jcq skal sorge for, at
Zkildrinacsn bliver bebst-im dow
inenteret.«
Generalens Mir-ff ndtwktc sin Ve
flaaelfe over, at der i Jjeblikket
ikke form-s noqen Muliahed for
faadcmne Manøvren der kunde brin
ge Mast-eler Tetto er jo en Skvts
tmnwsKrikh hng ban.
»Mansvrer!«· fvarede Jofka »Vi
bksftiller ikke andet. Napoleon paa
ftod, at ban vandt fine Slag ved
Hin-tu as sine Zoldnterö Ven. Vi
vinder vore ved Hin-In af vore Lo
kotnotiver. Dist er For-stellen. Du
maa ikke tale altior vkedt am Kri
aens Lnnasombed. Den bar tilladt
os at forbedre vore Hiælpemidler.
afvasfe dem efter denne Krig og
fkabe une· Oa det er en Feiltqgelfe
at tro, at en Gast-. der bliver flaact
hver Dag, kan blive ved at somch
fka femme-n i det uen-delige., Hvils
sen fom belft der ikke ovretholder
fin Dverlegenbed, er meget nEr veb
Pani!.«
BE fortsatte ban, »Im denne
Derrlegetched udsen nagen
Tvivl cyfskerne bar miftet were
end en Million Soldater everfor
«
V Hl
l
s
«
x III
H.
DJQH
U
MONEY-.
k1,I Oct
fis-klar
sc YOU
711 r
»vor Hær. Jä, mer-e enden Mitten
»M,sføm old-cis W Mk G MU
L ,
kejferlige Garde or nu kun en Sam
ling Uniformer, en historifk Erin
driug. Deus Officerer var tapre.
Te er »ersten alle saldne. De tyske
Troppcr er i den Grad moralsk
flwkflsdly at derei- Clnsfcr er numgnc
til at sure dem i Kluan i last int
M Formariom ums Llckmd Einer
lnud Efuldcr i Zwittle Fon- dem
til Ellllnerlurnfun - - et ic: Bim:
sur Ist-u Ilrtillcrlflksr.«
»Da Jorc IMP
»Vk-rls Full-? Tor tmr Vater
Evagidcdcr til allkl Tiber og Oaa alle
Steuer-, og del er muligt, at der ag
saa lmr vasret dct blandt os. MetL
vorc Helle maa rcgmss i Tllsitlsdvi5.
Ja, i Tllsilldvis. Hvilket stort ogs
boundrjngsokrrdigt Land! Sig dctg
ag raab det høth Vi lwer mildert
on ftor Eli-oh At Være forsagt,f
I
.
mmr man bar on Arme sum our!
Du Fed, der vilde owns en For
brudelsc mud Frankrig.«
M-. dZiic sonmte Nenemlen nd
nied Hei-fu« til bank- personer
VErgerrixided llnder Oele lmns
lange Ledebnne link hans Loynlitet
unsrer Inn iwr Ja nun-Es Natur san
lidjfindet, at lmn ille lnir fknsiet iin
en Rjende Wen det lunde tiknke—:-,
at änniszs lllmieli,111ed link skaifet
limn ins-ils i den fidste Tid Tet
lnnde winkt merk-, at tmns Held bar
Inst Mienndeiie Tet unt- neiget
linndnnt, M. Our flog Wit. Joiire
Itmk let pan Zktildrene. »Hm bar
Hilfe ans-at om min Post«, sagde
Umn. »listigen fnndt tnig der. Jeg
Juki-edlerer de Pliqtetz den malng
;ger mig. Jeg Uaatager cnig Bor
iden, og det vil jeg gøre til det fid
EIta Men lwisz der et neigen, som gn
;5ler at besmte min Plasds, er jeq
irede til at forlade den«
; Og Generalen lo, uden at oise
iden ringefte Viden oni, at ban er
»den populæreste Mond i Fremd-im
og at —- lwis nagen vilde angribe
hinn, vilde Stenene lelv reife fig
intod en saadan Mand.
Hatt tnlte mn sine Planet for
Frenitiden De er de femme som
før Krisen For ikke lang Tid si
den, da han focndsaa fin Tilbage
tret-den, indviede ljan M. Hur i sin
Drom. san vilde ende sont en fre
deliq Faareliyrde Som den Elfter
af Frankrig, han er, alcedede ban
fig til at blive Vefidder of et lille
Skib med en Beswtning paa to
Mand, on til at have sin Hnstrn
og et Var Venner om Bord. Pan
dette Furt-f vilde han tilbringe
Tiden i addt Bein navigere op ad
Floderne nden andet Maul for Sie
end at frnde sig ever Seenerietsf
Zlønlied, Oinilens Fortrnllelie oiJ
rkastterness Kølinbed Sefrltserren
im Marne kasler for denne alt nn
det end verdensoinftnrtende Drøtn
Ein-r Helft-blinden Vncolimk
»Cniin«· sagde lianEs thi. da
Inn intlod lmin, »Wind diq nn at
dachte den bedite Bei til Dei-man
nen over leinen!«
; »Im skal ikke spilde Tiden« spa
’rede stleneml Joifke finilende
Will» Dust-Jst
En Todsattnteldclfr.
! Var VO« sm Ninus Luc. ZW
Lnsrt Rrudurjthh flink-rusc, Wi-:s.,
skr:.n«1« ki! under LI. .«l1)1«ji:
Tot or blomsn min mngc Los at
lji«-Messe Tom N Tore-J Jamiluy at
mzn Jus-tm Eine is. T.E)—’1nscns as
I:f Jud Todm den H. km Neu Esc
jntust den 17 dis. Aisluthinqcn
»Um ckfks Mk Inn-usw« sum Iwde
.nk-mliq lkdt m· on Tssksnaskfl i du fo
ncsre Aur, lmorfor Ui reiste til No
Iclpstisn Ninu» i Haab 0111, at Zum
Hsd en Lin-ri1tiun fkuldv kunnt- zwie
’-s:«du fin LTOIEWT lwad Uj Jmäm
»du-W Tusker unt: mcn Tod«-n ind
traadte m. 12-Timcr offer Opera
tionen. Ester fom Tiner Lidislscs
Haidt lmn til Ro, oq vi lmabch at
M nur Tmn paa Bebt-inq. men
der vifte fiq, at dot var Lin-Zumu
ncrnc-, der fort-Reises Heut-es Jll
der blcsv 61 Aar oa 10 Mdr.
Tot var Palmcssøndaq om Afte
n(sn, ui for-lob Nakine sor at
We Osale i Nordosten Vi bavdp
onst-et i Ksirkc om Formiddagcn i
Vor Frelsers Kirkks, bvor vi Vlciodc
at gaa eftrr at vi var kommen til
lmge til Nacine ssm Illinin Pan
Brit-n til Milwnukvc faade min kön
51rn:,»Dk-rsom im kommer mig og
maa letzt-, fem tror fah a·t dcst bliver
Wirken, vi vil holde as til.«
Om den afdødv fom Onftku oa
Moder skrivcr Frederikfem »Hu«
var altid den kasrlige oq opofkendc
Huftru og Moder, oa bun lerne-do
sit Lin i eet oa alt for andre, og
alttd var det bendes sFormaaL at
Kcvrligbedcn fkukde sefre.«
Dei var i Mrs. Frederiksens ou
note unge Dage, -vi færlig kendte
bende, og fra dette vort Kcndskab
bar vi kun gode Minder-. Vor
hiertelige Snnwati med bendes ef
tekladte Mund og to Birn
L M. A.
»W« bode- wiege
BoGANIvIELDk LSE
Mærld Mærld Merk!
Nyt, smukt, interessant og godt, der-»in spat-ges der me
stcu memlt »z; ilestsum man disk ugstm spørges pag Zug-wirke
clists Umwand-«
Il«1« tilh·n1·-t· Minisli l-nth. Publ. I-l()nscss’ I«’«1-Iagsfurret
njng 11»g«-t, Asum Svkuser til alle disse) kjre Fordrjngcr, uemlig
VED SKILLEVEJEN
en Bug sur I(»tj!"j1-mki11do«r, on prissgtig ug passeude lcuufirmxk
tjonsgaw fuk baade Drikuxge og Pjgetc
Bogen er ny, split)t-«ruy; intet kan um«-Z mere friskt 08
indl))"d(,-ude eusi den; tle den -,-1- lige lcummeu fra Fressen og
lzugbjndereu
zog-m er smulc, s:1«1-4,h««iiss smuk ug smagfnldz smuk i Por
mat, Størr(:lse, Hiij Bind ug hele Udstyix
Bogen et- interessantz der vil du sum-r Hande, Unar du lie
scsr d(sn. Der er Stykkpr i Jssn Aj· Sk«svgim1-(l-l’(-t(srstsn, Ol
fsgrt liicsimL Axol Bijlisw uL eindri- I«’»1·k«-sttc«1se, ils-r vil tiltale
ng grihc Lasset-m, iliku mjnilst du« uxlcnuj"i1·un)1-i.-d(3, sur hch
det hol-:- (2r skrcsvet ug smnlsst
Og Bugm »I- god. Nisus lndliuld H« Ziikis nngsst let. ijattet
Anak. msm lisiligt »z; vs-,jl·«1·«1nls1, ug alligewl lmmligt og fur
stuneligt» just et ON fin- Kunfirmundvn at tagss mmä nd i Li
vpts mein-Y- Wtslmlii mmä (1s-r(-s Glasw- ug Hin-g. Pan-r og
l«’kistislsisr.
Bogen ventes finsrslig. saa den kan levnres til Paln1esøt)
dag. Wiss-n Mivms 50 Wirst-« !’»r IcnlwltelcsemplaIst-In Pot- at
gcirp Rings-n tilgspngplixz i Stut« Histmskninq som Gan-bog Zins
lig fra Pisa-Inst til ils-»F Ic«11!"ik«1nsmdcsr. upgivps s:s-1-(1c-l·ss law-.
Psrtjprisser paa Ps)rlarigendsk.
DANIRU I.l’Tll. PlTZL HOPRIT
Wust-. Nebr.
VOZT ÄARIIUNDRBDBS EIsTORlB
1815—1890.
« Alex. Thore-e
Ha ek Historiens mest hegivenliedsrige Perioder belyst
pss en udkørlig og for enliver anskuelig Munde ak en ak Den
merke mest kremregende Historikere
Lin-Ding sk denve Bog vil saztte en i stand til langt bedre
et kunne korstaa og følge Udviklingev i vor egen bewie
gede Tid
Bogen er pas 791 sider og her vxkret meget dyr. Køb ak
et Its-use Psrti lust- imidlertid set os i stand til at tilbyde den
i net og solid ladbinding til den yderst beskedne Pris ak JACO
VNDBR EUSET CLYKSZURG
1863—1913.
spredte Træk ek Tdens Historie gennem 50 Aar i Dan
murk ved Carl B. simonsen.
Tl35 sider med mange Portrmtter af kremragende devske
Mænd I snt Komponist-et Pragtbind Egner sig ypperligt
som Gevebog.
Pri- 81.50.
MSZITIRBN BLIAS
Ak
Dr. Pr. Wilhelm Krummcohen
ZU sk de bedste og bedste og meet bekendte l)il)elske Op
bysselsesbjsetg der koreligger i det denske Spros.
En stor Bog pas 640 Sidr. trykt med store og klare goti
ske Pyper, som gør, at den pgner sig furtrinlig for nsldre Poll
ladhsnnlen i rødbrnnt Rhirtingsliind mssd Guldtryk
lth stdrre Partikdli lmr Sat US i Stand til at sit-lage den uds
masrkede Bog for den forlmldsvis law Pris as P1.20.
LlVBTs LYs.
Kristi og hsns Apostles Liv ug Gerninger fremstillet gi·
Dr. Ismes stellte-s og andre fremregende gejstlig(-.
Med talrige Illustration-IF hvoriblendt ThorvalJSLUS Kri
stns og alle de 12 Äpostlss i helsides Billeder, samt flere Par
velituqrskien
5515 Sider i Kvsrtformat. Smukt insllnmdet
speciel Pris 81.60.
Deut-b Luther-a Publ. Konse,
Bleir, Nebraska.
Sta rckiPiggos
«... km .
- sQ-,
PA. ITÄ BUT
--You· can»
fsave 8150
s BY « .
Wlll
Direc
from Ouk ,
factory
· --·’-—(-"-s«s--s
, «
L »Es-«
· .. lR.Äl- owu not-sc
Tun Hm Inn-i n I---:«m«ful Aste-L Ists « ·n »von-« m- n hist-n fsus N) July-H frcm trinl
without prtvmxz any-Wink in »Er-cui «-. !.«" s- .s—i-. — :’-.«I »Hu u lI Hus uzsth IN
tispIch H» « I ,».-· » »J« IT tsfsls «I ls«’1!.-ZIlnthzssvliluntsffllnleHW
!«»-h.—k «ss. «’- — s«1 I( « .; ««j »H« -J ls .1«s m wis) .H, (I,.sl Jup- Imxu two-r
.... « y·,« H «- » « » » ...» « ..s J» «. - III-»I;1«.—«silnli:«-(.««ilussuilljntlth
Hutt. sp) xlk n« »i« MU- u;t·x - Hm Nimle Psalm »in-l snuks« guml thh you
(-1 Unr- 1-11-—«!
sue 8150.00 or Mord
Lyk- shlp Jirtstst In zsns frmss sI.r fett-li-l’z". M.
Prior- Uml Izu-·- vn-« Wunsch «l III-is »p» in Mk
cusf ot« xrsuk ist«-»- U-- muumms 1-- fu«-nd
you u lusti» Usixmis cer Il»- »von-J- UHH : Hm
Wut-t- obt-Mun- th urs- uwuwl ist hin-«
I mithin-tier Istwtstst Ismuj dumm«- liigli Lust
nimm-.
Euy Psyaseakt
You par t-» csxucls ihm-ki, IIut sites sc M
of InsII fu« sw- Mxin Pius-ums- mt ths los
osl ruhn-It tin-h mes- yukqssssusl by I lelU
In.sc«.ki-(sl«i«-I. Tlnsiis tut-H ski- skksllscd M
txt-n ) ssu -·-«vk«nii«lsss(-, unt yms can buy I IIIM
tm pur lau-»s, Inn-out mit-las the money.
25sYesk causntee
lskcrsky Kinn-R Pius-« « Umkr
Ilittwi sur II HIJIS Tit-«
komm-tm L-« « I. -.-l it U»
»Nun-link - H Hun
liSIustL ask-» .. sprin» sum-u
l- tnssuus html it sitz-m
-
Free Mam- Leut-as
To overy nsucstmws «i sum-It
Plato-. m- ghi ins-s In tust-it
les-day In »m- ns Hu- Inst-c
W seht-ist« in Hitmsa
You tsIus Ihr-iu- lmuom in yon
km sann-. uy mau
an Hand Zakgsnn
Hi- lus« is-. sussk .-« Inn-J g
Lva s s;l«k sk- s llmsssi »Zuw
«k l( v Hit. ssl spin» s.«L-I- --. H
«!-.--ss · t -.- w- »Unt- I’1.s!«s- tin-«
l1.««- Inn .
Icnabcs ........ ..... slssoo
steinwsy .. .
Ernst-on
Ictmdsll
sur-It .........
spmä sur our lutes-i second-kund
bar-sitt Its-t. R
-
stskclk Playerskssoos
Sinn-L Ist-Mr Himmi im- rMI
hin-il, .«1-.sl wiss tu types-«
1-·1 u ’1 l«- sl«-likIsI-«II IM
Hssi mm «((-1n-—;ns Hishi-sitt
tmsssriss «’ tin-«- wunsløfsst
»Hm-»Na unsl Iris-used Ilth
nut- xssU ism print-m
cui-losm- Fro
Rssnsl tmluy tr- nuk Is
l-««-·:(«11,r illnatnml est
Ins-u- wlslssh fis-us Du I M
nimmva of nimm-Ist Ists-w
insonnttlom Wklts tossys I
sp. A. sTARcic PIANo co..«00 smkk aussah-. chicskqstuj I