Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 28, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
" In mä did ists-a wiss-w l
(Ei. to, Il.
Das pesigaauds Gavr.
Da lagde de (Apostlene Peter
vg Johannes) Hænderne paa dem
osg de fik den Helligaand
AP. G. 8, 17.
Las Kap. s, 14—25.
Dette Afan givek Anledmng til
Drätelse af, hvad der forstaas oed
»den Helligaansds Gove« eller den
Helligaand
Vi mindes, at Llpoftelen Peter
jagde til dem, der Pinfedag spurgte
Apostlene: »F Masnd Brødrel lwad
fkulle vi gsre?«: omvender eder, og
hvet af eder lade sig dpbe pag Jefu
Krifti Nat-n til eders Zynderss Zor
1adelse, og J fkulle faa den Demg
aands Gove« (Kap. L, 37—882.
Der kan næppe wir-leis om, at
hvad Peter her kalder den Heilig
aands Esan der er de: samme, Tom
i næwwrende Afsnit (V. IT) taldes
»den Helligaand.«
Hvor vldt den Helligaandis Gaoe
faa meddeltes de tre Tusinde, der
blev døbt Pinfedag, eller dem, der
Kden omvendte sig i Jerusalem og
blev dsbt, i Almindeljgåked de: for
tæller Lukas ikke.
Men of kwad ban Iormsller om
Diakonekne Its-laws og Filjpå
Wäldde fer Vi. at de i Even
Fald var i Befiddelfe as undisrgss
ten-de Naadegavlsr Var de meddelt
disse ved Haandspadlceggeb
fe, da de inwiedes til der-es Tit-.
konserningJ (Kap. 6, 6).
l
«
Vi mærkek os ber, J: Tun-W Tier
ellers Form-Klos- om Jlasrdczkis Ihm-:
delse over Menigiwedm E JerusalenL
der ligger forsud Tor Peter-: Taste
om den Helljxmands Mark-, »Im dem
maa tndcs Tom vifendc Freund-.
Jsskge ovenanäme Sted as Thi
2 maatte man nckrmcsft nnmakh m
Acmdens Mode eller de overordcsnti
läg-c Rande-gewer- Vildc bin-e med
delt ved Dauben, sm!. Kav. 19,
H, kwor diske Time-I meddclt Dis-I
Taab osg Haandsvaalwgche cller
HarmdsvaalcrsggcslK1 Z Forbindclse
med Daub.
Men bvad Forftaas nn ber, Kav«
s, 17, ved den Helligaand eller
den Helligaands Gove?
Rom. 5, 5 striver Paulus-: »Grde
Metligbed er udsst i vore Diener
M den Helligaand, fom blev gi
ven os.«'
Guds Kærligbed udøft i note
Hierter er visfelig en derlig Ann
dens Gove, vel egentlig den berligste
If alle de Gaver, Gut-S Aand stam
ker dem, som trot.
Dei er den almindelige Aandens
Gewe, fom gisves i og med »F-dselen
af Band og Amb,« — sammenlign
M. s, 17 og 18. Dei her fort-el
led, omslutter for Pauli Vedkomi
wende baade Haandspaalæggelfe og
Dach og rimeligvis Meddelelsen til
ham af baade den almindelige og de
ovewtdemlige Nacdegavet.
Wen paa det Stad, her spskges
em, et Talen am de overordentlige
W; detde fremgaar as tte
M, sum vi sial nett-ne
De Mennestet, Masud og Kvini
det, fom her er Tale em, havde
dar-de troet Evangeliet, som
Fälip forkyndte for dem, og var
dsbtz sderfsor maa de antages alle
rede at htwe modtaget Aandens al
Wge Gabe gennem Fsdfelen asi
M oq M
W V.16:»Thi den Man-(
den) var mdnu ikke falden paa
sogen af dem-U visit, at der et
Mc m en canssmeddelelss der
Ue Mes, og at standen mu
wasldepemnogleudeu
W at faide M alle de tro
est-.
Klar-est i den klietninq mlpr Ost
Ort-Mc ,,Men da Simon soo, at
den Helligaand blen given vcd Ausü
lenes Haandspaalckggelke« 1 Forbin-J
delse med Simons Besen-ing: her
siges nemlig, at de: skete var ji«-get
Simon fau, og noget, ban mente
at kmme gste sig fordelagtigr
Her fortcklles ikke, hvorledes
Namdsmedelellen ellek Aandsgaveksz
ne Mode Hm men Kap. 10, 44——-I
77 untan Tungetalen i For-;
sind-Ue med Aandsmeddelelfen, ogx
19, 6 nævnes baade Tungetas
len og Profcti samtnen med
thelsem det sidste Steh uns!
der ngqelse. ;
W llgumde man da antaget at
Im von-et Lille-Ida her, hil. for
W man-the de ovewrdentlige
W 1 hat« 12, 4-—11.
"i W oq M og itkdtil Jot
deki Eisde« Gut-. l, s).
Den WWh Tom stete pag
Grund of Fokftlgelsen af Menighei
den i Jerufasenh gav Autodning til,
at Evangeliet blev for-W nd over
Judæa (Kap. 8 smL V. 1 og 4);
men den gcw ogsaa Anledning til,
at der blev sorkyndt for Samari
komme
J Judæa blev der som i Jeru
Talcm forkyndt Tor Jeder Mcn for
Samaritanerk — Tet var nogot not.
Forboldex mellem Jsderne og Sa
maritanerne var faaledes. at det
maatte være fvært selv for Jede
kkiftne at tro, at Bontur-steuer
ne uden vidiere skulde blive belag
tige i komme Rande fom de og have
lege Stilling med dem i Guds Rigc.
Her bebsvedes guter et g u d
dommeligt Kreditiv, den
noc- Autoritet. Tom di sit bar
omtalt: det indfaa Apostkenc i Jeru
Talern.
Vi Leser nemlig: »Mck: da Apost
lene i Jeru7alem bøktcn at Samakia
Havde taget imod Guds Ord, sendtsc
de Peter og Johannes tål dem«
Osg Vidcre »Lg do disk-se var-e kom
ne bemes, bade de for dem, at de
maatte soa den Helligcmndz thi dcsn
var endnu ikke Hulden pas nogen as·
dem, men de vare blot dsbte i den
Herres Jessu Navn.«
TI« · - «·«7 F. X » X . s.
IN »Ur, It Jlirs ..«::s.r .O.. ::.s. .c.:.
bis-Terms Hur J;1:11.Jr3!.ns.)r:tc, I: «
man-rn- 708 den Felliixmmd si den
For-tatst : Here-f- Pk«-: bkcsrs Hort
Tot Hkxciks »J: Trigrtdwk kfdrt IF
dxnkd der Hirtxslles n dem Tkledx
til, Eri- at Metxfkkwdxskt i Jenseit-.
kmldc Vindc Arserljrsksech Tom fix-J
still-et med Zødckrksmc Mkrs.«:·11-.-L’scr.
!
II kctmc Plntsqelsp El nor ed
.«’
mer-I thdftsspskdxx tmer ri «».:nm-J::fs-:J
Her Tsrxmllscks ern der Hist-He
rt in ) i-k"is«:1! is Me113,1:«sed
?l«.7::d811dendekspt« Mr fsxn ichs HI.
44——47I. Esmd DE Tonere kommst-r XII
Jlltkm —— Eulen-In Rilipks KLE
Ekmuekiek IX Zum-J- Txmb
INCI
l .
lfijs Ists-d knsr Jr »Jr!.:!:, met Its-d
knndclse II
Nr Elle bolrxfssrt
:-i!«. L Tom Ave-KIND fkuldc TM
cslcre ellck Euldftwndimwre --—— en
Flntaqechs der wide Tign- KriTtne e
Eødifk Mr Triftende nmr —— nei, den
Milde nasses has-Ihrs Tom Zuldzmc
dis« jkke nlene der-Ded, at Apoftlenss
anerkendtc den, merk tilkincs ded, at
Nud Sei-: zum Avsktlesnes Bett
aucrkendte den.
W
Sygehusscdlet.
sAZ Recononfecent i
IV.
Krongodfei.
Paar man reist-r ltdt omltjng i
Daumen-L swdet man spart her,
fnatt der paa Krongods, Kronlem
Domme, saadant jom hsret Kro
nen, det danske Kongehus til; det kan
inart være Einv- og Agerland,
fnart Slotte og Fisledamme. Ja,
men det er Ast-Juchhe
J Esra 5. og si. Kap. fortælles
om en ejendommeläg Jndtægt, Her·
rens Zoll Tit as den verfiske Krone-s
Krongod5.
Man var kommen hie-m fka Land
slygtiqhedeu i Babylon og tog Hat
poa at bngge Templet i Jerusalem
Ta dette Bnggearbejde stred frem,
oilde den yersiTle Konges Foged have
Rede paa, om dette nggefotetas
gende Var ester Kongens Villie oq
Besaling. Der komme-r Svar til
bage, at Tempel Hof-tells var efter
Kettqu Bestanmelfer, og at Jsded
ne maatte uhindtet fortfcette »Luz
dem arbejde pas dette Gudshus.«
Osg dessoruden fjlgende mærkelige
Beslutningz »L 7 Kostng GodL of
Skatten paa hin Side Moden, stulle
Omkostningekne stracks udredes til
ldisfe Memb, at de ille forhindt «
HTSra 5, S). Og i det fjlgende Vers
lnævnes de forstellige Tit-q, fom
Wid- udlsvekei til dem; Presse-ne
IF
s;
s
?
! Vor Herre Jekus Mist-us er ikke
Ifor ingen Ting vor Stedfortrædcr
fom blev fattig for vor Skold at
vi stal were evigt tin-e. Han var
iblcmdt os fom den der tjente, han
maatte arbefde i sit Aafyns Sved,
ja AM, han mmäe libe, ja
übe Dtden paa W, men denmä
»etwas-Oe qu you o- da
W, fom Indes obs-M Rande
fta W MS Bitt- fosfalt fra:
Das til Das uden seyen Fertigke
fte eller Verdiqu fro deres Säde
men blvt for-di det et Konng Bil- »
Re, og han hat givet os Lsste der
fms i sit Ost-d Her er et Var af de.
trofaste Lspftey vi i den eaneesnde«
findet i »Kongens Brevkcnnmer«1l
(Esta 6, 1): »Mot: Gud er mass-«
tig til at lade al Rande rigelig til
flyde elek, at J i alting altid kun
ne have til fuld Tiliredshed og have
rigelig til al god Gerning" s2 Kot-.
9, 83 »Mi» Gud skal Fuldelig give
eder alt, hvad J heb-very efter sin
Rigdom i Onljghed i Kriftus Je
sus-" (Filp. si, 19).
Lizd os børc Sta en as dem, der
Tit detes Lpöold fka niwnte Kron
godis: »Af hans Fokde have vi mod
mgkt, ja Rande over Rande« (Joå1.
l, 16).
Sau lud da »den Klynkcsn og Kla
gen »san- og lad os tro og vix-re
glade over Most-gedieh Und-; Noa
des uudtsmmeliqe Rjgdont Vi be
bsver meget, dist er sandt, most »Na
imt Eidc Ida-den« er not for den
enkelte, not for OE- alle. Lg et vi
end vaa »dem« Eide.Floden'· eno
rm, zkoadens Golde-, Nachens sitt-m
nackt til os oqsaa bek.
Hdad oil jeg da merk- kegasrcs2
i dig ieg fis-r evigt bar not
mar du tun min Jesus vjl met-e
og tcklle mäg med blandt din Flot.
Jngen kan apregne et Osudsz
Garn-I- Njgdom i Kristuå Vi mag
sigc om den Tom Zirak: »Am kan
biive Lied at samt-guts bang-— Barm—
ärgertigbedss Amme-Sher Zwar et
Mckmefkc er kommet til Eekdc der
med, da begyndcsr Emn sprit, eg nam
ban vjl holde ov, da maa ban for
tvivle« Us, Cis-! Mcn san vä ikkis
optegne alt, lad os tre- oig tilegnc
os as· Krongodsen kasn oi ikke komme
Kildism lad oik driko as den
Lttgge Zkuldte til.
Tcr hol-drob m Bodsis U Bedequ
. Israel i Nisiwntiasts Tag-c MON
Elasslc i Laden, besondku «·i:1 Bund Ja
raubte om Nudszs Rande- Biandt de
Synder, fom blesv bekcndt, Var M
gendet »Te» vcsndtc modxstlig Einl
drcncs bott« chskx TO, III-. Tot man
Iel Inrfmae Toakcsdcsrx at der var nos
qen Gud Ist-langte dem til at Ner
men de rnftedc dct as fig. traf Etui
drencs til sig, vcndtc dem bcrt Ins-d
Lskksdvillir.
Noa, de: isr et gammelt Ord, mcn
det bar LErinde Dass-Ja til den noc
Tib. Lsad os ssrst gsrc os klan, m
Herren spemdcsless komme-r med Krav
til sit Fvlk om at lckgge Skuldre til
Lgfaa i Kriftendommen et der no
get, som skal bætes. VI fkal bkrre
Kot-set med Jesus: vi steil bem- hanss
Forimædelfe. Vi skal bære Gudg
Rigek Birksombed: vi ftal baer
hvetandtes Bytdetx v« stal fbære de
fmaa og de wage, vi skal bei-re nd
gifterne. Ja, der er meget at hast-e
Og vi kan gerne have uodig at ligi
ne hin Jsaskar. am hvem der staat-:
han er et knokkelstcktkt Ase-n og
hat bsfet sine Skuldte til at bære
Cl Mos. 49, U. 15.). Der skal leg
ges Shtldre til i Gaumens-, i Me
nikfhederne, i Samfundene, der ital
bit-res.
Men et vi villige het? Israel var
modvillig. Dei witede Guds Aag as
sie: men hvad vandt det? Aa, det
vansdt ikbe men todte den-ed. Dei er
altid et Tab at sige nej til Gut-, men
sen Bindi-m at have et willigt Hjme
Zog en bete-de Stuldetn »Hm-eng
szlag er gcwuljgt cig kmns Wurde er
let«, dct sfal vi not erkore.
Aa, hvor Paulus kundes bekre.
Mast-te vi fom han væte vxllige til
;at lægge Skuldrene under Heere-us
Vytde, lwilcen Velsignelle vi kundi
iblive til i Hiern, Menigbed oq Sam
"fund!
» Lad os, naat vi skal bekre, Ars
sog fornemmelig tænke paa vor Her
Ire Jesus. Hvilken Byrde han maatte
Ihren-. »Læg paa, fog vil det taale«.
iDet blev legt en rædfom Byrde paa
hanz Skukdre: Vor Synd, STle
Djd og Fort-stumme Men han
bar det alt til vor stelle
O Ombe, fom paa dig var kast
al Vetdens Skam og Last,
san sank du i vor Jammer ned
M W, som ingen ded. »
Wen bei blev os ille blot til Ekel-!
se, men ogsaa til Essempeh at Kri
stus laqde Stall-te til
Me vi ltm of han« der er
fM vg W Ei OW- lme
atbecr.lckreqibydeenvillig Skal
der Ul.
s - — Vl
, Svedetmsem
Ja, Paastedag maatte jeq tilbrins
ae pas Hospitalet Den blev mig
dog slet ice kedelig. Der blev
holdt en lille Gut-Weste paa Sy
gsbufet, og en del Dei unqe Nenne
fset im sen sf M Acker VII-Its
am Estermiddwea Odspitalet thst
kom on Flok singe Kvinder ind paa
mit Vertele og oi talte lidt samtnen
om Passions Sorg og Gliede-. Og
da de tkaadte ud, kom ct Kot ’af
unge Mit-nd jnd og sang to smuks
ke- Vaaskefange. Sau dct vor helt
sorskiskcnde altjaimnrn. Jeg kalte jaa
lidt mcd dem om den opsiandne.
DE leg lEste Paaskecvaiigeliei ef
ter Johannes maatte jeg itandse ved
dåsic Ord: »Ti- saa Ljnklæderne
läg-ge ti Graden-) og Spededugew
sum han Mde vaa sit Hei-sed, ikke
liggende bos Linllcvderne, mesn Tarn
menfvøbt M et Izu-d ior sig sexv
(20, S. 7.).
Eil-km dosg en Iille Erifk Bemerkt
ning. List Var Verm-, der saa Soe
dcdugen. men det er Johannes, Her
intrwller es desto-n
Hvem bævdc foobt die-n Swdedug
samtnen og legt den til Side? Det
kmr ielvislgeligt den onstandne iclv.
Dis-erkor mon kkm Ism- ikcksnkej den
en fertljg OmnasrkiombedP Ja. vi
lau oel tun anikille m Gisniitg,
Men dei kein daste- rimeligt at
Umke, at denne Svededng hat talt
il imm om Zions Venners Kmligs
Hod: de holdt iig not vaa IliiinndJ
da zog listig pas-i Flor-set Rednij
merk del var ile Zordi de Elle lass-:
isccke elikedc mig, mcn Sol-di de ikkc
via-am non-me fig Fig-riet: Leg Flut-»
de To irrt-de Vinverien gleite. ca
der-oh lau Fnart dct lod iig gere.
Tau var de til Rede til It vi7c mig«
here-Z Kastliglkcsd osg denms Episdedug
er et Ver-Dis dewaa Den lagde de
over mit blodige, misäandleIdc An
sigt, da mit Legeme blev Zagt i
Joieis Grav. Osa jvg er alad ved
her i Gravkammerei at bekhte dette
Kærligbcsdztegw Tot vil im ifle
Meme Men nu väl im gaa nd ne
scsndis Bad til dem, at icsg lebet-, da
de ital lede, Da da nil del-es Hier
tet leve or til ialig Paofkeqlwch
Ja, lud pss elfke Jesus. da findet
Vi Lciliglied til at Viie bom vor
Kærliigdcd limrt med Inst-deduzi
Stoppenaal eller Feiekoiy sum-l mvd
Hammer-, Bonn eller Vlies-A Da imm
lille Tit-nein iliukommist bon. Lad ok
MM at viie bam ver Äcnsliqlpedk
san er den verd
Bktænkfomme Ord.
—
. F N - o »
UT nag- e: ..«. »r. . r: —1«"«.
:«.- - G d - —-, - » f
s...!) U l .l.r«. - r t. ! .:-.: --7
Emar : Js::1.:1-.-f-s::» ,T.—r:.11::.i.:
LQIJ as Ocrntd Its-MS T .I Unka
Hokus-usde aus«-r Eins Grunde Irr -.«
le m two-.- ;:( ;s..«- umwi mu)
lk.1·rlx-1E1i.sd:«51:;dsc ert ..T«s:: in
lKnabe lan tun gacsnc u: LIZisrskthLs
men tat-L imzlkcxk Vetimichsc ds
Pctux UND-In :-:i syst-U Lan bit-pl
Sssr nmnzo Mesmsslck J sie-ni
Rorbjndclss zur der Tale om at
bnucs dem til ex Follclnlsktxtcss Man
Eka den kam- gamlc Bksktcsmodksri
er bar Ast-Ende txl pi« .1ll«-. V:
Ntttldsksmcgr:1os"lcr mein-r m Imiw km
nmzme Ferwdisnlusch note Hab-Nr
Vuxmcr m anvelsvr m smnsor
alt M O d r n er Aste den beste-nimm
de tschi Anffasicäfen as dem cllcr
hint. Tor cr· m lmm Bei mnsllenh
hvad vi san brugih og lwad vi san
Hxndvaskm derfok —- ffol vi ikle arm
smc dm amnie Vcsftomodcks Ltd 031
ftjllcs dem im, naor Moden kalder vis
til Anfkasselse o- Mast unt blot Ior
at vekw med i ModelwiwlenP Ter
TM Mod Da Villie til Tor at gen-c
dem-, dksudcsn irrt-des der Mod iklc
alme i Krisen men suldt saa weg-st»
under Hverdagslfvets fast-ne Fast-d
Der fkal Mod for nogle met-e end
andre til at afgtre en Gasth, naak
du bar cllcsnckene i Nimm-n Der
ital Mod til en undvasrcn lwad du
ikke heb-ver Der flal Mod til at
udtale kin beste-mic- Meninq, naat
M frei-org tilligk til at tie. naar
det et ket at me MS. Der lkol
Mot- til at bilfe pas en fattig nssel
klædt Ven, mer« du er i sint Sel
skab. Der Mal Mod til at vcere
ved det, lwis du et fottisx Der stal
Mod til m sige den sande Grund
til en, du ikke vil laaue Benge, Der
Tal Mpd til at W med en god
Ven, naak du Weh Vennen hat
Me Wandle-minqu Man stgl Im
re wert-Miit med en Beut Sons
W met ist — Mk W. JO
dek stal Nod til at lwe Livet Iet
Osvok ofte manch-r U ille Nod til
atbekendewtsulsehmnrier
mimte of W! Sold EIN-«
kanns-us M IM hin Minde
vmdiqe Nat
J
I. H. Sense-.
Eu Taksogfeij Hilien.
Dei vor for et Par ane fiden
Jea var just kommen i Orden es
ter Jndflytning i un Papa-l her
widt i Ringe-s Span. lwot jeg nu
er However-ft
Da hat jeg en met-Konstian
let Kmolut i M. Den vib
W W W tust brogt
den til W, —- pg den pisie stg
M Miete Wvu et have fkiftet
min Adresse et Pa- Gtmge — hvad
jeg ikke Lande andres wet, siden jeg
»nu hat flyttet fleke Gange i de Pat
’Aat, jw hat W herhjemnie.
Da tasnkte jeg: Nu skal dä verre
djne Man ä Amerika mna nu fa
at Divis, at Adresse-n after er forwa
dret — og denne Gang fotdsaabents
ligt sor en Aamrkkc: om Gnd vil
og di leder.
Jeg kiggcr Zjdt No Konsoluttens
Affrndermastkc —- og Tag irr-Immer
der straks zn bei Raska Minde ind
paa insg. Ja Lwot Gnd er god Enwd
On, m man bar Tcm manan godc
Minder derssdersra Lg sum de Ausl
dcr jnd over en, blot man set et
an eller kommer nogle Anfigtäk
trwk i Hu.
Lg dcnnc Nang var del begge
Tele. Zog Hm Tor mkg en kast, æls
drcs stimde dem-de Im Esk Horn,
Iowa « cig gen glasdede mig over
at :"-i Empde Iner knnandcn at Lende
meckern det Muse-r as Wonne-Ihm —
ogfim dankte Wonneka ——- fom cn
chr! nu en Nang kommer til at
fast-des iblandt.
Kam-de vi blot altid at Um et
IN Mäuse Hm imcrandkc — ": Forl
gsskalwx Am Nud oiJ bans Näge.
Men da Leg aabnede Roms-akut
t-.-:1. III-ev im boadc gEad og besät-m
mcst. For der bar Zum altsoa gaan
O-; tiknkt med mem baode von min
ums met-usw bez- ved FRan Kitke
i Kgbmkmrn sog met anndcsligt med
i den. List merk end dist, Emn havde
sakaa umh, at det vift kundc vckrc
trangt i dette tutmcs Wiss-Aar for
manch saftige fremde vaa Narre
bra Lg Tcm Fcndtc Zum fin imqu
Gabe til Hirt-In for noglc of di- sat
tige i mit tme Sogn
Lg dist skai hun bavse Taf for —
km m man-je Ganae
Mest fordi knm altiaa zwar saaledesks
031 børcr Gud Mc om dvj og det oxH
im Ith TZWLD bek- oxj der-. Lg ich
Jr hdxsx mod Nøfmk «
Tot er Tno seeliignct at Ovlcch
..L Ins-J Zins Vumcm —- Enddoz
er koa Zongt bot-fe. Undet andre
Gun- La andre Zomet visl »Tai-.
Tkt dkakcnsr W Takt N stille indc
.-·- Heu ZIch, mmt mcm Haar den
knxs Lxsievcxfcst —-- «
Lg im Sie-m cht netoxn Tom vi Lust-»
ndc : Kikmos Its-an for Jst-ftp Gema
kmvdcs gjort den glkkdcligc Erst-rian
at den komme Kitte- het kunde kol«
H R Ast-m i Tka ved en kakcl
V;t·kksslkesnkpdcr. —- Da boldt vi MI-;
disk, Läge-Tom man i Amerika holdes
Missionäsnwchr «- mcd de Lamme
Talm vcd alle Msderne. Tkt var-»
rigtisznok tun os fett-, vi to Pfeffer
m Mission-wen i Zogned sont tolle.
Men Falk kom —- og det er de nu
Mc vant til hetudp Blivet de vol-?
Ja« bist hie-wer da. Jeg vil ikke
tote om Paasken,"da vj endog mmäe
aabnc Takt-ne ind til Mmighedssm
len.
A- kiTUJI
fli
di
«
- .
isten M sar do Zank-u- sw M
ksr tust HZHI m Te «: Ihr Tot er
non-ZU Zkfc do prNcsåssiancllc THI
.1cre. der baanrr vaa hist m km
Msm tust-M i et Sonn Tom Kimsz
bvor der cllertz Mk or mcsqen Wund
Sattiqdcm er bist tmmt i Amt Rcr
Ist er sie Ttrmbspmmcs Familie-www
MMM der nldtka Her bar Summan
fiq om Hin-Zu J( Aar » do zum
kmlm Arm-ide- - — m Imlp Dem EllgH
des-est- Smmdzwrf liamsrxmnfkcst:l!c T
IsZon fis-nimm- Undcsrcsrnwkinaen i
Winter —- Og detmed den riimso
iModsmndskat overspr Enadonmm
« VI bcsspjkpr Ist-r ovd III-mask- Kirkc
3 »Jme ugcntlig H« anekkksr
De kommcr og bentcst Mode-n, der
laws inde pas Komnittnc-Kskkcncsrs
ne, Der-til kommst den olmindeliac
Menigbedsoleje med dens Uddelinq
as Kul on Fidersarer —- blot Brod
oq Maranrine cllesr Fedt Endelia
Sngehjtklv — den bar-di- dnreste ou
fbaardesft Mira-state
Man ved ikke rigtig, tmad Nsd
er, fsr man Taaledes bar vrrtet indc
mellcsm Hsovcsdstadcns Its-Marxon
solkninq -—— Dag for Dag.
Jeg siger faa ofte til Falk: vae
fot stumm-r J jet doq fauledes sam
men betinde i denne Mnrestue i Ste
det for at gaa ud paa Landes« Men
unerdehetenszg-—og bund
faitige. pillede as for det sidste ZWE
ke YdrkttL for Msblck og alt —
kan de ikke kamst paa andet end
foreljbig se at biet-ge sig en Dag
ltn her nu og da.
Dei et den bake Elendighed
Mut faa Mr altsqa hist og her
langt, W beste en og enden oq
sam- nooet of Jesu Krisis die-losm
Iet wetfor nam- disfe Muse
Forrcminggovcrmgclfc.
Unbertegnede der fka 22. Mai-is bar ooeriiigei E. lT L nd
stroms Blocksmithfhop. tillcidek vis dem-d htfliilst 01 MWYM W
til oveiiiiasvtites sorhenvcerendes Kunden faa vel sein til eiiliiscr an
der-, dei- oil fotuiide os den-s Søgiiiiyi V-. aiiloeiaier ksxi nied alt
til Fuget hcnbørendex og voti Foriiiaal fkal alijd mrc ct l.--.xeris
Arbejde dumm« solädt, og til normale Prisci.
Med megcii Lliitelse,
L. Jeiiseii it- Mølgaakd Jenseit
AB- Speclclt tillcidek jeg mig at heult-de Liiiiiasrkssiiilieden
Wo mm « ANY Erfakslls i Fagkt Dg Elsamiimimn Hm Im lin
gelige Vetekiimsr i Laiidbohsjfkole i Kobenlnwn llsU
Elsamiiieret Vcslagfmed c. Mtlgqatd Jenseit
(5«1t-god Anlcduing.
T ,.!I. -:-., :x«:i« . .n:1« .- :.·..s:«« «« -..
« Wic: .- : « L ZU .
Nobinion Ncatty
Blatt, Nebr.
Just received
WALLACZ MZMORML ZDlTloN
Ben Hur
A tin-- tww Hiitiun sif Uns-i grssnt ist«-R «
suiismntuil (.-1»ti1(7sn-s-r anti- 1llnstrntiuns us
the principal evenis »i« Un- stisry ·«« fix leav
eud (·m-·«r. Witii purtriut uf Antimr fu«
piiges hilf library sizos Wie-er print Hur
,
pri(-e nisw »an « ccsnts postpaki
Dsnish Luth. Publ. Home.
Bleir, Nebr.
1".!" UIN .JJ.1!· CI Uc. PJJ
r.r .!-I.I.’. k« ·"..;·-.r . .1.·: Thur- : Ow
I.:.·.-1-:sxm:!imoksi.:.1-..’- :·L dem
LUL I Oxlfkn » Ta«
Ihn ::.1. var-( Zuz, itks.n-:«..n1;«s:1, L
bksjrii kasst r-; Ucvdjrixiszmsn
darajd n ::!1.
.,!:1«-;-r.1:! .-.)- FULL-: Durh
--————·0.0.-———
Danmqkks - Kottefpondancr.
lU
Ei Blaadingsstniniftetinm.
Lin Tul as den kt«-:ts"--r.sn1t::w Brei-sc
Entr : den sent-re Iw- mcd Rmmuzntis
behandgct Zottrgsxxtktath »Hu Niege
rjtcztriti Nimm-»O tdct Ist tue-mi- at
ist imdcr de sormmndcxmarksttdefwrs
hob skte var tzcnt tin-d en rttdtfxti
Rom-käm m en Eorivarizsnjmliinik
Rktrsvatismmistht Eint man Hm stu
fcroatics Eide Mc ttutdc tmer Txis
hd txt, tmttr Land-ist Und oznsrsok m
nloorltg EmtcttjotL
Lafaa Or. J. C. Eltrjstcnsm em
tastk Zagen : Tit Uqchtd »Im-w
fotftatcsrodis, at ..ll.s«-x-n ;
Taktik-et - du«-ad mut- ikkk kkm nudrix
W over O-- stadig mit-r Izu-Hi
ntthct um et Keule-Inn:n-«ts.-r:mn«,
uden at Or. C. dog tagscr Ztnnds
winkt til dctte War cllsr erlitt-rot
ZU csnig i det.
Vi bar spurgt en kmdt konserva
tjv Politikek om bang Meninq om
Swrasnmaltst, og hakt-J Udtalclfcr
saldt omttent Masche-:
Trr er ko jttgcsn Iviol out, at
de, der snsiek et Blandingsministcs
räum, ille gsr det i Kraft as rgne
partimcwiigc Tilbsjeligbeder til at
overtage Magten og Anfoaret un
der mutige, soc Landet alt-artige,
Fothold; der ltgsor Zokntentlig
og sorljaabentlig -—— til Vaggktmd
for dsette Krav den Hunde natutligc
og strllcspatriotiste Zank-, at un
der saa alvorlige og faketrucndc
Forhold som de nu taadettde og kom
mende, tm alt Partivæsen falde
bott, og alle Mstygninger as Be
folkningen file fig fom set ftort Pot—
ti med stelle-s Aanar over-for End-«
les Fremtidsfsckbne Men tut-d at
Respekt for denne nationach Tan
kegmtg tror jeg, at man — netop
fra et konservattvt Standpunkt set —
gsk den konfewajive Sag en Bitt
netieueste, naat man tret-ver Mini
steriets stam- —
Dei er wettw fanden et udtncktket
MinisstekiUW det vi nu hat. der
medWiegikce,atrie-W
restilledeifleddmfwtilstsk
U
MWMCMIWQ
Von-is Tot-, Ins-or sein-Mei- dm danske
kkiaditaliöute cr. .:.1.:.- dkst gwldcsk
«Arbejdet for Landin Jst-kund List
«kunde jo lige passe-, o: sie-geringen
qik af, og m Viondinqsregering
;(f· Ets. Hsjke — Deus-m sog Ro
ret og fis den triste Omave m smre
Lands-: under en sdclwggcsnde Situa
tion. Sau kunde voke radikale og
focåaltstifke Rennen dorsom dct gis
os: Form-L ffabe sig en stor Frem
tid under Zwikenx Der kais J se,
bvor galt der gis os, da den kodi
kale Reaction ttaadeo Tra!
Mk, de Radikale Vetter fkal Ess
res fast til Dukatens-me De skal
jage Ansvaret, naak M blioet M
vot, og Iaa Tkal de ersten ask-fand
ttl at qssvcekge der-es gamle radi
kale Tto eller ogsaa sclv melde Pas.
Haft-e og Venstte bsr ikke bjaslpe
dem nd of dest Fedtekad de bar ver
ket san ivrige efter of plumpe ned i.
— Som sagt, det et et deiligt Mini
sterium, oa vi konsewative maa boo
b(-. at Vi beboldcsr det! —- — —
Tkn kommende Tutiftfommkr
Ean m Incuan Lunmsr sm txt
et LIJlmTlrmL Jninsr i-:: szl 03 urk
medinmsnd Hur Ljsnnusn Lr en
»Hu-d Tur:s«tf«1si..: ::. Eis-ums ..: zzxxus
ds Umkin der sont RUN- Impr
ncss luunsx er dirs-m Jus Ewisisxie
Inmime »An-Tig- .:5! Hixrr of
:1.1"r1:z1·;1c-:1T’-i- Mund sk. ch m
ske Kardinnwbcsoq I«.-..r : Ihr-, men
M WIXWHO nmsrfx sligrcde ml
en rct its-TO Jsthth as bedtes
stillt-de Tusker-z Jur Eimer fra de
vonskclige Ertnr::s:-::1stonde i dr
wcs HELMHOLer . · :.1rnstintekes’«kke—
de Kwksc er nun Lsogyndt at speku
lercs ovgr Muzusksdcme for, at en
Tck andn: kiettlondsk —- amerikan
ske Osa »We- — Turister vil vide
nt ’::-fs- Nu Landbka
L,1s".1.: 1 Tags-messen nnak der occ
m Dis-M ma disfe schauest Og det
kmr skmst paavift — bl. a. i Ver
x:n.,1stc Tidende —- at vi maa stren
qe J-: an for at gsre voke Hoteller
g »Scmatoriet" sac- tidsmasssige
fu«-n qskligh f. Ets. ocd at indtcsttc
riqeligt med Vadyvasrelser o. lith.
Foklmabentlig vil vote Hotelocvtter
msd Vesiknsten og Sundet og pqq
Bornholm vide at Lage sig disfe Op.
fordkinger ad untern, faa vore for
oentede Sommekgæfter boade !
mer iqen en enden Gang og »der
M sendet Its-at og Benner det
wetc here Welfoll mag sper
at det ise et nok at stille med samt
Ie Mkomgivelset —- spia de fle
ste jo stippet billigt til — oq M
M betonte danske W, m- at
M moderne Kultur- os W
We oasm Its-ver W be « site
UIW mch M
Os W U — M
F