Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 28, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE LNJ ATD
D« X- ILJX
DIENme
LUTUM
CHLRLH
MARTka
· IIIIIIIIIIIII IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII v
m
H
I ssssssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
jansk e Te U
Nr It.
Blutk, erh Lnsdug den Ad. April 191.·). « H Aaux
Eucosmtikigeuz gang.
Den fvckrk Rat-up et flnttkt til
chxjtonten.
Angkkbkt nun Tatdaur.lcrnc for
uyecs, den-u- Gnng fta Land og
Es- i Furt-nötig
TM -k.«-) Max-Ins Unmater
bjcsrgcnkn der Lasjjur Lksslaz zum
Werden-J spng . s-.·, zum dem-wo
den gamgss stnitaoiadssx Quem Jg
den-Z Lin-»Hm : »Um-Wu- Vlösclm
hat der : den sont-due We Unsrer
cæntpct song wo andre Held haa
de : Vesi, Lsx ok; Zud; mcn Der er
stinkt-ins Yuizrn cllek Yoro-h de
szdldfomäc Jg däodixzfte Elag hat
stack-et i IV ":d·"t.- Tags- Tnsfcsrnc hat«
der kostet oælsdkgc Troppcmaisspr
imod de Illuekcdcd Linie for at»
Impde igcnuem og naa Frem tilDuns
sitt og Cum-s cller til den enge-L
sie Kanal Der er sog de, sont nas
rer en Akt-Ironie out, at Tyskerne
qsk dcttc Ztormløb der for at le
de de Allicrcdos meærkfomhed og
Forstærfmng derben, medeus de for
betoder Angreb e: ander Stcd.
Not-r undtages Toskekncs Brug of
whldte Bomben der udbkedte
Mlende Tunster 1 de Mücke-des
Rctkkek og waxxg en Tvl tcl at trust
ke sig tilbagc Ereng i fidstc Ugo
fynes de Alliekedc at hcwe budt
Tysletne jævnbyrdjg Modsmnd. —-—
J Kot-Datum fynes man nasrmest
at holde Hmlc ter de fværc Kam·
pe. —- Lim Takdanellvxne ersinnt
pen for-met Ost III-out Undcr Be
styttclsc as Kanoner vaa Krigesskis
bcne ck der imsdiat storc Imme
Vmasfer ihm Issaltpolti).1lan, fua
der san angridcs famtidig Hm Land
og St Folgende mcddisikr un Ort
Okwrsjgt Nur Wägen-J »Da-m Em
Tng ti! ZU
Tor-Ida ,1 Russxsf Frem
mknmg : ziaroatcmc irr Hu txljnms
ladendk Extlzstwndcq Etastdskst - - Blo
dige Fing azazaar ; Reimen Eud
sst for Yocr.:. Zwar Toffel-m- føzkcr
at vrist . Irr-muss Punkt, Rasse
Nr. 30, Xa ertcrim hzsälkerlhtnkt
Bräuer For you Tage ficht t.--1
im Tyffcmc Um Furt zlllandcsald
paa begge Erden Land-m isrkkasrm
at voldfom U Asdtuldksndc Mod
angnsb fremd-Z ,1or«.«s-.-im.)d Etki
lingcsm w as Iw- Ue J tilbngcslawt
misd sum Tub- sor Tnkartk Eimn
l7. Apr» Tiger Paus. bar Tusker
ne, ved at Iris-are « nisd Dorf-m
ma at Seinser »deka Both-, nu
ftvt fra 3.000 til l,000 Matd
J Champagnc os: Argus-te molk-m
Floderne Meus « Mustkz x».1 i
IMtingen og Elng .mr do Aktien-di
«ftcmd3et Inst-muss offensive Bcsvæs
gelb
Ftedag. —- Kainp i Nokdføen
menet man at forudfe i britiste Un
dewandsbaades Aktivitet, of lwilfc
een ifjlge tnfk Melding ital oer
funken. —- J Kann-en paa Lande-:
et W stet, som bar fokandtetStil
Augen« J Elsas vedbliver Jst-anst
mændene at kuring sig frem langs
Moden Feeht i Netningen as Tol
mar. J Belgien kæmper Briterne
es tyskekne fremdeles om det vis
tiqe ftratsgiste Punkt, Waise Nr, 60
Tom Leiter-ne for nogle Das-e fiden
Los fka Tyskerne med start Tab pag
Mr sit-etc — J den sftte Zone
W de modfatte Ida-te paa flere
Met kanns Franken. bestemte
M It bedre hvet fin Stich-up
W hauste-oh de hat tilde-ge
sksssk mme tstrigsse Anat-eb· Dei
W LIMIon melder om1
Ich-Ist JtherisModangreb our· T
MIC UZM Las i hville nmnae
-Iusseke fcldt og LM toges til
W
Lsrdaa- —- Nord for Mist-»
i Besaicn bar Tusker-ne immka d
anske til at trwkkk fin tisbaav til
UNin As KCMIIML —- Feljmmu
Ins Sit- van Month den britifke
Messer-at oa anskontoret i Pa
ris rat-stam- at Tusker-ne for at ov
mm Keime Sefr Ist-state Bomba
med inwian Cz fqis erknfng
ist-Ue Meldmg Chi- Fig-, Esøltes 1
H Mils Afimnd .«·x,, N den
skanske Linie, hoad der Her de
anjke til at teuren-. — Vg .
Folge as Franstmændencs T- .-·
Igekmng nmaue Immu- indrette
»dem-J Linie til at konfurmcrc med
den noe Wanst-e Wiiix —- Beklm
Weimar, at Toskcrne i dennc sum«
cwlmsdc Landesvnerne Saugt-matt
Elecmfmth Hist Jus og Pilkclm
oq Log 1.«j00 smnske og bkitiske
Zoldatck ou 30 Kanonen-, deriblandt
firc Imka britiskc. — Isvasr Attil
«lcsriducl paagaar meclem Flodernc
Mctiic oa Mofelle, og Berlin ind
rømnusr, at Franskmasndene hat
xusnnomtrwnat en Del af de tylke
fremssudte Lobegrave mellem Aillv
oa Avremont. —- J Osten staat der
tun ifolerede Træfninget
Feinde-g —- De bkitiske Trop
per i Naschcden af Ypern er frem
deles Genitand for stærke tyfke An
gkelh lmille de moder med Moden
zuselx De Franske og Bclgicrne gar
langsom Fremgang longs femme
Linn-, lwor de blen drevet tilbage
af Inikernes GosbombeL —- Den
britille Rat-part laa vel fom franst
officiel Meddelelse »Hm-eh at be
wdelig Grund er vunden lithogr
og General French aivek de la
nadsske Treppe-r stok Kredit for Tap
perbed Lcenaerc mod Snd bar Ty
flerne zjjort determine-rede Anat-ed
sur at njnde Terrain tilbaqe, som de
todte den 22. April, men sama-ves.
- Der viser iig fornnet Aktivitet
i Kammer-ne thriaernc derbes til
tujv med Emper Inl- den 22. oq
Ratten til R April mn Heiden
snsn Rudern-» Felder knsfnt ä Nase
isedesx as Polen Tet- vacmanr Ile
tillerikanm i Merkde a- lhsok
Pas, men endnn nden Resultat ----
Tet Farinder. n! cseränerne Em- qkorf
Unselquer Jndmssmolkrr :E« Juli
en, men Bisse er endnn ittilfrksds—
stille-Mc — Italiens lnlde milii
net-e Eint-le fasttes til 2,0M,000
Mand. —- Ilttek sent Handelsfkibe
flal vwre Sornlnkkeda sit-e ved m
ske Undew(md·:sbaode, en lob vim
en Mine on sank. Tot danlle Damp
slils Nsdaros, der var seilct fra
Flarkms efter Ekmlnnd med en Lad
näna ngekbrnqspradnlter, et ble
nen kam-et n? et Mk Kriqskkib i
Nord-seen
Mandag. -—- Zum en Mi
uth of singen-Z crc most sum-iu
1ede Flug —-- Britemeö Seit sed
Neuve Ehapclle og Barke Nr. Uu
og Tyfkemes Zresntnkngcn Zod
pst for Ypern ---- retter Tusker-te
mcd fnld Kraft Angkeb Paa den
drätjile ant sra jlere Hold, og
ycr er der de lanadifte Tromm
ijlle allen-de bar udmærlet sig
ved brillante Modangreb, der ber
ker Slagets Bord-h —- Dcn detai
fke Legation i London knndgør. at
Vnen Linn-sich cht for Zypern-Ka
nnlen, hvilken Tyfketne tog Fredog
Akten, er taget tilbage. — Situa
tionen i Karpaterne er ingen ver
lcntlig Forandring nndergaaet; der
meldes knn om isolerede Kompe, i
twilke Polen for Tidcn nassten in
qkn Rolle spiller.
Titödag. — Fem Tages nai
bkudt siamp ved Yuern over en fle
rc Mjl laug Fkom bar ifkc endnu
endt Singt-L — Drsn as sonsti
Kanoncr lmrtcö i Mnndags todt-li
gcre end vom-n Zjndc :idliqere, og
alle offikielle Meldingcr mdcr paa
at der intet Dom-r or i Tyskcrnes
Frwnstoknusn i Oaab om at brnde
met-nein de Alljeredcs Linie eller
i Wässer-seh Franiknukudenes oq
Britcmcs Modangkeb for at drivo
den-its Modftandere tilbaae. —— Tot
mitk- Oosvcdkvarter melder om Til
sanmstnmslfc as l,000 Kanadierc Da
msm andre oq Erobring af 45 Ka
nonen — Tot sranfke Kriqskontor.
der fkylder Trsikorne for fremdeles
at heimste gasfnldte Vom-her —
jhvorimod imidlertid er fusndet Be
Mlse —- vaaftaar, at de bar
nickt betydelia Fremaang Nord for
wes-. —,»ut Mundes-Ida Im veJ
s
,·« Fe- l.
m nie-get stort indrømmcs:», man
Forstasrkmng kocht Hullcrnc i
rkckwtkch oaa Dogge Erden » Un«
der chknttclfc as Stauden-J Kano
nka imr Di- Allwrede Lan-Max Trop
pcr wrskcllige Ztcdcr Nu Wash
Joltsdahoen iua den entom-Jst
Eins a7 Taronncllcrxm og der er
bezw-tät et ninmmcligt Aug-seh zum
Ztmsdot Hm Land U So i R.1rci!ing.
Wien nteldcr out Frau-rang ·: sur
Alten«-.
le LIkorgcn k Tag er Icts
fromm-les- Uamiw ocd Bin-m IT
san den sornnedc Raum i Domain-l
lisrne der meldcss -.m(.
Barnes-Roofevelt-Sagen.
Tenno Sag zwar siu Hang i
Syracuse, N. Y, og det ser ud til,4
at der er taugt til Enden. Der
meldes under 27. ds. at Roofeoelt
krysforhsrtes den 7. Tag i REM
følge. Der fremlcmges gamle Kor
respondanrek, 7asklig fka den Tib,
da Roosevclh var Stute-n New York-Z
Guyet-non og det er Modpartens
Maul at bcvisiy at Roofevelt den·
Hang scslv ftøttedkH lwad ban jenen
klaqer over has Vatnes, at donnc
ftstter ,,boscs rule« og ,,invisible
awernmch Tot or sasrliq Rooses
velts For-hold til den gamle »boss",
Senator Plntt fka New York, man
Mr Brnq as· Jmidlertid sum-es Rou
fevelt at spare meaet aabent ou Ege
srcsnL m kmn og bans Raadgioere
ör sset ikke forleane over Miit-tin
gerne. J Dag fluttcr Baknes’ Zag
føker sit For-km- af Rock-welt, og
siden Saat man faa den anden Side
at baer Vi Ventor saa timlmudiat
Uaa lldfaldot
Tit vorn-senkte trot. Studenten
Fin- kvittoret er Ist-WILL cle
andktn Cal, Inqu lum. llngdomsi
sowninq slsd Los-m :I«’k-br., Mrs
Mel-Z Haufen st. Miit-, Nein-.
.c«s. Jsmvnspn Si, og Missi-. M.
Bock ski, Jasi 8325.71.
Med hiertisliq Taf til alle Mitver
ne. P. Z. Vikt.
Rotte-Hm J den for-Its Kvitterina
for dem Aar staat: Keimer N.
D» Kvindcsforcsning 820 Zkuldcs va-·
ro: Zions Mcnigbeds »Wind-fors
ning, Norma, J?. Dak., MO.
York rgct Fand-.
Ist-ins til tssrwkunkand Malzseftxw
Tur» LI. April. Ton grasfke None
mlkonsul i Jan Rmncisriko or an
fommet bertil i Anlehninq af en
Fortmdelscs as chtc til den »Im-ske
Arme.
Jordskaslv i Takt-um Bacomcy
Wash., 23. April. Kl. 10.37 i Gam
Formiddag mærkedes et tydcligt
Jokdfkwlw som fyntes at udgaq fra
Voint Defiance oq ftraskke sig fod
vaa. Rostelsen voldte inan Stude.
Thon-Saum New York, 24.
April. Hafeftrretsdommek Hendkick
bar indvilaot san-U K. Umw’3 An
quondc om at lade- kmns mcntale
Tilftand afaørcs as on Jnm Andra
msndcst var haft-rot zum on Habt-as
Eorpus Akt.
i
Zetmtor Jfaac Ztcpbenfon km
Wis. hat-, siidcn ban kom tilbaae Im
Washington, atbcsidet vaa sine Me
nminsr. Da Vom-n vil blivc trvkt
om fort Tib. J. E. Mut-MU, fAm
nur bans Sokretasr i Wafbinatom
biwlpor bam med Arbefdot
Et Ruhms-Bimbo folgt. New
York« U. April. »Ich Adqxation’
of the Maas« as Nubens sden bo
vsmte Anwerpwhmsmen dkd
16403 er folgt soc-d Auktion for
COECA Bllledet tillwrie Theron
Jspw Zeinling.
»Auch Ui3", der lxar icht tin-get
innig-i ils-re Aar i Eaii Eingre,
Wiss-» dar nylig arm-: s::-J.UUU. Un
Dil Linn skaffc sig Wuioiænden og
Haar de er veralt, vil Zum reife nied
Nein-n a- Poiigene 1:1 Calisornia.
l zisch-. Elizadetli Stren, Um som
l .
7 Em- Brand i Dei-azur. Tecannz
Ju» 22. April. En Zions-g Fide
iirand Our tagt Hanslick-ne ..chatur«
og .,:«lrcade" i Rainer. Bin-den for
tc Wiiiier og brmndcnde Plastik-sink
icr Ver Nabohnscne sog Mc For
rcstmngskvarterec var en Tid must.
Zinnen anstand til en knart Million
Latini-T
I
Rim- Tyskcrc vix-v i 1911 »Bor
im- i End Dakota end Englasnsdcra
De nye tyske Bomeke udgjordc 1s32,
medens de nye enge-like Vor-gen- var
tun 123, naar inedtasges dein, sum
kom fra Jkland, Skotland og Ca
nada. Norge staffede de fleste, new
lig 219. Rusland stoffede 108 og
Australien 50. J det hele var der
853, sont ndtog deres iidste Peini
ter
.
Mistasnft for Tyfus. New York,
Si April· 68 af Passagcrerne paa
den grwske Damvek ,.Tl)emistotles«,
fom kom bektil i Gam- ika Piræus,
or interne-rot paa Hofsman Island,
da de viste Symptomen fom kundi
mde nun Tninsx ,,Tbemistokles« spr
te 667 Passagerer fka Pirnsuä Pa
ikos on Kalamata
i
Byekne Philip og Napid City
Zo. Dok» stemte SMUM nd
fidin Bahn og sont Folge doraf fin
dcs disk mt ikke Zaloonek kanns
:Icoktfmusi·i(sm Bauen nden ved Siren
don i Wie-m- oxi Fi. Picmx Tor or
innein Soloon melleni Vierte oq
Wolfe-n, sog dct immne er Tiliwldct
jin-klein Wolspn on Ztnmåsky tin-dia
-.««.: E »Herr-) Ja Fort Vierte
«V«md« Zvjr i P;«1111·711Tl:n111in.
Hartisburg, Pa., 22. April. Le
.1;s:i«1tnrcn«3 laisdrcs Izu-.- lmr Loran
Inst et For-flog inn Eonntn locals
Lutiun EINle i «kks7111sc13:s-.111ia. Emn !
nnsqinningm imr TR ti! 129
AnthorbndsksknMc fmvdc indch
nor-et et Ohrqume nnsd 3:?7.20s)!
lindcrskrifter nmd Forflagvtiss Vcdss
tnqelsc Rot-sinnst Wuchs- as Nin-:
Dem-ten !
« .
Ilrrcfnsnsr Kvakfnlmsrnie rkom J)
22. April. Politik-: for-sum i Nam
Csterntiddog on Ast-en en kaia
on arreftercde 54 Personka sont an
klaget for ulouliq Lawvirksonmcd.
Te anboldtcs tilkmrer ist Konnnmni.
sum dringt en Humbnzwirkfombed i
Forbindelso mod ,.mmtmni«ke Musik
er« on Sau nf III-tunc sont iaen er
en ern of en Organisation, soin er
spredt over hele Lnndet on befkættis
net en Mænxxde Mcnncfker.
.
eriebkand i N. Dakota. Willi-"
stan, N. D» 23. April. Pkæriebran—s
de hat her-get ftore Straskninqer i
Eountyerne Williams og Masken
zie i den fidste Uae og voldt Tab,
som gaar op i Tusindisr af Dollarsk
Dei er for Reiten mnuligt at fige
nonenlunde nsiaatig, hvor start To
bet er. Jntet Mennefkeliv sknl imids
lertid være gaaet tobt: men der er
tagt i Aste flcre Statt-- oq Ladebvgi
ninger og andre Udhufe samt flote
Vnnningsinkfc
12 Mcsnncsfker drasbt Mkij
lmm, Ala, 2:Z. Nin-äl. En httqu
Illnffc indmsi s. »Hm-. En ais-Islan
ksnde sont Etaqor bin Mut sra en
aussimcl Fobkifsbngning nckltedo im
Faldt over NabobusoL bvor en Sko
forretnina oq en To- oa Kassebutik
Imde Lokalcr. HuTot blev knnft al
dcsles og tolv Menmssker vidos mod
Sikkcskbcd drwbt. Time Mermiska-r
same-bös Ficke nmlfat forttlnkkedo
? vftisrføacs.
.
Manka Mo i Fasngslet Leavcsns
workkh Kas» 23. April. Mayor
Dann M. Roberts fra Tem Gau—
te, Jud» sont i LUkandngs Degxmdte
slfsoniugen as den Termin paa set-J
Aar, sum hatt idømtcs for Vakgsush
fortscktter i angslct sjn Wirksqu
lscd sum Terrc Hautcks Bot-geritte
stcr. Han ital have scndt ten-gra
nste errer angaacnoc en Reduktion
as Auen-J Politismrke og det forw—
dor, at Oan agler at Teudo et Zorslag
til en Redsasttelje af Byan Udgifs
tot-. Robert-J erklasrelz at hau ikke
under nagen Lmstkrndigned utl tas«
ge Afskcd fom Monat-.
.
Fqu »tør« Reuubltkancr. Vofton,
ZU. April. Efsswuoernør Eugen N.
Fass- af Massachusetts mcddcltc i en
Erflasking i want-, at Isan havde for
Jladt dct demorkratiskc Parti, sum lmn
Imde fluttcst fig txl, da Von for
uogle Aar fisden foklod Nepuhljka
sterne· san anbefalor Charles Sum
ner Bitt-, fom to Gange bar været
Guvernørkandidat, at søge Nominas
tionen i Aar paa en .,progressiv-rc
vublikansk« Platform med Statsfors
bud mod Sala af Alkohol som Ho
rwdplankcs, oa Iovcr Vird sin Stat
te i Tilfaslde af, at han noiitinercs.
En Kvinsdc som Mayok. Wart-en
Jll., 22. April. Mrs. A. R. Can
field blev ved Valget Tirsdag valgt
til mer i War-rein Mr·3. Can
field er 75 Aar qammcl og vor for
fix-re Aar tilbage vasret ansat ved
Pinkertons Dctektivbureau. Med fi
ne Erfaringer fra den Tid baabcr
lnm at faa drevet al Gruft ud of
Byen. Hun tiltrasder Stillingen I.
Maj. Mrs. Cansicsld er fuld of Ener
qi trods sjn dsje Ajden Hun er
allen-di- kommet under Veer med
slksre Tim, »som stumm- af Mkoft«,
fiqer bun, oq noqet af dct søksnc
zum vil foretuae fig som Monat-,
bliver et Anat-ob paa Nmft km Kor
mutig-L
Ztoke Lockfuømnwlfcr i Ums-.
Ihn-tin. Ter» 23. »Am-it Et Dold
fomt Nemtsknl bar braut Flodcrno
til at qaa over den«-Z deder og
ovcrfwnmns stier Distriktpr. »Er-je
km Kuqu er redet med as Immu
1nvn, km dot heil-much at treuen
Memnsfkcr er drukncst J Wolle-.
Crocsk er der fundpt to Lin, rnMand
km en Winde Man tmr oqfaa fun
dkst Liaoms as m- NeacrbørIL
Mem-m sen-ten im time Gusc- er
w« Ztrøcnmon presse-f ov mod Wal
lcr Ema-f Brot-n. Shoal Creek or
Unm- on Mit bred.
Politi og Vrandvcräsn or qaaet
til Asfiftanco ved Flodbrodderne
Nessus-n vedvarcr.
Ist-stin, Tor, LI. Apr. Der er
iiimäl fundet fjorten Lig ofterDvcrs
fiwninclsprne. Der scwness fremde
lcsis ellrve Mcnnefker. Gaarsdnqvns
Nmn mode Von-dünnde on ind
til sent i Aftes var 200 Hilfe redet
bort
Sarden rnudi.
Nnt rnsfisk Jndsnld visd Mann-L
London, It. April Im Wette-grad
tcslmmfercs til Dailn New-Fu »E»
Mist-f rnsxsisk Kmmlcsrjafdelinq bar
atter ajort Imde i Willst-mission
i Mist-bede« nf Meint-L m trncsr den
mfkis vcsnfms Flnnle.«
.
Nusiisf Flcmor nodflndt Lon
don, Bl. Ilnkil Im Berlin tolo
graforrsfk at Wirkuer nodsktsd en
siondtliq Flmnstx fom kaftodc Vom
ånsr von C;(srtwtvit;. En rusfssk Os
fiker om Bord i Ileroplmmt blen
drasbL da Mafkimsn ødolaadcs.
- s
s Konq Gnstaf as Even-in lmr mod
taaet den fidka Jndbetnlina m« den
limkaldtc Vførkvist’ske Name Donnr
som un del-bot sia til 500,000 Kro
ner, er indlamlet ad frivillla Vei on;
flal anvrndese til Swrkelsp as:
Handels Nasid-erat
.
Finsk Stib i Swnk. Stockholm
svla London, 24. April- Dm finskv
Univers-IN er blewt torpedoet
.
i Lilersøcu af en rost· 11izdcruands
band. Umndsfavet er rcoch Taum
jkibot var under-»Ich le Rad-J i Rim
Land med Zorn
Bruch moran en Bis ä ;«l-1·ika.
.8iaps·t«1m«n, Zi)d-.1sr1t«a, U. stuer
Te snDaErjkanskc Ilnionstruvpcr ämr
lusfat Kruxaushkuh sum or den bem
Dclmslc Un i msf anvesxsjlfrkka
stt eftcr andimot Ton or Jeru
baucsmtion Jsg givor Nemer Botha
Jomimneforbindelfe mcd Windhuot
.
Russcrne findet Ekjbc i Zwist-.
Petrograd, Il. April. Ton russiskc
Torpksdolkmdefkadro zum Zur-wha
mst bombardorcdc den ist April Ky
fnsn mellvm Arclmva oq Artafchin.
mpftlinien or Jesuiten Mil lang. En
Masngde tut-kika Zkibe blev fkudt
i Samk, og Hufe- og Kost-mer paa
Land findt i Brand.
. .
Ultimatum til Kinn. Sonolulty T.
H» 24· April. Fra Tokio telegmfei
des til det herværende iapanfke
Blod Hawaii Sbinwo, at den ja
uanfke Negcrina lmr sen-di Kan et
Ultimatnm, som for-langer Svor in
den tre Backe med Den-Inn til de af
Japan fremfatte Krav.
.
Flor Generaler affkediges. Pa
ris, 2-. April. Jlle feerre end 29
franske Generoler er nu blevet en
ten werflnttet til Reserven eller gi
eet Assked for at give Plads for
nngre og mere aktive Meers-d. Dei
officielle Organ indeholdek Navne
ecm 11 Divisionsqeneralek oa 18
Briqadegeneraler, fom er taget ud
of aktiv Tfenefte i
I
Jnrdsksælo oed Ilvvzszana Ihn-;
Wm, Italien, M. April. Lørdag
Eftermiddag og Ast-en nurrkedesi et
fiwrkt Jordskmlv. fom varede flere
Zeknnder og foraarfagede ftor Ængs
stelle blandt Vesolkninqem som end
nn ikke er kommet sig efter den fid
fte sture Jsordrvstelse Jordiaslvet
scmtes at udgaa fm Tagliacozzo.
stindeftemmeret i Damer Ko
benlmvm Zi. April. Nigsidageu Ded
tuq i Haar Neundlkmsforslaget sont
qiver Koinder Ztennneret ved Riss
MgsmhL Forslaget sfal dem Ums-m
verstaqu as den nne Niqisd.1««1. fom
fkal melan nwste Mart-II For Leuen
san tmsde i Kraft.
Tet Wabe-TO at Keim Kristian Dil
nnderteqne Forslkmet v«1s.1·(slr1111d
lovsdaaen den 5.J««1mi.
.
Venizeloss vjl til Amerika. Paris,
M. April »Nein Jotmml«ij- Korre
fuundent i Athen 111eddeler, at M.
Vetiizelos, den tidligere atra-sie
Rørfteminifteh lmode meddelt kunn,
at fmn aatede at reife til Amerika
Ja ikke lmvde til Hensigt at vende
tilbage, felv om bans Parti fkulde
leite ved de kommende Balg. Beni
Ielos Imde udtalt, at lmn betragtede
Kong Konstantins Dementi as nogle
Ildtaleller af bam Tom en Former
melle, og at han ikke vilde for
liges med Kam-gen, føt bcm lmvde
faaet Oprejsning. ,
Tropper landfat I Anckr Lon
don. Li. April. Til Dailn Mail tose
groseres fra Athen:
,,Dct nye Angrob paa Wirksamle
lore er begnndt mod Landsastnina
as Tropvor ma tre Siedet Wo
Gan-T vod Simla vaa Forbjksmot
Heft for Gallioolilmlvøvn on vod
Vulaitt s
Irovpornos Maul er at indtaae do
tnrkiske Forter paa Gallivolitmlv
øon oa at hindre tvrkiskcs Norme
forfendolchr over Landtanaen ved
Vulaitt Trovvorncs bar bosat Eva-Z,
M Pasfcmen km donne Sahn til dot
Andre antaqos ikke at komme til at
volde Vanskoliaboder.«
.
Kriacrfk Stemnina i Japan. To
kio, 22. April. To fremtrwdendc
politier Organisationer bar soc-dia
aet Nesolutioner til Fordel for, at
Japan tager drastiske Forboldsreqs
»le! - Naeovekfor Maa. Organisa
(
;
«
Its-auch sannncnkaldtc Møderne For
at »san«ka Falk-et til Forstaaelse af
Situationen-I :Illnor«. Idicssolutioners
ne sigcxy at »Nun ignorcr Japans
Oel-WANT vom-Cur Japan dljvvr
tinnuut m at tagc Ika asgøreude
Efrrdt«.
Prcmjcrministcr Lkunm Lmr Tore
lngt ))ie.,xcri-Igcn-5 Progrka for Kof
form
.
Jodcrnc i Russland New York
22. April. Udenrigsdcpartementet
nur tolegmsjsf Insnftillkt til den ame
rikanskc Konsul i War-schau at af
lkch fuld Rapporr med Hensyn
:il Jøderness Ztilling i russisk Po
len, medsdelcr Counfelor Robert
Lacrfinq i en Zkrivelse til »chifh
Toilu Warbeit". Henftillingcn fandt
Eted ma Foranledning af det
iødiskc Mad, sum bar offentliggjort
Berctningcr om rnsfifke Entwinde
dor mod Jaderne under Krigcn og
anmodcst Udenrigsdepartementet om
at fort-tunc fiq nogct i Sagens An
lodning.
Trikkespørgsmaalct i England.
London, 23. April. Det fremgik af
Presmicsrminiftcsr Asquiths Tale i
lltrdcrlmfet i Aftos, at Regt-ringen
ikke tænker paa at indføre Probi
bition. Han fagde, at Finansmi—
nistet Lloyd George oilde Onsdag
eller Torsdaq i nasste Uge komme
med For-lag om, lmorledsesks Dritte
spørgssmaalet skulde ordnes.
Premierminifterens er blev i
Almindelighcsd fortolket derben, at
Salastiden vil blive betydelig ind
skrasnket j de offcntlige Drikkebnse
over hole Lan-der og kkke bore Hex-,
kwor der fabriketcs Ilnmnmition
Luvmtioncmo Ued Enmrna Pa
ri—:s, LI. April. Er Tclmmm Era
Zaloniki melden at allioredc Flimm
ndfoldcr Tknr Virksomhed und Imm
Im. En franfk Flnwr hin-de nniig
to Vomber vaa Fort Kaftro, book
vcd flere Soldater dræbtcs. En an
dcn sasnkede e «k Ekib paa Hau
nm uq en f mmte strich-ane
fmtioncIL
Este-r lwad Flnverncss Rokognos
furiktgcr Imvch bmqt for Tagen
udziordc de tnrkiskks Traum-r vod
Zumnm 35,0«0 Mand. Te lwldt
anttommxw sont ftmfte sig im
Vonrlab ti! Zmnrnn oa Stillitmor
Nu Øofderms omkritm Pius-L
For-terms »Du VnsdrcW H »Na
ftmti« var blcwt afurt i Stand.
TM- Zt. NcsomoiNimrdcsn var der
anla,1t on nn Vefasftnina nusd tredivc
smer Kanonen fom formodcdses
Mut fm Konstantinovel
Jludcn : Butsu Von-dun, 23. Ilvrxl
Ein Milliknnsr Polukfur, Zwarin
zum-»Hu Juden trastmor Jaukdt
til Fisdisinidlur, erklirrcr söurnmn
Laniidmy on ircttimgendc jødiik Fi
lantr0v, der er knyttet til ilerc iø—
diikc Vorml)jertiglwdsmiftnlter i
London. »Ist dist, sont lidor Hun
qerssnød, var de 5,500,000 Øft for
Woiclflsl oq 1,500,000 Veft for Flo
,di-n. Jsdcrnc er endog fattiaere end
de Witwe paa Grund as den Boo
kutnin,1, fom de var udsatte for i
Tote as Polen, før Krisen brøsd
«ud, ou lmorved Title-Wer- som ellers
nilch lmnc kunmst sorsøge fiq og de
nss Familien Manne-des
J do Disle of Polen, bvor Tu
fkurms bar dir-ret, mon er draget
bott, oplyolder man-ne Jøder Livet
vcd at spifc Kartofiislikol oq Aiiald,
sum Sasren bar eitcrladt ita. J de
Gan-o of Polen, bvor Folket faar
Statistmderftsttclle er den Sum, lom
uddechs til lwer Person, omtrent
ivarsndo til 4 Elsnts, oa disttc er
ncwve nok til at hol-de Livet i Falk
i ct Land, bvor Pkiferne pcm Lev
nctsmidlcr er bny x
»Im b-rer. at Americanmsne er«
begyndä at komme Polen til Und
sættttng, og fea ftler mig lowisfet
am, atPsolen vil faa MAD- lag
i'nart fom Werden fast Anw»
am, kon tskfærdekig »
Ldek et,« M M.