Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 14, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Yanskeren."
It W 00 Optisme
IsAD WK DIE DANSU Pol-K
l W
activ-s It
Mit lsthsm Absicht-s spat-,
BUT. Jedoch-.
»Das-keusc« wiss-r Ovid-g i bvek Use-.
kri- pk. Ajuga-ig
DI Fokeaede state-r 81.50. Unsij 8290
VIII-c bot-les i For-kod.
Ist-Mistg, Bot-Hag, Acktessekokandring.
M« steck Uadtsselse If Mär-g ti)
ZMCU todt-old altes-eke
Msll LUTkL PUBL. IIOUSE,
Dich-, Nein-.
-..--- ..-—- .——. —
«—-—-—-—.—
Alle sichs-g til Bladets lmlhold
Iwespondo neck. Afhandlingesk og andr
Äniklek —- sendes til dets Redakmn
A. M. ANDERSEN. Blick Nebr.
Ente-ed at Blsir Post offne- s- spaan
cis-g matten
Ackvektising kntey made- known upon
Instit-orien
I THIS-ide- IL at Machst ikke moätaqtss
kegekmkkgaigt beden- msm Max-e til des
Itedlige Postkontot. Skulde dette ikkp
USE-Mc heilt-s man henvonde sig M
..Danskoskpn"g Komm-.
Natu- Lipienp benvomjest Fig til Fall-.
Dom svektekpk i Jst-det. euren for u
ksbe bos dem ellssk kot- at san Oplysning
oII det spektekpde los-des ele altid ow
tsle. U de sm- Avprtisoempntet i ckktte
Blatt. Det vi! wka til sen-Mk Stjtte
Iemten Intoeersc Akt-Tüm- Oa soll
ve cniskopalc Rcktorcr i Rocbestcr.
New Not-k. siqcsjs udscn sen cneüp Und
jaqelsc m vwrc kmsod at indivin
BJED Znndxw ::l derei— Bis-.
Past- c. st. Manard as Eourtuem
United Juno-d, der er anfa: ooI
fammc Ekole i Japan Tom MS
sie-na-: Wintiwr, affezliedc med fis
Familie her Hm Ucmdet ti! sjn Loh-Z
fionåimark i Japan den 27. Mart-:-v
Fok nogic Aar Exdcn beste-um«
nogle cngelskc Its-Eier cu ndgive en;
SIndage-11dgave, men dem- Fore
tagende mødte san afgjort Protest
at Forsqu maatte oogives. Ved
Kkigens Begyndelfc udgao »Lan
don Time-ji« et ZondagS-Num1ner,
men der Weg-« at Falk ikte oilde ko
be, faa Udgivelfen macme flandses:—.
Past. A. Øjtergaard Thorsttup.
Danmark, bar, sktioer T. d. Kirtes
Formand i »Kl. Sml.«, meldt sig
til Tjeneste i Den danske Kitte.
Han meldte fig alletede sidste Som
mer til Meigen men da Krisen
added-, bad han um« at hans Ub
iendelfe maatte ftilles i Bera. Nu
hat han meldt sig igkn. —- Wenig
heden i Akten Minn» hat sendt
Kalt-W til Past. Kr. Andekfeu i
M, Colo» og ventelig taget han
imvd det, skrivet ovenncwntc
»The Wu« meddeler stcgeni
de fee Indien: ,,150,000 Mennesker
i Indien bade- om Optagelfe i Kir!
kat, hwr den forenedse presbytericms
sie M arbejdet. Sau stot er
Prangen til Arbejdete, at Repmseni
kaut-et for denue Kirke djbet Men
nester i Landsbyey sum bad out
Melke for 10 Aar fiden.« Nava
te Blod tilfsjet: »Ling mod
nes det til Histen paa vor egen til
Mnde lutherfke Misäonsmatt
Mc der blive Arbejdete til at gaa
ind msd SeglenW
o
.
Blandt Menithoer : Odium-L
fom bavde indbudt Billy Zundan
til at komme til Byen sog holde Bret
kelfesmøder. vor der sil. »EV.« en
of de indflndclsesrichste Prwfter. Tom
med sin Menigüed nægxede at tage
Del. Sundao baut-e looet at kom
me kun paa den Votjngelse, ax a I l e
tog Del. Altsaa kunde lmn ikke kom- j
me. Præsten Endrede imidlettid sin!
Ansiuelsr. og det gik sauledes til: !
Det sendtes ham Lyksnfkninger fra
Distriktets Saloonværter for det
Standpunkt, han havde taget imod
Sande-m de koste Præsten i hsje
Jana-. Hatt sau, at han med sin Me
nsch-d var kommen i daariigt Sel
-stab. Hcm gjorde Bad fom en Mond
og forewde fig med de andre for
at faa Mr. Sunday til at komme
til chicaqa Der et dog næppe nd
siqt til, at shan kommet der i no
qen net Fremtid, da hau allerede
hat W at holde Mtder for-stel
liqe Siedet til langt ind i Frem
I »W« ·(Den danstr Hirt-s
Wnsi Apkitsmwm
DE Bat W maaende
Wie Akt ex unvermu
M daniede— eiser
det We Falk. Der er de, fom ikth
vil komme-. hvis itke der er Dans,;
oa Hit. Herstind og andre af hansH
Kaliber hat appeleret til den Flog-s
Wunder faa 1ænge, at de troc, der
ikke finde-Z aner send dem. Tot er
paa Tibe, at Zoreningerne og andre,
der arrangcrcr affentlige Asfæren
staat ind i et ander spar. Lad as
holde Kammer Tor Mukikkens
STle Qplkrsning Hat Oplassnins
gen-s Skyld, Team for Zkuespillets
Skyld; men lad as ikke bmqe des
fom Jndlesdning til offentliq M«.
Jdeel Politik Am. Luth. Sum’s
Korrespondent i Washington stritten
at det ex ikke for cui-get at antage,
at am ts; Aar vtl Vattiaolktik være
faa gadt Tom ndslettet 1 United Sta
tes. Der er i Tag i Washington en
stckrk energksk ag voksende Organi.
fatåon, der gaat under Navnet »Nati
Wktifan Vom-T Under der Lan-z
gkesfionale Jntertm ml denn-e Fore-;
nina vaksc i Amal og Jndflodelsef
De to lebende Sovrgsmaal — el
ler to as de ledende vatgsmaal —.
der Iiaaek for det amerikanfke Fole
er Kontrallen as Litertrasikken ag»
unischrsex Etemmeret —- vandestetn—;
met-et Der cr aiajorte, furer ka;
enqu radikale Talesmamd sak »So-H
cal Haksan-« oa Probibjtian i Ema-F
de dct demokkakisfcs Ia Bat kaput-List
san-Te Barth Der er evaerjac Das
paayaæende Tilkkænaere af Rinde-s
stkmmeretten i beaae Partien HvrrY
ten Probibition eller Etemmeret Tor
Kosinden kan diivo »Du Hremraaende
Mærfefaa : noaet as de avlitiske
Partier i lsm »Z!kan-partisan Var
tn"s Mehle-mater MEer U. E »
Senat eller Revrcesentaigthxe. ag de;
arbejdek for focial Fremgang »den!
Henstm til Boss Bames i New Dorfs
eller Boss Zullivan i Illinois ek
ler til, hoch andre Ist-ne ellisr min
dre orofegsianelle Volitikete many-e
fige eller mene.
Ptcfterues Reifeligning.
Lm nagen :"·:L spat-c Na, List-ad
Post. E- Hausen ; ijdsxe Nr. as
»Dis« skrev den Zog angaaende.
»der km jeg mgen Jdcs um« Jeg
Turnkcsk Mc oaa at spare ousr jun-de
gaa band men Leg anset For garn
ligt, at den Zog blivek drostet en
Finale
Lägningen as Vi Prassters Reise
til Aarsmsdet begnndtcs fitlert as
broderlige Henfmt og E. den
allerbedste Hensigt
Og Hensigten med den Besluti
ning, der blev sattet as Præsterne
under Aarssmsdet i Fjot — at ind
betale sö hver til Præsternes Rei
sekqsse forud for Aarsmsdet —- var
sikkert at gennemfste, hvad der im
Begondelsm var tilftrasbt
Det hat jo mindre at sigp, enten
vi betalet disse 85 sowi, eller naar
vi rejser; men lfvad man vilde op
naa ved ncwnte Bestanmelse, var
fimpelthen at faa dem, der ikke kom
mer til Aarsmtde. til alligevel at
yde et Vidrag stil Rejsrudgiften.
Jsg ftemte imod Bestanmelsem
iom jeg ikke hufket nie-get fejL og jeg
Immer-, at den i Stedet for at naa
Hensigten med den snarete vil be
oitke det modsatta
Zagen or ncsmlm den. at ncmr
Flora as de Prmskwn der bot-de i
ifsasrkscsdcn IT Ins-or Ilarsisinodet Hold
tc--:-, tkdläqeres blei- boms Im Flur-Ei
mødeck oq den«-ed Toriwøjedc Neffe
udgiiten Enr de øotiacn oa der san
til Veslmmngen er Dejet den Bestems
messen at de Vrwsten som jka ind
betaler de 85 iktc lænqercs blmcsr
taget med i quningem saa lia
2xcr disk s·:mb.«e:tde tmsr for alle de
Prasftety Tom bor centralt, og Tom
derior hvert Aar hat Tab as at vckre
med i Ligningen, at lade væte med
at indbetale de 85 og sauledes paa
lovlig Munde vom kommen ud· as
Lignjngen.
Man heb-ver jo endogsaa tun at
glemme at sende disfe 85 til
Sekretekren sor at komme ud as Ligs
ningen og det, iom sagt, pas lovs
lig Vis, da Bestanmellen siqer.
at de, der ikTe indbetoler dem, stal
bettaqtes fom udenfor.
Te fjekntboende vil derimod se
sig to ung n e til at indiende de 85
for at vcere med i Liqningem men
hvad notter det, naar de, hvis Nei
feudgift er under Gennemsnitsuds
legget til Reisen, og iom stulde
hiehe til at nedfette Genuesnsnits
rudleggeh fette-s uden ist Aquin
ges-»
, Des-for unser ieg den Bestanmelse
on de IS M Mond — med
M Abg —- M M ubeldig.
set Ist ise W mis, om den
Præftebtjdte, at vi i Aar, bjjer os
for Bieslutningen os; indbetalet de
35 til Ssektetckten forud for Aar-s
til-det.
Beslutningen er nemlig sikkert
Fattet med Broderlighed for Øje, og
da er der baade broderligft og verr
digst at boics sig for den og saa se
at Faa den tilbagetaldt og enten
blive ved det gmnle eller ogsaa faa
noget bedre Tat i Inder
Disse Eaa Tanket ti! veloillig
Ovewejelfe.
A. M. Indessen
-——-·os.·-s—-s
Naturen-I Nost.
kant Lndskab og Zynd end holt
Irodigon grot
Natukien tut mit-r kner vældigen
Risik:
Om Tjwpelftded bersten vor Gud
Zum er stor,
Hatt en Gang vi! Xivge al Zolkesnes
Bkgst
Ze, Vänterens Knlde med Frost on
med Zsud
Lg Smka fcim daskked bis-er Spät-o
paa Jord.
Den Aufs maa 73sr51sinde No Mc
Tkisrenss Bud
Namrcn mna Ende Ihm-:- mægtägc
Ord.
Wien-Es Blasen-n ans dakkest as Js da
as Ene.
L-; Bäumen Teged fin grusommc
Leg
iIiEmätesI den-:- Vkadc aarfaged den
Ve
Tcn famlcd dsig jähsten for kwisr
T.1-.;, Iem Deg.
Hvor Iamrocn enger, Gut-g Haand
graben km —
Nmurljgc Rai-get as overttaadt
Bud —
:l!i’.i-u«:- Zlægten fig Vom-der i Sjwi
sog i Sind,
Den Futter og baabek og længeås
mod Gub.
Vcr »Mit- TIHT Or ric-, Zum er mir-sa
ng N FOR
L-; kam far! hindre kmnk her-Ich
Plan ———
sit Erelse Oscn Eise-u Jesus købn
med Blod —
Knn lekckkichfsgt Sei-s fmm der Eva-r ’
gsre kan. »
L beklige Tag, da ej chwelcn mer
Zkai two sit PMB paa vor dekligc
Jord
Mcsn Jesusk- rosgcste i alle og kmcn
Noar thsertd og Kasthgbcd Irr-Odi
gen grot.
Anna.
W—
Eu Henstilliukp
Tcr et san tidt blenen sagt ou
Jst-even at Presfen (Avjferne) er csn
Magt as späte Rang, og det er fik
kekt ogsaa rigtigt. Hvokfok benyti
ter vi sDen sorenedse danske Kirsc
foa ikke den dcmst amerikanfke Pres
se langt mere end Tilfældet er? Fra
enden Side bennttes vors1 danfke
Blade hecovte — ikke als-ne til
Propagandaarbejde, men ogfaa som
Mode, hvorigennem alle mulige Op
lysninger angaaende kirkeliqe Rote-J
teelfer tilflydet Lærerne af nasvnteH
Brode. Dei vitde sikkekt vckke nogt,?
om Aarsmsdet besiæftigede sig Iidt
med Trinken om et Presseudsoalg.
der virkelig fis den Opgave at med
dele Ydetverdenen am vor Ekssstens.
Æhed er nok Guld sum-me Tiber
men der et Undtageller.
Lad os i Kraft as Dogmet om
Presfens Mast —- benytte Pressen
pag en Wlig og certig Munde
Dolkestik i Max-n pag andre tjener
absolut ikke, og Sand-heben tkcknget
ikke til det
E. S. Busoni-ers
El Ministktokd,
l
der ikke bsr glauka ;
l
l
!
l
Ved Undckhufcts Mode fortean
Mandaq betonede den enge-ler Fi
nansminifter Llond George den stach
Birming, Spiritusforbudet Davids
haft i Russland-, og »An-reden m
.,Rnsland ved denne heltei
modlge Osandljng lmodc
mete- end sorgrebet Tebel
as Mennefkeliv i Riget un
d e r K r i g e n.«
Der er siklert mange bat-de as
Tilhstetne og af dem, der senete hat
lasst disle opsigtsvækkende Ord, fom
bar standlet ved at hske Englands
kloge Finansminister udtale den
Opfattelfe, at Ausland ved at for
byde de stærke Dritte i de kommen
de Aar vil redde flere Menneskeliw
for Nationen end dem, det nu fand
fynligvis sætter til under Krisen
Duerydentvivlmnnqueter
Melis- til at mene at her hat
Weg M M at stät M
WWM est-K Mk
. « »
«- .
». » , « ; ,
nistet, der dog ellers i Ftkge sin«
Entbedsstilling mesgej godi for-staat
at Manns med Tal.
Alligevel hat Lloyd Georqe bog
ikke udtalt ander osg mete, end hvad
Inn altid og opetalt vil knnne itaa
ded. Oder utwligt det end kydek
for Meinst-steh der ikke er vante til
at sysle med Alkobolspsrgsmaalet,
ist dct dog sandt. at de stcerkc Dtikke
Hat krwvet Iangt slcke Oft-e i Euro
va end i alt Feld det fort-Ema Aar
hundredes mange Krise.
Lloyd Mem-ges betsmte Fugu-n
gcsr, Gladswc1o, ndtalte allekede den
Z. Man-s tsssu i Parlamentet de
mindisvcktdigc Ord:
»Man paaswd Somvlig. at stsrre
Ulykkc og zorbandelse er Esan
mai-Irr Mcnncfkeslasgten ved Deut
krnfkab end scd de trissftorc Plagen
Krig, Bis-it N Hungersnot-. Jeg
trot, at dennc Udtalelfe er korrekt
Tet cr sandt. kund os- angaar".
Den bekendtc Faktor iFokfattes
km til »Ist-in Liv« o.s.i!.), der over
msrcsde dem Undcsräusmsde. bat
udtakt sig cim Türkningcn af Bis-d
er sum Folgende ilskaadc:
..T-issis er drogte mig til at
gmfe og jcg mus, at de fis dct alle-r
FeldsjndigEusVarliunoutsmcdlkim Tom
var tål Stetm til at goss. Di- ek ikfis
originalcy mcn de stammen- fka set
Eremsmaendc Parlamentsmedch
ised Rose-u Cäsaricii Barte-h on th
Liiqcke Elbmggcy der er i Stand
til fuldt ud at brpjdms Sandhedm
ai, hwd han sagdet chn Mk. Wad
Ttone godkendte dem«.
Zorn man Fer, kmr Lloyd Gemme
Mvningsscrllvk, dick ingmlunde er
at Its-ragte
Hoad nu Foccieät de Iidligm
Rot-bald I ZRIIinIInd .IIIgII.It, san hat
Forfkercn ToIImiIeuE auflaåct An
tallej af Alsoboldsdssald i dem
Rjge til IMIJIIIII pr. Aar. Tom M
I det forlksbno A.IrkIII:-.dkkde give l«
Millionet Mcsmmskcr. EIN-Es Tod-J
aarfog IIdeII IIIiIIdEw Tvivl kaII IIIIs
sit-es IIt zur-ri- Alknsmlsorgjftnjwt
Tot-til kommst- et Immij og III-U
msrligt AIIIIII IIOIITIIIII sog tvivlsgm
me TilfasldH tin-II : »Man de- Lspn
IIIIIgIIr. soIII duI cIIifk Lust-las
Ist-lich bar samstags-L IIdszardc JIIIIII
läge kurovnsifkis Mariens-ri- DREI-Ist
i XII-le des Iksdc IIIIrZIIIIIdrvdc TI»
Million Mennkskck as has-Ich Halm-.
og dsde a-« Zcmr cui-r Jagd-sm
Tset oil Ins-d andre er iizxcz .:k
der alt-ne i Russland er død Eli-ris!
Meunesker pas Grund ai Alkokwx
forgittning, end der er tobt i all
Europas Krige
Iäl dis e Tal lau csndvjdms VIII-:
iden IIwistskIusiIae Stark-, Tom Em
tistikkrn jnaen Beka Lan give oIII.
as dem, EIvIå Helbred er understa
vet poa Grund as Dkik oc; dekforf
er ducke-; Und-et for alleämandc EIN I
doIIIIIIe, Tom ds- euer-: sandsnnljgnie I
vilde have fmact i«·1(-IIneIII, ag jidst. II
men Ilfk mindst, den virldiae Jst
VIII-m bspis Fokwidkc poa Grund as
deres Trikkeri bar eftekladt Dem-ne
rationens ssrgeligc Zlægtsdm osI
iom dekior er builedc under for
dem-läg Plejes og Ernæringsfoq
hold ellct for Birnefyqdoumie, fom
mormale Born med Lethe-d bar wer
staaet
Wie Mlobolismcns direkte eller
indirekxc Oftc vix fandfynligvis i
det store Ausland med dets vækdigis
Fsdselss III Dsdelighedsptokem kun
ne titslles i manae Titel as Millio
net
Ihm do nn heb Zprrjmsssnrvmct
risddsi Hm Undemmkwm vil de
Ersmcli.w Oullcty Tom Krisen Haar
i dcnnc mnldrendcs Massfcbosolsnimx
rimeligvis snart kmme stooves
Lgkna oan dette meade Vil der
vasre Nntzland forbcsholdt at fskcs Po
viTet sor, at Alsobolismens Sova
i Demng flanr boardkrcs end Kri
acsns, kwor fmgtclia den end tagt-r
sia nd i Hieblisket, oel at merkst-.
om Maet bar Mod oa Kraft nok til
oqfna estet Krisen at qsre Front
mod Folsets vætfte Neube, den ot
frnaede Wut-h
Sser det, da vil enbvcr kunnt
sr. at Lloyd George olliaevel ikke
toa Munden for fuld i Mandaqs.
».Kk Daqbl.« Jndfendt
W
Judscmliaseu til Studetiydekar.
Som man vjl have set as den
sidfte Kvittetingsliste fka Lasset-e
ven, Or. S. T. Eowdom Chirong
er der nu hjewiendt 18,000 Kr.
Stint det jo maa synes unwie
ligt, at Mkmdighederne i Hinder
jylansd san have det mindfte imod.
at enten Unter og samt-se ester
Mænd, der oftede deres Liv, mens
de udtjente dere- Væmepligt i den
tyfce Vers W, eller Meint-, der
her MMede der-s Fftlighed ellet
stbefWW ellets m enden
Rande xr M nde If M til
at M dsk sy- beres M, foas
- s W M M af
Ins-riss- W vi m
for at fritage dem derhjemme, der
fotestaat Governes Fordeling, for
nmlige Ubehageligheder. undladc of
fentlig at nasvne et enefte Narr-,
saa længe Krigcn raier og Miste-ak
sombeden fom ofteft et saure stor.
» Der skal senkre, nackt For-holden
tilladek dct oq Tidetne blivet men
»tolige, offentlig fremkomme Mitte
«kinsg fra rette Vedkommende samt
Tendenne Ovlygmngm sont man
iderbjenmus fra maattc Egid sig til
iskynjzct til at scnde o-:—.
I Sksm der jo ikke endnu tzctmaor
Ien eneste Uge, uden at List-In over
:faldne, saure-de oq savncde Sei-Dek
"jyder sgcs, og det faaledisås san ven
?tes. at Tallet paa dem. der Lan
ttctmqe til on hjaslpendis Hamm,
blivsek sung-, findet m det bog riqs
tigft ikfe at ndttcrkke Jndsamlingen
nd over 15. Mai d. A.
Jdet m« et biet-trug taknemlig For
kwer cneste Gar-en stor ellcsr lich-, til
denne Sog. vil vi —- i Zilslutning
til Kassererens Opfer-bring — bedc
alle-, der can og vil onst-c- mcsd at
me- 3ummen, om at indsendis der-est
Vidrag til Kasse-roten Collcst et of dc
Komiiemcsdlemmer, der tagt-r nwd
Vidmkfd indem den namntcs Dato,
I. E. Vodboldst
FI- Hause-L
M Helft
strnstmnqsndn Tor Jndfamlmgcn
Im Dann-att.
tRortsaU
ment M summi- Txd nnftcdis
m her Mem-W en andcii Privile
11mnd, Tom var ten-di og inwsde Be
mdning j et fu«-re L-1115.1ng. Tot
nat Ins-oft Hemde-h Formand for
Jud-re Abs-Mir Hmt dode ST. Feb.
og bless- wrdetskästh Jst-g lmr ikke
gndxin set Bekomm-g om Vogt-appl
E.-n, meu disk sägt-r sig Helo, at den
Jer must stat. sifkert bat der vir:
m Tcimucrc km Lle Land-eh nos
.:-.-i.-: j.:s.usndi- ioiu ved Wilh. Beet-:
J-.-r:ik«.1-rd. Im msntvr at sc lidt
.s.!.’.sm«-«i-L5c om MI, Tor jcg ital as
susskis dem-, « W ital da Iortasllc
ljdx om den.
,:.-:u.22s.: .«-.1r almindclig qodt lädt
Jsmso Mpximt III-edit stod kmn
Ikx vor-for den asldrc Rcminq a-·
Ilskgszsmthu der et tm baadc en ekl
dris ou nums Rettung as Jndrcikiis
sf«.)n. M san its-e sfiuch og book
Eor ital det heller flink-s Der er
je- iksc noget visd at lade, fom om
alt aaqr estck on Snor. naar de!
Mc nachst- J Bei-ts- Iid kunde nve
Mkssucstsisk oq Zimnningcst til Dels
holde-J ncdc vcd Werks ftætkc Ord
naar disk var Mart, ban ikke fyutcs
mu. Mcn sent-den Log des nu ikkc
zum den Mandi-, Lande vift heller
ist«-: tbi der can stet ille for bam
m ver-re radikal. Der loa for ham at
holde Fred og se paa en Sag fta
den bedite Side. ogsaa naar des
ainldt nagt-D han ikkc funde billige
eilt-r qaa med til. Dg faadan ftillede
ban Iig ogfaa extfor bvcsd der kal
des den nycte Reining i Missioneit
Admi- fqa den nyerc Retninq er for
noget, ja det er not Mc san läge at
sägt-, da ikke for mig, der-til cender
jea de Fell for übt Men eftet hvad
do selv kamt-M frem med tm og da,
saa set de not lidt met-e frit paa»
fleke Auch end de gamle Mit-sinns
soff oa garan Forsmnmtgsssolk Imr
Nort. Te bar f. Eksku jkkcs Fragt for
at fnglis lidt mcd disn snnMdtc Bi
bksIkrile mon da IM- j den qnlc ned
Kundme Retnism Lq i Entzwmirsz
livcst med andre m- dxs not msaa
taqc Dei i et oa ander, iom nmnY
jfkc tidligere hat Der-et at blnndc
Im i med Og i Formndelscn ladet«
det til, at de staat noaet eftct den
moderne LIMon at talc saa tim
ligt om Jesus som den rcne og op
Zsøfedr Person til Estetfslgelse, mcn
temmcslia lidt om Jesn Dsd og Pi
ms sum det, bvoki og tworved .,oi
soriabte og fokdsmte Mennefker«
skal bewi- vor Frelfr. Nu, her ftod
Zeuthen som den, der qav sinc- fa-«
derlige og alvotlige Formanjnaer
oq Advarslct til fotstellige Zwer
men gjotdc det aitid fanden-, at man
Hunde must-Eh ban var bange for at
sittlle komme til at ilaa ist buakdt
og give Anledning til Splittelse·
Nu, hatt havde not sine Manglcr,
den fuldkomne Mund er jo sites
W til Werde-r Men hem vor en:
eilig den-eng Tit-ach en tto Ak-»
beider i Vinqaardm Og han vili
vgsua derior blive windet og sovneix
as mquge W »ver. l
Wi. C. two-, Staat-may Im
land, et nu blasen valgt til For
mand sot Jahre Mission, vg Inst
Fibigek k Wes-n et blsven NEU
fornmd. it imant Pola for-am
sm den Unde. at M MI
ka ists M- M up at W
list M ved alle Mission-III Bat
nkr vilde afftedkomme for magern
Kappestrid. Qg hier san hon kat
heiter ikske spit. Osg her er ja sa
ogfaa den Ostnftasndigwd at Jndre
Mission er itke noget organisiert-i
Ride misd itemmeberettigede
Medlemmed san der blev vel ifke
san· let for wogen at afgsm lwun
der but-de have Stett-merkt ved ist
faodant Vola. Hvordan det tm oil
zum med Moe sont For-mond, dcst
sam- Tidcn vife Da demm vil der
vjst blive spanet bnade det eske 0211
dct ander Jeg oil ikkc forudsjgc
zgsoaci. mea Miste-L of dsot man am
-wdt, til Und-sk- Afns cis-I bang-H Räqu
Fromm-. Dei man kcm nkwne sont
noxwt kendeliqt, er, at Moe kamt
sind Wand-ask von Tingcncs ok;
Haar und. book dct estcr bans Me
nan bebt-ves. Og sum en given
Tinq Lan man sink, at til at begon
dxs med vil Moe von-e Missionsns
asldre Rotningski ndkaatnc Mond.
TM Umkde num- Nssfmkkm Vil
»Es Ickimsod sundis sja Irdt ma disk
Ja fe, Emordan den tme Roms-and vi!
stille jäq odersor dem m der-ists Zins-its
:naade. Dei anr san Mre not mod
de Betrags-singen
Zog gonk jm over til um«-: an
di·t, Tom Haku-r migg zw- 2mdc, N
Tom im km vil skrive lidt mu, for
om im san Ecm laut dcst paa an
Zeiss Emd ogsaa. Og Mo om im
tsfr san dot, san M im doa Sol-e
mia tilsthds med, at im bar Hain-!
sagt. Fwad fes-a i min Sinnbittigb(del
fslet mig drwet til at Tigr. Ud im
Mir sfnlde soc det tiefes-, Tom fca
»Waska vit skcmsske tix MsiltiaT
Oder-Musen OF fim for øvrigt fer
Inst-er tnzw den Notits of det, sont
sum Junos-, bcm bar Grund euer
Last til.
Rom-den faa ZH i »Ta-xskfcnsn·.
at Emnsunchs Fromm-IT Paåwr
(stris·tiansen, komd-on andre Tin)
Ewnftiilcde til Zamsundet, om del
ichs kuiidc san-c- j jin Orden, i Rust
bindrlre cui-d Luther-festen 1517, a:
Ton Herein-de Mrke sit udgivct et
Jst-ist um Zinnsnndetg Hang N
lLkiktsmuiwd on til den nasrwrkendc
Tib, altsna til 1917. Ja, den
disnftiliina hak- iog nu ikkc nimm
at figk til. Nu or im jo »Hm-men«
udwsior Samhmdct og desudrn bet
Ichsnnuis i Dornka Men i Rande-i
san man jo nok disk-for owns mcsd
og i et Saminnd. Da iaodan fslck
jeg mig da at stao over for Den sor
cnede Kirsc. Lg sont faadan vgl im
bkot Tisch m det sundc oift vmse rig
tigt not at san Skrmn et sank-am
Levnetsløb, boode For den maleva
de Slcrgts Skyld og for Ein-klom
nwrnes. Men her moa der jo verri
Meningen, at Den Tore. Kikkcs O
ftorie fkal begynde mod Bcgyndeljm
altsaa Forbindislsen og Alt-beider :
norfk—-danfkc Konfckenus, og san
Udtrcrdclicn der-Im oa jcm Tkmnn
im as Tskt dcmske m lum. Kirsc
samfund og san cndclig Dis-n ions
nede Kitte. Lsg visd at tcrncc over
dems, flog det mig: du maa dxm
end-m en Gang have lasic de Bis
tragtningcr over de danffe Kirsc
samfund, som finde-Z i Vasrfet »Dan
sik i Amerika". Der bar jea san
Spricht findet man so Dom-nian
bande- om Der go. lutbKikteTmnsunT
Den Music Kirch Missionsfownitp
gen, Ton ev. luth. stirkc i Norda
merika og saa Den furc. Kirch La
da jeg inwdse læst alt dene, ja, iao
Ex! km mch lautet mu! dis: ner
W uu.1klc Ort-de mle iaa megvt
over Inst Ekm me l Rurlngmmdcs
dem-: lerelllrmusn Jm Tot cr. lule
llxrlefmnsund tälkmriEmnsundksks
lasset man mcd Luft. Tor slcmcr man
mqen Auge-statuten tin-n man la
for om en irodelm Elllsmlcsjc Im
Kunkel-entom ou san et zasmn from
adskridcnde Arbcjdc som donsk Ermi
snnd. Zeno sank vol jin Forllokmg
i, at VIairiZamsundcst hat lmjt den
Lotte- at undgaa at søre Fler Mtsn
mmr vj lua kommt-: til he andre
Eaxssfllnds Bellt-wollen loa er dist
andsskledlse, iaa sum-let man Fluge
lusten. Dg Freisistilljnqen basrcr ou«
faa godt not Mast-le of Krigsstøxn
ellet om man vil noget iltte og lu
vasqede Sind. Forsaueken as Teil
danske Kirkes Historie maa slgcss at
kldc paa den bsjis Heft. Dem Zmn
fund — men her maa der slgln Iman
man laldte den Hrundtoinfle Tksl m
Sams. — er for hanc det tmsll Mul
dige Vorn as Ver-den. Lg det moa
Krigsstsvet have hast nacht at gsre
med. Thl ellers er der dog ufotstaoes
cigt, at en ellekd god Mond ten
lyle alt i Kuld on Kan, da der M
fra den Kam hat met-et met fom
Wen liqnede GrunWanisme
ellet Mistendom Glitt-risse litt-jag
tlghedet lindes der un vgl-Ia- MII
det kan vel summte fm YOUko
fra enden eller M M· M«
baumaadetdawanduoochdst
fluttet mellem de to fttidcnde Port-en
Blatt-ist andet blev dct iaa beflunet,
at Præftefkolcn Milde sasttes i Gang
igen, og det sfuide vcm pag Ell
Dorn Stole. Der vlev saa bestem-t,
at Post. Heimg, Haufen i Ell Horn
og Efsasmenskomiteen skulde samkes
til III-de i Elk Horn fo’r at tale
Reichsten over. Her-Im lasset man
jaa i »Da-IN i Atnerika«, L. Oef
u-. E. 71: 13. -Septemvet 1892
holdtcs det Msde i Eli Horn. Dei
begyndtc med, at Stoletaadcts Zier
tal (S-holm oq J Bedo-sen) ikke vit
dc amsrkeüde Helvig fom Ins-stan
drr«. Lg san heer det ogfoa, at
Zkolcmadct heller ikke vildc arm
jnd paa en as Hclvig og P. Haner
udakbcjdet Etolcplmr Dettc sidste
ist- drr neiget om, mcn dct kunde Im
mai-n Ulyka Werd: thä vi var ikke
fanget Tor at lawcs beitcmte Lade,
san tmisks Zielen var wann-en i Gang
faa vildc vol Tid og Draht-Mägde
dck have klarer den Ting of sig Tolo.
Jeg holder mia san til det ist-ste, at
Ssholm oq jsg jkke vilde anerkende
strittig Tom For-standen (.Hck ums
indikndks, at ncwnns Aarsmsde Emp
dc Iskc kamst udmlt, at Helveg stut
dc msrc Forftander. Tom han hin-de
znrrksx Eim. Her kommt-r faa mm
Asksdsqeriskscy som im gerne vjlde
.-.1:·--.s Ermi· sxu da jeg hat M Lei
li.1:3s:?i, bist imvnlig spde at biet
Nr um« Jsxr i Zone Tilfælde the-v
sum ::. Eins-dehnt og fordi man
Mit-Der ;-:71 I-! Zisjs Tot sitt Tric
mmr nun da san. ngc offer Msdcts
Slutnirm i Wut-Dom kom wogen Ist-u
til mig udrnfor og spiqu at vi Zum-,
de jagen Jordan-disk Saat-! vakat r
Empde im sM ists Matt paa. i
Jud dxsn ;’)trin;1 com Leg san til at
knurrt-« at der var jfke bit-neu
zur-is- HHat Am den Itqu Men jeg
saure-de km, m des mir-me jo eine-n
.
Ein-o en anlcsnunclks Alex-. U vol (
March-, It man Lmvdcs forndfat Inn
ksn Tun Ima. at Wink-g var For
smzmcr Mm Tau Ende vedkonnucns
dr. at km msspdis ist« der var
manacy der jffc Anftmc Holvix til
den Post. men cntm Väg eller P.
dank-H Im knnsw An not fige mig
Mo, Inn-m de ,,mim.w«« var, at det
var Jndns ilsissmncs Bat-riet cg
jeg havde ogsoa en Tanke om. at
de samt-ne Folk not vkldcs book- mig
til at skyde en Kuglc of for dem.
Nei, tat, fes-g var ika Portjmand
paa den Monde, at im vilde gaa
andres Print-e Jeg month at de,
der laa inde med noget san-dont,
de but-de ser have vovct Trsjeu og
staat-: from Poe Modet og for-taugt
Rede paa Sagen. Im fong ders
til vedsornsttestdc. at im ojlde : e
have nogeck med det at asre nd over
dist, at sog vilde net-one det i Komi
ttsmsdct for at san at fe, om vi i
Komitccn var cniac om at fort-d
Tasmy at Hclvm Milch mke For-stan
den bvad jcg for min Dei meine-g
vi skulde og but-de Jeg newnede det
sau, at Leg hat-de bitt, der var for
stellige Meninger am, bvem der skuli
"dc vasre Forftandrr. oa at del itke
var udmlt vaa Anrsniødet. Ja det
fide indkømmedc de alle-, do de nu
kom til at tasnke sia am: mrn Hur
svriat mcnik de, ast des bog-de mer
Antwode stiltiende ForudfwinJIg,
at Helvea skuide vasre Fokstandm
som han hovde været det spr: ozx at
« som Komitc oalaa skuldc qaa
ind fra femme Forudfastniim. Og
dctte var skm Ssbsolm on feig Usqq
mcd ma, oa des »den at fige et
Erd ist«-TO det. Eaadnn funhsk det
Itzt-Im · krsdjs dol. I k« Ihmr i
»Im-Kik- s «:’lmvr:!«k« :!!-·.:s. sna l
Nr ct OELTQML .s1 bist saldt .
zsmsr mi: Bose-N ? ckr lussksndt kom
Mkripsnskscslm :».- « Nunm, on bele
dpt bsjtkdclmis sprli i Wmumra
sprang i Unsre-— Lq bist skulde sa
mer mm Pfaka Der var noqem
der nnsloxxk ::.’ Utmalaet her i Dan
tttnrf, m inmdv Vmsssessolcn Oq det
hole ..1r Umkde bed, at J. Pedeks
sen tmqu) bewde i Komitempdet uds j
hin-: M, at Hclveq var ikke valqt -
H J;.-r5mndek. Hvem der bar vcktet
:».-:x pl den Mklean i den Form
:Im.1 III-l have Miste-? mig Iidt poa
Jcakkm Nu, dct var der fleke der
vak. Jeg var nu i det stillten-h at
im kundi- ikkc bclt aoa med vom-n
as de stridende Partei-. Oa i Krisis
tid vil man io umn- betmatc fanden
ne for Spion» tsllet Fort-where Vg
Ktia var der nu, bot vifte siq oaiaa -
deri, at noam kundo fkm fig felv
til at tro. at ieq fom et Mindretal
U Stemmed i on Komite kunde vol
te en vaaternkt Profit-state cis-et
Wiss-um J. P. Meisen
Reife-law
Harten. 9. Art-il- Ell Vom U—
12. April Jakklonville W. April.
Erim Hamlin og IUW Us
UL April. Moothead, ls——17. spr.
Simk Tity, is. M. Oden- pg «
Macht« 19.20. MI. soffs CI
calendtm Its-II- MEL M E
but-g B. M. di M