Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 14, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ott, der bestand
Du Guts Ort desin- komd-lis,
( Ef. 40. I).
De adfpkedte fotkyndkr
Ordn.
melertid gis De, Um
Die-De adjpkedte, omkrrng og
forkyndxe Evangelzete Ord.
Ap. G. ö, 4·
Læs Kap. s, l-—8.
Hldtel hat Lukas km-. fortaix om
Evangeåietss Fortmtdclse i Jerusa
lem. Te onnalxe zorsølgelser dar
pas-set must inwd Bedenke, Ilpostzes
ne sog Fidft Trakonen Ztefanw. Mcn
de forsnlgtc sog derei— Vitkfmndcd er
blevct i Jerusalem
Hckcfkerter blinkt Der anderledess
Eiter Beretningen om Mord-et
paa Stesanus sktivcr Lukas-: ,,Lg
paa den Tag udbwd der en -·1cr
Forfølgetse inka Lchnigbedcn : Je»
rusalenk xsg Oe adforedtsxis ach over
Judwas og Zamariasz Garte- Jndxgs
gen Llpostlcnc.«
Tet Tone-J ikko at Dasrc Zofe-tre
ten san sue-get km at gøre a: Hure
den speciclle Aarsag til den«-te
Tiere Fcrfølgcslse Tom derimod m
form-Ue am dens Folget-.
Zorsplgcrne havde naturligvis t:l
Hensigt med at Tore-de den Hunden-is
Jld. der brcrndte fna Eucsth i Je
rusalem, at Tlnkke Den: merk Bitt-H
Ringen bler derimod, at Gilvdekno
twndte tme VaaL Zwist De blen«
spredt ben.
Her Eortællcs i Forbxgaacnde at
gudfrygtiav Mænd begkavede Ete
fanus og holdt en Twr Vokkoge over
bmn Jkslge Lukas Brug a7 Uds
Wer »gudfrogtige Mir-IN maa
dist have vasret audsmatiqe Jeden
der sann-ca Erz-Janus tilkom en Enk
dekljg Bmmvelsej rimeljgniz dar
bis-se heller jkke vix-rot med- til a:
morde hem.
Der fortælles faa um Sanlus —-«—
am kwem der For er sagt, at ban
fandt Behag i Stefaniis’ Mord —.
at han plagt-de Menigbeden og gik
insd i Hufene og traf baade Mænd
og vander stem og lod dem fætte
i FængseL
Selv Tiger han langt Jener-e fom
Paulus: »Dg jeg sokfulgte denne
Bei indtjl Toben, idet jeg lagde
bat-de Mai-nd og Kvindet i Lcmker
og overgav sdem til Fængflet« Max-.
IF, O og Ade-c »Im selv mente
tm ogsaa at bukde gsre meget imod
Jesu, Nazaræerens Navm og det
gjorde feg ogsaa i Jerusalem: og
jsg indespætrede mange as de hel
Eige i Fængfler. da jeg haode faaet
Zuldmogt der-til af Ypperftepræsters
m, og nat-r de blev flaaede ihjeL
gw jeg min Stemme der-til Og i
alle Symgogerne lod jeg dem ofte
straffe og wang dem til at tale be
spotteligt, og rasende end mete imod
dem forfulgte jeg dem endog til de
desie M« Mep. 26, s
U).
Müng stod Mtepræftecs
ne og Ruder bagved Forfslgelsen«
ists-ed Notwen; men man faat
set W as baude Lukas For
tssllisg og fertig as hau- egem at
Saulus hat vætet den ivrigfte
es vitkfomfte blandt For-fil
M.
Men Lukas ovbolder Da jkkc sk!
dere ved den Tonkr- Imr, m der Tknl
vi faa heller ikke gute
Esset nt have fort m oodt scr
talt, hvad Zoulus Morde-. Tkrivcr
Lukas-: ,,Jmidlertid qik de, fosm bie
ve adspredte, omkrinq og sorkyzsdte
Evangeliets Ord«
Han lægger tydeligt mere Vimx
paa Evangeliets Forknndelle ud um
krinq i Judæa oq Samen-ja end paa
Forfslgelsm
Dei et vcerd her at lcegae Meer
Ie til, at dissc adspredte forkvndte
Mgeliets Ord i"fl. Aandens Drift
og indw Kald og ikke ifl noaet ndte
Huld eller Ordination. Hvad her
W, indeholder en vældigSth
te for demdiken ellerVid
W. End kkse Diakonen Rüp
Vii Mken og W Vitkfonshed
smtales udsftrljgere, var særliq be
stikset — hu lädt fom Stefanuz —
tkl en fanden Gewins.
Des-e sit vi ikke spruan paa
EIN-rede Evangelist og Verisman
»Hu-III Ricr.
J M jaar spart Lejlighed til attet
satt berste dette For-hold.
J Filip kom til Byen Eos-ratsa»
»Tistammerigets gamle Oovedstad, vg;
ipmsdikkr Krian for Folk der. Vis
Mindes i denne Forbindeflfe to TingJ
J— at Jesus, da Han ndfendte sincs
Jtixkommensde Apostle paa der-es Miit-»
ision i Galilasa, sagde til dem:J
»Hast ikke End i Zanratitanetnes»
By«, og at han, da han drog igewj
nem denne Landsdel CHOfo 4), sag
at »Mutter-te var hvidk til Heftcnkf
Nu Var Tiden inde, da der skuldes
Fendes Hsftfolk nd paa disse twich
modne Marter Jesus hade jo og-J
saa sagt til Apostlcnc, a: de skukdes
kirrte bang ,,thner baadc i Rufe-;
lem og i heke Judæa og Samaria
og jndtjl Jordenå Ende.«
Stark-tue i Samatia gan en
.drckgtigt Agt paa det, sosm bsev
sagt as Filip, ide: de horte- og Tau
de Tegm Tom hcm »Hier-de Der sigess
specielt:
»N)i der par mange, som Ihm-do
utene Mandel-, og as ödem disse sen-(
ud, ranbende mcd høj Risi: og man
ge vcktkbrudne og femme blas-c Esel
bredede.«
Atter bek. kmisr Eungeliet Isr
knndes for føtfte Gang« Iølger Her-»
ten med, som vi bar set de: i Je
rusalem, og stadfcrfter erist ved
medfølgende Tegn.
Det Var ikke underlisgp iwad der
videre sigess: »Og der blev en ftoL
Glæde i denne Bn.«
Hvem andre end File disk For—
kvndte Evangeliets Ord, eller fmor
de Eorkyndte del-. det Tiger Lukas- in
tet andet om end der ans-me Ord:
»Te, lom blesve odlvkedte, gik oms
krina osa sotknndte Ordet.«
Der bat altsaa vaer andre-. man
lle andre as de ewige Zem Dinkonek
osa attet andre aandsfyldte Menncs
sker nden for decm Krebs, iom kmr
sorktmdt Spange-Hex
Hv or de bar virket og forknndt
Leda det hat vi rimeligis et Fin
gerpeg om i Vers 1, Zwar det Wes
ack de »adspredtes over alle Judæasx
octSamarias Egne« og videre i sidste j
Del as Kav. 9, lwor Lydda og Jov-;
de omtales.
J Og vi M flatte, at der ogsaa blev
jstocGlæde de andre Stedet, book
Evangeliets Okd blw sen-kde M
det et ikke alene Evangeliets M a al
at skwe Gebe, men del eier Evne
til at skabe Gleis-, ja det siebet
absolut Mode lwot det modtageä
i tro.
Reget im Mknighedsliv
og Pkæsiestiftr.
Omnærksomme Lckfer af »Dan
fkercns« Spalten
Sterbende eftet at være Zank-Oe
den tro i Kærljghed bekender jeg,
at en vjö Kotrespondance faar mig
til at give Ali-or af at bchandle et
Emne, fom jeg ofte hat tcenkt pas
som noget, der trasnger til gkundjg
Qvewejelfe iblansdt os. Men otn no
gen deraf vil slutte, at jeg Wer at
komme scetlige Personen saa vil jeg
stobede mig en saadan Mistanke
sJeg unser det for ufjnt, nedvcevdis
gende og ukristeligt at angribe Per
soner offentligt i Binde for et per
sonligt Mellemvcvrendes Skyld. Kri
stus hat her vist os den yoperljgerc
Vej i Matth. Is, 15 fl. En·Smntai
le eller en privat Kottespondance
egner fig bedst til at klare saadanne
Sagen og ikke lutnfke Overfald ad
Krogsoeje Og jeg mener at vort For
lagshus i Blair kned alt, tyvad det
rummetz bsr være et for helligt Sted
til at afgive Skulested for snedige
Baghold.
Baa den enden Zide cricnder jcg
Zank-beben i det gamle Ordfprog:J
»Nam- man Laster en Eten blank-II
en Flok Hunde, pibek den, mans
kommen-« Og om et faadant Skrjgi
skulde lade sig hsre her og detJ
bot man jkke undre sig derovehj
langt mindre tabe Modet. Hen til;
sagen. z
Vi taler og skriver meget ums
Vaskkelfe og Liv i vore Menighedcrx
og jeg merken at vj gør vol deri
sorubfat at det ikke blivcsk oedZnnt
og Skrweri. Men skal da bljve til
mete, faa maa oi gsre os det flatt,
hvoti det sande Lim bestaar. Det er
Me altid det meft opsigtsvækkenda
der afgiver Bwiset for det sandt
Listt Det var ikke Jeiu Venner —j
demestrJMejedeLivet-deker
meft isjnesaldende Stærtorsdag Nat
US W. De man-Ue nsjes
med it keempe en iwdvoriei vg for
itsivletv M for inet i de Doge
os« thue-. Den Nest-, Iom seitde
m M. Neu hau- sejt MS
Z W Held-Essi
dre Otd sige, at den ftsrftk Seit,
fom nagen Sinde er vmthy blev
nun-set i der stille, Bot vil fige, det
for Ver-den stille, thi at dei ifke
var stillt- i Jesu Vierte i Geist-Nema
ne og paa Golgotha, ved vi jo. Sag
danne Seite hat gentaget fig siden
Paulus vandt sin sisrfte Seit i de
tre Dage, ban kaa blinder i Dama
sknsx Luther vandt sin sttrftc Seit
i den dunkle Klosterwlle. JeshnWess
ley Vandt Tin paa sdsen eufotnrne Reis
se over Atlnnterbovct De var de
fførfte Seit-a fordi dest var Jesu
Zeit i del-es Hierfer. Tet modsatte
Sen meidet os Panskei sog Pinse
daa. Vj for ogjcm del modsattc zum
Arcanagns og å Worin-is- Men dis
fe sidste cha- var bestimer as de
festste, vig der bijvcr widrig en Paa
skcs OF Pinsenwrgen nden en Tornds
generde Lakmsredag, de: Vgl-re fix-;
ins-S enkeltes Versenkt cller i Menng
beden. Jgen ist der ikke Zædcsm der
sinds-r den Esnrtige Wirtin Mottb
Js. 5.6’-, sont basrcr most Fragt men
den, Tom soffs-r Tin stille smsrke
Virka Mart t, ARIEL ngneiscn
nm Zennegsss ornct peget sammt
Vej« Tistxcs tål pelväilia Los-weij
Hvad scr san Liver? tskogle Ist-ins
stedxsr Dis visi- is: det. »Nuds Rigcs
bestes-n ifkr i Ord- mcn i Kraft«
»Im-te er M enigc Lin, at di: ken
der dis. den enejte fonds Und. og
dien· du 1tdfendxe, Isrsnsis JEAN-BE
»Gud er chrlighed, og den, Tom
bimcr i Finstligbed, blioeri Wid,
og Gud i han« »Vi bed, at Vi csr
»Hisk-«1.1.1ode Hm Tødcn tii Tonst- ch
:-: cis-M LIrisVrenis.« .Za.1 blau-r da
Tru, sinkt Dis Irrt-Ugle bist-se tre.
mktt fmrst ibkandt disk-sc isr Irrt-lia
Tod« « »An-IS Werk-:- cr i17 Kett-m
Fasdrc detemnst »den Fieslmc Kask
!ighe«,« oa Paulus- siacrt »Ist kam
me Sind est-re ä redet-, Tom ogäm
var i Kristus Jesus-" og fim vifer
han os Jesus i sin selnsotnægtcni
de og felvoposrende Kasrliainsd Da
IS kunde bljkssis msd. mcsn lud dem
vix-re nok Tor vom-irrende
Historie-des vaskkeås Zwet? Jus-a
Vil atter ans-re Hm Bibelw. »Ja
denumdcn soar Order-« »E» Mond
Hm- Iagt Tit-den i Jurist-Mc »Ein
Ist-demand gis ud at san fån ZasdA
»Tai-en er Guds OrO.« ,,eret er
dig nasr i däu Mund- og i dit Hieran
det et del Troens Ord, Tom vi pur
dikcr«. .,«.Olltsaa kommer leiden as
det, Tom bitt-Es wen det, Tom bit-ess
kommek igmnem Krisii Ord.« »Ist
sets Ord et vel for dem, sont Tot
tabes, en Institut-, men for dem,
Tom ftelses, for os er det en Guds
Kraft.« »Im med Vife Otd for at
Kristi Kot-s jfke skulde kalte fin
Kraft« Illtsaa unser Apostels-n en
jcwn og list-til Fokkyndelfe as Kor
fets Evangelium som det krastiqstcs
Middel til at direkte-, omvende oa
frelfe Syndere Jgen figer ban et
endet Sied: »me et lian oLs
en Tugtemeftet til Kristus, For at
skulde blive ketsætdiggjottc as
Tro.« Her gsk bon Lova fee-nim
densdr. men at han ikte derived udcs
lasset Evangelist, set man derai.
at hatt munter Wieswiggorelsen
of Tep, thi Tko Sommer tun oed
Evangeliets Predifen Qg soc-kalt
ers pi i Bibeken til Orden
det vil sige til Laden og Evangeliet,
fom det eneste Middel bvotved Tro
en few nacktes- Detfor san alle tasnks
te og We kunstkge Midlctj
kun danno Hm mark-»O Jändrinrsr
Tor » hin Mdnn H TE.Pfk01"«-Erkxsd—
def, men dm Er rist set de: Exmunsp
der er nemliq Erd-Er : fin Wir-N .I
»die-net og dcst dean udfpmngno Lip
At Jesus- ikkcs one-Her dette Vispr kmn
oö i Lignelfer om »Unser pas Eta
gen," »Staden paa Bierqet,« »Fal
tcst, Tom ika bar unstet sin Kroft«,
»Zum-A bvori Hämmelens Fxmlp
bngger Rede.« Tist er Igfaa dem-.
bcm bar for We, naat bcm bedert
»Ist de alle maa væte eet: ligefom
du, Fadet! i mig. og feg i dia, at
ogfoa de fkulle ver-re eet i os, Sor at
Ver-den man tro, at du bar ch—
sendt mig·« Dei er det samme Verk
kelfesmiddeL Tom lyset os i Msde
fra Kirkehistoriens Blade, naar det
bedden »Se, lwor de elskcr tmeks
andrel« Men Bittekhed, Turm-.
Misundelle og Bagtalelle er san
nmnge onde deder med der-es Virt
ftet, der bannt-r saa mangc Rom
sgelser og Hindringet for Livet bog
iog selv og dets VEIelse bos de an
.dre.
- Neu Aulis-heben behares og
Des hin, hwr den er format med
-Mimyabed oq Martia-stelle over
fok den and-h Detfot W det:
»Trag spkst Biælken ad of dit eget
fvætt, figkr du. —- Ja vist er det
sum-h men det er newp del fvækes
ste, fom hjaslpcr meis. Detk fsrste
og stsrste Zfen bottvasltet ffjetuer
den stkrstk Hindring. Mcn den fisk
ste Hindring has ern selv indtrwder,
naok man skal raste Jemand og
lodkr og dog vaa femme Tid Tie
ncr. Ak, kwot oftc bat jeg fsxt det!
Mon Tau kommt-r vi tål dcst nat-Im
som jeg i Tag vklde Este fmn til
vclvillig Overvrjesse Tos, ist idi
gaar oder destil. vix vi samle alt
det forudgoncsndis : en Zum og fisc:
Let candc Eis er den bel
lige Kastligl1cd, Tom hast-et
Ydmnghodcnsjs Mcktka
Il: »Hm-Fund Exiltmg der er as
fsrstc Betydmng, Lan m iffe komme
uden mu, eilten vi er Papste-r ellek
ngmwnd. Prasstcsn er jsslge in
Kalb Orden Fort-Judex og Saft-w
Internet-ais Fortdauer Der er bang
Htskcrnång at lxmgc Erst-dem ja udi
ftw den med bog-ge Hckndct Han
er tillige Tin Mengghedss asndseliqc
Feder og Vejlodct Tor Zjaslemn
Ejaslcspkger. Hebt H, U: »Und
echt-Z Veilcdem Qg rist esse-r eitel
man thi de ming over edcri
Ejaslcn samt di-, der EM gsre Regu.
This Tor 211 de- nma gsre den-c
me) Nin-de U Mc Sukkcndw täzi dcts
us ist oder rka Invalng Te csr
»Ja-der j Midas-« ..Hvdisr«',
under ,.Overbvkden«, Karten-A
Men lmoklechs Itzt-er de saa tillägk
Mensgbisdenk chnerck Bad misg gi
re svnmsrkiom ma, 211 1 T·:m. T-:.
12 fommeridrr er bliwn mäserat
Inst-. Der staat-: »E« Wenigstde
tjenetskol raste ern ist-indess- Mund
Für-' äffen den Tlsketkigbedstjcsncr
zw- disr sammle er Zkkc »Hm-Tim
fom Lan i Ver-?- 1, 2 kaldcst Bist-or
cllkr Allwissan ins-n W Eis-i
nu feter Tinkonet. Mcnighcdssers
nur-nd ow, M vil Tisc, de ist Vi
sioppcsus Prasstens Medbjcklpeke i
Atbcjdet famndäg misd at de or Me
11i.!50d(-11-.- THAer Tiger-IV ozsskm
Wissens-en Lkrasstm shk Imm- Täl
itm med, at di- isr konlxsjcekcdk dor
til. Mit-n dmncd tommrr svä ist«
uden out,«at Prassten so oqfaa ist
Menigbcsdmsis Timer Losuknjcxs
hager i Poulå er 1 Kor. ID, m
»T:!i sksm im er Eri ein-r Tor als-:
bar im ddg ask-n mm Mis- til Tsc
um- sor alle-, Em- nt im Fundr vtnd
zdes sleke,« oq J Kor. 4. Z: .zj.
ikke os chp pro-bäte pi, mkn Hm
ins-:- Jesus sont »Hm-m us dersmosd
som ehe-S Tienetcs soc Jci
Zu ENde Aktion er Ue
netftillinarn ikfe et Just
Kontrast besinnt For
Haid, men den » ca i Fri
bed oa as Ihrrligbed selig
paotaget Gerukinq. Den
Mundes fig ikke derj, at Die-rights
den give-r han- eks Dies Lin-. mm derj.
at han stiijillig og For Jesn Ein-T
bat pas-must sig iden. »Im-lede- sori
enet Binde og Tilsonssgksmingen sig
mesd Zjenoritällingen. Hatt Tkal th
sne umso vcsd at passe Lords oa Til
fvnsismand, Weilt-der og Einst-eisk
»gcsr. Men det dar alle Tage muss
ijætt for Härten yet at tut-sie de
keue Joche-M Mogtsyge og Her
fceiyge Vil stille sig i Wien. Zaun
er der fra Majadcdsens Side, smm
er det for Massteknes Vers-or et
da, der blkver sagt til Mettiwsi
sollt-U »Wder ever-e- Vejledek!«« og
dreier siger Peter til Pia-sterne:
»Vogt Gut-S- Hjokd has edel-, og fst
Tilsyn med den-, ckte wungne, men
ftivilligt, ise for ilet Vindings
M Akte for Sinnen), men med.
Mondhedz villiqn ikte heller som
de, der vil her-sie ossver Menighedek-«
ne, men sum Nivstre for Nordenzs
» .;.:r .L:-k-r.·xnrcs:.1 .x«1dc:1d.1rksi.
skal J 7m1 Dcrhghcsdcnss 11vi5ucj:,x
Kr«1115.« J Ztaxsskikhsn mastker nmtk
most Ovisrgrebcst Cm Bræftermssstx
de, men langtfka umd- Tet er bli
vcst smsrkest i den katolfksc Kirch CI
saadant Prusstcsvaslde kredder Hierm
fi. J Irilitken »unter man·znef1
Dostgrebet fra Menigbederncgkzii
de — lad os haabcy ille altid «
oq man kalder der »a: tytanisiske
Prassteme«. Veaac Teie csr also.
lu: galt. Men lwoklodes undgoas
det? Alt-m- derved, at bot-de Pkckst
oq Mrniahed bsier fig i Ydmygbed
under Helligaandens Zagt og Vei
lednina laute-desi, fom denne finde-Es
i Gudö aabenbarede Drd og i nd
myge troende Hjetter. J wkigt maa
den have slørft Jndflydelse, som hat
meft Jndfigt i Guds Ord, Jndfigs
ten fotenet med Tro og Mliqhed
»Im Laden og Bidnedsbykdet« oa
»Zaude tto i Kerlighed.« »Don,
hvem er her-til demsqu »Vi ftsder
alle an i manse Sing,« Wot, »E«
er eders Beile-det, Kristus.« J W
rigt bit vi We at komme Jdealet
faa nær fom muligi, m det ital
W til MIMK
shsdcivtkeks Side. Som Basis paa.
Hæt det fis-holder sig Ida vil jeg i Das
Tauf-re de mange Mtcskkftek, som
Ybiiver beklaget bat-de as Mensghes
der og But-steh men iom ikke desto—
mindre vedblßper at W läge Hyp
spigcn De fleste Fotflyätelser Fore
gcmr vol »den, at enden Grund an
giocs, end at Post. N. N. fik Kalb
km den og den Menigkxd og toq
jimosd dist. Mcn den« som set bog
Kulissetne vcd merk om det. Ofte
hat enten Vedkommende Prwft unsj
Odrrrttct Fonnmiden ow, at ban
Miit-de at käme-. mi thuin et
finden og fanden, der er faa xsx kaa
nie-gen Modsmnd. cllcr kmn mir
medier Tig med en ellcr and-en
god Ven, der bjolp bam ud af Kni
bsen. Pan et drt Nimmst, som bar
Skyld, saa er disk Hustmcns Zung
bed, faa er det as Hensnn til Bur
nencs Efolegnnz1. Lg im TM in
qeulundc nimm at jo bedankte-Ind
Elkxdisljkst san qøns «·jg uwldcndc, meth
-— Lwis man skal tko pag kwodk
Prassternc talcr om indbnrdcs, Das
M burde man so kanni- -—« faa or
der andre nu-dbcsftennnendc Num—
de i matmv Bibl-Mc Tot
tm Jesus trcs - - fire Rats ofixsnts
ligt Arbeidis til at fcm Folkritemnins
gen tilfmkaeliqt imod sig til at
korschfte bank, M det snncs. sont
om disk tager os gesunmtsuitlig em
trksnt fammcs Tåd at finde en Ante-d
::i:1.1 til at Hutte Jeij Ikal overladc
wiss viderc chnnmsnligningek fwr
til den tasnksomme Lasva Man dist
w sum Krndszusminw TM er umn
fxat Tor nagen kafL fclp den bed«
su- - dar des ikke H- it)t1de7rj, Tom
Jesusk- isar bot -- at arise-ide- nusd
Trailav ma Wart Lin-d i en Rast—
te as Aar, udcn a: nong samt
llvjljic mad Zum-. Hatt ital jo over
bwiTe om Sond, saawl sont kmn
sfal Horkmtch Hände-, og saa und
aaas disk ist«-, at dan tot-must til at
tmsde Falk vaa den-:- Limomc bcsk
H disk-. Tiefo qutorms san heb-du
sank-n sent der w Tom Regt-l er
uns-T as made i m »den-For Mattig
nsdkxk bis san vatr Nu csllcst Finden
Eisdkssnnd oa beddo Stande-d Solv
recsasrdiabed, Nat-HAND, Zladdcr
agrighed vio- ofv. Man Ligtvrms
or meaet mnfindtliac, bar im hatt.
Ia man klaaer fia vnkrliqt, nam
naacn tkædek paa dem. Men dcst
csk Imm- at talde den, kam traadtks
ma dras, en Lieds-, end det er at
hindre faadanne brivastlige lldvwis
ftet i at fastte fig fast. Dem gaskdcr
ikke mindst, naar det et de quadr
lmc Ligtormy det dreier sig am. Dis
san blive berskt not saa usowatcni
dis, den, der ask det. faat bog-Skal
dcsn alligoveL Ihm fiaer man Me,
at man bar Simon-ne man sigety
at imn m- m MADE Saa et Pras
stcxs im noqcst for de nagt-, saa at
jun kskxs noqct for de smle Taa
» kmu ikke noaet for STIMME saa
or ban ikke for Eine Falk, faa et
han Mc- sot grade, saa kan han
Effcs vaskken faa Tot-staat ban Mo
Einst via Nu tun-de og ftulde jo
Fauste vxkt Vrcksthn uns-re nagst For
alle diese oa nie-get met-c til. Men
answer hat sine Anlæg. og de ck
fjasldmt liaeligt sordelt paa alle
cmtraadek, saa man med fuld ste
san Tige: »He is an all arotmd
man.« Dg Haar man faa med lidj
aod Villie ladet eftek han- baade
Arieliae og HGB-state Fejl, saa can
der ja nos blive nogek nd af det.
Man lwad am deu, der singe-h li
det as, hvad der i Sktiften header,
u: tin-It L:i—.« U mere-r note-o M
nick- .11 nun-ft- Dmcs Huld-c ü- at Hm
hist Eier-M Vvd Lin-ration? Hoad
om der Vor en grundiq Qiitvenchlsp,
kmn imsngtcs til. m ikkc m nn
Vmsssif Im bar Imrt mn Madam-»
Tklfasldc twor der ficht er dlksrxst
indrømmtst med Ehr-de og Taf xxij
Wid. Der or Wut, naat iaodantI
indtmssset Mcsn mange Gange est-I
der det oasaa med, at Prwitcn mmF
takke af. Man fcytter ham ligefoo
let ellet lettere end ens Tjenestw
tat-l, Imn san reife mrd Pik oa mvd
Pak mcd Kone oq Vskn bvok i den
Dido We den, bem pfi, blos ban som
mer Umk. Oa dog et det ikke Uml
dent, at faadanms Fotdringer kom
mer im Menncsser, Tom Jäger fia at
ver-te unt-get cevcndec Ja, Judas on
Kajsag var virkelig ogfaa meqrt le
vende —- paa deres Vig — og isasr
den sidste stenchewede stærkt sing ke
ligitle Grunde Men han var so
ogfaa Press. Og iaa alle de Pen
qe. man maa af med for at tonm
en fanden Its-N det bit man fan
delig ikke glemme Man siqer io
case-m at Irr-ste- iom Regel er baut
llge Amomen Jeg bot We Ti
det mit, at sde man ver-e meqet
gode Damm-, födm de et i Stand
tiletleveafeuiqaringeLsuog
endda leve Mist-Rat —- ellet W
M M Was-M Rückt-IM
nefsssekMMataptw
Quismästewdem
Fuss-das Wut-sams
Mkde ,Wmvos
canada kalder Dem
til sit rkg e Hvedeland
- -:m udsmdek M legntmnrne en Nun-ist Jndbvdk
m ·s: kmmm ila vim hsspxsmH me Ost-einst- Equ Its 1
Asces- hvet « iu- mkc usw In M lau mundt- umv i Maus
ask-. Einem-swa- -q Murm
- .« k er bot-den Isme, nun Lsas l Sau-da et Illll
— .;1 « nun Iulmkt«nds cnd »Damit-NO
..1 c sinl Nun-« m up fide Betst- vcd
.:s tun-ci- LIW Essa- sec n lin dec. dir
: qndmgek m Ismen- 241 m U Aufbes- Orest
md te lau time « - L : t» nmdk U
It. Aufs-et : -« T· : f s1 let nl who-Is. Jn ikllm Ulle
p. r .-:-.( u . kunn- «qu Ia An. staunt Damms er Es
D « ·1 unaner Modus-u sitt Konsums-.
· . k hu - Nur Kanne-Ins H! at for
p Hin-»st. - Win- »in u W« Nutan
J. LUme n--s - » s « Ursde ess- r »st. M HI- fsk
« « « r w mstkms know ·’ »Id, dcs bkls
« »T-! sk f: ! i : lsskmnc10
. 1 Empfer Nr » hist-U U
.« ·k!« « Hur Hhmknr Nh mks
- " « IsmknmslsilHikk M
»in-am Ohms-L TO
Srntssllnmlim Dass-h of Pan-Glas
Gunst-among
ZU Optik-um Ek» It. Psal, Jst-I«
W· V. BZNNBTT,
Zoom 4, Zes Blei-» dumm« Nebr.
Hinadian Chiron-tu- n» Nie-m
.———-—..
Fomminggovcrmgklfc.
llndertogncde der fra 22. Mart-s tmr not-nagst E V Wid
stwmd Blockscnithibop, tillader Tig bervcd Lysjligst at anbcsale im
tii ovennasvntcs fokbenvcrrendes Kunden saa vol som til mhoer an
deu, der M sorundc os bete-J Schwing V: audcfnlct os- mkd alt
til Foget licnhsrende; og von Fornmal skal altäd vaer at Sower
Athde hunng Why og tkl vornle Busen
Med megcn Agtclfr,
L zenskn as Mslgaatd Jenseit
NR Speise-it tillodkr jeg mjg at Denk-de Opmkufsomkkcsden
paa min H Aal-s Ekjaking i Fagcst og Efsantination Im den ton
gcljgc Vestcrincrr i Landbohøjskolcs 1 Kødcnhavn 1012
Efeu-Innern Besiosznted. C. Milgaakd Zenit-L
Richud satt-en
DE MLLICIS ZVlCZ EINIG
Uversst km isagclsk fester Buteks i 1649 udginse »Un
ssims’ everlssting rest« af C. Moos-. Med Forftittisresus Por
tkstt. Prjs indbunden i l«asderbjad, kompoaeret sk Puul Stei
kennen S2H00
« . en of de gode, gamle ved Aarbuudreders Uan
kkonockis Roger Rom trueado blendet-ket- 1 hshtrrsdk Hund-ed
nur hak- siigt rijk fu«-Ist rijx Vplsigmlucs j. Det » en link der
lixesimm Luthors Akt-istser Kerkeer Sjaslssnkat nq Bunynns Pil
srjmsmmlrjkm, nldkjg Leber sit Virni. mm Mr sinds-a sum
hvms Kristesns Bogbylde (Kirkebls(1(sts.
Vogt-h Luth. Publ. sont-,
Blut-, Naht-.
rah til —-. Men nu Var zog instruk-i
tkaadt paa en III-I Ulgtornc »Jan
Jeg vil iaa trostc med at mude
ank, at Fugen brhøwt at anmu- »Im-«
sont ifsc bar solt dist. J ein-im si-«
get Gudss Ord, at »den, du- undsr I
vifvr i Qrdcm ver Mc- alt zwsdt ich-d
den, sein underviser hat-U Lg das
del gerne csk ecn Brit-ji« smn under i
vifek mange, sag but-de de cum-w
jo not kunne dele faa meget nd m
den enc, at kmu Mc- iust Flut-des zm I
te den sattigste Mond i Mecwlns ;
des-. Det, hakt uddclcsr jta fjn Her-l
re og Ftelscr til Inner messe- Hier-unt
sont isil modmgc dist, er do-« men
mstd end ol Meinqiksdisns iordxskrl
chndom til sum-um Nu et Ekm
bitten-, Wer trage-L Nei Arn-, jcxxz
er Me. Jeg vil indtsnmm at jcgi
til Iådet tmr vcknst det. Misn Mide
bar ttods alt for-get for mig oqå
mine til i Deg, og det vil han nsts
now horeftev Endnu csk iesg Mc
saa sattig som min store Heu-e oa
Mefter Han ciedc til fjds bogfms
veligt kalt, ikfc Klwdetne va Krop
msn. Jeq hat esndoqlnu en .,»lkrms3
Albert« cllek to midnu. Mcn Eos-J
til Side, Von-let Tct er alwer
Tim, vi taler mu, tlli de basnmsr
nsje samtnen med bile vnrt Jor
llold til Fressen i Wilh-T oq lwad
vi mater den at Wer Dem-d. Tal du
lwllcsr Gud, om lmn lmr givcst Fig
m trv Pmslt oa Ein-losstach til at
undekvisc dia oa dlne Ver omthsets
Vei, end at du lkulde beqtmdis m
lnutke over det Var Pollen-L det
kostet dis· Du laut innen Lomr
eller Prokurator til at Mrc sue.
nimet illtbejdc for faa lillc isn WH.
fom den Prasst got-, ja illi- on »w«
din Time-sichtl, oq llan lmr ·-1
ikke Malt for at cum i Ziele «: nun
ge Aar for at blive dnqtin til fzn
Geming, Slam hig, om du sksr zw
dit Bibl-act til Prasstelsinmn sum en
Musik-la Hvls km ast, csk der stor
Fare for. at du hcroftrt kommt-r
til at tiqge om Band, lwor der in
tet er at fau, Dei blika paa dit Bi
dmg lom Betalinq lot gjott Arbei
de, thi anndeliqe Moder can over
hovedet ikke ksbcssäs list M. Se
paa dit Bidrag lom en lille Tak
nemmelighedsgave, som du et glsd
mäntydeJttltOudosfaadin
Psslt laa vil du as Un Mk Votu
mcd Inmi, sog imn inl tka længes isss «
tcr at komme im tug. Zaa tun
det has-the at det gis som med Vop
ttftprælten John Iowa-ti, der dig
jede »Blest be the tie that bin-NR
Don Var Prasft for en ljlle fattig
LIMIHILKIT mm havde faaet et fisk
re oq more voll-must Kalb. Han
skulde til at reife og havde Ists-net
den lille Sang til Afskedsfestm
Wen da hmt og bang Menthed
fang den simple Sang, blev de alle
wkt til Tom-er, og kmn paikede ji«
m- Saaer nd igen og blw hos iin
lillcs Menmdcd. Du kan værc vig
paa, at din Prasst Retter et kmliqt
dgl qudt Jukbold Iangt bsjcke Md M
stor Um Dust at Licht beftaar i
den jvcslljgc Kastlialusd oq illo i
Essig-with Nastløiskusd og Dis-krum
5!n:!.-n. Esmdom rivcr blot mun
2·c-D, end dzst lnnaw op. Ist or alt
Her Mir-, at man er Tau als-d ved
den dejlige Mand, man que tm
tmr sum-It ti! Prim, « ti- cllrr tre
Blat- ufm er man liac W Und cll
N
mer ord at komm(l .-« tmsd bam
End blivcr must Und seh ham et
-:i.«-: ?:«. i-! - s« .. -- Jst i den
T
hrks ,-.«1;fprss«’ ! Mm im
sfnl ruft-In U J— m Hur I Dam.
I- I til kJs « r«.- Yam- LOV kil at
sich-« J: Es;-« - »Im Historik- Uc«
Jst Zur s«:: r Jtsn end-m mmvt
UND-T : ufsis i YijIEde
smb -! Jssr Emnkoldor den baade
ITJI !· ! EmiL Dies-Ums oq Lim
;.-r ( « Zum-ne undqnas voll
H« «- r « m Dem-us Vom-It nma
:«.1n« F Stand til at Hdc UUM. Phsll
hd det onde komme sta Herrens
TL sum-r m Mr im den-» Tom h!
«r Ha bang Nimm-r
Knaben Dem nmä allisf
J. K. Jensei
W
Sygehusiedlek."
msf chonvalecems
Dei var not i E. Ihrr-schaff
Isid, at man udsrndtr ,,Intclliqems
sedlek.« Maasse im kuude spkkde
nogle Sygehusfcdlek, J: nogle TM
ker og Overveicsller. fom jeq havde
under mit waold pqa Sport-user